Cấu tạo con người – Phần 12 – Bốn lunar lord của Phàm Ngã

Các Nguyệt Tinh Quân (lunar lords) của Phàm ngã

Trong bài trước, chúng ta đã tìm hiểu về các Elementals của phàm ngã qua giảng dạy của Ông C.W. Leadbeater và bà Annie Besant. Trong phần giảng lý của hai vị trên, chúng ta cũng học hỏi được những cách để kiểm soát các elemental đó, chủ yếu là kiểm soát tinh linh dục vọng. Điều quan trọng trong phần giảng lý đó là vun bồi đức tính trái ngược của tật xấu mà ta muốn kiểm soát, thay vì suy nghĩ tập trung vào tật xấu đó. Đây là điểm mà nhiều người mới học đạo thường nhầm lẫn. Càng suy nghĩ đến tật xấu thì càng làm cho nó mạnh thêm mà thôi.

Trong phần tiếp theo này, chúng ta sẽ học sâu hơn về các điều trên. Trước tiên, chúng tôi cũng xin trích một đoạn trong sách của Chân sư DK nói về các Elementals của Phàm ngã:

Nếu năng lượng thấp của tập hợp các nguyên tử hình tướng là yếu tố kiểm soát thì ba điều sẽ diễn ra:

 1. Các hình tướng tự nó sẽ phát triển dần lên và ngày càng mạnh hơn, cho đến khi tiếng nói chi phối của các nguyệt tinh quân (lunar lords) của nó sẽ bóp nghẹt mọi tiếng nói khác và con người bị cuốn trở lại

Sự trì trệ

Sự mù quáng

Sự nô lệ

 1. Nhiều người không chỉ chịu sự kiểm soát của một trong các hình tướng này, mà còn là tù nhân của cả ba. Trong khi nghiên cứu con người tam phân thấp hơn và các nguồn năng lượng, các sinh linh tìm cách kiểm soát y, chúng ta nên nhớ rằng chúng được chia làm ba loại:
  1. Các sinh linh (sự sống) cá nhân nhỏ bé mà chúng ta gọi là các nguyên tử hoặc các tế bào của cơ thể. Chúng tồn tại trong ba nhóm và cấu tạo thành bốn thể tương ứng: thể hồng trần đậm đặc, thể dĩ thái, thể cảm dục và thể trí.
  2. Tập hợp của những sinh linh này trong tổng thể tạo thành bốn loại tinh linh khác nhau, là các thực thể gắn kết riêng biệt, mặc dù chưa tự ý thức. Bốn nguyệt tinh quân (lunar lords) này tạo thành cái mà Minh triết Ngàn đời gọi là “bốn cạnh của hình vuông.” Chúng là “Tứ Nguyên (Quaternary) thấp”, “các hình lập phương giam hãm,” hay là thập tự giá mà Con người Tinh thần bên trong phải chịu đóng đinh trên đó. Bốn tinh linh này có một trí thông minh riêng của chúng và chúng ở trên con đường giáng hạ tiến hóa, tuân theo định luật riêng của chúng khi chúng có xu hướng trở nên mạnh mẽ, và do đó thể hiện hoàn toàn nhưng gì ở trong chúng.
  3. Một nguyệt tinh quân nổi trội kiểm soát, là cái mà chúng ta hiểu theo thuật ngữ “phàm ngã”; y (nếu đại từ nhân xưng có thể được sử dụng cho nó) là tổng thể của các tinh linh hồng trần, cảm dục và trí tuệ, và chính là mãnh lực này hiện nay buộc các năng lượng bốc lửa ‘của cơ thể nuôi dưỡng ba trung tâm lực [luân xa] thấp. Thể dĩ thái có một vị trí độc nhất đáng ngạc nhiên, đơn giản chỉ là khí cụ của prana hay sự sống và luân xa mà nó sử dụng tồn tại trong một phạm trù riêng của chính nó.
 2. Tất cả các hình tướng dưới nhân loại trong tổng hợp của chúng là một yếu tố ngăn cản mạnh mẽ của tiến trình hướng tới sự giải thoát của Chân nhân. Chúng tạo thành điều ngược lại với những gì mà chúng ta hiểu thế giới của Chân sư, và cả hai là đối cực trực tiếp với nhau từ quan điểm của những người tầm đạo.

Vị Chân sư có thể bước vào thế giới hình tướng, có thể tiếp xúc nó, làm việc ở trong đó mà không bị ảnh hưởng bởi nó, bởi vì bên trong Ngài không có gì đáp ứng được với nó. Ngài nhìn xuyên qua những ảo tưởng đến thực tại đằng sau và, tự biết vị trí mà Ngài đứng, và không có chi trong sự hấp dẫn và nhu cầu của các nguyệt tinh quân này thu hút được Ngài. Ngài đứng giữa các cặp đối lập. Trong việc nhận thức các tính chất của thế giới hình tướng này, trong việc hiểu các sinh linh cấu thành nó, và trong khả năng nghe được tiếng nói của “Đấng Duy Nhất Vô Hình sắc” ở trên sự xung đột của tất cả những tiếng nói thấp hơn, người chí nguyện có cơ hội để thoát khỏi sự thống trị của vật chất. [Các Cung và Điểm đạo, trang 10]

If the lower energy of the aggregate of the form-atoms is the controlling factor three things will take place:

