Kỹ Thuật Ánh sáng – Phần 1

KỸ THUẬT ÁNH SÁNG PHẦN I (Trang 190-195)

Giới Thiệu: Đây là phần bình giảng 5 trang đầu tiên nói về Kỹ thuật Ánh sáng, được Thầy Hiệu trưởng MDR bình giảng trong 3 webinar 179-180-181. Đây là những buổi bình giảng được thực hiện giữa năm 2021, chỉ cách ngày Thầy mất vài tháng. Trong các webinar, chúng ta có thể nghe thấy hơi thở nặng nhọc của Thầy, nhưng Thầy vẫn cố gắng làm việc cho đến khi không thể làm được nữa. Thầy làm tôi liên tưởng đến những người được gọi thành viên của “Nhóm Cảm Tử”, cách mà Chân sư DK nhắc đến bà Alice Bailey.

Phần mở đầu luôn là phần nguyên lý tổng quát, theo đúng nguyên tắc huyền linh học: từ trên xuống dưới, từ trừu tượng đến cụ thể, do đó tương đối khó hiểu. Trong 5 trang sách đầu tiên này, Chân sư DK nêu lại 3 phương pháp xua tan ảo tưởng, ảo cảm, và ảo lực, nhắc đến các khái niệm mà Ngài đã dành thời gian giải thích ở đầu quyển sách: trực giác là gì, thấu hiểu (understanding) và minh triết khác tri thức ra sao, ba loại ánh sáng—ánh sáng tri thức, ánh sáng minh triết, ánh sáng trực giác. Chúng ta cũng được học thế nào là Cõi Giới của Ý Nghĩa (World of Meaning), Cõi Giới của Thâm Nghĩa (World of Significance), và Cõi Giới của Bản Thể (World of Being).

Năm trang đầu tiên khá khó, cần đọc lại nhiều lần để có thể hiệu được phần nào, như lời Thầy Hiệu trưởng:

“Đừng bao giờ đọc một điều gì đó từ một vị Huấn Sư là chân sư như Chân sư DK chỉ một lần, mà hãy đi sâu vào nó, vì số lượng gợi ý ở các cấp độ khác nhau thực sự là phi thường. Tôi đã đọc các tác phẩm của Chân sư DK trong 50 năm, và trước đó là Giáo Lý Bí Nhiệm, và còn nhiều nữa, và tôi chỉ đang khám phá mọi thứ, không phải tất cả, nhưng nhiều điều mà Ngài đã lồng ghép vào trong câu chữ được tổ chức và chi tiết cao của Ngài, và điều đó rất phong phú. Tất nhiên, nó nhiều hơn những gì chúng ta có thể hấp thụ, như Ngài đã nói với chúng ta”.

Và lời tâm sự của Thầy:

“Sau khi nghiên cứu những cuốn sách này, đã 50 năm rồi, tôi bây giờ nhận ra điều đó. Ý tôi là, tôi đã mở chúng trước đó, mở chúng trong một hiệu sách, và tôi nói, Làm sao một người nào đó có thể viết tất cả điều này? Lúc đó tôi đang theo đuổi Thông Thiên Học. Vì vậy, tôi quyết định bám vào đó, và không thực sự mở các cuốn sách. Nhưng sau đó, 50 năm trước, tôi đã thực sự mở nó ra, và kể từ đó, tôi đã tương đối trung thành với dự án đó.

Vì vậy, không phải tất cả đều là về việc học, nghiên cứu, nhưng nếu bạn thêm vào tham thiền, học tập và phụng sự, bạn có một tam giác cần thiết để làm cho sự tiến bộ của bạn trên con đường huyền linh trở thành một xác suất lớn hơn.

Mong rằng tài liệu này sẽ giúp ích cho tất cả các bạn học viên, nhất các học viên QU.

Download bản pdf ở đây

*****

Webinar 179

Tóm Tắt

Hội thảo trên web về Sáng kiến Xua tan Ảo cảm lần thứ 179, bài đọc số 116. Bài đọc từ cuốn Ảo Cảm: Một Vấn Đề Thế Giới, các trang 190 – 192, bắt đầu phần có tiêu đề Kỹ Thuật Ánh Sáng. Phần này mở rộng về phương tiện Ánh sáng và trung tâm ajna như một tác nhân chiếu rọi. Đề tài chính là: Trong ánh sáng đó, chúng ta sẽ thấy ÁNH SÁNG. Tầng ánh sáng này tiết lộ một Ánh sáng lớn hơn nữa mà trong đó chúng ta sống. Sự tiến triển của các ánh sáng lớn hơn là cần thiết để trở thành những cộng tác viên hiệu quả với Thiên Cơ. Sự tiến triển từ một ánh sáng đến Ánh sáng cao hơn tiếp theo đưa cá nhân từ Thế giới Hiện tượng đến Thế giới Ý nghĩa, sau đó là Thế giới Ý nghĩa sâu xa (Thâm Nghĩa), Thế giới Bản Thể và vào Thế giới của Nguyên nhân. Sự tiến triển này – các giai đoạn của sự tiến bộ có thể bị hiểu nhầm là tuyến tính và tách biệt, trong khi thực tế không có ranh giới rõ ràng, và sự phát triển tuần hoàn này là sự hòa trộn và dung hợp trên một quỹ đạo từ bóng tối của 18 cõi thấp, đến cõi thượng trí, sau đó vào Tam nguyên tinh thần, đến cõi Chân thần, và cuối cùng vào cõi Thượng Đế. Ba giai đoạn được Chân sư Tây Tạng vạch ra chỉ rõ ba ánh sáng được hợp nhất trong Kỹ Thuật Ánh Sáng được đưa ra sau này trong các công thức để Xua tan Ảo cảm: 1) Ánh sáng của Tri thức 2) Ánh sáng của Minh triết và 3) Ánh sáng của Trực giác. Những ánh sáng này làm lu mờ những ánh sáng nhỏ hơn. Chúng ta đang cố gắng tìm trung tâm được soi sáng trong chính mình và thông qua một quá trình dài, làm cho bản thân “đủ khả năng” để bước vào các cõi cao hơn và phụng sự Thiên Cơ. Khi xem xét lá số chiêm tinh, dấu hiệu Mặt trời đại diện cho ánh sáng của phàm ngã, dấu hiệu mọc đại diện cho ánh sáng của Chân ngã, và điểm đối diện với dấu hiệu Mặt trời đại diện cho ánh sáng của Chân thần. Bài tham thiền tập trung vào ảo cảm của sự ám ảnh cảm xúc. Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 18 tháng 6 năm 2021.

Phần trích dẫn từ sách (trang 190-192)

[1a]

Chúng ta bây giờ xem xét đến sự phát triển tiếp theo và sự phụng sự sẽ được thực hiện thông qua phương tiện của một kỹ thuật khác.

Chủ đề này quá rộng lớn và có rất nhiều tài liệu được tìm thấy trong tất cả các Kinh thánh của thế giới, các chú giải và các luận văn thần học về chủ đề Ánh sáng mà sự thật đơn giản và một vài nguyên tắc cơ bản đã bị lạc mất trong biển ngôn từ.

2. THE TECHNIQUE OF LIGHT <Pages 190,241>

We come now to the consideration of the next development and service to be rendered through the medium of another technique.

This theme is so vast and there is so much literature to be found in all the world Scriptures, commentaries and theological [Page 191] dissertations on the subject of Light that the simple truth and a few basic principles are lost to sight in a welter of words.

[1b]

Trong các sách khác nhau của tôi, tôi đã viết rất nhiều về chủ đề này và trong quyển sách Ánh Sáng của Linh hồn, mà tôi đã viết cùng với A.A.B., đã có một nỗ lực để chỉ ra bản chất của ánh sáng của Linh hồn. Chìa khóa của kỹ thuật này được tìm thấy trong những từ: Trong ánh sáng đó, chúng ta sẽ thấy ÁNH SÁNG. Một lời diễn giải đơn giản của những từ ngữ trừu tượng và biểu tượng này có thể được đưa ra như sau: Khi người đệ tử đã tìm thấy trung tâm sáng trong chính mình và có thể bước đi trong ánh sáng tỏa ra từ đó, y ở vào một vị trí (hoặc trạng thái tâm thức, nếu bạn thích) nơi mà y nhận thức được ánh sáng bên trong tất cả các hình tướng và nguyên tử. Thế giới nội tâm của thực tại trở nên hiện hữu với y như là chất liệu ánh sáng (một điều khác với Thực tại, được tiết lộ bởi trực giác). Y sau đó có thể trở thành một cộng tác viên hiệu quả với Thiên Cơ vì thế giới của ý nghĩa tâm lý trở nên thực với y và y biết cần phải làm gì để xua tan ảo cảm. Có thể nói rằng quá trình mang ánh sáng vào những nơi tối tăm tự nhiên rơi vào ba giai đoạn:

In my various books I have given much anent this subject and in the book, The Light of the Soul, which I wrote in collaboration with A.A.B., an effort was made to indicate the nature of the light of the soul. The key to this technique is to be found in the words: In that Light shall we see LIGHT. A simple paraphrase of these apparently abstract and symbolic words could be given as follows: When the disciple has found that lighted centre within himself and can walk in its radiating light, he is then in a position (or in a state of consciousness, if you prefer) wherein he becomes aware of the light within all forms and atoms. The inner world of reality stands visible to him as light-substance (a different thing to the Reality, revealed by the intuition). He can then become an efficient cooperator with the Plan because the world of psychic meaning becomes real to him and he knows what should be done to dispel glamour. It might be stated that this process of bringing light into dark places falls naturally into three stages:

1. Giai đoạn mà người mới bắt đầu và người chí nguyện cố gắng loại trừ ảo cảm ra khỏi cuộc sống của họ bằng cách sử dụng ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng của tri thức là một tác nhân xua tan chính trong những giai đoạn đầu của nhiệm vụ và loại bỏ hiệu quả các ảo cảm khác nhau che đậy sự thật khỏi người chí nguyện.

2. Giai đoạn mà người chí nguyện và người đệ tử làm việc với ánh sáng của Linh hồn. Đây là ánh sáng của minh triết, kết quả của kinh nghiệm lâu dài, và ánh sáng này tỏa ra, kết hợp với ánh sáng của tri thức.

1. The stage wherein the beginner and the aspirant endeavour to eradicate glamour out of their own life by the use of the light of the mind. The light of knowledge is a major dispelling agent in the earlier phases of the task and effectively eliminates the various glamours which veil the truth from the aspirant.

2. The stage wherein the aspirant and disciple work with the light of the soul. This is the light of wisdom which is the interpreted result of long experience, and this streams forth, blending with the light of knowledge.

[1c]

3. Giai đoạn mà người đệ tử và điểm đạo đồ làm việc với ánh sáng của trực giác. Chính thông qua phương tiện kết hợp của ánh sáng tri thức (ánh sáng của phàm ngã) và ánh sáng của minh triết (ánh sáng của linh hồn) mà Ánh sáng được thấy, được biết và được chiếm giữ. Ánh sáng này làm lu mờ những ánh sáng nhỏ hơn thông qua sự tỏa sáng tinh khiết của nó.

3. The stage wherein the disciple and the initiate work with the light of the intuition. It is through the blended [Page 192] medium of the light of knowledge (personality light) and the light of wisdom (soul light) that the Light is seen, known and appropriated. This light puts out the lesser lights through the pure radiance of its power.

[1d]

Vì vậy, bạn có ánh sáng của tri thức, ánh sáng của minh triết và ánh sáng của trực giác, và đây là ba giai đoạn hoặc khía cạnh cụ thể của Ánh sáng Duy Nhất. Chúng tương ứng với Mặt trời vật lý, Trái Tim của Mặt trời, và Mặt trời Tinh thần Trung ương. Trong câu cuối này, bạn có manh mối và chìa khóa cho mối quan hệ của con người với Thượng Đế.

You have therefore the light of knowledge, the light of wisdom and the light of the intuition, and these are three definite stages or aspects of the One Light. They correspond to the physical Sun, the heart of the Sun, and the Central Spiritual Sun. In this last sentence you have the clue and the key to the relation of man to the Logos.

[1e]

Các giai đoạn này và các kỹ thuật tương ứng của chúng có thể dễ bị hiểu lầm nếu học viên không nhớ rằng giữa chúng không có những ranh giới thực sự mà chỉ có sự chồng chéo liên tục, một sự phát triển theo chu kỳ và một quá trình dung hợp rất gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu. Cũng giống như kết quả của phản ứng bẩm sinh với môi trường tạo ra các công cụ cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó, sự phát triển các năng lực mà các kỹ thuật này phục vụ tạo ra các phương thức tiếp xúc với môi trường linh hồn và tinh thần. Mỗi kỹ thuật này liên quan đến một môi trường mới; mỗi kỹ thuật cuối cùng phát triển sức mạnh trong điểm đạo đồ hoặc đệ tử có thể được sử dụng trong sự phục vụ nhân loại và trong các lĩnh vực hoạt động thiêng liêng cao hơn; mỗi kỹ thuật liên quan đến các kỹ thuật khác, và mỗi kỹ thuật giải phóng đệ tử vào một mối quan hệ ý thức với một môi trường mới, các trạng thái nhận thức mới và các lĩnh vực phục vụ mới. Chẳng hạn:

These stages and their corresponding techniques are apt to be misunderstood if the student fails to remember that between them lie no real lines of demarcation but only a constant overlapping, a cyclic development and a process of fusion which is most confusing to beginners. Just as the result of innate reaction to environment produces the apparatus needed to contact that environment, so the unfoldment of the powers which these techniques serve produces modes of contact with soul and spiritual environments. Each of these techniques is related to a new environment; each of them eventually develops power in the initiate or disciple which can be used in the service of humanity and in higher spheres of divine activity; each is related to the other techniques, and each releases the disciple into a conscious relationship with a new environment, new states of awareness and new fields of service. For instance:

Bình giảng

Kỹ Thuật Ánh Sáng.

Chúng ta bây giờ xem xét đến sự phát triển tiếp theo và sự phụng sự sẽ được thực hiện thông qua phương tiện của một kỹ thuật khác.

Chủ đề này quá rộng lớn và có rất nhiều tài liệu được tìm thấy trong tất cả các Kinh thánh của thế giới, các chú giải và các luận văn thần học về chủ đề Ánh sáng mà sự thật đơn giản và một vài nguyên tắc cơ bản đã bị lạc mất trong biển ngôn từ. [1a]

Ở phần trước, chúng ta đã xem xét Kỹ Thuật của Hiện Diện, và Hiện Diện là một điều rất cao cả. Rốt cuộc, Hiện Diện là gì? Hiện Diện là Bản Thể Chân Thực, theo nghĩa của danh từ, là nền tảng của mọi thứ và mọi người. Vì vậy, nếu chúng ta sử dụng đúng cách, nó sẽ đưa chúng ta lên đến Tam Nguyên Tinh Thần và Chân Thần.

Bây giờ chúng ta đang đi xuống một chút và bước vào lĩnh vực liên quan đến phương tiện của ánh sáng, đến luân xa ajna, và đến trí tuệ như một tác nhân chiếu rọi.

Chúng ta bây giờ xem xét đến sự phát triển tiếp theo và sự phụng sự sẽ được thực hiện thông qua phương tiện của một kỹ thuật khác.

Công nghệ (technology) và kỹ thuật (technique) là những từ đi đôi với nhau, và chúng ta giả định rằng có rất nhiều công nghệ huyền linh mà chúng ta thừa nhận là các kỹ thuật. Nhiều trong số đó chúng ta phải được cho phép sử dụng và được truyền đạt cho chúng ta, không phải qua sách vở đặc biệt, mà là từ nội tâm, và trong một số nghi lễ, qua bàn tay đến miệng để truyền đạt bí mật.

Chủ đề này quá rộng lớn và có rất nhiều tài liệu được tìm thấy trong tất cả các Kinh thánh của thế giới, các chú giải và các luận văn thần học về chủ đề Ánh sáng, đến nỗi sự thật đơn giản và một vài nguyên lý cơ bản đã bị lạc mất trong biển ngôn từ.

Chú ý từ Ánh sáng được viết hoa ở đây.

