Khoa Học Về Antahkarana – 2

Đây là bài thứ hai học về Antahkarana, bắt đầu từ trang 441 đến 444 của quyển The Rays and the Initiations. Mỗi bài tiếp theo sẽ trích ba trang của quyển The Rays and the Initiations, kèm theo phần giảng luận (chữ màu xanh blue). Phần dịch tiếng Việt có tham khảo bản dịch của dịch giả Trần Văn

Khoa Học Về Antahkarana – 1 – Tổng Quan

Đây là loạt bài chuyên sâu viết về Khoa học Antahkarana, nối tiếp các bài cơ bản đã đăng trước đây trên website. Loạt bài này dựa vào phần giảng luận của GS Michael D. Robbins, Hiệu Trưởng trường Morya Federation, thông qua các webinar The Rays and Initiations phần II. Quyển The Rays and the Initiations dường như là quyển

Đường Antahkarana (Phần II)

Trong các tác phẩm của đức DK chúng ta cũng thường đọc thấy câu sau đây của Ngài: “I choose my words with care”, “study with care” … “Tôi chọn những từ nầy một cách cẩn thận”. Những câu nói như thế đặc trưng cho văn phong của Ngài, và những thuật ngữ mà Ngài sử dụng đều được Ngài lựa chọn thật cẩn thận, có một ý nghĩa khác hẳn với ý nghĩa thông thường của từ đó. Khi đọc sách của Ngài chúng ta chúng ta phải hiểu rõ những ý nghĩa mà Ngài sử dụng cho các thuật ngữ đó, những sự tinh tế trong khi Ngài định nghĩa và sử dụng, nếu không ta không hiểu được ý nghĩa những gì Ngài nói.