 1. The form itself will grow by accretion and will become ever more potent, until the dominant voice of its ‘lunar lords’ will stifle all other voices and the man be swept back into

Inertia

Blindness

Bondage

 1. Many people are not only under the control of some one or other of their forms but are the captives of all the three. In studying the lower threefold man and the energies or lives that seek to control him it should be remembered that they fall into three categories:
 2. Many people are not only under the control of some one or other of their forms but are the captives[1] of all the three. In studying the lower threefold man and the energies or lives that seek to control him it should be remembered that they fall into three categories:
  1. The individual tiny lives which we call the atoms or cells of the body. These exist in three groups and compose respectively the four types of bodies: dense physical, etheric, astral and mental.
  2. The aggregate of these lives which constitute in themselves four types of elementals or separate coherent, though not self-conscious, existences. These four lunar lords constitute what the Ageless Wisdom teaching calls “the four sides of the square.” They are the “lower quaternary,” “the imprisoning cubes,” or the cross upon which the inner spiritual Man is to be crucified. These four elementals have an intelligence all their own, are upon the involutionary arc, are following the law of their own being when they tend to become powerful, and thereby fully express that which is in them.
  3. A dominant controlling lunar lord who is that which we understand by the term the ‘lower personality’; he (if the personal pronoun can be used) is the sumtotal of the physical, astral and mental elementals, and it [10] is this power which at present forces the ‘fiery energies’ of the body to feed the lower three centres. The etheric body has a unique and curious position, being simply the vehicle for prana or life and the centre which it uses exists in a category by itself. [This center is spleen and has a unique position in the system of centers]
 3. All subhuman forms in their aggregate prove a powerful deterrent factor in the progress towards emancipation of the Real Man. They form the opposite to what we understand by the world of the Master and the two are in direct opposition to each other from the standpoint of the aspirant.

The adept can enter the world of form, can contact it, work in it and remain unaffected by it because there is nothing in him to respond to it.  He sees through the illusion to the reality behind and, knowing where he stands himself, there is naught in the appeal and the demand of these lunar lords to attract him.  He stands midway between the pairs of opposites.  In the realisation of the nature of this world of form, in a comprehension of the lives which compose it, and in an ability to hear the voice of the “formless One” above the strife of all the lower voices, comes the opportunity for the aspirant to escape from the dominance of matter. [RI 10]

Đoạn trên đây nói rõ và chi tiết hơn đoạn văn mà chúng tôi trích dẫn trong bài thứ 11 trước đây. Sau đây là một số điểm mà các bạn cần chú ý trong giảng dạy của Chân sư DK:

I. Các Elementals trong phàm ngã tam phân chia làm ba loại khác nhau. Loại thứ nhất là các sinh linh vô cùng nhỏ bé cấu thành ba thể thấp của con người. Đối với thể xác thì đó là các nguyên tử, các tế bào hợp thành thể xác. Huyền linh học tuyên bố rằng trong thiên nhiên không có gi là không có sự sống, từ hạt nguyên tử nhỏ bé nhất đến giải ngân hà vô cùng to lớn. Lấy ví dụ thể xác của chúng ta, các tế bào của thể xác do các nguyên tử hợp lại thành. Nhiều tế bào hợp thành mô, cơ quan, bộ phận như tim, gan, phổi … Những thành phần đó của cơ thể đều có sự sống riêng của nó. Các tế bào đều có sự sống riêng, nhưng trong tổng thể, các tế bào hợp thành một cơ quan cũng có sự sống riêng của cơ quan đó, và tòan bộ các cơ quan của thể xác hợp thành một tinh linh, gọi là tinh linh thể xác (dense physical elemental).

Tương tự, đối với thể trí và thể cảm xúc, chúng cũng do các thành phần tế vi cấu tạo thành. Các thành phần tế vi này được các nhà Thông Thiên Học gọi Elemental Essence, còn được dịch là Tinh Hoa Chất. Trên cõi thượng trí (cõi phụ 1, 2, 3 của cõi trí tuệ), lòai tinh hoa chất được gọi là Elemental Essence I. Trên cõi hạ trí (cõi phụ 4, 5, 6, 7 của cõi trí), loài tinh hoa chất được gọi Elemental Essence II. Trên cõi trung giới, loài tinh hoa chất được gọi là Elemental Essence III. Không thấy sách vở Thông Thiên Học nói đến loài tinh hoa chất trên cõi trần, nhưng định luật tương đồng khiến chúng ta suy diễn phải có cái tương ứng với lòai tinh hoa chất trên cõi trí và cõi trung giới. Các loài tinh hoa chất này đều trên con đường giáng hạ tiến hóa, nghĩa là đi sâu vào vật chất. Sự tiến hóa của chúng là ngày càng đạt đến những rung động thô kệch và năng nề hơn. Và sự tiến hóa của chúng đi từ loài tinh hoa chất thứ nhất đến tinh hoa chất thứ II và thứ III, cuối cùng chúng đi vào giới Kim Thạch. Do đó bạn đọc lại câu của Chân sư DK trong đoạn trích dẫn ở trên:

Các sinh linh (sự sống) cá nhân nhỏ bé mà chúng ta gọi là các nguyên tử hoặc các tế bào của cơ thể. Chúng tồn tại trong ba nhómcấu tạo thành bốn thể tương ứng: thể hồng trần đậm đặc, thể dĩ thái, thể cảm dục và thể trí.

