Chúng tôi phổ biến các tài liệu tham khảo trong khoá học Great Quest—Học về Tiểu Thiên Địa (con người), bao gồm Tâm Lý Học Nội Môn và Chiêm Tinh Học Nội Môn. Các tài liệu được trình bày dưới dạng pdf tập trung trên trang này để các bạn tiện tham khảo.

TỔNG QUAN VỀ KHOÁ HỌC GREAT QUEST

1. TÂM LÝ HỌC NỘI MÔN -1-

Bài này là phần biên dịch từ webinar về Tâm lý học Nội môn do Bà Leoni Hodgson, giảng viên trường Morya Federation trình bày, dành cho các học viên của Trường và công chúng. Đây là webinar trong loạt 3 webinar trình bày các nét chính của Tâm lý học Nội môn, chuyên học hỏi về bảy cung. Học trình này dựa vào quyển sách Esoteric Psychology I và II của đức DK. Phần tiếng Việt lược dịch những gì Bà Leoni Hodgson diễn giảng trong webinar.

2. TÂM LÝ HỌC NỘI MÔN 2

Phần biên dịch từ webinar số 2 về Tâm lý học Nội môn do Bà Leoni Hodgson, giảng viên trường Morya Federation trình bày, dành cho các học viên của Trường và công chúng.
Webinar số 3 về Tâm lý học Nội môn do Leoni Hodgson, giảng viên trường Morya Federation trình bày, dành cho các học viên của Trường và Công chúng. Đây là webinar cuối cùng trong loạt 3 webinar trình bày các nét chính của Tâm lý học Nội môn, hướng dẫn thiết lập cấu trúc cung của một người
Webinar trình bày sơ lược về Chiêm Tinh Học Nội Môn
Tài liệu do bà BL Allison, giảng viên Trường Morya Federation biên soạn, diễn giải 12 kỳ công của Hercules theo quan điểm nội môn (“bí truyền”), mô tả sự tiến hoá tâm thức của người đệ tử qua các dấu hiệu hoàng đạo. Cùng với các bài tham thiền của khoá học Meditation Quest và Great Quest, tài liệu này được trường Morya Federation phổ biến, qua đó các bạn có thể hình dung chương trình học tập của sinh viên ở trường.
8. Phân tích các cấu trúc cung của một số nhân vật: