Điểm đạo – Chương 10: Tính đại đồng của Điểm đạo

Tính Đại Đồng của Điểm Đạo – THE UNIVERSALITY OF INITIATION

Các điểm chính yếu trong chương này:

 1. Điểm đạo là một tiến trình thúc đẩy sự tiến hoá của nhân loại nhanh chóng hơn, so với trường hợp để cho sự tiến hoá diễn ra theo một cách bình thường. Do đó, Ngài nói nó là một tiến trình bất thường (abnormal)
 2. Phương pháp này được Thánh đoàn áp dụng cho nhân loại vào cuối giống dân phụ thứ tư của giống dân chánh thứ tư (giống dân Atlatide). Phương thức này sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến giữa cuộc tuần hoàn thứ năm. Sau đó thì phương thức tiến hoá thông thường sẽ được áp dụng trở lại.
 3. Trong thái dương hệ của chúng ta thì có ba hệ hành tinh áp dụng phương thức điểm đạo là Sao Kim, Trái đất, và một hệ hành tinh khác mà Ngài không nêu tên. Hành tinh đầu tiên áp dụng phương pháp điểm đạo này là Sao Kim, và sự thành công của phương pháp này khiến nó được áp dụng cho hành tinh chúng ta. Cũng do áp dụng phương pháp điểm đạo mà Hệ hành tinh Sao Kim tiến hoá nhanh hơn các hệ hành tinh khác trong thái dương hệ. Theo A Treatise on Cosmic Fire thì hệ hành tinh Sao Kim đang trong cuộc tuần hoàn thứ năm và cũng là cuộc tuần hoàn cuối của mình. Các hệ hành tinh thường trải qua 7 cuộc tuần hoàn, như Sao Kim là trường hợp đặc biệt, hoàn tất chu trình tiến hoá của mình chỉ trong năm cuộc tuần hoàn.
 4. Trên các hành tinh lớn, Hải vương tinh, Thiên vương tinh và Thổ tinh, phương pháp điểm đạo không được áp dụng. Ba hệ hành tinh này là ba hệ hành tinh tổng hợp (synthesizer), chúng sẽ tiếp nhận nhân loại đã hoàn thành mục tiêu tiến hoá (được saved) của các hệ hành tinh khác khi các hệ hành tinh đó đã hoàn tất chu trình tiến hoá của mình.
 5. Đối với các thiên thần thì các vị không có điểm đạo, trừ những thiên thần tiến hoá thật cao:

thiên thần thì không có những sự triển khai tâm thức mà chúng ta gọi là Điểm đạo, trừ trường hợp những vị tiến hoá cao, đã trải qua giai đoạn nhân loại, vừa cảm giác vừa hiểu biết, và theo luật tiến hoá họ ngày càng mở mang kiến thức nhiều hơn.  

Lí do là các thiên thần tiến hoá theo phương cách khác hẳn nhân loại. Các thiên thần “tăng trưởng và phát triển nhờ cảm giác chứ không qua năng lực tư tưởng hữu thức”. Chủ đề dòng tiến hoá thiên thần là một chủ đề phức tạp nhưng hấp dẫn, được đức DK giảng giải chi tiết trong A Treatise on Cosmic Fire.

*********

Trong các giáo huấn huyền bí, đã có nhiều lần nhấn mạnh rằng tiến trình điểm đạo, như người ta thường hiểu, vốn không bình thường mà là một tiến trình khác thường. Mọi sự tiến triển trong lãnh vực tâm thức đương nhiên là do một loạt các giác ngộ tăng dần, nhưng điều này hẳn sẽ phải diễn tiến một cách tuần tự hơn rất nhiều và qua một thời kỳ lâu dài hơn là theo các điều kiện hiện nay của hành tinh chúng ta. Phương cách phát triển tâm thức đặc biệt này của gia đình nhân loại đã được ĐĐCG mở ra trong căn chủng Atlantis vào giai đoạn cuối của phân chủng thứ tư, và sẽ kéo dài cho đến giữa vòng tiến hoá sắp tới. Đến chừng đó, sức kích thích cần thiết đã được truyền đạt, và bấy giờ, khi ba phần năm gia đình nhân loại đã “bước trên đường đạo” về mặt nội môn, và một số lớn họ đang trong tiến trình trở thành chính Đường Đạo, thì phương thức bình thường hơn sẽ lại được sử dụng.

It has been emphasized many times in the occult teachings that the process of initiation, as it is usually understood, is an abnormal and not a normal one. All progression in the realm of consciousness is naturally by a graded series of awakenings, but this would proceed much more gradually and cover a longer period of time than is the case under our present planetary conditions. This particular mode of developing the consciousness of the human family was initiated by the Hierarchy during the Atlantean root-race at the latter end of the fourth sub-race, and will persist until the middle of the next round. At that time the needed stimulus will have been imparted, and as three fifths of the human family will then have esoterically “set their feet upon the path,” and a large percentage of them will then be in process of becoming the Path itself, the more normal routine will again be resumed.

