Các giai đoạn trên Con đường Đệ tử phần VII: Đệ tử trong lòng Sư Phụ

Đây là phần cuối của loạt bài Các giai đoạn trên Con Đường Đệ tử, nói về giai đoạn cao nhất: đệ tử trong lòng Sư Phụ. Dịch giả Nguyễn Hữu Kiệt dùng từ Sư Phụ, Đức Thầy … có ý nghĩa như Chân sư. Trong phần mở đầu dẫn nhập, Chân sư DK nói qua về sự quan tâm của của một số đệ tử Ngài về các vấn đề vụn vặt, chi li như hạt nguyên tử thường tồn, cấu trúc hạt nguyên tử … Những vấn đề đó thật sự không có ích cho người đệ tử trên đường đạo, vì càng quá chú tâm đến cái chi li, cái hình thể thì càng sa lầy và thúc đẩy sự phát triển phương diện phàm ngã. Ngài trình bày những vấn đề đó (cấu trúc hạt nguyên tử…) để chúng ta hiểu rõ vấn đề, nhưng không muốn chúng ta tập trung sự học hỏi, nghiên cứu vào đó. Đây là vấn đề mà những người có thể trí Cung 5 hay gặp phải.

Sau bài cuối này, chúng tôi sẽ tập trung vào loạt bài Cấu tạo của Con Người. 

PART IX

Mỗi khi chúng ta xem xét các giai đoạn khác nhau của con đường đệ tử, việc cung cấp cho các đạo sinh sơ cơ một hình ảnh thực sự của trạng thái tâm thức, cùng tình trạng và các mối quan hệ nội tại, ngày càng trở nên khó khăn hơn. Điều này cũng do thực tế là tôi đang cố gắng đề cập đến nhận thức (trong những giai đoạn cao ấp này) vốn không có cái tương ứng trong kinh nghiệm của ngay cả những người chí nguyện cao cấp. Khi chúng ta xem xét ba giai đoạn cuối cùng, chắc chắn chúng ta đề cập đến điều mà có thể gọi là tâm thức đạo đồ ở tình trạng mở mang bậc cao, cùng với những tri thức mà chúng ta không có thuật ngữ để diễn tả.

Each time we consider the various stages of discipleship, it becomes more difficult to give the neophyte a true picture of the state of consciousness and the inner situation and relationships. [765]This is also due to the fact that I am attempting to deal (in these more advanced stages) with awarenesses which have no parallel or correspondence in the experience of even the advanced aspirant. When we are considering the last three stages, we are definitely dealing with that which might be called the initiate-consciousness at a high stage of expansion and with knowledge for which we have no terminology.

Chẳng phải rõ ràng với các bạn rằng các đạo đồ bậc cao sống trong một thế giới của các phản ứng và các hiện tượng tinh tế vốn hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối với các đệ tử trung bình? Do đó, khi người điểm đạo đồ hoạt động trên cõi hồng trần hay trong ba cõi thấp, y chỉ mang khía cạnh thấp nhất của tâm thức của mình vào hoạt động và hành động. Tôi đã nhiều năm giáo huấn chư môn đệ, và mối quan tâm của chư môn đệ đã thật sự sâu sắc. Các bạn biết nhiều về các kỹ thuật của các ngành khoa học huyền bí và bạn biết nhiều điều về mặt lý thuyết. Điều này được minh chứng bằng sự quan tâm và thể hiện trong các câu hỏi mà các bạn đặt ra. Những câu hỏi này liên quan đến các nguyên tử thường tồn, chức năng và cách khơi hoạt chúng.

Is it not apparent to you that the initiate of high degree lives in a world of reactions and of subtle phenomena which are totally unimaginable to the average disciple? He is, therefore, when functioning on the physical plane or in the three worlds, only bringing the lowest aspect of his consciousness into play and action. I have for years taught you, and your interest has been profound. Many of the technicalities of the occult sciences are yours and you know much theoretically. This is evidenced by the interest shown and in the questions submitted. These dealt with the permanent atoms, their functioning and vitalisation.

Từ quan điểm của điểm đạo đồ, các câu hỏi như thế thật không quan trọng; việc quan tâm đến các nguyên tử thường tồn cũng giống như việc quan tâm đến bản chất của dịch vị dạ dày vốn làm cho quá trình sinh sống trên cõi trần là một quá trình tái xây dựng liên tục. Sự tương đồng còn gần hơn là bạn nghĩ. Nói một cách huyền bí, một sự xem xét thường xuyên về hệ thống tiêu hóa hoặc của bất kỳ cơ quan khác của cơ thể sẽ dẫn đến những rắc rối, bệnh tật. Những người bệnh mãn tính thường do điều nầy (mặc dù không phải trong mọi trường hợp) vì mối bận tâm trần gian của họ với phương diện hình sắc trên cõi ngoại tại trong một thời gian dài nhiều năm. Điều sau đây có thể xảy ra (và tôi nói điều này một cách cẩn thận) một người có khuyết tật nghiêm trọng về thể chất mà vẫn tràn đầy sinh lực, và y thật không quan tâm đến xác thân đến nỗi bệnh tật mãn tính (như thường được hiểu) không thể xảy ra. Điều này không giống như việc chiến thắng của tâm trí đối với vật chất hay các lý thuyết về sức khỏe hoàn hảo; đó là vấn đề của sự tập trung năng lượng quá đáng dẫn đến sự phủ định việc áp đặt của các hiệu ứng mãnh lực lên tâm thức. Bạn hãy suy ngẫm về câu cuối cùng này vì nó nắm giữ chìa khóa để xử lý ngay các vấn đề sức khỏe trong tương lai.