Điều này cũng tương tự khi chúng ta xem xét những lời đơn giản của Đức Christ bị che phủ bởi quá nhiều nghi lễ và thần học và sự giả dối. Do đó, câu hỏi đặt ra là liệu Đức Christ có bao giờ nhận ra ý định ban đầu của Ngài trong những gì nhân loại đã làm nên từ những lời của Ngài không?

Vì vậy, chúng ta là một phần của sự đơn giản hóa, mặc dù có thể có nhiều phức tạp, nhưng chúng có thể được tiếp cận một cách đơn giản trong đó các nguyên lý chính luôn nổi bật.

Trong các sách khác nhau của tôi, tôi đã viết rất nhiều về chủ đề này và trong cuốn sách Ánh Sáng của Linh hồn, mà tôi đã viết cùng với A.A.B., đã có một nỗ lực để chỉ ra bản chất của ánh sáng của Linh hồn. Chìa khóa của kỹ thuật này được tìm thấy trong những từ: Trong ánh sáng đó, chúng ta sẽ thấy ÁNH SÁNG. Một lời diễn giải đơn giản của những từ ngữ trừu tượng và biểu tượng này có thể được đưa ra như sau: Khi người đệ tử đã tìm thấy trung tâm sáng trong chính mình và có thể bước đi trong ánh sáng tỏa ra từ đó, y ở vào một vị trí (hoặc trạng thái tâm thức, nếu bạn thích) nơi mà y nhận thức được ánh sáng bên trong tất cả các hình thể và nguyên tử. Thế giới nội tâm của thực tại trở nên hiện hữu với y như là chất liệu ánh sáng (một thứ khác với Thực tại, được tiết lộ bởi trực giác). Y sau đó có thể trở thành một cộng tác viên hiệu quả với Thiên Cơ vì thế giới của ý nghĩa tâm lý trở nên thực với y và y biết cần phải làm gì để xua tan ảo cảm. Có thể nói rằng quá trình mang ánh sáng vào những nơi tối tăm tự nhiên rơi vào ba giai đoạn:[1b]

Trong các sách khác nhau của tôi, tôi đã viết rất nhiều về chủ đề này và trong quyển sách Ánh Sáng của Linh Hồn, mà tôi đã viết cùng với A.A.B., đã có một nỗ lực để chỉ ra bản chất của ánh sáng của linh hồn.

Ngài đã cung cấp bản dịch các câu kinh của Patanjali, và tôi nghĩ rằng AAB, dưới sự cố vấn và tham khảo Ngài, đã viết phần chú giải.

Chúng ta được cho biết rằng linh hồn thực sự là ánh sáng, và có rất nhiều điều về ánh sáng vẫn chưa được khám phá. Ánh sáng thực sự có tính vật chất, nghĩa là, theo một cách nào đó, nó chính là chất liệu của bất kỳ vũ trụ nào. Tôi nhớ lại lời của Chân sư DK nói với PDW, một đệ tử cao cấp là một tu sĩ Dòng Tên, tên Jean Monchartre, và Chân sư DK đã nói về việc đáp ứng nhu cầu của người này cho đến khi “em bước vào ánh sáng đó, nơi mà tâm thức thức tỉnh, tự do khỏi những ràng buộc của thể xác”[1].

Vì vậy, theo một cách nào đó, mọi thứ chúng ta đang thấy là một loại tập hợp của các hạt ánh sáng.

Bây giờ, chất liệu cơ bản thực sự của bất kỳ vũ trụ nào là Bản Thể Chân Thật thuần khiết, nhưng dường như ánh sáng là yếu tố tiếp theo, và chúng ta muốn học cách sống trong một ánh sáng mới, hoàn toàn khác biệt với sự mê hoặc mà chúng ta đã trải qua vì chúng ta chỉ đơn giản liên kết với phần thấp hơn của bản chất mình.

Chìa khóa của kỹ thuật này được tìm thấy trong những từ: Trong ánh sáng đó, chúng ta sẽ thấy ÁNH SÁNG.

Và hãy để ý, cách Ngài thay đổi cách viết [Light thành LIGHT] vì chúng ta cần một lượng ánh sáng sơ bộ nhất định để đánh thức chúng ta đến với một ÁNH SÁNG lớn hơn. Hiện tại chúng ta đang ở trong một tầng ánh sáng (subtratum of Light), và việc sử dụng đúng điểm trụ nhất tâm hoặc tầng ánh sáng mà chúng ta đang ở sẽ tiết lộ một ÁNH SÁNG lớn hơn mà chúng ta phải học cách sống trong đó.

Một sự diễn giải đơn giản của những từ ngữ trừu tượng và biểu tượng này có thể được đưa ra như sau:

Thật tuyệt vời khi Chân sư DK lấy một cụm từ rất huyền bí và diễn đạt nó bằng ngôn ngữ rõ ràng khiến chúng ta không còn nghi ngờ về ý nghĩa của nó.

Khi người đệ tử đã tìm thấy trung tâm sáng trong chính mình và có thể bước đi trong ánh sáng tỏa ra từ đó,

Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ nhìn thấy mọi thứ từ quan điểm của bản chất linh hồn của chúng ta, và nó có nghĩa là chúng ta đã thành công trong việc tham thiền

y sẽ ở vào một vị trí (hoặc trạng thái tâm thức, nếu bạn thích) nơi y nhận thức được ánh sáng bên trong tất cả các hình tướng và nguyên tử.

Và tôi nghĩ, thực tế các hình tướng và các nguyên tử là các loại ánh sáng.

Thế giới nội tâm của thực tại trở nên hiện hữu với y như là chất liệu ánh sáng (một điều khác với Thực tại, được tiết lộ bởi trực giác).

Thực tại là Bản Thể, đây là một phần của những gì chúng ta làtừ đó tất cả mọi thứ được sinh ra. Chúng ta, cuối cùng, là nguồn gốc của mọi sự sinh hóa. Nhưng y đang nhìn thấy một thế giới mới và tràn đầy ánh sáng.

Y sau đó có thể trở thành một cộng tác viên hiệu quả với Thiên Cơ vì thế giới của ý nghĩa tâm linh trở nên thực với y và y biết cần phải làm gì để xua tan ảo cảm.

Thế giới của ý nghĩa tâm linh là thế giới của linh hồn, ở đây chúng ta không chỉ nói về thể cảm xúc.

Có thể nói rằng quá trình mang ánh sáng vào những nơi tối tăm tự nhiên rơi vào ba giai đoạn:

Chúng ta sẽ xem xét điều đó trong chốc lát, nhưng trước đó, y đã tìm thấy một trung tâm sáng trong chính mình và có thể bước đi trong ánh sáng tỏa ra từ đó, và sau đó cả thế giới tiết lộ về các ánh sáng mà trong bản chất nó được tạo nên. Hiện tại, mọi thứ dường như khá mờ đục, không trong suốt, không trong mờ. Nhưng tất cả điều đó thay đổi khi chúng ta tìm thấy trung tâm được soi sáng và có thể bước đi trong trung tâm sáng đó. Và sau đó chúng ta nhận thức được ánh sáng trong tất cả các hình tướng và các nguyên tử, và thậm chí, như tôi đã gợi ý, tất cả các hình thể và nguyên tử đều là chính Ánh sáng. Còn rất nhiều điều từ quan điểm của vật lý huyền bí mà chúng ta phải đi vào để thực sự hiểu những điều này, nhưng bây giờ, hãy nói rằng, trong 18 cõi phụ thấp hơn, mà cơ bản là thể vật lý đậm đặc của Hành Tinh Thượng Đế, mọi thứ đều mờ đục, không trong mờ, không trong suốt, nhưng với sự tinh luyện đến từ việc tìm thấy trung tâm sáng trong chính mình, cả thế giới sau đó đầy ánh sáng, và không chỉ đầy ánh sáng, mà còn được nhìn thấy như phát sinh từ chính ánh sáng.

Vì vậy, thế giới nội tại của thực tại đặc biệt trở nên hiện hữu với y như là chất liệu ánh sáng, và sau đó chúng ta có thể mở rộng về sự khác biệt giữa những gì trực giác có thể tiết lộ. Trực giác tiết lộ một tính tổng thể của mọi thứ được nhận thức. Và sau đó một cộng tác viên tốt hơn với Thiên Cơ sẽ xuất hiện. Bạn có thể trở thành một cộng tác viên hiệu quả với Thiên Cơ, vì thế giới của ý nghĩa tâm linh trở nên thực với y, và y biết cần phải làm gì để xua tan ảo cảm. Thực ra, tâm linh (psychic) chính là linh hồn, và Thế Giới của Ý Nghĩa (World of Meaning) chính là thế giới của linh hồn. Vì vậy, chúng ta có 18 cõi phụ thấp hơn của hiện tượng, sau đó chúng ta có Thế Giới của Ý Nghĩa trong cõi giới linh hồn, và sau đó chúng ta có Thế Giới của Thâm Nghĩa (World of Significance) trong cõi Tam nguyên tinh thần, chúng ta có Thế giới của Bản Thể (World od Being) trong cõi Chân thần. Điều đó cũng được đưa lên cõi Thượng đế nơi mà chúng ta không chỉ có Bản Thể thuần khiết, mà còn có Nguyên Nhân, Thế Giới của Nguyên Nhân và của các nguyên mẫu chân thật.

Vì vậy, quá trình mang ánh sáng vào những nơi tối tăm—và chúng ta là những người phải làm điều đó—rơi vào ba giai đoạn, và may mắn đoạn này là không quá dài để mô tả chúng. Thứ nhất,

1. Giai đoạn mà người mới bắt đầu và người chí nguyện cố gắng loại trừ ảo cảm ra khỏi cuộc sống của họ bằng cách sử dụng ánh sáng của trí tuệ. Ánh sáng của tri thức là một tác nhân xua tan chính trong những giai đoạn đầu của nhiệm vụ và loại bỏ hiệu quả các ảo cảm khác nhau che đậy sự thật khỏi người chí nguyện.

2. Giai đoạn mà người chí nguyện và người đệ tử làm việc với ánh sáng của Linh hồn. Đây là ánh sáng của minh triết, kết quả của kinh nghiệm lâu dài, và ánh sáng này tỏa ra, kết hợp với ánh sáng của tri thức.

3. Giai đoạn mà người đệ tử và điểm đạo đồ làm việc với ánh sáng của trực giác. Chính thông qua phương tiện kết hợp của ánh sáng tri thức (ánh sáng của phàm ngã) và ánh sáng của minh triết (ánh sáng của linh hồn) mà Ánh sáng được thấy, được biết và được chiếm giữ. Ánh sáng này làm lu mờ những ánh sáng nhỏ hơn thông qua sự tỏa sáng tinh khiết của nó. [1c]

1. Giai đoạn mà người mới bắt đầu và người chí nguyện cố gắng loại trừ ảo cảm ra khỏi cuộc sống của họ bằng cách sử dụng ánh sáng của trí tuệ.

Tôi cho rằng giai đoạn này ngay cả sau lần điểm đạo đầu tiên, vì tất cả những người chí nguyện thực sự đều đã trải qua lần điểm đạo thứ nhất. Vì vậy, chúng ta hãy suy nghĩ nghiêm túc về việc sử dụng trí tuệ.

Ánh sáng của tri thức là một tác nhân xua tan chính trong những giai đoạn đầu của nhiệm vụ và loại bỏ hiệu quả các ảo cảm khác nhau che đậy sự thật khỏi người chí nguyện.

Ánh sáng của tri thức là một tác nhân xua tan chính, và nếu bạn có một trí tuệ tốt, nếu bạn có thể tập trung một cách hợp lý, logic, vào những gì bạn tin tưởng một cách mê muội, đó là một cách để đánh tan các ảo cảm. Sau khi suy nghĩ thấu đáo, bạn thấy những gì bạn tin không hợp lý, không thể là sự thật vì nó không hợp lý. Và điều này dành cho người mới bắt đầu và những người chí nguyện, và về cơ bản, người chí nguyện và người mới bắt đầu có ý nghĩa tương tự nhau.

2. Giai đoạn mà người chí nguyện và người đệ tử làm việc với ánh sáng của linh hồn. Đây là ánh sáng của minh triết, kết quả của kinh nghiệm lâu dài, và ánh sáng này tỏa ra, kết hợp với ánh sáng của tri thức.

Vì vậy, chúng ta có hai loại ánh sáng khác nhau mà người chí nguyện sẽ làm việc, và minh triết là đặc trưng của linh hồn. Nếu bạn nghĩ về Đức Phật, theo một thuật ngữ, Ngài là Đức Chúa của Ánh Sáng và Đức Chúa của Minh Triết. Thật buồn cười khi nhiều người theo đạo Phật lại phủ nhận sự tồn tại của linh hồn như chúng ta đã hiểu bản chất của nó dưới sự hướng dẫn của Chân sư DK.

Vì vậy, chúng ta đang theo đuổi việc loại bỏ ảo cảm. Hiện nay, rất nhiều người đang trong trạng thái bùng nổ và ảo cảm. Họ không suy nghĩ. Họ chỉ lặp lại những gì họ đã nghe. Tôi nhớ một phụ nữ tin rằng cuộc bầu cử ở Mỹ đã bị đánh cắp vì cô ấy nghe điều đó trên truyền hình. Vâng, nếu bạn đang tiếp nhận thụ động như vậy, như thể đài truyền hình luôn nói sự thật, thì nhiều sự điều chỉnh cần phải được thực hiện.

Tiếp đến ánh sáng của minh triết. Có bao nhiêu người thậm chí biết rằng có một linh hồn, ngoại trừ việc cứu nó khỏi Địa ngục hoặc gửi nó lên Thiên đường, bao nhiêu người có thể làm việc với nó hoặc nhận ra rằng nó là một khía cạnh của cấu trúc con người? Hàng triệu người không biết điều đó và họ có thể nghi ngờ nếu bạn cố gắng đối diện với họ về ý tưởng đó.

Chúng ta đến điểm thứ ba.

3. Giai đoạn mà người đệ tử và điểm đạo đồ làm việc với ánh sáng của trực giác.

Trực giác là quan năng trên cõi phụ thứ tư của cõi Bồ Đề,

Chính thông qua phương tiện kết hợp của ánh sáng tri thức (ánh sáng của phàm ngã) và ánh sáng minh triết (ánh sáng của linh hồn) mà Ánh sáng được thấy, được biết và được chiếm lĩnh. Ánh sáng này làm lu mờ những ánh sáng nhỏ hơn thông qua sự tỏa sáng tinh khiết của nó.

Vậy, chúng ta có gì?

Chúng ta có ánh sáng của phàm ngã, chúng ta có Ánh Sáng của linh hồn, và ÁNH SÁNG của trực giác.

Có lẽ chúng ta có thể tăng cấp độ viết hoa của từ ánh sáng để cố gắng phân biệt [từ ánh sáng, đến Ánh Sáng, đến ÁNH SÁNG].

Chúng ta phải thực sự là điểm đạo đồ và có khả năng tập trung trong ashram và trên cõi Bồ Đề để kết hợp ba ánh sáng này, và tất cả điều này bắt đầu từ việc tìm thấy trung tâm được soi sáng trong chính mình, trung tâm ánh sáng.

Vì vậy, đây là ánh sáng của linh hồn, là ánh sáng của minh triết, và ánh sáng của phàm ngã đã có trước đó, nhưng nó là phần cao hơn của ánh sáng phàm ngã. Đó là trí tuệ hợp lý, hợp lý, logic. Và sau đó đến sự nhận biết ánh sáng của trực giác. Tất cả điều này là một quá trình dài, quá trình kết hợp những ánh sáng này và làm cho chúng ta đủ khả năng làm việc trong ánh sáng và với ánh sáng.

Vì vậy, bạn có ánh sáng của tri thức, ánh sáng của minh triết và ánh sáng của trực giác, và đây là ba giai đoạn hoặc khía cạnh cụ thể của Ánh sáng Duy Nhất. Chúng tương ứng với Mặt trời vật lý, Trái Tim của Mặt trời, và Mặt trời Tinh thần Trung ương. Trong câu cuối này, bạn có manh mối và chìa khóa cho mối quan hệ của con người với Thượng Đế. [1d]

Bạn có ánh sáng của tri thức, ánh sáng của minh triết và ánh sáng của trực giác, và đây là ba giai đoạn hoặc khía cạnh cụ thể của Ánh sáng Duy Nhất. Chúng tương ứng với Mặt trời vật lý, trái tim của Mặt trời, và Mặt trời Tinh thần Trung ương.

