Các dấu hiệu chiêm tinh và các cuộc điểm đạo

Trích bài giảng của Thầy Hiệu Trưởng tại Hội Nghị thường niên của Đại Học Bảy Cung ngày 24/04/2021
Bản dịch của Thầy MTM
Như tôi đã nói, tất cả chúng ta đều đang chuẩn bị cho điểm đạo, mọi đệ tử chân chính đều chuẩn bị cho điểm đạo. Khi nói về những mục tiêu cao hơn nhiều, chúng ta là những người chí nguyện. Nhưng, khi nói đến những mục tiêu trước mắt, chúng ta là đệ tử.

Trải nghiệm lại các cuộc điểm đạo trong các kiếp trước

Trích bài giảng của Thầy Hiệu Trưởng trong Webinar về Ảo Cảm. Bản dịch của Thầy MTM Câu hỏi: Trong mỗi kiếp sống, chúng ta có ôn lại (recapitulate) tất cả các giai đoạn điểm đạo trước đây hay không? Câu trả lời của tôi là “Cơ bản, có”, và vấn đề chỉ là việc nhận ra việc “ôn lại”

Điểm đạo – Chương 18, 19: Bảy Con Đường và Các Qui Luật Điểm đạo

Đây là hai chương cuối cùng của quyển sách Điểm đạo trong Nhân Loại và Thái dương hệ. Chương 18 nói về bảy con đường tiên hoá mở ra trước một điểm đạo đồ bậc thứ năm, và Ngài phải chọn một trong bảy con đường đó. Tuy nhiên, trong quyển sách về sau (The Rays and Initiations), Chân sư DK cho chúng ta biết một thay đổi của Thánh Đoàn liên quan đến bảy con đường tiến hoá siêu nhân loại.

Điểm đạo – Chương 17: Các cuộc điểm đạo khác nhau

Trong chương này đức DK giải thích về các loại điểm đạo khác nhau trong thái dương hệ của chúng ta. Giáo lý của hội Thông Thiên Học chỉ nêu một loại điểm đạo duy nhất, và có tất cả chín cuộc điểm đạo như thế trên địa cầu chúng ta. Đức DK dạy khác, và trong chương này Ngài giải thích cho ta biết các loại điểm đạo khác nhau trên hành tinh và trong thái dương hệ.

Điểm đạo – Chương 15: Truyền thụ Linh từ

Cơ sở của mọi hiện tượng biểu lộ là âm thanh được phát ra, hay Linh từ được xướng lên với quyền lực, nghĩa là với đầy đủ chủ đích của ý chí ẩn trong đó. Như chúng ta biết, giá trị của tham thiền nằm ở điểm này, vì tham thiền rốt cuộc tạo được chủ đích và ký ức mạnh mẽ ở nội tâm, hay là sự hình thành ý tưởng ở bên trong mà bao giờ cũng phải có trước khi phát ra một âm thanh sáng tạo.

Điểm đạo – Chương 13: Các Thần trượng điểm đạo

Trong nghi lễ điểm đạo, sau phần tiết lộ hai huyền nhiệm (mysteries) là đến phần nghi thức Đấng Điểm đạo áp dụng Thần Trượng Điểm Đạo (Rod of Initiation) tác động lên thí sinh điểm đạo để kích hoạt các luân xa và các thể của thí sinh. Trong bài viết này, đức DK giải thích cho ta biết các loại thần trượng Điểm đạo được sử dụng trong các lễ điểm đạo khác nhau.