From the standpoint of the initiate such questions are of no moment; to be interested in the permanent atoms is on a par with being interested in the nature of the gastric juices which make the process of living on the physical plane a continuous rebuilding. The analogy is closer than you think. Occultly speaking, a constant consideration of the digestive system or of any other of the bodily functions leads to difficulty. Chronic invalids are frequently so (though not in every case) because of their physical preoccupation with the form nature on the outer plane over a long period of years. It is possible (and I say this with deliberation) to have serious physical disability and yet to be so full of vitality and so uninterested in the physical mechanism that chronic invalidism (as usually understood) is not possible. This is not the same thing as the triumph of mind over matter or the theory of perfect health; it is a question of a surmounting energy-emphasis which negates the imposition of force effects upon the consciousness. Ponder on this last sentence because it holds the key to the right handling of the health problem in the future.

Cũng giống như vậy, một sự xem xét thường xuyên các nguyên tử thường tồn và các vòng xoắn của chúng sẽ dẫn đến sự tăng cường của đời sống hình thể và sự chuyên chế của mãnh lực khi nó chảy qua chúng. Chắc chắn có sự tương ứng và tương đồng mà ta có thể khám phá ra giữa các vòng xoắn của hạt nguyên tử thường tồn trong tiểu thiên địa và các cõi giới và phân cảnh giới của đại thiên địa, và tiếp đến là mối liên hệ giữa bảy Trung tâm lực trong tiểu thiên địa và đại thiên địa. Nhưng mục tiêu của đa số người chí nguyện không phải là để giới hạn tâm thức của họ vào một sự tập trung đến những chi tiết vụn vặt, chẳng hạn như các nguyên tử thường tồn và các chi tiết liên quan đến các bản chất hình sắc cá nhân. Mục tiêu của mỗi người chí nguyện là mở rộng tâm thức của mình để bao gồm những gì nằm ngoài mình, để đạt đến trạng thái cao hơn của tâm thức trong đời sống của nhóm và của nhân loại, và để tích hợp một cách có ý thức vào Huyền Giai, và cuối cùng vào Shamballa, và một cách huyền bí “biết” Thượng đế trong nhiều giai đoạn của việc mở rộng bao gồm và hoàn thiện của Ngài.

In the same way, a constant consideration of the permanent atoms and of the spirillae would lead to an intensification of [766] the form life and to the tyranny of force as it flows through them. There are undoubtedly analogies and correspondences that could be worked out in connection with the spirillae in the microcosmic life and the planes and subplanes of the macrocosm with a possible subsequent relation of both to the seven centres, microcosmically understood, and the seven planetary schemes, macrocosmically understood. But the goal for the majority of aspirants is not to limit their consciousness by a concentration upon the minutiae, such as the permanent atoms and the details connected with the individual form nature. The objective of each aspirant is to expand his consciousness to include that which lies beyond himself, to attain to the more elevated states of consciousness in the life of the group and of humanity, and to integrate himself consciously into the Hierarchy, eventually into Shamballa, and occultly to “know” God in His many phases of all-inclusive extension and perfection.

Một sự tập trung và nghiên cứu chi li về các vòng xoắn và các hạt nguyên tử về mặt khoa học và kỹ thuật sẽ hấp dẫn và khả dĩ, nhưng sẽ không dẫn đến việc phát triển gia tăng về tinh thần, mà chỉ nhấn mạnh khái cạnh phàm ngã, và do đó làm tăng thêm khó khăn trên đường đạo. Người đệ tử càng cao cấp thì mối hiểm nguy càng gia tăng, trong khi các nhà khoa học hoặc những người chí nguyện trên con đường Tập sự có thể nghiên cứu các vấn đề như vậy mà tương đối không bị trừng phạt, vì y sẽ không mang lại năng lượng mà có thể kích động những “điểm lực” vào hoạt động nguy hiểm.

A close concentration upon and study of the spirillae and atoms would be scientifically and technically interesting and possible, but would not lead to increased spiritual development but to personality emphasis and, therefore, to increased difficulty in the treading of the Path. The more advanced a disciple, the more dangerous such emphasis and preoccupation would be, whereas the scientist or the aspirant upon the Probationary Path could study such matters with relative impunity because he would not bring in the energy which could galvanise these “points of force” into dangerous activity.

Vì lý do này, tôi không phải đề cập đến các nguyên tử thường tồn vì bạn không cần dành thời gian và sự quan tâm đến chúng. Nếu bạn sống như yêu cầu và nếu bạn muốn được lợi lạc nhờ các hướng dẫn của tôi, việc đào luyện bản thể thấp và sự phát triển của các mãnh lực có chức năng như là hình sắc “thiêng liêng hóa”, sẽ tiến hành bình thường và an toàn. Tôi đã đề cập đến các nguyên tử thường tồn chỉ để hiển thị các dòng phân phối năng lượng nhưng không phải để chỉ ra bất kỳ cần thiết cho một sự quan tâm về tinh thần trong những khía cạnh của cuộc sống hình thể.

For this reason I am not dealing with the permanent atoms as there is no need for you to give time and consideration to them. If you are living as desired and if you are seeking to profit by my instructions, the training of the lower nature and the development of the forces which function as form “divinely consecrated,” will proceed normally and safely. I mentioned the permanent atoms to show the lines of energy distribution but not in order to indicate any need for a mental interest in these aspects of form life.

Giai đoạn VI: Người đệ tử trong lòng của Sư phụ – Stage VI. The Chela within the Master’s Heart.