 

Điểm đạo trên các hành tinh khác nhau.Initiation on the various Planets

Tiến trình kích thích các Chân nhân trong nhân loại bằng các giáo huấn tăng dần, và bằng việc áp dụng mãnh lực động điện của Thần trượng đang được dùng trên ba hành tinh của thái dương hệ chúng ta. Tiến trình này được lập ra trong chính vòng tiến hoá thứ tư, và điều thú vị đặc biệt là trong mỗi dãy hành tinh và bầu thứ tư của vòng tiến hoá thứ tư, sự chú trọng của huyền giai sáng tạo thứ tư được đặt vào cuộc điểm đạo thứ tư, là cuộc điểm đạo Thập giá hình. Huyền giai Sáng tạo thứ tư là sự biểu lộ vĩ đại của ý chí hữu thức [95] và sự hy sinh của Đức Thái Dương Thượng Đế, và là đại biểu tượng của sự hợp nhất thông minh giữa tinh thần và vật chất. Do thế, cuộc điểm đạo thứ tư có vị thế nổi bật, vì trình bày các chân lý vũ trụ, và tóm tắt mục đích của sự hy sinh cơ bản này.

The process of stimulation of the human Egos by means of graded instructions, and the application of the dynamic electrical force of the Rod is employed on three of the planets of our system at this time. It is instituted during every fourth round, and its peculiar interest lies in the fact that the emphasis for the fourth Creative Hierarchy in every fourth chain and globe during the fourth round is laid upon the fourth initiation, that of the Crucifixion. The fourth Creative Hierarchy is the great expression of the conscious [95] will and sacrifice of the Solar Logos, and the great symbol of the intelligent union of spirit and matter. Hence the fourth initiation, with its presentation of these cosmic truths, and its epitomizing of the purpose of this fundamental sacrifice, has a pre-eminent place.

Người môn sinh cần nên nhớ rằng các hệ thống hành tinh khác, dù trong cơ bản vẫn giống như hệ thống thứ tư của chúng ta, nhưng khi biểu hiện có những dị biệt sâu xa, do các đặc tính biến thiên và nghiệp quả riêng của vị Hành Tinh Thượng Đế hay Cung đang lâm phàm. Các dị biệt này ảnh hưởng đến:-

The student needs to remind himself that the other planetary schemes, though fundamentally the same as our fourth scheme, yet have their profound differences in manifestation, due to the varying characteristics and the individual karma of the incarnating Planetary Logos or Ray. These differences affect:

 1. Tiến trình điểm đạo, cả trong các phương diện nghi lễ và vị tha.
 2. Việc áp dụng Thần trượng, bởi vì loại mãnh lực nó thể hiện, khi được liên kết với loại mãnh lực phân biệt của hành tinh, thì tạo nên những kết quả có tính chất và mức độ khác nhau.
 3. Những thời kỳ điểm đạo. Các Chân nhân đang lâm phàm trên một hành tinh nào—tùy theo cung—sẽ được kích thích dễ dàng hay không là tùy trường hợp, theo những điều kiện chiêm tinh, và việc này sẽ khiến có các thời kỳ phát triển ngắn hay kéo dài hơn, trước hoặc giữa mỗi cuộc điểm đạo.
 4. Các hiện tượng điện được tạo ra trên những cảnh giới cao, khi ngày càng thêm nhiều người trong nhân loại “rực sáng” về mặt nội môn. Chúng ta nên nhớ rằng toàn thể thái dương hệ, với tất cả những gì bao hàm trong đó, đều tự biểu hiện trong phạm vi ánh sáng, và vì thế tiến trình điểm đạo có thể được xem là một tiến trình mà trong đó những điểm sáng khác nhau (hay các điểm linh quang nhân loại) được kích thích; mức chói rạng, nhiệt độ của họ được tăng cường và phạm vi ảnh hưởng của mỗi tia sáng được nới rộng. [96]

The initiatory process, both in its ceremonial and altruistic aspects.