Loại thứ hai là các Tinh Linh thể xác, Tinh linh Dĩ thái, Tinh linh Dục Vọng và Tinh linh Trí Tuệ mà ta nói đến trong bài 11 trước đây, là tổng thể của các sự sống bé nhỏ của Loại 1. Bốn Elemental này cũng ở trên đường giáng hạ tiến hóa, có một trí “thông minh” nào đó, nhưng chưa đạt đến trình độ tự thức (self-consciousness). Bốn Elemental này cũng được Chân sư DK gọi là các nguyệt tinh quân (lunar lords – các chữ đều viết thường), được gọi là bốn cạnh của hình vuông. Phàm ngã của chúng ta, nếu tách thể xác và thể dĩ thái riêng ra, trở thành có bốn thể, khi đó nó được gọi là Quaternary—Bộ Tứ hay Tứ Nguyên, là Hình Vuông mà bốn cạnh là các thể trí, thể cảm dục, thể dĩ thái, thể xác. Biểu tượng học cũng ví bốn thể này là Thập Tự Giá mà đức Christ—Chân ngã của chúng ta—bị đóng đinh trên đó.

Cấu tạo con người - Tam nguyên tinh thần và Tứ Nguyên Hạ

Cấu tạo con người – Tam nguyên tinh thần và Tứ Nguyên Hạ

Các bạn đọc lại câu viết của Chân sư DK:

Tập hợp của những sinh linh này trong tổng thể tạo thành bốn loại tinh linh khác nhau, là các thực thể gắn kết riêng biệt, mặc dù chưa tự ý thức. Bốn nguyệt tinh quân (lunar lords) này tạo thành cái mà Minh triết Ngàn đời gọi là “bốn cạnh của hình vuông.” Chúng là “Tứ Nguyên thấp”, “các hình lập phương giam hãm,” hay là thập tự giá mà Con người Tinh thần bên trong phải chịu đóng đinh trên đó. Bốn tinh linh này có một trí thông minh riêng của chúng và chúng ở trên con đường giáng hạ tiến hóa, tuân theo định luật riêng của chúng khi chúng có xu hướng trở nên mạnh mẽ, và do đó thể hiện hoàn toàn nhưng gì ở trong chúng.

Đức DK nói rằng các elementals hay các lunar lord này tuân theo luật riêng của chúng vì chúng ở trên con đường giáng hạ tiến hóa. Bốn lunar lord (hay bốn elemental) này trong tổng thể hợp thành một Lunar Lord (viết hoa), là Tinh Linh tổng hợp của bốn tinh linh trên, kiểm soát bốn tinh linh đó, đó là phàm ngã của chúng ta. Đây là lọai thứ ba mà Chân sư DK nói đến. 

II. Và các bạn cũng nhớ câu nói trước đây của đức DK trong bài trước, các tinh linh hay lunar lord này có đời sống riêng của chúng, và chúng tồn tại trong phàm ngã chúng ta do những sợi dây nghiệp quả của nhiều kiếp sống. Các lunar lords hay nguyệt tinh quân này cũng có sự tiến hóa riêng của chúng. Mục tiêu tiến hóa trước mắt của các nguyệt tinh quân (lunar lord) này là gì? Trong A Treatise on Cosmic Fire, Chân sư DK cho chúng ta biết rằng mục tiêu của các lunar lord hay lunar pitris (Thái âm Tổ phụ) này trong chu kỳ tiến hóa sắp tới là gia nhập vào giới động vật:

Các lunar pitris: sẽ trở thành con người. Các nhóm cao cấp của các Thái âm tổ phụ sẽ chuyển trực tiếp vào giới động vật và được biệt lập ngã tính trong chu kỳ sắp tới. Ba phân nhóm cao sẽ trở thành các người-thú, còn bốn nhóm thấp sẽ tạo thành các hình thể tứ phân của con người trong chu kỳ tiến hoá sắp tới. 

The lunar Pitris: To become men. They will in their higher grades pass directly into the animal evolution of the next cycle and so eventually individualise. Their three higher grades will become animal-men, and the lower four will con­tribute to the quaternic forms of the men of the next creation.

III. Các bạn cũng có thể đọc lại bài Sự Chết – Phần 2: Diễn tiến của sự chết – Tiến trình hoàn nguyên (Restitution) để hiểu thêm về elemental thể xác vào lúc chết.

Ở đây, chúng tôi cũng xin mở ngoặc nói thêm về thuật ngữ Elemental Essence—Tinh Hoa Chất—là thuật ngữ được Ông CW Leadbeater và bà Annie Besant sử dụng trong các sách của mình. Bà Blavatsky không sử dụng thuật ngữ đó, và bà chỉ dùng Elemental để chỉ tất cả từ Elemental Essence cho đến Nature Spirits nên người học đạo bị rối trí. Đức DK có sử dụng thuật ngữ Elemental Essence trong sách của Ngài nhưng Ngài không giải thích chi tiết, xem như người học đạo đã biết và hiểu về nó. Do đó, chúng tôi xin trích dẫn phần giảng giải rất hay sau đây của Ông C.W. Leadbeater trong quyển The Astral Plane về các loài tinh hoa chất để các bạn hiểu thêm bản chất của chúng:

Loài Tinh Hoa Chất

Khi người ta nói đến một tinh linh (an elemental) đối với nhóm mà chúng ta đang xem xét hiện nay [tinh hoa chất] thì đó là điều khá sai lầm bởi vì đúng ra không có một thực thể như thế. Cái mà ta nhận thấy là một kho vô tận những tinh hoa chất. Chúng vô cùng nhạy cảm đối với mọi thay đổi của tư tưởng con người, chúng đáp ứng một cách rất tinh vi, nhanh chóng từng sát-na, đối với một rung động phát ra từ ý muốn hoặc dục vọng của con người, dù ý muốn hay dục vọng này chỉ xảy ra một cách vô thức.

