Category: Con Đường Đệ tử

Các Giai đoạn trên con đường Đệ tử: Phần VI – Đệ tử trong Hào quang

Bài viết này là bài viết về giai đoạn thứ năm của con đường đệ tử có tên gọi: đệ tử trong hào quang. Các bạn lưu ý những điểm sau:

1.Trong tên gọi của giai đoạn này, có từ hào quang (aura). Chân sư DK dành hẳn một đoạn để giải thích về hào quang, tại sao hào quang có màu sắc. Ngài nói rằng “hào quang của bất kỳ hình thể của sự sống nào cũng đều có thể được định nghĩa như phẩm tính của vùng hoạt động phát xạ” (the quality of a sphere of radiatory activity).

Các giai đoạn trên Con Đường Đệ tử: Phần 4 – Giai đoạn Đệ tử Thực thụ (chính thức)

Đây là giai đoạn thứ ba trên Con Đường Đệ tử. Chân sư DK nói rằng giai đoạn này đã được nói đến nhiều trong các sách vở Huyền môn, do đó Ngài tránh không lặp lại những gì đã biết. Tuy nhiên, những gì Ngài trình bày cũng soi cho chúng ta thấy những khía cạnh mới của giai đoạn này.

Các giai đoạn trên Con Đường Đệ tử: Phần 2- Giai đoạn Tiểu đệ tử (Little Chelaship)

Phần sau đây mô tả giai đoạn đầu tiên trong sáu giai đoạn trên đường đạo, trích dịch từ phần thứ IV của Chương “sáu giai đoạn trên đường đạo”. Chân sư DK nói rằng người học đạo phải hiểu rõ vị trí của mình trên đường đạo, là một tiểu đệ tử, hay là một đệ tử thực thụ… và các tiêu chí để phân biệt các giai đoạn ra sao.

Các Giai Đoạn trên Con Đường Đệ tử: Phần 1 (Stages of Discipleship)

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài nói về các giai đoạn trên Con Đường Đệ Tử (Discipleship), trích trong quyển “Discipleship in The New Age” Volume I. Bộ sách Discipleship In the New Age bao gồm hai quyển, tổng cộng gần 1600 trang, là tài liệu vô giá và có giá trị huấn luyện thực tiển (practical teaching) mà Chân Sư dạy các đệ tử của Ngài trong thế kỷ 20.