 1. The application of the Rod, for the type of force which it embodies, when brought into conjunction with the differentiated force of the planetary type, produces results of varying nature and degree.
 2. The seasons of initiation. The Egos in incarnation on any planet will — according to ray type — be easily stimulated or not as the case may be, according to astrological conditions, and this will produce shorter or more protracted periods of development prior to or between each initiation.
 3. The electrical phenomena produced on the higher planes, as more and more the human units esoterically “blaze forth.” It must be remembered that the entire solar system, with all that is included therein, is expressing itself in terms of light, and that the process of initiation might therefore be regarded as one in which the different points of light (or human sparks) are stimulated, their radiance and temperature increased, and the sphere of influence of each light extended in radius. [96]

Ba hệ thống hành tinh mà trong đó cuộc thí nghiệm quan trọng về mặt điểm đạo đang được tiến hành là Địa cầu, Kim tinh, và một hành tinh khác. Kim tinh là bầu thứ nhất được thí nghiệm, và sự thành công của cố gắng này cũng như mãnh lực phát ra đã khiến có một nỗ lực tương tự đang được thực hiện trên hành tinh chúng ta. Không có hành tinh nào gia tăng dự trữ mãnh lực, và do đó gia tăng phạm vi ảnh hưởng của mình mà không gánh thêm các nghĩa vụ và không ảnh hưởng đến các hệ thống khác; sự trao đổi mãnh lực và năng lượng giữa hai hành tinh này, là Địa cầu và Kim tinh, vẫn liên tục. Chỉ mới gần đây, một tiến trình tương tự đã được phát khởi trong một hệ thống hành tinh khác, và trong vòng tiến hoá tới khi Địa cầu chúng ta đạt mức tiến hoá tương tự với trình độ của hệ Kim tinh vào thời gian mà chúng ta đã cảm thấy ảnh hưởng của hệ này, thì bấy giờ chúng ta sẽ giúp kích thích thêm một nhóm Chân nhân hành tinh khác; chúng ta sẽ giúp phát khởi một phương sách tương tự, trong những người con nhân loại của một hệ thống khác.

The three planetary schemes wherein the great experiment of initiation is being tried are the Earth, Venus, and one other. Venus was the first sphere of experiment, and the success of the endeavor and the force generated was the cause of a similar effort being made on our planet. No planet increases its store of force, and consequently its sphere of influence, without incurring obligations and affecting other schemes; the interchange of force and energy between these two planets, Earth and Venus, is continuous. A similar process has but lately been instituted on another planetary scheme, and when, in the next round, our Earth attains a point in evolution analogous to that of the Venusian scheme at the time its influence was felt by us, then we shall aid in the stimulation of still another group of planetary Egos; we shall assist in the institution of a similar procedure among the sons of men in another scheme.

Trên ba hệ hành tinh lớn, Hải vương tinh, Thiên vương tinh và Thổ tinh, phương pháp điểm đạo sẽ không được dùng. Các hệ này sẽ là nơi tiếp nhận những người “đã được cứu rỗi” về mặt nội môn từ trong các hệ hành tinh khác. Điều này có nghĩa là tất cả những ai, trong một hệ thống nào đó, đã đạt mức triển khai tâm thức cần thiết (như phần đông nhân loại sẽ đạt được trước giữa đại chu kỳ hay vòng tiến hoá tới) thì sẽ được xem là “đã được cứu rỗi” trong khi những người còn lại sẽ bị xem là thất bại, và sẽ bị giữ lại để phát triển thêm trong các thời kỳ sau, hoặc chuyển sang các hệ hành tinh mà theo quan điểm thời gian thì không tiến hoá bằng hệ Địa cầu chúng ta. Ba hệ chánh đại này hấp thu và tổng hợp năng lượng của các hệ kia.

In the three great planetary schemes, Neptune, Uranus, and Saturn, the method of initiation will not be employed. They will be the recipients of those who are esoterically “saved” from among the other schemes. That is to say that all those who, in any scheme, achieve the needed expansions of consciousness (such as will be achieved by the majority of the human family prior to the middle of the next great cycle, or round), will be considered “saved,” whilst the remainder will be held to be failures, and will be held over for further development during later periods, or will be transferred to those planetary schemes which from the point of view of time are not so far advanced as our Earth scheme. These three major schemes are the absorbers and synthesizers of the energy of the others.

Điểm đạo và các Thiên thần – Initiation and the Devas

Câu hỏi đặt ra là liệu các thiên thần có được điểm đạo không, và ở đây chúng ta có thể vắn tắt bàn qua điều này. [97]

