Antahkarana – Cây cầu vồng đến vĩnh cửu

“Con không thể đi trên Đường Đạo nếu con chưa trở thành chính Đường Đạo đó.” (Helena Blavatsky, “Tiếng Nói Vô Thinh”)

Lời giảng từ Kim Huấn Thư này chứa đựng một sự thật huyền linh bí ẩn và sâu sắc, “trước khi một người có thể bước trên Thánh Đạo, y phải trở thành chính Thánh Đạo đó.”

Trên cõi trí, có một khoảng cách bên trong tâm thức con người vốn phân chia tâm thức phàm ngã với tâm thức linh hồn và sự sống chân thần. Đây là khoảng cách giữa hạ trí và thượng trí. Khoảng cách này cuối cùng phải được nối liền để con người có thể đạt được khai sáng và giác ngộ.

Đường nối liền đó là ANTAHKARANA, còn được gọi là “cây cầu vồng”, hay Thánh Đạo trong nội tâm.
Đây là con đường thực sự dẫn đến linh hồn và xa hơn thế nữa, đến chân thần. Trên con đường này, các phẩm chất của linh hồn sẽ dần được biểu hiện.

Trong bài chia sẻ này chúng ta cùng tìm hiểu 3 nội dung chính:
➡ Cấu tạo đường Antahkarana – cây cầu vồng tâm thức
➡ Xây dựng đường Antahkarana
➡ Tác dụng của việc kiến tạo đường Antahkarana lên cuộc sống.

Antahkarana chính là bạn và con đường chính là bạn. Bạn đang đi trên con đường của mình để đến với chính mình. Bạn là chính con đường.

Cầu Antahkarana là Đường Đạo trong nội tâm, ở cuối con đường, ta có cả một đại dương tâm thức. Phần lớn chúng ta chỉ như là cá trong biển, không biết về cuộc sống trên đất liền hay trong không khí. Khi cây cầu được kiến tạo, con người sẽ hoạt động hữu thức trên tất cả các cấp độ, các cõi hiện hữu.

Sinh mệnh tuyến, vốn là một phần của toàn bộ antahkarana, giống như một mạng nhện mở rộng và dần dần đồng bộ xung động của sự sống bên trong tất cả các tế bào và các nguyên tử trong vận cụ của nó. Nhiệm vụ đầu tiên của nó là neo giữ chính nó trong cõi dĩ thái, sau đó truyền đạt sự sống đến cõi hồng trần, rồi bao gồm cõi cảm dục và đến cõi trí và tích hợp chúng thành một hệ thống mà mỗi bộ phận đều nhạy cảm với nhau.

Nhưng đây không phải cái mà chúng ta gọi là quá trình liên tục tâm thức. Sự liên tục tâm thức bắt đầu khi linh hồn con người hay Chân Thần trở nên hữu thức trên cõi hồng trần, và sử dụng thể xác, thể cảm dục, và thể trí như những vận cụ biểu đạt và tiếp xúc.

Ký ức là dấu hiệu đầu tiên của cây cầu trên cõi hồng trần, qua đó con người có một sự liên tục tâm thức kết nối quá khứ với hiện tại. Ký ức dần dần bao gồm những hành động cảm tính và trí tuệ, nhưng ở đó vẫn chưa có liên tục tâm thức giữa bộ não hồng trần và các cõi cảm dục và cõi trí, cũng chưa có liên tục tâm thức giữa các cõi cá nhân và cõi hành tinh. Đây là lý do tại sao ta phải kiến tạo những đường truyền thông hữu thức giữa những khoảng cách này để phát triển sự liên tục tâm thức hoàn toàn.

Đường antahkarana phải được xây dựng thông qua cõi trí, trước khi sự liên tục tâm thức được thiết lập trên cõi cảm dục. Nhà kiến tạo cây cầu giữ chính mình bận rộn với việc xây dựng cây cầu giữa đơn vị hạ trí và trong thời gian đó thanh luyện bản chất cảm dục của mình. Khi đã đủ ý thức trí tuệ và sự liên tục tâm thức được thiết lập, thì việc kiến tạo cây cầu giữa cõi trí và cõi cảm dục diễn ra.

