Kỹ Thuật Ánh sáng – Phần 2

Kỹ Thuật Ánh Sáng – Phần 2

(Từ trang 195-202)

Giới thiệu: Phần 2 bao gồm 5 webinar bình giảng 7 trang sách của quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, từ trang 195 đến trang 202. Chân sư tiếp tục với phần lý thuyết tổng quát của Kỹ Thuật Ánh Sáng. Thông thường, một webinar có thời gian từ 1 giờ đến 2 giờ, trung bình là 1 giờ 30 phút, trong đó Thầy Hiệu trưởng sẽ dành 30-45 phút đầu tiên giảng về các đoạn văn trích trong quyển sách, phần này được gọi là Reading (Phần đọc sách), được đánh số theo thứ tự. Ví dụ trong webinar ảo cảm số 182, Phần Đọc được ghi là số 119, lý do là phần bình giảng từng trang quyển sách không bắt đầu từ những webinar đầu tiên, mà chỉ đến webinar 61 Thầy Hiệu trưởng mới bắt đầu bình giảng từng trang một. Webinar cuối cùng mà Thầy Hiệu trưởng bình giảng là webinar số 189, ngày 18-12-2021, chỉ ít lâu trước khi Thầy mất. Sau phần bình giảng các đoạn trích từ quyển sách, sẽ đến phần hỏi đáp trong đó Thầy trả lời các câu hỏi của các học viên (về bất kỳ chủ đề nào), và tôi có chọn lọc biên dịch một số câu hỏi đó và đã post lên diễn đàn nhóm. Ba mươi phút cuối là tham thiền nhóm giúp xua tan ảo cảm của thế giới, và ảo cảm được chọn sẽ thay đổi theo thời gian.

Trong loạt bài biên dịch về Kỹ Thuật Ánh Sáng này, tôi chỉ biên dịch phần bình giảng, bỏ qua phần hỏi đáp, để bài dịch tập trung và gọn hơn.

Như Chân sư DK nói, công việc giúp xua tan ảo cảm thế giới là công việc thiết thực và cần thiết nhất hiện nay:

“Chủ đề mà chúng ta đang xem xét—ánh sáng của linh hồn khi nó làm tan biến ảo cảm trong ba thế giới—là chủ đề thực tiễn và hữu ích nhất và cần thiết nhất để nghiên cứu hiện nay: nó liên quan đến cõi cảm dục, và phụng sự cần được thực hiện là rất quan trọng và kịp thời. Việc giải thoát thế giới cá nhân và thế giới nhân loại như một tổng thể, ra khỏi ảo cảm đang bao bọc tất cả (vốn cầm giữ nhân loại trong tình trạng nô lệ) là một nhu cầu thiết yếu cho nhân loại” GAW 197

Đây là câu nói mà Thầy Hiệu trưởng thường tặc lưỡi khi nhắc lại, vì biết rằng dù học hỏi lý thuyết bao nhiêu, cuối cùng gói gọn vào hai việc (trước mắt) là làm tiêu tán ảo cảm cá nhân và giúp vào việc phá tan ảo cảm thế giới. Điều này là hiển nhiên vì đa số đệ tử nằm trong cấp điểm đạo 1 và 2, và để vượt lên cấp điểm đạo 2, điều cần thiết là phải chiến thắng phần lớn ảo cảm của bản thân, chỉ khi đó, đệ tử mới có thể bước qua cánh cổng điểm đạo lần hai:

“Từ những hình tướng này, người chí nguyện cá nhân phải luôn tự giải thoát, và sau khi làm như vậy xuất hiện thông qua cánh cổng mà chúng ta gọi là lần điểm đạo thứ hai, bước vào một tâm thức rộng lớn hơn”. GAW 200

Hi vọng loạt bài chuyên đề này về Kỹ Thuật Ánh Sáng sẽ giúp các bạn học viên hiểu sâu và chính xác hơn những gì mà Chân sư đã dạy cho các đệ tử nhóm 2, để áp dụng vào việc tu học bản thân, và sau đó, có thể tham gia vào công việc khó khăn hơn rất nhiều là làm tiêu tán ảo cảm thế giới.

Sau phần 2 này, Chân sư sẽ đi cụ thể vào Kỹ Thuật Ánh sáng để xua tan ảo cảm.

Download file pdf ở đây

Webinar 182

Tóm Tắt

Hội thảo “Sáng kiến Xua tan Ảo cảm” số 182, phần đọc số 119. Phần đọc từ quyển “Ảo cảm: Một vấn đề thế giới”, trang 195 – 197. Trên một vòng xoắn cao hơn, trực giác là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần tam phân. Về trải nghiệm cao hơn này, cuộc sống hoạt động trong ba thế giới là một sự biểu hiện méo mó nhưng cũng tạo thành nền tảng huấn luyện, nơi mà khả năng sống cuộc đời của điểm đạo đồ với nhận thức trực giác và phụng sự Thiên Cơ được phát triển dần dần. Các quy tắc cho Kỹ thuật Ánh sáng đã được trình bày đầy đủ trong hệ thống Raja Yoga của Patanjali, trong đó năm giai đoạn Tập trung (Sư Tử), Tham Thiền (Xử Nữ), Chiêm nghiệm (Thiên Bình), Soi sáng (Hổ Cáp), và Cảm hứng (Nhân Mã) là những minh họa (Chiêm tinh Nội môn, trang 228-229). Những điều này, đến lượt nó, phải song hành với việc tuân theo Năm Quy tắc (Nijama) và Năm Giới luật (Yama). Tôi muốn các bạn nghiên cứu những điều này (xem Ánh sáng của Linh hồn, Quyển II, trang 184-190). Những quy luật và giới răn này tạo ra sự nhạy cảm tâm linh mà sự tiếp xúc Thánh Đoàn, giác ngộ, phụng sự và kỷ luật là những mô tả. Điều chúng ta quan tâm là ánh sáng này được nhận biết, tiếp nhận và sử dụng như thế nào để xua tan ảo cảm. Nhà huyền môn biết rằng trong mỗi nguyên tử của cơ thể mình đều có một điểm sáng; y biết bản chất của linh hồn là ánh sáng. Trong nhiều kỷ nguyên, y bước đi bởi ánh sáng bên trong các thể của mình (ánh sáng trong chất liệu nguyên tử của cơ thể y), được hướng dẫn bởi ánh sáng của vật chất. Sau đó, y phát hiện ra ánh sáng của linh hồn và sau đó nữa học cách dung hợp và kết hợp ánh sáng của linh hồn và ánh sáng vật chất, để y có thể chiếu sáng như một người mang ánh sáng với ánh sáng tinh khiết của vật chất và ánh sáng của linh hồn được kết hợp và tập trung. Tham thiền về ảo cảm của sự nghi ngờ. Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 năm 2021.”

Phần trích từ sách (trang 195-197)

I. [1a]

Trên một vòng xoắn cao hơn của vòng xoắn ốc, trực giác là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần tam phân, đặt nó trong mối quan hệ với các cấp độ cao hơn của biểu hiện thiêng liêng; nó là kết quả của sự sống của Chân thần—một năng lượng mang lại sự tiết lộ về mục đích thiêng liêng. Chính trong thế giới của sự tiết lộ thiêng liêng này mà người đệ tử cuối cùng học cách làm việc và trong đó điểm đạo đồ hoạt động một cách có ý thức. Về trải nghiệm cao hơn này, cuộc sống hoạt động trong ba thế giới là một sự biểu hiện méo mó nhưng cũng tạo thành nền tảng huấn luyện, nơi mà khả năng sống cuộc đời của điểm đạo đồ với nhận thức trực giác và phụng sự Thiên Cơ được phát triển dần dần. Những sự phân biệt này (trong thời gian và không gian, bởi vì tất cả các sự phân biệt đều là một phần của đại ảo ảnh, dù cần thiết và không thể tránh khỏi khi trí tuệ kiểm soát) phải được xem xét cẩn thận. Các đệ tử sẽ đạt đến một điểm trong sự phát triển của họ, nơi họ sẽ biết liệu họ đang phản ứng với ánh sáng của linh hồn hay với nhận thức trực giác của Tam Nguyên Tinh Thần. Họ sau đó sẽ đạt đến điểm mà họ nhận ra rằng nhận thức trực giác—như họ gọi nó—chỉ là phản ứng của phàm ngã được chiếu sáng đối với xu hướng đồng nhất hóa của Tam Nguyên Tinh Thần. Nhưng những khái niệm này vượt xa tầm hiểu biết của người trung bình vì sự dung hợp và sự đồng nhất không hề giống nhau.

On a higher turn of the spiral, the intuition is the expression of the threefold Spiritual Triad, placing it in relation to the higher levels of divine expression; it is a result of the life of the Monad—an energy which carries revelation of divine purpose. It is in the world of this divine revelation that the disciple learns eventually to work and in which the initiate consciously functions. Of this higher experience, the active life of the three worlds is a distorted expression but constitutes also the training ground in which capacity to live the initiate life of intuitional perception and to serve the Plan is slowly developed. These distinctions (in time and space, because all distinctions are part of the great illusion, though necessary and inevitable when the mind controls) must be carefully considered. Disciples will reach a point in their development where they will know whether they are reacting to the light of the soul or to the intuitional perception of the Triad. They will then come to the point where they will realise that intuitive perception—as they call it—is only the reaction of the illumined personality to the identification tendency of the Triad. But these concepts are beyond the grasp of the average man because fusion and identification are by no means the same.

II. [1b]

Những quy luật cho Kỹ Thuật Ánh Sáng đã được trình bày đầy đủ trong hệ thống Raja Yoga của Patanjali, trong đó năm giai đoạn Tập trung, Tham thiền, Chiêm nghiệm, Soi sáng và Cảm hứng là minh họa; những điều này, đến lượt chúng, phải song hành với việc tuân theo Năm Quy luật và Năm Giới răn. Tôi yêu cầu bạn nghiên cứu những điều này. Chúng, đến lượt mình, tạo ra nhiều kết quả trong nhạy cảm tâm linh, mà sự tiếp xúc thánh đoàn, soi sáng, phụng sự và kỷ luật là những mô tả và, cuối cùng, giai đoạn “hợp nhất cô lập”, là thuật ngữ nghịch lý mà Patanjali sử dụng để mô tả cuộc sống nội tâm của điểm đạo đồ.”

The rules for the Technique of Light have been adequately laid down in the Raja Yoga system of Patanjali, of which the five stages of Concentration, Meditation, Contemplation, Illumination, and Inspiration are illustrative; these, in their turn, must be parallelled by a following of the Five Rules and the Five Commandments. I would ask you to study these. They, in their turn, produce the many results in psychic sensitivity, of which hierarchical contact, illumination, service and discipline are descriptive and, finally, the [Page 196] stage of “isolated unity,” which is the paradoxical term used by Patanjali to describe the inner life of the initiate.

III. [1c]

Hầu hết những gì tôi đã nói ở trên đều được tất cả những người chí nguyện biết rõ, dù họ nghiên cứu giáo lý Raja Yoga của Ấn Độ hay đời sống thần bí thực tiễn như được đề ra bởi những nhà thần bí như Meister Eckhart và các nhà huyền môn hiện đại có xu hướng thiên về trí tuệ hơn. Những người này đã vượt ra ngoài tầm nhìn thần bí bằng cách đạt đến sự dung hợp. Tôi không cần phải mở rộng thêm về điều này. Đó là giai đoạn cao hơn của sự hợp nhất mà tất cả các nhà thần bí chân chính đều chứng thực.

Most of what I have said above is well known to all aspirants whether they study the Raja Yoga teaching of India or the life of practical mysticism as laid down by such mystics as Meister Eckhart and the more mentally polarised modern esotericist. These latter went beyond the mystical vision by arriving at fusion. I need not enlarge on this. It is the higher stage of at-one-ment to which all true mystics bear witness.

IV. [1d]

Điều chúng ta quan tâm ở đây là làm thế nào ánh sáng này được nhận biết, tiếp nhận và sử dụng để làm tiêu tán ảo cảm và cung cấp một sự phụng sự nội môn sâu sắc cho thế giới. Có thể nói rằng ánh sáng bên trong giống như một ngọn đèn pha, tỏa ra thế giới của ảo cảm và sự đấu tranh của nhân loại từ những gì mà một Chân sư đã gọi là “bệ của linh hồn và ngọn tháp hoặc ngọn hải đăng tinh thần. Những thuật ngữ này truyền đạt ý tưởng về độ cao và khoảng cách, đặc trưng của phương pháp tiếp cận thần bí. Sức mạnh để sử dụng ánh sáng này như một tác nhân làm tiêu tán chỉ đến khi những biểu tượng này bị loại bỏ và người phụng sự bắt đầu xem mình như ánh sáng và như trung tâm chiếu sáng. Đây là lý do cho một số kỹ thuật của khoa học huyền môn. Nhà huyền môn biết rằng trong mỗi nguyên tử của cơ thể mình đều có một điểm sáng. Y biết rằng bản chất của linh hồn là ánh sáng. Trong nhiều kỷ nguyên, y bước đi nhờ ánh sáng sinh ra bên trong các thể của mình, bởi ánh sáng trong chất liệu nguyên tử của cơ thể, và do đó được hướng dẫn bởi ánh sáng của vật chất. Sau đó, y phát hiện ra ánh sáng của linh hồn. Sau đó nữa, y học cách dung hợp và kết hợp ánh sáng của linh hồn và ánh sáng vật chất. Sau đó, y chiếu sáng như một Người mang ánh sáng, với ánh sáng tinh khiết của vật chất và ánh sáng của linh hồn được kết hợp và tập trung. Việc sử dụng ánh sáng tập trung này khi nó xua tan ảo cảm cá nhân dạy cho các đệ tử các giai đoạn đầu của kỹ thuật sẽ xua tan ảo cảm nhóm và cuối cùng là ảo cảm thế giới, và đây là điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ đề cập.”

Buổi trình bày buổi tối, 182 Bài Đọc số 119. Trang 195-197, 13Aug21, 5:00pmGMT

What does concern us here is how this light is recognised, appropriated and used in order to dispel glamour and render a deeply esoteric service to the world. It might be said that the inner light is like a searchlight, swinging out into the world of glamour and of human struggle from what one Master has called “the pedestal of the soul and the spiritual tower or beacon.” These terms convey the idea of altitude and of distance which are so characteristic of the mystical approach. Power to use this light as a dissipating agent only comes when these symbols are dropped and the server begins to regard himself as the light and as the irradiating centre. Herein lies the reason for some of the technicalities of the occult science. The esotericist knows that in every atom of his body is to be found a point of light. He knows that the nature of the soul is light. For aeons, he walks by means of the light engendered within his vehicles, by the light within the atomic substance of his body and is, therefore, guided by the light of matter. Later, he discovers the light of the soul. Later still, he learns to fuse and blend soul light and material light. Then he shines forth as a Light bearer, the purified light of matter and the light of the soul being blended and focussed. The use of this focussed light as it dispels individual glamour teaches the disciples the early stages of the technique which will dispel [Page 197] group glamour and eventually world glamour, and this is the next point with which we will deal.

BÌnh Giảng

Chào mừng tất cả các bạn đến với công việc liên tục của chúng ta với Ảo cảm, Một vấn đề thế giới.

Hôm nay chúng ta đang ở chương trình 182 trong công việc về ảo cảm, và bài đọc số 119. Chúng ta đang ở trang 195. Vâng, tôi nghĩ chúng ta đã đi được khoảng hai phần ba quyển sách về ảo cảm, và tôi sẽ đọc lại một phần của webnar trước đây.

I. [1a]

Trên một vòng xoắn cao hơn của vòng xoắn ốc, trực giác là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần tam phân, đặt nó trong mối quan hệ với các cấp độ cao hơn của biểu hiện thiêng liêng; nó là kết quả của sự sống của Chân thần—một năng lượng mang lại sự tiết lộ về mục đích thiêng liêng. Chính trong thế giới của sự tiết lộ thiêng liêng này mà người đệ tử cuối cùng học cách làm việc và trong đó điểm đạo đồ hoạt động một cách có ý thức. Về trải nghiệm cao hơn này, cuộc sống hoạt động trong ba thế giới là một sự biểu hiện méo mó nhưng cũng tạo thành nền tảng huấn luyện, nơi mà khả năng sống cuộc đời của điểm đạo đồ với nhận thức trực giác và phụng sự Thiên Cơ được phát triển dần dần. Những sự phân biệt này (trong thời gian và không gian, bởi vì tất cả các sự phân biệt đều là một phần của đại ảo ảnh, dù cần thiết và không thể tránh khỏi khi trí tuệ kiểm soát) phải được xem xét cẩn thận. Các đệ tử sẽ đạt đến một điểm trong sự phát triển của họ, nơi họ sẽ biết liệu họ đang phản ứng với ánh sáng của linh hồn hay với nhận thức trực giác của Tam Nguyên Tinh Thần. Họ sau đó sẽ đạt đến điểm mà họ nhận ra rằng nhận thức trực giác—như họ gọi nó—chỉ là phản ứng của phàm ngã được chiếu sáng đối với xu hướng đồng nhất hóa của Tam Nguyên Tinh Thần. Nhưng những khái niệm này vượt xa tầm hiểu biết của người trung bình vì sự dung hợp và sự đồng nhất không hề giống nhau.

Chúng ta đang nói về trực giác và Tam Nguyên Tinh Thần. Chúng ta đang nói về ánh sáng của tri thức, ánh sáng của trực giác, và các phương tiện tri thức, năm giác quan, sự nhạy cảm tâm linh của cõi cảm dục, và sự tập trung hoặc thậm chí là sự phân cực trí tuệ, mang lại nhận thức trí tuệ. Ngài nói,

Trên một vòng xoắn cao hơn

Đây là những lời dành cho chúng ta đến một mức độ nhất định. Chúng ta nói về mọi thứ, nhưng liệu chúng ta có trải nghiệm những trạng thái này không? Đó là điều chúng ta phải tự hỏi bản thân.

Trên một vòng xoắn cao hơn, trực giác là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần tam phân.

Tôi muốn nói rằng nó cũng mang lại ánh sáng, nhưng một ánh sáng phổ quát hơn nhiều, biểu hiện Tình Thương. Vì vậy, đó là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần tam phân, chúng ta không thực sự có thể đạt được nó hoàn toàn, ít nhất là các nguyên tử thường tồn của hai khía cạnh cao hơn của Tam Nguyên Tinh Thần, Atma và Buddhi, đều nằm ngoài tầm với của chúng ta, và thậm chí chúng cũng không thực sự nằm trong tầm với của một Chân Sư. Chúng thuộc lãnh vực của một Chohan.

Về trực giác, ở đây Ngài nói,

đặt nó trong mối quan hệ với các cấp độ cao hơn của biểu hiện thiêng liêng;

Tôi có thể nói rằng, về điều này, chúng ta nói nhiều nhưng phải học cách trải nghiệm. Ngài nói, hãy nhìn xem, trực giác là kết quả của sự sống của chân thần. Vâng, có một sự kết nối ở đó giữa cõi thứ sáu, cõi cảm dục, cõi thứ tư, nơi tìm thấy các giai đoạn đầu tiên của trực giác, và cõi thứ hai, đếm từ trên xuống, nơi tìm thấy biểu hiện đầu tiên của chân thần. Có những khu vực khác cho chân thần đã được giải thoát và ảnh hưởng của nó.

Vì vậy, nó là kết quả của sự sống của Chân Thần—một năng lượng mang lại sự tiết lộ về mục đích thiêng liêng.

Vì vậy, trực giác, ở một mức độ nào đó, không chỉ là một linh cảm tâm linh. Nó mang lại sự tiết lộ về mục đích thiêng liêng, vì nó được kết nối với chân thần.

Chính trong thế giới của sự mặc khải thiêng liêng này

Tôi muốn thêm, đôi khi được gọi là thế giới của trí siêu việt (transcendental mind), chức năng siêu việt của Sao Thủy,

Chính trong thế giới của sự tiết lộ thiêng liêng này mà người đệ tử cuối cùng học cách làm việc và trong đó người điểm đạo đồ hoạt động một cách có ý thức.

Các thành viên của Thánh đoàn, nhiều người trong số các Ngài, kể từ khoảng năm 1925 đã được tái định vị điểm trụ nhất tâm của các Ngài, và các ashram của các Ngài nằm trong Tam Nguyên Tinh Thần, không còn như trước đây nằm trên cõi thượng trí, mặc dù vẫn có các biểu hiện của những Ashram đó trên cõi thượng trí. Vì vậy, khi chúng ta là điểm đạo đồ, chúng ta làm việc trên các cấp độ Tam Nguyên, và mỗi đệ tử chân chính đang được chuẩn bị cho sự điểm đạo nếu họ chỉ thực hiện các yêu cầu nhất định.

Bây giờ, tôi đã xem xét những thông tin đó gần đây, trong webinar bình giảng Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới Tập Một hôm nay. Tôi đang đọc từng lời của Chân sư DK, đọc từng lời, và cố gắng thường xuyên tìm ẩn ý giữa các dòng chữ, bởi vì Ngài là một bậc thầy của ngôn ngữ tiếng Anh ngày nay, đặc biệt với sự giúp đỡ của Alice Bailey, người, theo cách nào đó, đã giúp Ngài cập nhật và tránh khỏi kiểu “maketh, breaketh, and taketh” như cách Ngài đã học tiếng Anh trước đây 😊.

Về trải nghiệm cao hơn này, cuộc sống hoạt động của ba cõi là một biểu hiện bị méo mó nhưng cũng là nơi huấn luyện, trong đó khả năng sống cuộc sống của điểm đạo đồ với nhận thức trực giác và phụng sự Thiên Cơ được phát triển dần dần.

Vì vậy, không phải vô cớ mà chúng ta thấy mình chủ yếu tập trung vào ba cõi thấp hơn, và những khả năng mà chúng ta cần cho sự tiến bộ tâm linh huyền môn đang được xây dựng, dù có mất bao nhiêu lâu, và đôi khi có vẻ mất rất nhiều thời gian. Nhưng hiện nay có sự gia tăng về khả năng, phải không? Cơ hội đang ở với chúng ta thông qua Sao Thổ, hành tinh cai quản thập độ đầu tiên của Bảo Bình, Sao Thổ liên quan đến dấu hiệu Bảo Bình được lấy theo thứ tự ngược chiều kim đồng hồ—Sao Thổ trước, Sao Thủy kế tiếp, và Sao Kim sau đó. Tất cả đều đan xen với nhau, và vì vậy khi nói điều đó và sử dụng từ “đan xen”, tôi liên hệ nó với cung ba. Trong các nghiên cứu mà tôi vừa xem qua, Chân sư DK bình luận về thực tế là các đệ tử đang hỏi, tất cả điều này thực sự cần thiết không? Tôi có phải biết những năng lượng này không? Tôi có phải biết trạng thái linh hồn của thành viên trong đạo viện của tôi không? Và cơ bản, Ngài nói, vâng, bạn cần biết. [1]

Vì vậy, các đệ tử sẽ đạt đến một điểm trong sự phát triển của họ, nơi họ sẽ biết liệu họ đang phản ứng với ánh sáng của linh hồn hay nhận thức trực giác của Tam Nguyên Tinh thần.

Nhận thức trực giác của Tam Nguyên Tinh thần, đó là Trí Siêu Việt, hay Lý Trí Thuần Khiết. Hiện tại, đây có thể chỉ là những từ ngữ đối với chúng ta. Đó có phải là Ánh Sáng Khải Thị hay một cảm giác lớn lao về tính phổ quát và tình thương mà trực giác mang lại, như phần đầu của cuốn sách này nói với chúng ta? Có lẽ, trực giác, theo cách mà Chân sư DK định nghĩa, thực sự khá hiếm trong cuộc sống của chúng ta, nhưng chúng ta đang ở ngưỡng cửa, và trong giống dân chánh thứ sáu, nơi mà Bồ Đề sẽ rất quan trọng, và nơi mà Brazil, Nam Mỹ sẽ rất quan trọng, trực giác sẽ được phát triển. Hiện tại, điều đang phát triển cho chúng ta trong 2000 năm tới không phải là thành quả của giống dân chánh thứ sáu mà là thành quả của giống dân phụ thứ sáu của giống dân chánh thứ năm, đó là sự phát triển của trí trừu tượng.

Họ sẽ đến điểm mà họ nhận ra rằng nhận thức trực giác—như họ gọi—chỉ là phản ứng của phàm ngã được soi sáng với khuynh hướng đồng nhất hóa của Tam Nguyên.

Vậy, đâu là sự đồng nhất hóa này, mà đối với chúng ta, Đức Christ, Chân sư của tất cả các Chân Sư, là một khuynh hướng của nhận thức điểm đạo đó, như nó tồn tại trong Tam Nguyên Tinh Thần? Tôi đã làm việc với một số kỹ thuật có liên quan đến mắt và tim, giúp chúng ta cảm nhận được sự đồng nhất hóa bằng cách dao động giữa chúng. Tôi vẫn chưa đạt đến mức đó theo ý muốn của tôi, nhưng tôi đang tiến gần đến đó, và nó rất khác biệt so với nhận thức của mắt và nhận thức hoặc cảm thụ của trái tim.

Đồng nhất hóa là một khuynh hướng của Tam Nguyên.

Và chúng ta có thể bắt đầu làm việc với điều đó ngay sau lần điểm đạo lần hai. Và tất nhiên, điểm đạo lần hai là rất cao. Một trong những đệ tử xung quanh Chân sư DK, như tôi đã bình luận về ông, nghĩ rằng ông đang trải qua lần điểm đạo thứ tư, nhưng Chân sư DK nói, bạn đang trải qua giai đoạn thứ hai, và do đó chúng tôi đánh giá cao bạn. Vâng, đó là lúc bạn bước vào dòng chảy (“nhập lưu”), như Ngài nói với chúng ta trong quyển sách dịch bởi Bà Blavatsky, và dòng chảy của ashram cuốn bạn đi, bên cạnh sự thúc đẩy mà bạn tạo ra, với những nỗ lực của riêng bạn.

Vậy nên, đồng nhất hóa, có rất nhiều điều về điều đó trong chương trình học của chúng ta “Đồng Nhất Như Là Bản Thể” (Identify as Being,).

Nhưng những khái niệm này vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường vì

Và điều này rất quan trọng,

Dung hợp và đồng nhất hóa không hoàn toàn giống nhau.