Điểm đạo liên quan đến sự phát triển hữu thức của tiểu ngã, và phương diện minh triết của Đại Ngã Duy Nhất. Điểm đạo cần có sự phát triển của nguyên khí thông minh, và bao gồm việc con người lãnh hội được mục đích và ý chí, và sáng suốt tham dự vào đó thông qua tình thương và phụng sự. Các Thiên thần chưa có ngã thức, ngoại trừ các thiên thần cao cả hơn trong các chu kỳ trước đã trải qua giới nhân loại và hiện đang cộng tác trong cuộc tiến hoá của con người. Họ tăng trưởng và phát triển nhờ cảm giác chứ không qua năng lực tư tưởng hữu thức. Tuy nhiên, con người lại tăng trưởng qua các mở mang nhận thức hữu ngã thức, tự phát và tự áp dụng. Đó là con đường của chí nguyện tinh thần và nỗ lực hữu thức, và là đường lối phát triển khó khăn nhất trong thái dương hệ, vì không đi theo con đường ít trở ngại nhất, mà tìm cách phát khởi và áp đặt một nhịp điệu cao hơn. Các thiên thần thì đi theo con đường ít trở ngại nhất, tìm cách chiếm dụng và thể nghiệm sự rung động đích thực của các sự vật, trong triều sóng cao nhất của cảm giác và cảm thức. Vì thế, phương pháp của họ là mãi tăng cường đánh giá cảm giác của phút giây hiện tại, chứ không như con người, là ngày càng xem nhẹ hơn bản tính của sự vật và phương diện vật chất, đưa đến một cố gắng khai mở và bao gồm trong tâm thức cái thực tại chủ quan, hay những điều tinh thần— vốn trái ngược với cái khách quan không thực tại, hay những gì thuộc về vật chất. Các thiên thần tìm cách cảm giác, trong khi con người tìm cách hiểu biết. Bởi vậy, đối với thiên thần thì không có những sự triển khai tâm thức mà chúng ta gọi là Điểm đạo, trừ trường hợp những vị tiến hoá cao, đã trải qua giai đoạn nhân loại, vừa cảm giác vừa hiểu biết, và theo luật tiến hoá họ ngày càng mở mang kiến thức nhiều hơn.  [98]

The question may be asked whether the devas undergo initiation, and we might deal briefly with the point here. [97]

Initiation has to do with the conscious development of the self, and concerns the wisdom aspect of the One Self. It presupposes the development of the intelligence principle, and involves the apprehension by the human unit of purpose and of will, and his intelligent participation therein through love and service. The devas, with the exception of those greater devas who have in earlier cycles passed through the human kingdom and are now co-operating in the evolution of man, are not as yet self-conscious. They grow and develop through feeling and not through the power of conscious thought. Man, however, grows through expansions of self-conscious realization, self-initiated and self-imposed. It is the line of aspiration and of conscious endeavor, and is the most difficult line of development in the solar system, for it follows not along the line of least resistance, but seeks to initiate and impose a higher rhythm. The devas follow the line of least resistance, and seek to appropriate and experience in fullest tide of feeling and sentiency the vibration of things as they are. Therefore the method for them is an ever-increasing intensity of appreciation for the feeling of the moment, and not, as in man, an ever-increasing depreciation of things as they are, or of the material aspect, which leads to an endeavor to reach out and enfold within his consciousness the subjective reality, or the things of the spirit — this in contradistinction to the objective unreality, or the things of matter. The devas seek to feel, whilst man seeks to know. For the former, then, those expansions of consciousness which we call Initiation, exist not, except in the cases of those advanced beings who, having passed through the human stage, both feel and know, and who, under the evolutionary law, expand their knowledge in ever-increasing degree. [98]

Những ảnh hưởng vũ trụ và các cuộc điểm đạo trong thái dương hệ.Cosmic Influences and Solar Initiations

Khi bàn về chủ đề sâu xa này thì tất cả những gì có thể làm ở đây là vắn tắt kể ra một số ảnh hưởng vũ trụ tác động rõ rệt đến địa cầu chúng ta, tạo những kết quả trong tâm thức của con người ở khắp nơi, và mang lại một số hiện tượng cụ thể trong suốt tiến trình điểm đạo.

All that can be done here in dealing with this profound subject is to enumerate briefly some of the cosmic influences which definitely affect our earth, and produce results in the consciousness of men everywhere, and which, during the process of initiation, bring about certain specific phenomena.

Trước hết là năng lượng hay mãnh lực phát ra từ mặt trời Sirius. Có thể nói là tổng thể năng lượng của tư tưởng, hay mãnh lực trí tuệ từ một trung tâm vũ trụ xa xăm đến thái dương hệ thông qua Sirius. Sirius đóng vai trò truyền chuyển hay là trung tâm hội tụ, từ đó phát xuất các ảnh hưởng tạo nên ngã thức nơi con người. Trong thời gian điểm đạo, nhờ Điểm đạo Thần trượng (tác động như một vật truyền chuyển phụ và một nam châm mạnh mẽ) năng lượng này nhất thời được tăng cường, và được áp dụng vào các luân xa của điểm đạo đồ với mãnh lực phi thường; nếu Đấng Điểm Đạo và hai vị bảo trợ cho điểm đạo đồ không để cho mãnh lực này đi qua cơ thể của các Ngài trước, thì điểm đạo đồ sẽ không chịu nỗi nó. Việc tăng cường năng lượng trí tuệ này giúp mở mang tâm thức, thấu hiểu được chân lý đích thực, và có các hiệu quả lâu bền. Chính yếu, nó được cảm thấy trong luân xa cổ họng, là cơ quan sáng tạo quan trọng bằng âm thanh.

