Điểm đạo – Chương 14: Thực hiện tuyên thệ

THỰC HIỆN TUYÊN THỆ – THE ADMINISTRATION OF THE OATH

Chương này bàn đến giai đoạn người thí sinh tuyên thệ và Đấng Điểm đạo tiếp nhận lời thề đó trước khi Ngài ban cho thí sinh các bí mật của Lễ Điểm Đạo. Đức DK gọi đây là giai đoạn trang nghiêm nhất của buổi lễ. Các điểm cần chú ý trong chương nầy:

 1. Thời gian tổ chức lễ điểm đạo được cân nhắc theo các yếu tố Chiêm tinh học nội môn cấp Vũ trụ và Thái dương, và cũng căn cứ vào lá số chiêm tinh của người điểm đạo đồ để chọn ra thời điểm thích hợp nhất. Nếu hai yếu tố cùng được thoả thì mới tổ chức lễ điểm đạo, bằng ngược lại thì buổi lễ phải hoãn lại đến tời điểm khác—đôi khi đến kiếp sau. Như vậy, chúng ta thấy Thánh đoàn làm việc rất khoa học và cẩn trọng.
 2. Thánh đoàn có vai trò quan trọng trong buổi lễ, và các Chân sư và đệ tử tham dự buổi lễ trở giúp người tân đạo đồ theo ba cách:
  1. Thứ nhất: Xướng lên một số câu thần chú để giải phóng năng lượng từ một trung tâm hành tinh nhất định. Trung tâm hành tinh nào tuỳ thuộc vào mỗi cuộc điểm đạo.
  2. Thứ hai: Sự tập trung do Huyền giai đảm trách giúp điểm đạo đồ nhận thức được ở nội tâm y những tiến trình khác nhau mà y đã trải qua.
  3. Thứ ba: Bằng các động tác di chuyển nhịp nhàng theo các dạng hình học nhất định theo nghi lễ, Huyền giai trợ giúp rất nhiều cho công tác điểm đạo.

Trong đoạn này, khi đọc kỹ chúng ta sẽ nhận ra một ẩn dụ đặc biệt về vũ trụ học. Chúng tôi xin trích lại đoạn đó sau đây:

 1. Năng lượng được khởi động từ trung tâm hành tinh nhờ quyền năng của Hành Tinh Thượng Đế, với sự trợ giúp của Huyền giai bằng kiến thức khoa học, và việc sử dụng một số quyền lực từ.
 2. Từ đó nó đến mặt trời và kết hợp với năng lượng thái dương thuần túy.
 3. Nó được truyền từ mặt trời đến dãy hành tinh đặc biệt trong hệ Địa cầu chúng ta tương ứng về số với hệ hành tinh đặc biệt phát xuất ra nó. [144]
 4. Từ đó, nó được chuyển đến bầu hành tinh tương ứng, rồi đến hành tinh vật chất hồng trần trọng trược…

Đức DK giải thích bằng cách nào năng lượng từ một hệ hành tinh khác đến người tân điểm đạo đồ. Trong đoạn (c) trên, Ngài nói rằng năng lượng đó được truyền từ mặt trời đến dãy hành tinh đặc biệt trong hệ địa cầu của chúng ta tương ứng về số với hệ hành tinh đó. Qua phát biểu này, chúng ta thấy giáo lý của Thông Thiên Học về Thái dương hệ có sai khác với giảng dạy của đức DK về điểm này. Theo Thông Thiên Học thì trong một hệ hành tinh, tại một thời điểm nhất định chỉ có một dãy hành tinh hiện tồn. Ví dụ, tại thời điểm hiện nay, trong hệ hành tinh địa cầu của chúng ta chỉ có dãy hành tinh thứ 4 hiện hữu. Các dãy trước đó là dãy 1, 2, 3 (dãy mặt trăng) đã và đang tan rả; các dãy tiếp theo 5, 6, 7 chưa có và sẽ lần lượt xuất hiện khi các dãy trước nó tan rả. Nói tóm lại, bảy dãy hành tinh của một hệ hành tinh xuất hiện lần lượt theo thời gian. Nhưng đức DK dạy khác hẳn, các dãy hành tinh xuất hiện cùng thời, hoặc ít nhất, tại một thời điểm nào đó, có nhiều dãy cùng hiện hữu trong hệ hành tinh. Có như vậy thì năng lượng mới truyền được từ mặt trời đến dãy hành tinh tương ứng về số học với hành tinh đó. Cũng như câu Ngài nói đức Sanat Kumara đến từ Dãy Kim Tinh (dãy số 2) của Hệ hành tinh chúng ta thì dãy Kim tinh vẫn còn hiện hữu thì đức Sanat Kumara mới đến từ dãy đó được.