Vì vậy, với sự dung hợp, nhiều phần vẫn duy trì tính tự chủ trong tâm thức của chúng ta. Chúng được kết nối bởi bạn. Các công thức dung hợp mà Ngài đã nói qua—Hợp Nhất Cô Lập, Lý Trí Bao Gồm, Các Thuộc Tính Được Trình Bày, tất cả đều được tìm thấy trong Tâm Lý Học Nội Môn II, mỗi khía cạnh đều có tính toàn vẹn riêng của nó, tuy nhiên, nó có thể được dung hợp lại và làm cho kết hợp và hài hòa với những khía cạnh khác. Nhưng Đồng Nhất hóa là một vấn đề khác, và cơ bản, đó là sự trở thành chiêm nghiệm của những gì được nhận thức. Hãy nghĩ về nó, sự đồng nhất hóa, sự trở thành chiêm nghiệm của những gì được nhận thức. Chúng ta có thể nói theo cách khác, đó là sự thấm nhập của những gì thường chỉ là nhận thức. Vâng, chúng ta sẽ phát triển khả năng này nếu chúng ta kiên trì. Chúng ta phải kiên trì, và nếu một ngày nào đó chúng ta nhận ra mình không kiên trì, chúng ta sẽ tỉnh dậy và nhắc nhở bản thân rằng chúng ta phải kiên trì. Và chúng ta phải, như Trường Arcane nói, chúng ta phải “tiếp tục kiên trì”. Đó không phải là điều ai cũng ưa thích, việc “tiếp tục kiên trì”. Cách tiếp cận thông thường của người chí nguyện, và thậm chí của người đệ tử lúc ban đầu, có phần hơi thất thường. Nhưng như chúng ta đọc trong DINA, điều duy nhất mà chúng ta phải giữ trong tâm trí là mục tiêu như Thánh Đoàn nhìn nhận. Điều này hơi khó ở giai đoạn của chúng ta để chuyển bản thân vào nhận thức của Thánh Đoàn. Chúng ta có thể nói rằng thông qua việc xây dựng antahkarana, cơ quan nội tâm như nó được gọi, nhận thức của chúng ta, tâm thức của chúng ta sẽ thay đổi một cách tinh tế. Những thay đổi mà chúng ta đang tìm kiếm thường không phải là quá kịch tính. Chúng thay đổi từ từ. Chúng mang lại sự thay đổi một cách từ từ và tinh tế.

Chân sư DK tiếp tục nói ở đây, và tôi đoán bây giờ là Kỹ Thuật Ánh Sáng, đó là điều chúng ta sử dụng trong việc làm tan biến ảo cảm, theo cách nói. Ngài nói,

II. [1b]

Những quy luật cho Kỹ Thuật Ánh Sáng đã được trình bày đầy đủ trong hệ thống Raja Yoga của Patanjali, trong đó năm giai đoạn Tập trung, Tham thiền, Chiêm nghiệm, Soi sáng và Cảm hứng là minh họa; những điều này, đến lượt chúng, phải song hành với việc tuân theo Năm Quy luật và Năm Giới răn. Tôi yêu cầu bạn nghiên cứu những điều này. Chúng, đến lượt mình, tạo ra nhiều kết quả trong nhạy cảm tâm linh, mà sự tiếp xúc thánh đoàn, soi sáng, phụng sự và kỷ luật là những mô tả và, cuối cùng, giai đoạn “hợp nhất cô lập”, là thuật ngữ nghịch lý mà Patanjali sử dụng để mô tả cuộc sống nội tâm của điểm đạo đồ.

Các quy luật cho Kỹ Thuật Ánh Sáng đã được thiết lập đầy đủ trong hệ thống Raja Yoga của Patanjali,

Có một chân sư khoảng 10.000 năm trước, có lẽ vậy, và như chúng ta biết, tên của một Đấng Vĩ Đại thường được nhiều môn đệ của Ngài sử dụng, chỉ ra một loại dòng dõi truyền thừa, một mối liên kết nào đó.

Vì vậy, chúng ta làm việc với Kỹ Thuật Ánh Sáng và với trí tưởng tượng khi chúng ta theo đuổi một hệ thống mà không ai trong chúng ta có thể làm chủ, hệ thống Raja Yoga. Còn hệ thống Agni Yoga thì sao? Hệ thống Yoga Tổng Hợp đang chờ đợi chúng ta. Vâng, chúng ta chỉ là người mới bắt đầu, nhưng người mới bắt đầu không thể trở thành đệ tử thành tựu mà không có sự chú ý kiên trì. Dù sao đi nữa, chúng ta đang nói về hệ thống Raja Yoga của Patanjali.

trong đó năm giai đoạn Tập Trung, Tham Thiền, Chiêm ngưỡng, Soi sáng, và Linh Hứng là minh họa;

Tập Trung Sư Tử, Tham Thiền Xử Nữ, Chiêm ngưỡng Thiên Bình, Soi sáng Hổ Cáp, Linh Hứng Nhân Mã, và cuối cùng là Điểm Đạo Ma Kết, và thậm chí còn tiếp tục từ đó. Nhưng dù sao, năm giai đoạn này là minh họa.

những điều này, lần lượt, phải song hành với việc tuân theo Năm Quy Luật và Năm Giới Răn.

Và chúng được đặt ra ngay từ đầu cuốn sách, và chúng ta có thể quay lại quyển Ánh Sáng của Linh Hồn và tìm thấy chúng. Có những điều chúng ta phải làm và có những điều chúng ta phải kiêng nếu không muốn cản trở tiến bộ huyền linh của mình và tiến bộ của nhóm. Tôi sẽ không đi sâu vào chúng ngay bây giờ, nhưng bạn có thể tra cứu năm quy luật và năm giới răn đó, và điều này đặc biệt dễ dàng nếu bạn có đĩa CD ROM của Alice Bailey, đi đến quyển sách đó.

Tôi yêu cầu bạn nghiên cứu những điều này.

Chắc hẳn nhiều người trong chúng ta đã nghiên cứu chúng trong nhiều năm qua, nhưng liệu chúng ta có thành công trong việc áp dụng chúng một cách tinh tế không? Khi chúng ta được yêu cầu kiêng việc trộm cắp, điều đó không có nghĩa là như một tên trộm chúng ta đột nhập vào nhà ai đó và lấy đồ. Điều đó liên quan đến việc trộm cắp tinh thần, trộm cắp tâm lý, thèm muốn những gì người khác có trong nội tâm. Tôi nhớ Ralph Waldo Emerson trong một trong những bài tiểu luận của ông, tôi không nhớ là bài nào, nhưng ông cơ bản nói rằng mọi sự bắt chước, thèm muốn những gì người khác có đều là điều ngớ ngẩn. Bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ điều gì theo cách đó. Tất cả phải được làm việc từ bên trong, và chúng ta sẽ làm được.

Tôi yêu cầu bạn nghiên cứu những điều này. Chúng sẽ lần lượt mang lại nhiều kết quả trong độ nhạy cảm tâm linh,

Và khi xem xét từ “tâm linh”, chúng ta phải nhớ rằng nó không chỉ là cảm xúc. Linh hồn là tâm linh, đúng không. Và khi Chân sư Morya liên tục nói về hiệu quả của năng lượng tâm linh—ít nhất đó là cách nó được dịch từ tiếng Nga—Ngài không chỉ nói về năng lượng cảm xúc, Ngài đang nói về năng lượng linh hồn. Vì vậy, chúng ta phải rất chính xác trong việc sử dụng từ ngữ và cảnh giác với các hàm ý của chúng.

Vì vậy, nếu chúng ta thực sự tuân theo năm quy luật và năm giới răn, nhiều kết quả tâm linh, hay kết quả trong độ nhạy cảm tâm linh sẽ xuất hiện, và chúng ta nhận ra điều này. Tôi nhận ra ngay bây giờ, từ các quyển sách Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, tầm quan trọng của yếu tố nhạy cảm, vốn không phải là sự nhạy cảm quá mức, tự ái của một người tự cho mình là trung tâm.

nhiều kết quả trong độ nhạy cảm tâm linh, trong đó sự tiếp xúc với Thánh đoàn, soi sáng, phụng sự và kỷ luật là những mô tả, và cuối cùng là giai đoạn [Trang 196] “hợp nhất cô lập”,

Có thể nói, những điều này bắt đầu từ lần điểm đạo thứ ba và chắc chắn được thiết lập vào lần điểm đạo thứ năm

“hợp nhất cô lập”, thuật ngữ nghịch lý được Patanjali sử dụng để mô tả cuộc sống nội tâm của điểm đạo đồ.

Vâng, người ta có thể viết một bài luận dài về Hợp Nhất Cô Lập. Ý chính là giữa những điều nhiều, chúng ta cô lập hoặc nhận thức về Cái Duy Nhất là yếu tố thống nhất. Bạn gần như có thể bắt đầu cảm nhận được điều đó sẽ như thế nào. Thông thường, sự chú ý của chúng ta bị phân tán bởi những yếu tố đa dạng. Hôm nay, tôi tự nói với mình về bình luận đáng chú ý của Ralph Waldo Emerson về các giá trị bề mặt của chúng ta. Ông ấy nói rằng những thứ đó đang nắm quyền và điều khiển nhân loại. Vâng, đó không phải là hợp nhất cô lập, dù chúng ta trải nghiệm điều gì về sự đa dạng, sự thống nhất luôn được nhận thức. Đó là sự thẩm thấu, sự thống nhất tinh tế luôn được nhận thức. HIện tại, tôi quan tâm đến cái này và cái kia, ý tôi là bạn có thể, nhưng đừng vi phạm sự thống nhất, đừng vi phạm sự Đơn Nhất, và điều đó cũng cần thời gian.

III. [1c]

Hầu hết những gì tôi đã nói ở trên đều được tất cả những người chí nguyện biết rõ, dù họ nghiên cứu giáo lý Raja Yoga của Ấn Độ hay đời sống thần bí thực tiễn như được đề ra bởi những nhà thần bí như Meister Eckhart và các nhà huyền môn hiện đại có xu hướng thiên về trí tuệ hơn. Những người này đã vượt ra ngoài tầm nhìn huyền bí bằng cách đạt đến sự dung hợp. Tôi không cần phải mở rộng thêm về điều này. Đó là giai đoạn cao hơn của sự hợp nhất mà tất cả các nhà thần bí chân chính đều chứng thực.

Hầu hết những gì tôi đã nói ở trên đều được biết đến rộng rãi đối với tất cả các đệ tử chí nguyện, cho dù họ nghiên cứu giáo lý Raja Yoga của Ấn Độ hay đời sống thần bí thực tiễn như được đề ra bởi những nhà thần bí như Meister Eckhart và các nhà nội môn hiện đại có thiên hướng trí tuệ hơn.

Trở lại năm 2021, tôi là người hay đuổi theo thư viện di động. Chúng tôi sống ở vùng nông thôn và thư viện khá xa, nhưng xe thư viện di động thỉnh thoảng đến gần nhà, và tôi luôn đến đó. Tôi tìm thấy sách về các nhà thần bí, và tôi đọc rất nhiều về họ—Thánh John của Thập giá, Jan van Ruusbroec, và cả Teresa của Ávila, cả Meister Eckhart. Bây giờ, Chân sư DK liệt kê ông trong số những nhà thần bí có thiên hướng trí tuệ hơn, và Ngài nói Meister Eckhart có một cuộc sống bên ngoài rất thực tiễn. Nhưng con đường của ông ấy là con đường trí tuệ. Tôi không chắc mình từng hiểu, nhưng nó đã kích thích sự khao khát của tôi. Tôi nhớ có một điều buồn cười đến với tôi nhiều năm sau. Một người thân của tôi nói với tôi về những gì tôi muốn làm trong cuộc sống khi tôi còn trẻ, có thể khoảng 17-18-19 tuổi, và tôi nói tôi muốn trở thành một nhà thần bí. Đó là giai đoạn mà tôi đã trải qua. Bà ấy nói, “Tôi nghĩ đó là điều vô ích nhất tôi từng nghe! Bạn mong đợi điều gì?” Bà là một Xử Nữ, một Xử Nữ khá thực tế. Những Xử Nữ rất thông minh. Đó là cách tôi nghĩ vào những ngày đó, và tôi rất biết ơn Chân sư DK vì đã giúp tôi chuyển từ thần bí sang huyền môn hay nội môn. Và [cũng] nhờ người thầy đầu tiên của tôi, Andrew MacGyver, người đã làm điều tương tự, có lẽ ở mức độ thấp hơn của vòng xoắn ốc, nhưng ông ấy là người thật sự thành tựu.

Vì vậy, tầm nhìn thần bí là Neptune, và chúng ta phải có nó trước khi có thể là một nhà thần bí có trách nhiệm, biết cảm nhận, sống động từ trái tim. Chúng ta phải kết hợp cả hai, và bạn đã thấy các sơ đồ nơi Neptune và Uranus ngồi ở đó, bên trên tất cả các hành tinh Saturnian, và cả hai đều cần thiết.

A diagram of a diagram of a diagram

Description automatically generated with medium confidence

Vì vậy, rõ ràng Eckhart là đây, và các nhà nội môn hiện đại có thiên hướng trí tuệ hơn mà chúng ta nên trở thành. Về họ, Chân sư DK nói,

Những người sau này đã vượt qua tầm nhìn thần bí bằng cách đạt đến sự dung hợp.

Không chỉ là thứ gì đó ở bên ngoài mà họ khao khát có được, mà họ còn có thể thực sự bắt đầu dung hợp các khía cạnh khác nhau trong bản chất của họ. Và Ngài đề cập điều đó trong Tâm Lý Học Nội Môn II cho tất cả chúng ta với các công thức Dung Hợp, trước là các công thức Tích Hợp, sau đó là các công thức Dung Hợp nâng cao.

Tôi không cần mở rộng về điều này. Đó là giai đoạn cao hơn của sự hợp nhất mà tất cả các nhà thần bí chân chính đều chứng thực.

Tôi đoán từ cuốn sách của Alice Bailey, Từ Trí Tuệ Đến Trực Giác, chúng ta có khá nhiều trích dẫn, dường như từ một chuyên gia thần bí Evelyn Underhill. Và đôi khi tôi đọc những gì Bà đã nói và tôi không chắc mình hiểu. Nhưng Bà rõ ràng đã rất sâu sắc trong trải nghiệm thần bí. Vâng, đối với chúng ta những người học với Chân sư DK, thần bí học nằm phía sau chúng ta, và chúng ta có thể tái khám phá nó và sử dụng nó, nhưng luôn trong mối quan hệ với thần bí học hoặc huyền linh học tinh thần đang phát triển.

IV. [1d]

Điều chúng ta quan tâm ở đây là làm thế nào ánh sáng này được nhận biết, tiếp nhận và sử dụng để làm tiêu tán ảo cảm và cung cấp một sự phụng sự nội môn sâu sắc cho thế giới. Có thể nói rằng ánh sáng bên trong giống như một ngọn đèn pha, tỏa ra thế giới của ảo cảm và sự đấu tranh của nhân loại từ những gì mà một Chân sư đã gọi là “bệ của linh hồn và ngọn tháp hoặc ngọn hải đăng tinh thần. Những thuật ngữ này truyền đạt ý tưởng về độ cao và khoảng cách, đặc trưng của phương pháp tiếp cận thần bí. Sức mạnh để sử dụng ánh sáng này như một tác nhân làm tiêu tán chỉ đến khi những biểu tượng này bị loại bỏ và người phụng sự bắt đầu xem mình như ánh sáng và như trung tâm chiếu sáng. Đây là lý do cho một số kỹ thuật của khoa học huyền môn. Nhà huyền môn biết rằng trong mỗi nguyên tử của cơ thể mình đều có một điểm sáng. Y biết rằng bản chất của linh hồn là ánh sáng. Trong nhiều kỷ nguyên, y bước đi nhờ ánh sáng sinh ra bên trong các thể của mình, bởi ánh sáng trong chất liệu nguyên tử của cơ thể, và do đó được hướng dẫn bởi ánh sáng của vật chất. Sau đó, y phát hiện ra ánh sáng của linh hồn. Sau đó nữa, y học cách dung hợp và kết hợp ánh sáng của linh hồn và ánh sáng vật chất. Sau đó, y chiếu sáng như một Người mang ánh sáng, với ánh sáng tinh khiết của vật chất và ánh sáng của linh hồn được kết hợp và tập trung. Việc sử dụng ánh sáng tập trung này khi nó xua tan ảo cảm cá nhân dạy cho các đệ tử các giai đoạn đầu của kỹ thuật sẽ xua tan ảo cảm nhóm và cuối cùng là ảo cảm thế giới, và đây là điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ đề cập.

Điều khiến chúng ta quan tâm ở đây là cách nhận biết, tiếp nhận và sử dụng ánh sáng này để xua tan ảo cảm và mang lại một sự phụng sự nội môn sâu sắc cho thế giới.

Không có gì ngạc nhiên khi những người sử dụng những kỹ thuật này đang tự mở ra cho sự tấn công của lực đối kháng.

Phụng sự nội môn sâu sắc,

Không có gì hời hợt ở đây trong Kỹ Thuật Ánh Sáng, nếu chúng ta có thể học cách sử dụng chùm ánh sáng theo nghĩa nhóm, và cả theo nghĩa cá nhân khi chúng ta làm việc trên những ảo cảm cá nhân của riêng mình mà chúng ta may mắn phát hiện ra. Có lẽ, khi bạn hỏi ai đó sống với bạn về những ảo cảm của bạn có thể là gì, bạn có thể sẽ có được một đánh giá rõ ràng hơn thay vì tự tìm ra. Đôi khi tôi đùa, “Vâng, tôi muốn một người nào đó thực sự biết rõ về tôi tham gia vào bài kiểm tra hồ sơ cá nhân, bài kiểm tra PIP, và trả lời các câu hỏi như thể họ đang đánh giá tôi, xem họ nói gì”. Khi tôi đã làm điều đó, tôi luôn được coi là người cuồng tín. 😊Vì vậy, điều đó chắc chắn cho tôi biết rằng trong quá khứ của tôi đã có rất nhiều xu hướng cung sáu mà có lẽ vẫn còn với chúng ta. Đã có sự chuyển dịch từ cung sáu sang cung hai hoặc từ cung sáu sang cung ba. Đây là những sự chuyển dịch phổ biến và mong đợi. Nhưng liệu có ai đó thực sự biết bạn rõ hơn bạn biết chính mình không? Không nhất thiết, nhưng họ có thể chỉ ra những điều mà bạn chỉ muốn bỏ qua.

Vì vậy, chúng ta có một phụng sự nội môn sâu sắc cho thế giới.

Có thể nói rằng ánh sáng nội tại giống như một ngọn đèn pha, chiếu sáng ra thế giới của ảo cảm và của sự đấu tranh của con người.

Điều này cho chúng ta biết cách cung bốn liên quan đến toàn bộ vấn đề ảo cảm,

chiếu sáng ra thế giới của ảo cảm và của sự đấu tranh của con người từ cái mà một Chân sư đã gọi là “bệ đỡ của linh hồn và ngọn tháp hoặc ngọn hải đăng tinh thần.

Thật thú vị khi Chân sư DK đưa ý tưởng về ngọn tháp vào một số lời khuyên của Ngài, ít nhất là cho một đệ tử, và có thể còn nhiều hơn nữa.

Bệ đỡ của linh hồn và ngọn tháp hoặc ngọn hải đăng tinh thần.

Từ đó, chùm tia, ngọn đèn pha, chiếu sáng ra thế giới này hoặc thế giới của ảo cảm thường ngày.

Những thuật ngữ này truyền tải ý tưởng về độ cao và khoảng cách, điều rất đặc trưng của cách tiếp cận thần bí.

Thực tế, Ngài đã nói điều gì đó rất thú vị về đầu khi nói đến thần bí học. Đối với nhà thần bí, có một sự nhấn mạnh rất mạnh ngay trên đỉnh đầu; với nhà huyền bí, sự nhấn mạnh đó chìm sâu vào giữa bộ não dĩ thái, và ở đó, ở điểm không khô cũng không ướt—tôi nghĩ đó là quy luật số tám của huyền thuật—y tìm thấy nơi mà đôi chân của y được đặt. Câu này không hoàn toàn chính xác như thế, chỉ gần đúng như vậy[2]. Vậy, chúng ta quan tâm đến việc kết hợp huyền bí học của mình với thần bí học, vốn là xu hướng đầu tiên của quá khứ.

Độ cao và khoảng cách đặc trưng của cách tiếp cận thần bí. Sức mạnh để sử dụng ánh sáng này như một tác nhân phân tán chỉ đến khi những biểu tượng này bị loại bỏ và người phụng sự bắt đầu coi mình là ánh sáng.

Tôi là Ánh sáng của thế giới. Tôi là Tình Thương của thế giới, và vì vậy, chúng ta có thể bắt đầu mở rộng sự đồng nhất hóa của mình. Về Ánh sáng, Đức Christ đã nói điều đó, Hermes đã nói điều đó, nhưng trạng thái tự nhận thức nào là cần thiết để nhận ra bản thân mình là ánh sáng?

Vậy, chúng ta loại bỏ những biểu tượng. Chúng đã chỉ ra con đường và chúng ta bắt đầu coi mình là ánh sáng

và là trung tâm phát xạ.

Trong nội tại của chúng ta, chúng ta có những khả năng này mà chúng ta có thể sử dụng.

Đây là lý do cho một số chi tiết kỹ thuật của huyền bí học. Nhà huyền bí biết

Hãy nghĩ về dấu hiệu Cự Giải và dấu hiệu Sư Tử ở đây. Hãy nghĩ về ánh sáng tối và ánh sáng biểu hiện.

Nhà huyền bí biết rằng trong mỗi nguyên tử của cơ thể mình có một điểm sáng. Y biết rằng bản chất của linh hồn là ánh sáng.

Đó là một điểm quan trọng, và nó nhắc nhở chúng ta, chẳng hạn, loại ánh sáng đến qua dấu hiệu Sư Tử được gọi là Ánh sáng của linh hồn[3].

Trong hàng kỷ nguyên, y đi bằng ánh sáng được tạo ra trong các phương tiện của mình,

Vì vậy, chúng ta hãy nói, ánh sáng là người hướng dẫn vĩ đại, giống như đức tin. Cách đọc huyền bí hơn của “Đức tin là chất liệu của những điều hy vọng, và bằng chứng của những điều không thấy” là “Ánh sáng là chất liệu của những điều hy vọng, và bằng chứng của những điều không thấy”.

Vậy, trong hàng kỷ nguyên, y đi bằng ánh sáng được tạo ra trong các phương tiện của mình, bằng ánh sáng trong chất liệu nguyên tử của cơ thể mình và do đó, được hướng dẫn bởi ánh sáng của vật chất.

Sau đó, y khám phá ra ánh sáng của linh hồn. Sau đó nữa, y học cách dung hợp và hòa quyện ánh sáng của linh hồn và ánh sáng vật chất.

Vâng, đó là một cuộc thí nghiệm lớn với ánh sáng. Nhân loại sẽ trở thành một trạm phát ánh sáng lớn, và ngay cả Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, từ góc độ hành tinh, cũng sẽ trở thành một trạm phát ánh sáng lớn. Và ngay bây giờ, đối với một phần lớn nhân loại, mọi thứ đang khá tối tăm, và con người không biết điều đó. Sau đó, y tỏa sáng như một người mang ánh sáng. Và tôi có thể nói, chúng ta thường sử dụng thuật ngữ này một cách không nghiêm túc, “Ồ, tôi là người mang ánh sáng, tôi là người làm việc với ánh sáng”, v.v., nhưng chúng ta có thể chưa thực sự đạt đến điểm mà chúng ta dung hợp, hòa quyện ánh sáng của linh hồn và ánh sáng vật chất. Vì vậy, hãy cẩn thận về những tuyên bố mà chúng ta đưa ra.

Sau đó, y tỏa sáng như một người mang ánh sáng, ánh sáng thuần khiết của vật chất và ánh sáng của linh hồn được dung hợp và tập trung.

Do đó, chúng ta thấy rằng việc thanh lọc ánh sáng của vật chất quan trọng đến dường nào, và cách mà lần điểm đạo đầu tiên đảm bảo điều đó. Và trong thời kỳ cổ xưa của Lemuria, đã có những nỗ lực để thực hiện điều đó, bởi vì đó là lần điểm đạo được cung cấp cho họ.

Và sau đó chúng ta có một ánh sáng dung hợp và tập trung, và

Việc sử dụng ánh sáng tập trung này khi nó xua tan

Dispel thường là một thuật ngữ liên quan đến ảo tưởng.

Việc sử dụng ánh sáng tập trung này khi nó xua tan ảo cảm cá nhân dạy cho các đệ tử những giai đoạn đầu của kỹ thuật sẽ xua tan [Trang 197] ảo cảm nhóm.

Thông thường thuật ngữ được sử dụng là “dissipate” (làm tan biến), nhưng Ngài không luôn luôn chính xác hoàn toàn.

Con người quen thuộc với các giai đoạn đầu của kỹ thuật sẽ xua tan ảo cảm nhóm,

và cuối cùng là ảo cảm thế giới,

và hãy nhớ rằng, đó là một phương pháp sâu sắc mang tính huyền linh.

và đây là điểm tiếp theo mà chúng ta sẽ xem xét.

Khi đến một chủ đề hoàn toàn mới, tôi sẽ không lao vào nó. Tôi nghĩ rằng chúng ta có đủ để hấp thụ ngay tại đây mà không bắt đầu một chủ đề mới, và khi tôi bình giảng quyển sách Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới theo cách trò chuyện, tôi cũng có thái độ tương tự nếu tôi gặp một phần hoàn toàn mới. Tôi không lo lắng về việc mất bao nhiêu thời gian, quá nhiều hay quá ít. Tôi chỉ dừng lại ở đó vì mục đích tiếp thu, đó có lẽ là điều tốt hơn để làm.