First and foremost is the energy or force emanating from the sun Sirius. If it might be so expressed, the energy of thought, or mind force, in its totality, reaches the solar system from a distant cosmic center via Sirius. Sirius acts as the transmitter, or the focalizing center, whence emanate those influences which produce self-consciousness in man. During initiation, by means of the Rod of Initiation (acting as a subsidiary transmitter and as a powerful magnet) this energy is momentarily intensified, and applied to the centers of the initiate with terrific force; were it not that the Hierophant and the two sponsors of the initiate pass it primarily through their bodies, it would be more than he could stand. This increase of mind energy results in an expansion and an apprehension of the truth as it is, and is lasting in its effects. It is felt primarily in the throat center, the great organ of creation through sound.

Một loại năng lượng khác đến với con người từ chòm sao Pleiades, đi qua hệ Kim tinh đến với chúng ta, cũng như năng lượng của Sirius đi qua Thổ tinh vậy. Nó có hiệu quả rõ rệt đối với thể nguyên nhân, và dùng để kích thích luân xa tim.

Loại năng lượng thứ ba được áp dụng cho điểm đạo đồ, và ảnh hưởng đến luân xa ở đầu. Năng lượng này phát xuất từ một trong bảy ngôi sao của chòm sao Đại Hùng, Đấng phú linh cho ngôi sao này có quan hệ với Hành Tinh Thượng Đế của chúng ta giống như Chân nhân đối với phàm nhân. Do vậy, năng lượng này là thất phân và khác biệt tùy theo cung hay mẫu người. [99]

Another type of energy reaches man from the Pleiades, passing through the Venusian scheme to us, just as the Sirian energy passes through the Saturnian. It has a definite effect upon the causal body, and serves to stimulate the heart center.

A third type of energy is applied to the initiate, and affects his head center. It emanates from that one of the seven stars of the Great Bear whose ensiling life holds the same relationship to our Planetary Logos as the Ego does to a human being. This energy, therefore, is seven-fold, and differs according to a man’s ray or type. [99]

Ở đây không thể nêu rõ thứ tự của việc áp dụng các loại năng lượng khác nhau này, hay cuộc điểm đạo nào mà trong đó hành giả tiếp xúc với những loại năng lượng khác nhau. Các sự kiện này bao gồm những bí mật của các bí pháp, và tiết lộ chúng ra không ích gì. Những loại mãnh lực khác từ một số hệ hành tinh cũng như từ các trung tâm vũ trụ, được Đấng Điểm Đạo đưa vào tác động và truyền qua trung gian của Thần trượng đến các luân xa khác nhau trong ba thể của điểm đạo đồ, là các luân xa của thể trí, thể cảm dục và thể dĩ thái. Vào cuộc điểm đạo thứ tư, một loại mãnh lực chuyên biệt từ một trung tâm còn phải giữ kín tên, được áp dụng vào thể nguyên nhân, và là một trong các nguyên nhân làm cho thể này cuối cùng phải tan rã.

It is not possible here to state the order of the application of these varying types of energy, nor to give the initiation during which the man contacts the different types. These facts involve the secrets of the mysteries, and no purpose is served by revealing them. Other types of force from certain of the planetary schemes, as well as from cosmic centers, are brought into play by the Initiator and transmitted through the medium of the Rod to the various centers in the initiate’s three vehicles, the mental, the astral, and the etheric centers. At the fourth initiation a specialized type of force from a center which must remain nameless is applied to a man’s causal body, and is one of the causes of its final disintegration.

Khi suy gẫm về vấn đề thành đạt này của những người con nhân loại, chúng ta phải nhận thức rằng khi nhân loại hoàn tất được từ sự thống nhất này đến sự thống nhất khác, thì các vị “Thiên Nhân” trên các cấp trực giác và tinh thần cũng được hoàn thiện, và đến lượt các vị này hình thành những luân xa trong các vị “Thiên Nhân” vĩ đại của thái dương hệ. Mỗi Chân thần của con người và mỗi thiên thần đều ở trong cơ thể của bảy vị Thiên Nhân này, các vị hình thành bảy luân xa trong cơ thể của Thái Dương Thượng Đế. Đến lượt Ngài hình thành luân xa Tim (vì Thượng Đế là Bác ái) của một Đấng còn cao cả hơn nữa. Đối với thái dương hệ này, sự thành tựu viên mãn của tất cả sẽ là khi Đức Thái Dương Thượng Đế được điểm đạo lần thứ năm. Khi tất cả những người con nhân loại được điểm đạo lần thứ năm, thì Ngài sẽ đạt được mục đích. Đây là một bí nhiệm vĩ đại mà chúng ta còn chưa có thể hiểu.