To speak, as we so often do, of an elemental in connection with the group we are now considering is somewhat misleading, for strictly speaking there is no such thing. What we find is a vast store of elemental essence, wonderfully sensitive to the most fleeting human thought, responding with inconceivable delicacy in an infinitesimal fraction of a second to a vibration set up in it even by an entirely unconscious exercise of human will or desire.

Ngay lúc nó chịu ảnh hưởng của tư tưởng hay ý muốn phát ra, tinh hoa chất sẽ được đúc khuôn thành một mãnh lực sống động, thành cái mà chúng ta có thể mô tả như một tinh linh, ngay khi ấy nó không còn thuộc vào loại mà chúng ta đang đề cập nơi đây, mà trở thành thành viên của nhóm tinh linh nhân tạo. Sự hiện tồn riêng rẽ của tinh linh nhân tạo thường không bền, khi xung động đã tạo nên nó chấm dứt nó trở vào trong khối chưa phân hóa của loại tinh hoa chất đặc biệt mà từ đó nó xuất ra.

But the moment that by the influence of such thought or exercise of will it is moulded into a living force – into something that may correctly be described as an elemental – it at once ceases to belong to the category we are discussing, and becomes a member of the artificial class. Even then [95] its separate existence is usually of the most evanescent character, and as soon as its impulse has worked itself out it sinks back into the undifferentiated mass of that particular subdivision of elemental essence from which it came.

Phân loại các loài tinh hoa chất là công việc rất nhàm chán, nếu liệt kê ra cũng rất khó hiểu, ngoại trừ người chuyên nghiên cứu về chúng, có thể gọi chúng hiện ra trước mặt để so sánh. Tuy nhiên muốn hiểu biết một vài loại chính cũng không khó lắm, và điều này rất hữu ích…

It would be tedious to attempt to catalogue these subdivisions, and indeed even if a list of them were made it would be unintelligible except to the practical student who can call them up before him and compare them. Some idea of the leading lines of classification can, however, be grasped without much trouble, and may prove of interest.

Điều cần nhớ là, sự tiến hóa của loài tinh hoa chất đôi khi được gọi là sự tiến hóa theo chiều đi xuống của vòng cung, tức là tiến sâu và vướng mắc vào vật chất mà ta nhận thấy trong giới kim thạch, thay vì tiến ra xa khỏi vật chất như hầu hết sự tiến hóa khác. Như thế, sự tiến hóa của nó có nghĩa là đi xuống vào trong vật chất, thay vì đi lên những cõi cao hơn. Trước khi hoàn toàn hiểu được mục đích của nó, ta thấy có sự đảo lộn lạ lùng. Nếu học giả không giữ vững ý niệm trên rõ ràng trong trí, họ sẽ bị bối rối bởi những điều khác thường phức tạp ấy.

A point of which we must never lose sight in endeavouring to understand this elemental evolution is that it is taking place on what is sometimes called the downward curve of the arc; that is to say, it is progressing towards the complete entanglement in matter which we witness in the mineral kingdom, instead of away from it, as is most other evolution of which we know anything. Thus for it progress means descent into matter instead of ascent towards higher planes; and this fact sometimes gives it a curiously inverted appearance in our eyes until we thoroughly grasp its object. Unless the student bears this constantly and clearly in mind, he will again and again find himself beset by perplexing anomalies.

Mặc dù được phân chia thành nhiều nhóm nhỏ, nhưng vẫn còn một vài đặc tính chung cho tất cả các loài tinh hoa chất khác nhau. Vì các đặc tính này hoàn toàn khác với những gì chúng ta đã quen thuộc ở cõi trần, nên rất khó khăn trong việc mô tả chúng cho những người không thể tự quan sát những sinh hoạt của chúng.

In spite of these manifold subdivisions, there are certain properties which are possessed in common by all varieties of this strange living essence; but even these are so entirely different from any with which we are familiar on the physical plane that [100] it is exceedingly difficult to explain them to those who cannot themselves see them in action.

Hãy giả thử khi một phần nào đó của tinh hoa chất, trong một lúc hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì từ bên ngoài (điều kiện này rất khó thực hiện), nó không có hình dạng riêng biệt, dù nó vẫn di chuyển nhanh chóng không ngừng nghỉ. Nhưng chỉ một xáo động nhẹ, như khi có một dòng tư tưởng thoáng qua, nó tức khắc bị xáo trộn, thay đổi hình thể, khi ẩn khi hiện nhanh chóng như những bọt trên mặt nước đang sôi.

Let it be premised, then, that when any portion of this essence remains for a few moments entirely unaffected by any outside influence (a condition, by the way, which is hardly ever realized) it is absolutely without any definite form of its own, though its motion is still rapid and ceaseless; but on the slightest disturbance, set up perhaps by some passing thought-current, it flashes into a bewildering confusion of restless, ever-changing shapes, which form, rush about, and disappear with the rapidity of the bubbles on the surface of boiling water.

