Luân xa (Phần X) – Luân xa trong đầu

Rải rác trong các quyển sách của mình, đức D.K đôi khi hé lộ cho chúng ta biết ngoài bảy luân xa chính và các luân xa phụ, còn có 7 luân xa đặc biệt khác nằm trong phạm vi vùng đầu của chúng ta. Ngài gọi các luân xa nầy là controlling center, nghĩa là các luân xa nầy giữ vai trò kiểm soát các luân xa tương ứng trong cơ thể. Thông qua việc phát triển các luân xa nầy chúng ta có thể khai mở các luân xa chính trong cơ thể. Trong quyển sách đầu tiên của Ngài, Điểm đạo trong nhân loại và thái dương, phần 14 qui luật của điểm đạo, chúng ta đọc thấy qui luật số 8 huấn thị người tử chuẩn bị điểm đạo như sau:

When the disciple nears the portal, the Greater Seven must awaken and bring forth response from the lesser seven upon the double circle.

Khi người đệ tử đã đến gần cửa điểm đạo, Bảy Cái Lớn phải thức tỉnh và tạo ra sự đáp ứng của Bảy Cái Nhỏ trên vòng tròn đôi.

Ngôn từ của các qui luật nầy được Ngài dịch từ những văn bản rất cổ xưa, ý nghĩa rất trừu tượng và khó hiểu. Trong phần giải thích, Ngài nói rằng:

Người đệ tử chuẩn bị phải phát triển phần nào rung động của bảy luân xa trong đầu, thông qua đó tăng cường các rung động của bảy luân xa chính trong cơ thể…Chúng ta chỉ cần biết rằng khi bảy luân xa trong đầu đã đáp ứng với Chân Ngã thì bảy luân xa chính:

Luân xa đầu (head center), xem như một đơn vị

Luân xa tim

Luân xa cuống họng

Luân xa tùng thái dương

Luân xa đáy cột sống

Luân xa lá lách

Cơ quan sinh dục

Cũng bị ảnh hưởng, nhưng ảnh hưởng theo chiều hướng tinh khiết hoá và kiểm soát.

 

The would-be initiate must develop somewhat the vibration of the seven head centers, and thus sweep into increased vibratory activity the seven centers in the body upon the etheric plane; affecting also, through reciprocal vibration, the seven physical centers which are inevitably stimulated when the etheric centers approach their maximum vibration. It is not necessary to enlarge upon this point beyond pointing out that as the seven centers within the head become responsive to the Ego the following seven centers,

The head, considered as a unit,

The heart,

The throat,

The solar plexus,

The base of the spine, [201]

The spleen,

The organs of generation,

are also affected, but affected along the line of purification and control. This will produce results in the definitely physical organs through which man functions on the physical plane. In illustration: Man can then transfer consciously the creative fire and energy from the organs of generation to the throat, or, through the conscious control of the heart, produce suspended animation of the physical body. This is not achieved through what is called Hatha Yoga practices, or concentrating the attention upon the physical organs, but through the development of the control by the inner God, who works through the head center and thus dominates all else.

Trong đoạn văn trên, Ngài đề cập đến luân xa đầu xem như một đơn vị (head center—considered as a unit) có lẽ Ngài muốn nói đến hai luân xa chính trong đầu là luân xa ngàn cánh và luân xa Ajna. Đôi khi Ngài gọi chung hai luân xa trên là luân xa đầu (head center). Ngoài ra Ngài cũng gọi luân xa xương cùng là Cơ quan Sinh dục (organs of generation)

Trong cùng quyển sách trên Ngài có đề cập đến các luân xa trong đầu ở một đoạn khác:

Người ta cho rằng trong đầu của mỗi người có bảy trung tâm lực, liên kết với các luân xa khác trong cơ thể, xuyên qua đó mà mãnh lực của Chơn Ngã được ban phát và luân lưu. Đức Sanat Kumara và sáu vị Kumara khác cũng giữ vai trò tương tự như thế.

It has been said that in the head of every man are seven centres of force, which are linked to the other centres in the body, and through which the force of the Ego is spread and circulated, thus working out the plan.  Sanat Kumara, with the six other Kumaras, holds a similar position.  These central seven are as the seven head centres to the body corporate.  They are the directing agents and the transmitters of the energy, force, purpose, and will of the Planetary Logos on His own plane.  This planetary head centre works directly through the heart and throat centres, and thereby controls all the remaining centres. This is by way of illustration, and an attempt to show the relation [Page 31] of the Hierarchy to its planetary source, and also the close analogy between the method of functioning of a Planetary Logos and of man, the microcosm. (IHS 30-31)

Trong đoạn trên Ngài ví vai trò của bảy luân xa trong đầu với vị trí mà đức Sanat Kumara và sáu vị Kumara khác giữ trong vòng tiến hóa của hành tinh chúng ta đủ cho ta hiểu tầm quan trọng của các luân xa nầy như thế nào.

Tóm lại, theo đức D.K thì trong đầu của mỗi người có bảy luân xa trung tâm (central centers), tương ứng với các luân xa chính trong cơ thể (luân xa đỉnh đầu xem như một đơn vị, luân xa tim, luân xa cuống họng, luân xa tùng thái dương, luân xa lá lách, luân xa xương cùng, luân xa đáy cột sống). Khi chúng ta phát triển hay khai mở các luân xa trong đầu tương ứng cũng sẽ phát triển theo. Điều nầy có lẽ cũng gần giống như trong Châm cứu học của đông y, người ta cho rằng trên mặt của mỗi người có những vị trí tương ứng với các cơ quan trong cơ thể (diện chẩn). Tuy nhiên ngay từ thời bà H.P. Blavatsky bà đã đề cập đến các luân xa trong đầu nầy (mà bà gọi là Master Chakras) trong huấn thị cho Bộ phận Bí Giáo (huấn thị số III):

Bảy Luân xa của chúng ta đều ở trong đầu, và chính các Luân xa chính yếu (Master Chakras) nầy cai quản và kiểm soát bảy đám rối thần kinh chính trong cơ thể, cũng như 42 đám rối thần kinh phụ mà Sinh lý học từ chối gọi như thế … Khi đến lúc thì sinh viên trường Nội môn Bí Giáo sẽ được giảng dạy chi tiết về các Master Chakras nầy, cách sử dụng chúng…

Our seven Chakras are all situated in the head, and it is these Master Chakras which govern and rule the seven (for there are seven) principal plexuses in the body, and the forty-two minor ones to which Physiology refuses that name. The fact that no microscope can detect such centres on the objective plane goes for nothing; no microscope has ever yet detected, nor ever will, the difference between the “motor” and “sensory” nerve-tubes, the conductors of all our bodily and psychic sensations; and yet physiological logic alone would show that such difference [Page 620] exists. And if the term plexus, in this application, does not represent to the Western mind the idea conveyed by the term of the anatomist, then call them Chakras or Padmas, or the Wheels, the Lotus Hearts and Petals. Remember that Physiology, imperfect as it is, shows septenary groups all over the exterior and interior of the body; the seven head orifices, the seven “organs” at the base of the brain, the seven plexuses (the pharyngeal, laryngeal, cavernous, cardiac, epigastric, prostatic, and the sacral plexus), etc., etc.

When the time comes, the members of the E.S.T. will be given the minute details about the Master Chakras and taught to use them; till then, less difficult subjects have to be learned. If asked whether the seven plexuses, or Tattvic centres of action, are the centres where the seven rays of the Logos vibrate, I answer in the affirmative, simply remarking that the rays of the Logos vibrate in every atom, for the matter of that.

Trong đoạn văn trên bà H.P. Blavatsky đồng hóa các luân xa chính trong cơ thể với các đám rối thần kinh (plexus). Tuy nhiên đoạn văn trên cho ta thấy giáo huấn về các luân xa trong đầu không phải chỉ mới được đức D.K đưa ra lần đầu tiên, nhưng chính Ngài là người dạy đầy đủ nhất và rõ ràng nhất về hệ thống luân xa.

Trong Cosmic Fire đức D.K đôi chỗ có giải thích thêm về các luân xa trong đầu nầy, ví dụ trong đoạn sau Ngài nói:

The second stage is that in which the energy of the lower six centers:

  1. The throat,
  2. The heart,
  3. The solar plexus,
  4. The spleen,
  5. The organs of generation,
  6. The base of the spine,

are—in due order according to a man’s ray and subray—transferred into the correspondences within the head center. These seven head centers are the reflection in the microcosm of those “mansions prepared in the Heavens” which receive the sevenfold energy of the monad. These are the chambers prepared by the lower energy which are to be the recipients of “soul or the higher psychic energy.” [CF 865]