Thậm chí ánh sáng Chân Thần cũng là trực giác

Trong câu cuối này, bạn có manh mối và chìa khóa cho mối quan hệ của con người với Thượng đế.

Thượng đế trong trường hợp này là Ánh sáng Duy Nhất.

Trong lá số chiêm tinh của chúng ta, mặt trời vật lý đại diện cho phàm ngã, và đó là vị trí của dấu hiệu Mặt trời. Trái tim của Mặt trời đại diện cho linh hồn, đó là vị trí của dấu hiệu mọc; và Mặt trời Tinh thần Trung ương, là điểm đối diện với dấu hiệu Mặt trời.

Khi bạn suy nghĩ về bản thân, bạn muốn xem bạn đang hoạt động ở đâu, và bạn có thể sử dụng lá số chiêm tinh như một điểm khởi đầu. Bạn có đang ở sâu trong mặt trời của các khả năng (The Sun of Probabilities) và cố gắng đưa bản chất phàm ngã của mình tiến lên thông qua dấu hiệu Mặt trời không? Bạn có đang chuyển sang dấu hiệu mọc và các yếu tố thiết yếu của linh hồn không? Hay bạn thuộc về số ít—bởi vì chúng ta không nên tự đề cao quá nhiều về bản thân—nơi mà điểm đối diện với dấu hiệu mặt trời có ý nghĩa hoặc thể hiện đầy đủ bản chất của nó trong cuộc sống của bạn, là Chân Thần? Ý tôi là, đôi khi điểm đối diện với mặt trời chỉ đơn giản là một yếu tố cân bằng cho phàm ngã, một thứ cần thiết để tạo ra một cách tiếp cận ít phiến diện hơn. Vì vậy, bạn thêm điểm đối diện với dấu hiệu mặt trời. Nhưng từ một cân nhắc cao hơn, có điều gì đó rất huyền bí đang diễn ra trong từng lá số chiêm tinh, chỉ ra cho những ai ở cấp độ đó con đường dẫn đến Chân Thần.

Vì vậy, khi bạn bước lên con đường huyền linh và bạn thực sự có ý định nghiêm túc, đó là một thế giới hoàn toàn mới và không có mức độ áp dụng nào đủ cho những người như chúng ta để thu hoạch tất cả những gì đã được ban tặng, và đó là lý do tại sao mỗi ngày phải chứa một lượng hợp lý việc học tập, tùy thuộc vào bạn để quyết định điều gì là hợp lý. Tôi nhớ trong Trường Arcane, họ đã đề nghị một giờ mỗi ngày. So với những gì đã được ban tặng, đó là mức tối thiểu, khá là ít. Tôi nhớ những ngày mà tôi chỉ đơn giản, tôi đoán mình hơi chóng mặt, học tập 10 giờ mỗi ngày vì tôi biết đó là những gì tồn tại ở đó, và làm thế nào khác để tiếp cận mức độ kiến thức mà Chân sư DK đang ban tặng cho chúng ta.

Tôi nghĩ chúng ta không cần thêm gì nữa vào lúc này, tôi chỉ đọc một chút vì nó tiếp tục và bắt đầu giải thích thêm.

Các giai đoạn này và các kỹ thuật tương ứng của chúng có thể dễ bị hiểu lầm nếu học viên không nhớ rằng giữa chúng không có những ranh giới thực sự mà chỉ có sự chồng chéo liên tục, một sự phát triển theo chu kỳ và một quá trình dung hợp rất gây nhầm lẫn cho người mới bắt đầu. Cũng giống như kết quả của phản ứng bẩm sinh với môi trường tạo ra các công cụ cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó, sự phát triển các năng lực mà các kỹ thuật này phục vụ tạo ra các phương thức tiếp xúc với môi trường linh hồn và tinh thần. Mỗi kỹ thuật này liên quan đến một môi trường mới; mỗi kỹ thuật cuối cùng phát triển sức mạnh trong điểm đạo đồ hoặc đệ tử có thể được sử dụng trong sự phục vụ nhân loại và trong các lĩnh vực hoạt động thiêng liêng cao hơn; mỗi kỹ thuật liên quan đến các kỹ thuật khác, và mỗi kỹ thuật giải phóng đệ tử vào một mối quan hệ ý thức với một môi trường mới, các trạng thái nhận thức mới và các lĩnh vực phục vụ mới. Chẳng hạn: [1e]

Các giai đoạn này và các kỹ thuật tương ứng của chúng dễ bị hiểu lầm nếu học viên không nhớ rằng giữa chúng không có ranh giới thực sự nào mà chỉ có sự chồng lấp liên tục, sự phát triển tuần hoàn và quá trình dung hợp, điều này rất gây nhầm lẫn cho những người mới bắt đầu.

Và người mới bắt đầu như chúng ta luôn muốn mọi thứ rõ ràng, cái này là cái này, cái kia là cái kia, nhưng khi mọi thứ bắt đầu hợp nhất và hòa trộn nhưng vẫn giữ được tính toàn vẹn của chúng, thì điều đó trở nên hơi gây nhầm lẫn. Chúng ta hãy đọc thêm một chút nữa, vì đây là lúc để dừng lại.

Cũng như kết quả của phản ứng bẩm sinh đối với môi trường tạo ra bộ máy cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó, sự phát triển của các năng lực mà các kỹ thuật này phục vụ tạo ra các phương thức liên lạc với linh hồn và các môi trường tinh thần.

Chúng ta sẽ tiếp tục với câu này ở webinar sau khi chúng ta gặp nhau, và chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta có thể sử dụng các kỹ thuật này một khi chúng ta đã làm chủ từng kỹ thuật. Chúng ta có thể bắt đầu hợp nhất và hòa trộn chúng, mỗi tam giác bắt đầu tuần hoàn khá nhanh và cuối cùng tạo ra một quả cầu bức xạ là sự hợp nhất, sự thống nhất của ba. Vì vậy, chúng ta phải nhận thức rằng đó là trường hợp, và không để tâm thức của chúng ta chờ đợi một sự phân định rõ ràng giữa các kỹ thuật này. Thế giới của các Chân sư rất linh hoạt, nhưng Ngài vẫn nhận ra những gì đã hợp nhất để tạo ra sự thâm nhập ngày càng tăng trên Con đường của Ngài.

Webinar 180

Tóm Tắt

Hội thảo trên web về Sáng kiến Xua tan Ảo cảm lần thứ 180, bài đọc số 117. Bài đọc từ cuốn Ảo Cảm: Một Vấn Đề Thế Giới, các trang 192 – 194. Thầy Michael tiếp tục thảo luận về các Kỹ Thuật Điềm Nhiên, Kỹ Thuật Ánh Sáng và Kỹ Thuật của Hiện Diện, và cách mà thực sự không có ranh giới rõ ràng giữa chúng, chỉ có sự chồng chéo liên tục của các kỹ thuật. Cũng như kết quả của phản ứng bẩm sinh với môi trường tạo ra bộ máy cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó, sự phát triển của các năng lực mà các kỹ thuật này phục vụ tạo ra các phương thức liên lạc với các môi trường linh hồn và tinh thần. Mỗi kỹ thuật này liên quan đến một môi trường mới; mỗi kỹ thuật này cuối cùng phát triển sức mạnh trong người điểm đạo hoặc đệ tử có thể được sử dụng trong việc phụng sự nhân loại và trong các lĩnh vực hoạt động thiêng liêng cao hơn; mỗi kỹ thuật này liên quan đến các kỹ thuật khác và giải phóng đệ tử vào một mối quan hệ có ý thức với một môi trường mới, trạng thái nhận thức mới và các lĩnh vực phụng sự mới.

Kỹ Thuật của Hiện Diện cho phép trực giác chảy vào và thay thế hoạt động của trí tuệ lý trí, xua tan ảo tưởng. Kỹ Thuật Ánh Sáng là phương pháp chiếu sáng từ linh hồn (bản chất của nó là ánh sáng) và có thể chiếu sáng không chỉ các lý tưởng mà còn cuộc sống, hoàn cảnh và sự kiện, tiết lộ nguyên nhân và ý nghĩa của trải nghiệm. Khi đệ tử nắm vững sức mạnh để chiếu sáng, y đã thực hiện bước đầu tiên để xua tan ảo cảm; và do đó kỹ thuật này trở nên hiệu quả trên cõi cảm dục và cuối cùng mang lại sự xua tan và biến mất của cõi đó. Kỹ Thuật Điềm Nhiên trung hòa sự kiểm soát của chất liệu lên cuộc sống hoặc tinh thần hoạt động trong 3 thế giới. Bài tham thiền tập trung vào ảo cảm của việc thao túng cảm xúc và tư tưởng. Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 9 tháng 7 năm 2021.

Phần trích từ sách (trang 192-193)

[1a]

Các giai đoạn này và các kỹ thuật tương ứng của chúng dễ bị hiểu lầm nếu học viên không nhớ rằng giữa chúng không có ranh giới thực sự nào mà chỉ có sự chồng lấp liên tục, sự phát triển tuần hoàn và quá trình dung hợp, điều này rất gây nhầm lẫn cho những người mới bắt đầu. Cũng như kết quả của phản ứng bẩm sinh với môi trường tạo ra bộ máy cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó, sự phát triển của các năng lực mà các kỹ thuật này phục vụ tạo ra các phương thức liên lạc với các môi trường linh hồn và tinh thần. Mỗi kỹ thuật này liên quan đến một môi trường mới; mỗi kỹ thuật này cuối cùng phát triển sức mạnh trong người điểm đạo hoặc đệ tử có thể được sử dụng trong việc phụng sự nhân loại và trong các lĩnh vực hoạt động thiêng liêng cao hơn; mỗi kỹ thuật này liên quan đến các kỹ thuật khác, và mỗi kỹ thuật giải phóng đệ tử vào một mối quan hệ có ý thức với một môi trường mới, trạng thái nhận thức mới và các lĩnh vực phụng sự mới. Ví dụ:

These stages and their corresponding techniques are apt to be misunderstood if the student fails to remember that between them lie no real lines of demarcation but only a constant overlapping, a cyclic development and a process of fusion which is most confusing to beginners. Just as the result of innate reaction to environment produces the apparatus needed to contact that environment, so the unfoldment of the powers which these techniques serve produces modes of contact with soul and spiritual environments. Each of these techniques is related to a new environment; each of them eventually develops power in the initiate or disciple which can be used in the service of humanity and in higher spheres of divine activity; each is related to the other techniques, and each releases the disciple into a conscious relationship with a new environment, new states of awareness and new fields of service. For instance:

[1b]

1. Kỹ Thuật của Hiện Diện, khi được tuân thủ thành công, cho phép trực giác chảy vào và thay thế hoạt động của trí tuệ lý trí và xua tan ảo tưởng, thay thế ảo tưởng đó bằng các ý tưởng thiêng liêng, được hình thành thành các khái niệm mà chúng ta gọi là lý tưởng. Nên nhớ, các Chân Sư chỉ sử dụng trí tuệ cho hai hoạt động: [Trang 193]

a. Để tiếp cận trí tuệ của các đệ tử của Ngài và thu hút các người chí nguyện thông qua phương tiện của một công cụ tương tự như trí tuệ của đệ tử.

b. Để tạo ra các hình tư tưởng trên các cấp độ cụ thể có thể hiện thân những ý tưởng thiêng liêng này. Tác nhân chỉ đạo, Thiên Thần của Hiện Diện, tạo ra sức mạnh để tạo ra theo cách này, và điều này chúng ta gọi là kết quả của trực giác—ý tưởng hoặc sự thật, sự nhận thức và sự tái tạo của nó.

1. The Technique of the Presence, when successfully followed, enables the intuition to flow in and to supersede the activity of the rationalising mind and to dispel illusion, substituting for that illusion divine ideas, formulated into concepts which we call ideals. The Masters, it should be remembered, only use the mind for two activities: [193]

a. To reach the minds of Their disciples and attract aspirants through the medium of an instrument similar to the disciple’s mind.

b. To create thoughtforms on concrete levels which can embody these divine ideas. The directing Agent, the Angel of the Presence, produces the power to create in this manner, and this we call the result of the intuition—idea or truth, its perception and its reproduction.

[1c]

2. Kỹ Thuật Ánh Sáng liên quan mật thiết hơn đến trí tuệ và biểu thị phương pháp mà sự chiếu sáng chảy từ linh hồn (bản chất của nó là ánh sáng) có thể chiếu sáng không chỉ các lý tưởng mà còn cuộc sống, hoàn cảnh và sự kiện, tiết lộ nguyên nhân và ý nghĩa của trải nghiệm. Khi đệ tử nắm vững sức mạnh để chiếu sáng, y đã thực hiện bước đầu tiên để xua tan ảo cảm; và cũng như Kỹ Thuật của Hiện Diện trở nên hiệu quả trên cõi trí tuệ, kỹ thuật này sản sinh ra các sức mạnh có thể trở nên hiệu quả trên cõi cảm xúc và cuối cùng mang lại sự xua tan và biến mất của cõi đó.

2. The Technique of Light is more closely related to the mind and signifies the method whereby the illumination which flows from the soul (whose nature is light) can irradiate not only ideals but life, circumstances and events, revealing the cause and the meaning of the experience. When the power of the disciple to illumine is grasped, he has taken the first step towards dispelling glamour; and just as the technique of the Presence becomes effective upon the mental plane, so this technique produces powers which can become effective on the astral plane and eventually bring about the dissipation and the disappearance of that plane.

[1d]

3. Kỹ Thuật Điềm Nhiên làm mất hiệu lực hoặc trung hòa sự kiểm soát của chất liệu lên sự sống hoặc tinh thần hoạt động trong ba thế giới, vì linh hồn là bằng chứng của sự sống.

3. The Technique of Indifference renders ineffective or neutralises the hold of substance over the life or spirit, functioning in the three worlds, for soul is the evidence of life.

[1e]

Liên quan đến kỹ thuật thứ hai này, tôi muốn lấy một số từ ra khỏi Kinh Thánh, thay thế từ “ánh sáng” cho từ “đức tin”. Tôi đưa ra định nghĩa này: Ánh sáng là chất liệu của những điều hy vọng, bằng chứng của những điều không thấy. Đây có lẽ là một trong những định nghĩa huyền bí nhất về ánh sáng của thế giới mà đã được đưa ra và ý nghĩa thực sự của nó dự kiến sẽ được tiết lộ trong hai thế hệ tới. Từ “đức tin” là một ví dụ tốt [Trang 194] về phương pháp làm cho một số chân lý cổ đại trở nên “mù mờ” để ý nghĩa của chúng không bị tiết lộ quá sớm. Ánh sáng và chất liệu là những thuật ngữ đồng nghĩa. Linh hồn và ánh sáng cũng vậy, và trong sự bình đẳng về ý tưởng này—ánh sáng, chất liệu, linh hồn—bạn có chìa khóa cho sự dung hợp và sự hợp nhất mà Đức Christ đã thể hiện đầy đủ cho chúng ta trong cuộc sống của Ngài trên Trái Đất.

In connection, therefore, with this second technique, I would like to take some words out of the Bible, substituting the word “light” for the word “faith.” I give you this definition: Light is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. This is perhaps one of the most occult definitions of the light of the world that has yet been given and its true meaning is intended to be revealed in the next two generations. The word “faith” is a good [194] instance of the method of rendering “blind” some of the ancient truths so that their significance may not be prematurely revealed. Light and substance are synonymous terms. Soul and light are equally so, and in this equality of idea—light, substance, soul—you have the key to fusion and to the at-one-ment which Christ expressed so fully for us in His life on Earth.

Bài trình bày buổi tối, Bài đọc số 117 trong Hội thảo lần thứ 180. Trang 192–194, 09 tháng 7 năm 2021, 5:00 chiều GMT.

Bình Giảng

Chúng ta sẽ ôn lại một chút những gì đã đọc lần trước. Chúng ta đã nói về ánh sáng và cung hai, cung chính mang ảnh hưởng của ánh sáng. Tất cả chúng ta đều tham gia vào việc mang ánh sáng và làm điều đó một cách khéo léo nhất có thể, và điều đó đòi hỏi kỹ năng.