Webinar 183

Tóm Tắt

Sáng kiến Làm Tan Biến Ảo Cảm, hội thảo trên web lần thứ 183, bài đọc số 120. Bài đọc từ cuốn Ảo Cảm: Một Vấn Đề Thế Giới, trang 197 – 198. Chân sư DK tiếp tục thảo luận về ánh sáng của linh hồn khi nó làm tan biến ảo cảm trong ba thế giới và cách nó liên quan đến cõi cảm dục, cũng như một phụng sự cần được thực hiện là rất quan trọng và kịp thời (loại bỏ ảo cảm cá nhân và thế giới đang kìm hãm nhân loại). Kỷ nguyên mới sẽ mở ra trước nhân loại sẽ được đặc trưng bởi sự phân cực trí tuệ và tự do khỏi ảo cảm; sau đó ảo tưởng sẽ kiểm soát trong một thời gian cho đến khi trực giác được phát triển đầy đủ hơn. Đặc điểm thứ hai của kỷ nguyên mới sẽ là cách tiếp cận khoa học đối với toàn bộ vấn đề ảo cảm, khi đó ảo cảm sẽ được làm tan biến một cách khoa học bằng việc sử dụng các trí tuệ sáng suốt của các nhóm, làm việc phối hợp vì mục đích đó. Các nhóm sẽ cuối cùng được hình thành từ những người đang làm việc để làm tan biến ảo cảm trong cuộc sống cá nhân của họ và cũng có khả năng mục tiêu đặc biệt là loại bỏ những ảo cảm quan trọng của cõi cảm dục đối với nhân loại. Họ sẽ cùng nhau làm việc trên một giai đoạn chính của ảo cảm thế giới bằng sức mạnh của trí tuệ cá nhân được soi sáng của họ; cùng nhau họ sẽ hướng đèn pha của trí tuệ vào những màn sương mù của Trái Đất. Bài thiền tập trung vào ảo cảm của lòng thù hận. Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 27 tháng 8 năm 2021.

Phần trích từ sách (trang 197-198)

I. [1a]

Chủ đề mà chúng ta đang xem xét—ánh sáng của linh hồn khi nó làm tan biến ảo cảm trong ba thế giới—là chủ đề thực tiễn và hữu ích nhất và cần thiết nhất để nghiên cứu hiện nay: nó liên quan đến cõi cảm dục, và phụng sự cần được thực hiện là rất quan trọng và kịp thời. Việc giải thoát thế giới cá nhân và thế giới nhân loại như một tổng thể, ra khỏi ảo cảm đang bao bọc tất cả (vốn cầm giữ nhân loại trong tình trạng nô lệ) là một nhu cầu thiết yếu cho nhân loại. Kỷ nguyên mới sẽ mở ra trước nhân loại khi cuộc chiến kết thúc sẽ được đặc trưng bởi sự phân cực trí tuệ và do đó tự do khỏi ảo cảm; sau đó ảo tưởng sẽ kiểm soát trong một thời gian cho đến khi trực giác được phát triển đầy đủ hơn. Ảo tưởng này sẽ tạo ra kết quả hoàn toàn khác so với những gì xảy ra khi con người sống và làm việc giữa ảo cảm. Đặc điểm thứ hai của kỷ nguyên mới sẽ là cách tiếp cận khoa học đối với toàn bộ vấn đề ảo cảm khi đó sẽ được nhận ra đúng bản chất của nó và sẽ được làm tan biến một cách khoa học bằng việc sử dụng trí tuệ sáng suốt của các nhóm, làm việc phối hợp vì mục đích đó.

The theme with which we are dealing—the light of the soul as it dissipates glamour in the three worlds—is the most practical and useful and needed subject for study to be found today: it concerns the astral plane, and the service to be rendered is vital and timely. The ridding of the world of the individual and the world of humanity as a whole of the all-enveloping glamour which holds humanity in thrall is an essential requirement for the race. The new era which will open up before mankind at the close of the war will be distinguished by its mental polarisation and consequent freedom from glamour; then illusion will for a time control until the intuition is more fully developed. This illusion will produce vastly different results to those which follow when men live and work in the midst of glamour. The second characteristic of the new era will be the scientific approach to the entire problem of glamour which will then be recognised for what it is and will be scientifically dissipated by the use of the illumined minds of groups, working in unison for just that purpose.

II. [1b]

Do đó, đề xuất mà tôi đang đặt ra trước bạn (những người chí nguyện và đệ tử của thế giới) là khả năng của một sự phụng sự thế giới rõ ràng. Các nhóm cuối cùng sẽ được hình thành từ những người đang làm việc để xua tan ảo cảm trong cuộc sống cá nhân của họ và làm điều đó không chỉ để đạt được sự giải thoát cho bản thân mà còn với mục tiêu đặc biệt là loại bỏ những ảo cảm đáng kể của cõi cảm dục. Họ sẽ cùng nhau làm việc trên một giai đoạn chính của ảo cảm thế giới bằng sức mạnh của những tâm trí cá nhân được soi sáng của họ; họ sẽ cùng nhau hướng “ngọn đèn pha của tâm trí, phản chiếu ánh sáng của mặt trời nhưng đồng thời tỏa sáng ánh sáng nội tại của chính mình lên những màn sương mù của Trái Đất, vì trong những màn sương mù này, tất cả mọi người đều vấp ngã. [Trang 198] Trong phạm vi được chiếu sáng của ánh sáng tập trung rực rỡ, thực tại sẽ xuất hiện một cách thắng lợi.

Kết thúc Chương trình GWP 183, Đọc 120, trang 197—198

The proposition, therefore, which I am laying before you (who are the aspirants and the disciples of the world) is the possibility of a definite world service. Groups will eventually be formed of those who are working at the dissipation of glamour in their individual lives and who are doing so not so much in order to achieve their own liberation but with the special objective of ridding the astral plane of its significant glamours. They will work unitedly on some major phase of world glamour by the power of their individual illumined minds; unitedly they will turn “the searchlight of the mind, reflecting the light of the sun but at the same time radiating its own inner light upon the mists and fogs of Earth, for in these mists and fogs all men stumble. [Page 198] Within the lighted sphere of the focussed radiant light, reality will issue forth triumphant.”

Bình Giảng

Chúng ta hãy đọc một chút tiếp theo trong cuốn sách như chúng ta thường làm, và điều đó sẽ giúp chúng ta phát triển những kỹ thuật cần thiết để đối mặt với vấn đề ảo cảm lớn của thế giới này, ảo cảm mà những người bị ảnh hưởng thì không hề hay biết. Đó là vấn đề, dĩ nhiên, mọi người bị ảnh hưởng bởi những mong muốn sai lầm không dẫn đến đâu, bị biến dạng, và họ không biết điều đó. Hàng triệu triệu người không biết điều đó. Thậm chí đối với các đệ tử, để họ hiểu được khi nào họ bị ảnh hưởng bởi những xu hướng ảo cảm cũng rất khó. Thường thì cần ai đó khác chỉ ra, và thường khi Chân sư chỉ ra những ảo cảm liên quan, và các đệ tử rất ngạc nhiên, hoặc là phủ nhận rằng điều đó có thể xảy ra, hoặc rơi vào trầm cảm, cả hai đều là những phản ứng ảo cảm tự thân. Vì vậy, mặc dù sự chú ý của chúng ta bây giờ đang hướng đến một tình huống khủng hoảng toàn cầu, có thể chúng ta sẽ học được một chút gì đó từ việc tiếp tục đọc. Vậy, chúng ta đang ở trang 197. Chân sư Chân sư DK nói,

Chủ đề mà chúng ta đang xem xét—ánh sáng của linh hồn khi nó làm tan biến ảo cảm trong ba thế giới—là chủ đề thực tiễn và hữu ích nhất và cần thiết nhất để nghiên cứu hiện nay: nó liên quan đến cõi cảm dục, và việc phụng sự cần được thực hiện là rất quan trọng và kịp thời. Việc giải thoát thế giới cá nhân và thế giới nhân loại như một tổng thể, ra khỏi ảo cảm đang bao bọc tất cả (vốn cầm giữ nhân loại trong tình trạng nô lệ) là một nhu cầu thiết yếu cho nhân loại. Kỷ nguyên mới sẽ mở ra trước nhân loại khi cuộc chiến kết thúc sẽ được đặc trưng bởi sự phân cực trí tuệ và do đó tự do khỏi ảo cảm; sau đó ảo tưởng sẽ kiểm soát trong một thời gian cho đến khi trực giác được phát triển đầy đủ hơn. Ảo tưởng này sẽ tạo ra kết quả hoàn toàn khác so với những gì xảy ra khi con người sống và làm việc giữa ảo cảm. Đặc điểm thứ hai của kỷ nguyên mới sẽ là cách tiếp cận khoa học đối với toàn bộ vấn đề ảo cảm khi đó sẽ được nhận ra đúng bản chất của nó và sẽ được làm tan biến một cách khoa học bằng việc sử dụng trí tuệ sáng suốt của các nhóm, làm việc phối hợp vì mục đích đó. [1a]

Chủ đề mà chúng ta đang xem xét—ánh sáng của linh hồn khi nó xua tan ảo cảm trong ba cõi giới

Và hãy nhớ rằng cũng có một loại ánh sáng của trực giác sẽ xua tan ảo tưởng. Nhưng dù sao, ánh sáng của linh hồn, khi nó xua tan ảo cảm trong ba cõi giới

—là chủ đề thực tiễn, hữu ích và cần thiết nhất để nghiên cứu ngày nay:

Và tôi có thể nói, đó là lý do tại sao chúng ta đặc biệt sử dụng nó, kỹ thuật ánh sáng này để xua tan ảo cảm.

nó liên quan đến cõi cảm dục, và việc phụng sự được thực hiện là quan trọng và kịp thời.

Và chúng ta có thể nói rằng phụng sự đó chủ yếu hướng đến cõi cảm dục khi chúng ta tập trung ánh sáng xua tan của chúng ta vào cõi cảm dục.

Việc xóa bỏ ảo cảm bao trùm thế giới của cá nhân và của toàn nhân loại, cái mà cầm giữ nhân loại trong sự giam cầm

Hãy nhớ rằng từ “giam cầm” ở đây có nghĩa là nhà tù. Vì vậy,

ảo cảm bao trùm thế giới, cái cầm giữ nhân loại trong sự giam cầm là yêu cầu thiết yếu cho nhân loại. Kỷ nguyên mới sẽ mở ra trước nhân loại vào cuối cuộc chiến tranh

Rõ ràng điều này được viết khi cuộc chiến tranh thế giới vẫn đang diễn ra.

Kỷ nguyên mới sẽ mở ra trước nhân loại vào cuối cuộc chiến sẽ được đặc trưng bởi sự phân cực trí tuệ và do đó là sự tự do khỏi ảo cảm;

Tôi có thể nói rằng thuật ngữ “phân cực trí tuệ” cần phải được so sánh với “tập trung trí tuệ”. Phân cực trí tuệ là một giai đoạn tiên tiến hơn, đến từ việc đánh bại ba khuynh hướng chính mà Đức Christ đã gọi là thế giới, xác thịt và ma quỷ. Vì vậy, sau khi rửa tội, Ngài đã vào sa mạc, và ở đó Ngài nhịn ăn, gặp ba sự cám dỗ, Ngài đã nêu gương cho toàn nhân loại một ví dụ về cách đạt được phân cực trí tuệ và con đường sẽ dẫn đến Biến Hình. Vì vậy, sẽ có sự tự do khỏi ảo cảm, và sau đó, Ngài nói

sau đó ảo tưởng sẽ kiểm soát trong một thời gian cho đến khi trực giác được phát triển đầy đủ hơn. Ảo tưởng này sẽ tạo ra những kết quả khác biệt hoàn toàn so với những kết quả khi con người sống và làm việc trong tình trạng ảo cảm.

Tôi có thể nói rằng khi chúng ta làm việc với Kỹ Thuật của Hiện Diện, chúng ta đang làm việc trên mối quan hệ giữa trực giác và việc xua tan ảo tưởng. Nhưng Ngài cũng đã nói rằng có một cách mà việc xua tan ảo cảm thế giới cũng liên quan đến trực giác được tìm thấy trên cõi Bồ Đề. Nhưng Chân sư DK tiếp tục.

sau đó ảo tưởng sẽ kiểm soát trong một thời gian cho đến khi trực giác được phát triển đầy đủ hơn.

Điều này có nghĩa là chúng ta sẽ diễn giải những gì mình nhận được một cách khá không chính xác do những hạn chế của tâm trí, nhưng sau đó, ảo tưởng này sẽ được xua tan, và tất nhiên càng ngày càng nhiều người phải trở nên tập trung trí tuệ trước khi xem xét đến ảo tưởng, và đó là một vấn đề có cùng mức độ nghiêm trọng như việc xử lý ảo cảm.

Ảo tưởng này sẽ tạo ra những kết quả khác biệt hoàn toàn so với những kết quả khi con người sống và làm việc trong tình trạng ảo cảm.

Chúng ta phải nhận ra rằng có những vấn đề liên quan đến cả tập trung trí tuệ và tập trung cảm xúc, mỗi cái đều có thể là vấn đề, nhưng vấn đề lớn nhất vào lúc này là tình trạng ảo cảm. Nếu một số bạn đã xem đoạn phim video từ cuộc tấn công nhằm chiếm giữ Tòa nhà Quốc hội Hoa Kỳ vào ngày 6 tháng 1 năm 2021, bạn thực sự đã thấy ảo cảm đang hoạt động. Những người ở đó đã hoàn toàn bị cuốn theo tình trạng này. Và tất nhiên, một số trong số họ, tôi cho rằng, cũng đang ở trong trạng thái ảo tưởng, nhưng có thể họ là loại ít bạo lực hơn. Dù sao đi nữa, vì ảo cảm có liên quan đến sao Hỏa và cõi cảm dục, nó có thể dẫn đến các phản ứng bạo lực, và đó chính là điều mà chúng ta phải đối mặt ngay bây giờ. Và tất nhiên, nó đang xảy ra ngay bây giờ theo một cách khác ở Afghanistan, và nó có thể xảy ra ở bất kỳ đâu trong Hoa Kỳ. Mọi người vô tình cảm thấy rằng điều gì đó đang bị lấy đi khỏi họ, và họ phản ứng bằng những phản ứng đầy ảo cảm.

Đặc điểm thứ hai của kỷ nguyên mới sẽ là cách tiếp cận khoa học đối với toàn bộ vấn đề ảo cảm mà khi đó sẽ được nhận ra đúng như bản chất của nó.

Tôi nghĩ chúng ta có thể nói rằng vì mọi người sẽ tập trung trí tuệ nhiều hơn, cách tiếp cận khoa học sẽ được công nhận rộng rãi hơn. Vì vậy, ảo cảm dưới cách tiếp cận khoa học sẽ được nhìn nhận đúng bản chất của nó,

sẽ là cách tiếp cận khoa học đối với toàn bộ vấn đề ảo cảm mà sau đó sẽ được công nhận đúng như bản chất của nó và sẽ được xua tan một cách khoa học bằng việc sử dụng những trí tuệ được soi sáng của các nhóm,

Đó là một phần của những gì chúng ta đang cố gắng thực hiện hiện nay, nhưng chỉ ở mức độ một phần nào.

nó sẽ được xua tan bằng việc sử dụng những trí tuệ được soi sáng của các nhóm làm việc phối hợp vì mục đích này.

Đôi khi, khi chúng ta đọc một số đoạn trong Cổ Luận của cung năm, chúng ta có được ý tưởng về cách tấn công chống lại ảo cảm phải được dàn dựng. Thời điểm đó đang đến.

Vì vậy, sự phân cực trí tuệ hoặc tập trung trí tuệ và cách tiếp cận khoa học, hai yếu tố này đang cần thiết để loại bỏ, xua tan vấn đề khủng khiếp của ảo cảm này. Chân sư DK đã nói ở đâu đó rằng cả Ngài và Alice Bailey đều có nỗi kinh hoàng về ảo cảm. Ngài nói, “Có thể Alice Bailey đã bị ảnh hưởng bởi nó gần đây hơn tôi… Đã từ lâu rồi tôi bị ảnh hưởng bởi nó”. Nhưng dù sao, định hướng của Ngài là kiên định, ảo cảm phải được xua tan, nó phải bị tấn công, làm suy yếu, mất đi sức sống. Tất cả những điều đó có thể đến từ việc sử dụng đúng đắn chùm ánh sáng được tạo ra bởi trí tuệ, sự hỗ trợ sinh lực của vật chất dĩ thái, và cả ánh sáng của linh hồn. Và đó là cách chúng ta làm việc.

Bây giờ, chúng ta cũng có thể làm việc với Kỹ Thuật của Hiện Diện khi chúng ta tiến hành, và chúng ta có lẽ sẽ làm việc với nó.

[1b]

Do đó, đề xuất mà tôi đang đặt ra trước bạn (những người chí nguyện và đệ tử của thế giới) là khả năng của một sự phụng sự thế giới rõ ràng. Các nhóm cuối cùng sẽ được hình thành từ những người đang làm việc để xua tan ảo cảm trong cuộc sống cá nhân của họ và làm điều đó không chỉ để đạt được sự giải thoát cho bản thân mà còn với mục tiêu đặc biệt là loại bỏ những ảo cảm đáng kể của cõi cảm dục. Họ sẽ cùng nhau làm việc trên một giai đoạn chính của ảo cảm thế giới bằng sức mạnh của những tâm trí cá nhân được soi sáng của họ; họ sẽ cùng nhau hướng “ngọn đèn pha của tâm trí, phản chiếu ánh sáng của mặt trời nhưng đồng thời tỏa sáng ánh sáng nội tại của chính mình lên những màn sương mù của Trái Đất, vì trong những màn sương mù này, tất cả mọi người đều vấp ngã. [Trang 198] Trong phạm vi được chiếu sáng của ánh sáng tập trung rực rỡ, thực tại sẽ xuất hiện một cách thắng lợi.

Vì vậy, đề xuất mà tôi đang đưa ra cho các bạn (những người chí nguyện và đệ tử trên thế giới)

Và chắc chắn, tôi có thể nói rằng, không chỉ những người chí nguyện và đệ tử, mà còn những người mà Ngài đã tụ họp xung quanh mình.

Vì vậy, đề xuất mà tôi đang đưa ra cho các bạn (những người chí nguyện và đệ tử trên thế giới) là khả năng của một công việc phụng sự thế giới cụ thể.

Chúng ta thực sự phải có điều này trong tâm trí, nếu không chúng ta có thể nghĩ rằng, “Ồ, đó chỉ là một buổi thiền đẹp đã và chúng ta đang làm phần việc của mình”. Nhưng thực tế, có điều gì đó lớn hơn nhiều đang diễn ra, điều gì đó có thể có giá trị thực sự. Và có vẻ như Ngài đang đề xuất điều gì đó có giá trị thực sự…

Các nhóm sẽ dần được hình thành từ những người đang làm việc để xua tan ảo cảm trong cuộc sống cá nhân của họ

Và tôi có thể nói rằng khi chúng ta sử dụng Kỹ Thuật Ánh Sáng này, tất cả chúng ta hầu hết đều có thể sử dụng nó theo cách cá nhân, và chúng ta nên làm điều đó, nếu chúng ta hoàn toàn chắc chắn về ảo cảm cụ thể mà chúng ta có thể đang mắc phải. Tôi có thể nói, ảo cảm của sợ hãi, đầu thứ tư hoặc thứ năm trong số chín đầu của con thủy quái Hydra, là hạt giống của nhiều loại ảo cảm.

Các nhóm sẽ dần được hình thành từ những người đang làm việc để xua tan ảo cảm trong cuộc sống cá nhân của họ và họ đang làm điều đó không phải chỉ để đạt được sự giải thoát cá nhân mà còn với mục tiêu đặc biệt là loại bỏ những ảo cảm quan trọng khỏi cõi cảm dục.

Tôi nghĩ điều đó khá thú vị. Bạn có thể nghĩ, “Ồ, tôi đang làm việc để giúp tôi loại bỏ những ảo cảm gây rối và ngăn cản này”, nhưng thực tế, bằng cách làm điều đó, chúng ta đang giúp toàn bộ cõi cảm dục.

Tất nhiên, Những Người Quan Sát Lão Luyện là nhóm hạt giống đặc biệt tập trung vào việc xua tan loại ảo cảm này. Họ quan sát chính xác nơi có ảo cảm, và sau đó họ tự mình áp dụng, sử dụng ánh sáng của linh hồn và chùm sáng xua tan của chính họ để giúp làm giảm sự bám chặt của ảo cảm lên tâm thức của nhân loại.

Họ sẽ làm việc thống nhất với nhau trên một giai đoạn chính của ảo cảm thế giới bằng sức mạnh của những tâm trí cá nhân giác ngộ của họ;

Vì vậy, các thành viên của những nhóm như vậy phải đạt được một mức độ giác ngộ cần thiết, nếu không họ không thể thực sự làm việc trên một giai đoạn chính của ảo cảm thế giới.

thống nhất họ sẽ hướng ngọn đèn pha của tâm trí, phản chiếu ánh sáng của mặt trời

Hãy chú ý thuật ngữ này, nó có thể chỉ ra linh hồn và các năng lượng cao cấp của Tam nguyên Tinh thần,

phản chiếu ánh sáng của mặt trời nhưng đồng thời tỏa ra ánh sáng nội tại của chính họ lên những màn sương mù của Trái Đất, vì trong những màn sương mù này, mọi người đều vấp ngã.

Đó là một đánh giá khá rõ ràng về mức độ lan tràn của ảo cảm, và tôi không nghĩ rằng chúng ta nên tự cho rằng mình không bị ảnh hưởng bởi phản ứng này, mà Ngài gọi là vấp ngã. Ngài đã nói về cõi cảm dục và một số người nghĩ rằng đó chỉ là một nơi đẹp đẽ, nhưng Chân sư DK đã nói về nó như một nơi xám xịt và mờ đục, và như thế nào mà những màn sương mù, những đám mây, những ảo cảm là hình dạng thực sự của cõi này. Ít nhất đó là cách nó xuất hiện với một Chân sư.

Vì vậy, tôi không nói rằng chúng ta sẽ làm điều này theo cách mà Chân sư DK có thể giao nhiệm vụ cho một nhóm tập trung duy nhất vào một giai đoạn chính của ảo cảm thế giới, mà chúng ta có thể di chuyển xung quanh một chút và cố gắng hiểu cách mà các ảo cảm nhất định đang làm bối rối nhân loại. Nhưng trong tương lai, với cách tiếp cận khoa học hơn, tôi nghĩ rằng các nhóm khác nhau sẽ có các nhiệm vụ cụ thể trong việc xua tan ảo cảm thế giới. Ngài cũng nói,

Trong phạm vi được soi sáng bởi ánh sáng rực rỡ tập trung, thực tại sẽ xuất hiện một cách huy hoàng.

Chúng ta chưa đạt được điều đó, đúng không, nhưng chúng ta đang tiến gần đến. Và trong Thời đại Bảo Bình, chúng ta sẽ ngày càng thành công hơn.

Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi sẽ làm bây giờ, vì chúng ta sắp có buổi canh thức này. Đây không phải là một buổi thiền dài mà Tuija sẽ dẫn dắt, nhưng chúng ta phải sẵn sàng cho nó. Đây là một buổi phát sóng và không phải là một thứ mà chúng ta sẽ có cơ hội thực sự thảo luận với nhau. Đây không phải là một buổi họp qua Zoom. Đây chỉ đơn giản là một buổi phát sóng.

Bây giờ, có thể nói thêm một chút về những nhóm chuyên biệt này. Chúng dành cho tương lai, nhưng họ sẽ làm việc để loại bỏ cõi cảm dục của một giai đoạn chính của ảo cảm thế giới. Họ sẽ được giao nhiệm vụ đặc biệt. Chúng ta chưa đạt đến điều đó, nhưng nhóm hạt giống sẽ mang lại cho chúng ta một số khả năng để bước vào giai đoạn cụ thể đó, và đó là một sự Phụng sự Thế giới rõ ràng. Và ngay cả khi chúng ta cố gắng loại bỏ những ảo cảm của chính mình, chúng ta cũng đang giúp, trong một nghĩa rộng hơn, loại bỏ khỏi cõi cảm dục những ảo cảm đang bao trùm nhân loại. Nếu bạn quay lại cuốn Luận về Chánh Thuật, trang 473, có 15 chỉ dẫn, chúng thực sự quan trọng… Đó là chỉ dẫn số ba,

3. Control the body of emotion for the waves that rise upon the stormy seas of life engulf the swimmer, shut out the sun and render all plans futile.

3. Hãy kiểm soát thể tình cảm, vì những con sóng nổi lên trên các vùng biển bão tố của cuộc đời sẽ nhấn chìm người đang bơi, che giấu mặt trời, và làm cho mọi kế hoạch thành vô ích.

Hãy kiểm soát thể cảm dục vì những làn sóng dâng lên trên biển cả bão tố của cuộc đời sẽ bao trùm kẻ đang bơi, che khuất mặt trời và làm cho mọi kế hoạch trở nên vô ích.

Rõ ràng, điều chúng ta phải làm là đảm bảo rằng người đang bơi không bị nhấn chìm. Tất nhiên, chúng ta là người đang bơi, do đó hãy đảm bảo rằng mặt trời không bị che khuất bởi những làn sóng đó và đảm bảo rằng chúng ta thực sự đang giúp đỡ Thiên Cơ bằng bất kỳ cách nhỏ nào mà chúng ta có thể làm được.

Vì vậy, nếu các bạn muốn có một số lời khuyên thực sự khôn ngoan mà cuối cùng, như Chân sư DK nói, sẽ giúp người đọc và người thực hành có thể vượt qua các thử thách của quả vị Chân sư, nghĩa là đạt đến trình độ Chân sư thực sự, thì hãy mở đến trang này trong cuốn Luận về Chánh Thuật, và Ngài nói với chúng ta rằng một số hướng dẫn này, những lời khuyên này, những lời khuyên được đưa ra cho chúng ta, như Chân sư DK nói,

Một số được trình bày dưới dạng biểu tượng, một số khác nhất thiết phải được che giấu, và một số khác nữa thể hiện sự thật đúng như nó là.