Những ai tiếp cận cõi cảm dục trước khi xây dựng cây cầu trí tuệ bị kẹt trong cõi cảm dục và những ảo cảm của nó, và họ không thể diễn dịch rõ ràng và thực tế những trải nghiệm của mình trên cõi cảm dục. Bất cứ thực thể nào trong cõi cảm dục có thể xuất hiện với họ như một Chân Sư hay người hướng dẫn và đánh lừa họ, hoặc đưa cho họ những thông điệp và thông tin lỗi thời hoặc sai lạc. Đây là trường hợp của nhiều đồng tử và người dẫn kênh.

Cấp độ cao nhất của mỗi cõi được gọi là cõi phụ nguyên tử. Một người chỉ có thể kiến tạo cầu Antahkarana khi đã phát triển một lượng đáng kể chất liệu nguyên tử trong các thể của mình. Khi chất liệu nguyên tử gia tăng, linh hồn con người được cung cấp nhiều chất liệu hơn để xây dựng cây cầu.
Điều này cũng có nghĩa rằng một người phải thanh luyện thể xác-dĩ thái, nâng cao thể cảm dục và chuyển hóa thể trí của mình. Mỗi vận cụ đều phải được phát triển đến mức độ thuần khiết, vẻ đẹp và ổn định cao nhất của nó để cung cấp chất liệu của cây cầu giữa các cõi giới.

Ở điểm tiến hóa của chúng ta, phần quan trọng nhất của đường antahkarana là trên cõi trí, và giữa cõi trí và cõi Trực Giác (cõi bồ đề). Thể trí không chỉ phải được phát triển mà còn phải được thanh luyện đủ để cung cấp chất liệu mà qua đó có thể xây dựng đường antahkarana.

Khi một người tiến bước trên đường đạo, y dần dần đưa chất liệu cao hơn vào đường antahkarana và mở rộng tâm thức y không chỉ từ hạ trí đến thượng trí mà còn giữa thượng trí và các cõi Bồ Đề, Niết Bàn (Atmic plane), Chân Thần (Monadic plane – Đại Niết Bàn), và Cõi Thiêng Liêng (Logoic plane, Divine plane – Tối Đại Niết Bàn). Tất cả các cõi này đều có tần số cao hơn và khác với các cõi thấp, và mỗi cõi cao này đều là kênh dẫn cho các ấn tượng cấp độ hành tinh, thái dương hệ và thiên hà.

Khi một người mở rộng đường antahkarana đến các cõi cao cả, y trở nên ý thức về những sự kiện diễn ra trên các thế giới cao cả đó. Y không cần đến các trung gian đồng tử hay những người soi tiền kiếp bởi vì khi y thâm nhập sâu hơn vào các cấp độ cao cả này, những bí ẩn và bí mật của tự nhiên tự hiển lộ cho y. Những bản ghi tiền kiếp của chúng ta được tìm thấy trong Hoa Sen trong cõi thượng trí. Những bí ẩn vĩ đại hơn có thể được tiếp xúc trên các cõi cao cả. Nói cách khác, khi chúng ta nâng tần số rung động của mình để tự kết nối với những trạm phát sóng cao cả, bạn tiếp xúc với những thực tại hiện hữu sâu sắc hơn.

Linh Hồn – Vị Thầy Nội Tâm của chúng ta ngự trên cõi thượng trí hay trên Cõi Trực Giác. Thông qua việc xây dựng cầu antahkarana, khi chúng ta tiếp xúc với Linh Hồn, chúng ta có thể tiếp xúc với tất cả những minh triết của Bản Thể Chân Thật của mình. Bởi vì Linh Hồn là thành phần của một Đạo Viện cụ thể và Thánh Đoàn, chúng ta sẽ ý thức về các sự kiện của thánh đoàn, của đạo viện và Thiên Cơ của Thánh Đoàn sẽ được hiển lộ cho chúng ta.

Tham thiền là sử dụng chất liệu cõi trí để kiến tạo hình tư tưởng và dẫn năng lượng qua chúng. Tham thiền là gửi những mũi tên các câu hỏi đến Vị Thầy Nội Tâm hoặc đến các cõi cao để thỉnh cầu những ý tưởng, linh thị và năng lượng. Tham thiền là thu rút bản thân khỏi cõi hồng trần và cảm dục và tiến tới hướng đến Cõi Trực Giác.

