Cập nhật tài liệu tháng 1/2014

  • Bản dịch tiếng Việt Letters on Occult Meditation của Alice A. Bailey: Thư về Tham Thiền Huyền Môn, do Trân Châu dịch. Đây là một trong những quyển sách căn bản dạy về phương pháp tham thiền huyền môn (occult meditation), và là một trong những quyển sách đặt nền tảng cho giáo lý Huyền môn do đức D.K đưa ra trong thế kỷ XX. Sách có thể xem là sách gối đầu giường cho những ai học hỏi về Minh Triết Thiêng Liêng. Cám ơn dịch giả Trân Châu đã cho phổ biến bản điện tử cuả bản dịch trên.

 

  • Bản dịch tiếng Việt hai tác phẩm của Alice A. Bailey: Từ Trí tuệ đến Trực giác (From Intellect to Intuition) và Tự truyện chưa hoàn tất (Unfinished Autobiography), do Trân Châu dịch.

 

  • Bổ sung 2 quyển cuối bộ Hồi ký của Henry S. Olcott (tập V và VI)

 

  • Tác phẩm Man’s Supersensory and Spiritual Powers của Geoffrey Hodson

1 Comments

Leave Comment