Webinar 184

Tóm Tắt

Sáng Kiến Giải Tán Ảo Cảm webinar 184, bài đọc số 121. Bài đọc từ Glamour: A World Problem trang 198 – 199. Chân sư DK nói về một lời cầu nguyện cổ xưa và tầm quan trọng của nó trong việc giải tán 3 khía cạnh của ảo cảm (nghi ngờ, tự thương hại và chỉ trích). Lời cầu nguyện là “Lạy Chúa, Xin dắt chúng con từ bóng tối đến ánh sáng; từ điều không thật đến điều thật; từ cái chết đến sự bất tử.” Câu đầu tiên đề cập đến trí tuệ khi nó trở nên rực rỡ bởi ánh sáng của trực giác (điều này được mang lại bởi Kỹ Thuật của Hiện Diện, cuối cùng sản sinh ra sự Biến Hình của phàm ngã thành một trung tâm ánh sáng rực rỡ trên cõi trí. Câu thứ hai liên quan đến cõi cảm dục và những ảo cảm bao trùm toàn bộ, chúng bao hàm điều không thật và trình bày chúng cho những tù nhân của cõi cảm dục, khiến họ nhầm lẫn chúng với Thực Tại. Sự giam cầm này bởi ảo cảm có thể chấm dứt bằng hoạt động của Kỹ Thuật Ánh Sáng, được sử dụng trong nhóm để giải tán ảo cảm và để xuất hiện trong tâm thức của con người một khái niệm rõ ràng và sự nhận thức về bản chất của Thực Tại. Việc giải tán này có thể được thực hiện bởi các đệ tử ở khắp nơi trên hành tinh, với sự giúp đỡ của các người chí nguyện thế giới; tuy nhiên, nó sẽ chủ yếu là công việc của những người có tiêu điểm cung làm cho việc sống trên cõi cảm dục trở thành đường lối ít trở ngại nhất (chủ yếu là những người có phàm ngã hoặc thể cảm xúc cung 6), với sự giúp đỡ của các người chí nguyện và đệ tử trên cung hai và cung bốn. Công việc này được khởi xướng bởi nhóm hình thành bao gồm các người cung sáu, và khi họ đã áp dụng Kỹ Thuật Ánh Sáng trong phụng sự cho nhân loại, công việc của họ sẽ được hoàn tất bởi các đệ tử cung hai. Chân sư DK chỉ rõ rằng công việc giải tán ảo cảm được tiến hành bởi những người lâm phàm theo các dòng năng lượng được thể hiện bởi cung hai, cung bốn và cung sáu, và chỉ ra rằng thường xuyên các đệ tử đảm nhận các nhiệm vụ mà họ không được đặc biệt phù hợp và cấu trúc cung của họ không hỗ trợ họ trong việc hoàn thành, điều này có thể ngăn cản sự hoàn thành đó. Tham thiền là về ảo cảm cổ xưa của thù hận, dựa trên đại tà thuyết về sự chia rẻ. Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 10 tháng 9 năm 2021.

Phần trích từ sách (trang (198-199)

I. [1a]

Thật thú vị khi lưu ý rằng lời cầu nguyện cổ xưa nhất trên thế giới đề cập đến ba khía cạnh của ảo cảm, và chính vì những khía cạnh này mà ba kỹ thuật phải được sử dụng để tạo ra sự giải thoát và tiến bộ. Như các bạn đã biết, lời cầu nguyện này như sau (Brihadaranyaki Upanishad I, 3, 28):

It is interesting to note that the most ancient prayer in the world refers to the three aspects of glamour, and it is for these that the three techniques must be used to make release and progress possible. As you know, this prayer runs as follows (Brihadaranyaki Upanishad I, 3, 28):

II. [1b]

” Lạy Chúa, xin dắt chúng con từ bóng tối đến ánh sáng; từ điều không thật đến điều thật; từ sự chết đến sự bất tử.”

“Xin dắt chúng con từ bóng tối đến ánh sáng” đề cập đến thể trí khi nó cuối cùng trở nên rực rỡ bởi ánh sáng của trực giác; sự chiếu sáng này được mang lại bằng phương pháp của Kỹ Thuật của Hiện Diện từ Đấng mà ánh sáng tỏa ra. Đây là yếu tố trung gian tạo ra sự Biến Hình của phàm ngã, và một trung tâm ánh sáng rực rỡ trên cõi trí. Tuyên bố này đúng cho dù nói về một cá nhân hay về tiêu điểm ánh sáng được hình thành bởi sự thống nhất về mặt trí tuệ và suy nghĩ rõ ràng của nhân loại tiến bộ. Những người này, thông qua sức mạnh của thể trí thống nhất của họ, sẽ thành công trong việc giải thoát thế giới khỏi một số khía cạnh của Đại Ảo Tưởng.

“Lead us, O Lord, from darkness to light; from the unreal to the real; from death to immortality.”

“Lead us from darkness to light” refers to the mind as it becomes eventually illumined by the light of the intuition; this illumination is brought about by the means of the Technique of the Presence from Whom the light shines. This is the mediating factor producing the Transfiguration of the personality, and a centre of radiant light upon the mental plane. This statement is true whether one is speaking of an individual or of that focal point of light which is formed by the mental unity and the clear thinking of advanced humanity. These, through the power of their unified minds, will succeed in ridding the world of some aspects of the Great Illusion.

IV. [1c]

“Xin dắt chúng con từ điều không thật đến điều thật” có mối liên hệ cụ thể với cõi cảm dục và những ảo cảm bao trùm toàn bộ của nó. Những ảo cảm này bao hàm điều không thật và trình bày chúng cho những tù nhân của cõi cảm dục, khiến họ nhầm lẫn chúng với Thực Tại. Sự giam cầm này bởi ảo cảm có thể chấm dứt bằng hoạt động của Kỹ Thuật Ánh Sáng, được sử dụng bởi những người làm việc—theo nhóm—để giải tán ảo cảm và để sự xuất hiện trong tâm thức của con người một khái niệm rõ ràng và sự nhận thức về bản chất của Thực Tại.

“Lead us from the unreal to the Real” has specific relation to the astral plane and its all-encompassing glamours. These glamours embody the unreal and present them to the prisoners of the astral plane, leading them to mistake them for the Reality. This imprisonment by glamour can be ended by the activity of the Technique of Light, utilised by those who work—in group formation—for the dissipation of glamour and for the emergence in the consciousness of men of a clear conception and recognition of the nature of Reality.

IV. [1d]

Công việc giải tán cụ thể này là chủ đề cấp bách của chúng ta. Điều quan trọng là những ai nhận ra cánh cửa mở ra tương lai mà qua đó tất cả mọi người phải đi qua nên bắt đầu tiến hành công việc này. Chỉ bằng cách này, nhân loại mới có thể được giúp đỡ để rời bỏ những sai lầm, ảo cảm và thất bại của quá khứ. Chính kỹ thuật này mang lại sự tự do khỏi ảo cảm và có thể biến đổi cuộc sống con người, và do đó mang lại nền văn minh và văn hóa mới. Việc giải tán này có thể được thực hiện bởi các đệ tử ở khắp nơi trên hành tinh, với sự giúp đỡ của các người chí nguyện thế giới; tuy nhiên, nó sẽ chủ yếu là công việc của những người có tiêu điểm cung làm cho đời sống cảm xúc trở thành đường lối ít trở ngại nhất, và những người đã học hoặc đang học cách thống trị nó bằng sức mạnh của tư duy và ánh sáng trí tuệ. Đây là những người cung sáu trong trường hợp đầu tiên, được hỗ trợ bởi các người chí nguyện và đệ tử trên cung hai và cung bốn.

Kết thúc GWP Chương trình 184, Đọc 121 trang 198-199

This particular work of dissipation is our immediate theme. It is of vital importance that those who recognise [Page 199] the open door to the future through which all men must pass should begin to carry forward this work. Only thus can humanity be helped to leave behind the errors, the glamours and the failures of the past. It is this technique which brings freedom from glamour and which can transform human living, and so bring in the new civilisation and culture. This dissipation can be carried forward by disciples in all parts of the planet, aided by the world aspirants; it will, however, be primarily the work of those whose ray focus makes astral living the line of least resistance and who have learnt or are learning to dominate it by the power of thought and mental light. These are the sixth ray people in the first instance, aided by aspirants and disciples upon the second and fourth rays.

Bình giảng

Chào mọi người, và chào mừng đến với công việc tiếp tục của chúng ta với Glamour, A World Problem. Và tôi chỉ muốn nói rằng rất vui khi thấy tất cả các bạn ở đây, và tôi muốn gửi lời cảm ơn đến đội ngũ của chúng ta.

Rất vui khi thấy bạn ở đây, và cảm ơn bạn đã tham dự. Tuija và tôi đã rất bận rộn cố gắng theo kịp tình hình khủng hoảng ở Afghanistan, điều này rất phản lại những người đã tham gia xây dựng quốc gia suốt 20 năm, và họ hy vọng sẽ tốt hơn, nhưng tạm thời thì sự man rợ đã chiếm lĩnh, và rất nguy hiểm cho họ. Vì vậy, chúng tôi đã cố gắng hỗ trợ cho sự an toàn của họ và việc họ tái định cư đến các quốc gia khác nơi họ có thể được chấp nhận như con người, thay vì “đây là một người đàn ông, đây là một người phụ nữ”, thật kinh khủng với cách đối xử với phụ nữ và trẻ em gái. Chúng tôi cố gắng theo kịp điều đó. Chúng tôi có thể không cung cấp hàng đêm ngay, nhưng vài lần một tuần, và hy vọng điều tốt đẹp nhất.

Chúng ta có vấn đề khắp nơi trên thế giới, và sự ảo cảm lớn của hận thù là điều mà chúng ta đã làm việc trên hết. DK cố gắng ngăn chặn làn sóng ảo cảm của hận thù và chia rẽ, cái mà Ngài gọi là Dị Đoan Lớn. Và nếu bạn, ví dụ, ngay bây giờ, bạn muốn hiển thị màn hình của mình, bạn hoàn toàn được chào đón để làm điều đó, khi chúng ta có bài đọc và sau đó là thiền định của chúng ta.

Cơ bản thì đây là chương trình số 184 của chúng ta, và chúng ta đã làm việc này khá lâu, và Olivia, Tuija và tôi đã khởi xướng điều này từ khá lâu rồi, và nó rất cần thiết.

Đây là bài đọc số 121, và chúng ta đang ở trang 198, và tôi chỉ cần nhắc mọi người rằng—có thể bạn không cần nhắc nhở—rằng ngày mai, ngày 11, là kỷ niệm 20 năm cuộc tấn công vào Trung tâm Thương mại Thế giới. Vẫn còn nhiều điều mờ ám ở đó, nhưng nó đứng như một ví dụ lớn, nói một trong những người biết về Jihad, cuộc chiến tôn giáo đó, đang đến với Mỹ. Vâng, nước Mỹ không phải là mục tiêu duy nhất, mà nói chung, các nền dân chủ phương Tây là mục tiêu vì họ cho phép một mức độ tự do theo Thánh đoàn, mà những ý tưởng cổ xưa, hoặc ít nhất là ý tưởng thời trung cổ của một nhóm nhất định được truyền cảm hứng bởi sự giải thích theo nghĩa đen lời của Mohammed. Họ không còn có thể giải thích điều này theo cách gì ngoài nghĩa đen. Và điều đó, tất nhiên, là một sự thách thức lớn đối với tư duy hiện đại cố gắng đáp ứng Năng lượng Bác ái, Minh triết của Thánh Đoàn. Bác Ái – Minh Triết không liên quan gì đến những gì họ đang cố gắng. Nhóm chiến binh này sử dụng phương pháp man rợ để áp đặt một sự thống trị hoàn toàn của nam giới trong xã hội, điều này hoàn toàn sai lầm, chắc chắn theo quan điểm của tôi, hoàn toàn sai lầm, và nó là chống lại Thánh đoàn. Và ảo cảm lớn của thù hận liên quan đến phương pháp của họ. Một đồng nghiệp ở Úc nói gần đây, con mèo đã ra khỏi túi, mọi người đã chứng kiến trong suốt 20 năm qua những gì mà dân chủ có thể là, dù rằng có nhiều tham nhũng như chúng ta biết, và họ sẽ không dễ dàng chấp nhận bị thống trị bởi thái độ nam quyền man rợ này, điều này thực sự đầy hận thù đối với nhóm cân bằng, phụ nữ và trẻ em gái, và bất cứ điều gì liên quan đến sức khỏe thực sự và giáo dục thực sự.

Tôi đã thấy một bức ảnh gần đây, và đó lại là luật Sharia, trong một lớp học nào đó, có một tấm rèm ngăn cách giữa nam và nữ. Bây giờ, loại sự chia rẽ đó không thể được chấp nhận, và chúng tôi cố gắng theo cách của mình, khi chúng tôi gặp nhau ít nhất vài tuần một lần. Và khi bạn tự tham thiền về ảo cảm của mình, chúng ta cố gắng làm điều gì đó có giá trị để chấm dứt xu hướng chia rẽ này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau vào ngày 24 tháng 9, và chúng ta chỉ có thể tự hỏi ngày 11 tháng 9 sẽ mang đến điều gì, bởi vì điều đó quan trọng đối với những người có quan điểm nhất định để kỷ niệm chiến thắng của họ, như họ gọi nó. Và có thể sẽ có rất nhiều bạo lực vào ngày mai. Vì vậy, hãy làm việc để chống lại điều đó. Hãy làm việc cho Tình Thương và Hòa Hợp thay vì hận thù và bạo lực. Ngày sẽ đến khi chúng ta thực sự biết cách đối phó với ảo cảm. Nó có phần nào đó dành cho tương lai, và chúng ta là một nỗ lực nhóm hạt giống theo những hướng đó. Nhưng hạt giống có thể mạnh mẽ, có thể nảy mầm và cung cấp các phương pháp mới và hiệu quả trong Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian. Đó là điều chúng ta đang cố gắng làm…

Bây giờ, hãy tiếp tục đọc một chút, và sau đó chúng ta sẽ đi vào tham thiền về ảo cảm hận thù, ảo cảm hận thù cổ xưa, dựa trên dị đoan lớn của sự chia rẽ, sai lầm lớn nhất mà tâm trí con người có thể tạo ra. Chúng ta có thể gọi đó là ảo tưởng lớn nhất, hận thù, một trạng thái cảm xúc dựa trên ảo tưởng của sự chia rẽ.

Chân sư DK nói gì ở đây? Ngài nói gì về những màn sương mù của trái đất, bởi vì trong những màn sương mù này, trong những làn sương mù này, tất cả mọi người đều vấp ngã. Chúng ta không thể thấy được mình đang đi đâu.

[1a]

Thật thú vị khi lưu ý rằng lời cầu nguyện cổ xưa nhất trên thế giới đề cập đến ba khía cạnh của ảo cảm, và chính vì những khía cạnh này mà ba kỹ thuật phải được sử dụng để tạo ra sự giải thoát và tiến bộ. Như các bạn đã biết, lời cầu nguyện này như sau (Brihadaranyaki Upanishad I, 3, 28):

Thật thú vị khi lưu ý rằng lời cầu nguyện cổ xưa nhất trên thế giới đề cập đến ba khía cạnh của ảo cảm, và chính vì những điều này mà ba kỹ thuật phải được sử dụng để giải phóng và tiến bộ trở nên khả thi.

Ngài đang nói về Ảo tưởng, Ảo cảm và Maya, chuyên biệt hóa chúng, liên quan đến ba gốc rễ gây ra ảo cảm—nghi ngờ, tự thương hại và chỉ trích. Vì vậy, mỗi đệ tử hãy tự đánh giá bản thân dựa trên ba yếu tố gây ra ảo cảm này—nghi ngờ, tự thương hại, chỉ trích. Và lời cầu nguyện cổ xưa này là từ Brihadaranyaki Upanishad, các chi tiết kỹ thuật đều có ở đó. Đây là một trong những lời cầu nguyện mà chúng ta đã sử dụng suốt thời gian qua, nhưng có lẽ không nhận ra sự cổ xưa của nó. Ý tôi là, nếu Ngài nói đó là lời cầu nguyện cổ xưa nhất trên thế giới, thì nó phải có từ thời Lemurian, và ai biết nó đã được sử dụng ở đâu trong hệ mặt trời…

Và như bạn có thể thấy, lời cầu nguyện này đơn giản là một lời nhắc nhở cho tất cả chúng ta,

[1b]

“Lạy Chúa, xin dắt chúng con từ bóng tối đến ánh sáng; từ điều không thật đến điều thật; từ sự chết đến sự bất tử.”

“Xin dắt chúng con từ bóng tối đến ánh sáng” đề cập đến thể trí khi nó cuối cùng trở nên rực rỡ bởi ánh sáng của trực giác; sự chiếu sáng này được mang lại bằng phương pháp của Kỹ Thuật của Hiện Diện từ Đấng mà ánh sáng tỏa ra. Đây là yếu tố trung gian tạo ra sự Biến Hình của phàm ngã, và một trung tâm ánh sáng rực rỡ trên cõi trí. Tuyên bố này đúng cho dù nói về một cá nhân hay về tiêu điểm ánh sáng được hình thành bởi sự thống nhất về mặt trí tuệ và suy nghĩ rõ ràng của nhân loại tiến bộ. Những người này, thông qua sức mạnh của thể trí thống nhất của họ, sẽ thành công trong việc giải thoát thế giới khỏi một số khía cạnh của Đại Ảo Tưởng.

Và theo một cách nào đó, tôi nghĩ chúng ta thấy ở đây ba lần điểm đạo đầu tiên, ánh sáng vĩ đại của lần điểm đạo đầu tiên, là lần điểm đạo dự bị, điều thực phải thay thế cái không thực; cho lần điểm đạo thứ hai khi chúng ta thực sự bắt đầu vượt qua ảo cảm, và cuối cùng, bước vào lần điểm đạo thứ ba bắt đầu có ảnh hưởng của Chân thần bất tử, trái tim và linh hồn của Chân thần, trung tâm của Chân thần là bất tử. Đó chính là Bản Thể Tinh Khiết, và chúng ta bắt đầu trải nghiệm sự bất tử đó ở lần điểm đạo thứ ba.

Nó trông không giống một lời cầu nguyện đơn giản, và nếu bạn dừng lại để suy nghĩ về vị trí của chúng ta, cách chúng ta dễ bị tổn thương như thế nào với tất cả những vấn đề này, chúng ta thấy rằng có lẽ ngày nay nó cũng liên quan nhiều như khi nó được tạo ra.

Lạy Chúa,

Tôi đoán, Chúa phải là Thượng Đế bên trong, cho dù chúng ta muốn gọi đó là linh hồn, Tam nguyên Tinh thần, hay Chân thần.

Và bây giờ, Ngài sẽ lần lượt xem xét từng điều trong số chúng. Chúng ta hãy xem Ngài nói gì,

“Xin dắt chúng con từ bóng tối đến ánh sáng” liên quan đến trí tuệ

Vì vậy, ngay lập tức, khía cạnh thứ ba của thiên tính liên quan đến trí tuệ,

khi nó trở nên dần dần được chiếu sáng bởi ánh sáng của trực giác;

Chúng ta có thể nói, đầu tiên là ánh sáng của linh hồn, và sau đó là ánh sáng của cõi Bồ đề, nơi đã truyền một số năng lượng trực giác vào những gì chúng ta thường gọi là Hoa Sen Chân Ngã, hoặc thể nhân quả, hoặc linh hồn. Nhưng ánh sáng này từ cõi Bồ đề đến

sự chiếu sáng này được thực hiện thông qua Kỹ Thuật của Hiện Diện, từ Đấng

Và lưu ý chữ viết hoa từ Đấng.

ánh sáng chiếu ra. [1c]

Vì vậy, đây là một nguồn rất cao, và đó là nơi mà các chân thần con người, được gọi là các Điểm Đạo Đồ, thực sự cư ngụ và có công việc của các Ngài. Đó là một cõi do Hổ Cáp cai trị, và chủ tinh huyền giai là Thủy Tinh, một hành tinh có ánh sáng lớn, có lẽ với Chân thần cung năm, cung ba. Tôi luôn đưa ra hai cung cho Chân thần vì một trong các cung liên quan đến Chân thần trên cõi chân thần, và cung kia, cao hơn, liên quan đến Chân thần giải thoát.

A chart with text and images

Description automatically generated with medium confidence

Vì vậy, Kỹ Thuật của Hiện Diện, liên quan đến các yếu tố cao hơn trong chúng ta và giúp xua tan ảo tưởng. Nó không quá tập trung vào hoạt động ảo cảm, nhưng có thể được đưa vào mối liên hệ với phạm vi của ảo cảm và được hướng dẫn bởi linh hồn. Vì vậy, chúng ta phải tự hỏi, khi chúng ta thực hành Kỹ Thuật của Hiện Diện này, sự Hiện Diện có ý nghĩa gì đối với chúng ta? Khi chúng ta nghĩ về sự Hiện Diện, chúng ta đang nghĩ về điều gì? Cuối cùng, tôi sẽ nói, chúng ta phải nghĩ về Bản Thể Thuần Khiết, về những gì chúng ta thực sự là. Chúng ta chính là Sự Hiện Diện đó. Và vào một thời điểm nào đó, chúng ta phải thức tỉnh với thực tế đó. Vì vậy, điều này thú vị vì nó liên quan mật thiết đến sự Biến Hình.

Đây là yếu tố trung gian tạo ra sự Biến Hình của phàm ngã, và một trung tâm ánh sáng rực rỡ trên cõi trí.

Chúng ta đều đang hướng tới sự Biến Hình. Điều đó có thể không diễn ra ngay lập tức. Trên thực tế, gần như chắc chắn đối với mỗi người trong chúng ta, điều đó không phải là ngay lập tức. Điều có khả năng hơn là việc thiết lập vững chắc trong lần điểm đạo thứ hai, mà một số đệ tử của Chân sư DK đã trải qua trong kiếp sống cụ thể đó, và những đệ tử khác thì trong các kiếp sống tiếp theo, nhưng sự biến hình của phàm ngã đi với lần điểm đạo thứ ba,

và một trung tâm ánh sáng rực rỡ trên cõi trí,

được gây ra bởi các điểm trụ nhất tâm cao hơn, hiện đã bắt đầu trao quyền cho Tam nguyên tinh thần, linh hồn, và tiến vào phàm ngã.

Và bây giờ, Ngài nói gì ở đây?

Lời tuyên bố này đúng cho dù nói về một cá nhân hay về điểm tập trung ánh sáng được hình thành bởi sự thống nhất trí tuệ và suy nghĩ rõ ràng của nhân loại tiến bộ.

Ngày càng nhiều, trong giống dân Aryan, con người đang có được sự tập trung trí tuệ. Họ có thể chưa phân cực về mặt trí tuệ vì đó là trạng thái đến sau lần điểm đạo thứ hai, và sau khi vượt qua những cám dỗ trong sa mạc, mặc dù, tất nhiên, ở mức độ thấp hơn nhiều so với Đức Christ thể hiện trước nhân loại khi Ngài loại bỏ ác quỷ, phàm ngã nổi loạn, với những câu nói như “Người ta không chỉ sống bằng bánh, mà còn bằng mọi lời nói ra từ miệng của Thượng đế”, và “Satan, hãy lui ra sau ta”, và “Ngươi không được thử thách Chúa, Thượng đế của ngươi”. Chân sư DK nhận xét sự làm chủ của Đức Christ được thể hiện cho toàn nhân loại khi Ngài đối mặt với tinh linh phàm ngã sau 40 ngày nhịn ăn. Câu chuyện đó có thể là theo nghĩa đen, và chúng ta cũng có thể nghĩ về nó như là một phần biểu tượng. Chân sư DK tiếp tục nói,

Những người này, nhờ sức mạnh của trí tuệ thống nhất của họ, sẽ thành công.

Những nhà tư tưởng được linh hồn truyền cảm hứng

sẽ thành công trong việc loại bỏ một số khía cạnh của Đại Ảo Tưởng.

Vì vậy, nhân loại biết suy tư đã đi một bước đúng đắn. Hiện nay, chúng ta có rất nhiều người chỉ đơn giản phân cực cảm xúc. Bạn đã thấy điều đó vào ngày 6 tháng 1 với nỗ lực—Tôi không nghĩ rằng rất nhiều người nhận ra mức độ nghiêm trọng của nó—nỗ lực nổi dậy, nỗ lực lật đổ quy trình dân chủ và pháp lý đúng đắn. Và bây giờ là ngày 18 hay 19, có một cuộc biểu tình nhằm bảo vệ những người đã tấn công. Vì vậy, những lực lượng này chắc chắn chưa bị đàn áp, và trận chiến sẽ tiếp tục, chắc chắn cho đến Đại Mật Nghị vào năm 2025. Và ai biết được, chúng ta vẫn còn gần một thế kỷ trước khi chính thức bắt đầu Kỷ Nguyên Bảo Bình, xét về mặt thiên văn, là năm 2117.

Vì vậy, hãy có thêm ánh sáng. “Ta là Ánh Sáng của Thế Gian”, Đức Christ nói, Hermes Trismegistus nói, và chúng ta phải học cách đồng hóa như là Ánh Sáng.

Sau đó, đến điều này liên quan nhiều hơn đến ảo cảm và với cõi cảm dục.

[1c]

“Xin dắt chúng con từ điều không thật đến điều thật” có mối liên hệ cụ thể với cõi cảm dục và những ảo cảm bao trùm toàn bộ của nó. Những ảo cảm này bao hàm điều không thật và trình bày chúng cho những tù nhân của cõi cảm dục, khiến họ nhầm lẫn chúng với Thực Tại. Sự giam cầm này bởi ảo cảm có thể chấm dứt bằng hoạt động của Kỹ Thuật Ánh Sáng, được sử dụng bởi những người làm việc—theo nhóm—để giải tán ảo cảm và để sự xuất hiện trong tâm thức của con người một khái niệm rõ ràng và sự nhận thức về bản chất của Thực Tại.

‘Xin dắt chúng con từ điều giả đến điều Thực’ có mối liên hệ cụ thể với cõi cảm dục và những ảo cảm bao trùm của nó.

Ảo cảm bao trùm toàn diện. Mỗi nơi chúng ta đi trên cõi cảm dục, chúng ta đều chịu ảnh hưởng của ảo cảm, ngay cả những cõi phụ cao hơn của cõi cảm dục, mặc dù ở tình trạng tốt hơn so với những cõi thấp hơn, cũng chịu ảnh hưởng của một số ảo cảm cao hơn nhất định. Khi nào chúng ta sẽ thoát khỏi ảo cảm? Có ảo cảm vũ trụ, có ảo cảm hệ thống, có ảo cảm hành tinh. Bất cứ điều gì hạn chế việc tiếp cận giai đoạn tiếp theo của thực tại đều phải được coi là ảo cảm.