In thinking of this matter of the attainment of the sons of men, we must recognize that as mankind completes one unification after another, the “Heavenly Men” on intuitional levels and on spiritual levels are completed, and in their turn go to the formation of the centers in the , great ‘‘Heavenly Men” of the solar system. These seven Heavenly Men, in whose bodies each human Monad and each deva finds his place, form the seven centers in the body of the Logos. He, in his turn, forms the Heart center (for God is Love) of a still greater Entity. The consummation of all for this solar system will be when the Logos takes his fifth initiation. When all the sons of men attain the fifth initiation, he achieves. This is a great mystery and incomprehensible to us. [100]

8 Comments

 1. jupiter nguyen

  Theo sự tìm hiểu của tôi thì Thái Dương Hệ ( TDH ) của chúng ta có tất cả là :
  – 7 hành tinh Thánh Thiện mà Kim Tinh là hành tinh tiến hóa nhất và các nhân vật ở đó có trình độ tiến hóa tương đương với các vị La Hán , Chân Sư của hành tinh chúng ta trở lên.
  – Và có 4 hành tinh Không Thánh Thiện mà Địa Cầu của chúng ta là một trong bốn hành tinh Không Thánh Thiện đó. Và tôi nhớ hình như trong quyển Chiêm Tinh Học Nội Môn [ Quyển III ] ( Esoteric Astrology ) chân sư D.K có cho chúng ta biết rằng Địa Cầu của chúng ta là hành tinh duy nhất có sự ” Sầu Não ” , ở các hành tinh khác các nhân vật ở đó không hề biết phiền não hay sầu não là gì cả.

  • webmaster

   Chúng ta nên hiểu chữ Sacred trong “Hành tinh Thánh Thiện” — Sacred Planet — có ý nghĩa khác hơn ý nghĩa thông thường. Đức DK nói rằng một Hành Tinh trở thành Hành Tinh Thánh Thiện khi đức Hành Tinh Thượng Đế của Hành Tinh đó đã tiến hoá đủ cao, đã được năm lần Điểm đạo cấp bậc Vũ trụ (Cosmic Initiation). Tương tự như trong con người, lúc đó vị Hành Tinh Thượng đế của Hành Tinh Thánh Thiện đang bước đi trên Con Đường Đệ Tử Vũ trụ, còn những vị Hành Tinh Thượng đế của Hành Tinh Không Thánh Thiện đang đi trên Con đường Dự Bị:

   Basically it might be said that a planet is regarded as “sacred” when its informing spiritual Life has taken five of the major cosmic initiations and that a “non-sacred” planet is one whose planetary Logos has not taken these initiations. This is an inadequate definition and is only in any way to be understood if you bear in mind that initiation is a process of developing inclusiveness. (EA 503)

   Those Who are definitely upon the Cosmic Path of Discipleship are regarded as informing sacred planets, whilst Those Who are upon the Cosmic Probationary Path are expressing Themselves through non-sacred planets.

   Còn câu thứ hai: Địa Cầu của chúng ta là hành tinh duy nhất có sự “Sầu Não” , ở các hành tinh khác các nhân vật ở đó không hề biết phiền não hay sầu não là gì cả… chưa chuẩn xác lắm. Địa cầu là một trong ba hệ hành tinh có sự sầu não, nhưng Địa Cầu là hệ hành tinh mà sự sầu não lớn nhất.

   The same conditions which blend the Law of Sacrifice with pain and sorrow and difficulty are found also on the planet Mars and on the planet Saturn. They are not found on the other planets.

   1. Only three planetary schemes are aware of pain and sorrow as we understand those terms; none of them know it so well or feel it so much as does our planetary Logos.

   2. Pain and sorrow are the result of rebellion, and of divine discontent. The instinct to betterment, based on discontent, has necessarily involved the planetary temperament or attitude which recognises the dualities.

  • Nguyen Khac Thanh

   Tôi cũng thường có thói quen vào đây đọc minh triết của Đức D.K hàng ngày, và tôi thấy anh (xin phép được gọi bằng anh vì tôi còn rất trẻ) jupiter nguyen rất hay comment ở đây. Hẳn là anh đã nghiên cứu giáo lí của đức D.K rất nhiều, vậy mạn phép cho em kết bạn để được học hỏi thêm không ạ? Em cũng rất muốn tìm hiểu giáo lí của đức D.K nhưng ngộ tính còn thấp quá.