Nói chung, hình thể của những sinh vật luôn biến dạng ấy, có khi hình người hoặc các loài khác, không cho thấy sự tồn tại như những thực thể riêng rẽ trong tinh chất, mà giống như sự thay đổi của những lượn sóng trên mặt hồ lúc gặp cơn gió mạnh thổi qua. Hình như chúng chỉ là phản ảnh từ kho chứa vĩ đại của cõi trung giới, chúng thích ứng đối với đặc tính của dòng tư tưởng tạo ra chúng, mặc dù gần như luôn luôn có những biến dạng kỳ lạ, với những hình dáng kinh dị khó coi.

These evanescent shapes, though generally those of living creatures of some sort, human or otherwise, no more express the existence of separate entities in the essence than do the equally changeful and multiform waves raised in a few moments on a previously smooth lake by a sudden squall. They seem to be mere reflections from the vast storehouse of the astral plane, yet they have usually a certain appropriateness to the character of the thought­stream which calls them into existence, though nearly always with some grotesque [101] distortion, some terrifying or unpleasant aspect about them.

Một câu hỏi thường được nêu lên: cái trí khôn nào đã tác động trong sự lựa chọn một hình dạng thích hợp, hay sự biến dạng ấy? Nơi đây, ta không đề cập đến loại tinh linh nhân tạo mạnh mẽ và có đời sống lâu dài, được tạo nên bởi một tư tưởng mạnh mẽ chính xác. Ta chỉ xem xét đến kết quả được tạo nên bởi dòng ý thức mơ màng, và những tư tưởng không chủ tâm mà phần đông nhân loại để cho chúng vu vơ lướt qua trí não họ. Như thế, ta thấy rõ là trí khôn tác dụng vào chúng không đến từ cái trí của người suy tưởng, và chắc rằng chính tinh hoa chất cũng không có trí khôn đó, vì chúng thuộc về chủng loại còn lâu mới được cá tính hóa, lâu hơn cả kim thạch, do đó tính chất trí tuệ chưa được thức tỉnh.

A question naturally arises in the mind here as to what intelligence it is that is exerted in the selection of an appropriate shape or its distortion when selected. We are not dealing with the more powerful and longer-lived artificial elemental created by a strong definite thought, but with the result produced by the stream of half­conscious, involuntary thoughts which the majority of mankind allow to flow idly through their brains. The intelligence, therefore, is obviously not derived from the mind of the thinker; and we certainly cannot credit the elemental essence itself, which belongs to a kingdom further from individualization even than the mineral, with any sort of awakening of the mental quality.

Thế nhưng chúng có sự thích ứng tuyệt diệu, nên một trong những sách xuất bản ở buổi ban đầu đã mô tả chúng là “những sinh vật bán tinh khôn của cõi trung giới.” Ta sẽ thấy rõ hơn về năng lực này của chúng trong đoạn nói về tinh linh nhân tạo. Khi người ta đề cập đến một tinh linh tốt hoặc xấu, thí chắc chắn đó là một thực thể nhân tạo, hoặc một trong những loại tinh linh thiên nhiên, bởi vì không thể gán cho loài tinh hoa chất tính chất tốt hay xấu.

Yet it does possess a marvellous adaptability which often seems to come near it, and it is no doubt this property that caused elementals to be described in one of our early books as “the semi-intelligent creatures of the astral light.” We shall find further evidence of this power when we come to consider the case of the artificial class. When we read of a good or evil elemental, it must always [102] be either an artificial entity or one of the many varieties of nature-spirits that is meant, for the elemental kingdoms proper do not admit of any such conceptions as good and evil.

Tuy nhiên, không nghi ngờ gì nữa là có một khuynh hướng và thành kiến thâm nhập hầu hết các loại tinh linh khiến chúng thù địch hơn là thân thiện với loài người. Người sơ cơ biết rõ điều này, bởi vì cái ấn tượng đầu tiên khi y mới đến cõi trung giới là y thường bị bao vây bởi nhiều ma quái có hình dạng thay đổi, tiến đến gần họ với vẻ hăm dọa, nhưng chúng luôn luôn rút lui hay biến mất mà không gây hại gì, nếu người ấy đối mặt với chúng bằng vẻ tự tin. Điều nói ở trên–các elemental không thân thiện với con người–giải thích điều này, và những tác giả thời trung cổ cho rằng con người nên cám ơn sự hiện diện của các tinh linh. Vào thời hoàng kim, trước thời mạt pháp hiện nay, nói chung con người ít vị kỷ và hướng về tâm linh nhiều hơn, khi ấy các tinh linh rất thân thiện với con người. Hiện nay không như vậy nữa, vì con người không còn để ý đến chúng, và cũng không có thiện cảm với chúng, cũng như với những sinh vật khác.

There is, however, undoubtedly a sort of bias or tendency permeating nearly all their subdivisions which operates to render them rather hostile than friendly towards man. Every neophyte knows this, for in most cases his very first impression of the astral plane is of the presence all around him of vast hosts of protean spectres who advance upon him in threatening guise, but always retire or dissipate harmlessly if boldly faced. It is to this curious tendency that the distorted or unpleasant aspect above mentioned must be referred, and mediæval writers tell us that man has only himself to thank for its existence. In the golden age before this sordid present, men were on the whole less selfish and more spiritual, and then the “elementals” were friendly, though now they are so no longer because of man’s indifference to, and want of sympathy with, other living beings.

