Hình tư tưởng (Phần 3) – Cứu rỗi khỏi các hình tư tưởng của chúng ta

Bài sau đây trích dịch từ quyền A Treatise on White Magic của đức DK. Trong bài Hình tư tưởng phần 1 bạn đọc có dịp đọc bài viết về hình tư tưởng của C.W. Leadbeater, với bài viết sau đây bạn có thể so sánh những gì mà một đệ tử như Ông C.W. Leadbeater viết và những gì mà một Chân Sư như đức DK viết.

Thể cảm xúc (astral or sentient body) và những tác động từ bên ngoài

Đức DK viết rằng Ngài thích dùng từ “sentient body” để chỉ khí thể thứ hai của con người (đếm từ dưới lên, sau thể xác + thể dĩ thái), mà các Nhà Thông thiên học gọi là “astral body”. Atral body được các tác giả Thông thiên học Việt Nam trước đây dịch là thể vía. Chữ astral có nguyên ngữ La tinh là chữ astralis, có nghĩa chói sáng như sao hoặc chỉ những gì có liên hệ với tinh tú…

Hình tư tưởng (Phần II)

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu qua tính chất của các hình tư tưởng mà con người tạo ra. Gọi chúng là hình tư tưởng không có nghĩa chúng chỉ hiện diện trên cõi trí tuệ. Thật sự chúng xuất phát từ tư tưởng của con người, nhưng trong quá trình phát triển, hình tư tưởng khoác lấy

Hình tư tưởng – The thought form (Phần 1)

Mỗi tư tưởng con người đều tạo ra một hình tư tưởng xác định, có tính chất riêng. Ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant là những người viết nhiều về các hình tư tưởng đó trong các quyển sách của các vị, như các quyển Cõi Trung giới, Hình tư tưởng … Bài sau đây trích dịch từ quyển