Category: Huấn Thị Cá Nhân

Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần III

Thời kỳ khó khăn và cô đơn của em đã không giảm đi, và em đã gặp khó khăn để đấu tranh với nó. Tôi không có gì nhiều để nói với em vào lúc này; em đang tiến gần đến Chân Sư của em hơn, và trong những trường hợp như thế đồng môn không nên can thiệp vào. Sự trợ giúp lớn nhất mà tôi có thể cung cấp cho em tại thời điểm này là nói cho em biết điều đó và điều này tôi đã làm.

Các Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần II

Bức thư đầu tiên tháng giêng năm 1933 của FCD.
Tôi muốn nói với em rằng, làm việc trong sự cô đơn là một việc khó khăn đối với một đệ tử cung 2 như em. Vấn đề của em gồm hai phần, và khi nó được giải quyết thì môi trường phụng sự của em vốn đã lớn sẽ mở rộng hơn. Em có vấn đề về thể dĩ thái thiếu sinh lực, và vấn đề của tâm gắn liền với quá nhiều người, và do đó bị căng thẳng và áp lực quá mức bởi những người khác. Có rất nhiều yêu cầu đòi hỏi sự cảm thông của em.