Điều này có chứa một số triết lý trong đó. Điều gì là không thực? Điều gì là thực? Làm thế nào chúng ta được dẫn đến điều thực, thoát khỏi sự giam hãm trong ảo cảm?

Những ảo cảm này hiện thân cho điều không thực và trình bày chúng cho những tù nhân của cõi cảm dục, khiến họ nhầm lẫn chúng với Thực Tại.

Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần nhìn vào những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ như một quốc gia bị chia rẽ gay gắt để thấy ai là những tù nhân của cõi cảm dục. Những kẻ tấn công, những kẻ nổi loạn, những người từ chối sự thật, những kẻ suy nghĩ theo thuyết âm mưu đầy nghi ngờ, từ chối nghĩ đến người khác khi nói đến đại dịch và khả năng tiêm chủng giúp giảm đáng kể tỷ lệ nhập viện và tử vong. Tất cả những người này, tôi đoán, chỉ đơn giản vì họ đi vào lâm phàm muộn hơn, là những tù nhân của cõi cảm dục, và họ nghĩ rằng họ đang làm việc với thực tại trong những thuyết âm mưu của họ, mà đôi khi kỳ quặc đến mức bạn phải há hốc mồm khi nghĩ rằng có những người thực sự nghĩ theo cách đó và hành động theo nó, với những ham muốn của họ trong lĩnh vực ảo cảm.

Việc bị giam hãm bởi ảo cảm này có thể chấm dứt bằng hoạt động của Kỹ Thuật Ánh Sáng,

Điều mà chúng ta thường sử dụng trong tham thiền.

Tôi tự hỏi, nếu chúng ta có thể tạm thời suy ngẫm về cảm giác thực sự của việc bị giam hãm bởi ảo cảm này, bởi vì tôi muốn nói rằng rất nhiều ảo cảm của chúng ta, những ảo cảm đang lan tràn qua hàng triệu người, là những ảo cảm tự biện hộ. “Đây là cách tôi luôn luôn như thế. Đây là cách đúng đắn”. Có bằng chứng cho cảm giác của tôi về những điều này. Tôi đã xem một số hình ảnh, những bức ảnh của những kẻ tấn công vào ngày 6 tháng 1, và ngôn ngữ cơ thể của họ thể hiện đầy sự chiếm hữu bởi ảo cảm. Tôi thấy một người đàn ông, y giữ tay như thế này, và y đang tiến tới tấn công một sĩ quan cảnh sát Điện Capitol, và tôi tự hỏi điều gì đã chiếm hữu y. Vâng, đó là việc bị giam hãm bởi ảo cảm.

Vì vậy, nếu chúng ta làm việc đúng cách với Kỹ Thuật Ánh Sáng, và chúng ta thực hiện một số công việc đó, và nó sẽ trở nên mãnh liệt hơn khi Kỷ Nguyên Bảo Bình tiếp tục tiến triển.

Việc bị giam hãm bởi ảo cảm này có thể chấm dứt bằng hoạt động của Kỹ Thuật Ánh Sáng, được sử dụng bởi những người làm việc—theo nhóm—để xua tan ảo cảm và để xuất hiện trong tâm thức của con người một khái niệm rõ ràng và nhận thức về bản chất của Thực Tại.

Điều đó có nghĩa là chúng ta, những người hoạt động gần như huyền linh—tôi chưa bao giờ nói rằng chúng ta hoàn toàn là những nhà huyền môn thực sự, điều đó chưa đạt được, nhưng chúng ta, những người hoạt động gần như huyền môn—có công việc được định rõ theo các đường lối nội môn được chấp thuận, giúp mọi người hiểu được sự khác biệt giữa sự giam cầm trong ảo cảm và sự nhận thức về thực tại

Xin dắt chúng con từ điều không thực đến điều thực.

Chúng ta hãy nhớ lại xem lời cầu nguyện này cổ xưa như thế nào. Ngài gọi đó là lời cầu nguyện cổ xưa nhất trên thế giới. Đôi khi Ngài cũng gọi Gayatri như thế, nhưng cả hai đều có nguồn gốc cổ xưa.

[1d]

Công việc giải tán cụ thể này là chủ đề cấp bách của chúng ta. Điều quan trọng là những ai nhận ra cánh cửa mở ra tương lai mà qua đó tất cả mọi người phải đi qua nên bắt đầu tiến hành công việc này. Chỉ bằng cách này, nhân loại mới có thể được giúp đỡ để rời bỏ những sai lầm, ảo cảm và thất bại của quá khứ. Chính kỹ thuật này mang lại sự tự do khỏi ảo cảm và có thể biến đổi cuộc sống con người, và do đó mang lại nền văn minh và văn hóa mới. Việc giải tán này có thể được thực hiện bởi các đệ tử ở khắp nơi trên hành tinh, với sự giúp đỡ của các người chí nguyện thế giới; tuy nhiên, nó sẽ chủ yếu là công việc của những người có tiêu điểm cung làm cho đời sống cảm xúc trở thành đường lối ít trở ngại nhất, và những người đã học hoặc đang học cách thống trị nó bằng sức mạnh của tư duy và ánh sáng trí tuệ. Đây là những người cung sáu trong trường hợp đầu tiên, được hỗ trợ bởi các người chí nguyện và đệ tử trên cung hai và cung bốn.

Công việc cụ thể về sự tiêu tán này là chủ đề trước mắt của chúng ta.

Và nó nên thu hút sự quan tâm của chúng ta vì đó là phương pháp trước mắt của chúng ta.

Điều quan trọng sống còn là những người nhận ra [Trang 199] cánh cửa mở ra tương lai qua đó tất cả mọi người phải đi qua nên bắt đầu thực hiện công việc này. Chỉ như thế thì nhân loại mới có thể được giúp đỡ để bỏ lại phía sau những sai lầm, ảo cảm và thất bại của quá khứ.

Nó có liên quan ngay lập tức với chúng ta. Vì vậy, sự thành thạo của chúng ta trong việc thực hiện kỹ thuật này và việc truyền bá nó một cách khôn ngoan trong số những người có thể xử lý nó, thực sự là rất quan trọng về mặt huyền môn.

Chính kỹ thuật này mang lại sự tự do khỏi ảo cảm và có thể biến đổi cuộc sống của con người, và như vậy mang lại nền văn minh và văn hóa mới.

Hãy suy nghĩ về điều đó, kỹ thuật này có thể mạnh mẽ đến thế nào. Kỹ Thuật Ánh Sáng này liên quan đến khía cạnh của ảo cảm nào đang khẩn cấp áp đảo nhất? Đó là câu hỏi. Chúng ta có thể đối phó với áp lực của thời đại không, vì áp lực của thời đại đòi hỏi việc sử dụng kỹ thuật này? Vâng, những hứa hẹn rất lớn, một nền văn minh mới và một nền văn hóa mới. Nó đang bị cản trở bởi những người là tù nhân của ảo cảm. Đôi khi, chúng ta đọc về những “tù nhân của hành tinh”, và đó có thể là những sự sống hành khí (elemental lives). Nhưng, theo nhiều cách, nhân loại không suy nghĩ, đầy ham muốn, là một tù nhân lớn, bị loại trừ khỏi sự hiểu biết về thực tại.

Bây giờ, tôi sẽ bị hạn chế về những gì tôi có thể làm ở đây hôm nay. Có rất nhiều việc phải làm, rất nhiều việc phải đọc. Tôi nghĩ rằng Ngài sẽ nói về việc tiêu tán ảo cảm một thời gian khá lâu, và không thực sự đi sâu vào việc phân tán Ảo Lực, về Kỹ Thuật Điềm Nhiên. Vấn đề thực sự là khi chúng ta đang bị ảnh hưởng bởi một hoặc nhiều ảo cảm, chúng ta không nhận ra nó. Đó là lý do tại sao rất có giá trị cho những đệ tử của Chân sư DK khi nhận được từ Ngài những hướng dẫn cá nhân, được cân nhắc kỹ lưỡng. Điều đó quan trọng vì Ngài có thể xác định chính xác, cô lập, đặt tên và đặt tên mới cho chính xác những ảo cảm đang giam cầm các đệ tử của Ngài. Vâng, ngày đó sẽ đến với tất cả chúng ta, vì như Ngài nói ở đây, tất cả chúng ta sẽ tiến về phía trước, và chúng ta sẽ để lại sau lưng những sai lầm, những ảo cảm, những thất bại của quá khứ, những thất bại, những tội lỗi. Ngài nói, Tất cả đã phạm tội, tất cả đã thất bại, và đối với những người chí nguyện khốn khổ, ảo cảm về nỗi sợ thất bại là một trong những ràng buộc chính. Bao nhiêu người trong chúng ta sợ thất bại? Chắc chắn tôi biết tôi có sợ. Có quá nhiều việc cần phải làm đúng, và tôi nghĩ, điều gì sẽ xảy ra nếu tôi không làm đúng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi thất bại, những điều tương tự như vậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu, với tất cả những cơ hội này, tôi không thể đáp ứng một cách đúng đắn và thất bại. Vì vậy, chính nó cũng có thể là một sự ức chế khá lớn.

Việc tiêu tán này (dispelling).

Hãy nhớ rằng ‘dispelling’ là từ chúng ta dùng cho ảo tưởng, ‘dissipation’ cho ảo cảm, và ‘devitalization’ hoặc ‘dispersion’ cho Ảo Lực.

Việc tiêu tán này có thể được tiến hành bởi các đệ tử trên khắp hành tinh, được hỗ trợ bởi những người chí nguyện thế giới;

Có lẽ tôi sẽ nói, họ [những người chí nguyện thế giới] không hoàn toàn ổn định, không hoàn toàn bén rễ trong những phương pháp tốt nhất và những gì họ phải làm. Họ không nhất quán hơn.

Dù sao đi nữa, các đệ tử có thể làm điều này, những người chí nguyện thế giới có thể hỗ trợ,

tuy nhiên, nó sẽ chủ yếu là công việc của những người có tiêu điểm cung khiến cuộc sống cảm xúc là đường hướng ít trở ngại nhất và những người đã học hoặc đang học cách chi phối nó bằng sức mạnh của tư tưởng và ánh sáng trí tuệ.

Tôi muốn nhấn mạnh, và nó đang xuất hiện, tầm quan trọng của cung sáu trong công việc này. Thực tế, tất cả những người tham gia vào nhóm ảo cảm đều được trang bị với cung sáu, ngay cả linh hồn cung một có phàm ngã cung năm và trí tuệ cung năm và thể xác cung bảy, thì chính thể cảm xúc cung sáu đã trang bị cho y khả năng làm việc với nhóm ảo cảm, Nhóm Quan Sát Thực Tại. Và rõ ràng, nếu bạn nghĩ về điều đó, đây sẽ là nhóm tự thân thực sự phải cẩn thận về việc dễ bị tổn thương bởi ảo cảm. Họ rất gần với nó, và khi bạn làm việc ở đó, bạn có thể hiểu được sự cần thiết của các công thức bảo vệ.

Vì vậy, những người này được chi phối bởi sức mạnh của tư tưởng và ánh sáng trí tuệ.

Người đệ tử cụ thể này là DLR. Ông là nhà côn trùng học, một nhà khoa học thực sự trong kiếp sống này. Ông nghiên cứu côn trùng trong tất cả các việc khác, và tôi nghĩ ông ấy đã chơi đàn violin, và ông có, trong các cung cao hơn của mình, nhiều hơn về phía thần bí và không đặc biệt khoa học. Rõ ràng là có điều gì đó phải được thực hiện trong kiếp sống cụ thể đó, nhưng ông là lực lượng ổn định lớn trong nhóm đó, và chúng ta có thể hiểu rằng điều đó là cần thiết.

Đây là những người thuộc cung sáu, trong trường hợp đầu tiên, được hỗ trợ bởi những người chí nguyện và đệ tử trên cung hai và bốn.

Vì vậy, có vẻ như những người thuộc cung sáu có một cách dễ bị ảo cảm, và những người suy nghĩ rộng hơn có thể giúp đỡ họ.

Trong thời gian và không gian, nhiệm vụ này sẽ được bắt đầu và kiểm soát đầu tiên dưới hình thức nhóm chỉ bởi những người chí nguyện có linh hồn hoặc phàm ngã thuộc cung sáu hoặc bởi những người có thể cảm xúc bị chi phối bởi cung sáu.

Và sau đó sẽ có sự giúp đỡ đến với họ.

Vì vậy, tôi nghĩ rằng vậy là đủ.

Ảo cảm về việc không có ảo cảm đôi khi xuất hiện ở những người cảm thấy họ đã tiến xa và có sự tập trung trí tuệ, và không cần phải đối phó với ảo cảm nhiều… Điều đó bản chất là không thực. Chúng ta vẫn có điều đó, và không chỉ chúng ta có chúng, mà nếu chúng ta bắt đầu nhìn vào điều này trong ý nghĩa hành tinh, thái dương hệ và vũ trụ, những Thực Thể Vĩ Đại hơn trong vị trí của các Ngài trên thang tiến hóa vũ trụ, các Ngài cũng có ảo cảm. Và cõi cảm dục vũ trụ có thể là nơi ngự trị của một năng lượng tình thương lớn, nhưng nó cũng là hạt giống của những lực thù địch nhất định, những lực mang tính chất ảo cảm trong ý nghĩa vũ trụ. Vì vậy, toàn bộ vấn đề là học xem Thực Tại là gì, và từng bước một xóa bỏ những cản trở để ghi nhận Thực Tại lớn hơn. Chúng ta không biết Thực Tại là gì. Ý tôi là, bước tiếp theo trong thực tại, chúng ta có thể có từ ngữ cho nó, nhưng khi chúng ta trải nghiệm nó, thì chúng ta sẽ nói, Ồ, thì ra đó là điều Ngài muốn nói. Và chúng ta sẽ leo lên một quan điểm lớn hơn của Chân ngã, của Tam nguyên, và cuối cùng là của Chân thần, và cuối cùng, của Chân thần được giải thoát trong biển lửa (liberated monad in the Sea of Fire). Một định mệnh to lớn đang chờ đợi chúng ta. Tôi đoán Chân sư DK gọi nó là định mệnh của Chân thần. Điều đó sẽ loại bỏ nhiều cản trở để có được Ánh Sáng, Tình Thương và Quyền Năng ngày càng lớn hơn. Tất cả những điều đó đang chờ đợi chúng ta, nhưng chúng ta phải bắt đầu từ đâu đó, và chúng ta đang bắt đầu học những gì mà nhóm hạt giống đặc biệt này, Nhóm Quan Sát Thực Tại, đã phải học khi họ làm việc với Chân sư DK, và khi Ngài ngoại hiện—Ngài sẽ là một trong những Chân sư ngoại hiện—chúng ta có thể có cơ hội làm việc trực tiếp và cá nhân với Ngài, điều mà Ngài nói sẽ cho phép tiến bộ lớn hơn và nhanh hơn nhiều, vì người thầy sẽ ở đó để hướng dẫn và bảo vệ.

Webinar 185

Tóm Tắt

Buổi hội thảo về Sáng Kiến Xua Tan Ảo Cảm lần thứ 185, bài đọc số 122. Bài đọc từ sách Ảo Cảm: Một Vấn Đề Thế Giới, các trang 199 – 201. Phần ôn tập từ buổi học trước nhắc nhở chúng ta rằng công việc xua tan ảo cảm được thực hiện bởi những người xuất hiện theo các đường năng lượng được thể hiện bởi cung hai, cung bốn và cung sáu. Thầy Michael đã xem xét các cung của các đệ tử của Chân sư DK và nhận thấy rằng phần lớn trong số họ có linh hồn cung hai, phàm ngã cung sáu, thể trí cung bốn, thể cảm dục cung sáu và thể xác cung bảy (mặc dù không có đệ tử nào thực sự có sự sắp xếp này trong công thức cung của họ). Công thức cung của chúng ta giúp chúng ta tập trung vào những năng khiếu mà chúng ta nên có, và cũng chỉ ra những ảo cảm mà chúng ta có thể phải đối mặt thông qua sự sắp xếp cung cụ thể của mình. Chân sư DK chỉ ra rằng các đệ tử thường đảm nhận các nhiệm vụ mà họ không phù hợp và các cung của họ có thể ngăn cản họ hoàn thành nhiệm vụ. Điều này liên quan đến tâm thức của con người và ảo cảm mà con người đã tạo ra cho chính mình. Y chỉ nhận ra thực tại khi y đã phá hủy những hình tướng mà y đã tạo ra. Những hình tướng này rơi vào hai loại. Những hình tướng cổ xưa là kết quả của hoạt động, tư duy và sai lầm của con người; đây là những hình tướng mà người chí nguyện cá nhân phải xua tan trước khi y có thể trải qua lần điểm đạo thứ hai. Loại thứ hai là những hình tướng được tạo ra liên tục và không ngừng được sản sinh để đáp ứng bản chất khát vọng của nhân loại cho sự thành tựu cá nhân hoặc tinh thần; giống như loại thứ nhất, những hình tướng này là tạm thời và ảo tưởng và không được phép che giấu Thực Tại. Chúng cung cấp (trong thời điểm khủng hoảng) thử thách lớn cho tất cả người chí nguyện và đệ tử, kích hoạt loại phân biện tinh tế nhất; nhưng một khi thử thách đó đã được vượt qua một cách xuất sắc, thì đệ tử có thể tập trung vào nhu cầu cấp bách của ảo cảm thế giới. Bài tham thiền tập trung vào ảo cảm cổ xưa của sự thù hận và niềm tự hào chủng tộc dựa trên dị đoan lớn về sự chia rẻ. Buổi họp này được tổ chức vào ngày 7 tháng 10 năm 2021.

Phần trích từ sách (trang 198-200)

I. [1a]

Trong thời gian và không gian, nhiệm vụ này trước hết sẽ được khởi xướng và được kiểm soát trong hình thức nhóm chỉ bởi những người chí nguyện có cung linh hồn hoặc cung phàm ngã là cung sáu, hoặc bởi những người có thể cảm dục được qui định bởi cung sáu. Khi họ đã nắm bắt được bản chất của công việc cần làm và “nhiệt thành áp dụng kỹ thuật ánh sáng trong phụng sự nhân loại,” công việc của họ sẽ được hoàn tất bởi các đệ tử cung hai, làm việc từ các Ashram của những Chân sư nhận đệ tử. Công việc được thực hiện bởi hai nhóm này cuối cùng sẽ được tiết lộ (và vào một thời điểm muộn hơn nhiều) bởi những người chí nguyện và đệ tử sẽ chuyển sang hoạt động cảm dục khi cung bốn bắt đầu biểu hiện trở lại. Do đó, công việc xua tan ảo cảm được tiếp tục bởi những người xuất hiện theo các đường năng lượng thể hiện cung hai, cung bốn và cung sáu. Tôi nhấn mạnh điều này vì các đệ tử thường đảm nhận những nhiệm vụ mà họ không phù hợp và các cung của họ không giúp họ hoàn thành nhiệm vụ và đôi khi ngăn cản việc hoàn thành đó. [Trang 200]

In time and space, this task will be first of all instituted and controlled in group formation only by aspirants whose soul or personality rays are the sixth or by those whose astral bodies are conditioned by the sixth ray. When they have grasped the nature of the work to be done and “fanatically adopted the technique of light in the service of the race,” their work will be completed by second ray disciples, working from the Ashrams of those Masters Who take disciples. The work done by these two groups will be finally revealed (and at a much later date) by those aspirants and disciples who will swing into astral activity when the fourth ray again begins to manifest. Therefore, the work of dissipating glamour is carried forward by those who come out into manifestation along the lines of energy which embody the second, fourth and sixth rays. I emphasise this as disciples frequently undertake tasks for which they are not particularly fitted and whose rays do not aid them in accomplishment and sometimes prevent that accomplishment.

II. [1b]

Toàn bộ chủ đề này liên quan đến tâm thức, đến khía cạnh thứ hai, và liên quan đến các hình tướng thông qua đó loài người dần dần trở nên nhận thức. Ảo cảm được gây ra bởi sự nhận thức về những gì mà con người đã tự mình tạo ra, và như được nói một cách huyền bí, “Con người chỉ nhận ra thực tại khi y đã phá hủy những gì y tự tạo ra.” Những hình tướng này rơi vào hai nhóm chính:

The whole subject is related to consciousness, to the second aspect, and concerns the forms through which mankind becomes progressively aware. Glamour is caused by the recognition of that which man has himself created and, as has occultly been said, “Man only becomes aware of reality when he has destroyed that which he has himself created.” These forms fall into two major groups:

III. [1c]

1. Những hình tướng có nguồn gốc rất cổ xưa và là kết quả của hoạt động, của tư duy và sai lầm của con người. Chúng bao gồm tất cả các hình tướng mà bản chất dục vọng của con người đã tạo ra qua các thời đại và là chất liệu mơ hồ của ảo cảm—mơ hồ từ góc độ vật lý nhưng đậm đặc từ góc độ cõi cảm dục. Chúng là những gì cung cấp động lực đằng sau mọi nỗ lực và hoạt động trên cõi bên ngoài khi con người cố gắng thỏa mãn dục vọng. Từ những hình tướng này, người chí nguyện cá nhân phải luôn tự giải thoát, và sau khi làm như vậy xuất hiện thông qua cánh cổng mà chúng ta gọi là lần điểm đạo thứ hai, bước vào một tâm thức rộng lớn hơn.

1. Those forms which are of very ancient origin and which are the result of human activity, human thinking and of human error. They embrace all the forms which the desire nature of man has created down the ages and are the nebulous substance of glamour—nebulous from the physical angle but dense from the angle of the astral plane. They are that which provides the incentive behind all striving and activity upon the outer plane as man attempts to satisfy desire. From these forms the individual aspirant has ever to rid himself, emerging after so doing through that gate which we call the second initiation into a wider consciousness.

IV. [1d]

2. Những hình tướng được tạo ra liên tục và không ngừng sản sinh để đáp ứng bản chất khát vọng của nhân loại và cung cấp sự cám dỗ dẫn con người tới thành tựu cá nhân cao ở giai đoạn đầu và thành tựu tinh thần sau này. Chúng chứa đựng các dấu hiệu của cái mới và cái khả thi. Những hình tướng này cũng (kỳ lạ thay) tạo thành một ảo cảm, vì chúng tạm thời và hư ảo và không được phép che giấu Điều Thực. Thực tại sẽ tự xuất hiện vào thời điểm thích hợp khi ánh sáng cao hơn tuôn đổ vào. Chúng biểu thị Điều Thực và thường bị nhầm lẫn với Điều Thực; chúng xung đột với những suy nghĩ và dục vọng cũ của quá khứ và cuối cùng phải nhường chỗ cho sự hiện diện thực tế của Điều Thực. Chúng cung cấp (trong thời điểm khủng hoảng) thử thách lớn cho tất cả người chí nguyện và đệ tử, khơi dậy loại phân biện tinh tế nhất; nhưng một khi thử thách đó đã được vượt qua một cách xuất sắc, nhiệm vụ xua tan cả hai loại ảo cảm này có thể được giao cho đệ tử và người chí nguyện, với trọng tâm là nhu cầu cấp bách hoặc bất kỳ ảo cảm thế giới hiện tại nào.

Kết thúc Chương trình GWP 185, Phần Đọc số 122.

2. Those forms which are being constantly created and ceaselessly produced in response to the aspirational nature of humanity and which provide the enticements which lead the man along towards high personal achievement in the first instance and spiritual achievement later. They have in them the indications of the new and the possible. These likewise (strange as it may seem) constitute a glamour, for they are temporary and illusory and must not be permitted to hide the Real. That Reality will precipitate itself at the right moment once the higher light pours in. They are indicative of the Real and are often mistaken for the Real; they are in conflict with the old thoughts and desires of the past and must eventually give place to the factual presence of the [Page 201] Real. They provide (in times of crisis) the great testing for all aspirants and disciples, evoking the subtlest kind of discrimination; but once that testing has been triumphantly passed, then can the task of dissipating both these types of glamour be given to the disciple and aspirant, with the emphasis upon the immediate need or any particular and current world glamour.

Bình Giảng

Chân sư Tây Tạng có rất nhiều điều để dạy, Ngài thực sự rất phong phú. Ngài nói rằng tôi đã đưa cho bạn nhiều hơn những gì bạn có thể hấp thụ. Ngài có thể đánh trúng tâm điểm khi nói điều đó, và đó hoàn toàn là sự thật. Nhưng chúng ta có thể cố gắng hấp thụ và áp dụng, và trong khoảng bốn năm mà chúng ta có trước Đại Mật Nghị, chúng ta có thể hấp thụ được rất nhiều nếu chúng ta muốn.

Làm tiêu tán ảo cảm là những gì chúng ta đang làm, và nó là cánh cửa mở ra tương lai, một tương lai rõ ràng hơn nhiều trong đó Mặt Trời, nói một cách biểu tượng, tỏa sáng và chúng ta không bị che khuất, bị bao phủ, bị nhấn chìm bởi ảo cảm, và như thế nhân loại mới có thể được giúp đỡ để bỏ lại phía sau những sai lầm, ảo cảm, và thất bại của quá khứ, và chắc chắn, nếu chúng ta thực sự nghiên cứu những gì đang gây khó khăn cho nhân loại vào thời điểm hiện tại, có rất nhiều tai họa, và một trong số đó là một tai họa tâm lý-tinh thần lớn, và nó liên quan đến sự vô minh do ảo cảm tạo ra, và khi có thể, trạng thái của ảo tưởng.

Chân sư DK nói với chúng ta chính kỹ thuật này mang lại sự tự do khỏi ảo cảm và có thể biến đổi cuộc sống của con người. Điều đó thật quan trọng biết bao, và như vậy, nó mang lại nền văn minh mới và văn hóa mới. Vì vậy, khi chúng ta làm việc với những kỹ thuật này, hãy ghi nhớ rằng chúng ta đang biến đổi cuộc sống của con người và hỗ trợ trong việc mang lại nền văn minh và văn hóa mới của Kỷ Nguyên Bảo Bình, dự kiến bắt đầu vào năm 2117 về mặt thiên văn, khi sao Kim lại một lần nữa đi ngang qua—từ quan điểm của chúng ta—mặt trời.