Do loài tinh hoa chất đáp ứng một cách rất tinh tế và tuyệt diệu đối với mọi phát xuất dù yếu ớt của tư tưởng hoặc ham muốn, do đó dường như giới tinh hoa chất trong tổng thể là những gì mà tư tưởng tập thể của con người tạo nên. Suy nghĩ trong chốc lát, ta sẽ thấy ảnh hưởng lớn lao của tư tưởng tập thể trong thời hiện tại, và ta sẽ không ngạc nhiên với điều “con người sẽ gặt hái những gì họ đã gieo”. Tinh hoa chất không có năng lực nhận thức, chúng chỉ mù quáng nhận và phản ảnh lại những gì đã phóng chiếu vào chúng, cho nên chúng thường phô bày những đặc tính bất thiện cảm.

From the wonderful delicacy with which the essence responds to the faintest action of our minds or desires, it seems clear that this elemental [103] kingdom as a whole is much what the collective thought of humanity makes it. Any one who will think for a moment how far from elevating the action of that collective thought is likely to be at the present time, will see little reason to wonder that we reap as we have sown, and that this essence, which has no power of perception, but only blindly receives and reflects what is projected upon it, should usually exhibit unfriendly characteristics.

Chắc chắn ở những giống dân hoặc cuộc tuần hoàn kế tiếp, con người sẽ tiến hóa cao hơn, khi ấy tư tưởng tốt lành của đa số nhân loại sẽ liên tục ảnh hưởng lên loài tinh linh, làm chúng không còn thù địch với nhân loại nữa, trái lại chúng thuần thục và sẵn sàng trợ giúp con người; cũng vậy, các loài thú vật sẽ hợp tác và trợ giúp con người nhiều hơn. Ta hãy để qua một bên những gì xảy ra trong quá khứ, và hướng nhìn về một thời đại hoàng kim tương lai, lúc mà phần đông nhân loại trở nên cao thượng, không ích kỷ, thì những năng lực thiên nhiên sẽ hợp tác đầy thiện chí với con người.

There can be no doubt that in later races or rounds, when mankind as a whole has evolved to a much higher level, the elemental kingdoms will be influenced by the changed thought which continually impinges upon them, and we shall find them no longer hostile, but docile and helpful as we are told that the animal kingdom will also be. Whatever may have happened in the past, it is evident that we may look forward to a passable “golden age” in the future, if we can arrive at a time when the majority of men will be noble and unselfish, and the forces of nature will co-operate willingly with them.

Vì ta có thể ảnh hưởng đến loài tinh linh, nên ta phải có trách nhiệm đối với chúng, cũng như đối với cách thức mà ta sử dụng ảnh hưởng của chúng. Khi xét đến những điều kiện hiện tồn của các tinh linh, ta thấy rõ chúng bị ảnh hưởng bởi mọi tác động thuộc tư tưởng và dục vọng của tất cả những sinh vật có lý trí đang cư trú trong cùng hệ thống thế giới này, tác động đó là một yếu tố trong sự tiến hóa của chúng.

The fact that we are so readily able to influence the elemental kingdoms shows us that we have a responsibility towards them for the manner in [104] which we use that influence. Indeed, when we consider the conditions under which they exist, it is obvious that the effect produced upon them by the thoughts and desires of all intelligent creatures inhabiting the same world with them must have been calculated upon in the scheme of our system as a factor in their evolution.

Bất chấp giáo huấn của các tôn giáo lớn, phần đông nhân loại vẫn hoàn toàn không ý thức gì đến trách nhiệm của họ trên cõi tư tưởng. Người ta thường tự hào về lời nói và hành động của mình không gây hại gì cho người khác, họ tin rằng họ đã làm đúng tất cả những gì mà họ phải làm. Nhưng trên phương diện tư tưởng, trong nhiều năm họ đã gieo rắc ảnh hưởng hẹp hòi, xấu xa đến những người chung quanh, và lấp đầy khoảng không gian chung quanh bằng những sáng tạo bất thiện gây nên bởi những ý tưởng đê hèn. Còn một khía cạnh quan trọng khác của vấn đề này sẽ được thảo luận khi ta bàn về loại tinh linh nhân tạo. Đối với loài tinh hoa chất, ta đã biết rõ rằng ta có đủ năng lực thúc đẩy hoặc làm trì trệ sự tiến hóa của chúng, tùy theo cách mà ta sử dụng tư tưởng, hữu thức hay vô thức, trong cuộc sống hàng ngày.

In spite of the consistent teaching of all the great religions, the mass of mankind is still utterly regardless of its responsibility on the thought-plane; if a man can flatter himself that his words and deeds have been harmless to others, he believes that he has done all that can be required of him, quite oblivious of the fact that he may for years have been exercising a narrowing and debasing influence on the minds of those about him, and filling surrounding space with the unlovely creations of a sordid mind. A still more serious aspect of this question will come before us when we discuss the artificial elemental; but in regard to the essence it will be sufficient to state that we undoubtedly have the power to accelerate or delay its evolution according to the use which, consciously or unconsciously, we are continually making of it. [105]

Khuôn khổ quyển sách nhỏ này không thể giải thích đầy đủ mọi phương cách sử dụng các năng lực khác nhau của loài tinh hoa chất, điều này chỉ có thể thực hiện được bởi người đã được huấn luyện chuyên nghiên cứu về chúng. Phần lớn các buổi tế lễ ma thuật tùy thuộc vào sự điều khiển các tinh linh, hoặc trực tiếp do ý chí của thuật sĩ, hoặc gián tiếp bởi vài thực thể cõi trung giới được gọi đến để sai khiến.