 2. jupiter nguyen

  Thưa bạn Nguyen Khac Thanh , có một ngôi sao đang sáng và rất sáng trên bầu trời tâm linh Việt Nam hiện nay đó là Webmaster ( chứ không phải là tôi ) chủ nhân của website minhtrietmoi.org này . Chúng ta cùng vào đây học hỏi , nghiên cứu và làm bạn với Webmaster là tốt đẹp lắm rồi.
  Nhiều người đồng ý rằng :
  – ” Khiêm tốn là sự khôn ngoan đích thật của linh hồn ” . Và tôi nhận thấy bạn NKT là có đức tính đó. Kiến thức của Webmaster về giáo lý của chân sư D.K hơn tôi gấp 100 lần , do đó chúng ta hãy học hỏi từ Webmaster.

 3. Jupiter Nguyen

  Một số linh hồn sau khi đã trải qua vô số kiếp sống luân hồi trên trái đất này, họ bắt đầu cảm thấy nhàm chán vì những phiền não của nó. Một câu hỏi thường được đặt ra là ” Mục đích của cuộc sống là gì ? ”

  Và tôi nhớ ở trong một quyển sách nào đó, Đức DK đã nói rất minh triết rằng :

  ” Mục đích của sống là để được điểm đạo ”

  Tôi thường nghĩ rằng vì Thánh Đoàn ( Hierarchy) cầm quyền quyết định Thiên Cơ , Hierarchy biết tất cả, hiểu hết tất cả và có quyền năng vô biên. Hierarchy muốn linh hồn nào được giải thoát thì linh hồn đó được giải thoát ( bằng phương pháp điểm đạo) và Hierarchy muốn ai được điểm đạo thì người đó được điểm đạo.

  Do đó tôi nghĩ rằng Điểm Đạo thật sự là một phép lạ, một điều siêu bình thường vì nó rút ngắn thời gian so với sự tiến hóa bình thường gấp hàng triệu lần ( tôi nghĩ vậy) . Vì vậy tôi nghĩ rằng người tu học khôn ngoan và có hiểu biết chỉ tìm học những gì ( giáo huấn, tài liệu, sách vở, thông tin… ) xuất phát từ Thánh Đoàn ( Hierarchy) vì một lý do rất đơn giản là chính Hierarchy cầm quyền quyết định Thiên Cơ và định đoạt số phận tất cả mọi sinh linh ở trên Trái đất này.

  . Ở trên trần thế và trong cuộc sống hàng ngày, mặc dù trong một quy mô và phạm vi nhỏ hơn chúng ta cũng thấy được cái quyền lực của một ông tổng thống, thủ tướng, một ông tướng trong quân đội hay một ông sếp ( boss) trong một công ty là như thế nào. Họ muốn thăng tiến ai thì người đó được thăng tiến ( cho dù đó là một người thường) , họ muốn thưởng ai thì người đó được thưởng, họ muốn ai bị phạt thì người đó bị phạt, họ muốn ai sướng thì người đó được sướng, họ muốn ai khổ thì người đó bị khổ… Và trong thế giới tâm linh hay tinh thần tôi cũng nghĩ như vậy, Hierarchy cầm quyền quyết định Thiên Cơ và định đoạt số phận tất cả mọi sinh linh ở trên Trái đất này nên Hierarchy muốn thăng tiến linh hồn nào thì linh hồn đó được thăng tiến, muốn linh hồn nào được giải thoát thì linh hồn đó được giải thoát ( bằng phương pháp điểm đạo) khi tuân thủ theo đúng giáo huấn xuất phát từ Thánh Đoàn (Hierarchy) .

 4. Duy Sáng

  Chào bác Jupiter Nguyen
  Gửi bác nội dung tóm lược về điểm đạo:

  Ðiểm đạo (initiation) :

  – Chữ initiation xuất phát từ 2 chữ La tinh “in” là “nhập vào, đi vào” (into) và “ire” là “đi (to go), do đó, có nghĩa là bắt đầu hay tiến nhập (entrance) vào cái gì. Trong trường hợp chúng ta đang nghiên cứu, theo nghĩa rộng nhất, nó hàm ý là tiến nhập vào sự sống tâm linh hay vào giai đoạn mới trong sự sống đó. Ðó là bước đầu tiên và các bước kế tiếp trên Thánh đạo. Do đó, theo nghĩa đen, một người được điểm đạo lần thứ nhất là người đã đi bước đầu tiên vào giới Tinh thần, đã dứt khoát vượt qua khỏi giới nhân loại để vào giới siêu nhân loại.
  (Điểm đạo, nhân loại và Thái Dương, 10)