Có lẽ, những người như chúng ta, những người có ý định giúp đỡ vào công việc đó, sẽ có một kiếp tái sinh khác trong khoảng thời gian đó, tức là khoảng 100 năm nữa, và chúng ta muốn biết cách tận dụng nó tốt nhất.

Việc tiêu tán này có thể được tiến hành bởi các đệ tử ở tất cả các nơi trên hành tinh.

Hy vọng đó là những gì chúng ta đang trở thành, một đệ tử thực thụ.

được hỗ trợ bởi những người chí nguyện thế giới,

Ngài muốn nói gì ở cụm từ những người chí nguyện thế giới,? Tôi nghĩ Ngài muốn nói đến một giai đoạn phụng sự không ổn định hơn so với một đệ tử thực thụ, nhưng khi Ngài sử dụng từ ‘thế giới’, đặc biệt là ‘đệ tử thế giới’, chúng ta có thể đang nói về một điểm đạo đồ của cấp độ thứ ba.

tuy nhiên, nó sẽ chủ yếu là công việc của những người có tiêu điểm cung khiến cuộc sống cảm xúc là đường lối ít trở ngại nhất và những người đã học hoặc đang học cách chi phối nó bằng sức mạnh của tư tưởng và ánh sáng trí tuệ.

Chúng ta hãy nói, họ có cung sáu, giống như tất cả những người tham gia vào nhóm hạt giống ảo cảm đều có, khiến họ bị thu hút về thể cảm xúc và trang bị cho họ khả năng giúp giải quyết những khó khăn mà họ dễ mắc phải. Khi chúng ta có một khó khăn và chúng ta học cách vượt qua nó, chúng ta phải giúp đỡ những người khác cũng gặp khó khăn tương tự, nhưng chưa giải quyết được nó. Vì vậy, dù sao đi nữa, tiêu điểm cung của họ…

làm cho cuộc sống cảm xúc trở thành đường hướng ít trở ngại nhất và những người đã học hoặc đang học cách chi phối nó bằng sức mạnh của tư tưởng và ánh sáng trí tuệ.

Một điều, tôi có thể nói và bạn sẽ đồng ý với điều này, tôi chắc chắn rằng khi bạn nghiên cứu chân sư DK, bạn đang được giới thiệu với một đệ tử trí tuệ cao, đầy ánh sáng của chân sư KH và của Đức Christ, và điều đó không thể tránh khỏi rằng ánh sáng trong tâm trí chúng ta phản ánh ánh sáng của linh hồn, ánh sáng đó sẽ gia tăng nếu bạn đã theo nó trong một thời gian dài. Tôi chắc chắn rằng bạn đã nhận ra điều này là đúng.

Và những người này là ai?

Đây là những người thuộc cung sáu trong trường hợp đầu tiên, được hỗ trợ bởi những người chí nguyện và đệ tử trên cung hai và bốn.

Vì vậy, cung sáu khiến người ta dễ bị ảnh hưởng bởi ảo cảm, nhưng sau đó, dưới ảnh hưởng của cung hai và bốn, cung sáu có thể trở thành một tài sản trong cuộc chiến chống lại đám mây này, sự tối tăm này, sự mờ mịt này, nhà tù của phản ứng cảm xúc không phù hợp này. Và chúng ta đang bắt tay vào việc này. Có thể nhiều bạn, bản thân tôi hay bất kỳ ai, có thể hướng về một số nhóm hạt giống, và có thể một nhóm hạt giống khác là trọng tâm chính của bạn. Có thể như vậy, nhưng chắc chắn không có hại gì khi học cách tấn công ảo cảm, vốn là vấn đề chính đối với đa số con người, và như chân sư DK gọi, Một Vấn Đề Thế Giới, và đó là một vấn đề nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng đến mức chân sư DK nói rằng, cả Alice Bailey và tôi đều nhìn ảo cảm với ‘sự kinh hoàng’, và Ngài sử dụng từ này, kinh hoàng, vì nó quá cản trở sự thật đến từ ánh sáng vĩ đại của linh hồn và hơn thế nữa. Vậy, điều đó dẫn chúng ta đến bài đọc hiện tại của chúng ta.

[1a]

Trong thời gian và không gian, nhiệm vụ này trước hết sẽ được khởi xướng và được kiểm soát trong hình thức nhóm chỉ bởi những người chí nguyện có cung linh hồn hoặc cung phàm ngã là cung sáu, hoặc bởi những người có thể cảm dục được qui định bởi cung sáu. Khi họ đã nắm bắt được bản chất của công việc cần làm và “nhiệt thành áp dụng kỹ thuật ánh sáng trong phụng sự nhân loại,” công việc của họ sẽ được hoàn tất bởi các đệ tử cung hai, làm việc từ các Ashram của những Chân sư nhận đệ tử. Công việc được thực hiện bởi hai nhóm này cuối cùng sẽ được tiết lộ (và vào một thời điểm muộn hơn nhiều) bởi những người chí nguyện và đệ tử sẽ chuyển sang hoạt động cảm dục khi cung bốn bắt đầu biểu hiện trở lại. Do đó, công việc xua tan ảo cảm được tiếp tục bởi những người xuất hiện theo các đường năng lượng thể hiện cung hai, cung bốn và cung sáu. Tôi nhấn mạnh điều này vì các đệ tử thường đảm nhận những nhiệm vụ mà họ không phù hợp và các cung của họ không giúp họ hoàn thành nhiệm vụ và đôi khi ngăn cản việc hoàn thành đó. [Trang 200]

Trong thời gian và không gian, nhiệm vụ này trước hết sẽ được khởi xướng và được kiểm soát dưới hình thức nhóm chỉ bởi những người chí nguyện có linh hồn hoặc phàm ngã thuộc cung sáu hoặc bởi những người có thể cảm dục bị chi phối bởi cung sáu.

Ngài thực sự nhấn mạnh sự cần thiết của cung sáu trong loại công việc này, và tôi đã từng làm một phân tích về các đệ tử mà vào thời điểm này hay thời điểm khác đã làm việc với chân sư DK, có lẽ là 50 người, và tôi đã phát hiện ra, như bạn có thể nghĩ, đa số các thể cảm dục của họ thuộc cung sáu. Chúng ta cũng có thể nghĩ rằng có nhiều phàm ngã thuộc cung sáu, và trong trí tôi hiện ra một biểu đồ cung thú vị, trung bình đó là linh hồn cung hai, phàm ngã cung sáu, thể trí cung bốn, thể cảm dục cung sáu, và thể dĩ thái vật lý cung bảy, nhưng khi tổng hợp lại, các biểu đồ cung của những học viên, không có ai có chính xác sự kết hợp đó. Vì vậy, đó sẽ là sự kết hợp trung bình của các đệ tử trong nhóm của Chân sư DK, nhưng không có ai có chính xác sự kết hợp đó.

Dù sao, đừng quên biểu đồ cung của bạn. Hãy nhớ biểu đồ cung của bạn, vì mọi thứ bạn làm trong cuộc sống, trong kiếp sống của bạn, sẽ bị điều kiện hóa bởi biểu đồ cung đó, và bạn có thể đứng lại và quan sát bản thân mình làm tốt hay không tốt theo sự biểu hiện của các cung trong biểu đồ cung của bạn. Đôi khi bạn sẽ bị cuốn trôi, đó là từ mà Ngài sử dụng, bạn sẽ bị cuốn trôi bởi một cung nổi bật trong một kiếp trước, có thể là kiếp ngay trước đó. Nó sẽ không dẫn đến đâu trừ khi nó được lặp lại, nhưng bạn có thể bị cuốn trôi bởi năng lượng đó. Vì vậy, khi bạn đang nghiên cứu các ảo cảm của mình và cố gắng loại bỏ chúng, hãy tập trung vào các cung có thể đang tạo ra những ảo cảm đó.

Vì vậy, đó là một nhiệm vụ và nó được khởi xướng, bắt đầu, thiết lập và kiểm soát bởi những người có cung sáu nổi bật.

Khi họ đã nắm bắt được bản chất của công việc cần làm và ‘nhiệt thành áp dụng kỹ thuật ánh sáng trong việc phụng sự nhân loại’,

Từ nhiệt thành (fanatically) ở đây là một từ miêu tả. Nó không phải là một chỉ trích của Chân sư DK đối với những người này. Nó chỉ đơn giản là một chỉ dẫn rằng họ sẽ làm điều này bằng phương pháp của họ với cường độ rất mạnh. Vâng, đó là kỹ thuật mà chúng ta sử dụng khi chúng ta tham thiền về ảo cảm, nhưng họ thực hiện với cường độ rất mạnh mẽ. Vì vậy, khi họ đã làm điều này,

công việc của họ sẽ được hoàn thành bởi các đệ tử cung hai, làm việc từ các Ashram của những Chân sư nhận đệ tử.

Điều đó rất thú vị. Cung tổng hợp lớn là cung hai, và theo một cách nào đó, chúng ta có thể nói rằng nó chịu trách nhiệm cho việc hoàn thiện những gì đã được khởi xướng bởi các đệ tử thuộc các cung khác. Nếu bạn nghiên cứu quyển sách Thư Về Tham Thiền Huyền Môn, bạn sẽ thấy cách mà cung màu chàm [cung hai] hấp thụ tất cả các cung khác và đưa chúng vào trạng thái quan hệ hòa hợp.

Tôi cho rằng, trong linh hồn của chúng ta, nhiều người trong chúng ta thuộc cung hai, nhưng chúng ta có thể đã từ cung sáu không xa trong lịch sử luân hồi của mình, và chắc chắn chúng ta có rất nhiều kinh nghiệm với nó, khi chúng ta xem xét Thời Đại Song Ngư mà chúng ta đã trải qua. Vì vậy, kinh nghiệm của chúng ta với cung sáu khá mạnh, mặc dù cuối cùng, nhiều người trong công việc của Chân sư DK sẽ tự nhiên có cung hai là cung của linh hồn họ.

Công việc do hai nhóm này thực hiện sẽ được tiết lộ cuối cùng (và vào một ngày rất xa trong tương lai) bởi những người chí nguyện và đệ tử sẽ tham gia vào hoạt động cảm xúc khi cung bốn bắt đầu xuất hiện trở lại.

Và có lẽ chúng ta sẽ sử dụng màu của cung bốn ở đây. Có một số màu, nhưng đó là màu vàng, màu của sao Thủy. Hãy kiểm tra cuốn Esoteric Psychology, Tập Một, khoảng trang 424-421, và bạn sẽ thấy các loại màu khác nhau liên quan ngoại môn hoặc nội môn với bảy cung.

Bây giờ, điều đó đang xảy ra, những gì Ngài nói là đang xảy ra ngay bây giờ. Về cơ bản, điều này đang xảy ra bây giờ và vào năm 2025. Thực tế, đã có một ảnh hưởng của cung bốn, tin hay không tùy bạn, vào năm 1924, ngay trước Đại Mật Nghị của thế kỷ 20 vào năm 1925, và nhiều Ashram đang chuẩn bị để chuyển lên cõi Bồ Đề. Vì vậy, sẽ có lý khi sẽ có một sự truyền năng lượng của cung bốn ngay trước khi điều đó xảy ra. Và cũng hãy nhớ rằng Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian đặc biệt liên quan đến cung bốn, và Liên Hợp Quốc với dấu hiệu Mặt Trời Hổ Cáp của mình đặc biệt liên quan đến cung bốn. Đã có những thời điểm khác khi Chân sư DK nói rằng cung bốn sẽ mạnh mẽ lên rất sớm. Vì vậy, không có lý do thực sự nào để lo lắng, hay điều gì đó như thế. Ngài nói rằng cung bốn, bằng cách nào đó, có thể hòa hợp quá khứ với tương lai trong hiện tại. Hãy suy nghĩ về điều đó một chút. Chúng ta muốn sự hòa hợp, đó là khía cạnh cao hơn của cung bốn, và thời kỳ hòa bình được hứa hẹn khi Satan, biểu tượng cho phàm ngã, sẽ bị giam cầm trong 1000 năm, đang đến, và chính Đức Christ đã có mối quan hệ đặc biệt với một nhóm trong đó cung bốn rất nổi bật. Khi Ngài hoàn thành nhiệm vụ của mình và cùng với Đức Phật tiến tới những tầm cao hơn mà chúng ta không thể tưởng tượng được, thì Chân sư KH sẽ tiếp quản, và có khả năng sẽ có một sự nhấn mạnh mạnh mẽ hơn vào cung năm. Hiện tại, Đức Christ đang kết thúc mối quan hệ của mình với những người mà trong đó cung bốn rất nổi bật.

Vì vậy, đó là sự kết thúc của một giai đoạn dài của sự hướng dẫn, đó là đỉnh điểm của giai đoạn hướng dẫn đó, nhưng tất cả chúng ta phải học cách sử dụng cung bốn theo cách tích cực—đó không phải là cách chiến tranh, mà là cách hòa hợp, mặc dù hòa hợp thường được đi trước bởi một loại xáo động hoặc xung đột tỉnh thức, xung đột có thể đánh thức bạn và sau đó bạn phải giải quyết vấn đề trong sự hòa hợp.

Vì vậy, chúng ta có thể nói rằng chúng ta có thể cảm nhận sự bắt đầu của công việc cung bốn, nó đang đến, và năm 2025 trở nên rất quan trọng. Có những nhóm đang chuẩn bị cho điều đó, chúng ta đang chuẩn bị cho điều đó, nhóm sáng kiến 2025 đang chuẩn bị cho điều đó với Alexandria, Ilchukin, Katya, Kate, Kaufman và các đồng nghiệp của họ. Chúng ta đang hướng mắt tới năm 2025, nhưng chúng ta không thể chỉ thư giãn về điều đó, chỉ nói, được rồi, điều đó đang đến, tuyệt vời, và tất cả chúng ta sẽ được nâng lên. Chúng ta phải làm việc và chuẩn bị một cách đúng đắn.

Vì vậy, công việc tiêu tán ảo cảm được tiến hành bởi những người xuất hiện theo các dòng năng lượng thể hiện cung hai, cung bốn và cung sáu.

Họ đặc biệt là nhóm đã hưởng lợi từ việc các ashram chuyển lên cõi Bồ Đề, và chúng ta có thể hiểu được, đúng không? Làm thế nào mà hai, bốn và sáu là những con số tương ứng với các cung mềm này, chúng là những cung mềm duy nhất thực sự—hai, bốn và sáu—và chúng có một vị trí mới. Và điều đó thực sự có nghĩa là gì? Nếu bạn nghĩ về nó, khi bạn nghĩ về việc mình làm việc liên quan đến Ashram, cõi Bồ Đề trở nên rất quan trọng đối với bạn, và thông qua việc xây dựng antahkarana, bạn đang định vị bản thân cho loại công việc mới sẽ xua tan ảo tưởng và làm tiêu tán ảo cảm.

Tôi nhấn mạnh điều này vì các đệ tử thường đảm nhận những nhiệm vụ mà họ không đặc biệt phù hợp và những cung của họ không hỗ trợ họ trong việc hoàn thành và đôi khi ngăn cản việc hoàn thành đó.

Có một ví dụ cho điều này. Có một đệ tử, tên viết tắt của ông ấy là L.T.S.K. Tôi quên mất chúng viết tắt cho điều gì, nhưng tất cả đều rất phù hợp, và ông bị ảo cảm ám ảnh. Ông ấy bị một ảo cảm ám ảnh bởi vì ông ấy đang cố gắng thực hiện một nhiệm vụ mà ông không phù hợp. Ông quan tâm đến nó nhưng thực sự không phù hợp để làm việc đó một cách hiệu quả. Nhiệm vụ đó là gì? Ông ấy tự cho mình là một nhà khoa học, hoặc là một người truyền đạt loại kiến thức khoa học đang nổi lên trong thời kỳ đó của thế kỷ 20, và Chân sư DK nói, Này, bạn có một thể trí cung năm nhưng bạn không được trang bị để thực sự bước vào lĩnh vực này và đóng góp bất kỳ điều gì. Đóng góp thực sự của ông là trong lĩnh vực tài chính, tài trợ cho các quyển sách của Chân sư DK và đảm bảo chúng được phân phối. Nhưng niềm đam mê ảo cảm của ông là tất cả những điều khoa học thực sự thú vị đang nổi lên, và về cơ bản, trong khi ông ấy chắc chắn được phép khám phá thêm về cách tiếp cận cung năm này theo nghĩa vụ phụng sự và tự nhận thức của mình, ông ấy thực sự đang đi sai hướng.

Tôi nhấn mạnh điều này vì các đệ tử thường

Không chỉ thỉnh thoảng mà là thường,

đảm nhận những nhiệm vụ mà họ không đặc biệt phù hợp

Vâng, có thể có điều gì đó mang lại cho họ một chút xâm nhập vào lĩnh vực đó, nhưng không thực sự giúp đỡ những người thực sự phục vụ trong lĩnh vực đó. Thường thì một động lực như vậy xuất phát từ phàm ngã hoặc từ bên trong phàm ngã, nó không đặc biệt là một động lực từ linh hồn, vì vậy họ không thành công, và đó là một bài học cho tất cả chúng ta, và thực tế chúng ta có thể bị ngăn cản, thành tựu thực sự có thể bị ngăn cản.

[1b]

Toàn bộ chủ đề này liên quan đến tâm thức, đến khía cạnh thứ hai, và liên quan đến các hình tướng thông qua đó loài người dần dần trở nên nhận thức. Ảo cảm được gây ra bởi sự nhận thức về những gì mà con người đã tự mình tạo ra và, như đã nói theo cách huyền bí, “Con người chỉ nhận ra thực tại khi y đã phá hủy những gì y tự tạo ra.” Những hình tướng này rơi vào hai nhóm chính:

Toàn bộ chủ đề này liên quan đến tâm thức, đến khía cạnh thứ hai, và liên quan đến các hình tướng thông qua đó nhân loại ngày càng nhận thức rõ hơn.

Có một số người chỉ coi tâm thức là hiện tượng phụ của bộ não. Nói cách khác, tâm thức thực sự xuất hiện từ những gì thực sự là biểu hiện vật chất của tâm thức, rằng nó xuất hiện từ bộ não vật chất. Đó là một sai lầm rất lớn mà tôi cho rằng gây ra bởi ảo cảm của phàm ngã, ảo cảm của sự tự cao.

Ảo cảm được gây ra bởi sự nhận thức về những gì con người tự tạo ra và, như đã được nói huyền bí, ‘Con người chỉ nhận thức được thực tại khi y phá hủy những gì mà chính mình đã tạo ra.’

Điều đang được nói ở đây là, ban đầu rất nhiều sáng tạo của chúng ta, và bạn có thể nói rất nhiều điều mà chúng ta trở thành, đơn giản cản trở sự thật. Vâng, chúng ta đã nghĩ ra nó, chúng ta đã cảm nhận nó, chúng ta đã coi nó là thật, nhưng nó không thực sự là thật, mặc dù chúng ta đã tạo ra nó, hoặc thậm chí trở thành nó theo một ý nghĩa sâu hơn.

Vì vậy, toàn bộ mối quan hệ giữa tâm thức và vật chất là một mối quan hệ rất quan trọng khi nói đến việc hiểu bản chất của ảo cảm.

Con người chỉ nhận thức được thực tại

Chẳng phải đó là điều chúng ta muốn sao?

Con người chỉ nhận thức được thực tại khi y phá hủy những gì mà chính mình đã tạo ra

Điều đó không nói lên quá nhiều, đúng không, về những nỗ lực sáng tạo đầu tiên của chúng ta.

Những hình tướng này rơi vào hai nhóm chính:

Có lẽ trong buổi hiện nay chúng ta có đủ thời gian để xem xét những điều đó, đó là một đoạn văn dài, nhưng có lẽ chúng ta có thể xem xét điều đó trước khi bắt đầu tham thiền.

Bây giờ, những gì con người đã tự mình tạo ra mà về cơ bản đang góp phần vào sự giam hãm của y trong ảo cảm. Điểm thứ nhất,

[1c]

1. Những hình tướng có nguồn gốc rất cổ xưa và là kết quả của hoạt động, của tư duy và sai lầm của con người. Chúng bao gồm tất cả các hình tướng mà bản chất dục vọng của con người đã tạo ra qua các thời đại và là chất liệu mơ hồ của ảo cảm—mơ hồ từ góc độ vật lý nhưng đậm đặc từ góc độ cõi cảm dục. Chúng là những gì cung cấp động lực đằng sau mọi nỗ lực và hoạt động trên cõi bên ngoài khi con người cố gắng thỏa mãn dục vọng. Từ những hình tướng này, người chí nguyện cá nhân phải luôn tự giải thoát, và sau khi làm như vậy xuất hiện thông qua cánh cổng mà chúng ta gọi là lần điểm đạo thứ hai, bước vào một tâm thức rộng lớn hơn.

1. Những hình tướng có nguồn gốc rất cổ xưa và là kết quả của hoạt động con người, của tư duy và sai lầm của con người.

Và tôi có thể nói rằng khi Ngài nói về từ ‘con người’, tôi nghĩ rằng Ngài đang giới hạn vào sự sáng tạo của phàm ngã.

Chúng bao gồm tất cả các hình tướng mà bản chất dục vọng của con người đã tạo ra qua các thời đại và là chất liệu mờ ảo của ảo cảm.

Hãy ghi nhớ điều này, ảo cảm là tinh tế, nhưng không thực sự “chủ quan nội tại” (subjective). Có sự khác biệt giữa cái gì là tinh tế và cái gì thực sự là nội tại và của linh hồn.

—mờ ảo từ góc độ vật lý nhưng đậm đặc từ góc độ của cõi cảm dục.

Vì vậy, chúng tinh tế, cản trở, và đậm đặc hơn nhiều so với cõi cảm dục nếu nó bị ảnh hưởng đúng cách bởi cõi Bồ Đề và bởi mặt trời, nói một cách biểu tượng.

Chúng là những thứ cung cấp động lực đằng sau mọi sự cố gắng và hoạt động trên cõi ngoại tại khi con người cố gắng thỏa mãn dục vọng.

Mọi người đều khao khát những đồ vật, những sự kiện, những hoàn cảnh, những điều kiện trên cõi bên ngoài. Có thể bạn muốn một chiếc xe đẹp hơn hoặc một ngôi nhà tốt hơn, hoặc Chúa biết điều gì khác. Tất cả đều là bên ngoài và bạn muốn nó, và sự khao khát đó, sự khao khát cho những gì sẽ qua đi, ngăn cản bạn nhận thức chân thật về sự thật. Và chúng ta phải hỏi xem chúng ta thực sự yêu sự thật đến mức nào, và hy vọng điều đó đang tăng lên.

Từ những hình tướng này, người chí nguyện cá nhân phải luôn tự giải thoát mình, và sau khi làm như vậy xuất hiện qua cánh cổng mà chúng ta gọi là lần điểm đạo thứ hai vào một tâm thức rộng lớn hơn.

Điều này thật sự quan trọng vì tất cả các thành viên thực sự của Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian đều đã đạt được lần điểm đạo thứ hai. Nếu chúng ta nói về Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian một cách bình thường, chúng ta có thể tránh được các yêu cầu của lần điểm đạo thứ hai. Nhưng Chân sư DK nói với các thành viên đó, những thành viên thực sự, phải để ý những người đang trải qua sự sinh ra của Đức Christ trong tim, và không chỉ vậy, phải lưu tâm với những người đang trải qua sự rửa tội có thể bằng lửa, là lần điểm đạo thứ hai[4].

Vậy chúng ta đang tự giải thoát mình khỏi những loại dục vọng nào? Đó là một câu hỏi để suy nghĩ. Nếu bạn xem truyền hình—có lẽ ở bất kỳ quốc gia nào, tôi không phải là người hay xem TV, nhưng đôi khi tôi thấy những điều đó—bạn sẽ thấy mọi người muốn rất nhiều thứ, và các chương trình quảng cáo thương mại trên TV muốn bán chúng. Có rất nhiều về thực phẩm trên TV, rất nhiều.? Các đầu bếp xuất hiện với các phương pháp nấu ăn và các sản phẩm, dự án cuối cùng của họ. Có thiết bị tập thể dục để cơ thể bạn trông đẹp hơn. Có đủ loại không cần thiết cho nhà huyền môn thực sự. Và điều này sẽ tiếp diễn trong bao lâu? Tôi nghĩ rằng nó sẽ giảm đi trong Kỷ Nguyên Bảo Bình, nhưng nó sẽ tiếp diễn trong một thời gian. Họ bây giờ đang bán gì? Đó là những gì mà các quảng cáo khăng khăng bạn phải có. Rất nhiều thứ, nhưng tất nhiên, chúng ta không phải ai cũng hạnh phúc như vua, mà nói chung, các vị vua không hạnh phúc như câu chuyện cũ về thanh kiếm của Damocles đã kể cho chúng ta.

Vậy còn gì nữa? Đây là những gì con người đã tạo ra, số một, và tôi chỉ muốn nhấn mạnh điều đó, và còn nhiều hơn nữa trong đoạn văn thứ hai.

[1d]

2. Những hình tướng được tạo ra liên tục và không ngừng sản sinh để đáp ứng bản chất khát vọng của nhân loại và cung cấp sự cám dỗ dẫn con người tới thành tựu cá nhân cao ở giai đoạn đầu và thành tựu tinh thần sau này. Chúng chứa đựng các dấu hiệu của cái mới và cái khả thi. Những hình tướng này cũng (kỳ lạ thay) tạo thành một ảo cảm, vì chúng tạm thời và hư ảo và không được phép che giấu Điều Thực. Thực tại sẽ tự xuất hiện vào thời điểm thích hợp khi ánh sáng cao hơn tuôn đổ vào. Chúng biểu thị Điều Thực và thường bị nhầm lẫn với Điều Thực; chúng xung đột với những suy nghĩ và dục vọng cũ của quá khứ và cuối cùng phải nhường chỗ cho sự hiện diện thực tế của Điều Thực. Chúng cung cấp (trong thời điểm khủng hoảng) thử thách lớn cho tất cả người chí nguyện và đệ tử, khơi dậy loại phân biện tinh tế nhất; nhưng một khi thử thách đó đã được vượt qua một cách xuất sắc, nhiệm vụ xua tan cả hai loại ảo cảm này có thể được giao cho đệ tử và người chí nguyện, với trọng tâm là nhu cầu cấp bách hoặc bất kỳ ảo cảm thế giới hiện tại nào.