Do đó, bạn có ánh sáng của tri thức, ánh sáng của minh triết và ánh sáng của trực giác, và đây là ba giai đoạn hoặc khía cạnh cụ thể của Ánh sáng Duy Nhất. Chúng tương ứng với Mặt trời vật lý, Trái Tim của Mặt trời, và Mặt trời Tinh thần Trung ương. Trong câu cuối này, bạn có manh mối và chìa khóa cho mối quan hệ của con người với Thượng đế (Logos).

Do đó, bạn có ánh sáng của tri thức, ánh sáng của minh triết, và ánh sáng của trực giác, và đây là ba giai đoạn hoặc khía cạnh cụ thể của Ánh sáng Duy Nhất, và bạn biết một chút về chiêm tinh học của nó. Chúng tương ứng với Mặt trời vật lý, đó là tri thức; Trái Tim của Mặt trời, đó là minh triết và vị trí của dấu hiệu mọc; sau đó là Mặt trời Tinh thần Trung ương. Mỗi người trong chúng ta đều có một bản sao của Mặt trời Tinh thần Trung ương này trong cấu trúc của mình, đó là Chân thần, đó là khía cạnh chân thực của Bản Ngã. Và bạn thấy điều đó trong lá số chiêm tinh của mình bằng cách nhìn vào điểm đối diện với dấu hiệu mặt trời. Nhưng điều đó không có nghĩa là mọi người đều đang đáp ứng với chân thần. Mọi người sẽ có một dấu hiệu mặt trời và một điểm đối diện, nhưng họ không nhất thiết phải đáp ứng với chân thần. Điều đó đòi hỏi một sự nỗ lực thực sự, và Chân sư DK nói với chúng ta rằng trong câu cuối này, bạn có manh mối và chìa khóa cho mối quan hệ của con người với Thượng đế, Đấng mà ta có thể nói, hoạt động thông qua ba khía cạnh của Mặt trời…

Đừng bao giờ đọc một điều gì đó từ vị Huấn Sư là một chân sư như Chân sư DK chỉ một lần, mà hãy đi sâu vào nó, vì số lượng gợi ý ở các cấp độ khác nhau thực sự là phi thường. Tôi đã đọc các tác phẩm của Chân sư DK trong 50 năm, và trước đó là Giáo Lý Bí Nhiệm, và còn nhiều nữa, và tôi chỉ đang khám phá mọi thứ, không phải tất cả, nhưng nhiều điều mà Ngài đã lồng ghép vào trong câu chữ được tổ chức và chi tiết cao của Ngài, và điều đó rất phong phú. Tất nhiên, nó nhiều hơn những gì chúng ta có thể hấp thụ, như Ngài đã nói với chúng ta.

Các giai đoạn này và các kỹ thuật tương ứng của chúng dễ bị hiểu lầm nếu học viên không nhớ rằng giữa chúng không có ranh giới thực sự nào mà chỉ có sự chồng lấp liên tục, sự phát triển tuần hoàn và quá trình dung hợp, điều này rất gây nhầm lẫn cho những người mới bắt đầu. Cũng như kết quả của phản ứng bẩm sinh với môi trường tạo ra bộ máy cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó, sự phát triển của các năng lực mà các kỹ thuật này phục vụ tạo ra các phương thức liên lạc với các môi trường linh hồn và tinh thần. Mỗi kỹ thuật này liên quan đến một môi trường mới; mỗi kỹ thuật này cuối cùng phát triển sức mạnh trong người điểm đạo hoặc đệ tử có thể được sử dụng trong việc phụng sự nhân loại và trong các lĩnh vực hoạt động thiêng liêng cao hơn; mỗi kỹ thuật này liên quan đến các kỹ thuật khác, và mỗi kỹ thuật giải phóng đệ tử vào một mối quan hệ có ý thức với một môi trường mới, trạng thái nhận thức mới và các lĩnh vực phụng sự mới. Ví dụ: [1a]

Những giai đoạn này và các kỹ thuật tương ứng của chúng dễ bị hiểu lầm nếu học viên không nhớ rằng giữa chúng không có ranh giới thực sự nào

Những giai đoạn này là khi chúng ta xử lý tri thức, minh triết và trực giác. Tri thức chuyển thành minh triết, minh triết chuyển thành trực giác, tri thức gợi lên trực giác. Đó là một quá trình học cách làm mềm mại mối quan hệ giữa các khía cạnh khác nhau của trí tuệ, và cố gắng tránh những thái độ tư duy cụ thể, nơi mà cái này là cái này, cái kia là cái kia, và điều tiếp theo là cái kia, luôn có những ranh giới khó vượt qua. Thực sự không phải vậy.

Những giai đoạn này và các kỹ thuật tương ứng của chúng dễ bị hiểu lầm nếu học viên không nhớ rằng giữa chúng không có ranh giới thực sự nào chỉ là sự chồng lấp liên tục, sự phát triển tuần hoàn

Sự phát triển tuần hoàn, nghĩa là ở các thời điểm khác nhau, các khía cạnh khác nhau này nhận được sự nhấn mạnh của chúng.

và một quá trình hợp nhất, điều này rất gây nhầm lẫn cho những người mới bắt đầu.

Chú ý mối quan hệ giữa từ hợp nhất (fusion) và nhầm lẫn (confusion).

Tôi nghĩ, nếu chúng ta khôn ngoan, chúng ta sẽ chỉ xem bản thân là những người mới bắt đầu, những người sơ cơ, tập tễnh bước vào huyền bí học thực sự của Minh Triết Ngàn Đời, và sau đó chúng ta sẽ không bị tự cao, chúng ta sẽ không đánh giá quá cao bản thân. Ngài cảnh báo chúng ta rằng, người sơ cơ luôn tự phụ hơn vị đệ tử có kinh nghiệm hơn. Vì vậy, ngay cả trong số những người được cho là đang thực hiện công việc nội tại, sự đánh giá quá cao đó cũng có thể phát triển.

Cũng như kết quả của phản ứng bẩm sinh với môi trường tạo ra bộ máy cần thiết để tiếp xúc với môi trường đó, sự phát triển của các năng lực mà các kỹ thuật này phục vụ tạo ra các phương thức liên lạc với các môi trường linh hồn và tinh thần.

Điều này thật thú vị, phải không? Bạn tiếp xúc với một môi trường và bộ máy để hiểu môi trường đó ngày càng phát triển nhiều hơn.

Khi chúng ta đọc qua quyển sách, chúng ta sẽ xem xét ba kỹ thuật—Kỹ Thuật của Hiện Diện là cao nhất; Kỹ Thuật Ánh Sáng, chúng ta làm việc với kỹ thuật đó khá nhiều; và Kỹ Thuật Điềm Nhiên, liên quan đến Maya, cũng quan trọng, vì chúng ta có thể bị cuốn vào dòng chảy hỗn loạn của Ảo lực làm rối loạn mọi thứ và làm cho sự hiện hữu trên cõi vật lý khó khăn hơn nhiều so với những gì cần phải có.

Vì vậy, đối với chúng ta, chúng ta đang bước vào những môi trường tinh thần mới, và trong trường hợp mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta thực sự đã chạm tới các môi trường tinh thần có sẵn cho chúng ta, tôi sẽ nói rằng có lẽ chúng ta đều hơi sốc khi một môi trường tinh thần mới xuất hiện, mà dường như thể hiện những đặc điểm chúng ta chưa từng nghi ngờ trước đó.

Mỗi kỹ thuật này liên quan đến một môi trường mới; mỗi kỹ thuật này cuối cùng phát triển sức mạnh trong người điểm đạo hoặc đệ tử có thể được sử dụng trong việc phụng sự nhân loại và trong các lĩnh vực hoạt động thiêng liêng cao hơn;

Tôi muốn nói rằng, chúng ta chắc chắn có thể phụng sự trong những lĩnh vực mà nhân loại chưa mạo hiểm đến, và đó vẫn là phụng sự và sẽ có một sự biểu hiện bên ngoài theo những cách tốt hơn, có lợi và hữu ích hơn.

mỗi kỹ thuật này liên quan đến các kỹ thuật khác, và mỗi kỹ thuật giải phóng đệ tử vào một mối quan hệ có ý thức với một môi trường mới, các trạng thái nhận thức mới và các lĩnh vực phụng sự mới.

Vì vậy, đó sẽ là một cuộc phiêu lưu liên tục, đúng không? Chúng ta chỉ mới bắt đầu, và những lĩnh vực hoạt động này, những điểm trụ nhất tâm cao hơn này, chỉ mới bắt đầu mở ra một phần cho chúng ta, và chúng ta phải học cách làm việc trong chúng. Sau đó Ngài sẽ liệt kê các kỹ thuật khác nhau, bắt đầu với Kỹ Thuật của Hiện Diện, và đây là kỹ thuật cao nhất. Khi bạn đang nói đến Sự Hiện Diện, bạn đang đề cập đến Thực Tại, Bản Chất Cốt Yếu của sự vật, bạn đang đề cập đến Thượng Đế như là Bản Thể.

1. Kỹ Thuật của Hiện Diện, khi được tuân thủ thành công, cho phép trực giác chảy vào và thay thế hoạt động của trí tuệ lý trí và xua tan ảo tưởng, thay thế ảo tưởng đó bằng các ý tưởng thiêng liêng, được hình thành thành các khái niệm mà chúng ta gọi là lý tưởng. Nên nhớ, các Chân Sư chỉ sử dụng trí tuệ cho hai hoạt động: [Trang 193]

a. Để tiếp cận trí tuệ của các đệ tử của Ngài và thu hút các người chí nguyện thông qua phương tiện của một công cụ tương tự như trí tuệ của đệ tử.

b. Để tạo ra các hình tư tưởng trên các cấp độ cụ thể có thể hiện thân những ý tưởng thiêng liêng này. Tác nhân chỉ đạo, Thiên Thần của Hiện Diện, tạo ra sức mạnh để tạo ra theo cách này, và điều này chúng ta gọi là kết quả của trực giác—ý tưởng hoặc sự thật, sự nhận thức và sự tái tạo của nó. [1b]

1. Kỹ Thuật của Hiện Diện, khi được tuân thủ thành công, cho phép trực giác chảy vào và thay thế hoạt động của trí tuệ lý trí

Suy nghĩ, trí tuệ logic, tất cả những điều đó vẫn tốt, nhưng nó sẽ bị thay thế

và để xua tan ảo tưởng, thay thế ảo tưởng đó bằng các ý tưởng thiêng liêng, được hình thành thành các khái niệm mà chúng ta gọi là lý tưởng. [1d]

Chúng là các lý tưởng (ideal), nằm ở một tầng thấp hơn so với các ý tưởng (Ideas) thực sự mà từ đó chúng xuất phát. Vì vậy, khi chúng ta sử dụng Kỹ Thuật của Hiện Diện—và có thể chúng ta không sử dụng nó nhiều như Kỹ Thuật Ánh Sáng, điều quen thuộc hơn với chúng ta—nó sẽ tạo điều kiện cho dòng chảy vào của các ý tưởng để xua tan ảo tưởng.

Nên nhớ rằng, các Chân Sư chỉ sử dụng trí tuệ cho hai hoạt động: [Trang 193]

Và đây là một điểm thú vị.

a. Để tiếp cận thể trí của các đệ tử của các Ngài

Bởi vì rốt cuộc, đó là những gì mà hầu hết các đệ tử có. Họ có trí tuệ, họ không nhất thiết phải có trực giác hoạt động một cách chính xác và tự phát. Vì vậy, nó giống như vào mẫu giáo và nói chuyện với các học sinh nhỏ theo cách mà bạn không làm nếu bạn nói chuyện với một sinh viên đại học. Vì vậy, các Chân Sư sử dụng trí tuệ

a. Để tiếp cận trí tuệ của các đệ tử của Ngài và thu hút các người chí nguyện thông qua phương tiện của một công cụ tương tự như trí tuệ của đệ tử.

Vì vậy, khi một Chân Sư đang làm việc với chúng ta, Ngài không hoạt động hết công suất, giống như một chiếc xe tám xy lanh, nhưng không phải tất cả các xy lanh đều hoạt động, 😊 chỉ có một số, và Chân Sư phải kiềm chế và hạn chế những gì Ngài nói để có thể được hiểu.

Đôi khi chúng ta nhìn vào các quyển sách của Bà Alice Bailey và nói rằng, Wow, đây là những điều khá phức tạp, đòi hỏi trí tuệ khá nhiều. Và điều đó có thể đúng với chúng ta, nhưng nó chắc chắn không phải tất cả những gì mà một Chân Sư có thể tạo ra nếu Ngài muốn nói về các chủ đề của mình một cách đầy đủ hơn.

Vì vậy, đây là một trong những cách mà Chân Sư sử dụng trí tuệ. Cách thứ hai…

b. Để tạo ra các hình tư tưởng trên các cấp độ cụ thể có thể hiện thân những ý tưởng thiêng liêng này.

Rốt cuộc, chân sư phải tiếp cận chúng ta, và một ý tưởng thiêng liêng tươi mới từ trực giác và chưa được hiện thân có thể không gây ấn tượng gì đối với chúng ta.

Tác nhân chỉ đạo, Thiên Thần của Hiện Diện, tạo ra sức mạnh để tạo ra theo cách này, và điều này chúng ta gọi là kết quả của trực giác—ý tưởng hoặc sự thật, sự nhận thức và sự tái tạo của nó.

Vì vậy, chúng ta không chỉ cần ý tưởng. Chúng ta cần nó được nhận thức bằng cách nào đó, và khi nó được tái tạo trong một hình tư tưởng, thì chúng ta thực sự có thể nắm bắt nó và hiểu một phần bản chất của nó. Thật thú vị, có lẽ không thường xuyên, chức năng của Thiên Thần của Hiện Diện được trình bày chi tiết cho chúng ta, nhưng đây là một trong những chức năng của Thiên Thần đó, chính Ngài là một sự phóng chiếu từ Thái dương Thiên Thần.

Vì vậy, để tạo ra các hình tư tưởng trên các cấp độ cụ thể có thể hiện thân những ý tưởng thiêng liêng, Chân Sư sử dụng trí tuệ để giúp trong quá trình đó, và tôi nghĩ ở đâu đó có nói rằng loại tri thức liên quan đến các dấu hiệu hoàng đạo chính là những hình tư tưởng được neo ở đó để thúc đẩy sự hiểu biết của những người đang nghiên cứu chiêm tinh học.

Đó là một chút về Kỹ Thuật của Hiện Diện, và khi chúng ta tiếp tục, chúng ta sẽ có một số bài thiền giúp chúng ta sử dụng Kỹ Thuật của Hiện Diện. Tôi chỉ mới bắt đầu với Kỹ Thuật Ánh Sáng vì có lẽ nó quen thuộc hơn Kỹ Thuật của Hiện Diện.

Các chân sư có những khả năng vượt ra ngoài những gì chúng ta thường gọi là trí tuệ, và vì chúng ta quá tập trung vào trí tuệ, chúng ta thực sự không nắm bắt được những khả năng đó là gì. Bây giờ, một số trong chúng ta có trực giác nhiều hơn những người khác, hoặc được sinh ra trong các dấu hiệu trực giác, và trực giác đang le lói và hạ xuống, bắt đầu thay thế trí tuệ lý trí bình thường, thay thế hoạt động của trí tuệ lý trí.

Tiếp theo, chúng ta có một chút về Kỹ Thuật Ánh Sáng, và sau đó là Kỹ Thuật Điềm Nhiên.

