Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần IV

Phần 4 gồm các thư của đức DK gởi cho FCD trong giai đoạn từ tháng 1 năm 1935 đến tháng 6 năm 1936. Phần chú giải được biên dịch chủ yếu theo bình giảng của GS Michael D. Robbins.

*************************

January 1935

EM THÂN MẾN:

Bây giờ em sẽ hiểu rõ những lời nói của tôi trong bức thư cuối cùng khi tôi tiên đoán sự phát triển ngày càng gia tăng của công việc của em. Điều đó đã xảy ra, và năm vừa qua em đã có nhiều sự tiếp xúc, và sự gia tăng ảnh hưởng của em ở đất nước của em và trên toàn thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Những điều em đã quyết định và kỷ luật mà em tự nguyện noi theo sẽ định đoạt tầm mức và quy mô của công việc mà em có thể làm trong tương lai. Tất cả mọi thứ nằm trong tay em và trong khả năng của em để thực hiện các điều chỉnh khôn ngoan.

MY BROTHER:

It will be obvious to you now how true were my words in my last communication when I foretold the growing expansion of your work. That has happened and the past year has seen you making many contacts and the increase of your influence in your own country and throughout the world is far greater. The decisions you make and the discipline to which you may voluntarily subject yourself will determine the scope and the extent of your future possible work. Everything lies in your own hands and in your capacity to make wise adjustments.

Như em đã biết và tôi cũng đã nói với em, vấn đề của em là những vấn đề gần gũi vì chúng liên quan đến mối quan hệ gia đình và sức khoẻ thể chất, cá nhân của em. Những điều này em phải giải quyết theo cách riêng của mình và không có người ngoài cuộc nào có thể làm gì nhiều hơn là đề xuất và chỉ ra điều đó. Điều này tôi đã cố gắng để làm. Sự yếu kém thể chất [143] của em xuất phát từ một hao hụt và rò rỉ liên tục của thể dĩ thái. Điều này khiến em mất sinh lực và do đó tôi đã tìm cách nhấn mạnh việc cần thiết của mặt trời và không khí. Ngủ quá nhiều sẽ làm tăng thêm sự rò rĩ sinh lực. Giấc ngủ tái nạp năng lượng cho cơ thể mệt mỏi và chuẩn bị nó cho công việc ngày hôm sau, nhưng tám giờ ngủ mỗi đêm đã đủ cho em. Sự tiếp sinh lực thực sự cho em phải đến từ linh hồn. Em sẽ không nhận được nó từ việc ngủ quá nhiều và điều này chắc chắn đã được chứng minh cho em, vì dù em ngủ nhiều mà vẫn luôn mệt mỏi. Đừng quên rằng một thể dĩ thái yếu dễ bị người khác thu hút sinh lực mặc dù họ thực hiện điều này một cách vô thức. Do đó, đối với em, việc tiếp xúc gần gũi với người khác không phải là điều mong muốn—không chỉ từ quan điểm sức khoẻ của em mà từ góc độ của tình trạng mà em đã đạt được trên Con Đường Đệ tử.

As you well know and as I have already told you, your problems are intimate ones for they concern your home relations and your personal, physical health. These you must solve yourself in your own way and no outsider may do more than suggest and indicate. That, I have attempted to do. The physical [143] weakness has its seat in a constant draining and leakage of the etheric body. This keeps you devitalised and hence the emphasis I have sought to lay upon the need for sun and air. Too long hours of sleep increase the drainage of vitality. Sleep recharges the tired body and fits it for the next day’s work, but eight hours sleep each night suffices you. Your true vitalisation must come from the soul. You will not get it from excessive sleep and this is surely proved to you, for you sleep much and yet are ever tired. Forget not that a weakened etheric body is easily drained by other people though they do this quite unconsciously. Therefore, for you, close contact with others is not desirable—not only from the standpoint of your health but from the angle of the status which you have reached upon the Path of Discipleship.

Hào quang của em đòi hỏi phải được bịt kín lại (nếu tôi có thể sử dụng một thuật ngữ không bình thường như vậy) và sự rò rỉ hiện nay có thể chấm dứt. Nói một cách huyền bí, điều này không thể được thực hiện cho đến khi em đã thực hiện một số thay đổi trong cuộc sống của em. Trong trường hợp của em, sự liên kết chặt chẽ với hào quang của người khác gây ra một sự rò rỉ liên tục sinh lực, vì em thường có khuynh hướng cho ra. Con đường của em là hiển nhiên nhưng tôi không thể nói nhiều hơn, cũng như đề cập nữa đến vấn đề này.

Your aura requires sealing (if I may use so unusual a term) and the leakage now present can then be stopped. This cannot be done, occultly speaking, until you have made some changes in your life. Close inter-mingling with the auras of other people causes in your case a constant seepage of vitality, for you are constantly oriented towards giving. Your course is obvious but more I cannot say nor shall I again make reference to this matter.

Vấn đề của em là rất thực, nhưng không có nghĩa là bất thường; Nó phải được đối mặt bằng lương tri, sự hiểu biết yêu thương và Minh triết. Em phải giữ thái độ của một người đệ tử mà thế giới trong thời khắc khẩn trương này cần đến công việc và thời gian của em. Tất cả các vấn đề đều có thể được giải quyết theo hai phương pháp một khi bản chất của vấn đề được nhìn thấy và nhận ra. Có phương pháp điều chỉnh đột ngột và quyết liệt, theo đó các tình trạng cũ bị thình lình chấm dứt và một tình huống mới được tạo ra. Phương pháp này, mặc dù tốt nhất, không phải là dễ dàng cho người đệ tử cung hai. Phương pháp thứ hai là điều chỉnh từ từ kèm theo giải thích từ bên ngoài, cho đến đúng thời điểm đạt được tình trạng tương tự như trong phương pháp đầu tiên. Đây là phương pháp thông thường cho một đệ tử cung hai. Giữa hai phương pháp em phải chọn một, trừ phi, em thân mến, em thích để mọi thứ nguyên trạng.

Your problem is a very real one, but by no means an unusual one; it must be faced with common sense, loving understanding and wisdom. You must take the attitude of a disciple whose work and time is needed by the world in this hour of urgency. All problems are susceptible of two methods of solution, once the nature of the problem is seen and realised. There is the method of a sudden and drastic adjustment, whereby the old conditions are abruptly ended and a new state of affairs is inaugurated. This method—though oft the best—is not easy for the second ray disciple. The other is that of a gradual readjustment accompanied by outer explanation, until in time the same condition is brought about as in the first method. This is the usual method for a second ray disciple. Between these two you must choose, unless, my brother, you prefer to leave things as they are.

Một điều tôi sẽ muốn thêm vào trước khi chấm dứt hoàn toàn đề tài này. Khi trái tim tràn đầy yêu thương, đầu tràn đầy minh triết, [144] người ta không bao giờ có thể làm điều gì có thể gây ra đau khổ cho người khác lâu dài. Ở đây, tôi không đề cập đến hành động mà là kết quả của hành động. Một quyết định có thể được đưa ra, một đường lối hành xử được tuân theo (và quyết định có thể đúng) nhưng các điều kiện xảy đến có thể không được điều chỉnh một cách hài hòa trừ khi có một sự tự do bên trong khỏi sự sợ hãi, một trái tim đầy tình yêu thương và sự hiểu biết từ ái vốn là Minh triết thật nhất. Người không sợ hãi, khôn ngoan và yêu thương có thể làm bất cứ điều gì và những ảnh hưởng sẽ không gây tổn hại và tạo ra kết quả tốt lành.

One thing I will add before definitely closing this subject. When the heart is full of love and the head is full of wisdom, [144] nothing then is ever done that can cause distress to others in the long run. By this, I refer not to action but to the fruits of action. A decision can be made and a line of conduct followed (and the decision can be right) but the eventuating conditions may not be harmoniously adjusted unless there is a subjective freedom from fear, a heart full of love and that loving understanding which is the truest wisdom. The man who is fearless, wise and loving can do anything and the effects will be harmless and good producing.