Trong giai đoạn thứ nhì năng lượng của sáu luân xa thấp:

Luân xa cuống họng

Luân xa tim

Luân xa tùng thái dương

Luân xa lá lách

Cơ quan sinh dục

Luân xa đáy cột sống

Được chuyển dịch vào các luân xa tương ứng trong đầu, thứ tự tùy theo Cung chính và Cung phụ của một người. Bảy luân xa trong đầu là phản ảnh trong tiểu thiên địa của những “căn phòng đã chuẩn bị sẵn trên Cõi trời” để tiếp nhận năng lượng thất phân của Chơn thần. Các căn phòng nầy (chambers) được chuẩn bị bởi năng lượng thấp vốn tiếp nhận năng lượng cao của linh hồn.

Đoạn văn trên hơi khó hiểu và khó dịch ra tiếng Việt trơn tru. Ngài nói trong đầu của chúng ta có bảy luân xa (head centers). Ngài dùng từ chamber có lẽ muốn ám chỉ vị trí của các luân xa trong đầu nầy có liên quan đến các não thất. Ngài cũng nói thêm các chamber nầy được chuẩn bị bởi các năng lượng thấp của phàm ngã, có lẽ ta cũng có thể suy diễn rằng bản thân các luân xa chính trong cơ thể khi phát triển chúng cũng tác động lên các luân xa trong đầu nầy. Chỉ trong giai đoạn về sau, khi Chơn Ngã đã bắt đầu thể hiện và kiểm soát phàm ngã, các luân xa trong đầu nầy bắt đầu đáp ứng với năng lượng từ Chơn Ngã thì chúng sẽ khai mở mạnh lên, đồng thời cũng tác động lên các luân xa chính trong cơ thể, tăng cường các rung động của chúng.

Một điểm cần lưu ý là trong kỳ điểm đạo lần thứ 3 khi đức Sanat Kumara chủ trì điểm đạo thì năng lượng từ Quyền trượng điểm đạo trong tay Ngài truyền đạt năng lượng từ Chơn Thần kích hoạt bảy luân xa trong đầu. Ở các kỳ điểm đạo 1 và 2 khi đức Maitreya chủ trì điểm đạo thì Quyền trượng điểm đạo trong tay Ngài kích thích các luân xa tim và cuống họng của người đạo đồ

By the application of the Rod of Initiation the downflow of force from the Ego to the personality is tripled, the direction of that force being dependent upon whether the centres receiving attention are the etheric, or the astral at the first and second Initiations, or whether the initiate is standing before the LORD OF THE WORLD.  In the latter case, his mental centres or their corresponding force vortices on higher levels, will receive stimulation.  When the World Teacher initiates at the first and second Initiations, the direction of the Triadal force is turned to the vivification of the heart, and throat centres, and the ability to synthesise the force of the lower centres is greatly increased. When the One Initiator applies the Rod of His Power, the downflow is from the Monad, and though the throat and heart intensify vibration as a response, the main direction of the force is to the seven head centres, and finally (at liberation) to the radiant head centre above, and synthesising the lesser seven head centres.(TCF 208)

 

Một chi tiết khá huyền bí là đức D.K dạy rằng luân xa lá lách có luân xa tương ứng trong đầu, và người đạo đồ bằng tác động của ý chí, có thể thông qua luân xa trong đầu nầy hấp thụ prana và truyền đến bệnh nhân để chữa bệnh

The spleen center has a correspondence in the head. It is through this correspondence that the initiate by an act of will can absorb the prana and breathe it out to the patient through compassionate healing.

Một đệ tử thân cận của đức D.K (F.C.D) có hỏi Ngài chi tiết về các luân xa trong đầu nầy, nhưng Ngài từ chối trả lời. Có lẽ Ngài nghĩ những gì Ngài viết đã đủ cho thế hệ chúng ta. Có lẽ những gì ta chưa biết sẽ chờ đợt revelation thứ 3 mà Ngài hứa hẹn sẽ mang đến cho chúng ta trong thế kỷ XXI (năm 2025)

Xem tiếp Phần XI (Các bài tham thiền về luân xa)

 

 

2 Comments

  1. Tranvietdung

    Cảm ơn người dịch! Khi ai đó biết được có 7 luân xa trong đầu này thì người đó đã vượt qua hầu hết các đau đớn tột cùng trong các kiếp sống… Con người cũ đã chết!

Leave Comment