Đây là giai đoạn cuối cùng trong 6 giai đoạn trên đường Đạo. Tôi đã diễn tả giai đoạn này ở phần mở đầu như sau:

“Trong giai đoạn 6 người đệ tử luôn luôn giao cảm mật thiết với sư phụ. Y đang được chuẩn bị Điểm đạo hoặc sau khi được điểm đạo, y được giao phó công tác đặc biệt này. Ở giai đoạn này, y được gọi là người đệ tử trong lòng của Sư phụ”

Câu “trong lòng của Sư phụ” không có nghĩa ám chỉ một sự liên hệ tình cảm giữa sư phụ và đệ tử. Ý nghĩa thông thường được gán cho câu ấy là sau cùng người đệ tử đã xứng đáng được thương yêu thật sự và bởi vậy được gần gũi mật thiết với sư phụ. Nhiều kiếp làm công quả phụng sự đã đưa đến cho y cái phần thưởng đó. Y đã được tự do tiếp xúc với Sư phụ trong một mối tương quan chặt chẽ đầy thông cảm và ưu ái. Nhưng giai đoạn này tuyệt đối không đề cập đến điều đó.

We arrive now at a consideration of the last of the six stages of discipleship. This was described by me in the following terms: [767]

“The stage where the disciple is in close touch always; he is being definitely prepared for immediate initiation or having taken initiation—is given specialised work. At this stage he is described as a Chela within his Master’s Heart.”

One thing I would here emphasise as I seek to give some light upon this subject. Being within the Master’s Heart in no way indicates a love-relationship between Master and disciple. The normal reaction is that at last the disciple has merited the right to be truly loved and, therefore, to be truly close to the Master. His life or lives of service have brought him at last the reward; he has now free access to the Master in the closest possible and mutual relationship of loving understanding. This stage of discipleship has absolutely no reference to this at all.

Chư huynh đệ thân mến, còn một điều nữa cần hiểu rõ là khi người đệ tử đạt tới giai đoạn này, y không còn là đệ tử chính thức theo cách bạn hiểu từ đó nữa. Y là Đạo Đồ cao cấp đã vượt ra ngoài sự giám sát và bảo vệ của Sư phụ để bước vào mối liên hệ trực tiếp với Đức Chưởng Giáo, là thầy của các Chân Sư và trụ điểm Trung ương của Thánh đoàn, cũng như Sư phụ là trụ điểm của một Đạo Viện. Sư phụ là trung tâm của một nhóm đệ tử, còn Đức Chưởng Giáo là trung tâm của Thánh đoàn. Khi hành giả càng tiến gần đến đích thực hiện chân ngã thì y càng nhận thức rõ ràng hơn rằng điểm trung tâm và chu vi là một.

For another thing, brother of mine, when the disciple reaches this stage he is no longer what you understand by an accepted disciple. He is an initiate of high standing and of elevated degree and has passed out of the supervision and the safeguarding of a Master into a direct relation with the Master of all the Masters, the Christ, who is the central point in the Hierarchy, just as the Master is the central point in an ashram. The Master is the heart of His group and the Christ is the heart of the Hierarchy. The closer one gets to realisation, the clearer becomes the concept that the point at the centre and the periphery are one.

Ý nghĩa của chữ “lòng” chính là ý nghĩa của sự sống vì nó vẫn đập một cách vĩnh cửu ở trung tâm vũ trụ. Trong sự sống đó người Đạo Đồ hiện diện một cách ý thức và tự nhận thức rằng mình không thọ lãnh sự sống nhiều bằng ban phát sự sống. Đó là một điều khác hẳn và nắm giữ các bí quyết của giai đoạn này trên Đường Đạo. “Lòng của Sư phụ” là một danh từ kỹ thuật ám chỉ những nguồn sống và nhiều ý nghĩa tương tự. Ở giai đoạn này và sau cuộc điểm đạo lớn, có một đường năng lực hay sinh khí trực tiếp (được cảm nhận và sử dụng) giữa người đệ tử hữu thức và:

The significance of the word “heart” is the significance of life itself, as it beats eternally at the very heart of the universe. Within that life, the initiate now consciously stands, realising himself not so much as being a recipient of life, but as a distributor of life. This is a very different thing and holds the key to this stage of discipleship.

The “Master’s Heart” is a technical term, indicating the sources of life and many analogous interpretations. There is at this stage and after a certain major initiation, a direct line of energy or of life—sensed, recognised, active and utilised—between the conscious disciple and

 • Luân xa tim
 • Luân xa tim trong đỉnh đầu
 • Hoa sen chân ngã, (cho tới cuộc điểm đạo thứ tư) vốn là luân xa tim của đời sống Chân thần.
 • Sư phụ ở trung tâm nhóm của Ngài
 • Đức Chưởng Giáo là Luân xa tim của Thánh đoàn
 • Sự sống chơn thần bắt đầu biểu lộ cuộc điểm đạo thứ ba.
 • Đức Ngọc Đế, trung tâm lực tim
 1. The disciple’s heart centre.
 2. The heart centre in the head. [768]
 3. The egoic lotus, which (until the fourth initiation) is the heart centre of the monadic life.
 4. The Master at the centre of His group.
 5. The Christ, the heart centre of the Hierarchy.
 6. The life of the Monad which begins to make itself felt at the third initiation.
 7. The Lord of Life Himself, the heart centre of Shamballa.

Khi đó đường dây liên hệ này nới rộng từ những trung tâm này hướng tới trước, lên trên và ra bên ngoài đến tận Sự Sống ở tận trung tâm của “bản ngã khác” của Địa cầu của chúng ta, hay là Kim Tinh, đến Mộc Tinh, rồi từ đó đến Đức Thái Dương Thượng Đế và đến một điểm trong Mặt Trời SIRIUS. Như bạn có thể thấy, như thế giai đoạn này khác rất xa với những gì ta có thể tưởng tượng. Đó là giai đoạn ghi dấu cuộc khởi đầu mới và một điểm giao thời quan trọng. Đó là một giai đoạn mà người ta bước vào xuyên qua cánh cửa Niết Bàn mở ngỏ, nơi bắt đầu của con đường tiến hóa siêu nhân loại. Đó là một giai đoạn đánh dấu nột cứ điểm đặc biệt ( nếu ta có thể dùng một từ như thế) của người đệ tử trên Con đường đi lên vốn được tiết lộ bởi Con đường được chiếu sáng; nó là sự đạt đến điểm nhận thức thâm sâu nhất được gọi một cách huyền bí là “trong trái tim”.

