Category: Cấu tạo con người

Cấu Tạo Con Người – Phần 15 – Thể dĩ thái (2)

Thể dĩ thái của con người được cấu tạo bởi vật chất của 4 cõi phụ dĩ thái. Đây là trường hợp đặc biệt, vì thể dĩ thái của các giới khác trong tự nhiên chỉ cấu tạo bởi vật chất của một cõi phụ dĩ thái mà thôi. Chỉ trong giới nhân loại thể dĩ thái được cấu tạo bởi 4 loại dĩ thái khác nhau. Các bạn xem đồ hình sau:

Cấu tạo Con Người -Phần 13 – Thể xác

Trong bài này và các bài tiếp theo, chúng ta lần lượt nghiên cứu ba thể thấp của phàm ngã là thể hồng trần, thể cảm dục và thể hạ trí. Trong khi nghiên cứu về các thể này, chúng tôi sẽ trích dẫn các giảng dạy của các nhà Thông Thiên Học, và từ giáo lý của Chân sư DK. Từ “thể” dùng để dịch chữ “body” trong tiếng Anh, là phương tiện mà con người nột tại (inner man) dùng để hoạt động trên một cảnh giới nào đó. Một số từ khác cũng thông dụng là “vehicle” thường được dịch là dẫn thể hay hiện thể, “sheath” là “lớp vỏ, lớp áo” mà Chân ngã khoác vào khi đầu thai vào cõi trần. Một từ khác là “garment”, “lớp áo.”

Cấu tạo con người – Phần 12 – Bốn lunar lord của Phàm Ngã

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các Elementals của phàm ngã qua giảng dạy của Ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant. Trong phần giảng lý của hai vị trên, chúng ta cũng học hỏi được những cách để kiểm soát các elemental đó, chủ yếu là kiểm soát tinh linh dục vọng. Điều quan trọng trong phần giảng lý đó là vun bồi đức tính trái ngược của tật xấu mà ta muốn kiểm soát, thay vì suy nghĩ tập trung vào tật xấu đó. Đây là điểm mà nhiều người mới học đạo thường nhầm lẫn. Càng suy nghĩ đến tật xấu thì càng làm cho nó mạnh thêm mà thôi.

Cấu tạo con người – Phần 11 – Ba Tinh Linh (Elementals) của Phàm ngã

Trong bài này, chúng ta đi vào cấu tạo của ba thể của phàm ngã, bao gồm thể trí (hạ trí), thể cảm xúc (cảm dục) và thể hồng trần. Thuật ngữ Thông Thiên Học trước đây gọi là thể hạ trí, thể vía, thể dĩ thái và thể xác. Thể dĩ thái và thể xác thật ra hợp thành một thể gọi là the physical body, được dịch là thể hồng trần hay thể vật lý.

Cấu tạo Con người – Phần 9 – Cấu Tạo của Hoa sen Chân ngã (2)

Trích đoạn sau đây từ A Treatise on Cosmic Fire mô tả việc khai mở các cánh hoa của Hoa Sen Chân Ngã:

Chúng ta hãy hình dung Hoa Sen Chân Ngã có 9 cánh, là Trung tâm lực tim ở trong tâm thức của Chân Thần, khai mở mỗi một trong số các cánh hoa của nó trong các nhóm ba cánh hoa trên ba cõi phụ của cõi thượng trí.