Tham thiền là thiết lập một mối quan hệ hữu thức giữa bản thân và các nguồn năng lượng cao cả, minh triết và cái đẹp. Tham thiền dẫn dắt bạn đến sự hợp nhất với các cõi cao cả bởi vì cuối cùng bạn trở thành con người mà bạn đang nỗ lực bản thân để vươn tới.

Cõi Trực Giác là một bước khác phải đạt tới. Trực giác được phát triển thông qua việc quan sát và nhìn thấy mọi thứ từ càng nhiều góc độ càng tốt. Tham thiền chuẩn bị nền tảng cho trực giác, và khi tham thiền chuyển thành việc đọc biểu tượng hay hình dung quán tưởng, thì trực giác bắt đầu phát triển. Trực giác là khả năng nhìn thấy mọi thứ như chúng là trong mối liên hệ với tất cả những gì hiện hữu.

Tham thiền mở rộng chân trời của bạn và khiến bạn có thể cuối cùng giải phóng bản thân khỏi những hình tư tưởng và tiến vào cõi giới của những ý tưởng và các bản thiết kế gốc.

Một khi bạn thâm nhập vào cấp độ trực giác, góc nhìn của bạn trở thành 360 độ. Bạn sống một cách toàn vẹn và bạn nhận ra rằng bạn thực sự là một phần của tất cả. Tâm thức của bạn sau cõi trí, được thay thế bằng nhận thức. Trong nhận thức, chúng ta có tri thức trực tiếp mà không cần định hình bởi chất trí.

Cây cầu giữa cõi trí và cõi Trực Giác đi qua những thung lũng sâu, và một người phải có nhiều kiếp sống phụng sự vì đại cuộc chung, vì đại nghĩa để kiến tạo nó. Cây cầu được kiến tạo khi bạn thanh luyện những động cơ của mình và phụng sự cho đến khi bản thể thuần khiết của bạn phát tỏa ra ngoài và làm sạch dấu vết cuối cùng của sợ hãi, tham lam, tức giận, và ghen tị.

Khi cây cầu được xây dựng, dòng chảy cảm hứng đầu tiên là ánh sáng, đến từ Tam Nguyên Tinh Thần qua nguyên tử trường tồn trí tuệ. Người đệ tử nhìn thấy ánh sáng, sống trong ánh sáng, tràn ngập bởi ánh sáng. Y bắt đầu nhìn thấy mọi sự như nó là. Y có những tầm nhìn mới, những thiên khải mới, những mục tiêu mới, những kế hoạch mới. Và nhờ sự tăng cường ánh sáng này, y giờ đây có thể nhìn thấy những đức hạnh và tật xấu của mình, những cản trở và những châu ngọc của mình. Y có những cuộc đối đầu mới với ảo cảm, ảo tưởng và ảo ảnh của mình.

Ánh sáng khiến chúng ta có thể thâm nhập vào đến các nguyên nhân của vấn đề và thường chúng ta có thể đau khổ bởi vì chúng ta chưa phát triển các cách thức và phương tiện để hữu ích và đáp ứng các yêu cầu của vấn đề.


Cây cầu đưa vào linh hồn nhân loại một lượng lớn bác ái từ các cấp độ trực giác cõi bồ đề. Bác ái tạo ra những người anh hùng trên mọi lĩnh vực. Bác ái mở rộng chân trời của linh hồn con người. Ta trở nên bao gồm hơn, thấu hiểu hơn, cho đi hơn. Khi bác ái tăng cường trong một người, y vượt qua những khủng hoảng nặng nề.


Người kiến tạo cây cầu cảm nhận sức mạnh lớn hơn bên trong y, một quyền năng được cân bằng bởi bác ái và ánh sáng. Quyền năng này dẫn dắt y vào một đời sống hy sinh vĩ đại vì đại cuộc cho nhân loại. Sức sáng tạo của y giờ đây có vẻ đẹp của ánh sáng, sự thu hút từ tính và tính phổ quát đại đồng của bác ái, và quyền năng của Ý Chí có thể “dời non lấp bể”.