Hãy kiên trì với việc thiền định mà em đang làm hiện nay …. Tham thiền liên tục về ý chí— một ý chí phụng sự tích cực và đầy tình thương. Chính việc sử dụng ý chí là điều quan trọng đối với người đệ tử, vì một ý chí được điều khiển đúng phép là một yếu tố kiềm chế năng lực, và người đệ tử là người hoạt động trong thế giới năng lực. Em thân mến, không những bởi chỉ vì nghiệp quả, mà vì chúng ta cùng một Sư Phụ vĩ đại là người hướng dẫn của chúng ta, có những việc mà em và tôi có thể làm được—cả bên trong lẫn bên ngoài thế gian. Có công việc phụng sự thực sự mà em có thể làm. Nhưng công việc của em là hướng dẫn và tạo cảm hứng. Rất hiếm khi là một đệ tử cung hai là một nhà điều hành giỏi, trừ phi có cung phụ khiến y như vậy. Công việc điều hành và tổ chức không dành cho em. Em phải học cách làm việc thông qua người khác, đánh thức họ với một ý thức trách nhiệm và kết nối họ vào hoạt động. Bằng sức mạnh ổn định của sự chói rạng nội tại của em, em phải giữ cho những người giúp việc của em ổn định.

Persevere with the meditation upon which you are now engaged…. Meditate constantly upon the will —consecrated to active, loving service. It is the use of the will that is of importance to a disciple, for the rightly directed will is the controller of force and the disciple works in the realm of forces. And, my brother, not only karmically but because the same great Master has been our guide, there is work that you and I can do—both inwardly and outwardly in the world. There is true service that you can render. But your work is that of director and inspirer. Very seldom is the second ray disciple a good executive, unless the secondary ray makes him so. Executive work and organisation are not for you. You must learn to work through others, awakening them to a sense of responsibility and galvanising them into activity. By the steady power of your own inner radiance, you must hold your workers steady.

Nhiệm vụ cấp thời của em là tìm ra những người phụng sự đúng đắn và giúp đỡ nguồn cảm hứng cho họ. Nếu tôi nói với em rằng: người nọ hay người kia cần được tiếp xúc hoặc đây là người mà tôi tiên liệu rằng sẽ cộng tác đắc lực với em, thì Tôi sẽ không giúp đỡ em được bao nhiêu mà chỉ giới hạn em trong việc làm của tôi. Em đang được huấn luyện trong việc sử dụng con người và hướng dẫn các người chí nguyện trong công việc xây dựng của KỶ NGUYÊN MỚI mà các Đấng Cao Cả hiện nay đang trù liệu kế hoạch. Em phải tập luyện đức tính phân biện, hiểu biết và chọn lựa đúng đắn qua sự thử nghiệm, thành công và thất bại. Tất cả mọi người đều là những linh hồn. Vâng, đúng vậy, em thân mến, nhưng tất cả mọi người chưa phải đã sẵn sàng phụng sự một cách vị tha, vô kỷ. Đối với em, sự phán xét đúng đắn là một đức tính cần thiết để chọn người. Trong công việc mà em dự định làm, em không nên tìm những người nhu nhược hiền lành, mềm mỏng và dễ thương, bởi vì những người rất tốt lành lại thường là người thiếu thông minh và lười biếng. Em hãy chọn những linh hồn dũng cảm, vừa ứng đáp với nhu cầu của nhân loại do bởi động lực của tình thương (mà em lan toả mạnh), lại vừa dũng mãnh tinh tiến, dám hành động cương quyết táo bạo và không lãng phí thời giờ với những mộng mơ, không tư tưởng hảo huyền. Nhà thần bí mơ mộng cảm nhận một lý tưởng, nhưng không biết sử dụng trí tuệ để dung hòa các ý niệm tốt đẹp vốn chỉ hiện thực trong một tương lai rất xa với nhu cầu thực tế, khẩn cấp trong hiện tại. Em hãy chọn những người có thể không giống em trong nền tảng Cung 2 của họ, nhưng họ đặt trọn niềm tin và tình thương của họ nơi em vì họ nhận biết sự minh triết cùng sự liên hệ bên trong của em với Thánh đoàn, và nương tựa vào kinh nghiệm cùng sức mạnh linh hồn của em. Đừng thu hút đến em, cho công việc mà em định làm, những người ngọt ngào và yếu đuối, những người yếu ớt, cả tin, nhẹ nhàng nhưng không hiệu quả. Hãy tìm kiếm những linh hồn mạnh mẽ mà qua đó em phải học cách làm việc cùng. Tìm kiếm những người có thể hợp tác với Thiên Cơ.

The task of finding the right people and of inspiring them is your immediate task. I would not help you and would only limit you within the boundaries of my own work (note that phrase, brother of old) if I said to you: So and so must be approached, or, there is the man I foretold would help your endeavour. You are in training as wielder of men and a guide of aspirants in the building work of the New Age upon which the Great Ones are now engaged. You must learn discrimination and understanding and right choice—through experiment, through failure and through success. All men are souls. Yes, my brother, but all men are not yet ready for disinterested service. Right judgment is a needed quality for you when considering people. For the work which you seek to vitalise, look not for the sweet, the gentle, the kind and tender because so many very good people are oft unintelligent and lazy. Look [145] for those strong souls who, responding to the need of humanity and reacting to the impulse of love (which you so richly shed) are yet capable of thinking in strong terms, are vital in their planning, consecutive in their activity and who waste not time in beautiful visionary dreams. The visionary mystic senses the ideal but (using not his mind) makes no compromise between the wonderful ideas which may materialise in a far distant future and the present period of hard necessity. Look for those who may not resemble you in their second ray background, but who give you of their confidence and love because they recognise your wisdom, realise your inner link with the Hierarchy and lean on your experience and soul strength. Attract not to yourself for the work you seek to do, the sweet and feeble, the weak, well-meaning, gently ineffectual person. Look for the strong souls through whom you must learn to work. Look for those who can cooperate with the Plan.

Cũng đừng tìm kiếm những người cùng hoạt động trong hàng ngũ của những người tâm lý bất thường và đau khổ …. Em phải kiềm chế trong việc gắn họ vào bất kỳ cấu trúc nào mà em có thể xây dựng cho các Đấng Cao Cả. Họ chưa sẵn sàng và sẽ tạo thành những viên đá kém cỏi trong cấu trúc và là các liên kết yếu kém trong công việc của em. Em phải xây dựng cho tương lai.

Tôi đã nói với em rất tỉ mỉ về vấn đề này vì công việc hợp tác, xây dựng của em có thể bắt đầu ngay từ bây giờ. Nói một cách biểu tượng: Hãy tìm những người đã hoà lẫn tâm và trí, những người mà trên trán họ chói lòa cái biểu tượng ngôi sao thần bí của nhà xây dựng.

Mong sao em có thể hợp tác một cách toàn vẹn hơn trong công việc của Thánh đoàn và bắt đầu một mối liên hệ tương quan mật thiết với những nhà kiến tạo KỶ NGUYÊN MỚI trong tương lai. Đó là ước muốn và lời cầu nguyện của người bạn, người anh, và người thầy của em.

Look also for your co-workers outside the ranks of the psychologically distressed and the abnormal people…. You must refrain from welding them into any structure which you may build for the Great Ones. They are not yet ready and would constitute poor stones in the building and weak links in your work. You must build for the future.

I have spoken to you thus at length because your work as a building cooperator can now begin. Symbolically, I say to you: Look for those who have blended head and heart and above whose foreheads shines the mystic symbol of the builder.

That you may integrate more freely and more fully in the work of the Great White Lodge and enter into a closer fellowship and relationship with the builders of the New Age is the earnest wish and prayer of your friend, your brother and your teacher.

Chú giải:

1. Đức DK ghi nhận những kết quả mà FCD đã đạt được trong thời gian qua. Về mặt Chiêm tinh thì Lưu Mộc Tinh (transitting Jupiter), hành tinh chủ trì việc bành trướng, mở rộng, tam hợp với Mặt trời và Thiên Đỉnh (MC) của lá số, cũng nói lên điều đó.