It would be hopeless within the limits of such a treatise as this to attempt to explain the different uses to which the forces inherent in the manifold varieties of this elemental essence can he put by one who has been trained in their management. The majority of magical ceremonies depend almost entirely upon its manipulation, either directly by the will of the magician, or by some more definite astral entity evoked by him for that purpose.

Hầu hết các hiện tượng vật chất trong những buổi cầu hồn đều do các tinh linh gây ra, trong nhiều trường hợp, chúng cũng là tác nhân chính gây ra các hiện tượng ném đá, rung chuông ở những ngôi nhà bị ma ám. Những hiện tượng này có thể do cố gắng vụng về của vong linh còn quyến luyến cõi trần để gợi sự chú ý, hoặc cũng có thể do những trò đùa tinh nghịch của những tinh linh thiên nhiên thuộc hạng thứ ba. Nhưng đừng nghĩ các tinh linh có thể tự chủ động mọi việc, chúng chỉ là năng lực tiềm ẩn, cần có một động lực từ bên ngoài làm cho chúng hoạt động.

By its means nearly all the physical phenomena of the séance-room are produced, and it is also the agent in most cases of stone-throwing or bell-ringing in haunted houses, such results as these latter being brought about either by blundering efforts to attract attention made by some earth-bound human entity, or by the mere mischievous pranks of some of the minor nature-spirits belonging to our third class. But we must never think of the “elemental” as itself a prime mover; it is simply a latent force, which needs an external power to set it in motion.

Dù mọi loài tinh hoa chất đều có năng lực phản ảnh những hình ảnh cõi trung giới như đã mô tả, nhưng sự bén nhạy của loại này khác với loại kia trong việc tiếp nhận những ấn tượng. Sự kiện này có thể do bản chất tự nhiên của chúng thích hợp với một loại hình thể nào đó, khi bị kích thích đúng tần số thích hợp với chúng, thì hình thể chúng tạo ra có huynh hướng tồn tại lâu hơn bình thường.

Although all classes of the essence have the power of reflecting astral images as described above, there are varieties which receive certain impressions much more readily than others – which have, [106] as it were, favourite forms of their own into which upon disturbance they would naturally flow unless absolutely forced into some other, and such shapes tend to be a trifle less evanescent than usual.

Trước khi chấm dứt chương này, độc giả cần lưu ý phân biệt loài tinh hoa chất với tinh chất chân thần biểu hiện qua loài kim thạch. Trong một giai đoạn, tinh chất chân thần biểu hiện qua loài tinh hoa chất, ở giai đoạn kế đó nó biểu hiện qua loài kim thạch. Cả hai thể của tinh chất chân thần trong những giai đoạn tiến hóa khác nhau này đều biểu hiện cùng một lượt và cùng chiếm một vị trí trong không gian, nhưng không ảnh hưởng lẫn nhau.

Before leaving this branch of the subject it may be well to warn the student against the confusion of thought into which some have fallen through failing to distinguish this elemental essence which we have been considering from the monadic essence manifesting through the mineral kingdom. Monadic essence at one stage of its evolution towards humanity manifests through the elemental kingdom, while at a later stage it manifests through the mineral kingdom; but the fact that two bodies of monadic essence at these different stages are in manifestation at the same moment, and that one of these manifestations (the earth elemental) occupies the same space as and inhabits the other (say a rock), in no way interferes with the evolution either of one or the other, nor does it imply any relation between the bodies of monadic essence lying within both.

 

6 Comments

 1. Jupiter Nguyen

  – ” Càng suy nghĩ đến tật xấu thì càng làm cho nó mạnh thêm mà thôi. ”

  . Câu nói đó là một sự thật đáng kinh ngạc mà bất cứ ai cũng có thể tự mình kiểm chứng lấy và điều kỳ lạ nữa là khi ta cứ nghĩ đến người nào mà ta ghét thì ta lại càng ghét người đó thêm.

  . Và chúng ta cũng đừng quên một câu nói của Krishnamutri mà tôi nghĩ là sự thật , Krishnamutri nói rằng :

  ” Ghét người nào thì cũng bị người đó ràng buộc [ làm khổ ] y như là thương người ” .

 2. Jupiter Nguyen

  – ” Nếu năng lượng thấp của tập hợp các nguyên tử hình tướng là yếu tố kiểm soát thì ba điều sẽ diễn ra:

  Các hình tướng tự nó sẽ phát triển dần lên và ngày càng mạnh hơn, cho đến khi tiếng nói chi phối của các nguyệt tinh quân (lunar lords) của nó sẽ bóp nghẹt mọi tiếng nói khác và con người bị cuốn trở lại

  Sự trì trệ

  Sự mù quáng

  Sự nô lệ ”

  . Trước tiên tôi hiểu rằng các nguyên tử hình tướng [ form-atoms ] có nghĩa là các sinh linh [ lives ] . Chúng có sức mạnh , ý chí và năng lượng riêng của chính chúng nhưng chúng thuộc năng lượng thấp [ lower energy ].

