Bản dịch cuốn sách “Tapestry of the Gods” của Thầy Michael D. Robbins.

Quyển I – Các Cung Năng Lượng I (Rayology I)

         PHẦN 3 – HIỂU BẢN CHẤT CON NGƯỜI QUA PHÂN TÍCH HỆ THỐNG NĂNG LƯỢNG NGŨ PHÂN

        PHẦN 4 – ĐỘNG LỰC CỦA BẢY CUNG KHI CHÚNG HOẠT ĐỘNG QUA NĂM TRƯỜNG NĂNG LƯỢNG CON NGƯỜI