2. Kỹ Thuật Ánh Sáng liên quan mật thiết hơn đến trí tuệ và biểu thị phương pháp mà sự chiếu sáng chảy từ linh hồn (bản chất của nó là ánh sáng) có thể chiếu sáng không chỉ các lý tưởng mà còn cuộc sống, hoàn cảnh và sự kiện, tiết lộ nguyên nhân và ý nghĩa của trải nghiệm. Khi đệ tử nắm vững sức mạnh để chiếu sáng, y đã thực hiện bước đầu tiên để xua tan ảo cảm; và cũng như Kỹ Thuật của Hiện Diện trở nên hiệu quả trên cõi trí tuệ, kỹ thuật này sản sinh ra các sức mạnh có thể trở nên hiệu quả trên cõi cảm xúc và cuối cùng mang lại sự xua tan và biến mất của cõi đó. [1c]

2. Kỹ Thuật Ánh Sáng liên quan mật thiết hơn đến trí tuệ và biểu thị phương pháp mà sự chiếu sáng tuôn chảy từ linh hồn (bản chất là ánh sáng)

Đây là một điều để suy ngẫm vì có thể chúng ta thường xuyên nghĩ đến các cấu trúc được đề xuất của Hoa Sen Chân Ngã và những điều tương tự, nhưng linh hồn có bản chất là ánh sáng. Vì vậy, chúng ta đang xem xét sự chiếu sáng, tuôn chảy từ linh hồn, và cách nó

có thể chiếu sáng không chỉ các lý tưởng mà còn cuộc sống, hoàn cảnh và sự kiện, tiết lộ nguyên nhân và ý nghĩa của trải nghiệm.

Những trải nghiệm của chúng ta là những biểu hiện bên ngoài so với ánh sáng của linh hồn, điều này tiết lộ các nguyên nhân thực sự của những trải nghiệm đó.

Khi đệ tử nắm vững sức mạnh để chiếu sáng,

Có thể, trong cuộc sống của bạn, bạn nói chuyện hoặc bạn viết, hoặc qua cách thể hiện bản thân, bạn đã có khả năng chia sẻ ánh sáng,

Khi đệ tử nắm vững sức mạnh để chiếu sáng, y đã thực hiện bước đầu tiên để xua tan ảo cảm

Tôi nghĩ đó lại là một câu quan trọng. Tôi muốn nói, hãy nghĩ về bản thân bạn một chút, chúng ta có phải là những người phân phát ánh sáng không? Và chúng ta hiệu quả đến mức nào nhờ vào sự đồng bộ của linh hồn trong việc lan tỏa những ánh sáng sẽ giúp xua tan ảo cảm? Chúng ta có thực sự tỏa sáng, chiếu xạ ánh sáng không? Chúng ta có thường xuyên làm như vậy trong cuộc sống hàng ngày không? Và tôi chắc chắn rằng khi chúng ta đánh giá, chúng ta sẽ nói, tôi biết tôi luôn có thể làm tốt hơn.

Chân sư DK tiếp tục nói,

và cũng như Kỹ Thuật của Hiện Diện trở nên hiệu quả trên cõi trí tuệ, kỹ thuật này sản sinh ra các sức mạnh có thể trở nên hiệu quả trên cõi cảm xúc và cuối cùng mang lại sự xua tan và biến mất của cõi đó. [1h]

Đó là một chủ đề phức tạp vì không thể các cấp độ chất liệu liên quan đến cõi cảm xúc biến mất, đó sẽ là thảm họa đối với nhà huyền thuật. Nhưng bản chất ảo tưởng của những gì mà chất liệu đó được xây dựng thông qua các mong muốn sai lầm trong các thời đại, điều đó có thể xua tan và biến mất.

Vì vậy, Kỹ Thuật của Hiện Diện có tác dụng tốt lành trên cõi trí tuệ, xua tan ảo tưởng. Kỹ Thuật Ánh Sáng có tác dụng tốt lành chủ yếu trên cõi cảm xúc, xua tan ảo cảm; và sau đó chúng ta đến kỹ thuật cuối cùng, có lẽ là kỹ thuật thấp nhất, nhưng rất cần thiết, nó được gọi là Kỹ Thuật Điềm Nhiên, liên quan đến cái được gọi là Maya theo thuật ngữ kỹ thuật. Về mặt dĩ thái, nó liên quan đến cái được gọi là màn che của sự xung động, nghĩa là năng lượng được sử dụng nhưng một cách hỗn loạn, và Chân sư DK gọi Maya là “mớ cảm xúc hỗn độn không suy nghĩ”, và sau đó Ngài nhấn mạnh từ “mớ hỗn độn”. Vì vậy, chúng ta đã có trong vài ngàn năm một cõi vật lý khá hỗn loạn, và chúng ta chưa thể đạt được các trạng thái tổ chức cao hơn trên cõi vật lý đậm đặc.

Nhưng Kỹ Thuật Điềm Nhiên thì sao? Chân sư Tây Tạng nói,

3. Kỹ Thuật Điềm Nhiên làm mất hiệu lực hoặc trung hòa sự kiểm soát của chất liệu lên sự sống hoặc tinh thần hoạt động trong ba thế giới, vì linh hồn là bằng chứng của sự sống. [1d]

3. Kỹ Thuật Điềm Nhiên làm mất hiệu lực hoặc trung hòa sự kiểm soát của chất liệu lên sự sống hoặc tinh thần

Theo tôi nghĩ, tại điểm này, Ngài có ý nói đến năng lượng dĩ thái, bằng cách nào đó, sự sống hay tinh thần bị giữ lại bởi tình trạng hỗn loạn của chất liệu. Vì vậy,

nó trung hòa sự kiểm soát của chất liệu đối với sự sống hoặc tinh thần, hoạt động trong ba thế giới, vì linh hồn là bằng chứng của sự sống. [1i]

Đó là một trong những tuyên bố tuyệt vời khác. Linh hồn con người, cơ bản trên cõi thượng trí, được coi là trung tâm trái tim của chân thần, và linh hồn là bằng chứng cho phần sống động nhất của chúng ta, đó là chân thần. Vì vậy, phải có sự giải phóng năng lượng sống hoặc tinh thần này, hiện tại đang bị mắc kẹt bởi sự hỗn loạn. Và rõ ràng, những người có cung bảy mạnh mẽ khá giỏi trong việc này, vì họ có thể tách rời sự sống hoặc tinh thần khỏi các bẫy sinh lực dĩ thái.

Ngài tiếp tục nói còn khá nhiều, có lẽ chúng ta có thời gian cho một đoạn nữa ở đây.

Liên quan đến kỹ thuật thứ hai này, tôi muốn lấy một số từ ra khỏi Kinh Thánh, thay thế từ “ánh sáng” cho từ “đức tin”. Tôi đưa ra định nghĩa này: Ánh sáng là chất liệu của những điều hy vọng, bằng chứng của những điều không thấy. Đây có lẽ là một trong những định nghĩa huyền bí nhất về ánh sáng của thế giới mà đã được đưa ra và ý nghĩa thực sự của nó dự kiến sẽ được tiết lộ trong hai thế hệ tới. Từ “đức tin” là một ví dụ tốt [Trang 194] về phương pháp làm cho một số chân lý cổ đại trở nên “mù mờ” để ý nghĩa của chúng không bị tiết lộ quá sớm. Ánh sáng và chất liệu là những thuật ngữ đồng nghĩa. Linh hồn và ánh sáng cũng vậy, và trong sự bình đẳng về ý tưởng này—ánh sáng, chất liệu, linh hồn—bạn có chìa khóa cho sự dung hợp và sự hợp nhất mà Đức Christ đã thể hiện đầy đủ cho chúng ta trong cuộc sống của Ngài trên Trái Đất. [1e]

Liên quan đến kỹ thuật thứ hai này,

đó là Kỹ Thuật Ánh Sáng

Tôi muốn lấy một số từ trong Kinh Thánh, thay thế từ “ánh sáng” cho từ “đức tin.”

Rõ ràng đó là câu nói của Thánh Phaolô. Nhưng bây giờ Ngài muốn thay đổi để đi sâu hơn. Vì vậy, Ngài nói,

Tôi đưa cho bạn định nghĩa này: Ánh sáng là chất liệu của những điều hy vọng, bằng chứng của những điều không thấy.

Ngài thực sự muốn chúng ta suy ngẫm về điều đó, vì khá dễ dàng để suy ngẫm về ý tưởng rằng đức tin là chất liệu của những điều hy vọng, nhưng tồn tại trong ánh sáng đã có chất liệu của những gì chúng ta mong đợi, có thể xảy ra. Và chúng ta có thể không thấy ngay lập tức nội dung mà ánh sáng sẽ tiết lộ, nhưng nó phục vụ như bằng chứng của những điều mà chúng ta sẽ thấy.

Tôi nhớ lại Chân sư Tây Tạng nói với một học viên về cách mà một bài thiền nhỏ sẽ giúp giải quyết vấn đề của y và giúp y trong việc phụng sự. Cho đến khi “bạn bước vào ánh sáng nơi mà tâm thức thức tỉnh, tự do khỏi ràng buộc của xác thịt”. Vì vậy, ánh sáng trong các chiều và thể loại khác nhau, tồn tại suốt dọc theo bậc thang tiến hóa. Và câu nói về ánh sáng mà chúng ta hiện có, Trong ánh sáng mà chúng ta sẽ có, trong ánh sáng đó, chúng ta sẽ thấy ánh sáng. Chân sư Tây Tạng tiếp tục nói,

Đây có lẽ là một trong những định nghĩa huyền bí nhất về ánh sáng của thế giới đã được đưa ra và ý nghĩa thực sự của nó dự kiến sẽ được tiết lộ trong hai thế hệ tới. [1k]

Chúng ta không biết chính xác một thế hệ là bao nhiêu, chúng ta thường nghĩ có lẽ là 25 năm hoặc khoảng 30 năm. Nhưng Ngài có thể có một ý nghĩ khác. Và câu hỏi của chúng ta là, đã có một sự phân tích đáng kể về ánh sáng là gì, hoặc như một dạng sóng hoặc một hạt, các khoa học cung năm tiếp tục về sự lưỡng tính của ánh sáng. Vì vậy, đã có một sự gia tăng đáng kể về ý nghĩa của ánh sáng, vì sau tất cả, điều này được viết vào, tôi đoán, những năm 1930, và hai thế hệ sẽ đưa chúng ta đến khoảng năm 2000. Và trong thời gian đó, nhiều điều đã được tiết lộ. Ngài tiếp tục nói,

Từ “đức tin” là một ví dụ tốt [Trang 194] về phương pháp làm cho một số chân lý cổ đại trở nên “mù mờ” để ý nghĩa của chúng không bị tiết lộ quá sớm.

Vì vậy, làm mù mờ bằng cách sử dụng từ thay thế, nhưng điều này thật hấp dẫn,

Ánh sáng và chất liệu là những thuật ngữ đồng nghĩa.

Hãy suy nghĩ về điều đó. Mỗi lớp chất liệu, ngoại trừ lớp cuối cùng, là một loại ánh sáng khác nhau.

Linh hồn và ánh sáng cũng vậy, và trong sự bình đẳng của ý tưởng này—ánh sáng, chất liệu, linh hồn—bạn có chìa khóa cho sự dung hợp và sự hợp nhất mà Đức Christ đã thể hiện đầy đủ cho chúng ta trong cuộc sống của Ngài trên Trái Đất.

Vì vậy, không dễ dàng, phải không?

ánh sáng, chất liệu, linh hồn—bạn có chìa khóa cho sự dung hợp và sự hợp nhất mà Đức Christ đã thể hiện đầy đủ cho chúng ta trong cuộc sống của Ngài trên Trái Đất. [1m]

Vì vậy, hãy suy ngẫm về sự tương đương của ánh sáng và chất liệu, và vì vậy, chúng ta có thể gọi linh hồn là ánh sáng cơ bản của bất kỳ lĩnh vực trải nghiệm nào.

Vâng, tôi nghĩ bây giờ đã là đủ. Bạn có thể thấy rằng nếu chúng ta không đọc các quyển sách, chúng ta có thể mãi mãi tiếp tục lặp lại những gì có giá trị của nó, “Đức tin là chất liệu của những điều hy vọng, bằng chứng của những điều không thấy”, nhưng thuật ngữ thực sự là ánh sáng. Vì vậy, đó là một trải nghiệm toàn diện để đọc mọi thứ, nếu có thể, mà Chân sư DK đã ban cho chúng ta.

Hãy xem, chúng ta sẽ hoàn thành cuốn sách này, và nó là một cuốn sách nhỏ rất sâu sắc, như bạn có thể đã khám phá ra. Và vấn đề là, chúng ta có thể áp dụng nó để nhận ra những ảo cảm của chính mình mà chúng ta rất giỏi che giấu, và những ảo cảm có thể đặt ra cho nhóm của chúng ta vì chắc chắn chúng có? Và chúng ta có thể mở rộng nó ở cấp độ quốc gia và quốc tế vào chính nhân loại? Vì vậy, chúng ta phải rất sắc bén với vai trò được gọi là Quan Sát Viên, Quan Sát Viên Thiêng Liêng, Quan Sát Viên của Thực Tại, và chúng ta sẽ ngày càng giỏi hơn trong việc đó.

Chúng ta đã xem xét Kỹ Thuật của Hiện Diện, cách mà chân sư chỉ sử dụng trí tuệ. Chúng ta đã xem xét Kỹ Thuật Ánh Sáng. Chúng ta đã xem xét Kỹ Thuật Điềm Nhiên, và chúng ta đã xem xét sự tương đương giữa ánh sáng, chất liệu và linh hồn, và tôi dám nói rằng điều đó sẽ đòi hỏi nhiều suy ngẫm. Nhưng chất liệu tối thượng, tất nhiên, là Tuyệt Đối vĩ đại và duy nhất. Chúng ta không thể gọi nó là ánh sáng. Chúng ta không thể gọi nó là linh hồn. Và chúng ta có thể gọi nó là Đấng Tối Cao Phía Sau Tất cả, và không có bất kỳ sự bắt chước được nào, một Đấng không có Thứ Hai. Không có gì khác thực sự tồn tại. Đó là một bước tiến trên Thánh Đạo.

Webinar 181

Tóm Tắt

Hội thảo trên web về Sáng kiến Xua tan Ảo cảm lần thứ 181, bài đọc số 118. Bài đọc từ cuốn Ảo Cảm: Một Vấn Đề Thế Giới, các trang 194 – 195. Thầy Michael đã ôn lại ba kỹ thuật mà Chân sư DK đã nói đến, mỗi kỹ thuật liên quan đến nhau và mỗi kỹ thuật giải phóng đệ tử vào những trạng thái nhận thức mới hơn. Kỹ Thuật Hiện Diện, kỹ thuật cao nhất, cho phép trực giác chảy vào và thay thế hoạt động của trí tuệ lý trí, xua tan ảo tưởng. Kỹ Thuật Ánh Sáng, kỹ thuật mà chúng ta chủ yếu tập trung vào trong các buổi họp này, liên quan mật thiết hơn đến trí tuệ và là phương pháp mà sự chiếu sáng chiếu rọi từ linh hồn (bản chất của nó là ánh sáng) để chiếu sáng cuộc sống, hoàn cảnh và sự kiện (tiết lộ nguyên nhân và ý nghĩa của trải nghiệm). Và Kỹ Thuật Điềm Nhiên trung hòa sự kiểm soát của chất liệu đối với sự sống hoặc tinh thần, hoạt động trong ba thế giới, vì linh hồn là bằng chứng của sự sống. Sau đó, Thầy Michael bắt đầu thảo luận về cách mà các học viên và người chí nguyện đã tiến bộ trong việc tiếp xúc với linh hồn đã thực hiện một trong những bước quan trọng đầu tiên hướng tới sự hiểu biết về ánh sáng và cách sử dụng nó. Tuy nhiên, họ phải cẩn thận không nhầm lẫn ánh sáng mà họ có thể chiếu sáng lên cuộc sống, hoàn cảnh, sự kiện với ánh sáng của trực giác. Ánh sáng thể hiện trong ba thế giới và tiết lộ hình thức liên quan đến ánh sáng của linh hồn, chiếu sáng trí tuệ và mang lại sự tiết lộ về thế giới của các hình thức trong đó sự sống bị chìm đắm. Trực giác không liên quan đến bất cứ điều gì trong ba thế giới của trải nghiệm con người. Thay vào đó, nó chỉ liên quan đến những nhận thức của Tam nguyên Tinh thần và thế giới của ý tưởng. Trực giác đối với thế giới của ý nghĩa cũng như trí tuệ đối với ba thế giới của trải nghiệm. Trực giác tạo ra sự thấu hiểu, cũng như ánh sáng của linh hồn tạo ra tri thức thông qua phương tiện của trải nghiệm. Năm giác quan mang lại tri thức về cõi vật lý; nhạy cảm tâm linh mang lại tri thức về cõi cảm xúc; trí tuệ mang lại nhận thức trí tuệ, nhưng cả ba đều là những khía cạnh của ánh sáng tri thức (đến từ linh hồn) khi nó thấm nhuần các phương tiện biểu đạt của mình trong ba môi trường thấp hơn nơi linh hồn chọn để giam mình vì mục đích phát triển. Bài tham thiền tập trung vào ảo cảm của sự nghi ngờ. Cuộc họp này được tổ chức vào ngày 30 tháng 7 năm 2021.

Phần trích từ sách (trang 194-195)

[1a]

Khi các học viên và người chí nguyện đã tiến bộ trong việc tiếp xúc với linh hồn, họ đã thực hiện một trong những bước quan trọng đầu tiên hướng tới sự hiểu biết về ánh sáng và các cách sử dụng nó. Tuy nhiên, họ phải cẩn thận không nhầm lẫn ánh sáng mà họ có thể mang lại cho cuộc sống, hoàn cảnh, sự kiện và môi trường với trực giác. Ánh sáng mà chúng ta đang quan tâm thể hiện chính nó trong ba cõi và tiết lộ hình tướng và các hình tướng, phản ứng và hiệu ứng của chúng, ảo cảm và sức hấp dẫn của chúng, và sức mạnh của chúng để lừa dối và giam cầm tâm thức. Ánh sáng liên quan là ánh sáng của linh hồn, chiếu sáng trí tuệ và mang lại sự hiển lộ của thế giới các hình tướng mà trong đó sự sống đó đang đắm chìm.

When, therefore, students and aspirants have made progress in soul contact, they have taken one of the first important steps towards the comprehension of light and its uses. They must however be careful not to confuse the light which they can bring to bear on life, circumstance, events, and on environment with the intuition. The light with which we are concerned expresses itself in the three worlds and reveals form and forms, their reaction and effects, their glamour and attractive appeal, and their power to delude and imprison consciousness. The light concerned is soul light, illuminating the mind and bringing about revelation of the world of forms in which that life is immersed.

[1b]

Trực giác không liên quan đến bất cứ điều gì trong ba cõi của kinh nghiệm nhân loại mà chỉ liên quan đến các nhận thức của Tam Nguyên Tinh Thần và thế giới ý tưởng. Trực giác đối với thế giới ý nghĩa giống như trí tuệ đối với ba cõi kinh nghiệm. Trực giác tạo ra sự hiểu biết giống như ánh sáng của linh hồn tạo ra tri thức, thông qua phương tiện của kinh nghiệm đó. Tri thức không phải là một phản ứng thuần túy trí tuệ mà là một điều gì đó được tìm thấy ở tất cả các cấp độ và là bản năng ở một hình thức nào đó trong tất cả các giới. Điều này là hiển nhiên. Năm giác quan mang lại tri thức về cõi vật lý; sự nhạy cảm thông linh mang lại tri thức về cõi cảm xúc; trí tuệ mang lại nhận thức trí tuệ, nhưng cả ba đều là các khía cạnh của ánh sáng tri thức (đến từ linh hồn) khi nó thấm nhuần các phương tiện biểu đạt của nó trong môi trường tam phân rộng lớn mà trong đó nó chọn tự giam mình vì mục đích phát triển.

The intuition is concerned with nothing whatsoever in the three worlds of human experience but only with the perceptions of the Spiritual Triad and with the world of ideas. The intuition is to the world of meaning what the mind is to the three worlds of experience. It produces understanding just as the light of soul produces knowledge, through the medium of that experience. Knowledge is not a purely mental reaction but is something which is found on all levels and is instinctual in some form in all kingdoms. This is axiomatic. The five senses bring physical plane knowledge; psychic sensitivity brings a knowledge of the astral plane; the mind brings intellectual perception, but all three are aspects of the light of knowledge (coming from the soul) as it informs its vehicles of expression in the vast threefold [Page 195] environment in which it chooses to imprison itself for purposes of development.

[1c]

Trên một vòng xoắn cao hơn, trực giác là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần, đặt nó vào mối quan hệ với các cấp độ cao hơn của biểu hiện thiêng liêng; nó là kết quả của sự sống của Chân Thần—một năng lượng mang lại sự hiển lộ của mục đích thiêng liêng. Chính trong thế giới của sự hiển lộ thiêng liêng này mà đệ tử học cách làm việc và trong đó điểm đạo đồ hoạt động một cách có ý thức. Trong kinh nghiệm cao hơn này, cuộc sống tích cực trong ba cõi là một sự biểu hiện méo mó nhưng cũng tạo thành môi trường huấn luyện mà trong đó khả năng sống cuộc sống của điểm đạo đồ với nhận thức trực giác và phục vụ Thiên Cơ được phát triển dần dần. Những sự phân biệt này (trong thời gian và không gian, vì tất cả các sự phân biệt đều là một phần của ảo tưởng lớn, mặc dù cần thiết và không thể tránh khỏi khi trí tuệ kiểm soát) phải được xem xét cẩn thận. Các đệ tử sẽ đạt đến một điểm trong sự phát triển của họ mà ở đó họ sẽ biết liệu họ đang phản ứng với ánh sáng của linh hồn hay với nhận thức trực giác của Tam Nguyên. Rồi họ sẽ đến điểm mà họ nhận ra rằng nhận thức trực giác—như họ gọi nó—chỉ là phản ứng của phàm ngã được soi sáng đối với xu hướng đồng nhất hóa của Tam Nguyên. Nhưng những khái niệm này vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường vì dung hợp và đồng nhất hóa không phải là một và giống nhau.

On a higher turn of the spiral, the intuition is the expression of the threefold Spiritual Triad, placing it in relation to the higher levels of divine expression; it is a result of the life of the Monad—an energy which carries revelation of divine purpose. It is in the world of this divine revelation that the disciple learns eventually to work and in which the initiate consciously functions. Of this higher experience, the active life of the three worlds is a distorted expression but constitutes also the training ground in which capacity to live the initiate life of intuitional perception and to serve the Plan is slowly developed. These distinctions (in time and space, because all distinctions are part of the great illusion, though necessary and inevitable when the mind controls) must be carefully considered. Disciples will reach a point in their development where they will know whether they are reacting to the light of the soul or to the intuitional perception of the Triad. They will then come to the point where they will realise that intuitive perception—as they call it—is only the reaction of the illumined personality to the identification tendency of the Triad. But these concepts are beyond the grasp of the average man because fusion and identification are by no means the same.

Bình Giảng

Lần trước, khi chúng ta làm việc cùng nhau, chúng ta đã xem xét—và tôi không thực hiện bất kỳ loại đánh giá rộng rãi nào—cơ bản là chúng ta đã xem xét Kỹ Thuật của Hiện Diện, được sử dụng để xua tan ảo tưởng. Vì vậy, theo một cách nào đó, nó là kỹ thuật cao nhất, và chúng ta được cho biết cách mà các Chân Sư sử dụng trí tuệ, vì thông thường các Ngài sử dụng điều gì đó cao hơn nhiều, nhưng để kết nối với chúng ta, các Ngài sử dụng trí tuệ để có thể tiếp cận chúng ta dễ dàng hơn. Kế tiếp, chúng ta đã xem xét Kỹ Thuật Ánh Sáng, và đó là kỹ thuật mà chúng ta chủ yếu tập trung vào vì nó liên quan đến sức mạnh của linh hồn và trung tâm ajna, và sức mạnh của sự soi sáng. Nó rất hữu ích liên quan đến cõi cảm xúc, giống như cách Kỹ Thuật của Hiện Diện hữu ích liên quan đến cõi trí tuệ. Sau cùng là Kỹ Thuật Điềm Nhiên, và như được nói ở đây, nó vô hiệu hóa hoặc trung hòa sự kiểm soát của chất liệu, tôi đoán là chất liệu vật lý dĩ thái, đối với sự sống hoặc Tinh thần, hoạt động trong ba cõi giới, vì linh hồn là bằng chứng của sự sống. Và sau đó, Ngài nói với chúng ta, tất nhiên, một cách thú vị, và chúng ta phải tham thiền về điều đó. Chúng ta không sử dụng từ Đức Tin mà chúng ta sử dụng từ ánh sáng—Ánh sáng là chất liệu của những điều hy vọng, bằng chứng của những điều không thấy. Và tôi có thể nói rằng chúng ta luôn bước vào một ánh sáng mới tại một điểm trụ nhất tâm mới. Mỗi điểm trụ nhất tâm mới trên các bậc thang của sự tiến hóa là một điểm của sự tiết lộ, của sự tiết lộ thêm, chúng ta có thể bước vào các ánh sáng ngày càng cao hơn. Tất nhiên, thật thú vị khi nhận ra rằng Đấng Tuyệt Đối vĩ đại, vốn là Thực Tại Tối Hậu duy nhất, không có ánh sáng và bóng tối liên quan đến Ngài. Ngài không có những phẩm chất đó, chỉ ĐƠN GIẢN LÀ và nó mãi mãi là như vậy. Và như những nhà Vedanta cổ sẽ nói với chúng ta, Ngươi chính là Cái Đó. Họ vượt ra ngoài lĩnh vực tự nhận thức mà chúng ta gọi là vũ trụ vào một điều gì đó thực sự thực. Một vũ trụ vẫn là một ảo tưởng hữu hạn, là maya, và chúng ta phải suy ngẫm về những điều đó.

Hôm qua, trong webinar Đồng Hóa Như Là Bản Thể, tôi đã đưa ra một số công thức chú nguyện nhỏ mà tôi nghĩ rất đúng trọng điểm. Và cơ bản, chúng liên quan đến Sự Tĩnh Lặng của Trái Tim, không phải nhịp đập của trái tim vốn là có thời gian và cũng là ảo ảnh, mà là sự tĩnh lặng của trái tim được lấp đầy với tinh hoa của Sự Sống. Và tôi đã nói những lời này, Is-ness trước hết, chỉ hai từ. Isness trước hết, nghĩa là trước khi bạn làm bất cứ điều gì với hình tướng mà bạn định kiểm tra, hãy tìm Tồn Tại của hình tướng. Nó giống như nói, Hữu Thể trước hết, Thực Tại trước hết, Tính Chất trước hết, chúng là những điều trước tiên, và chúng ta cần tìm cách phát hiện ra điều đó. Tôi đã làm việc rất nhiều về điều này hôm nay, và tôi nhận ra, trời ơi, nó mạnh mẽ nếu nó hoạt động đúng cách, vì nó cứu bạn khỏi sự cuốn hút bởi sự phân biệt. Hầu hết chúng ta bị cuốn hút bởi sự phân biệt ảo tưởng. Hình tướng đã chiếm lấy chúng ta, cùng với tất cả những khác biệt và giới hạn của nó, và chúng ta bị mắc kẹt. Nhưng nếu chúng ta có thể tìm thấy Isness (Tồn Tại), trước khi bắt đầu điều tra hình tướng, thì điều gì đó sẽ xảy ra trong nguyên lý sự sống được tìm thấy trong trung tâm trái tim. Vì vậy, điều này đòi hỏi sự thực hành.

Chúng ta dường như đã kết thúc vài tuần trước đây, và chúng ta đang ở trang 194. Hôm nay là ngày 30 tháng 7. Tôi sẽ tiếp tục một chút. Các bạn có thể ghi chú, hoặc xem có điều gì muốn thảo luận hoặc đề cập đến, v.v. Phương pháp của tôi không phức tạp hoặc cồng kềnh như trước đây. Tôi chỉ cho phép mình giải thích thêm một chút giữa các câu của Chân sư DK nếu tôi cảm thấy như vậy, nhưng tôi nghĩ bạn sẽ không gặp khó khăn gì trong việc xác định những gì Chân sư DK nói so với những gì tôi đang cố gắng trình bày.

Vì vậy, trong cuốn sách này, Ảo Cảm: Một Vấn Đề Thế Giới, có ba kỹ thuật lớn được thảo luận, và về cơ bản chúng ta phải học cách sử dụng cả ba. Và lưu ý, mỗi một từ trong những từ Ảo tưởng, Ảo cảm, Ảo lực là một từ tổng quát. Chúng ta có thể nói rằng ảo tưởng là từ chung và bao gồm cả ba; Ảo cảm là một khái niệm chung và bao gồm tất cả ba loại; và Maya là một khái niệm chung và bao gồm tất cả ba loại. Nhưng Chân sư DK đưa cho chúng ta các chi tiết cụ thể về cách các lĩnh vực khác nhau cần được làm sạch. Nhiều người trong chúng ta có thể là Đệ tử trong Ánh sáng, và thỉnh thoảng, một đệ tử cao cấp hơn trên các cõi nội tại báo cáo cho Chân sư về tình trạng của chúng ta, và cuối cùng chúng ta trở thành đệ tử thực sự được chấp nhận, và chúng ta tiến lên từ đó đến các điểm trụ nhất tâm cao hơn, Đệ tử trên Tuyến, Đệ tử trong Hào Quang của Chân sư—chắc chắn là một điểm đạo đồ cấp ba vào thời điểm đó—và Đệ tử trong Tâm Sư Phụ, nó mở ra khả năng của lần điểm đạo thứ tư, và sau đó là điều mà Ngài không thực sự đề cập nhiều đến nhưng đó là sự Hòa Hợp của các Ánh sáng, giai đoạn thứ bảy của đệ tử, và Đệ tử đã trở thành một Chân sư.

Chân sư DK nói rằng Ngài có năm Chân sư làm việc trong ashram của Ngài. Nếu Ngài được đặt trong ashram cung hai, và sau đó Ngài đếm xuống: ba, bốn, năm, sáu, bảy, điều đó sẽ có ý nghĩa. Nhưng chúng ta không biết chắc chắn, nhưng chúng ta biết rằng Chân sư Kuthumi, Chohan của ashram cung hai, chứa tất cả điều đó, bất kể Chân sư DK có Ashram nào, bất kể các Chân sư khác có Ashram nào phụ thuộc hơn nữa, tất cả đều được chứa đựng bởi Chân sư Kuthumi, người mà, theo một cách nào đó, giống như tất cả các Chohan vĩ đại khác, được chứa đựng bởi Đức Christ, người được chứa đựng bởi Sanat Kumara, người được chứa đựng bởi sự toàn vẹn của Hành Tinh Thượng đế, người được chứa đựng bởi sự toàn vẹn của Thái Dương Thượng đế, và cứ thế tiếp diễn.

Vì vậy, chúng ta sống trong một tình huống vũ trụ rất rộng lớn cho đến khi chúng ta tái khám phá ra chúng ta thực sự là gì. Và chúng ta không chấp nhận nhận diện sai lầm như tất cả chúng ta thực sự đã làm. Nhưng chúng ta sẽ kết thúc với sai lầm lớn đó trong thời gian ngắn, và sẽ tan chảy hoặc hòa tan hoặc làm điều gì đó với những vòng cấm giả mạo này.

[1a]

Khi các học viên và người chí nguyện đã tiến bộ trong việc tiếp xúc với linh hồn, họ đã thực hiện một trong những bước quan trọng đầu tiên hướng tới sự hiểu biết về ánh sáng và các cách sử dụng nó. Tuy nhiên, họ phải cẩn thận không nhầm lẫn ánh sáng mà họ có thể mang lại cho cuộc sống, hoàn cảnh, sự kiện và môi trường với trực giác. Ánh sáng mà chúng ta đang quan tâm thể hiện chính nó trong ba cõi và tiết lộ hình tướng và các hình tướng, phản ứng và hiệu ứng của chúng, ảo cảm và sức hấp dẫn của chúng, và sức mạnh của chúng để lừa dối và giam cầm tâm thức. Ánh sáng liên quan là ánh sáng của linh hồn, chiếu sáng trí tuệ và mang lại sự hiển lộ của thế giới các hình tướng mà trong đó sự sống đó đang đắm chìm.

Khi các học viên và người chí nguyện đã tiến bộ trong việc tiếp xúc với linh hồn,

Tôi muốn hỏi, liệu chúng ta có thực sự làm được như vậy không? Có lẽ, khi bạn nhìn lại kiếp sống của mình, bạn sẽ nhận thấy đã có một số tiến bộ. Hãy hy vọng là như vậy. Vì vậy, lặp lại những gì Chân sư DK nói.

Khi, do đó, các học viên và người chí nguyện

Hãy phân biệt rõ ràng giữa hai nhóm này. Không phải học viên nào cũng là một người chí nguyện thực sự.