2. Trong thư trước, đức DK nói rõ nhiệm vụ của FCD là phụng sự thế gian, chứ không phải cho dăm người. Địa vị tinh thần của Ông là một điểm đạo đồ cấp cao, tầm mức hoạt động của Ông là cả thế giới chứ không bó hẹp trong phạm vi nhỏ bé của của một nhóm người. Những đệ tử như thế được Chân sư DK gọi là đệ tử thế gian (World Disciple), và họ là điểm đạo đồ bậc 3 hay ở mức gần như thế. Qua sách của Chân sư DK, ta biết những đệ tử thế gian là Franklin D. Roosevelt and Winston Churchill trong thế chiến thứ hai. Về các đệ tử của Ngài, có A.A. Bailey và FCD. Trong một quyển sách, Ngài có nói người điểm đạo đồ bậc 2 phải có tầm ảnh hưởng rộng lớn đến cả quốc gia hay thế giới. Những người tự xưng là điểm đạo đồ cao cấp mà chưa đạt tầm ảnh hưởng như thế là không đúng sự thật.

3. Ngài nhắc đến những vấn đề của FCD, “những vấn đề gần gũi, mật thiết”. Trong các vấn đề đó, vấn đề liên quan với gia đình của Ông là một vấn đề lớn. Người vợ của Ông có những vấn đề về tâm lý, và Ông đã nhiều lần nghĩ đến chuyện li dị.

Gần như hầu hết các điểm đạo đồ đều gặp những vấn đề về hôn nhân gia đình, và thường kết thúc bằng việc li dị. A.A. Bailey, Annie Besant, Olcott, GS Michael D. Robbins… Cuộc hôn nhân thường xảy ra trong giai đoạn đầu của cuộc đời, khi người đệ tử đạo đồ chưa khôi phục hoàn toàn tâm thức đạo đồ của mình, và “tình yêu” dẫn đến hôn nhân thường có dấu ấn phàm ngã nhiều hơn. Sau này, khi người đệ tử tiến lên, người bạn đời không theo kịp và trở thành một trở ngại, một lực cản trên đường phụng sự, nhất là đối với các điểm đạo đồ bậc cao, cuộc sống họ là cho thế gian chứ không phải cho dăm ba người hạn hẹp.

4. Ngài cũng nhắc đến hai phương pháp giải quyết cho khó khăn đó: một phương pháp của cung 1, dứt khoát, đau một lần, nhưng kết quả thường tốt đẹp; phương pháp còn lại của người cung 2, “điều chỉnh từ từ kèm theo giải thích từ bên ngoài, cho đến đúng thời điểm đạt được tình trạng tương tự như trong phương pháp đầu tiên,” đây là phương pháp mà FCD đang cân nhắc, phân vân.

5. Ngài động viên và nhắc nhở FCD rằng: “Khi trái tim tràn đầy yêu thương, đầu tràn đầy minh triết, [144] người ta không bao giờ có thể làm điều gì có thể gây ra đau khổ cho người khác lâu dài. Ở đây, tôi không đề cập đến hành động mà là kết quả của hành động. Một quyết định có thể được đưa ra, một đường lối hành xử được tuân theo (và quyết định có thể đúng) nhưng các điều kiện xảy đến có thể không được điều chỉnh một cách hài hòa trừ khi có một sự tự do bên trong khỏi sự sợ hãi, một trái tim đầy tình yêu thương và sự hiểu biết từ ái vốn là Minh triết thật nhất. Người không sợ hãi, khôn ngoan và yêu thương có thể làm bất cứ điều gì và những ảnh hưởng sẽ không gây tổn hại và tạo ra kết quả tốt lành.” Và chúng ta có thể học rất nhiều từ lời khuyên này, vì trong cuộc sống của người đệ tử ai cũng phải trải qua những tình huống như thế.

6. Một vấn đề khác là thể dĩ thái của FCD, trong là thư này Ngài nêu rõ những nguyên nhân khiến nó mất sinh lực: ngủ nhiều, dẫn đến hoạt động nhiều giờ trên cõi trung giới làm tiêu tán sinh lực vì cõi trung giới là cõi do Mặt trăng cai quản; tiếp xúc gần gũi với quá nhiều người. Một đệ tử ở cấp bậc cao như FCD nên hoạt động phía sau, trên nội giới, hơn là giữa trần gian.

7. Một đệ tử cung chỉ là người dạy dỗ, hướng dẫn, chứ không thể là nhà tổ chức, điều hành tốt, trừ phi họ có thêm các cung 7 và 1 trong cấu trúc cung của họ. Biết điểm mạnh và yếu của mình để có bước ứng xử thích hợp.

8. Chân sư DK cũng cho lời khuyên về việc chọn người cộng sư trong công việc của mình. Ngài nói rõ, FCD không thể là người điều hành do là linh hồn cung 2 tiệu biểu, do đó Ông nên chọn những người cộng tác có thể bổ sung cho Ông cái Ông thiếu. FCD không nên chọn người theo cảm tính cá nhân, mà nên chọn người có thể hợp tác với Thiên Cơ.

July 1935

NGƯỜI ANH EM CŨ:

Gần đây em đã trải qua một thời gian thử thách; nhưng đồng thời nó đã là một điều kiện cô lập, chuẩn bị cho công việc xây dựng mà tôi đã đề cập đến trong hướng dẫn cuối cùng của tôi. Tôi đang nói về “các nhóm xây dựng”—những nhóm đó xuất hiện theo đường lối giáo dục [146] và đang tạo những hình tư tưởng sẽ thể hiện các kỹ thuật và ý tưởng mới. Trong hai thế kỷ tới, những hình tư tưởng này sẽ thay đổi bộ mặt của nền văn minh của chúng ta và mở ra một giai đoạn trong lịch sử nhân loại trong đó các phương pháp sẽ được thử thách và các nguyên tắc sẽ được thiết lập, những cái vốn vẫn còn xa lạ với phần đông nhân loại. Giai đoạn đó sẽ dẫn dắt nhân loại bước vào một nền văn minh và một sự tương tác hợp tác lẫn nhau, chấm dứt kỷ nguyên của ích kỷ và cạnh tranh hiện tại.

BROTHER OF OLD:

There has been for you lately (as for so many) a time of testing; yet it has been at the same time a condition of consolidation, preparatory to the work of building to which I referred in my last instruction. I am dealing with “building groups”—those groups which are coming forth along the teaching line [146] and which are constructing those thoughtforms which will embody the new techniques and ideas. These—during the next two centuries—will change the face of our civilisation and inaugurate a period in human history in which methods will be tried and principles established which remain as yet totally unknown to the majority. That period will lead the race into a civilisation and a mutual, cooperative interplay which will bring to an end the present era of selfishness and competition.

Em chủ yếu là người thuộc đường lối giáo dục và cần phải học (và em vẫn còn cần phải làm) ba điều:

Trước tiên, em cần phải đạt được sự buông xả, tách rời thiêng liêng bên trong, nhìn cuộc sống theo quan điểm thực sự của nó. Một người như vậy sẽ được tự do và không bị ảnh hưởng bởi một sự việc có thể xảy ra. Thái độ lý tưởng đối với em là của Người Quan Sát, không đồng hóa với một thứ gì đó có thể xảy ra trên cõi trần và cõi xúc cảm, và trí của em là một tấm gương phản ánh chân lý. Chân lý này được nhận ra một cách trực giác bởi vì không có phản ứng trí tuệ hoặc tình cảm mạnh mẽ; Các phương tiện để nhận thức được an tịnh và do đó không có gì để làm sai lệch thái độ đúng đắn. Khi trạng thái ý thức này đạt được, em sẽ có thể dạy với sức mạnh và đồng thời có được điều phải được dạy.

You are predominantly the teacher and have needed to learn (and still need to do) three things:

First, you need to acquire that inner, divine detachment which sees life in its true perspective. A man is thus left free and untouched by aught that may occur. The ideal attitude for you is that of the Onlooker who is in no way identified with aught that may happen on the physical and emotional planes, and whose mind is a limpid reflector of truth. This truth is intuitively perceived because there are no violent mental reactions or emotional states of response; the vehicles of perception are quiet and therefore there is nothing to offset correct attitude. When this state of consciousness is achieved, you will be able to teach with power and at the same time possess that also which must be taught.