  . Vì chúng [ các sinh linh hay nguyên tử hình tướng ] cùng loại thì có chung mục đích giống nhau và cùng loại năng lượng nên chúng tập trung , gắn kết lại với nhau để tạo thành một thực thể thống nhất mà ta gọi là tinh linh hay lunar lord ( viết thường ) và có tất cả là 4 loại lunar lord ( viết thường ).

  . Sự kết hợp của 4 lunar lord ( viết thường ) lại thành một tổng thể ( một thực thể tổng hợp lại ) là Lunar Lord (viết hoa ) và đó chính là Phàm Ngã của ta .

  . Vậy thì Phàm Ngã , Lunar Lord (viết hoa ) , Tứ Nguyên Hạ [ hay Bộ Tứ – Quaternary ] là những từ hoàn toàn đồng nghĩa với nhau.

 3. Jupiter Nguyen

  Câu nói :

  ” tiếng nói chi phối của các nguyệt tinh quân (lunar lords) của nó sẽ bóp nghẹt mọi tiếng nói khác ”

  thì tôi hiểu rằng đó chính là tình trạng nổi loạn mạnh mẽ của Phàm Ngã và con người hầu như bị khống chế bởi các tinh linh và chỉ biết tìm cách làm thõa mãn ham muốn của chúng. Khi đó chúng không còn nghe thấy và tuân theo tiếng nói của linh hồn nữa .

 4. Jupiter Nguyen

  – ” Vị Chân sư có thể bước vào thế giới hình tướng, có thể tiếp xúc nó, làm việc ở trong đó mà không bị ảnh hưởng bởi nó, bởi vì bên trong Ngài không có gì đáp ứng được với nó. ”

  . Câu nói đó thật là vô cùng minh triết và chính xác bởi vì chúng [ các tinh linh ] chỉ ảnh hưởng , chi phối và tác động được ta chỉ khi nào ở trong ta còn có những gì mà chúng cần .

  . Những thứ ở trong ta mà chúng cần là những ham muốn thấp kém , những xúc cảm vu vơ , những tình cảm vớ vẫn , những mơ mộng hão huyền , những tư tưởng ích kỷ … bởi vì những thứ đó cung cấp sinh lực cho chúng và làm cho chúng mạnh mẽ lên.

  . Tóm lại nếu ở trong ta còn tồn tại một ảo tưởng hay một ham muốn thấp kém nào đó thì các tinh linh còn hiện hiện ở trong ta .

 5. Lê Trần Quốc

  “Các lunar pitris: sẽ trở thành con người. Các nhóm cao cấp của các Thái âm tổ phụ sẽ chuyển trực tiếp vào giới động vật và được biệt lập ngã tính trong chu kỳ sắp tới. Ba phân nhóm cao sẽ trở thành các người-thú, còn bốn nhóm thấp sẽ tạo thành các hình thể tứ phân của con người trong chu kỳ tiến hoá sắp tới. ”
  Cháu chưa hiểu rõ được đoạn này ạ? Mong chú giải thích thêm được không ạ? Chẳng phải 4 tinh tinh hạ thể của chúng ta đang theo con đường giáng hạ tiến hoá, đi sâu vào vật chất ạ.

  • webmaster

   Đoạn trích dẫn trên:

   “Các lunar pitris: sẽ trở thành con người. Các nhóm cao cấp của các Thái âm tổ phụ sẽ chuyển trực tiếp vào giới động vật và được biệt lập ngã tính trong chu kỳ sắp tới. Ba phân nhóm cao sẽ trở thành các người-thú, còn bốn nhóm thấp sẽ tạo thành các hình thể tứ phân của con người trong chu kỳ tiến hoá sắp tới. ”

   The lunar Pitris, to become men. They will in their higher grades pass directly into the animal evolution of the next cycle and so eventually individualize. Their three higher grades will become animal-men, and the lower four will contribute to the quaternic forms of the men of the next creation.

   trích trong quyển A Treatise on Cosmic Fire, trang 845, trong đó đức DK liệt kê vắn tắt các loại sinh linh khác nhau và mục tiêu tiến hoá của chúng. Trong đoạn trích dẫn trên, ta phải suy gẫm để hiểu rõ chữ chu kỳ sắp tới (next cycle): là một mahamanvantara (100 năm của Brahma), hay 1 năm Brahma, hay 1 ngày? Điều quan trọng là con đường của các lunar pitris này không giống con đường mà ta biết: kim thạch, thảo mộc, thú cầm, con người, thánh nhân … mà chúng đi thẳng vào giới động vật. Đây là những điểm chắc chắn mà ta học được:

   1, Các lunar pitris, giống như tất cả các giới khác, cũng được chia là 7 loại.
   2. Ba nhóm cao sẽ tiến thẳng vào giới động vật (không thông qua giới thực vật) trong một chu kỳ sắp tới.
   3. Bốn giới thấp sẽ thành các elemental của tứ hạ thể của con người.

   Deva evolution (luồng tiến hoá thiên thần) rất phức tạp, và Chân sư DK chưa tiết lộ hết cho ta về dòng tiến hoá này.

Leave Comment