Khi các học viên và người chí nguyện đã tiến bộ trong việc tiếp xúc với linh hồn, họ đã thực hiện một trong những bước quan trọng đầu tiên hướng tới sự hiểu biết về ánh sáng và cách sử dụng nó.

Dù sao, các nhà khoa học mà Chân sư DK nói là những nhà huyền bí học thực sự, họ đang thâm nhập vào các bí ẩn của ánh sáng, nhưng sự hiểu biết của họ về ánh sáng vẫn còn rất hạn chế, vì có tất cả những loại ánh sáng khác nhau mà tâm thức tiến bộ có thể thâm nhập vào ở những điểm trụ nhất tâm cao hơn. Ví dụ, Ngài nói với vị đệ tử là một linh mục dòng Tên, rằng việc tham thiền mà Ngài đưa cho ông sẽ giúp ông trong vấn đề của mình và phụng sự ‘cho đến khi nào ông bước vào ánh sáng mà trong đó tâm thức thức tỉnh, thoát khỏi xiềng xích của thân xác’. Vâng, khoa học đương đại, dù tiến bộ đến đâu, biết được bao nhiêu về loại ánh sáng đó, và những ánh sáng cao hơn nữa? Có quá nhiều bí ẩn liên quan đến hệ mặt trời mà chúng ta đang sống, và những vòng giới hạn ngày càng bao gồm hơn—vũ trụ, siêu vũ trụ, v.v. Chúng ta chỉ mới bắt đầu làm quen với một số điều này, và chúng ta phải tiến hành kiên nhẫn, tôi nghĩ rằng tôi phải nói như vậy.

Vì vậy, sự hiểu biết về ánh sáng và cách sử dụng nó,

Chúng ta phải trở thành những người mang ánh sáng. Cung hai, như bạn biết, được gọi là cung mang ảnh hưởng của ánh sáng. Vâng, mỗi cung có loại ánh sáng riêng của nó, nhưng từ quan điểm của linh hồn con người, cung sáng nhất là cung hai, và từ quan điểm của các chúa tể cung, chúa tể cung sáng nhất là cung năm.

Vì vậy, những bí ẩn của ánh sáng nằm ở phía trước chúng ta về mặt hiểu biết của chúng ta.

Họ phải cẩn thận không nhầm lẫn ánh sáng mà họ có thể chiếu sáng lên cuộc sống, hoàn cảnh, sự kiện và môi trường với trực giác.

Đó là một tuyên bố gợi lên rất nhiều suy nghĩ, phải không? Bởi vì, nhiều khi ánh sáng và trực giác có mối liên hệ mật thiết. Nhưng chúng ta đang nói về cuộc sống, hoàn cảnh và sự kiện, và các môi trường bình thường. Và trực giác thực sự hoạt động ở đâu? Trực giác có hoạt động liên quan đến môi trường chung của chúng ta không? Hoặc nó hoạt động ở mức độ nào?

Ánh sáng mà chúng ta quan tâm

Đó là một gợi ý. Tất nhiên, có các loại ánh sáng khác mà chúng ta không quan tâm vào thời điểm này.

Ánh sáng mà chúng ta quan tâm thể hiện trong ba thế giới và tiết lộ hình tướng và các hình tướng, phản ứng và hiệu ứng của chúng, ảo cảm và sự thu hút hấp dẫn của chúng, và sức mạnh của chúng để lừa dối và giam cầm tâm thức.

Đó là một dạng ánh sáng.

Ánh sáng liên quan là ánh sáng của linh hồn, chiếu sáng trí tuệ và mang lại sự tiết lộ về thế giới của các hình tướng trong đó sự sống bị chìm đắm. [1d]

Vì vậy, có một loại ánh sáng làm việc với sự tiết lộ về bản chất của hình tướng. Chúng ta sẽ cố gắng hiểu rõ điều đó vì có lẽ đó là ánh sáng mà chúng ta sử dụng nhiều nhất. Đó là một loại ánh sáng mà chúng ta có thể hiểu, và nó làm rõ các yếu tố mà chúng ta gọi là phàm ngã. Nhưng tiếp tục với Chân sư DK.

[1b]

Trực giác không liên quan đến bất cứ điều gì trong ba cõi của kinh nghiệm nhân loại mà chỉ liên quan đến các nhận thức của Tam Nguyên Tinh Thần và thế giới ý tưởng. Trực giác đối với thế giới ý nghĩa giống như trí tuệ đối với ba cõi kinh nghiệm. Trực giác tạo ra sự hiểu biết giống như ánh sáng của linh hồn tạo ra tri thức, thông qua phương tiện của kinh nghiệm đó. Tri thức không phải là một phản ứng thuần túy trí tuệ mà là một điều gì đó được tìm thấy ở tất cả các cấp độ và là bản năng ở một hình thức nào đó trong tất cả các giới. Điều này là hiển nhiên. Năm giác quan mang lại tri thức về cõi vật lý; sự nhạy cảm thông linh mang lại tri thức về cõi cảm xúc; trí tuệ mang lại nhận thức trí tuệ, nhưng cả ba đều là các khía cạnh của ánh sáng tri thức (đến từ linh hồn) khi nó thấm nhuần các phương tiện biểu đạt của nó trong môi trường tam phân rộng lớn mà trong đó nó chọn tự giam mình vì mục đích phát triển.

Trực giác không liên quan gì đến ba cõi giới của trải nghiệm con người

Đây thực sự là một tuyên bố lớn, rất lớn. Đây cũng là một phát biểu gây sốc so với cách chúng ta thường sử dụng thuật ngữ trực giác. “Tôi có trực giác về điều này và điều kia”, và chúng ta áp dụng nó vào hoàn cảnh cuộc sống bình thường, nhưng rõ ràng không phải vậy.,

Trực giác không liên quan gì đến ba cõi của trải nghiệm con người mà chỉ liên quan đến những nhận thức của Tam Nguyên Tinh Thần và thế giới của ý tưởng. [1e]

Thế giới ý tưởng thực sự bắt đầu từ đâu? Nó nằm trong phạm vi của Tam Nguyên, và thậm chí không nằm trong phạm vi của linh hồn như một trung tâm trên cõi thượng trí. Vì vậy, ngay ở đây chúng ta có điều gì đó mà chúng ta thực sự phải suy ngẫm, và tôi tự hỏi, những nhận thức của Tam Nguyên Tinh Thần là gì? Hoặc hãy nói, khi tâm thức của chúng ta được truyền dẫn với năng lượng của Tam Nguyên, chúng ta đang nhận thức gì? Tôi nghĩ chúng ta đang nhận thức, một điều gì đó, một chút mảnh vụn, một vài khía cạnh nhỏ của tâm trí Thượng Đế, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, Tình Thương của Thượng Đế, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, Ý Chí của Thượng Đế, Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta, một quan điểm cao hơn liên quan đến cách thức ý chí, tình thương và trí tuệ của Hành Tinh Thượng Đế vận hành trên cõi vật lý vũ trụ, hoặc chúng ta có thể gọi nó là cõi dĩ thái vũ trụ vật lý. Đó là khu vực chính của chúng ta, bởi vì ngay cả các Chân sư vĩ đại và các Chohan, và thậm chí Đức Christ, cũng chưa thực sự ổn định vượt qua mức đó.

Bây giờ, hãy xem, đây là một sự tương tự. Và hãy xem liệu nó có mang lại ánh sáng cho tâm thức không.

Trực giác đối với thế giới của ý nghĩa cũng như trí tuệ đối với ba cõi giới của trải nghiệm.

Chúng ta đang nói đến các cặp đối lập theo một cách nào đó, hoặc với hai yếu tố, trong đó một yếu tố được nâng cao hơn yếu tố kia. Thế Giới của Ý Nghĩa đặc biệt được tìm thấy trong mối quan hệ với linh hồn hoặc Thiên Thần của Hiện Diện, và sau đó, ba cõi kinh nghiệm nằm dưới thế giới của linh hồn đó. Vì vậy, tôi có thể nói trực giác đến từ thế giới của Thâm Nghĩa (Significance). Nó biểu thị điều gì? Quan điểm của Tam Nguyên biểu thị điều gì? Nó biểu thị bản chất chân thật hoặc chính trái tim của Chân Thần. Nó chỉ về hướng đó. Nó là một dẫn xuất của ba khía cạnh của Chân Thần.

Vì vậy, trực giác này, Ngài nói gì ở đây?

Nó tạo ra sự thấu hiểu (understanding) cũng như ánh sáng của linh hồn tạo ra tri thức, thông qua phương tiện của trải nghiệm đó.

Bây giờ, hãy xem điều đó. Ngài đề cập đến sự thấu hiểu(understading) ở đầu cuốn sách này, và nó có nghĩa là stand-under, stand-in, đứng bên dưới, đứng bên trong, và tri thức khác với sự thấu hiểu biết, và tri thức cũng khác với minh triết. Hãy nghĩ về điều đó một chút. Chúng ta có thể nói, tri thức là nông cạn hơn so với sự thấu hiểu hoặc minh triết. Sự thấu hiểu và minh triết đi cùng nhau.

Nhưng sau đây là một sự tương đồng đẹp, thực sự cần được suy ngẫm.

Trực giác đối với thế giới của ý nghĩa,

Nghĩa là với linh hồn trên cõi của nó,

giống như trí tuệ đối với ba cõi giới của trải nghiệm.

Cái cao hơn có khả năng diễn giải cái thấp hơn.

Trực giác tạo ra sự thấu hiểu, cũng như ánh sáng của linh hồn tạo ra tri thức, thông qua phương tiện của trải nghiệm đó [1f]

Ngay tại đây, chúng ta nên dừng lại và tự hỏi, Chúng ta có biết cách để đứng bên trong bất kỳ điều gì chúng ta nhận thức không? Chúng ta có biết cách đứng bên trong và kết nối nhưng vẫn tách biệt với những gì chúng ta nhận thức không? Nếu bạn tìm thấy chính mình là nguồn gốc của những nhận thức mà bạn có, và chúng phát sinh từ những gì bạn thực sự là, thì bạn đang đạt được một mức độ thấu hiểu nào đó, và khi bạn thấu hiểu, yếu tố đồng nhất hóa được thúc đẩy. Tôi nghĩ Ngài đã nói với Roberto Assagioli, một đệ tử của Chân sư KH đang giúp Chân sư Tây Tạng, rằng sự thấu hiểu của ông là hiếm hoi. Bây giờ, khi bạn bắt đầu thực sự nhận ra rằng bất kỳ điều gì đang xảy ra với người khác, bạn bằng cách nào đó quen thuộc với nó, vì nó đã xảy ra với bạn, và trải nghiệm không chỉ là bạn ngồi phán xét, mà bạn có một sự thấu hiểu từ trái tim hoặc một sự thấu hiểu yêu thương, vì đây là một trải nghiệm quen thuộc. Ít nhất là các thành viên của Đoàn Người Mới Phụng Sự Thế Gian nên có thái độ hoặc nhận thức đó, đối với những người đang trải qua lần điểm đạo thứ nhất và thứ hai, vì những thành viên như vậy đã từng trải qua điều đó. Chúng ta có thể tưởng tượng rằng Đức Christ, như là Đấng Điểm Đạo Vĩ Đại của những lần điểm đạo đầu tiên, có một sự thấu hiểu sâu sắc về ứng viên đứng trước Ngài trong thể nhân quả, và đó là, theo một cách nào đó, Ngôi Đền của điểm đạo. Thật khác biệt khi ngồi phán xét người khác và đối lập điều đó với sự thấu hiểu từ trái tim thật sự. Có một sự thân mật nào đó trong sự thấu hiểu, ngay cả khi thấu hiểu những người có hành vi mà chúng ta thấy phá hoại và rất đáng ghê tởm, không nên theo, nên tránh xa, v.v. Chúng ta, ngay cả ở đó, chúng ta nhận ra trong họ điều gì đó có trong chính chúng ta. Tôi nghĩ đó là vấn đề lớn nhất hiện nay với những linh hồn trẻ đã hóa thân ở Hoa Kỳ và các nước khác nữa. Họ chỉ chưa trải qua đủ. Họ đã có một thời gian phát triển tiến hóa ngắn hơn, và họ chỉ không hiểu, nhưng chắc chắn họ phán xét, và toàn bộ Cuộc Bạo Loạn ngày 6 tháng 1 là kết quả của sự hiểu lầm lớn. Tôi không thể lạc đề quá nhiều ở đây, nhưng một số bạn đã thấy bốn người, chúng ta hãy gọi họ là những người bảo vệ anh hùng, các cảnh sát đã đặt tính mạng của mình để bảo vệ các thượng nghị sĩ và các thành viên của Hạ viện, và một số trong số họ được tưởng thưởng bằng sự thiếu tôn trọng không thể tưởng tượng nổi, cùng sự bịa đặt. Chúng ta phải loại bỏ sự ích kỷ này, điều đang là mối nguy hiểm lớn đối với nhân loại vào thời điểm này.

Tiếp tục với Chân sư Tây Tạng. Ngài nói,

Tri thức không phải là một phản ứng thuần túy về mặt trí tuệ mà là điều được tìm thấy ở mọi cấp độ và là bản năng ở một hình thức nào đó trong tất cả các giới. [1g]

Rõ ràng, các giới thấp hơn không biết rằng chúng có tri thức. Chúng chưa có tự ý thức, nhưng chúng có tri thức. Khi tôi quan sát con mèo cung ba của mình mở cửa đóng bằng cách nhảy lên và dùng chân cầm lấy tay nắm cửa, và chỉ chờ đợi chúng tôi đi vắng để làm điều đó, đó là tri thức, và nó có tri thức đó, và con mèo cung hai dễ thương của chúng tôi thì chưa có điều đó, nó chỉ chờ đợi cửa được mở cho nó. Vì vậy, chúng ta có thể nói, có rất nhiều tri thức bản năng, ngay cả trong một nguyên tử của vật chất, liệu một nguyên tử sẽ kết hợp với một nguyên tử khác hay không, đó là một yếu tố của một loại tri thức rất sâu sắc, chìm sâu trong bản chất của mọi vật thể.

Điều này là hiển nhiên.

Nghĩa là bạn sử dụng nó như một nguyên tắc tồn tại, một định lý, tự hiển nhiên, luôn luôn đúng. Ngài tiếp tục nói,

Năm giác quan mang lại tri thức về cõi vật lý; nhạy cảm tâm linh mang lại tri thức về cõi cảm dục; trí tuệ mang lại nhận thức trí tuệ, [1h] nhưng cả ba đều là những khía cạnh của ánh sáng tri thức (đến từ linh hồn) khi nó thông báo cho các phương tiện biểu đạt của mình trong môi trường tam phân rộng lớn [Trang 195] nơi mà nó, tức là linh hồn, chọn để giam mình vì mục đích phát triển. [1i]

Tôi đoán rằng sự phát triển của loại hình này làm cho linh hồn và tâm thức của nó có khả năng xử lý những cõi thấp hơn theo một cách có kế hoạch và định hướng mục tiêu. Vì vậy, trong thế giới của phàm ngã, mọi loại tri thức đều có thể, và vượt ra ngoài tất cả cũng vậy, mọi loại tri thức đều có thể. Nhưng minh triết thực sự và sự thấu hiểu yêu thương thực sự phải được xây dựng từ tri thức đó, và đó không nhất thiết là một kết quả hiển nhiên sẽ xảy ra ngay lập tức. Chúng ta phải làm việc chăm chỉ cho điều đó. Tôi có thể nói rằng tất cả chúng ta đều đang hiểu rằng tiến bộ trên con đường huyền bí học đồng nghĩa với làm việc, và một trong những điều cuối cùng mà Chân sư DK nói khi Ngài kết thúc chỉ dẫn của mình, Ngài nói “Hãy làm việc, các huynh đệ của tôi”. Vì vậy, điều đó rất đơn giản, và sau đó chúng ta có sự lựa chọn liệu có làm việc theo cách xây dựng hay chỉ trượt qua và không sử dụng năng lượng của mình đúng cách cho sự tiến bộ cá nhân và nhóm thực sự.