Các bạn thấy, học hỏi giáo lý của đức DK rất cần sự tinh tế, chúng ta không thể đọc thoáng qua như đọc một cuốn truyện được, mà phải nghiền ngẫm từng câu, từng chữ của Ngài. Có như vậy, ta mới khai mở được trực giác.

 1. Đức DK giải thích ba phần của lời thề:

– mỗi lễ điểm đạo ở các cấp bậc khác nhau sẽ có lời thề khác nhau.

– lời thề này có ba phần, trong đó người tân điểm đạo đồ tuyên thệ không tiết lộ các bí mật đã truyền cho y.

– các bí mật này là bí mật về Thiên Cơ đã được tiết lộ cho y thấy, về cái Ngã (Self) của y; về Đại Ngã ; về mối liên hệ của Thái dương Thượng đế và Hành Tinh Thượng đế; của Hành Tinh Thượng đế với chính hệ hành tinh của chúng ta.

– người điểm đạo đồ không thể tiết lộ các bí mật này, vì chỉ cần có ý định tiết lộ bí mật là đã bị trừng phạt: câm hoặc thậm chí chết.

 

*****************

 

Công việc của Huyền giai trong cuộc Điểm đạo. The Work of the Lodge during Initiation

Bây giờ chúng ta bàn đến phần trang nghiêm nhất của lễ điểm đạo. Theo một quan điểm thì cuộc lễ này tự phân chia thành ba phần:

Thứ nhất: Phần liên quan đến điểm đạo đồ, trong đó y nhận thức được Đại ngã, Bản tính Thiêng liêng của chính mình, thấy được linh ảnh và Thiên Cơ.

Thứ nhì: Phần liên quan đến Đấng Điểm Đạo, trong đó Ngài vận dụng Thần trượng Lửa, và tạo ra một số kết quả rõ rệt trong cơ thể của ứng viên.

Thứ ba: Đấng Điểm Đạo truyền một số linh từ và công thức cho điểm đạo đồ gìn giữ trong tâm thức để thực hiện tốt hơn phần việc trong Thiên Cơ có liên quan đến y.

We now come to the most solemn part of the initiation ceremony. This ceremony, from one point of view, divide itself into three parts:

 • That in which the initiate is concerned and in which he realizes his own august Self, the Presence and sees the vision and the plan.
 • Second. That in which the Initiator is concerned, in which he wields the Rod of Fire, and effects certain specific results in the body of the applicant.
 • That in which certain words and formulas are committed to the initiate by the Hierophant, an which he carries away within his consciousness in order the better to carry out that portion of the plan which concerns himself.

Trong suốt cuộc lễ, Huyền giai các Chân sư tụ họp ở bên ngoài Tam giác lực đảm nhận một công việc gồm ba phần, nhằm tạo ra một số kết quả trong tâm thức của điểm đạo đồ, để trợ giúp Đấng Điểm Đạo trong cố gắng tích cực của Ngài. Chúng ta nên nhớ rằng theo luật tiết kiệm, khi nào có áp dụng hay truyền lực này từ một trung tâm lực này đến một trung tâm khác thì có hậu quả giảm thiểu ở trung tâm bị hút mãnh lực. Đây là căn bản [143] để ấn định thời gian thuận tiện cho cuộc lễ điểm đạo. Mặt trời là nguồn của mọi năng lượng và quyền lực, và công việc của Đấng Điểm Đạo được dễ dàng hơn khi lợi dụng được các điều kiện thuận tiện từ mặt trời. Những thời điểm thích hợp được xác định nhờ khoa chiêm tinh nội môn cấp thái dương và vũ trụ; việc này dĩ nhiên là dựa trên những con số đúng đắn, trên ý niệm toán học đích thực, và kiến thức thực tiễn về những sự kiện cơ bản liên quan đến các hành tinh và thái dương hệ. Cũng phải lập lá số chiêm tinh của điểm đạo đồ để xem xét ngày giờ cho một cuộc điểm đạo cá nhân, và chỉ khi nào các cung hoàng đạo của cá nhân đó phù hợp và trùng hợp với giản đồ nghi lễ dùng làm tài liệu hướng dẫn cho Đấng Điểm Đạo, thì bấy giờ mới có thể hành lễ. Đây là lý do tại sao đôi khi phải dời cuộc điểm đạo đến một kiếp sau, cho dù điểm đạo đồ đã hoàn tất công tác cần thiết.