The line of relationship then extends from these onward and outward, and upward (spherically considered) to the Life at the very centre of our Earth’s “alter ego,” the planet Venus, to Jupiter and thence to the solar Lord Himself and on to a point in the Sun, Sirius. You can see, therefore, how different this stage is from what might be imagined. It is one which marks a new departure or beginning and a great transition. It is a stage which one enters through the open door of Nirvana, the beginning of the Path of the Higher Evolution. It is a stage which marks a specific location (if such an inappropriate word can be used) of the disciple upon that upward Way which is revealed by the lighted Way; it is the attainment of the innermost point of realisation, called esoterically “within the heart.”

Trước đây tôi có nói về những đệ tử ngoài thế gian được gần gũi với quả tim của sư phụ. Điều này không giống như là “ở trong lòng của Sư phụ”. Câu trên đề cập đến Chân Sư thuộc cùng một cung với đệ tử, câu dưới đề cập đến Đức Chưởng Giáo, tức sự tổng hợp cả các cung trong phạm vi của Thánh đoàn. Thế giới ngày nay có nhiều cơ hội để cho tất cả các đệ tử trở nên những đệ tử thế gian (worlfd disciple), gần gũi với quả tim của Sư phụ và để cho họ mau chóng vượt qua những giai đoạn đầu trên Đường Đạo. Nó đưa đến cơ hội cho những đệ tử thế gian bắt đầu tiến bước gần đến Đức Chưởng Giáo. Chư môn đệ phải chú ý đến cơ hội đầu tiên này, vì khi chư môn đệ tiến đến gần hơn với nhóm của mình thì chư môn đệ có thể bắt đầu sự huấn luyện để được hữu dụng ngoài thế gian. Phần đông chư môn đệ có cho rằng mình đã quá cao niên để thực hiện việc đó chăng? Điều đó chư môn đệ hãy tự giải đáp. Linh hồn vốn không có tuổi tác và có thể sử dụng cái thể xác của nó nếu thể xác ấy tự đào luyện thành một khí cụ thích nghi và sẵn sàng. Chư môn đệ có quá an phận và quá bận tâm với bản thân mình để có thể thực hiện sự buông xả là đức tính cần thiết cho việc phụng sự thế gian chăng? Điều đó chư môn đệ phải tự khám phá lấy và chứng minh lấy đối với mình.

I spoke to you elsewhere about world disciples being “close to the Master’s heart.” This is not the same thing as being “within the Master’s heart.” One refers to the Master upon the disciple’s ray; the other refers to the Christ, the Synthesis within the Hierarchy of all the rays. The world today offers opportunity to all disciples to become world disciples, close to the Master’s heart, and to pass rapidly through the earlier stages of discipleship. It offers opportunity to world disciples to begin their approach to the Heart of the Hierarchy, to Christ. It is with this first possibility that you should be concerned, for—as you come closer to your group—you can begin to get that training which will develop in you world usefulness. Are the majority of you too old to achieve this? That is for you to say. The soul knows no age and can use its instrument if it makes itself into a suitable and available instrument. Are you too set and too preoccupied with yourselves to achieve the detachment needed for world service? That is for you to find out and to prove to yourselves.

Nhóm đệ tử này đã được cung ứng nhiều cơ hội và được truyền dạy nhiều giáo lý. Đáng lẽ nó phải chứng minh lòng sùng tín và làm công quả phụng sự đến một mức độ khác thường. Tôi tự hỏi không biết có được như vậy chăng? Chư môn đệ có bị xuống tinh thần quá đổi chăng (điều này cũng đồng nghĩa với lòng ích kỷ) và quá nhạy cảm để có thể phụng sự nhân loại nhiều hơn từ trước đến nay? Điều đó có thể khắc phục được nếu chư môn đệ muốn. Chư môn đệ có luôn duy trì một tâm thức nhóm chăng? Hay chư môn đệ chỉ chú trọng riêng tư đến bản thân mình, và điều đó luôn ngăn cách chư môn đệ với đồng loại? Điều đó chư môn đệ cũng hãy tự khám phá lấy. Chư môn đệ có thật sự nhỏ nhoi, khiêm tốn—điều có được do nhận thức được Thiên Cơ và cái mục tiêu vĩ đại, huy hoàng—hay là có sự tự tiếp xúc mặc cảm rồi coi như đó là dấu hiệu của sự khiêm tốn tâm linh? Chư môn đệ có cần xét lại ý nghĩa của đức khiêm tốn, cũng như tất cả những đức tính khác, dưới ánh sáng của những giá trị huyền linh và tinh thần. Chư môn đệ có làm thế được không?

This group has had much opportunity [769] offered to it and much teaching. The output in devotion and service, demonstrated by this group, should be quite unusual and it should be a group demonstration. I would ask if this is so? Are you too depressed (which is a synonym for selfishness) and too sensitive to render service to humanity in a larger way than hitherto? That can be overcome if you care enough. Is your awareness a constant group-awareness? Or is it a constant self-awareness which comes consistently between you and your fellowmen? That is for you to discover. Have you the deep humility—based on a realisation of the Plan and the glory of the goal—and not a sense of self-depreciation over which you gloat and regard as an indication of spiritual humility? You need to re-interpret this theme of humility, as well as all your terms, in the light of the esoteric and spiritual values. Can you do this?