Chân sư DK tiếp tục nói,

[1c]

Trên một vòng xoắn cao hơn, trực giác là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần, đặt nó vào mối quan hệ với các cấp độ cao hơn của biểu hiện thiêng liêng; nó là kết quả của sự sống của Chân Thần—một năng lượng mang lại sự hiển lộ của mục đích thiêng liêng. Chính trong thế giới của sự hiển lộ thiêng liêng này mà đệ tử học cách làm việc và trong đó điểm đạo đồ hoạt động một cách có ý thức. Trong kinh nghiệm cao hơn này, cuộc sống tích cực trong ba cõi là một sự biểu hiện méo mó nhưng cũng tạo thành môi trường huấn luyện mà trong đó khả năng sống cuộc sống của điểm đạo đồ với nhận thức trực giác và phục vụ Thiên Cơ được phát triển dần dần. Những sự phân biệt này (trong thời gian và không gian, vì tất cả các sự phân biệt đều là một phần của ảo tưởng lớn, mặc dù cần thiết và không thể tránh khỏi khi trí tuệ kiểm soát) phải được xem xét cẩn thận. Các đệ tử sẽ đạt đến một điểm trong sự phát triển của họ mà ở đó họ sẽ biết liệu họ đang phản ứng với ánh sáng của linh hồn hay với nhận thức trực giác của Tam Nguyên. Rồi họ sẽ đến điểm mà họ nhận ra rằng nhận thức trực giác—như họ gọi nó—chỉ là phản ứng của phàm ngã được soi sáng đối với xu hướng đồng nhất hóa của Tam Nguyên. Nhưng những khái niệm này vượt quá tầm hiểu biết của người bình thường vì dung hợp và đồng nhất hóa không phải là một và giống nhau.

Trên một vòng xoắn cao hơn, trực giác là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần, [2a]

Tôi có thể nói, Tam Nguyên được sinh ra từ Chân Thần, và bằng cách nào đó là sự biểu hiện của Chân Thần trên ba mức độ rung động thấp hơn. Vì vậy, nếu chúng ta có thể có một ý niệm nào đó về cảm giác của trải nghiệm trên ba mức độ của Tam Nguyên này, thì chúng ta sẽ có một tri thức thực tế hơn về những gì nó được biểu hiện. Đây là những vấn đề cao hơn, và các Thiên Thần Thái Dương và các Chân sư đều xử lý chúng.

Chú ý cách chúng ta sử dụng từ vòng xoắn ốc, vì yếu tố lặp lại ở đó, một sự tương đồng nhưng không phải là một điểm tiết lộ giống hệt nhau. Mỗi vòng xoắn có sự tương đồng với một vòng xoắn thấp hơn, nhưng ở mức độ tiết lộ cao hơn. Vì vậy, Ngài nói,

trực giác là sự biểu hiện của Tam Nguyên Tinh Thần tam phân

Nếu chúng ta muốn đơn giản hóa ý tưởng một chút,

đặt nó trong mối quan hệ với các cấp độ cao hơn của biểu hiện thiêng liêng; [2b]

Và đây là nơi Ngài nói cho chúng ta biết nguồn gốc của tất cả.

nó là kết quả của sự sống của Chân thần

Sự sống của Chân thần, bản chất thực sự của Chân thần, là chính Thực Tại, chính Bản Thể.

nó là kết quả của sự sống của Chân thần—một năng lượng mang lại sự tiết lộ về mục đích thiêng liêng.

Chúng ta có thể nói, theo một nghĩa nào đó, từ cõi Chân thần, và theo một nghĩa khác, từ một quan điểm cao hơn nữa, từ cõi Thượng đế nơi mà một Chân thần mới được giải thoát tìm thấy sự chứa đựng mới của mình trong Cha, Con hoặc Thánh Thần. Vì vậy, chúng ta phải nghĩ cả trên và dưới. Và khi chúng ta bắt đầu nghĩ về trên cao, chúng ta có thể nói, điều này liên quan gì đến tôi? Nhưng chúng ta thực sự phải nghĩ, Ai là cái tôi mà chúng ta đang nói về? Đôi khi khi mọi người nói chuyện với tôi, họ nói, “Tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia”, và tôi nói với họ, vậy cái tôi nào đang nói? Họ có vẻ hơi bối rối vì họ chưa nghĩ kỹ về điều đó. Đó là cái tôi nào đang nói lên điều mong muốn. Chúng ta có rất nhiều cái tôi khác nhau. Từ mức độ nào của cái tôi, từ điểm trụ nhất tâm nào mà chúng ta đang nói? Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ thường xuyên nhận thấy, và điều này hơi khiêm tốn, rằng chúng ta đang nói từ quan điểm của phàm ngã đang khao khát, và Chân sư DK cảnh báo chúng ta về điều đó. Ngài nói, Tôi không nói chuyện với bạn như thể bạn là những phàm ngã đang khao khát. Tôi nói chuyện với bạn như thể bạn thực sự là linh hồn, và sự thành công của bạn trong tham thiền sẽ dựa trên việc liệu bạn có thể tập trung ý thức vào trong linh hồn hoặc Thái dương Thiên Thần hoặc Thiên Thần của Hiện Diện hay không.

Sự tiết lộ mục đích thiêng liêng

Vậy, đối với bao nhiêu người trong chúng ta, điều đó là thực tế? Tôi đoán rằng chúng ta sẽ làm tốt nếu chúng ta có thể đơn giản nhận được sự tiết lộ về Thiên Cơ

Chính trong thế giới của sự tiết lộ thiêng liêng này mà người đệ tử cuối cùng học cách làm việc và trong đó người điểm đạo đồ hoạt động một cách có ý thức. [2c]

Lưu ý từ cuối cùng. Trong thế giới của sự hiểu biết chắc chắn về Thiên Cơ, khi nó phản ánh Mục đích nguyên mẫu vốn là một điều còn cao hơn. Tôi nghĩ rằng sẽ là một điều rất tốt nếu tất cả chúng ta có thể học cách bị thúc đẩy bởi Thiên Cơ.

Bây giờ, khi chúng ta bắt đầu phản ứng với dấu hiệu mọc của mình, những năng lượng thúc đẩy của dấu hiệu mọc—với dấu hiệu mọc đó được gọi là sức mạnh của Mặt Trời của Khả Năng, nhưng không nhất thiết là Mặt trời của Sự Có thể—chúng ta đang thực hiện những bước đầu tiên hướng tới thực sự phản ứng với mục đích của linh hồn, và tự nhiên là đến những phạm vi mục đích xa hơn điều đó, mà ngay cả Thiên Thần của Hiện Diện cũng không thể thấy, mặc dù đó là một Thực Thể rất cao. Đó là câu hỏi về những gì có thể truyền đạt cho chúng ta. Thỉnh thoảng, tôi chỉ dừng lại và tự nói Isness first, Being first, Reality first, Stillness first, bởi vì trong sự tĩnh lặng, Hiện Diện được tiết lộ. Hiện Diện trước tiên và sau đó mới đến các chi tiết.

Về trải nghiệm cao hơn này, cuộc sống hoạt động trong ba thế giới là một sự biểu hiện méo mó nhưng cũng tạo thành nền tảng huấn luyện, nơi mà khả năng sống cuộc đời của người điểm đạo với nhận thức trực giác và phụng sự Thiên Cơ được phát triển dần dần. [2d]

Có lẽ một cách khác để nói điều này là rằng mỏ đá từ đó các viên đá cho Đền thờ của Solomon, Con Người Thái Dương, được khai thác, không giống như Đền thờ sau này sẽ được cư ngụ. Ý tôi là, bạn có thể đang làm việc chăm chỉ trong mỏ đá để một ngày nào đó các viên đá thô có thể được mài thành đá mịn—các thợ xây có một thuật ngữ cho tất cả những điều đó—và ghép lại với nhau một cách chính xác. Đôi khi tôi nghĩ về những bức tường đó, tôi không biết chúng là gì, những bức tường làm bằng những viên đá hoàn hảo mà ghép lại với nhau một cách hoàn hảo đến mức các nhà lý thuyết không thể hiểu được cách mà người xưa đã [làm ra chúng]. Tôi nghĩ rằng đó là Peru, làm thế nào họ đã làm điều đó? Tất nhiên, họ có nhiều khả năng về trọng lực mà chúng ta chỉ mới phát hiện lại. Nhưng những viên đá, những viên đá mài nhẵn, từ mỏ đá cuộc đời của chúng ta ở đây, được đánh bóng để được nâng lên như những phẩm chất vào Đền thờ Solomon, thể nhân quả, và ghép lại với nhau một cách chính xác. Có thể sẽ là một tiết lộ lớn nếu chúng ta có thể thực sự nhìn thấy tình trạng của thể nhân quả của chúng ta, hoặc Hoa Sen Chân Ngã. Chúng ta có thể tưởng tượng một chút nhưng Chân sư thấy và biết, và đánh giá những gì có giá trị để truyền đạt cho chúng ta dựa trên tình trạng của Đền thờ Solomon, mà Manley Hall gọi đó là Đền thờ của Con Người Thái Dương, điều này rất có ý nghĩa.

Dù sao, chúng ta đang làm việc vất vả nhưng tất cả vì một mục đích đẹp đẽ của ngôi Đền hoàn hảo mà một ngày nào đó phải nhường chỗ cho một ngôi Đền cao hơn, ngôi đền này tiếp nối ngôi đền khác. Mỗi bộ sưu tập năng lượng lớn, mỗi vòng giới hạn lớn là một loại Thánh Điện, vòng tròn của Cha, vòng tròn của Con, vòng tròn của Chúa Thánh Thần, đó là những ngôi Đền. Và điều đó cũng đúng với thể nhân quả của Thái Dương Thượng Đế và vượt xa hơn. Chúng đều là những ngôi Đền nơi bạn có thể trau dồi những phẩm chất nhất định, nhưng cuối cùng bạn vượt qua giới hạn của ngay cả ngôi Đền đẹp nhất, giống như ngôi Đền đẹp nhất của tất cả phải là Ngôi Đền Toàn Vũ, và ngay cả điều đó cũng bị phá vỡ và nhường chỗ cho một cái gì đó Siêu Toàn Vũ. Nhưng đó là một vấn đề khác.

Vì vậy, một nền tảng huấn luyện—chúng ta đang được huấn luyện trong các mỏ đá thấp hơn của cuộc sống, và mọi thứ có thể khó khăn—nhưng Chân sư Morya khuyến khích chúng ta. Ngài nói, chúng ta hãy nhận ra rằng chướng ngại là khả năng. Và sau đó Ngài có điều gì đó thậm chí còn thách thức hơn, “Càng tồi tệ, càng tốt”. Vâng, để thấy mọi thứ từ quan điểm của Ngài vẫn chưa phải là quan điểm của chúng ta, đúng không?

Tiếp tục với Chân sư DK.

Những sự phân biệt này (trong thời gian và không gian, bởi vì tất cả các sự phân biệt đều là một phần của đại ảo ảnh,

Thật là một tuyên bố,

bởi vì tất cả các sự phân biệt đều là một phần của đại ảo ảnh, dù cần thiết và không thể tránh khỏi khi trí tuệ kiểm soát) phải được xem xét cẩn thận. [2e]

Điều đó thật đáng suy ngẫm. Và khi tôi thấy điều đó, đó là lý do tại sao tôi cố gắng, và khuyến khích người khác cố gắng, nhìn vào mọi hướng và thấy, cảm nhận trong trái tim. Sự không phân biệt, Sự đồng nhất. Sự đồng nhất trước. Đó là một điều dễ nói [nhưng khó thực hiện]. Nó giống như Sự tồn tại trước, Sự đồng nhất trước, nếu bạn muốn đi vào cái này và cái kia. Tiếp tục với Chân sư DK

Các đệ tử sẽ đạt đến một điểm trong sự phát triển của họ, nơi họ sẽ biết liệu họ đang phản ứng với ánh sáng của linh hồn hay với nhận thức trực giác của Tam Nguyên Tinh Thần. [2f]

Điều này có vẻ như là một tuyên bố vô nghĩa đối với chúng ta. Ngài hứa rằng điều này sẽ diễn ra, các đệ tử sẽ đạt đến một điểm trong sự phát triển của họ nơi họ sẽ biết liệu họ đang phản ứng với ánh sáng của linh hồn, trong trường hợp này, tri thức của họ sẽ tăng lên, hoặc với nhận thức trực giác của Tam Nguyên Tinh Thần, trong trường hợp này, họ sẽ tham gia vào những tầm nhìn của Thượng Đế, Hành Tinh Thượng Đế, ít nhất lúc đầu là Đức Sanat Kumara như một phần mở rộng của Hành Tinh Thượng Đế đó.

Chân sư DK tiếp tục,

Họ sau đó sẽ đạt đến điểm mà họ nhận ra rằng nhận thức trực giác—như họ gọi nó

Tôi biết Ngài đang hàm ý rằng có thể những gì chúng ta gọi là nhận thức trực giác không thực sự là trực giác, nhưng Ngài đưa ra cho chúng ta một số định nghĩa ở đây.

rằng nhận thức trực giác—như họ gọi nó—chỉ là phản ứng của phàm ngã được soi sáng đối với xu hướng đồng nhất hóa của Tam Nguyên Tinh Thần. [2g]

Bây giờ, nếu chúng ta muốn biết yếu tố đồng nhất hóa này đến từ đâu, chúng ta sẽ nhận ra rằng khi chúng ta xây dựng antahkarana, chúng ta có nhiều khả năng hơn để trải nghiệm một phần nào đó của sự đồng nhất hóa mà Đức Christ đã hoàn thiện. Và việc xây dựng antahkarana nghiêm túc diễn ra vào thời điểm của lần điểm đạo thứ hai.

Họ sau đó sẽ đạt đến điểm mà họ nhận ra rằng nhận thức trực giác—như họ gọi nó—chỉ là phản ứng của phàm ngã được soi sáng đối với xu hướng đồng nhất hóa của Tam Nguyên Tinh Thần.

Chúng ta nên nói phàm ngã được soi sáng bởi linh hồn.

với xu hướng đồng nhất hóa của Tam Nguyên Tinh Thần.

Ở đây, chúng ta được cho biết về một trong những nguồn gốc của sự đồng nhất hóa, và nếu chúng ta có thể Đồng nhất trước, thì chúng ta đang trên đường để có trải nghiệm của sự Đồng nhất hóa, không chỉ là những lời nói. Nhưng Ngài kết luận,

Nhưng những khái niệm này vượt xa tầm hiểu biết của người trung bình vì sự dung hợp và sự đồng nhất không hề giống nhau. [2h]

Thật là một điều đáng suy ngẫm, phải không? Hãy suy ngẫm về điều này.

Vâng, tôi nghĩ rằng chúng ta đã đi đủ xa rồi. Chúng ta không bao quát nhiều trang, nhưng có lẽ một điều gì đó có giá trị đang nổi lên, và chắc chắn từ Chân sư DK.

Chân sư DK đã nói với chúng ta, Hãy đọc cẩn thận hơn, cẩn thận hơn. Vâng, đối với tôi, đôi khi điều đó có nghĩa là đọc chậm hơn và suy ngẫm về điều này. Và sau đó việc đọc của tôi, việc đọc của bạn, sẽ có một chiều kích thẳng đứng, và không chỉ lướt qua bề mặt của sự vật.

Sau khi nghiên cứu những cuốn sách này, đã 50 năm rồi, tôi bây giờ nhận ra điều đó. Ý tôi là, tôi đã mở chúng trước đó, mở chúng trong một hiệu sách, và tôi nói, Làm sao một người nào đó có thể viết tất cả điều này? Và lúc đó tôi đang theo đuổi Thông Thiên Học. Vì vậy, tôi quyết định bám vào đó, và không thực sự mở các cuốn sách. Nhưng sau đó, 50 năm trước, tôi thực sự đã mở nó ra, và kể từ đó, tôi đã tương đối trung thành với dự án đó. Vì vậy, không phải tất cả đều là về việc học, nghiên cứu, nhưng nếu bạn thêm vào tham thiền, học tập và phụng sự, bạn có một tam giác cần thiết để làm cho sự tiến bộ của bạn trên con đường huyền linh trở thành một xác suất lớn hơn.

  1. This exercise will aid you in handling your life problem and your service, until such time as you enter into that light wherein consciousness awakens, free from the bonds of flesh. But that time is not immediate. DINAI, 440

Leave Comment