During the whole procedure the Lodge of Masters, congregated without the Triangle of force, has been occupied with a three-fold work, their aim being to produce certain results in the consciousness of the initiate and thus to aid the Hierophant in his strenuous endeavor. It must be remembered that under the law of economy wherever there is an application or a transmission of force from one force center to another there is a consequent diminution in the center of withdrawal. This is the basis of the set times an seasons in connection with the initiation ceremony. The sun [143] is the source of all energy and power, and the work of the Initiator is facilitated when advantage is taken of favorable solar conditions. The times and seasons are ascertained through esoteric solar and cosmic astrology; this being based, of course, on the correct figures, the true mathematical conception, and a real knowledge of the basic facts concerning the planets and the solar system. The horoscope of the initiate is also invariably cast so as to check the time for an individual initiation, and only when the individual signs blend and coincide with the ceremonial chart by which the Initiator is guided, is it possible to perform the ceremony. This is the reason why sometimes initiation has to be postponed to a later life, even when the initiate has done the necessary work.

Có thể mô tả ba phần công việc của Huyền giai trong suốt cuộc lễ như sau:-

Thứ nhất: Xướng lên một số câu thần chú để giải phóng năng lượng từ một trung tâm hành tinh nhất định. Ở đây, chúng ta nên nhớ rằng mỗi hệ hành tinh là một trung tâm trong cơ thể của Đức Thái Dương Thượng Đế, và thể hiện một loại năng lượng hay mãnh lực đặc biệt. Tùy theo loại năng lượng cần cho một cuộc điểm đạo nhất định mà năng lượng này được chuyển từ trung tâm hành tinh đó đến điểm đạo đồ, qua mặt trời, với tiến trình như sau:-

The threefold work of the Lodge during the ceremony may be described as follows:

First: The chanting of certain mantrams sets loose energy from a particular planetary Center. It must be remembered here that every planetary scheme is a Center in the body of a Solar Logos, and embodies a peculiar type of energy or force. According to the energy desired at a particular initiation, so it is transferred, via the sun, from that planetary Center to the initiate. The procedure is as follows:

 1. Năng lượng được khởi động từ trung tâm hành tinh nhờ quyền năng của Hành Tinh Thượng Đế, với sự trợ giúp của Huyền giai bằng kiến thức khoa học, và việc sử dụng một số quyền lực từ.
 2. Từ đó nó đến mặt trời và kết hợp với năng lượng thái dương thuần túy.
 3. Nó được truyền từ mặt trời đến dãy hành tinh đặc biệt trong hệ Địa cầu chúng ta tương ứng về số với hệ hành tinh đặc biệt phát xuất ra nó. [144]
 4. Từ đó, nó được chuyển đến bầu hành tinh tương ứng, rồi đến hành tinh vật chất hồng trần trọng trược. Bằng cách sử dụng một câu thần chú đặc biệt, bấy giờ Đấng Điểm Đạo hội tụ năng lượng đó trong cơ thể của chính Ngài, dùng thánh thể này làm một trạm vừa thu vừa truyền đạt. Cuối cùng, nó đến điểm đạo đồ, qua Tam giác và các vị Bảo trợ. Như vậy, người môn sinh sẽ thấy rõ rằng khi Đấng Điểm Đạo là Đấng Chúa Tể Hoàn Cầu, tức là phản ảnh hồng trần của Đức Hành Tinh Thượng Đế của hệ địa cầu của chúng ta, thì mãnh lực đến với điểm đạo đồ trực tiếp hơn là vào hai cuộc điểm đạo đầu tiên, khi Đức Bồ-tát là vị Chủ lễ. Chỉ đến cuộc điểm đạo thứ ba, điểm đạo đồ mới đủ điều kiện nhận được trực tiếp mãnh lực của hành tinh.
 1. The energy is set in motion from the planetary Center through the power of the Planetary Logos, aided by the scientific knowledge of the Lodge, and the utilization of certain words of power.
 2. It passes thence to the sun where it mingles with pure solar energy.
 3. It is transmitted from the sun to that particular chain in our Earth scheme which corresponds numerically to the particular originating planetary scheme. [144]
 4. From there it is transferred to the corresponding globe, and thence to the dense physical planet. By the use of a particular mantram the Initiator then focuses the energy in his own body, using it both as a receiving and a transmitting station. Eventually it reaches the initiate, via the Triangle and the Sponsors. It will be apparent, therefore, to the student that when the Initiator is the Lord of the World, or the physical reflection of the Planetary Logos of our scheme, the force comes more directly to the initiate than at the first two initiations, wherein the Bodhisattva is the Hierophant. Only at the third initiation will the initiate be in a condition to receive direct planetary force.

Thứ hai: Sự tập trung do Huyền giai đảm trách giúp điểm đạo đồ nhận thức được ở nội tâm y những tiến trình khác nhau mà y đã trải qua. Điều này được hoàn tất bằng cách tác động rõ rệt vào thể trí y, để kích thích tất cả các nguyên tử, qua quyền năng tư tưởng kết hợp của các Chân sư. Do đó, y được trực tiếp trợ giúp để thấu hiểu. Sư tập trung này không hề giống như ám thị thôi miên, hoặc sự áp đặt mãnh liệt của những trí tuệ mạnh mẽ đối với trí tuệ yếu hơn. Đó là một hình thức tham thiền chuyên chú của tập thể các Chân sư và các điểm đạo đồ về những thực tại liên hệ và về Đại Ngã; mãnh lực được giải phóng như thế giúp điểm đạo đồ có thể chuyển tâm thức y dễ dàng hơn ra khỏi phi­-ngã đến những điều thiết yếu thiêng liêng mà y lập tức quan tâm đến. Quyền năng tư tưởng của các Chân sư đạt kết quả đóng kín rung động của tam giới, thực sự giúp ứng viên có thể “bỏ lại sau lưng” tất cả quá khứ, có tầm nhìn xa rộng, thấy được chung cuộc ngay từ đầu, và thấy những sự vật trong vòng thời gian như thể chúng không hiện hữu.

Second: The concentration undertaken by the Lodge assists the initiate to realize within himself the various processes undergone. This is accomplished by working definitely on his mental body, and thus stimulating all the atoms, through the united thought power of the Masters. The work of apprehension is thus directly aided. This concentration in no way resembles hypnotic suggestion, or the powerful impress of stronger minds upon the weaker. It takes the form of a strenuous meditation by the assembled Masters and initiates upon the realities concerned and upon the Self; through the force thus liberated the initiate is enabled to transfer his consciousness more easily away from the not-self to the divine essentials wherewith he is immediately concerned. The thought power of the Masters succeeds in shutting out the vibration of the three worlds and enables the applicant literally to “leave behind him” all the past and to have that far-seeing vision which sees the end from the beginning and the things of time as though they were not.

Thứ ba: Huyền giai trợ giúp rất nhiều cho công tác điểm [145] đạo, qua một số tác động nhịp nhàng theo nghi lễ. Giống như trong cuộc Lễ Wesak các kết quả biểu dương mãnh lực được tạo ra nhờ xướng lên các câu thần chú và sử dụng các bước tới lui, đan chéo của tập thể trong các dạng hình học, thì trong cuộc lễ điểm đạo người ta cũng theo cách tiến hành tương tự. Các dạng hình học này khác nhau, thích hợp với các cuộc điểm đạo khác nhau, và đây là một trong những cách bảo vệ cho cuộc lễ. Người điểm đạo đồ chỉ biết được các dạng hình học dành cho cuộc lễ của chính y, chứ không hơn.