Thứ hai, em phải đạt được khả năng truyền đạt chân lý thông qua câu chữ. Cơ hội sẽ đến với em để tiếp cận thế giới bằng những ý tưởng tương đối mới; Những gì em viết có thể được in và lưu thông …. Nhưng, em thân mến, em phải làm việc trong một năm để sắp xếp tư tưởng và tư liệu của em, để em có thể tiếp cận các nhà tư tưởng của thế giới với những ý tưởng mới trong lĩnh vực của khoa học lớn sắp tới, lĩnh vực phụng sự mới hơn—lĩnh vực tâm lý học….

Secondly, you must acquire an increased ability to voice truth through the medium of the written word. Opportunity will come to you to reach the world with ideas that are relatively new; that which you write can be printed and circulated…. But, my brother, you must work for a year at the organising of your thought and material, so that you can reach the thinkers of the world with the new ideas in the field of that oncoming major science, that newer field of service—the field of psychology….

Em có khả năng khoác cho một ý tưởng một trang phục thích hợp với nó. Em có thể viết một quyển sách, có thể là một tổng hợp những ý tưởng tâm lý mới, phụ thuộc một chủ đề trung tâm vốn sẽ bao trùm chúng như bộ óc thống trị các hoạt động của cơ thể. Đó là chủ đề trung tâm mà tôi kêu gọi em suy gẫm đến. Em phải biết rõ ràng những gì mới mẻ mà em muốn đưa ra cho thế gian là gì. Chỉ khi đó, nhiều ý tưởng thực sự [147] hình thành dễ dàng trong tâm trí của em mới có thể lắp vào vị trí, tạo thành khuôn mẫu hình thức trang điểm chủ đề của em với vẻ đẹp và làm cho nó biểu hiện. Việc viết quyển sách này phải là nỗ lực chính, nội tại của em trong vài năm sắp tới. Nó phải được viết ngay trong cuộc sống tràn đầy năng lượng, chứ không phải là sản phẩm của sự tách rời, được tạo ra bằng cách rút khỏi hoạt động bên ngoài. Công việc tốt nhất của em phải được thực hiện mặc dù tất cả những trở ngại, và sự thôi thúc để đưa ra những ý tưởng này cho thế giới sẽ khắc phục mọi trở ngại.

You have a capacity for clothing an idea in its appropriate garb. You could write a book which would be a synthesis of these new psychological ideas, subordinated to a central theme, which would dominate them as the head dominates the activities of the body. It is upon this central theme that the brooding process to which you are called must take place. You must know with clarity what is the new thing which you seek to give to the world. Then and only then will the many true ideas[147] which ferment so facilely in your mind drop into place and form the pattern of the garment which will clothe your theme with beauty and give it expression. The writing of this book should be your main, subjective endeavour during the next few years. It must be wrought out in the crucible of energetic living and must not be the product of a seclusion, produced by withdrawing from outer activity. Your best work must be done in spite of all hindrances and because the urge to give these ideas to the world will surmount all obstacles.

Cuối cùng, tiếp tục với nhiệm vụ tìm kiếm những linh hồn mạnh mẽ có thể thuộc Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian nếu được đào tạo đúng. Hãy huấn luyện bản thân em về khả năng phân biện vốn cho phép em tìm ra những người xứng đáng cho sự tiêu tốn thời gian, năng lực, suy nghĩ và năng lượng của em— từ quan điểm của Thánh đoàn và công việc mà Thánh đoàn muốn đạt được. Hãy nghiên cứu những từ này, vì chúng cung cấp cho em các đầu mối về loại và phẩm tính yêu cầu.

Các vấn đề điều chỉnh của em cần được tiếp tục cho đến khi chúng đã được giải quyết, và các quá trình tách ra khỏi sự tiếp xúc quá gần gũi với hào quang của người khác phải được tiến hành và phải được đưa vào lĩnh vực phụng sự của em với người khác. Tôi thấy em có một sự hiểu biết tốt hơn về vấn đề này và áp dụng tốt hơn. Em đang học hỏi nhanh, và khi công việc tiến triển em sẽ được tưởng thưởng xứng đáng. Hãy tiếp tục đạt đến giải thoát trọn vẹn hơn, và nhờ đó có thể phụng sự tốt hơn.

Finally, continue with the task of finding those strong souls who can belong to the New Group of World Servers, if given right training. Train yourself in that discriminative ability which will enable you to find those who will warrant the expenditure of your time and strength and of your thought and energy— from the standpoint of the Hierarchy and of the work that the Hierarchy seeks to accomplish. Study these words, for they give you the clue to the type and quality required.

Your problems of adjustment must still continue till solved, and the processes of detaching yourself from too close a contact with the auras of others must proceed and must be carried into the field of your service to others. I see in you a better comprehension of this problem and an increased facility in application. You are learning fast, my brother, and will find ample compensation as the work proceeds. Go forward to a fuller release and, therefore, to fuller power to serve.

Chú giải:

1. Vào thời điểm của lá thư này (tháng 7 năm 1935), lưu Thổ Tinh đồng vị với Mặt trời trong Cung Song Ngư (độ lệch 126), nên ảnh hưởng của Thổ tinh rất mạnh.

2. Đức DK nói về chính Ngài như là Người xây dựng các Nhóm Kiến Tạo sẽ có ảnh hưởng mạnh trong hai thế kỷ tới, và FCD rõ ràng có thể giúp vào công việc của Ngài. Tầm nhìn và kế hoạch của một Chân sư như Ngài hướng về tương lai hàng trăm năm, còn Shamballa hướng về vĩnh cửu!

3. Trong các đoạn văn này, DK đưa ra các yêu cầu đối với loại “huấn sư ” mà FCD sẽ trở thành.

4. Thuật ngữ thứ ba trong ‘Công thức phát triển’ của ông là “Tách rời – Buông xả” sẽ giúp ông trở thành một huấn sư như vậy. Có bao nhiêu người trong chúng ta nhìn thấy “cuộc sống theo quan điểm thực của nó”? Có lẽ không nhiều. Chúng ta sẽ được tự do và không bị ảnh hưởng bởi những gì có thể xảy ra bởi vì chúng ta đã  tách khỏi dòng chảy của hoàn cảnh.

5. Việc rèn luyện “Thái độ của người quan sát” sẽ giúp chúng ta trở thành “Người bàng quan”, người không đồng hóa với những diễn biến trong ba cõi thấp. Khi người đệ tử tiến dần đến cuộc điểm đạo thứ ba, đây là thái độ tâm thức bên trong sẽ phát triển.

6. Chân sư DK mong muốn FCD có được thể trí là “một tấm gương trong suốt của chân lý”. Những phản ứng dữ dội của ba thể phàm ngã sẽ ngăn cản sự phản chiếu này.

7. Vị đạo sư thật sự cần phải phát triển điều kiện bên trong này. Khi ông làm được như vậy, ông sẽ làm tăng thêm sức mạnh của giáo huấn của mình, và cũng sẽ làm cho mình có thể tiếp cận được những gì cần phải dạy. Do đó, kiểm soát phàm ngã là chìa khóa cho sức mạnh và sự phát triển trực giác. Chìa khóa để kiểm soát phàm ngã là buông xả, tách rời—đặc biệt là “buông xả thiêng liêng”.

8. Ngoài phẩm tính “buông bỏ thiêng liêng” FCD còn phải có khả năng “nói lên chân lý thông qua câu chữ”. Chúng ta thấy Thủy Tinh của FCD (nghịch hành và do đó có tính cá nhân trong biểu hiện của nó) trong cung Song Ngư, đặc trưng cho tính dễ tiếp nhận, trong nhà thứ 10 (chủ nghề nghiệp) của là số chiêm tinh, tam hợp với Vertex (định mệnh) và quincunx với tinh vận Uranus—do đó giải thích cho sức mạnh để phóng xuất những tư tưởng mới, đặc biệt là những tư tưởng liên quan đến chữa lành hoặc chuyển hóa (ý nghĩa của quincunx).