Trước đây tôi có đề cập tới những đệ tử quy tụ trong chu kỳ hiện tại theo lời kêu gọi của Thánh đoan. Câu này có sự liên quan nhất định trong thời kỳ này với chủ đề của chúng ta “các giai đoạn trên đường Đạo”. “Lời kêu gọi của Thánh đoàn” được phát ra cho toàn thể nhân loại, xuyên qua trung gian các nhóm đệ tử và Đạo Viện do các Đức Thầy điều khiển. Lời kêu gọi ấy được tiếp nhận bởi nhiều loại người khác nhau, và trong sự đáp ứng của họ. Lời kêu gọi ấy đã bị méo mó, lệch lạc nhiều, chỉ có những đệ tử cao cấp mới tiếp xúc đúng đắn hay đáp ứng một cách đầy đủ. Những người khác chỉ đáp ứng một vài khía cạnh của lời kêu gọi và sự hoạt động của họ rất kém, vì căn cứ trên sự diễn đạt sai lầm bị nhuộm mầu bởi những kém khuyết của phàm ngã, trầm trệ bởi sự bất động và thường là do động cơ ích kỷ. Qua sự đáp ứng của các đệ tử trong nhóm hay Đạo Viện, Đức Thầy có thể nhận biết vị trí hay mức độ tiến hóa của người đệ tử, tuy rằng tất nhiên còn có nhiều bằng chứng khác làm tiêu chuẩn xét đoán việc ấy.

Chúng ta hãy xét qua vài loại người đáp ứng với lời kêu gọi ấy. Phần đông đáp ứng một cách vô ý thức, nhưng phản ứng thuận lợi, bởi vì có một cái gì trong người họ hòa hợp với lời kêu gọi, hay bởi vì họ nhạy cảm với vài loại ảnh hưởng rung động nhất định nào đó. Đó là những loại người sau đây:

Earlier, I used a phrase in which I referred to “disciples assembling, in this cycle, at the call of the Hierarchy.” This has a definite relation at this time to our theme of discipleship and its various stages. “The call of the Hierarchy” goes out to humanity as a whole; it is sent out through the medium of the groups and Ashrams which are presided over by many of the Masters. It is caught and heard by many different types of people and in their response much distortion of that call creeps in; only the advanced disciple either brings it through correctly or responds adequately. The others respond to partial aspects of the call and their consequent activity is spasmodic, based upon erroneous interpretations, coloured by personality faults, delayed by inertia and often selfishly based. By the response of the disciples in His group or Ashram, the Master gauges the place and status of the disciple, though there are, of course, many other indicatory evidences.

Let us look at some of the types of people who respond to the call. Most of them do so unconsciously but react sympathetically, because something in them synchronises with the call, or because they are sensitive to certain vibratory influences.

1) Những người thật sự yêu thương nhân loại, tuy họ có thể không biết gì về giáo lý huyền môn, nhưng có lòng ưu ái để cố gắng trợ giúp đến mức tối đa. Họ có thể được Thánh đoàn sử dụng một cách vô ý thức để làm điều lành và công tác từ thiện một cách hữu hiệu. Họ thường hành động có kết quả xây dựng hơn những đệ tử thệ nguyện hay đệ tử chính thức. Bởi vì họ không có ý thức về địa vị, cấp đẳng hay trách nhiệm trong Đạo Viện và tầm mức quan trọng cá nhân của mình.

There are the true lovers of humanity, who, though they may have absolutely no knowledge of esotericism, yet care enough to do what they can to help. Unconsciously, they can be used by the Hierarchy to do good and efficiently [770] selfless work. They are frequently more constructive than pledged or accepted disciples, because they are unconscious of status, of any responsibility in an Ashram and of their individual importance.

2) Những người có năng khiếu thông linh ở khắp nơi trên thế giới và thuộc đủ mọi loại. Họ giao cảm với những nhân vật trên cõi trung giới, tiếp thu được ấn tượng thanh cao hay tiếp nhận được bằng TGCC vài khía cạnh của ý niệm phóng phát ra. Trong những trường hợp đó luôn luôn có ảo cảm, cảm nhận méo mó, xiêu vẹo và hiểu sai lầm. Điều này gây nên nhiều sự khó khăn, nhưng đó là một sức mạnh mà các nhà lãnh đạo và giáo hóa nhân loại phải lưu ý. Nó ảnh hưởng đến những phần tử kém thông minh nhất trong quần chúng và đưa đến cho họ một ý niệm đại cương, tuy lệch lạc về Thiên Cơ, nhưng làm cho người trí thức phải bực mình và làm cho công việc của người đệ tử càng thêm khó khăn, phức tạp.

Psychics everywhere throughout the world and of all kinds. They respond to those upon the astral plane who are catching the higher impression or who telepathically get some aspect of the projected idea. In such cases there is always glamour, distortion and misrepresentation. This causes much trouble but is a force with which the leaders and teachers of humanity must reckon. It affects the least intelligent of the masses of men and does give them some general, even if distorted, idea of the Plan, but is apt to revolt the intellectual, and complicate the work of the trained disciple.

3) Những đệ tử dự bị, họ tiếp nhận và đáp ứng với ấn tượng này mau lẹ và rõ ràng hơn hạng người nói trên. Họ thường tiếp nhận điều ấy qua nhãn quang và lời giáo huấn của một đệ tử cao cấp. Công việc phụng sự của họ đối với Thiên Cơ thường bị hỏng do sự vô minh, chấp ngã và hiểu sai lạc giáo lý. Họ quá cá nhân trong sự học hỏi chân lý và trong sự giao tiếp với vị đạo sư của mình.

Probationary disciples who receive and respond to the impression more promptly and clearly than the above group. They usually receive it through the vision and teaching of a senior disciple. Their service to the Plan is frequently spoiled by their ignorance, their self-centredness and their misrepresentation of the imparted teaching. Their approach both to the truth and to the teacher is too personal.