2. Những hình tướng đang được liên tục tạo ra và không ngừng sản sinh để đáp ứng bản chất khát vọng của nhân loại và cung cấp những sự hấp dẫn dẫn dắt con người hướng tới thành tựu cá nhân cao cả ban đầu và sau đó là thành tựu tinh thần.

Đó là một sự tiến bộ, đúng không, so với những dục vọng thông thường. Vì vậy, bản chất khát vọng đang hoạt động.

Chúng chứa đựng các dấu hiệu của cái mới và cái khả thi.

Điều này khá kỳ lạ bởi vì nghe có vẻ nó khá tốt cho đến nay, phải không?

Những hình tướng này cũng (kỳ lạ thay) tạo thành một ảo cảm, vì chúng tạm thời và hư ảo và không được phép che giấu Điều Thực.

Và đó là một câu rất hay về những gì ảo cảm gây ra. Nó che giấu sự thật. Bây giờ, nhiều người hoàn toàn hài lòng khi sống trong sự che chắn khỏi sự thật, họ thậm chí còn cảm thấy nhẹ nhõm và không còn bị thử thách nhiều khi có thể trốn tránh sự thật. Và nếu chúng ta đang làm điều đó, chúng ta có biết mình đang làm không? Chắc chúng ta không thực sự biết. Dù sao, những khát vọng cao cả này không được phép che giấu sự thật. Hãy suy nghĩ về điều đó. Trong nỗ lực này để xác định điều gì là thật, cần phải có rất nhiều suy nghĩ được soi sáng.

Tôi đã dành một tuần với một người bạn từ Berlin, người đã giúp tôi nhiều về mặt kỹ thuật, nhưng ý tưởng của anh ấy và tôi về điều gì là thật hoàn toàn khác nhau, hoặc ý tưởng của anh ấy và ý tưởng của tôi hoàn toàn khác nhau. Cấu hình cung của anh ấy thuộc cung ba và cung năm đã mang lại cho anh ấy ấn tượng về sự thật. Cấu hình cung của tôi chủ yếu là cung hai và cung bốn đã cho tôi một đánh giá tương tự, nhưng rất khác với anh ấy. Vì vậy, chúng ta thường xuyên bị vướng vào những thứ che giấu sự thật.

Thực tại sẽ tự xuất hiện vào thời điểm thích hợp khi ánh sáng cao hơn tuôn đổ vào.

Và khi điều đó xảy ra, tất nhiên, sự hiện ra đó là một biểu hiện lớn của Thiên Cơ. Thực tại đó sẽ hạ xuống trái đất, và chúng ta có một trách nhiệm lớn ở đó để đảm bảo rằng nó thực sự xảy ra.

Chúng là dấu hiệu của Điều Thực

Những loại khát vọng cao cả này, những tầm nhìn cao về thành tựu, là dấu hiệu của Điều Thực, và hãy chú ý đến từ ‘cám dỗ’. Đó không hoàn toàn là một từ vô tội như có vẻ. Đó là ngón tay của sự cám dỗ, như thường được gọi, và bạn bị lôi cuốn vào những gì bạn nghĩ là tuyệt vời, chỉ để phát hiện ra rằng nó đã chặn đường bạn đến sự nhận thức thực sự về Thực Tại

Thực tại đó sẽ tự hiện ra vào thời điểm thích hợp khi ánh sáng cao hơn tràn vào

hoặc những sự cám dỗ này.

Chúng là dấu hiệu của Điều Thực

Vì vậy, chúng đôi khi chỉ hướng đến thực tại, nhưng chúng không phải là điều thực.

Chúng là dấu hiệu của Điều Thực và thường bị nhầm lẫn với Điều Thực; chúng xung đột với những suy nghĩ và dục vọng cũ của quá khứ và cuối cùng phải nhường chỗ cho sự hiện diện thực tế của Điều Thực.

Nói cách khác, chúng ta có thể nói nhiều về những điều này, nhưng liệu năng lượng của thực tại có thực sự hiện diện không? Đó là câu hỏi lớn. Và tôi sẽ nói rằng, trong trường hợp của nhiều người trong chúng ta, chúng ta có lý thuyết mà không có sự hiện diện thực tế của những gì mà lý thuyết đại diện. Tôi nhớ trong Trường Arcane, có lẽ tôi đã nhắc đến trước đây, chúng tôi đã đạt đến điểm nghiên cứu mà về cơ bản nó đang nói với chúng tôi, được rồi, bạn có rất nhiều lý thuyết, bây giờ, biến chúng thành thực tế. Và, đó là một công việc khác.

Chúng

những sự vươn lên này, bạn có thể nói,

Chúng cung cấp (trong thời điểm khủng hoảng) thử thách lớn cho tất cả người chí nguyện và đệ tử, khơi dậy loại phân biện tinh tế nhất;

Ý tôi là phân biệt giữa cái tinh tế và cái chủ thể nội tại đã là một bước tiến lớn. Phân biệt giữa khát vọng cao cho thành tựu và sự hiện diện thực sự của các năng lượng của những thành tựu đó cũng là một bước tiến lớn. Nhưng…”

nhưng một khi thử thách đó đã được vượt qua một cách vẻ vang,

Có một gợi ý nào ở đây không? Đó là Hổ Cáp, nhân loại là giới mà về mặt chân thần được cai quản bởi Hổ Cáp, hoặc ít nhất là các chân thần được tập hợp trên cõi Bồ Đề dưới sự cai quản của Hổ Cáp.

nhưng một khi sự thử thách đó đã được vượt qua một cách vẻ vang, thì nhiệm vụ tiêu tán cả hai loại ảo cảm này có thể được giao cho đệ tử và người chí nguyện,

Như chúng đã được giao cho chúng ta. Ý tôi là, chúng ta chưa hoàn toàn đạt được, nhưng chúng ta đã được trao cho sự tham thiền thích hợp.

với sự nhấn mạnh vào nhu cầu ngay trước mắt hoặc bất kỳ ảo cảm thế giới hiện tại nào.

Các bạn, đó là tất cả cho buổi tối hôm nay ở Phần Lan…

Các bạn thân mến, đó là khoảng một giờ học tài liệu quan trọng, nếu chúng ta muốn hiểu về ảo cảm và bối cảnh của nó, và về cơ bản, chúng ta phải thừa nhận rằng chúng ta vẫn còn bị ảnh hưởng bởi ảo cảm. Tôi không biết làm thế nào chúng ta có thể nghĩ rằng chúng ta không bị ảnh hưởng, ngay cả người thanh niên giàu có cấp ba [điểm đạo đồ bậc 3] cũng có những ảo cảm cao của riêng mình, hoặc có lẽ chúng ta có thể bắt đầu gọi chúng là ảo tưởng. Vì vậy, chúng ta, những người đang phấn đấu cuối cùng đạt tới cấp độ thứ ba, chúng ta vẫn chưa được giải thoát. Nhưng khi các Ngọn Lưỡi từ Bầu Trời giáng xuống trong lần điểm đạo thứ hai đầy lửa, được thực hiện dưới hình thức nhóm, như Masonic FC gọi, Chân sư DK cho phép tôi nhắc lại, Fellow Craft hoặc Craft of the Brotherhood, sau đó chúng ta có thể thực hiện lần điểm đạo đó, không còn chỉ đơn giản là sự rửa tội bằng nước, mà còn bằng lửa. Nếu bạn muốn vui một chút với điều này, nếu bất kỳ ai trong các bạn là người yêu thích opera, như tôi đã bị ép buộc phải yêu thích trong cuộc đời mình, bạn có thể muốn xem vở opera “Cây Sáo Thần” của Mozart, một vở opera tuyệt vời, và nhân vật anh hùng Tamino.”

The Magic Flute, (Die Zauberflöte) là một vở opera nổi tiếng của Wolfgang Amadeus Mozart, được công diễn lần đầu vào ngày 30 tháng 9 năm 1791 tại Vienna, Áo. Đây là một tác phẩm âm nhạc vĩ đại và phong phú, kết hợp giữa yếu tố kỳ ảo và triết lý sâu sắc, và là một trong những tác phẩm được yêu thích nhất trong lịch sử opera.

Cốt truyện:

Vở opera được chia thành hai màn, kể về hành trình của hoàng tử Tamino và người bắt chim Papageno trong nhiệm vụ giải cứu công chúa Pamina, con gái của Nữ Hoàng Đêm Tối.

– Màn 1: Câu chuyện bắt đầu khi hoàng tử Tamino bị một con rắn khổng lồ truy đuổi và được ba thị nữ của Nữ Hoàng Đêm Tối cứu thoát. Tamino gặp Papageno, người bắt chim và là người đầy tớ của Nữ Hoàng. Tamino được trao cho một bức chân dung của Pamina và ngay lập tức phải lòng cô. Nữ Hoàng Đêm Tối xuất hiện và yêu cầu Tamino giải cứu Pamina khỏi tay Sarastro, người đã bắt cóc cô. Tamino được trao cho một cây sáo thần kỳ để bảo vệ mình, còn Papageno nhận được một bộ chuông ma thuật.

– Màn 2: Tamino và Papageno đến đền của Sarastro, nơi họ phải trải qua một loạt các thử thách để chứng minh lòng dũng cảm và sự chân thành của mình. Trong suốt quá trình này, Tamino học được rằng Sarastro không phải là kẻ ác mà thực sự là một người hiền triết, đang bảo vệ Pamina khỏi ảnh hưởng tiêu cực của Nữ Hoàng Đêm Tối. Tamino và Pamina cuối cùng vượt qua các thử thách và được đoàn tụ. Papageno cũng tìm thấy tình yêu của mình với Papagena.

Những chủ đề chính:

– Triết lý và biểu tượng: Vở opera chứa đựng nhiều biểu tượng liên quan đến Freemasonry (Hội Tam Điểm), mà Mozart và Emanuel Schikaneder, người viết lời cho vở opera, đều là thành viên. Các chủ đề về ánh sáng và bóng tối, kiến thức và sự vô minh, sự thử thách và sự khai sáng đều được thể hiện rõ ràng trong tác phẩm.

– Âm nhạc: Âm nhạc của “The Magic Flute” rất đa dạng, từ những aria đẹp mắt như “Der Hölle Rache kocht in meinem Herzen” của Nữ Hoàng Đêm Tối, cho đến những đoạn hợp xướng đầy cảm xúc và những bản duet lãng mạn. Mozart đã tạo ra một tác phẩm phong phú về giai điệu và cảm xúc, phản ánh sự tài năng và sự sáng tạo không giới hạn của ông.

Ý tôi là, từ ‘linh hồn’ nằm trong đó. Tôi cho rằng, anh ta được thử thách cùng với bạn đồng hành của mình, Pamina, bởi Thánh đoàn, và anh ta phải trải qua thử thách trong khi chơi ‘Cây Sáo Thần’, nhạc cụ của Đức Christ, Krishna và cây sáo. Anh ta bị thử thách trong thử thách về nước. Và sau đó anh ta bị thử thách trong thử thách về lửa. Bây giờ, thử thách về lửa đang phát triển, và thậm chí 2000 năm trước, các đệ tử tập trung trong căn phòng trên lầu đã được thử thách bởi những lưỡi lửa, và sau đó họ có thể nói với bất kỳ ai về những điều huyền bí. Một số người bắt chước điều đó, và họ rơi vào trạng thái cuồng loạn gọi là glossophobia. Họ tưởng rằng bằng cách nào đó họ đang làm điều tương tự như các đệ tử ngày xưa dưới ảnh hưởng của Chúa Thánh Thần. Nhưng, chúng ta phải xem xét tất cả điều đó với một chút hoài nghi. Có rất nhiều điều về glossophobia vẫn còn khá vô lý, mặc dù ý tưởng này đã được thiết lập và thâm thúy.

Các bạn, những gì đang diễn ra với sự thù hận hiện nay là niềm tự hào chủng tộc. Chúng ta không muốn những người Trung Đông. Chúng ta không muốn những người da đen. Chúng ta không muốn những người có màu sắc khác biệt, nói cách khác, những người da màu. Chúng ta là người Mỹ da trắng, và chúng ta muốn giữ nguyên như vậy. Đó là ngụ ý không nói ra của rất nhiều điều mà nhóm ích kỷ đang làm vào lúc này. Nước Mỹ cho người Mỹ, về cơ bản, nước Mỹ cho đàn ông da trắng. Không chỉ da trắng, mà còn là nam giới. Xem nào, đó không phải là điều mà Chân sư DK tiên đoán. Ngài tiên đoán một sự hòa trộn lớn cho giống dân chính thứ sáu, và Ngài tiên đoán rằng toàn nhân loại sẽ ổn định trong giống dân chính thứ sáu kéo dài khoảng 10 triệu năm. Ngài tiên đoán một màu da vàng kim đồng nhất. Điều này rất là Bồ đề, và sẽ khó để lạm dụng loại phân biệt của cung năm đang được sử dụng, mặc dù lời nói—ngoại trừ từ các nhóm phân biệt chủng tộc rõ ràng—thường bị che giấu, nhưng đó là ý tưởng. Chúng ta không muốn những người đó.

Bạn sẽ nhận ra nó là ảo cảm của sự chia rẻ và dưới đại tà thuyết của sự chia rẻ, sự dị đoan lớn duy nhất. Vì vậy, nếu bạn nghĩ về điều này, bạn sẽ thấy chủng tộc và màu sắc liên quan đến như thế nào, mặc dù nhiều khi tôn giáo cũng liên quan, chúng ta chỉ muốn người Kitô giáo, chúng ta không muốn người Hồi giáo. Đó là một vấn đề lớn ở Hungary. Đó cũng là một vấn đề lớn ở Hoa Kỳ vào thời điểm hiện tại. Nhưng ngay cả những người Kitô giáo cũng không thoát sự nghi ngờ nếu họ có màu da khác biệt. Vì vậy, điều này thực sự là một sự lạm dụng của cung gây ra sự chia rẽ, cung năm trong bản chất lạm dụng của nó.

Webinar 187

Tóm Tắt

Buổi hội thảo về Sáng Kiến Xua Tan Ảo Cảm lần thứ 187, bài đọc số 123. Bài đọc từ sách Ảo Cảm: Một Vấn Đề Thế Giới, các trang 201 – 203. Thầy Michael bắt đầu với phần ôn tập từ bài đọc trước của nhóm rằng những ảo cảm tạm thời và ảo tưởng không được phép che giấu Thực Tại, và Thực Tại sẽ tự xuất hiện vào thời điểm thích hợp khi ánh sáng cao hơn tuôn đổ vào. Các nhóm làm việc có ý thức trong việc xua tan ảo cảm sẽ có các đặc điểm sau: họ sẽ bao gồm những người chí nguyện và đệ tử thuộc cung sáu, được hỗ trợ bởi những người phụng sự tinh thần thuộc cung hai; họ sẽ được hình thành từ những người đang học cách xua tan các ảo cảm cá nhân của chính họ, tập trung vào cõi trí với một mức độ soi sáng trí tuệ nhất định và đang tinh thông Kỹ Thuật Ánh Sáng; họ nhận thức được bản chất của những ảo cảm mà họ đang cố gắng xua tan và có thể sử dụng thể trí được soi sáng như một đèn pha. Họ bao gồm những người đang phát triển các năng lực sau: năng lực nhận ra ảo cảm và phân biệt giữa nhiều loại ảo cảm; năng lực tiếp thu ánh sáng, hấp thụ nó vào bản thân và sau đó chủ động và khoa học chiếu nó vào thế giới của ảo cảm; và năng lực sử dụng ánh sáng bằng cách sử dụng ý chí có ý thức, mang năng lượng trên chùm ánh sáng chiếu rọi với sự tập trung kiên định và liên tục. Họ bổ sung cho điều này sự tập trung kiên định và liên tục. Chùm ánh sáng được chiếu như vậy có hai mục đích: Nó hoạt động một cách chuyên biệt và mạnh mẽ, giống như một cơn gió mạnh thổi bay hoặc xua tan một làn sương mù dày đặc hoặc như tia nắng mặt trời làm khô và hấp thụ sương mù. Nó cũng hoạt động như một chùm ánh sáng để ý định thiêng liêng có thể nhập vào (những ý tưởng mới và lý tưởng mong muốn có thể đi vào trên chùm ánh sáng). Bài tham thiền tập trung vào ảo cảm của lòng ham muốn ích kỷ. Buổi họp này được tổ chức vào ngày 12 tháng 11 năm 2021.”

Phần trích từ sách (trang 201-202)

I. [1a]

Do đó, điều rõ ràng với bạn là các nhóm làm việc có ý thức trong việc xua tan ảo cảm sẽ có các đặc điểm sau:

1. Họ sẽ bao gồm những người chí nguyện và đệ tử thuộc cung sáu, được hỗ trợ bởi những người hoạt động tinh thần thuộc cung hai.

It will be apparent to you, therefore, that groups working consciously at the service of dissipating glamour will have the following characteristics:

1. They will be composed of sixth ray aspirants and disciples, aided by second ray spiritual workers.

II. [1b]

2. Họ sẽ được hình thành từ những người:

a. Đang học hoặc đã học cách xua tan các ảo cảm cá nhân của chính họ và có thể mang lại sự hiểu biết cho nhiệm vụ.

b. Tập trung vào cõi trí và do đó, có một mức độ soi sáng trí tuệ nhất định. Họ đang tinh thông Kỹ Thuật Ánh Sáng.

c. Nhận thức được bản chất của những ảo cảm mà họ đang cố gắng xua tan và có thể sử dụng thể trí được soi sáng như một đèn pha.

2. They will be formed of those who:

a. Are learning or have learnt to dissipate their own individual glamours and can bring understanding to the task.

b. Are focussed upon the mental plane and have, therefore, some measure of mental illumination. They are mastering the Technique of Light.

c. Are aware of the nature of the glamours which they are attempting to dissipate and can use the illumined mind as a searchlight.

III. [1c]

3. Trong số họ sẽ có những người (nói một cách huyền bí) đang trong quá trình phát triển nhanh chóng các năng lực sau:

a. Năng lực không chỉ nhận ra ảo cảm là gì, mà còn phân biệt giữa các loại ảo cảm khác nhau và của nhiều loại ảo cảm.

b. Năng lực tiếp thu ánh sáng, hấp thụ nó vào bản thân và sau đó chủ động và khoa học chiếu nó vào thế giới của ảo cảm. Các Chân sư, những điểm đạo đồ cao cấp và các đệ tử thế giới có thể làm điều này một mình nếu cần, và không cần sự bảo vệ của nhóm hoặc sự hỗ trợ của ánh sáng từ các thành viên trong nhóm.

c. Năng lực sử dụng ánh sáng không chỉ thông qua sự hấp thụ và chiếu sáng mà còn bằng việc sử dụng ý chí có ý thức, mang năng lượng trên chùm ánh sáng chiếu rọi. Họ bổ sung cho điều này một sự tập trung kiên định và liên tục. Chùm sáng này, khi được chiếu rọi, có hai công dụng: Nó hoạt động một cách mạnh mẽ và năng động, giống như một cơn gió mạnh thổi bay hoặc xua tan một làn sương mù dày đặc hoặc như tia nắng mặt trời làm khô và hấp thụ sương mù. Nó cũng hoạt động như một chùm sáng để những điều mới mẻ và một phần của ý định thiêng liêng có thể nhập vào. Những ý tưởng mới và lý tưởng mong muốn có thể đi vào “trên chùm sáng,” giống như chùm sáng hướng dẫn và đưa các máy nay đáp xuống nơi được mong muốn.

3. They will count among their numbers those who (occultly speaking) have the following powers in process of rapid development:

a. The power not only to recognise glamour for what it is, but to discriminate between the various and many types of glamour.

b. The power to appropriate the light, absorbing it into themselves and then consciously and scientifically project it into the world of glamour. The [Page 202] Masters, the higher initiates and the world disciples do this alone, if need be, and require not the protection of the group or the aid of the light of the group members.

c. The power to use the light not only through absorption and projection but also by a conscious use of the will, carrying energy upon the beam of projected light. To this they add a persistent and steady focus. This beam, thus projected, has a twofold use: It works expulsively and dynamically, much as a strong wind blows away or dissipates a dense fog or as the rays of the sun dry up and absorb the mist. It acts also as a beam along which that which is new and a part of the divine intention can enter. The new ideas and the desired ideals can come in “on the beam,” just as the beam directs and brings in the airplanes to a desired landing place.

Bình Giảng

That Reality will precipitate itself at the right moment once the higher light pours in. They are indicative of the Real and are often mistaken for the Real; they are in conflict with the old thoughts and desires of the past and must eventually give place to the factual presence of the [Page 201] Real. They provide (in times of crisis) the great testing for all aspirants and disciples, evoking the subtlest kind of discrimination; but once that testing has been triumphantly passed, then can the task of dissipating both these types of glamour be given to the disciple and aspirant, with the emphasis upon the immediate need or any particular and current world glamour.

Những hình tướng được tạo ra liên tục và không ngừng sản sinh để đáp ứng bản chất khát vọng của nhân loại và cung cấp sự cám dỗ dẫn con người tới thành tựu cá nhân cao ở giai đoạn đầu và thành tựu tinh thần sau này. Chúng chứa đựng các dấu hiệu của cái mới và cái khả thi. Những hình tướng này cũng (kỳ lạ thay) tạo thành một ảo cảm, vì chúng tạm thời và hư ảo và không được phép che giấu Điều Thực. Thực tại sẽ tự xuất hiện vào thời điểm thích hợp khi ánh sáng cao hơn tuôn đổ vào. Chúng biểu thị Điều Thực và thường bị nhầm lẫn với Điều Thực; chúng xung đột với những suy nghĩ và dục vọng cũ của quá khứ và cuối cùng phải nhường chỗ cho sự hiện diện thực tế của Điều Thực. Chúng cung cấp (trong thời điểm khủng hoảng) thử thách lớn cho tất cả người chí nguyện và đệ tử, khơi dậy loại phân biện tinh tế nhất; nhưng một khi thử thách đó đã được vượt qua một cách xuất sắc, nhiệm vụ xua tan cả hai loại ảo cảm này có thể được giao cho đệ tử và người chí nguyện, với trọng tâm là nhu cầu cấp bách hoặc bất kỳ ảo cảm thế giới hiện tại nào”

Tôi sẽ đọc một chút về đoạn chuyển tiếp này. Nó nói về thực tại, tự hiện ra vào thời điểm thích hợp một khi ánh sáng cao hơn tràn vào, và tất cả chúng ta đều muốn ánh sáng cao hơn đó. Đó tối thiểu là ánh sáng của linh hồn, của Tam nguyên, của Chân thần, và cuối cùng, khi chúng ta trở thành các Chân sư và các Chohan, như Đức Christ và Đức Phật, thì chúng ta sẽ xử lý với các nguồn cao hơn.

Dù sao đi nữa, ánh sáng tràn vào, và những trải nghiệm này không được phép che giấu thực tại. Chúng biểu thị thực tại và thường bị nhầm lẫn với thực tại. Đó là điều tôi muốn nói. Có những điều kiện ảo tưởng, lộng lẫy thường bị nhầm lẫn với thực tại, và Chân sư DK nói rằng, chúng đang xung đột, ánh sáng cao hơn đang xung đột với những suy nghĩ và dục vọng cũ này. Thực tế, hôm nay chúng ta sẽ tham thiền về ảo cảm của dục vọng ích kỷ, điều này là một trở ngại lớn trong mối quan hệ hiện tại giữa Kẻ Chận Ngõ của nhân loại và Thiên Thần Hiện Diện của nó.

Vì vậy, những ấn tượng cao hơn là chỉ dẫn của thực tại, chúng mâu thuẫn với những suy nghĩ và dục vọng của quá khứ, và cuối cùng phải nhường chỗ cho sự Hiện Diện của chính thực tại. Điều Thực, đó là một từ khá đặc biệt. Đó là một từ triết học, và có rất nhiều cách khác nhau để định nghĩa cái gì là thực. Thực đôi khi có nghĩa là bản chất của chính sự vật, hoặc cái thực và cái đúng có thể cao hơn nhiều, nhưng đôi khi chúng ta chỉ cần bỏ qua tất cả những điều đó, và chỉ nói về cái gì là thực xét về kiến thức của chúng ta về cõi dĩ thái-vật lý, và các năng lượng khác nhau mà các dĩ thái mang theo.

Ngài nói, chúng cung cấp trong thời gian khủng hoảng những thử thách lớn cho tất cả những người chí nguyện và đệ tử, kêu gọi sự phân biện tinh vi nhất. Càng đi lên cao, sự phân biện và phân định càng phải tinh tế hơn, điều này không thể đạt được dễ dàng trong phàm ngã. Nhưng một khi đã vượt qua thử thách đó một cách vẻ vang—và chúng ta hãy nghĩ về Hổ Cáp, nghĩ về cõi Bồ đề, hãy nghĩ về nơi các chân thần nhân loại được tập hợp như huyền giai sáng tạo của các điểm đạo đồ. “Các Điểm đạo đồ”, đó là những gì mà các Chân thần được gọi. Họ hoặc là huyền giai sáng tạo thứ tư hoặc thứ chín. Đó là sự chiến thắng. Và một khi thử thách về sự phân biện đã được vượt qua, thì nhiệm vụ xua tan cả hai loại ảo cảm này được giao cho người chí nguyện và đệ tử với sự nhấn mạnh vào nhu cầu cấp bách của bất kỳ tiếng gọi hiện tại nào của thế gian.

Vào những thời điểm khác nhau sẽ có các loại ảo cảm khác nhau nổi bật, và chúng ta phải nhạy cảm và phân biệt để biết ảo cảm nào thực sự đang cản trở sự tiến bộ của nhân loại. Hiện tại, có rất nhiều tham vọng ích kỷ, dục vọng quyền lực, mà Chân sư DK đã cảnh báo trong quyển sách “Viễn Cảm”. Đó là một quyển sách tuyệt vời, không dễ hiểu, tôi thấy nó không dễ hiểu, nhưng ít nhất nhiều người trong các bạn sẽ có thể tiếp cận nó. Và nếu bạn có thời gian, bạn có thể tìm hiểu nó. Khi chúng ta nói về các tác phẩm của Chân sư DK, chúng quá phong phú, nên câu hỏi luôn đặt ra là chúng ta thực sự có thời gian cho điều gì? Đó là câu hỏi. Chúng ta phải tạo ra thời gian đó.

