Luân xa (phần XIV) – luồng xà hoả Kundalini

Kundalini, còn gọi là luồng hoả hầu, xà hỏa (serpent fire) … là năng lượng của Ngôi Ba thượng đế, Nó là luồng lửa của vật chất (fire of matter). Trong một người bình thường Kundalini nằm ngũ yên tại luân xa đáy cột sống. Nói nó ngũ yên chỉ đúng một phần nào, vì thật ra nó có những chu kỳ hoạt động và thức tỉnh. Đức D.K dạy rằng trong con người bình thường, một phần ba năng lượng của nó đã thức tỉnh và đi lên theo một trong ba vận hà (channel) dọc theo cột sống, hai phần ba năng lượng của nó vẫn nằm yên và dùng để nuôi dưỡng các luân xa thấp, các cơ quan sinh dục. Ngài cũng thêm rằng một ba năng lượng của nó đã khơi hoạt đi lên theo sự tiến hoá tự nhiên mà không có sự nỗ lực hay can thiệp có ý thức của con người, và đây cũng là một điều may mắn cho nhân loại.

Ba vận hà của luồng hỏa: Ida – Pingala – Sushumna

Từ luân xa đáy cột sống có ba vận hà (channel) chạy dọc theo cột sống đi lên luân xa đỉnh đầu, tiếng Phạn gọi ba vận hà nầy là Ida, Pingala, Sushumna. Một đường(Ida) dùng để nuôi dưỡng vật chất (matter), một đường (Pingala) dùng cho năng lượng nuôi dưỡng tâm thức (consciousness). Một luồng nữa liên hệ với Phương diện Tinh thần (Spirit hay Monad)

The Ida channel is related to matter, or the intelligence aspect; the pingala is related to the Soul or the love-wisdom aspect; and the sushumna is related to the Monad or the will aspect. We are told that the middle channel, the sushumna channel, is responsive to the head center, but we are not given information regarding other channels. “The sushumna channel is not used correctly and safely until the antahkarana has been built and the Monad and Personality are thereby related,” and this means after the third Initiation. Then “the Monad, the Father, the will aspect, can reach the personality in a direct manner, and can arouse the basic center, and with it blend, unify and raise the three fires.

One channel is used for the energy feeding the matter, another for the consciousness and of sensitive psychic unfoldment. The third, the sushumna, is the path of pure spirit.

three main nadis

Ba tam giác lực

Dọc theo xương sống và trong vùng đầu của con người có ba tam giác năng lực được tạo thành bởi các luân xa trong cơ thể. Các tam giác năng lực nầy là:

Three triangles

1. Tam giác đáy cột sống (Basal Triangle) tạo thành bởi ba trung tâm lực:

Hai cơ quan sinh dục

Một điểm ở đáy cột sống

2. Tam giác prana (Pranic Triangle), tạo thành bởi ba luân xa:

luân xa giữa hai xương bả vai

luân xa lá lách

luân xa trên cơ hoành

3. Tam giác trí tuệ (Manasic Triangle), tạo thành từ các luân xa:

Tuyến tùng quả

Tuyến yên

Alta major center

Khi diễn tả các luân xa trên, đức DK dùng tên các cơ quan vật chất của các luân xa như tuyến yên, tuyến tùng quả v.v… Chúng ta cũng nên để ý điều nầy. Ví dụ cơ quan sinh dục liên hệ với luân xa xương cùng, tuyến yên với luân xa ajna, …

Ba sự hợp nhất (at-one-ment) của luồng hỏa Kundalini

Trong quá trình đi lên, luồng hỏa Kundalini kết hợp (blend) với năng lượng của các tam giác lực prana, trí tuệ (manas), và tinh thần. Như đã nói ở trên, trong một người bình thường thì luồng hoả Kundalini đã đi lên theo môt trong ba vận hà và kết hợp (blend) với tam giác Prana tại một điểm ở giữa hai bờ vai. Đâu là sự hợp nhất thứ nhất của luồng hỏa Kundalini.

