Liên đoàn Morya Federation là một Trường Nội môn quốc tế có các giảng viên và sinh viên đại diện cho hơn 25 quốc gia ở Bắc và Nam Mỹ, Châu Phi, Châu Âu, Đông Nam Á, Úc và New Zealand.

Khuôn viên của chúng tôi nằm trên Internet, nơi sinh viên có thể truy cập tất cả các nguồn tài nguyên cần thiết để học tập thành công và có các trải nghiệm Tinh Thần bổ ích. Chúng tôi cung cấp nhiều chương trình phù hợp với sinh viên ở nhiều cấp độ chuyên môn khác nhau và tuỳ theo thời gian sẵn có của cá nhân.

Tất cả những ai bị thu hút bởi giáo lý tinh thần và một chương trình toàn diện về Tham Thiền, Nghiên Cứu và Phụng sự bí truyền đều được chào đón.

Mục tiêu của chúng tôi là giúp tạo ra những người phụng sự nhân loại được soi sáng bởi linh hồn — những người phụng sự được truyền cảm hứng từ tình thương, ý chí tinh thần và trí tuệ tâm linh — những người có thể hợp tác trong việc thiết lập nền văn hóa và nền văn minh mới của Thời đại Bảo Bình được mong đợi từ lâu.

The Morya Federation is an international Esoteric School whose faculty members and students represent more than 25 countries in North and South America, Africa, Europe, Southeast Asia, Australia and New Zealand.

Our campus resides on the Internet, where students can access all resources needed for successful learning and a rewarding Spiritual Quest experience.  We offer a variety of programs to suit students at various levels of expertise and time availability.

All individuals who are drawn to spiritual teachings and to a comprehensive program of esoteric Meditation, Study and Service are welcome.

Our goal is to help create soul-illumined servers of humanity—servers inspired by love, spiritual will and spiritual intelligence—who can cooperate in establishing the new culture and civilization of the long-awaited Age of Aquarius.