Bây giờ, chúng ta tiếp tục với phần đọc sách của chúng ta, bắt đầu từ trang 201, và tôi sẽ cố gắng như thường lệ, phân biệt giữa lời của Chân sư DK và những gì tôi có thể thêm vào, hy vọng mọi thứ sẽ rõ ràng.

[1a]

Do đó, điều rõ ràng với bạn là các nhóm làm việc có ý thức trong việc xua tan ảo cảm sẽ có các đặc điểm sau:

1. Họ sẽ bao gồm những người chí nguyện và đệ tử thuộc cung sáu, được hỗ trợ bởi những người hoạt động tinh thần thuộc cung hai.

Vì vậy, sẽ rõ ràng đối với bạn rằng các nhóm làm việc một cách có ý thức để phục vụ việc tiêu tán ảo cảm sẽ có các đặc điểm sau:

Bây giờ, đó là những gì Chân sư Tây Tạng đã cố gắng tạo ra trong nhóm thứ hai của Những Người Quan Sát Lão Luyện, nhóm này có các trung tâm kích hoạt giống như nhóm tôn giáo—trung tâm đầu, trung tâm tim, và tùng thái dương. Khoảng trang 40 của cuốn “Discipleship in the New Age”, chúng ta thấy ba trung tâm được kích hoạt trong nhóm Những Người Quan Sát Lão Luyện này. Ngài không tiến xa được với việc tổ chức các nhóm này bởi vì sự bùng nổ của giai đoạn thứ hai của Cuộc Chiến Tranh Lớn, sự bùng nổ đó được gọi là Thế Chiến thứ II. Ngài đã phải ngừng các nhóm chín người và tái tổ chức mọi thứ. Nhưng vì toàn bộ dự án là một dự án kéo dài 275 năm, chúng ta có thể tưởng tượng rằng sẽ gần đến năm 2200 để dự án này thực sự được khởi động.

Có lẽ một số người trong chúng ta quan tâm đến việc đặc biệt làm việc với nhóm này. Chúng ta xem khoảng trang 40 của DINAI, và có thể ngay dưới đó, chúng ta sẽ thấy các trung tâm đầu, tim và tùng thái dương. Chân sư DK nói một điều thú vị. Ngài nói rằng các luân xa của nhóm 6 nhất thiết phải giống như những trung tâm của nhóm thứ hai.

Group 2.—The head, heart and solar plexus centres.

Group 6.—The head, heart and solar plexus centres. This is necessarily the same as in Group 2.

Vì vậy, sẽ tùy thuộc vào chúng ta để cố gắng phân biệt từ trang 41 của cuốn “Discipleship in the New Age”, Tập Một. Đây là một phần rất phong phú mô tả về các nhóm hạt giống mới, và như bạn biết, David Hopper đang thực hiện một loạt chương trình hàng tháng về các nhóm hạt giống, vì vậy hãy cố gắng theo dõi những chương trình đó khi chúng diễn ra.

Sẽ rõ ràng với bạn rằng các nhóm làm việc có ý thức trong việc xua tan ảo cảm sẽ có các đặc điểm sau:

Hãy xem liệu đây có phải là loại nhóm mà chúng ta sẽ tham gia không. Tôi muốn nói rằng tất cả chúng ta đều phải quan tâm đến tất cả các nhóm, nhưng nhóm hạt giống nào có thể là của chúng ta, đó là một vấn đề khác.

1. Họ sẽ bao gồm những người chí nguyện và đệ tử thuộc cung sáu, được hỗ trợ bởi những người hoạt động tinh thần thuộc cung hai.

Những gì chúng ta hiểu từ điều này dường như là những người hoạt động tinh thần ở một mức độ cao hơn trên vòng xoắn ốc so với những người chí nguyện và đệ tử thuộc cung sáu. Những người đang sử dụng cung hai có sự hiểu biết sâu sắc và rộng lớn hơn nhiều so với những người theo chủ nghĩa lý tưởng đã được xác nhận, ngoại trừ có thể trong những trường hợp đặc biệt bạn có một số người theo chủ nghĩa lý tưởng rất cao.

Những người tham gia vào việc làm tiêu tán ảo cảm sẽ có các đặc điểm sau. Họ sẽ được tạo thành từ những người chí nguyện và đệ tử thuộc cung sáu, được hỗ trợ bởi những người hoạt động tinh thần thuộc cung hai.

Một câu hỏi: bạn có biết dấu hiệu hoàng đạo nào đặc biệt có cung hai và cung sáu không? Và tôi nghĩ bạn biết. Đó là Song Ngư, đặc biệt có thể có một số dấu hiệu khác. Tôi cần phải xem lại trong trí, nhưng chắc chắn Song Ngư mang đến cung hai và cung sáu.

Bây giờ, những đặc điểm nào khác?

[1b]

2. Họ sẽ được hình thành từ những người:

a. Đang học hoặc đã học cách xua tan các ảo cảm cá nhân của chính họ và có thể mang lại sự hiểu biết cho nhiệm vụ.

b. Tập trung vào cõi trí và do đó, có một mức độ soi sáng trí tuệ nhất định. Họ đang tinh thông Kỹ Thuật Ánh Sáng.

c. Nhận thức được bản chất của những ảo cảm mà họ đang cố gắng xua tan và có thể sử dụng thể trí được soi sáng như một đèn pha.

2. Họ sẽ được hình thành từ những người:

Và đây là một tuyên bố gồm nhiều phần

a. Đang học hoặc đã học cách làm tiêu tan những ảo cảm cá nhân của chính họ và có thể mang lại sự hiểu biết cho nhiệm vụ.

Ở đây, tôi nghĩ rằng chúng ta thấy cung hai mạnh mẽ, và đó là một điều kiện cần thiết.

b. Tập trung vào cõi trí, và do đó có một mức độ nào đó về sự chiếu sáng trí tuệ. Họ đang làm chủ Kỹ Thuật Ánh Sáng.

Đó là các kỹ thuật mà chúng ta chủ yếu sử dụng trong các buổi tham thiền về ảo cảm để đóng góp vào việc tiêu tan ảo cảm cá nhân và cả ảo cảm thế giới.

Tập trung vào cõi trí.

Trong chuỗi tham thiền bắt đầu từ dấu hiệu Sư Tử, mang lại cho chúng ta sự tập trung, và kéo dài đến Song Ngư mang lại cho chúng ta sự đồng nhất hóa, chúng ta thấy rằng Hổ Cáp cai quản sự soi sáng trí tuệ. Tất nhiên, bạn có thể được chiếu sáng trí tuệ với bất kỳ dấu hiệu nào nổi bật, nhưng nó có liên quan nhiều đến việc làm việc trong ba cánh hoa cuối bên ngoài của Hoa Sen Chân Ngã, chín cánh hoa bên ngoài của Hoa Sen. Vì vậy, tôi khuyên bạn, nếu có thời gian, hãy chú ý đến quyển sách của tôi, là một quyển sách video có tên là Hoa Sen Chân Ngã, có rất nhiều điều trong đó có thể có giá trị đối với bạn.

Vì vậy, họ tập trung vào cõi trí, và họ có một mức độ nào đó về sự giác ngộ nếu họ muốn làm việc một cách thực sự đúng đắn, khôn ngoan, hiệu quả như những người làm tiêu tán ảo cảm. Bạn đã biết các từ này, Phân Tán (Disperse) maya, bạn làm Tiêu Tán (dissipate) ảo cảm, bạn Xua Tan (Dispel) ảo tưởng. Nhưng Chân sư DK không phải lúc nào cũng chính xác trong việc sử dụng những từ này. Đôi khi Ngài nói về những ảo tưởng của cõi cảm dục, và Ngài không chỉ giới hạn chúng vào thể trí. Và khi Ngài nói một cách lỏng lẻo, chúng ta thấy những từ này có thể hoán đổi cho nhau.

Tôi đoán điều quan trọng là phải loại bỏ những sự giam hãm này, những trạng thái lừa dối này, ngăn cản chúng ta nhận năng lượng từ những điểm trụ nhất tâm cao hơn. Ý tôi là, nếu chúng ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi một loại ảo cảm hoặc ảo tưởng nào đó, làm sao sự thật có thể xuyên qua? Và còn một điều nữa, không, còn nhiều hơn chỉ một điều, nhưng một trong những điều về việc nghiên cứu huyền linh học là học viên thực sự muốn sự thật của sự vật và không hài lòng với những cảm giác mơ hồ, kiểu “Tôi có cảm giác một loại viễn cảm vô thức”. Khoa học về ấn tượng phải hoạt động, và khoa học về khoa học tối cao của sự tiếp xúc phải phần nào được hiểu.

Bây giờ, ai khác sẽ đáp ứng các đặc điểm này, phục vụ việc làm tiêu tán ảo cảm? Nhiều người sẽ hỏi đó là loại phụng sự gì? Nhưng chúng ta biết từ huyền học tinh thần của chúng ta rằng yếu tố ẩn giấu này, ẩn giấu với hầu hết mọi người, là một trở ngại lớn đối với việc tiếp xúc với các cấp độ thực tại cao hơn.

Bây giờ, còn gì nữa? Những người chí nguyện cung sáu, những người hoạt động tinh thần cung hai, đây là những sự phân biệt tinh tế vì một người hoạt động tinh thần không nhất thiết là một người chí nguyện hoặc ngược lại. Một người hoạt động tinh thần, nói một cách nghiêm túc, đã vượt qua trạng thái chí nguyện, và một số đệ tử có thể làm việc chăm chỉ hơn. Và đó là lý do tại sao một trong những điều cuối cùng mà Chân sư DK nói với nhóm của Ngài như một điều đánh thức. Ngài nói, “Hãy làm việc, các huynh đệ của tôi”. Và sau đó Ngài cũng nói, “Tôi đã hoàn thành trách nhiệm của mình, và bây giờ chuyển sang các bạn. Tôi đang giao trách nhiệm cho các bạn”. Vì vậy, không có cách nào thoát khỏi ý tưởng về làm việc.

Và sau đây là điểm c.

c. Nhận thức được bản chất của những ảo cảm mà họ đang cố gắng xua tan và có thể sử dụng tâm trí được soi sáng như một đèn pha.

Có lẽ điều này không thường xuyên được thấy, vì ảo cảm có cách lừa dối chúng ta. Chúng có cách ngụy trang. Chúng có cách ẩn giấu dưới dạng ‘Vâng, tôi như thế đó’. Nhiều người nói như vậy, che giấu một vấn đề ảo cảm thực sự. Vì vậy, việc nghiên cứu cách các ảo cảm khác nhau, ngăn chặn hoặc lừa dối—ngăn chặn chúng ta khỏi sự thật, hoặc lừa dối chúng ta vào điều không thật—là điều cần thiết.

Điều số một, phần c này, là nhận thức về bản chất của các ảo cảm, và những người đó có thể sử dụng, như chúng ta đang cố gắng sử dụng, thể trí được soi sáng như một đèn pha. Ngọn đèn pha tốt, ít nhất cho một vài điều. Tôi chắc chắn bạn có thể nghĩ ra chúng. Nó hữu ích để phát hiện một ảo cảm khi nó hiện diện, và nó cũng hữu ích để làm tiêu tán các ảo cảm đã được phát hiện. Nó giống như chiếc sừng xoắn ốc của kỳ lân, chỉ có điều nó được làm bằng ánh sáng. Vì vậy, đó là dấu hiệu, khi được sử dụng đúng cách, của điểm đạo đồ.

Vì vậy, chúng ta chỉ cần nhớ những gì chúng ta đang làm. Tất nhiên, tôi đang nói với chính mình khi nói điều đó. Nhưng dù sao, cũng có giá trị để nhớ. Những người làm việc để xua tan ảo cảm có các đặc điểm sau. Họ thuộc cung sáu, họ thuộc cung hai, họ nhận ra những ảo cảm của chính mình và có thể mang lại sự hiểu biết cho nhiệm vụ. Hiểu biết là một phẩm chất lớn của cung hai. Họ tập trung vào cõi trí và có thể mang lại sự soi sáng trí tuệ cho công việc, và họ đã nghiên cứu các ảo cảm, và họ sử dụng thể trí được soi sáng theo hai cách: để khám phá và để xua tan.

[1c]

3. Trong số họ sẽ có những người (nói theo cách huyền bí) đang trong quá trình phát triển nhanh chóng các năng lực sau:

a. Năng lực không chỉ nhận ra ảo cảm là gì, mà còn phân biệt giữa các loại ảo cảm khác nhau và của nhiều loại ảo cảm.

b. Năng lực tiếp thu ánh sáng, hấp thụ nó vào bản thân và sau đó chủ động và khoa học chiếu nó vào thế giới của ảo cảm. Các Chân sư, những điểm đạo đồ cao cấp và các đệ tử thế giới có thể làm điều này một mình nếu cần, và không cần sự bảo vệ của nhóm hoặc sự hỗ trợ của ánh sáng từ các thành viên trong nhóm.

c. Năng lực sử dụng ánh sáng không chỉ thông qua sự hấp thụ và chiếu sáng mà còn bằng việc sử dụng ý chí có ý thức, mang năng lượng trên chùm ánh sáng chiếu rọi. Họ bổ sung cho điều này một sự tập trung kiên định và liên tục. Chùm sáng này, khi được chiếu rọi, có hai công dụng: Nó hoạt động một cách mạnh mẽ và năng động, giống như một cơn gió mạnh thổi bay hoặc xua tan một làn sương mù dày đặc hoặc như tia nắng mặt trời làm khô và hấp thụ sương mù. Nó cũng hoạt động như một chùm sáng để những điều mới mẻ và một phần của ý định thiêng liêng có thể nhập vào. Những ý tưởng mới và lý tưởng mong muốn có thể đi vào “trên chùm sáng,” giống như chùm sáng hướng dẫn và đưa các máy nay đáp xuống nơi được mong muốn.

3. Trong số họ sẽ có những người (nói theo cách huyền bí) đang trong quá trình phát triển nhanh chóng các năng lực sau:

Vì vậy, họ làm việc trong các nhóm và các cộng sự của họ là những cá nhân thuộc loại này, và chúng ta sẽ xem họ là những loại cá nhân nào.

a. Năng lực không chỉ nhận ra ảo cảm là gì, mà còn phân biệt giữa các loại ảo cảm khác nhau và nhiều loại ảo cảm.

Chân sư DK đã thường xuyên làm điều này. Ngài đã gọi tên các ảo cảm đặc biệt có thể không được liệt kê trong sách liên quan đến những người nhất định. Ngài sẽ nói, vâng, thật khó để xác định chính xác ảo cảm mà bạn đang gặp phải, có lẽ tôi sẽ gọi nó là thế này. Ngài có một hiểu biết rất tinh tường về sự khác biệt giữa các loại ảo cảm khác nhau.

b. Khả năng tiếp nhận ánh sáng, hấp thụ nó vào bản thân và sau đó một cách có ý thức và khoa học chiếu nó vào thế giới ảo cảm.

Ánh sáng đó đến từ đâu? Vâng, có ánh sáng của vật chất, có ánh sáng của thể trí lý luận, có ánh sáng của linh hồn, tất cả đều được tạo thành một loại chùm tam phân chiếu vào thế giới của ảo cảm. Tôi sẽ ghi xuống đây:

{Năng lực tiếp thu ánh sáng, và chiếu nó vào thế giới của ảo cảm một cách khoa học.

Nói cách khác, điều mà Chân sư DK đang cung cấp cho chúng ta là một phương pháp khoa học để xua tan ảo cảm.

Các Chân sư, các điểm đạo đồ cao cấp và các đệ tử thế giới làm điều này một mình, nếu cần, và không cần sự bảo vệ của nhóm hoặc sự hỗ trợ của ánh sáng từ các thành viên trong nhóm.

Tôi nghĩ điều đó thực sự khá thú vị rằng khi bạn là một điểm đạo đồ đủ cao hoặc một đệ tử tiến bộ, bạn có thể tiếp nhận ánh sáng và chiếu nó một cách khoa học vào thế giới ảo cảm.

Có lẽ tôi sẽ đọc thêm một chút nữa, vì tôi không muốn vượt quá thời gian hôm nay vì chúng ta vẫn còn buổi Cảnh Giới cuối cùng cho Hội nghị Công tác Liên Hợp Quốc tại Glasgow.

các Chân sư và các điểm đạo đồ cao cấp có thể làm điều này một mình, nếu cần,

Có lẽ không phải lúc nào cũng cần,

và không cần sự bảo vệ của nhóm hoặc sự hỗ trợ của ánh sáng từ các thành viên trong nhóm.

Hãy nghĩ về điều đó khi bạn đang chiếu vào thế giới ảo cảm, các thành viên trong nhóm đang làm việc với bạn là một sự bảo vệ chống lại những gì có thể xảy ra. Rất có thể bị choáng ngợp bởi ảo cảm mà không biết.

Vì vậy, trong nhóm của họ cũng có những người có các năng lực sau: họ có thể phân biệt, họ có thể tiếp nhận và sử dụng ánh sáng, và cũng,

c. Khả năng sử dụng ánh sáng không chỉ thông qua sự hấp thụ và chiếu sáng mà còn bằng cách sử dụng ý chí có ý thức,

Trong tham thiền về ảo cảm, phần đó ở nơi chúng ta củng cố chùm tia của mình thông qua việc áp dụng ý chí tinh thần.

sử dụng ý chí có ý thức, mang năng lượng trên chùm tia ánh sáng được chiếu ra. Để làm điều này, họ thêm vào một sự tập trung kiên trì và ổn định.

Bây giờ, không phải ai cũng có thể làm điều đó. Có rất nhiều dao động xảy ra. Nhưng càng được huấn luyện, chúng ta càng có thể kiên trì và ổn định trong sự tập trung của mình.”

Chùm tia này, khi được chiếu ra, có hai công dụng: Nó hoạt động mạnh mẽ và năng động, giống như một cơn gió mạnh thổi bay hoặc làm tiêu tán một lớp sương dày đặc hoặc như những tia nắng mặt trời làm khô và hấp thụ sương mù.

Đây là cách mà chùm tia chúng ta chiếu ra có thể hoạt động, và tôi đã ám chỉ điều này trước đó.

Nó cũng hoạt động như một chùm tia mà qua đó những gì mới và là một phần của ý định thiêng liêng có thể đi vào. Những ý tưởng mới và những lý tưởng mong muốn có thể đến “trên chùm tia,” giống như chùm tia hướng dẫn và đưa máy bay đến một nơi hạ cánh mong muốn.

Tất nhiên, điều này đã được viết từ rất lâu rồi, nhưng dù sao thì sự tiên đoán đã có ở đó.

Vì vậy, Chân sư DK nhìn chùm tia theo hai phương diện, và tôi sẽ nhấn mạnh phần này,

những ý tưởng mới và những lý tưởng mong muốn đến trên chùm tia.

Hãy suy nghĩ về điều đó trong một khoảnh khắc. Vì vậy, nó thổi bay, nó xua tan cái cũ, và nó mang đến cái mới. Ánh sáng của linh hồn hoạt động qua trung tâm ajna kết hợp với hai khía cạnh của ánh sáng thấp hơn, ánh sáng của vật chất và ánh sáng của thể trí lí luận.

Có vẻ như một phần mới đang xuất hiện. Chúng ta đã đi qua phần này một chút, nhưng bây giờ chúng ta đang đọc toàn bộ cuốn sách một cách cẩn thận, và tôi nghĩ rằng không phải là ý tưởng tốt nhất để bắt đầu ngay vào lúc này.

Về mặt số trang, chúng ta chưa đi xa lắm, nhưng tôi nghĩ tôi sẽ chỉ sử dụng điều này như sự củng cố, và đây là chùm tia được chiếu ra, và có lẽ nó có một mục đích hơi khác ở đây. Trước đây, tôi đã nói về sự phá hủy, và Chân sư DK nói về điều đó, gió thổi và các ảo cảm bị tiêu tán. Tôi cũng đã nói về việc phát hiện ra các ảo cảm, nhưng Ngài đang thêm một yếu tố thứ ba, một yếu tố mà chúng ta nên chú ý đến, đó là mang đến những điều mới, bởi vì sau tất cả, trong thể cảm dục, phải có những điều kiện mới và tốt hơn, được xây dựng khá tốt bởi ánh sáng ban ngày, cõi Bồ Đề, và dấu hiệu Hổ Cáp, cùng với những điều khác. Vì vậy, có ba yếu tố liên quan ở đây—Phát hiện, Tiêu tán, Thêm mới và tốt hơn, và chúng phải được giữ cùng nhau.”

Vì vậy, điều đó cho chúng ta biết một chút về những người hoạt động, các nhóm, ai cần làm việc với nhóm và tại sao, và những người có thể tự xử lý vì địa vị tinh thần của họ. Tất nhiên, nó không nói rằng họ sẽ không làm việc trong các nhóm. Ngài đã cẩn thận về điều đó. Ngài nói nếu điều đó cần thiết, nhưng tôi khá ấn tượng bởi ý tưởng rằng những ý tưởng mới và những lý tưởng mong muốn đến trên chùm tia được củng cố bởi ý chí. Và chúng được dẫn dắt vào, tôi đoán, và kết quả là chúng ta có một điều kiện mới và tốt hơn trong các trạng thái trước đây bị ảo cảm và ảo tưởng mà chúng ta đang sống.

  1. This is a primary platitude of which you are well aware. In most of you this platitude remains a mental proposition. You hope some day to arrive at this basic sense of inclusiveness which is characteristic of the Hierarchy. At present you do not feel fused, blended and incorporated into the mental, astral and etheric auras of those who form the group of which you know yourself to be a part. I would ask you to study what I have just said with care. Do you like, for instance, to penetrate into the mental atmosphere of a fellow member, or do you care to have him penetrate into yours and thus find out what is the content of your thought? A major test is here involved, and it is one which you will have some day to face. Do you, again, like to share your emotional reactions with a co-disciple? Are you interested in his? If so, why? Some day this responding interest must prove itself effective, and this must necessarily connote self-sacrifice in both directions. Do you want or deem it appropriate to have a fellow-worker come under the influence of your etheric body and, therefore, of the energies which flow through it? And do you want his energies to flow through you? — Đây là một nguyên lý cơ bản quen thuộc mà bạn đã biết rõ. Trong hầu hết các bạn, nguyên lý này vẫn là một đề xuất trí tuệ. Bạn hy vọng một ngày nào đó sẽ đạt được cảm giác cơ bản về tính bao gồm đặc trưng của Thánh Đoàn. Hiện tại, bạn không cảm thấy hòa nhập, pha trộn và hợp nhất vào các hào quang trí tuệ, cảm dục và dĩ thái của những người tạo thành nhóm mà bạn biết mình là một phần. Tôi muốn bạn nghiên cứu cẩn thận những gì tôi vừa nói. Chẳng hạn, bạn có thích thâm nhập vào bầu không khí trí tuệ của một thành viên khác, hoặc bạn có muốn anh ta thâm nhập vào bầu không khí trí tuệ của bạn và do đó tìm hiểu nội dung suy nghĩ của bạn không? Một thử thách lớn đang liên quan ở đây, và đó là điều mà một ngày nào đó bạn sẽ phải đối mặt. Bạn có thích chia sẻ các phản ứng cảm xúc của mình với một đồng đệ tử không? Bạn có quan tâm đến các phản ứng của anh ta không? Nếu có, tại sao? Một ngày nào đó, sự quan tâm này phải chứng tỏ hiệu quả của nó, và điều này tất nhiên phải đồng nghĩa với sự tự hy sinh theo cả hai hướng. Bạn có muốn hoặc cho rằng phù hợp để một đồng nghiệp chịu ảnh hưởng của thể dĩ thái của bạn và, do đó, của các năng lượng chảy qua nó không? Và bạn có muốn năng lượng của anh ta chảy qua bạn không? DINAI, 95
  2. Các Agnisuryan phản ứng với âm thanh. Những dòng nước dâng lên và rút xuống. Hãy để nhà huyền thuật tự bảo vệ mình khỏi bị chết đuối, tại điểm nơi đất và nước gặp nhau. Vị trí trung gian, không khô cũng không ướt, phải là nơi đứng vững cho đôi chân của y. Khi nước, đất và không khí gặp nhau, đó là nơi để thực hiện huyền thuật. WM233
  3. 5. Leo.—The Light of the Soul. A reflected point of light logoic, or divine. The light diffused in Cancer focusses and reveals eventually a point. EA329
  4. Members of the New Group of World Servers should watch with care for all those who show signs of having passed through the “birth” experience and should help them toward a greater maturity. They should assume that all those who truly love their fellowmen, who are interested in the esoteric teaching, and who seek to discipline themselves in order to attain greater beauty of life, are initiate and have undergone the first initiation. When they discover those who are seeking mental polarisation and who evidence a desire and aspiration to think and to know, coupled with the distinguishing marks of those who have taken the first initiation, they can, in all probability, safely assume that such people have taken the second initiation or are on the verge of so doing. Their duty will then be clear. It is by this close observation on the part of the world servers that the ranks of the New Group are filled. EOH 667—Các thành viên của Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian nên cẩn thận quan sát tất cả những ai cho thấy dấu hiệu đã trải qua trải nghiệm ‘Sinh’ và nên giúp họ hướng tới sự trưởng thành lớn hơn. Họ nên giả định rằng tất cả những ai thực sự yêu thương đồng loại của mình, quan tâm đến giáo lý nội môn, và tìm cách tự kỷ luật để đạt được vẻ đẹp lớn hơn trong cuộc sống, đều là điểm đạo đồ và đã trải qua lần điểm đạo đầu tiên. Khi họ phát hiện những người đang tìm kiếm sự phân cực trí tuệ và bày tỏ mong muốn và khát vọng suy nghĩ và hiểu biết, cùng với những dấu hiệu đặc biệt của những người đã trải qua lần điểm đạo đầu tiên, họ có thể, trong hầu hết các trường hợp, an toàn giả định rằng những người đó đã trải qua lần điểm đạo thứ hai hoặc đang trên bờ vực của việc đó. Nhiệm vụ của họ sau đó sẽ rõ ràng. Chính nhờ sự quan sát kỹ lưỡng này của những người phụng sự thế giới mà hàng ngũ của Đoàn Người Mới được lấp đầy.”

Leave Comment