Kế đến, luồng hỏa hợp nhất với năng lượng prana đó tiếp tục đi lên theo vận hà thứ hai, kết hợp hòa lẫn với năng lượng của Tam giác trí tuệ (manasic Triangle) tại Luân xa Alta major. Luân xa nầy nằm phía sau đầu, phía trên hành tủy, thuộc về phần đầu của con người (*). Tuy không được liệt kê là một trong bảy luân xa chính nhưng luân xa alta major có vai trò cực kỳ quan trọng, đặc biệt trong việc hình thành Con Mắt Thứ Ba (The Third Eye). Bạn cũng lưu ý không nên nhầm lẫn giữa quan năng nhãn thông (clairvoyance) và Con Mắt Thứ Ba trong giáo lý của đức D.K. Trong các tác phẩm của các tác giả khác (như Lobsang Rampa) thường nói đến nhãn thông là con mắt thứ ba. Đức D.K phân biệt Con Mắt Thứ Ba với quan năng nhãn thông vốn là khả năng thấy trên cõi trung giới và cõi trí tuệ. Con Mắt Thứ Ba còn gọi là Con Mắt của Shiva, được các Thuật sĩ chính phái (White Magician) dùng để điều khiển năng lượng trong việc tạo các hình tư tưởng.

20: Trung tâm lực alta major được hình thành tại điểm mà tủy sống tiếp xúc với hộp sọ và do đó nằm ở phần thấp nhất của phía sau đầu được hình thành từ loại vật chất dĩ thái thấp nhất là dĩ thái thứ tư, Trong khi các trung tâm lực dĩ thái khác của các đệ tử bao gồm vật chất của các dĩ thái cao hơn. [Luận về Lửa Càn Khôn trang 1129]

Giữa luân xa Alta major và luân xa cuống họng có một khe hở. Khi luồng hỏa Kundalini đi lên muốn hợp nhất với năng lượng của Tam giác trí tuệ thì con người phải tạo ra một cầu nối bằng chất dĩ thái nối liền khe hở nầy. Việc tạo ra cầu nối nầy là phản ảnh trên cõi hồng trần của việc xây dựng đường Antahkarana trên cõi trí tuệ. Chúng tôi sẽ có bài nói về cấu Antahkara trong các bài viết sau nầy. Việc xây dựng cầu nối liền khe hở nầy được con người tiến hành một cách vô thức. Khi luồng hỏa kundalini đi lên hợp nhất với Tam giác trí tuệ ta có sự hợp nhất thứ nhì của luồng hỏa thì các luân xa đạt đến chiều quay thứ tư (fourth dimension rotation), con người đã trở thành một thánh nhân (advanced man), là một điểm đạo đồ…

The fire of matter (the blended fire of prana and matter) is attracted upward, and merges with the fire of mind through a junction effected at the alta major center. This center is situated at the base of the skull, and there is a slight gap between this center and the point at which the fires of matter issue from the spinal channel. Part of the work the man who is developing thought power has to do, is to build a temporary channel in etheric matter to bridge the gap… This is the work that all advanced thinkers are unconsciously doing now. When the gap is [138] completely bridged, man’s body becomes coordinated with the mental body and the fires of mind and of matter are blended. It completes the perfecting of the personality life, and as earlier said, this perfecting brings a man to the portal of initiation—initiation being the seal set upon accomplished work; it marks the end of one lesser cycle of development, and the beginning of the transference of the whole work to a still higher spiral. [Cosmic Fire trang 137-8]

Cuối cùng là sự hợp nhất thứ ba xảy ra tại một điểm trên đỉnh đầu, khi luồng hỏa Kundalini (sau khi đã hợp nhất với năng lượng prana và trí tuệ) dâng lên đến luân xa đỉnh đầu, hợp nhất với năng lượng tuôn xuống từ Chơn thần. Sư hợp nhất nầy biến con người thành bậc giải thoát.

Second Blending _Vietnamese_2

Third_Blending_Vietnamese

 Hiệu quả của luồng hỏa đi lên:

Khi luồng hỏa Kundalini đi lên nó gây ra sự tăng cường rung động của các luân xa và toàn thể các nguyên tử của ba thể hồng trần, tình cảm và trí tuệ. Sự gia tăng rung động nầy có hai tác động lên vật chất cấu thành các thể:

1. Nó lọai bỏ các hạt vật chất trọng trược trong các thể. Điều nầy cũng giống như một bánh xe quay nhanh sẽ ném vật chất ra ngoài bề mặt của nó dưới tác dụng lực li tâm.

2. Nó thu hút  vào vòng ảnh hưởng của nó những hạt vật chất tương ứng với rung động của nó.

Ngoài ra, luồng hỏa Kundalini cũng thanh lọc hóa các lưới dĩ thái, và ở lần hợp nhất thứ nhì (hợp nhất với lửa trí tuệ), bản thân các lưới dĩ thái bảo vệ của các luân xa sẽ bị phá hủy, và ở kỳ điểm đạo thứ ba con người sẽ đạt được sự liên tục của tâm thức (continuity of consciousness)

Kundalini, as it is aroused, steadily increases the vibratory action, not only of the centres, but of every atom of matter in all the bodies—etheric, astral and mental.  This quickening of activity has a dual effect of great style=”color: #3366ff;”interest:

1. It causes the elimination of all matter that is coarse and unsuitable, and casts it off in exactly the same way as a rapidly rotating wheel casts off or rejects from its surface.