9. Chúng ta thấy rằng Chân sư DK có thể đã đưa ra một số lời khuyên khá cụ thể đã bị xóa khỏi quyển sách.

10. Cũng chính ở đây chúng ta biết rằng FCD là nhà tâm lý học. Ông đứng ngang hàng với các đồng nghiệp của mình là Sigmund Freud và Carl Jung, những nhà tâm lý học nổi tiếng. Tuy nhiên, mặc dù FCD trên nhiều phương diện tinh tế hơn so với các đồng nghiệp của ông, ông lại ít nổi tiếng hơn họ. Thực tế, Bách khoa toàn thư Britannica không có đề mục nào viết về Roberto Assagioli, trong khi các đề mục của Freud và Jung dài đến nhiều trang. Đây thường là số phận của những điểm đạo đồ với những ý tưởng đi trước thời đại của mình. Chắc chắn Freud có một trí tuệ tương đối kém hơn so với Assagioli. Tuy nhiên, Jung có thể được coi là một điểm đạo đồ, mặc dù ông đã bác bỏ Thông Thiên Học (ít ra là Thông Thiên Học do thế hệ các nhà Thần Triết hiện tại trình bày).

11. Tâm lý học được cho là “khoa học lớn kế tiếp”. Thật vậy, Chân sư DK nói rằng đó là ngành khoa học mà thông qua đó công chúng sẽ nhận thức được giá trị của Huyền Bí Học. Khi chúng ta nhìn vào cách mà công việc của FCD đã lan tỏa trong ba mươi năm sau khi ông mất, chúng ta có thể hiểu được tầm quan trọng của công việc của ông đối với ngành khoa học đang phát triển này, và cũng thu thập được một số ý tưởng về cách mà Chân sư DK tìm cách giúp ông thiết lập điều đó trong những giai đoạn đầu của sự phát triển của nó.

12. FCD rất giàu kinh nghiệm qua nhiều kiếp sống. Ông biết cách làm việc với mọi người và làm thế nào để nói chuyện để họ hiểu.

13. Thật khó để biết được cuốn sách nào, nếu có, xuất hiện theo lời khuyên của Chân sư DK trong đoạn này. Chắc chắn cuối cùng ta có quyển Sổ tay Tâm Lý Tổng Hợp. Chủ đề trung tâm của quyển sách là sự tổng hợp, cũng như chủ đề trung tâm của The Act of WillÝ Chí.

14. Chúng ta thấy FCD đang trong một thời kỳ của cuộc đời mình khi một cái gì đó mới đang trong quá trình hình thành, nhưng chưa sẵn sàng để được sinh ra. Sự hiện diện của Thủy Tinh và Kim Tinh trong cung Bạch Dương progressed, co thấy thời kỳ mới này, cũng như quá trình di chuyển gần đây của Lưu Thiên VươngTinh (chủ trì canh tân, biến đổi) với Mặt Trời Tinh Vận ở Bạch Dương.

15. Chân sư DK rõ ràng đang yêu cầu những gì mới mẻ sẽ được trao cho thế gian. Lưu Thổ tinh sẽ giúp ích việc này, và việc di chuyển đó (của Thổ tinh) cũng sẽ làm cho FCD dành thời giờ để bước vào sự riêng tư để viết, vì nó đặt nhiều yêu cầu lên ông một cách chuyên nghiệp.

16. Điều thú vị là việc viết một quyển sách hay bài viết thường là phương pháp mà Chân sư DK giúp đỡ các đệ tử của Ngài, không chỉ phụng sự Thiên Cơ mà còn xây dựng vào cuộc sống của họ những phẩm chất đó để phát triển và tích hợp. Trong trường hợp của FCD, tổng hợp là một chủ đề phổ biến, và ý chí năng động là một nhu cầu rất lớn.

17. FCD thành công trong việc viết cuốn sách của mình mặc dù có những xáo trộn của cuộc sống bên ngoài. Cuốn sách sẽ được viết ra “trong cuộc sống tràn đầy năng lượng”. Ông đang được thử thách. Hoàn cảnh sẽ không hợp tác với ông và mang lại cho ông sự dễ dàng để phản ánh chân lý trực nhận mà không bị xáo trộn. Chính là ước muốn của ông để đưa ra cho thế giới những tư tưởng mới vượt qua tất cả những trở ngại cơ bản.

18. Chúng ta thấy Lưu Thổ tinh nằm ở trên cùng của lá số chiêm tinh và tinh vận Thổ tinh trong hai năm nữa sẽ xung đối Thủy tinh (hành tinh chủ về văn chương và truyền thông). Thật thú vị, mọi người thường thực hiện nhiệm vụ quan trọng viết khi Thổ Tinh và Thủy Tinh ở trong một góc hợp nào đó.

19. Lần đầu tiên Chân sư DK đề cập đến Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian liên quan đến “những linh hồn mạnh mẽ” mà FCD phải tìm kiếm. Chúng ta biết rằng các thành viên của Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian phải huấn luyện các người chí nguyện và các đệ tử tập sự, vì các thành viên như vậy không phải là các đệ tử sơ cơ. Ở đây chúng ta thấy FCD, một đệ tử cao cấp, được yêu cầu phải tìm kiếm và làm việc với những người có thể là thành viên của Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian nếu được đào tạo đúng. Rõ ràng là FCD là phù hợp để làm công việc đào tạo này.

20. Chúng ta thấy Chân sư DK khuyến khích FCD hoạt động theo Luật Tiết Kiệm. Những người ông tìm kiếm phải xứng với sự tiêu phí thời gian và năng lượng của ông. FCD không có cung ba trong cấu trúc cung của ông – cung liên quan đến Luật Tiết Kiệm, nhưng ông sinh ra trong cuộc chủng tộc Do Thái (mẹ ông là người Do Thái), ít nhất là trong kiếp sống này, và hiện đang dưới ảnh hưởng của Thổ tinh cung ba.

21. Một lần nữa Chân sư DK lại gợi ý về loại người mà FCD phải tìm làm người cộng tác. Việc sử dụng khả năng phân biện cần thiết cho nhiệm vụ này, khác với việc sử dụng dễ dàng của bản chất cảm thông của ông. Ông đang thiết lập trong hành vi của mình các đặc tính của các cung cứng để giúp ông làm việc hiệu quả hơn với Thiên Cơ.

22. Chân sư DK tiếp tục nhắc nhở FCD về sự cần thiết phải tránh quá gần gũi với người khác. Chúng ta lưu ý rằng FCD phải tách mình ra khỏi “sự tiếp xúc quá gần với hào quang của người khác”. Có lẽ, vẫn gần gũi với nhiều người mà vẫn có thể không tiếp xúc với hào quang của họ.

23. Nhiệm vụ của Chân sư DK là khuyến khích Đệ tử của Ngài đi theo hướng ngược với xu hướng cá nhân của ông và thậm chí ngược với cả xu hướng của linh hồn cung hai.

24. FCD “học hỏi nhanh”. Nhiệm vụ tách rời của Thổ tinh đang được thực thi. Chữ T vuông giữa Thổ Tinh, Hỏa Tinh và Kim tinh được kích hoạt thông qua sự nổi bật của Lưu Thổ tinh trong là số.

December 1935

EM THÂN MẾN:

Trước đây, tôi có cho em biết rằng tính chất quá nhạy cảm của em gây nhiều khó khăn cho em trong những hoạt động viễn cảm và trên phương sức khỏe. Hôm nay, trong bức thư cá nhân này với em, tôi muốn nói với em rằng tôi biết rõ tất cả những nỗi khổ đau của em gần đây. Cuộc đời em trong 6 tháng qua thật là khó khăn cực nhọc vì em đồng hóa rất dễ dàng với tất cả những gì xảy ra xung quanh.

MY BROTHER:

I have earlier indicated to you that your general sensitivity is responsible for much of your difficulty along telepathic lines and in connection with your physical condition. Today, in this personal word to you, I seek to let you know how well I understand all that you have lately suffered. Life has been peculiarly hard for you the past six months for you can tune in so easily on all that is around you.