4) Những đệ tử chính thức, họ tiếp nhận ý tưởng và kế hoạch của Chân Sư một cách hoàn hảo hơn nhiều, nhưng thường không thực hiện được đầy đủ đúng theo tiêu chuẩn trong đời sống hàng ngày và trong công tác phụng sự thế gian bởi vì họ quá bận tâm với những vấn đề riêng tư trên tư thế của người đệ tử, với công phu lập hạnh của mình, với chức vị của họ trong Đạo Viện và vị thế của họ đối với Sư phụ. Nếu họ biết quên mình, quên những sự khó khăn riêng tư, những giải thích cá nhân về chân lý, chỉ  thương yêu đồng loại, chỉ nghĩ đến việc phụng sự một cách kiên tâm bền chí, thì họ sẽ vượt qua mau chóng hơn những giai đoạn trên đường Đạo.

Accepted disciples who get the Master’s idea and plans in far greater completeness, but fail often to work them out as they should be in the world of daily living and of service because they are so preoccupied with their own problems as disciples, with their own character training, and with their status in a Master’s Ashram and His interest in them. If they would forget themselves, their difficulties and their individual interpretations of truth, and just love their fellowmen and each other, and if they would simply obey to the point of crucifixion the “order of Service,” they would pass more rapidly through the various stages of discipleship.

5) Những đệ tử gần gũi với trái tim của Chân Sư, những đệ tử thế gian và những đệ tử trong hào quang của Chân Sư, biết rõ kế hoạch của Ngài, nó cũng  là kế hoạch của Thánh đoàn, tuy có đặt trọng tâm vào một vài khía cạnh đặc biệt. Những đệ tử  này thường thành công mỹ mãn trong vài trò của mình, sự thành công đó phần lớn do nơi ý thức tập thể, lòng khiêm tốn sâu xa và lẽ tất nhiên do một trí năng phát triển đầy đủ và một thể tình cảm đã được kềm chế.

Disciples close to the Master’s heart, world disciples and those who are consciously in His aura, know His plan, which is the Plan of the Hierarchy as a whole, though emphasising some appropriate aspect. They usually play [771] their part successfully, and their success is largely due to their constant group awareness and to a deep humility and, naturally, to a well-developed intellect and controlled astral body.

Tôi không có gì để nói nhiều hơn với chư môn đệ trong lúc này về công tác và mối tương quan tập thể. Có một sự trung kiên nội môn vốn khác hẳn sự trung kiên theo ý nghĩa thông thường của thế gian mà tôi muốn thấy được phát triển trong nhóm. Vài đệ tử, nhất là những người hay có khuynh hướng tự bào chữa, nên học tập đức trung kiên thầm lặng này, nó có tác dụng kết hợp cả nhóm làm một. Để tự vệ hay tự bào chữa thật rất dễ dàng hy sinh các bạn đồng môn hay người cộng tác với mình, nhưng không dễ gì mà hàn gắn sự rạn nứt đó.

There is little more that I can say to you all at this time anent the group work and relationships. There is an esoteric loyalty which is different to the ordinary world loyalty which I seek to see developed in the group. Some of you, particularly those who take quick refuge in self-defense, need to learn this silent loyalty which serves to integrate the group, as one. It is easy in self-defense to sacrifice one’s brothers and one’s fellow workers. It is not easy to heal the subjective rift thus made.

Tư tưởng rõ ràng, sáng sủa là điều cần thiết trên nhiều lãnh vực trong khi nhóm đệ tử này bắt đầu gắn kết và làm việc chung với nhau. Sự phân biện sáng suốt cũng là điều cần thiết. Thời kỳ này là lúc những đường ranh giới giữa những Lực Lượng Duy Vật và những Lực Lượng Của Ánh Sáng phải được phân định rõ ràng. Khi mà trên thế gian đã có sự phân định rõ rệt giữa một đàng là con đường tình thương, thiện chí và một đàng là con đường tàn bạo, thù ghét thì các đệ tử phải có một thái độ rõ ràng, dứt khoát, không thành kiến hay thiên lệch. Nhiệm vụ khó khăn của nhóm đệ tử này là cương quyết chống lại những lực lượng phá hoại và thù nghịch, triệt để cố gắng hóa giải và loại trừ những lực lượng tàn phá đó, đồng thời vẫn giữ thái độ hoàn toàn bất hại và hiểu biết từ ái. Đó là vì trong thời kỳ hiện tại trên trần gian có những nguyên tắc và lý tưởng cần phải tranh đấu để bảo vệ, nhưng đồng thời cũng phải bảo tồn và tạo dựng nên cái nguồn năng lực sống động của tình thương, nó sẽ hàn gắn cái hố cách biệt giữa 2 lực lượng đối nghịch để có thể đưa đến sự hòa hợp, thông cảm về sau này.

Clear thinking is needed along many lines as this group begins to cohere and work together. An acute discrimination is also required. These are days when the lines of demarcation between the Forces of Materialism and the Forces of Light must be clearly defined. When the contrast between the way of love and goodwill and the way of cruelty and hate is being clearly defined on earth, disciples must exercise an unprejudiced attitude. To this group comes the difficult task of standing firmly on the physical plane against that which is destructive and hateful (in the true sense of the word), doing all that can be done to bring the destructive agencies to an end and to final powerlessness and, at the same time, preserving an inner attitude of complete harmlessness and loving understanding. For, my brothers, there are principles and ideals in the world at this time worth struggling for, but whilst the struggle is on it is necessary consciously to preserve and create that field of living, loving energy which will eventually bridge the gap between the two opposing factions and groups and so enable later contact to be made.

