Chân sư tìm kiếm đệ tử như thế nào?

Quyển A Treatise on White Magic là một quyển sách cực kỳ đặc sắc và có tính thực tiển của đức DK. Tại trường Arcane từ thời bà A.A. Bailey, dường như quyển A Treatise on White Magic được học sau quyển The Light of the Soul. Tại trường Morya Federation, quyển A Treatise on White Magic được học trong ba năm cuối (3,4,5) của chương trình học Quest Universal.

Quyền năng thông linh cao và thấp (7) — Những khó khăn của nhãn thông

Trong các bài trước các bạn đã được Chân sư DK giảng giải về quyền năng thông linh cao và thấp. Trong bài này, chúng tôi xin trích dịch bài viết của Ông C.W. Leadbeater về “Những khó khăn của nhãn thông” (Difficulties in Clairvoyance), đăng trong tạp chí The Theosophists năm 1919.

Quyền năng thông linh cao và thấp (5)

Khi đọc các sách của đức DK, các bạn sẽ nhận thấy cách giảng dạy của Ngài đều nhằm hướng đến việc khai mở trí tuệ và trực giác của người đọc. Đó là cách giáo huấn đệ tử truyền thống của Huyền Môn. Ví dụ, trong bài trước, thỉnh thoảng Ngài đưa ra một vài câu nói ẩn ý (“hints”)—mà theo thuật ngữ Ngài dùng là “drop a hint”, và người đọc lướt qua sẽ không nhận ra những ẩn dụ đó.

Quyền năng thông linh cao và thấp (4)

Đây là phần tiếp theo của loạt bài việc khai mở các quyền năng thông linh. Như đã nói trước đây, đây có thể xem là bài viết hay nhất, cung cấp cho chúng ta những hiểu biết vô giá không thể tìm thấy ở đâu khác, nói về các quyền năng thông linh. Từ “psychic” có nghĩa là những năng lực hay quyền năng thông linh.

Quyền năng thông linh cao và thấp (2)

Bài sau đây là phần thứ hai trong loạt bài nói về các quyền năng thông linh cao và thấp, trích dịch từ quyển The Externalisation of the Hierarchy. Trong phần thứ hai, đức DK nói về các trường huyền môn trên thế giới với các phương pháp huấn luyện khác nhau. Một đặc điểm nổi bật của các trường này là sự chia rẻ và bài bác lẫn nhau. Điều này không lạ nếu chúng ta hiểu rằng đặc điểm của những người đã mở trí mạnh là sự kiêu ngạo và chia rẻ,…