Chiêm tinh học nội môn -7-

Bắt đầu từ bài thứ bảy này chúng ta sẽ đi vào chiêm tinh học nội môn. Trước tiên chúng tôi xin trích dịch chương Astrology and Energies trong quyển A Treatise on White Magic. Đây là chương mở đầu để dẫn nhập vào quyển sách Esoteric Astrology đồ sộ của đức DK. Là chương giới thiệu, nó tóm lược những điểm chính của chiêm tinh học nội môn, nhưng không vì thế mà dễ hiểu.

Chiêm tinh học nội môn -6-

Trong bài trước chúng ta đã biết hai cách xem vận hạn một người theo hai phương pháp là lá số hành tinh quá cảnh và lá số tiến trình. Trong bài này, chúng tôi xin nhắc lại những điểm chính của hai phương pháp trên, sau đó nêu lên một số kỹ thuật mới.

Chiêm tinh học nội môn -5-

Bài thứ 5 trình bày các phương pháp giải đoán vận hạn của chiêm tinh học, bao gồm hai phương pháp chính: hành tinh quá cảnh (transiting planets) và lá số tiến trình thứ cấp. Nhật Cung Tiến trình (Solar Arc Directed Chart) là một trường hợp đặc biệt của lá số tiến trình. Bài được biên dịch theo tài liệu của Trường Avalon School.