Vài đệ tử không suy tư rõ ràng về những vấn đề liên hệ, vì họ quá chú trọng đến hình thức bên ngoài của cuộc tranh đấu nên không có một nhãn quang thấy biết sâu xa. Một đời sống song đôi, vừa tích cực tham gia việc thế sự để chống lại những lực lượng bất hảo đang làm trì trệ sự tiến hóa và hủy diệt nhân loại với những lý tưởng cao cả nhất của nó, nhưng đồng thời cũng duy trì một thái độ yêu thương thường xuyên, không phải là một công việc dễ dàng, nhất là đối với một vài người trong chư môn đệ. Nhân loại ngày nay hợp nhất đến nỗi không một cá nhân hay một nhóm người nào có thể tự cô lập, tách rời khỏi các sinh hoạt và lợi ích chung của nhân loại. Một thái độ tiêu cực cũng không đủ để giải quyết cơn khủng hoảng trên thế giới hiện nay. Người nào không kề vai gánh bớt các nghiệp quả của thế gian và chia sẻ nổi khổ đau của nhân loại, sẽ làm trì hoãn sự tiến bộ của họ, vì như thế là họ tự đặt mình ra ngoài trào lưu tâm linh đang dâng lên cao với những nguồn năng lực phục sinh đang thấm nhuần khắp nơi trên thế giới hiện nay cũng giống như sự xung đột mãnh liệt đang tiếp diễn trong tâm hồn và đời sống của tất cả những Đạo sinh và đệ tử trên thế gian và đó là dấu hiệu chắc chắn rằng họ đang bước lên đường đạo một cách ý thức. Chân ngã và phàm ngã đang đối diện nhau để đi đến quyết định mà chân ngã vẫn chờ đợi trên cõi riêng của nó. Đó là điều đang diễn ra với người chí nguyện thế gian (world aspirant), hay Nhân loại, vào thời kỳ này. Hãy suy gẫm cẩn thận về điều này. Những thành viên trong nhóm người Phụng sự Thế gian không thể tách rời khỏi tình trạng khó khăn đang xuất hiện trước mắt mọi người. Họ không thể và không nên lẩn trốn vào cái lớp vỏ che đậy sự an toàn của sự tu luyện bản thân và lợi ích cá nhân. Nếu đó là thái độ của chư môn đệ thì tôi không thể giúp chư môn đệ được gì nhiều, vì nó chỉ cho tôi thấy rằng chư môn đệ không có óc phân biện để nhận định các giá trị tâm linh, chỉ muốn lẩn tránh những việc khó khăn, khổ nhọc, muốn trao gánh nặng lên vai kẻ khác và không đồng hóa với niềm hạnh phúc, khổ đau của nhân loại.

Some of you are not thinking with sufficient clarity about the issues involved, being unduly engrossed with the outer signs of the struggle and so losing the long range picture. The dual life of active world participation in opposing that which is seeking to hold back and to destroy humanity and its highest ideals and—at the same time—to preserve a steady attitude of love, is not an easy one, particularly for some of you. Such is human integration today that it is not possible for any person or groups of people to isolate themselves away from [772] human activities and human welfare. Nor is a negative attitude adequate to the solution of the present world crisis. Those who refuse to share in the world karma and pain will find their entire progress inevitably slowed down, for they will have put themselves outside the great tide of spiritual force now sweeping in regenerating streams throughout the world of men. The present world conflict is analogous to the stern conflict which is going on within the hearts and lives of all the world aspirants and disciples and is inevitably a sign that they are setting their feet upon the Path of Conscious Discipleship. The higher Self and the personality meet face to face for the determination of that decision for which the soul (the Self) upon its own plane is waiting. This is what is also happening with the world aspirant, Humanity, at this time. Ponder with care upon this idea. It is not possible for members of the New Group of World Servers to divorce themselves from the acute situation now to be seen and felt. They cannot and must not escape into a cul-de-sac of personal training and individual interests. If that is your attitude, then there is little that I can do for you, for this would indicate to me an inability to differentiate in values, a desire to retreat in thought from the unhappy and the unpleasant and to shift responsibility on to the shoulders of others, plus a failure to identify yourselves with humanity.

Lời kêu gọi cứu độ thế gian đã được phát ra, ngày nay các đệ tử đang quy tụ khắp nơi trên thế giới. Đó không phải là sự tụ họp trên cõi hồng trần mà là một diễn biến sâu xa có tính chất nội tại. Mỗi vị Chân Sư đều phát ra lời kêu gọi, nhiều đệ tử dự bị dẫu rằng đang ở điểm cách xa nhất trong vòng ảnh hưởng của Chân Sư  đều đang sốt sắng đáp ứng. Những hành động bên trong của họ thường là cả xấu lẫn tốt và sự đáp ứng của họ thường là do sự thúc đẩy của ước muốn tiến bộ cá nhân và khoa trương bản ngã. Ở vào giai đoạn này, họ có gây nhiều khó khăn, phức tạp cho lời kêu gọi phụng sự. Tuy nhiên, những hành động xiêu vẹo, lệch lạc của họ thể hiện lời tiên tri trong Tân Ước rằng vào lúc cuối cùng, sẽ có nhiều người làm sai lệch sự thật về sự phát triển tâm thức siêu linh và sự trở lại của Đấng Christ, tức là sự giáng lâm lần thứ nhì của Đức Chưởng Giáo.

The call to world salvage has gone out and today disciples are assembling all over the world. It is not an assembling upon the physical plane but a profound subjective happening. Each of the Masters is sending out the call and many probationary disciples, even though placed upon the furthest point in the periphery of the Master’s influence, are responding with eagerness; their motives are normally mixed and their response is frequently galvanised by a desire for personality progress and aggrandisement. They are, at this particular time, greatly complicating the call to service but their distortions are bringing about the fulfilment of the New Testament prophecy that (at the time of the end) there will be much distortion of the truth concerning the spread of the Christ consciousness and the return of the Christ, or the “Second Coming.”