Con đường của các Đấng Cứu Thế luôn luôn là con đường khó khăn; Con đường của các Đấng Nhạy Cảm Thiêng liêng đầy đau khổ và đau đớn. Đó là con đường mà em đã chọn. Vậy em nên nhớ rõ điều đó để có thể bền gan chịu đựng. Em nên biết rằng đối với người đệ tử có những kiếp sống nhằm chuẩn bị hành trang (thể chất lẫn tinh thần) là mục đích chính. Rồi đến những kiếp khác, những hành trang đã được chuẩn bị được đem ra sử dụng. Đối với em, kiếp sống hiện tại có mục đích phát triển cơ năng ứng đáp về giao cảm bén nhạy. Em đang phát triển mau chóng quyền năng ý thức và thông cảm với nỗi đau khổ của thế gian (và nỗi đau khổ đó cho thấy sự tăng trưởng của thế giới trong sự đáp ứng). Nhưng đó chỉ là một giai đoạn. Chỉ có những linh hồn dũng mãnh mới biết được những nguồn gốc của sự khổ đau vốn tiềm ẩn sâu xa trong cõi thế gian biểu lộ.

The path of the World Saviours is ever a hard one; the way of the Divine Sensitives is fraught with suffering and with pain. This is the way that you have chosen to go, and the knowledge [148] of this and its remembrance may help you to endure. Much help can also come to you if you will remember that there are certain lives in which the development of the equipment is the major goal. Then come other lives in which the prepared equipment is used. For you, this present life is primarily one of training and of unfoldment in connection with the sensitive, response apparatus. You are being rendered sensitive and so made aware. The power to tune in on the world pain and to be conscious of the world sorrow (and that sorrow indicates the world growth in responsiveness) is rapidly being brought about in you. But it is a phase. It takes a strong soul to know the sources and the roots of pain, lying deep hidden in the manifested world.

Đối với em, tạm thời trong lúc này, nên có một sự tách rời tự nhiên không gượng ép và cố gắng đừng để ý đến những sự vật ngoại cảnh có thể làm cho em động lòng ưu ái và trắc ẩn. Hãy tập sự buông thả vô tư thiêng liêng này trong 6 tháng tới đây. Hãy lo đáp ứng những nhu cầu cấp bách của nhân loại, thực hiện những gì tôi đã gợi ý về công tác phụng sự tập thể, suy gẫm sâu xa về kế hoạch của Thiên cơ, và công việc của nhóm người mới phụng sự thế gian… Những lời của tôi với em hôm nay chỉ là khích lệ và ghi nhận. Hãy kiên tâm tiến triển trên đường Đạo.

For you, at this time and temporarily, I suggest an unthinking detachment and an enforced refusal to permit the mind to ponder upon that which beats upon your sympathies from your environment. Practise this divine ignoring for the next six months. Be occupied with meeting the immediate needs of the individual; with carrying out the suggestions which I make in connection with your group work and service; and with deep, introspective reflection upon the Plan and the work of the New Group of World Servers…. My word to you today is simply one of cheer and of recognition. Persist upon the Way.

Chú giải:

1. Loại viễn cảm có thể gây ra vấn đề cho FCD có thể là viễn cảm thông qua tùng thái dương. Không phải tất cả viễn cảm có bản chất trí tuệ. Hải vương Tinh là hành tinh làm cho viễn cảm thông qua tùng thái dương là con đường dễ nhất. Trên vòng xoắn cao hơn, Hải Vương tinh có thể tạo điều kiện cho viễn cảm bồ đề.

2. Sự nhạy cảm viễn cảm có thể tăng lên khi sự hiện diện của tinh vận Mặt Trăng (progressed moon) trong Song Nam ở nhà thứ mười hai (chủ trì tiếp nhận).

3. Chúng ta thấy rằng cuộc sống của FCD đã “đặc biệt khó khăn” trong suốt sáu tháng qua, chính xác là những tháng khi Thổ tinh nổi bật lên ở phần cao của lá số.

4. Chân sư DK tăng thêm sức mạnh cho Đệ tử của Ngài bằng cách nói với FCD rằng Ngài hiểu được bản chất của nỗi đau khổ mà ông đã trải qua. Được thấu hiểu có nghĩa là được thêm sức mạnh.

5. DK đưa ra thông tin quan trọng của Ngài, thông báo cho FCD rằng ông ở trên con đường của những đấng cứu thế và đang đi theo “con đường của các Đấng Nhạy Cảm Thiêng liêng”. Tất cả điều này không chỉ liên quan đến cung hai nổi bật của FCD mà là toàn bộ các dấu hiệu chiêm tinh ‘nhạy cảm’ trong lá số chiêm tinh hiện tại của ông.

6. Chúng ta thấy rằng Chân sư đã tiết lộ cho Đệ tử của Ngài những sự thật này vì những lý do rõ ràng; việc có được kiến ​​thức này có thể là một yếu tố giúp FCD chịu đựng được những khó khăn của mình.

7. Chân sư DK đặt kiếp sống hiện tại của FCD trong bối cảnh của một quá trình phát triển. FCD đang trong quá trình chuẩn bị trang bị (“bộ máy đáp ứng nhạy cảm”) mà ông sẽ sử dụng trong các kiếp sống tương lai. Một Đấng Cứu Thế thật sự phải rất nhạy cảm.

8. Chân sư DK thực sự giải thích những lý do huyền bí cho nỗi khổ đau của FCD; rõ ràng ông hòa nhập vào nỗi đau khổ của thế gian. Chân sư Ông chỉ ra giá trị của nỗi đau khổ đó như là “sự tăng trưởng của thế giới trong sự đáp ứng”.

9. Các cung hai, bốn và sáu là những cung dễ bị đau khổ, và chính cung hai và cung 4 thấu hiểu sâu nhất về huyền nhiệm đau đớn. Về vấn đề này, chúng ta nên xem lại mục đích thứ tư của đức Sanat Kumara liên quan đến “mục đích huyền bí đã đòi hỏi sự hoạt động của Nguyên Lý Đau Khổ” (R & I 243).

10. “Nguồn gốc và gốc rễ của khổ đau nằm sâu trong thế giới hiện thực” là gì? Chân sư DK không xây dựng và chỉ có trực giác sẽ tìm thấy chúng. Một đệ tử ở trình độ phát triển như FCD sẽ nhận ra sự không thể tránh khỏi của đau khổ trên hành tinh của chúng ta. Khi phải đối mặt với những nỗi đau như vậy, cần phải có sự hiểu biết sâu sắc cũng như sự nhạy cảm. Chân sư DK đang cố gắng cho FCD chính sự hiểu biết này.

11. Rõ ràng là suy nghĩ quá nhiều về nỗi đau của thế gian sẽ làm cho FCD trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Chân sư nói về “một sự tách rời tự nhiên không gượng ép”— đó đơn giản chỉ là sự thôi đồng hóa với tất cả những bản chất đau khổ có thể xảy ra trong môi trường.

12. Chiến lược có vẻ như là bảo vệ ý thức nhạy cảm của FCD.

13. Chân sư DK đang tìm cách để giúp FCD khỏi việc xem xét quá sâu và rộng dẫn đến tình trạng suy nhược. Ngài tư vấn cho Ông nên tập trung hẹp lại, một tiến trình định hướng theo nhiệm vụ. Tất cả điều này xảy ra dưới ảnh hưởng của Thổ tinh.

14. Bức thư rõ ràng là một sự khích lệ, “cổ vũ và công nhận”. FCD cần những điều này để thêm sức mạnh.

15. FCD có ý chí kiên trì; Điều này đã được ghi nhận trước đó bởi Chân sư DK. Bây giờ ông cần áp dụng nó.

June 1936

NGƯỜI BẠN VÀ HUYNH ĐỆ CŨ:

Sự căng thẳng trong sáu tháng vừa qua là rất lớn. Nhưng giờ đây nó đã qua, và vấn đề của em là thư giãn, thư giản theo ý nghĩa thái độ tinh thần bên trong hơn là theo ý nghĩa thể chất. Phần lớn cảm giác không đủ năng lực và sự bất lực để thực hiện kế hoạch mong muốn của em trong một thời gian dài có nguyên nhân trong tình trạng khuyết tật về thể chất, chủ yếu (như tôi thường nói với em) do sự thiếu sinh lực chứ không phải do bệnh tật. Tuy nhiên, tương lai hứa hẹn cho em nhiều thành công nếu em biết loại bỏ đúng các hoạt động không cần thiết (với sự tăng cường những cái thiết yếu và áp dụng biện pháp kỷ luật thể chất nhất định). Như tôi đã nói với em trong lần liên lạc cuối cùng của tôi, [149] con đường của những đấng cứu thế trên thế gian là con đường khó khăn, chủ yếu là do khả năng chịu đựng mà cung hai thể hiện. Tất nhiên, bản thân điều này là nguyên lý biểu hiện và là chìa khóa của sự tồn tại. Do đó, khả năng của người trên cung này “đau đớn hướng về mục tiêu, mang gánh nặng của thế gian, thông qua việc đồng hoá với người khác để học cách buông xả, tách rời, và theo thời gian sẽ chấm dứt mọi khổ đau“. Hãy lưu ý sự nghịch lý trong câu nói trên và tìm hiểu ý nghĩa của nó, em thân mến, Đó là nhiệm vụ của em trong kiếp sống này.

