Trích phát biểu của Chân Sư Tây Tạng (The Tibetan)

Master DK

Chân dung Đức D.K (hình trích trong quyển The Egoic Lotus của Douglas M. Baker

Chỉ cần nói vắn tắt rằng tôi là một đệ tử người Tây Tạng ở một trình độ nào đó, và điều nầy chẳng tiết lộ cho các bạn bao nhiêu, bởi vì tất cả đều là đệ tử, từ người tầm đạo khiêm tốn nhất cho đến chính Đức Christ và các Đấng cao cả hơn Ngài. Tôi có thể xác như mọi người, sống trên vùng biên giới Tây Tạng. Đôi lúc, từ quan điểm ngoại môn, tôi có dìu dắt một nhóm nhiều vị lạt-ma Tây Tạng khi mà bổn phận khác của tôi cho phép. Chính vì điều nầy mà người ta cho rằng tôi là Sư trưởng của tu viện Lạt-ma ấy. Những người hợp tác với tôi trong công việc của Thánh đoàn (các đệ tử chân chính đều kết hợp trong công tác của Thánh đoàn) đều biết tôi theo một danh xưng và chức vụ khác. A.A.B. biết tôi là ai và còn biết hai tên gọi của tôi.

Tôi là huynh trưởng của các bạn, là người đã đi một chút xa hơn trên Đường Đạo so với người đạo sinh bình thường và do đó phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn. Tôi là kẻ đã chiến đấu và phấn đấu để bước vào cõi giới ánh sáng rộng lớn hơn so với tầm mức của người đạo sinh đang đọc tác phẩm này,  do đó, tôi phải làm người truyền đạt ánh sáng bằng bất cứ giá nào. Tôi không phải là người cao niên so với các vị đạo sư khác, tuy nhiên tôi không non nớt hay thiếu kinh nghiệm. Công tác của tôi là giảng dạy và truyền bá những hiểu biết về Minh triết Muôn đời ở bất cứ nơi nào có sự đáp ứng, và tôi làm việc này trong nhiều năm qua. Khi có dịp, tôi cũng tìm cách giúp Chân sư M. và Chân sư K.H., vì từ bao lâu tôi đã thân cận với các Ngài và liên kết với công việc của các Ngài. Trong những điều trên đây tôi đã nói nhiều điều với các bạn, tuy nhiên những điều đó không có ý khiến các bạn phải tuân theo tôi một cách mù quáng và có sự sùng bái một cách khờ dại mà người đạo sinh nhiều xúc cảm bày tỏ với vị Đạo sư và Chân sư mà y chưa thể tiếp xúc được. Chừng nào mà y chưa chuyển hoá sự sùng bái cảm tính thành việc phụng sự nhân loại một cách vô kỷ– phụng sự nhân loại chứ không phải phụng sự Chân sư– thì ngày đó y chưa có thể có được sự giao tiếp đó.

Các sách tôi đã viết và đưa ra không đòi hỏi phải được mọi người chấp nhận. Chúng có thể đúng hay sai, thực hay không thực, hữu ích hay vô ích. Các bạn phải tự khẳng định chân lý của chúng bằng cách thực hành đúng đắn và sử dụng trực giác. Cả tôi và A.A.B. đều không mảy may quan tâm xem chúng là tác phẩm được ai đó cảm hứng, hoặc lời ai đó cho rằng đây là tác phẩm của một vị Chân sư. Nếu các sách này trình bày chân lý đúng trình tự kế tiếp theo những chân lý đã được đưa ra trong việc giáo huấn thế gian; nếu những điều trong đó có thể nâng đạo tâm và ý-chí-phụng-sự (will-to-serve) từ cõi giới tình cảm lên cõi giới trí tuệ (là nơi chúng ta có thể tìm thấy các Chân sư) thì các quyển sách này đã đạt được mục đích. Nếu giáo huấn truyền đạt có thể tạo được đáp ứng từ trí tuệ đã khai ngộ của người phụng sự ở thế gian, và giúp cho trực giác y bừng sáng, thì bấy giờ các bạn mới nên chấp nhận giáo huấn đó. Bằng không thì đừng. Nếu các phát biểu này vẫn đúng khi được chứng minh rốt ráo, hay qua thử thách của Luật Tương ứng, thì điều đó quả là tốt đẹp. Nếu không được như thế, người đạo sinh đừng nên chấp nhận những điều đã nói.

2 Comments

Leave Comment