Như thế, người đệ tử trải qua từng giai đoạn, thực hiện lần lần mọi giai tầng giác ngộ, từ thấp tới cao, từ mãnh lực tới năng lượng, từ việc tập trung vào Phàm ngã đến sự gắn kết linh hồn, và từ đó, từ linh hồn tới tinh thần, từ hình thể tới sự sống. Y đã thám hiểm tất cả mọi ngành kiến thức và hiểu biết, y đã xuống tận những hang sâu, vực thẳm của địa ngục, y đã trèo lên đỉnh cao cùng tột của sự Điểm Đạo, và từ đó vượt khỏi giới hạn của không gian và thời gian, y đã mất hết tất cả mọi ý thức về bản ngã và là một điểm trụ tư tưởng trong trí của Thượng Đế. Tôi có thể nói gì hơn nữa? Chắc là không. Vậy tôi chấm dứt nơi đây những lời huấn thị này và trách nhiệm của tôi cũng hết.

Bây giờ mới bắt đầu những trách nhiệm của chư môn đệ.

CHÂN SƯ TÂY TẠNG

And so, from stage to stage the disciple passes, going from light to light, from perception to perception, from force to [773] energy, from personality focus to soul integration and, then, from soul to spirit, from form to life. He has explored all the avenues of knowledge; he has descended into the depths, into hell and into the valleys; he has climbed the mountain top of initiation and from there has swung out beyond space and time; he has lost all self-interest and is a focussed point of thought in the mind of God. Can I say more than this? I think not, my brothers. And so I bring to an end this series of instructions and my responsibility in this connection is ended. Yours now begins.

THE TIBETAN.

 

4 Comments

 1. Jupiter Nguyen

  ” … còn một điều nữa cần hiểu rõ là khi người đệ tử đạt tới giai đoạn này, y không còn là đệ tử chính thức theo cách bạn hiểu từ đó nữa. Y là Đạo Đồ cao cấp đã vượt ra ngoài sự giám sát và bảo vệ của Sư phụ … ”
  Câu nói đó của chân sư DK thật là hay và minh triết , vì như một đứa trẻ nhỏ chỉ cần sự chăm sóc và bảo vệ của cha mẹ khi nó chưa trưởng thành nhưng khi nó trưởng thành thì nó không cần những thứ đó nữa . Phải chăng là một đệ tử thì phải đến một lúc nào đó cần phải thoát khỏi sự ràng buộc của chân sư nhưng không có nghĩa là từ bỏ chân sư như Krishnamutri đã làm ?

 2. Jupiter Nguyen

  ” … y đã xuống tận những hang sâu, vực thẳm của địa ngục, y đã trèo lên đỉnh cao cùng tột của sự Điểm Đạo, và từ đó vượt khỏi giới hạn của không gian và thời gian, y đã mất hết tất cả mọi ý thức về bản ngã … ”
  Câu nói đó thật là hay và tuyệt diệu . Phải chăng nếu ta còn ý thức về bản ngã của mình là ta còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian ?
  Phải chăng còn ý thức về bản ngã của mình ta ta sẽ không thể hiểu được con người thật của mình ? Phải chăng con người chỉ hiểu được chính mình chỉ khi nào y đã hủy diệt được những gì đã tạo nên chính y ?
  Tôi nhớ Krishnamutri đã nói rằng ” Bạn chính là quá khứ , là hiện tại và tương lai ” . Câu nói đó của K hơi bất ngờ và kỳ lạ nhưng có thể là đúng . Phải chăng cái đã tạo nên chính Ta , cái bản ngã của ta đó chính là quá khứ của ta và hiện tại của ta và thậm chí là tương lai của ta cũng tạo nên cái Tôi hay cái bản ngã của ta ( vì có thể đối với ai mà thuộc đẳng cấp như K trở lên thì có thể họ đã nhìn thấy quá khứ , hiện tại và tương lai cùng biểu hiện như là một và đồng thời )
  Do đó đối với câu hỏi nổi tiếng ” Tôi Là Ai ? ” thì có thể trả lời ngay rằng ” Ta chính là Thời Gian ” , thời gian bao gồm quá khứ , hiện tại và tương lai. Vì chắc rằng chính cái Ta , cái Tôi hay cái bản ngã đó được tạo nên từ thời gian.

 3. Jupiter Nguyen

  ” Chẳng phải rõ ràng với các bạn rằng các đạo đồ bậc cao sống trong một thế giới của các phản ứng và các hiện tượng tinh tế vốn hoàn toàn không thể tưởng tượng được đối với các đệ tử trung bình? ”
  Câu nói đó của chân sư DK thật là đúng lắm , cũng như chúng ta không thể diễn tả và cho dù có diễn tả cái trạng thái tâm thức loài người cho thú vật được hiểu thì chúng cũng không thể hiểu nổi , nhưng con người có thể hiểu được cái tâm thức của loài vật vì trước khi tiến hóa thành người thì con người cũng đã từng là con thú. Cũng tương tự như vậy các Đấng Chân Sư hiểu được cái trạng thái tâm thức của loài người nhưng con người bình thường thì không thể hiểu nổi cái trạng thái tâm thức của các Ngai.

 4. Jupiter Nguyen

  ” Chư môn đệ có cần xét lại ý nghĩa của đức khiêm tốn, cũng như tất cả những đức tính khác, dưới ánh sáng của những giá trị huyền linh và tinh thần. Chư môn đệ có làm thế được không? ”
  Vậy thì thế nào đức khiêm tốn ? người ta nói nhiều và có nhiều định nghĩa về đức khiêm tốn và nhiều người thường tỏ ra bề ngoài là có đức khiêm tốn nhưng thật sự thì đức khiêm tốn là gì ?
  Phải chăng người khiêm tốn là người không đánh giá bản thân mình cao hơn những gì mình đang có và không đánh giá bản thân mình cao hơn vị trí mình đang đứng ( trên nấc thang tiến hóa ) ?
  Phải chăng người khiêm tốn cũng là người thấy và hiểu được rằng tất cả mọi linh hồn đều bình đẳng và đều có những khả năng tiềm tàng giống như nhau cả do đó trong thâm tâm của người khiêm tốn thật sự không xem thường bất cứ ai cả mà tôn trọng tất cả mọi người ?

Leave Comment