BROTHER AND FRIEND OF OLD:

The strain of the past six months has been great. But it is now over and your problem must be to relax, not so much in the physical sense as in the inner mental attitudes. So much of your sense of inadequacy and so much of your inability to carry forward your cherished plans over long periods of time have their basis in physical disability, primarily (as I have often told you) in a lack of vitality and not ill health. Yet the future holds for you much successful work, if right elimination of non-essential activities (with a consequent intensification of the essential and a certain measure of physical discipline) becomes possible to you. As I told you in my last communication, [149] the path of the World Saviours is a hard one, owing primarily to the power to suffer which the second ray type embodies. This is of course in itself the principle of manifestation and holds the key to existence. Hence, therefore, the ability of the person upon this ray to “agonise towards the goal, carrying the burden of the world, learning—through identification with others—a detachment which, as time proceeds, negates all pain.” Note the paradox here involved and learn its meaning which, my brother, is your task this life.

Làm thế nào để khép thể hồng trần của em vào kỷ luật và làm thế nào để thêm sức mạnh cho nó là vấn đề lớn của em và công việc trước mắt của em. Tôi không hàm ý rằng em không có kỷ luật. Tôi chỉ muốn chỉ ra rằng chính trong những điều chỉnh của thể hồng trần theo nhu cầu hiện nay và chu kỳ cuộc sống cụ thể của em, sẽ mang đến cho em sự giải thoát cho việc phụng sự. Công cuộc phụng sự này sẽ làm cho nỗ lực lớn hơn khả dĩ với ít năng lượng và sinh lực tiêu tốn, và do đó ít hơn đau khổ về thể chất. Các nhà tâm lý học vĩ đại luôn trở thành những đấng cứu thế trên thế gian, bởi vì họ đối mặt cới các vấn đề tâm lý và giải quyết chúng—giải quyết trên cơ sở kỹ thuật chuyển hóa.

How to discipline your physical body and how to strengthen it is your great problem and your immediate task. I mean not to infer that you are undisciplined. I seek only to point out that in the adjustments of the physical vehicle to the demands of the period and to your particular life cycle, will come for you release into service. This service will make greater effort possible with less expenditure of energy and of vitality and, therefore, less physical distress. The great psychologists always become World Saviours, because the psychological problem with themselves is faced and solved—and solved on the basis of a technique of transmutation.

Có rất ít điều tôi có thể nói, vì em được thiên phú cho kiến ​​thức và minh triết; không có gì liên quan đến em mà tôi có thể cho em biết, vì em đã nghiên cứu sâu sắc các vấn đề của mình và tôi trong nhiều năm đã tìm cách giúp đỡ em. Một điều duy nhất tôi sẽ nói: vấn đề của em ít có liên quan đến bộ máy của em hơn là liên quan đến các điều kiện của môi trường của em. Chính trong những điều kiện đó mà em phải phụng sự. Em quá nhạy cảm với những tác động từ môi trường xung quanh, từ đám đông lẫn từ cá nhân, và em vẫn chưa biết làm thế nào để cho ra đầy đủ mà vẫn giữ lại, làm thế nào để đi ra ngoài với người khác thế nhưng không bao giờ từ khỏi vị trí cân bằng của mình. Hãy đứng trong tư thế tinh thần—như tôi đã chỉ ra trước đây—là chìa khoá cho vấn đề của em. Em cần phải đứng như thế và với sự cân bằng lớn hơn. Sự tập trung trí tuệ năng động sẽ giúp bảo vệ em khỏi sự suy kiệt. Huynh đệ của tôi, nếu em mãi ở trên cõi giới trí tuệ, đa số những người tiếp xúc với em và những người hiện đang làm cạn kiệt sức mạnh của em không thể dễ dàng vươn tới em. Hãy suy gẫm về đề nghị này.

There is little that I can say, for you are gifted with knowledge and with wisdom; there is naught in connection with yourself that I can indicate, for you have studied your problems deeply and I—for several years—have sought to aid you. One thing only I will say: Your problem has far less to do with your own individual equipment than it has to do with your environing conditions. It is in these conditions that you have to serve. You are excessively sensitive to impacts from those surroundings, both from the mass and from individuals, and you know not yet how to give in fullness and yet retain, how to go out to others and never leave your own poised position. To stand in spiritual being —as I earlier pointed out—is the clue to your problem. You need thus to stand and with greater poise. A dynamic, mental focussing will save you from much depletion. If, my brother, you dwell ever on the plane of the mind, you cannot so easily be reached by the majority who contact you and who at present drain you of your strength. Ponder on this suggestion.

Chú giải:

1. Sáu tháng vừa qua FCD sống dưới ảnh hưởng của Lưu Thổ tinh với Chiron lơ lửng trong vùng lân cận của Mặt trăng tinh vận (progressed) ở Gemini. Thổ tinh đã đi qua Thiên đỉnh MC, Mặt trời và Thủy tinh, và do đó FCD có được một khoảng thời gian thư giãn bên trong.

2. FCD có một số “kế hoạch ấp ủ” và ông nản lòng bởi vì ông không thể thực hiện như mong muốn. Về vấn đề này, Chân sư DK nhấn mạnh rằng lý do không phải là sức khoẻ yếu kém vì thiếu sinh lực mãn tính – một vấn đề đã được đề cập đến trong huấn thị trước đây.

3. Một thông tin quan trọng cho tất cả các loại cung hai nằm trong đoạn này. Cung hai (đặc biệt là những ai đi theo Con đường của những Đầng Cứu Rỗi thế gian) sẽ gặp khó khăn như vậy vì “sức mạnh chịu đựng mà cung hai thể hiện”. Điều này rõ ràng là đầy đủ ý nghĩa, nhưng sau đó Chân sư DK thêm một bình luận không bình thường: “Tất nhiên điều này tự nó là nguyên tắc biểu hiện và nắm giữ chìa khóa của sự tồn tại”. Ngài đang liên kết sức mạnh chịu đựng với sự biểu hiện và sự tồn tại. Khi đó chúng ta có thể xem việc sự biểu hiện và sự hiện hữu là không thể tách rời khỏi đau khổ, và chúng ta tiến gần đến Tứ Thánh Đế của Đức Phật.

4. Một công thức quan trọng cho những người cung hai được đưa ra: họ có khuynh hướng “đau đớn hướng về mục tiêu, mang gánh nặng của thế gian, thông qua việc đồng hoá với người khác để học cách buông xả, tách rời, và theo thời gian sẽ chấm dứt mọi khổ đau.

5. Có một nghịch lý rõ ràng trong tuyên bố này. Làm thế nào để “đau đớn hướng tới mục tiêu”? Đây không phải là một hình thức chuyển động thẳng, nhưng nó xảy ra như vậy do có nhiều mối quan hệ và ràng buộc bị căng thẳng và gây ra sự bất hòa khi tiến về trước. Sự bất hòa này là một sự đau đớn. Những mối quan hệ này phải được điều chỉnh và hài hòa khi người đệ tử tiến về phía trước.

6. Làm thế nào việc đồng hóa với người khác lại có thể dạy cho ta sự buông xả? Có phải chăng người ta nhận ra rằng mình đã đồng hóa và gắn bó với khía cạnh phù du của con người và rằng khía cạnh linh hồn của người đó không bao giờ có thể bị mất? Khi đó y trở nên tách rời khỏi những điều không cần thiết và gắn liền với cái thiết yếu.