Cuối cùng, người kiến tạo cây cầu thăng lên và định vị bản thân mình ở trung tâm của Tam Nguyên Tinh Thần, và phát xạ Ánh Sáng, Bác Ái và Quyền Năng ra ngoài. Cảm hứng từ những nguồn cao cả này dần dần xuyên thấu vào xã hội. Những người phụng sự vĩ đại nhất của nhân loại là những người mang Chân Thiện Mỹ từ các nguồn cao cả và dẫn dắt mọi người đi vào tương lai huy hoàng. Những người như vậy ở trong nguồn cảm hứng liên tục, ở mọi điều kiện. Họ dường như đang rực cháy với một ngọn lửa thiêng, với nhiệt tình thiêng liêng.


Đường Antahkarana được xây dựng như thế nào?

 1. Đường Antahkarana được xây dựng qua việc tham thiền liên tục, đều đặn. Tham thiền là tư duy thuần khiết. Khi bạn tư duy và làm hiển lộ bí mật về một sự kiện (tại sao nó xảy ra, nó xảy ra như thế nào, tính chất, mục đích và nguyên nhân của nó) thì bạn đang tham thiền.
 2. Đường Antahkarana được xây dựng bằng việc nghiên cứu các chủ đề trừu tượng, suy ngẫm và tổng hợp mọi thứ.
 3. Đường Antahkarana được xây dựng bằng việc phụng sự. Khi bạn tiến bộ trong công việc phụng sự, bạn tiến tới tiếp xúc với các cõi cao cả.

  Trong tất cả các mối quan hệ, thái độ, và suy nghĩ hàng ngày của bạn, hãy nuôi dưỡng một cảm giác khiêm tốn và khoan dung sâu sắc hơn. Ở khía cạnh xã hội, kiến tạo cầu Antahkarana có nghĩa là biểu đạt sự thấu hiểu, tình bạn, tình huynh đệ, sự tôn trọng, lòng biết ơn, sự chân thành, lòng khoan dung, trung thành… Khi quá trình kiến tạo cây cầu tiếp tục trên các cõi nội giới, tương ứng, tinh thần truyền thông và sự thấu hiểu sẽ gia tăng trong nhân loại.

  Chân Sư DK bảo chúng ta hãy quan tâm đến những vấn đề của nhân loại. Trong kỷ nguyên mới này, khi việc kiến tạo cây cầu Antahkarana sẽ nhanh chóng hơn bao giờ hết, không còn của tôi và của bạn; không còn gần hay xa. Mọi vấn đề của thế giới là vấn đề của chúng ta. Mỗi quốc gia hay dân tộc là một phần của gia đình thực sự của chúng ta. Những đường ranh giới chỉ được thấy trên bản đồ và trong tâm trí, chứ không phải trên thực tế.

  Quá trình kiến tạo cây cầu ở hiện tại đang diễn ra bên trong các cá nhân, và trong tương lai gần, những cây cầu cá nhân sẽ nhiều đến nỗi chúng ta sẽ có một cầu vồng vĩ đại: một cầu Antahkarana tập thể kết nối nhân loại với Thánh Đoàn và Shamballa.

  Khi cây cầu này trở nên mạnh mẽ hơn, ảnh hưởng của Bác Ái, Minh Triết và Quyền Năng sẽ tăng cường trên thế giới. Chúng ta sẽ có nhiều hơn những tiết lộ khoa học, nghệ thuật mà chúng ta chưa bao giờ mơ tới, và trật tự xã hội sẽ mang đến cho nhân loại niềm vui thực sự của sự hợp tác và tình huynh đệ. Việc kiến tạo cầu Antahkarana của nhân loại có nghĩa là kiến tạo một hệ thống “dây điện” mới mà qua đó sự sống của Vũ Trụ có thể luân chuyển, mang lại sức khỏe, hạnh phúc và dẫn dắt nhân loại đến những chiều kích cao cả hơn của sự sống.

  Link file pdf: https://tinyurl.com/antahkarana

  Tài liệu tham khảo:
  Alice Bailey, Nền giáo dục trong kỷ nguyên mới
  Torkom Saraydarian, Psyche and Psychism
  Torkom Saraydarian, The Science of Being Oneself
  William Meader, Supernal Light
  Chuỗi bài về Antahkarana: https://www.minhtrietmoi.org/WPress/category/duong-antahkarana

Video về Antahkarana từ kênh Monadic Media với lời dẫn từ Thầy Michael D. Robbins và Thầy William Meader.

 


Leave Comment