2. It sweeps into its sphere of influence matter that is keyed to its own vibration, and builds it into its vibratory content. This is but a reflection of the action of the Logos in sweeping into differentiation the matter of the solar system. Kundalini is likewise the fire or force of matter, and therefore the life of the third Logos.

Kundalini has two effects upon the etheric web, as it is called.

1. By its gradually increasing action it purifies that etheric form and cleanses it from “dross,” as the Christian expresses it.

2. Eventually, after the two fires of matter and the fire of mind have begun to blend (a slow and gradual process), the web itself is destroyed [Page 185] and by the time the third Initiation is reached, the man should have continuity of consciousness. [Cosmic Fire trang 184]

Đức D.K cũng nói rằng việc khơi hoạt luồng hỏa Kundalini là một việc làm cực kỳ khó, có thể nói là khó nhất, nên có chuyện nhiều nhà huyền bí học lầm tưởng rằng họ đã khơi hoạt được luồng hỏa Kundalini trong khi thực ra đó chỉ là sự chuyển di năng lượng của các luân xa thấp lên luân xa cao, hoặc do các lưới dĩ thái giữa các luân xa bị phá hủy. Nhưng khi luồng hỏa Kundalin đã khơi hoạt con người sẽ thừa hưởng những hiệu quả của việc đi lên đó: ba thể thấp sẽ được thanh lọc, họ đạt được sự liên tục của tâm thức (nghĩa là họ hoàn toàn nhớ và ý thức được những nhoạt động trên cõi thanh trong giấc ngũ). Ngoài ra sức chịu đựng và năng lực làm việc của họ được gia tăng một cách phi thường. Các bạn có thể kiểm chứng điều nầy trong cuộc đời của các nhà huyền bí học nổi tiếng như H.P. Blavatsky, Douglas M. Baker …

The merging of the fires of matter and the fires of mind [the Third at-one-ment mentioned above] results in the energizing of the sumtotal of the atoms of the matter of the body. This is the secret of the immense staying power of the great thinkers and workers of the race. It results also in a tremendous stimulation of the three higher centers in the body, the head, the heart, the throat and in the electrification of this area of the body. These higher centers then form a field of attraction for the downflow of the third fire, that of Spirit. The many-petalled head center at the top of the head becomes exceedingly active. It is the synthetic head center, and the sumtotal of all the other centers. The stimulation of the centers throughout the body is paralleled or duplicated by the concurrent vivification of the many-petalled lotus. It is the meeting place of the three fires, those of the body, of the mind, and of the Spirit. The at-one-ment with the Ego is completed when it is fully stimulated, and combustion then ensues; this is duplicated in the subtler vehicles and causes the final consummation and the liberation of Spirit. [Cosmic Fire trang 136]

Một điểm chót cần nhắc lại: đức D.K thường xuyên nhắc ta phải tránh sự lầm tưởng rằng ta phải khơi hoạt luồng hỏa Kundalini để khai mở các luân xa và phá hủy các lưới dĩ thái, trong khi đúng ra là phải làm ngược lại. Điều kiện tiên quyết để khơi hoạt luồng hỏa Kundalini là các luân xa trước tiên phải được khai mở, các vận hà dọc theo xương sống phải thông thương, các lưới dĩ thái phải bị phá hủy. Các điều nầy tạo điều kiện cho luồng hỏa Kundalini khi đi lên không bị trở ngại.