7. Tất cả những đau đớn đều bị tạo ra bởi sự rạn nứt và chia cắt, nhưng khi người ta học được bản chất không tách rời của trạng thái linh hồn, thì việc chia tách đau đớn kết thúc. Không có mất mát và không có sự tách biệt.

8. Câu nói bí ẩn và kỳ diệu này chứa đựng bí mật của “nhiệm vụ của FCD trong kiếp sống này”. Đây không là nhiệm vụ dễ dàng và đòi hỏi một sức mạnh bền vững để chịu đựng và đồng thời để hiểu rằng sức mạnh để chịu đựng là một mục tiêu tiến hóa tạm thời. Chúng ta thấy rằng FCD đang học nhiều điều bí ẩn của trái tim, và cuộc sống của ông ngày càng tập trung vào tâm thức Bồ đề.

9. Có một sự khác biệt giữa “nhiệm vụ kiếp sống” và “nhiệm vụ trước mắt”. Nhiệm vụ kiếp sống liên quan đến sức mạnh để vượt qua nỗi đau và thống khổ thông qua việc thôi đồng hóa và đồng hóa đúng cách. Nhiệm vụ trước mắt liên quan đến sự hiệu quả trong việc phụng sự trên thế gian.

10. Cần có một hình thức kỷ luật đặc biệt và tăng cường thể hồng trần. Phương pháp kỷ luật thông thường của FCD có thể liên quan nhiều đến thể trí và tâm lý của ông hơn, nhưng ở đây Ông cần sự chú ý đến thể hồng trần.

11. Thật thú vị khi thấy rằng số đệ tử cần phải lưu tâm đến sức mạnh và điều kiện của thể hồng trần của họ. Ít nhất là ba người (FCD, RSU và CDP) được giả thiết là có Cung Mọc Cự Giải. JWK-P có Mặt trời trong Song Ngư. Các cung hành thủy có liên quan đến những trường hợp này.

12. Một lần nữa Luật Tiết Kiệm được viện dẫn ngầm. FCD phải phụng sự theo cách mà nỗ lực lớn hơn với ít năng lượng hơn. Điểm đạo đồ phải làm nhiều hơn trong một đơn vị thời gian nhất định so với mức bình thường của mỗi người.

13. Chân sư DK dường như đang gọi FCD là “nhà tâm lý học vĩ đại”. Nhiều người quen thuộc với công việc của Ông sẽ đồng ý về điều này.

14. Một phương trình quan trọng đang được đưa ra: “các nhà tâm lý học vĩ đại luôn trở thành những đấng cứu thế trên thế gian”. Điều này sẽ khiến chúng ta tạm dừng lại và suy gẫm.

15. Các nhà tâm lý học vĩ đại phải giải quyết các vấn đề tâm lý của chính mình, nếu không họ không thể giúp đỡ người khác. Phương pháp mà họ giải quyết vấn đề của họ là chuyển hoá. Chúng ta đang học được rằng kỹ thuật chuyển hóa là điều sống còn đối với tất cả những ai muốn trở thành những đấng cứu thế. Do đó, chúng ta thấy rằng những đấng cứu thế trên thế gian đang nỗ lực cứu rỗi chính mình trong cuộc sống hàng ngày, chuyển hóa tình trạng tâm lý của họ và biến đổi nó cho đến khi họ đạt được sự biến hình.

16. Khi chúng ta nghiên cứu tiềm năng của FCD đối với công việc chuyển hoá, chúng ta phải bao gồm Thiên Vương Tinh trong Thiên Bình (mà Thiên vương Tinh là chủ tinh bí truyền của Thiên Bình). Thiên vương tinh là hành tinh cung 7 chủ trì sự chuyển hóa, và điều thú vị là nó hợp góc b-Q (biquintile, 144°) đối với Mặt trời và một góc quincunx (150°) với Thủy Tinh. Cả hai khía cạnh này đều được coi là “thứ yếu”, nhưng cùng nhau liên quan để điều chỉnh sự sáng tạo thông minh. Nhiều bài tập tổng hợp tâm lý mà FCD đã tạo ra đầy năng lượng chuyển hoá.

17. Chúng ta lưu ý rằng Thiên Vương Tinh trong Solar Arc đã bắt đầu hai năm hướng về Mộc Tinh. Quá trình chuyển hoá sẽ hoàn toàn thành công.

18. Những món quà của tri ​​thức và trí tuệ chỉ ra FCD là một linh hồn già dặn. Vị trí của Mộc Tinh trong Nhân Mã khôn ngoan và triết học hỗ trợ sự hiện diện của những món quà này.

19. Vấn đề chính của FCD liên quan đến đòi hỏi của môi trường. Bộ máy cá nhân của ông có gì để đổ lỗi, nhưng nó dễ bị tổn thương trong môi trường xung quanh như vậy.

20. Chân sư DK muốn khéo vận dụng sức mạnh của người đệ tử, dạy cho ông ” làm thế nào để cho ra đầy đủ mà vẫn giữ lại, làm thế nào để đi ra ngoài với người khác thế nhưng không bao giờ từ khỏi vị trí cân bằng của mình”. Một “sự tập trung năng động tinh thần”, được hỗ trợ bởi thể trí cung 1 là chìa khóa.

21. Vấn đề của FCD là người ta đến với ông quá dễ dàng. Nếu ông sống trên cõi trí thì không nhiều người có thể đến với ông ở đó. Chân sư DK đang cố gắng bảo vệ đệ tử của mình, cách li ông khỏi những nhu cầu không bao giờ dứt của những người có nhu cầu. Chân sư thường tham gia vào công việc bảo vệ. Chúng tôi thấy sự bảo vệ này hoạt động thông qua lời khuyên mà Ngài đề nghị.

22. Nói một cách căn bản hơn, “đứng vững trong tư thế tinh thần” là một sự bảo vệ tuyệt vời đối với việc đi chệch hướng của ba cõi giới thấp. Đây là loại cách nhiệt tốt nhất. Nó đòi hỏi một hiểu biết về nghệ thuật đồng hoá với tinh thần.

23. Một khi Diêm Vương Tinh (vuông góc với mặt trời) đã làm công việc của mình liên quan đến Song Ngư, việc giữ tư thế này có thể xảy ra.

[150]

1 Comments

 1. Jupiter Nguyen

  ” . Tất cả những đau đớn đều bị tạo ra bởi sự rạn nứt và chia cắt, nhưng khi người ta học được bản chất không tách rời của trạng thái linh hồn, thì việc chia tách đau đớn kết thúc. Không có mất mát và không có sự tách biệt. “.

  . Tôi cảm thấy vô cùng bất ngờ bởi đoạn trên, điều đó thật sự chính xác 100 %.

  . Ví dụ như khi ta nhìn thấy một con vật nào đó ( chó, mèo, trâu, bò .. . ) đang bị đau đớn thì ta có thể bị xúc động, buồn phiền và thấy tội nghiệp nó. Nhưng thật sự ” nó ” là ai ? ( hiểu theo ý nghĩa tâm thức hay linh hồn ) và cái gì đang đau khổ ?

  . Thật sự là không có ai đang đau khổ cả vì con vật đó nó không có khả năng chia cắt, phân chia và tách biệt trong chính trạng thái linh hồn ( trạng thái tâm thức ) của chính nó.

  . Hay nói cách khác nó ( con vật đó ) với cái trạng thái linh hồn ( trạng thái tâm thức ) đang là đó của nó chỉ là một. Hay nói cách khác cho dễ hiểu hơn thì nó với cái trạng thái tâm thức ( linh hồn ) đang đau đớn đó chỉ là một và do đó mà không có đau khổ nào cả ( vì không có sự phân chia và tách biệt trong tâm thức của nó ) , chỉ có người nhìn mới cảm thấy là nó đang đau khổ thôi.

  . Nhưng vì con người có khả năng chia cắt và tách biệt trong trạng thái tâm thức hay linh hồn của mình mà có đau khổ. Vậy thì có vẻ như con người phải học con vật về sự không chia cắt và tách biệt trong trạng thái của linh hồn mình.

  . Tôi cảm thấy rằng con vật có được khả năng đó là do bản năng hoặc do định luật. Còn con người muốn có được khả năng đó thì phải là kết quả của sự minh triết và luyện tập , phải thế chăng ?

Leave Comment