  – Về thực chất, điểm đạo là việc chuyển ra khỏi các kiềm chế cũ xưa, đi vào sự kiềm chế của các giá trị thiên về tâm linh hơn và ngày càng cao sâu hơn. Ðiểm đạo là việc mở rộng ý thức để đưa tới việc thừa nhận ngày càng nhiều các thực tại nội tâm. Ðó cũng là việc thừa nhận một ý thức đổi mới về việc cần có thay đổi và điều khiển một cách khôn ngoan các thay đổi cần thiết này sao cho có thể tạo ra tiến bộ thật sự; ý thức được mở rộng trở nên bao dung hơn và bao quát về mặt thiêng liêng, có sự kiềm chế mới và mạnh mẽ hơn của linh hồn khi linh hồn ngày càng đảm nhận hướng đi cho sự sống của cá nhân, của một quốc gia và của thế giới. (Sự hiển lộ của Thánh Ðoàn, 136)
  – Khi dọn mình để được điểm đạo, kẻ tìm đạo (aspirant) cần phải làm được ba điều quan trọng sau:
  a/ Kiểm soát mọi hoạt động của phàm ngã tam phân. Ðiều này bao hàm việc đặt năng lượng thông tuệ vào mọi nguyên tử thuộc ba thể của mình – thể xác, thể cảm dục và thể hạ trí. Theo nghĩa đen, đó là sự tỏa chiếu của Brahma hay Ngôi Ba, của Thượng Ðế nội tâm.
  b/ Hằng ngày, kiểm soát lời nói trong mọi giây phút. Ðây là điều dễ nói nhưng khó thực hành nhất. Kẻ nào làm được sẽ mau đến gần mức giải thoát. Ðây không phải là tính ít nói (reticence), tính lầm lì (moroseness), im lặng, thầm lặng, vốn thường là đặc trưng cho bản chất kém tiến hóa, mà thực ra đó là tình trạng thiếu khả năng diễn đạt. Ở đây là việc dùng ngôn từ một cách có kềm chế để thành đạt một vài mục tiêu, tiết kiệm năng lượng của lời nói lúc không cần thiết – một vấn đề hoàn toàn khác. Nó đòi hỏi việc hiểu biết các chu kỳ, các thời kỳ và mùa tiết, nó đòi hỏi việc hiểu biết về quyền năng của âm thanh và về các hiệu quả do lời nói tạo ra; nó bao hàm việc thấu hiểu về các mãnh lực kiến tạo của thiên nhiên và việc vận dụng các mãnh lực đó một cách đúng đắn và được dựa trên khả năng vận dụng chất liệu cõi trí và khởi động chất liệu đó để tạo ra trong chất liệu cõi trần các kết quả phù hợp với mục đích đã được minh định của Thượng Ðế nội tâm. Ðó là sự tỏa chiếu của Ngôi Hai của Ðại Ngã, Vishnu, hay trạng thái kiến tạo hình hài, đó là đặc tính quan trọng nhất của linh hồn trên cảnh giới riêng của linh hồn. Hãy suy gẫm kỹ điều này.
  c/ Tham thiền để đạt được mục đích của Chân Ngã. Nhờ thiền định như thế, trạng thái thứ nhất ngày càng vượt trội và ý chí hữu thức của Thượng Ðế nội tại mới có thể tự biểu lộ ở cõi trần. ( (Điểm đạo, nhân loại và Thái Dương, 156-157)

  Đoạn này của bác:

  “Hierarchy cầm quyền quyết định Thiên Cơ và định đoạt số phận tất cả mọi sinh linh ở trên Trái đất này nên Hierarchy muốn thăng tiến linh hồn nào thì linh hồn đó được thăng tiến, muốn linh hồn nào được giải thoát thì linh hồn đó được giải thoát ( bằng phương pháp điểm đạo) khi tuân thủ theo đúng giáo huấn xuất phát từ Thánh Đoàn”

  Em nghĩ ta nói xuôi lại là khi một người ĐÃ dọn mình để được điểm đạo thì người đó sẽ được điểm đạo sẽ hợp lý hơn câu “Hierarchy muốn thăng tiến linh hồn nào thì linh hồn đó được thăng tiến, muốn linh hồn nào được giải thoát thì linh hồn đó được giải thoát”

 5. Jupiter Nguyen

  Cảm ơn bạn Duy Sáng đã góp ý, comment của bạn rất hay và tôi đã đọc kỹ nó. Cái comment vừa rồi của tôi là do trong đầu của tôi nghĩ như thế nào thì tôi viết ra như thế thôi nên đó là suy nghĩ của riêng tôi.
  . Trong phần comment của Duy Sáng có nói về ” lời nói ” , tôi nghĩ rằng lời nói không chỉ dùng để diễn tả tư tưởng, suy nghĩ và trí tuệ của ta mà tôi nghĩ nó còn thể hiện cái quyền năng và sức mạnh của linh hồn ( hoặc tinh thần ) thông qua âm thanh và giai điệu ( hay sự rung động ) trong lời nói.

Leave Comment