As usually interpreted by the ignorant esotericist in the various occult groups, the kundalini fire is something which must be “raised,” and when it is raised all the centers will then come into functioning activity and the channels up and down the spine will be cleared of all obstruction. This is a dangerous generalization and a reversal of the facts. The kundalini fire will be raised and carried up into heaven when all the centers are awakened and the channels up the spine are unimpeded. This removal of all obstruction is the result of the livingness of the individual centers which, [186] through the potency of their life, themselves are effective in destroying all hindrances and obstructions. They can “burn up” all that hinders their radiation. What usually happens in those accidental cases (which do so much harm) is that the aspirant, through his ignorant curiosity and by an effort of the mind (not of the spiritual will, but purely as an expression of personality will), succeeds in arousing the lowest of the three fires, the fire of matter, fire by friction; this produces a premature burning and destroys the etheric web in the etheric body. These circular disks or webs are to be found between each pair of the centers up the spine and also in the head. They are normally dissipated as purity of life, the discipline of the emotions and the development of the spiritual will are carried forward. [Esoteric Healing trang 186-187]

Sự nguy hiểm khi khơi hoạt luồng hỏa Kundalini quá sớm (premature awakening of Kundalini)

Nếu một người nào đó bằng năng lực của ý chí hay do sự phát triển quá mức của trí tuệ thực hiện được sự hòa hợp những ngọn lửa của vật chất nầy [kundalini và prana] và khơi hoạt nó lên, y sẽ đối diện với những mối nguy hiểm như điên loạn, ma ám, chết chóc hoặc bị bệnh trầm trọng ở một bộ phần nào đó của cơ thể y. Y cũng sẽ bị rủi ro qua việc phát triển quá độ những xung động tình dục do những mãnh lực nầy [kundalini] đi lên không đúng cách, hoặc bị lái đến những luân xa không mong muốn. Lý do của điều nầy là vật chất của cơ thể y chưa đủ tinh khiết để chịu đựng được sự hợp nhất của các ngọn lửa, và các vận hà dọc theo xương sống vẫn còn nghẹt lại (clogged and blocked), và do đó trở thành một vật cản, lái ngọn lửa trở lại và hướng xuống. Luồng hỏa nầy (được hợp nhất bằng quyền năng của tâm trí chứ, không kết hợp đồng thời với sự tuôn xuống của Tinh thần) đốt cháy các lưới dĩ thái, và các mãnh lực ngoại lai không mong muốn, thâm chí các vong linh, có thể xâm nhập vào y. Chúng sẽ tàn phá những gì còn sót lại của thể dĩ thái, các tế bào não, hoặc thậm chí cả xác thân của y.

Một người khinh suất không biết Cung của mình [cung của Chơn thần và Chơn Ngã] và do đó không biết dạng tam giác hình học đúng cách để lưu chuyển luồng hoả từ luân xa nầy đến luân xa khác, sẽ khiến luồng nội hoả lưu chuyển sai cách, hậu quả là sẽ đốt cháy các tế bào của y. Trong trường hợp nhẹ nhất, điều nầy sẽ làm thụt lùi lại sự tiến hoá của y một vài kiếp sống, bởi vì y phải bỏ mất nhiều thời gian để xây dựng lại những gì đã bị tàn phá, và lập lại theo cách đúng đắn những gì cần phải làm.

Còn nếu y tiếp tục theo đuổi đường lối sai lạc nầy, bỏ qua sự phát triển tinh thần, chỉ tập trung vào nỗ lực tâm trí để điều khiển vật chất cho các mục tiêu ích kỷ, và nếu y tiếp tục điều nầy mặc kệ những khuyến cáo từ chân ngã của y, của các bậc huấn sư đang trông nom y, nếu điều nầy tiếp tục trong một thời gian dài sẽ mang đến cho y sự hủy diệt cuối cùng trong Đại chu kỳ Manvantara nầy. H.P.B có ám chỉ đến điều nầy khi đề cập đến những trường hợp “mất linh hồn”. Ở đây chúng tôi nhấn mạnh sự hiện thực của điều nầy nhằm cảnh cáo những ai mong tiếp cận đề tài các luồng hỏa vật chất với những hiểm nguy ẩn tàng trong đó. Sự hòa hợp (blending) của các luồng hỏa vật chất nầy phải là kết quả của tri thức thiêng liêng, và phải được điều khiển duy nhất bởi Ánh sáng của Tinh thần, vốn hoạt động thông qua tình thương và vốn là tình thương, và mong mỏi sự hợp nhất tối hậu không phải để thỏa mãn những ham muốn vật chất, nhưng bởi vì mong muốn được giải thoát và tinh khiết hóa để có thể đạt đến sự hợp nhất cao cả hơn với Thượng đế. Mong muốn đạt đến sự hợp nhất nầy không phải vì các mục tiêu ích kỷ, nhưng bởi vì nhằm đạt đến sự hoàn thiện của nhóm và nhằm phục vụ nhân loại một cách rộng rãi và hiệu quả hơn.

The unwary man, being unaware of his Ray and therefore of the proper geometrical form of triangle that is the correct method of circulation from center to center, will drive the fire in unlawful progression and thus burn up tissue; this will result then (if in nothing worse), in a setting back for several lives of the clock of his progress, for he will have to spend much time in rebuilding where he destroyed, and with recapitulating on right lines all the work to be done.

Should a man, by the power of will or through an over-development of the mental side of his character, acquire the power to blend these fires of matter and to drive them forward, he stands in danger of obsession, insanity, physical death, or of dire disease in some part of his body, and he also runs the risk of an over-development of the sex impulse through the driving of the force in an uneven manner upwards, or in forcing its radiation to undesirable centers. The reason of this is that the matter of his body is not pure enough to stand the uniting of the flames, that the channel up the spine is still clogged and blocked, and therefore acts as a barrier, turning the flame backwards and downwards, and that the flame (being united by the power of mind and not being accompanied by a simultaneous downflow from the plane of spirit), permits the entrance, through the burning etheric, of undesirable and extraneous forces, currents, and even entities. These wreck and tear and ruin what is left of the etheric vehicle, of the brain tissue and even of the dense physical body itself.

If a man persists from life to life in this line of action, if he neglects his spiritual development and concentrates on intellectual effort turned to the manipulation of matter for selfish ends, if he continues this in spite of the promptings of his inner self, and in spite of the warnings that may reach him from Those who watch, and if this is carried on for a long period he may bring upon himself a destruction that is final for this manvantara or cycle. He may, by the uniting of the two fires of matter and the dual expression of mental fire, succeed in the complete destruction of the physical permanent atom, and thereby sever his connection with the higher self for aeons of time. H. P. B. has somewhat touched on this when speaking of “lost souls”; we must here emphasize the reality of this dire disaster and sound a warning note to those who approach this subject of the fires of matter with all its latent dangers. The blending of these fires must be the result of spiritualized knowledge, and must be directed solely by the Light of the Spirit, who works through love and is love, and who seeks this unification and this utter mergingnot from the point of view of sense or of material gratification, but because liberation and purification is desired in order that the higher union with the Logos may be effected; this union must be desired, not for selfish ends, but because group perfection is the goal and scope for greater service to the race must be achieved. [Cosmic Fire trang 128]

7 Comments

 1. bình

  trong bài trên nói Luân xa Alta major = “Luân xa nầy nằm phía sau đỉnh đầu, phía trên hành tủy”

  anh Webmaster cho hỏi câu dịch trên có chính xác không vì em có thể hiểu là phía sau bách hội !

  còn hành tủy là hành não và nằm hẳn trong đầu !?

  google Alta major thì hình như nó nằm ở vị trí huyệt ngọc chẩm nhỉ ?

  cảm ơn anh.

  • webmaster

   Xin nói lại: Alta major nằm phía sau đầu, nơi tiếp giáp giữa cột sống và đáy hộp sọ. Chúng tôi đã ghi thêm nguyên văn của câu này trong bài viết, bạn đọc lại nhé. Cám ơn bạn

 2. Một người khinh suất không biết Cung của mình [cung của Chơn thần và Chơn Ngã] và do đó không biết dạng tam giác hình học đúng cách để lưu chuyển luồng hoả từ luân xa nầy đến luân xa khác, sẽ khiến luồng nội hoả lưu chuyển sai cách, hậu quả là sẽ đốt cháy các tế bào của y. Trong trường hợp nhẹ nhất, điều nầy sẽ làm thụt lùi lại sự tiến hoá của y một vài kiếp sống, bởi vì y phải bỏ mất nhiều thời gian để xây dựng lại những gì đã bị tàn phá, và lập lại theo cách đúng đắn những gì cần phải
  xin ngài webmaster chỉ rõ thế nào là cung chơn thần và cung chơn ngã. Đường của hoả xà đi trên mỗi cung ra sao .
  xin cảm ơn ngài

  • webmaster

   Chào bạn,

   Rất tiếc tôi không biết về cái bạn hỏi, và dường như điều đó (dạng tam giác hình học đúng cách để lưu chuyển luồng hoả từ luân xa nầy đến luân xa khác) chưa bao giờ phổ biến công truyền. Đoạn trên là lời của đức DK cảnh báo những người ham mở quyền năng (“hỏa xà”) về sự nguy hiểm của nó. Đừng bao giờ thử với điều đó vì hậu quả không lường. Tốt nhất là lập hạnh. Còn về Cung Chân thần và Cung Phàm ngã bạn đọc trong Thư Về Tham Thiền Huyền Môn do Trân Châu dịch.

Leave Comment