Third: Through certain ceremonial rhythmic action the [145] Lodge greatly assists in the work of initiation. Just as in the Wesak Festival, results in force demonstration are brought about by the use of chanted mantrams and the sacred ceremonial pacing and interweaving of the assembled crowd in the formation of geometrical figures, so in the initiation ceremony a similar procedure is followed. The geometrical figures appropriate for the various initiations differ, and herein lies one of the safeguards of the ceremony. The initiate knows the set figure for his own initiation, but no more.

Tập hợp các Chân sư và các điểm đạo đồ của Huyền giai chú tâm vào cả ba phương diện của công việc cho đến khi Thần trượng đã được áp dụng. Qua việc áp dụng Thần trượng, điểm đạo đồ đã trở nên một thành viên của Huyền giai, và bấy giờ toàn bộ các nghi thức đều thay đổi, trước khi thực hiện tuyên thệ và khải thị Linh từ và Bí nhiệm.

Các vị Bảo trợ rời vị trí hai bên điểm đạo đồ và trở về hàng ngũ của mình, trong khi ba vị Hoạt Phật (hay đại diện của các Ngài vào hai cuộc điểm đạo đầu tiên) đến vị trí phía sau bửu tọa của Đấng Điểm Đạo. Các thành viên của Huyền giai được sắp xếp khác đi, và các điểm đạo đồ cùng cấp bậc với ứng viên mới được thu nhận, đứng chung quanh y, và trợ giúp phần cuối của cuộc lễ; các điểm đạo đồ và các vị Chân sư khác thì đứng theo đẳng cấp.

All these three aspects of the work of the Masters and initiates in Lodge assembled, occupy them until the moment when the Rod has been applied. Through its application the initiate has become a member of the Lodge, and the entire ceremonial then changes, prior to the taking of the oath and the revelation of the Word and Secret.

The Sponsors drop back from either side of the initiate and take their places in the ranks, whilst the three Buddhas of Activity (or their representatives at the first two initiations) take their stand behind the seat of office of the Hierophant. The Lodge members are grouped differently, and initiates of the same degree as the newly admitted applicant place themselves around him, and assist in the final part of the ceremony; the remainder of the initiates and adepts stand in their various grades.

Ba giai đoạn đầu của lễ điểm đạo đều giống nhau trong mọi cuộc điểm đạo. Vào hai giai đoạn cuối, những thành viên không ngang cấp với tân điểm đạo đồ (như các điểm đạo đồ cấp một vào cuộc điểm đạo cho thành viên cấp ba) lui về phía sau của Phòng Điểm Đạo ở Shamballa, và một “bức tường im lặng” được dựng lên giữa hai nhóm bằng năng lượng thần chú; có thể nói là một khoảng cách chân không được tạo ra, và bấy giờ không điều gì có thể truyền từ nhóm bên trong đến nhóm bên ngoài. Nhóm [146] bên ngoài tự giới hạn trong trạng thái tham thiền sâu xa và xướng lên một số công thức từ, và ở nhóm bên trong chung quanh Đấng Điểm Đạo, có hai điều đang được thực hiện:-

 1. Tân điểm đạo đồ đang tuyên thệ.
 2. Một số linh từ và Bí nhiệm được truyền cho y.

The earlier three stages of the initiation ceremony are the same for all initiations. In the final two stages those who are not of equal rank with the newly made initiate (such as first degree initiates at the initiation of a third degree member) drop back to the rear of the Hall of Initiation at Shamballa, and a “wall of silence” is built up through mantric energy between the two groups; a vacuum, so to speak, is formed, and nothing can then be transmitted from the [146] inner group to the outer. The latter confine themselves to deep meditation and the chanting of certain formulas, and in the inner group around the Hierophant a dual performance is taking place: —

 1. The newly made initiate is taking the oath.
 2. Certain Words and Secrets are being handed over to him.

Hai loại Tuyên thệ. Two Types of Oaths

Tất cả những lời tuyên thệ liên quan đến ĐĐCG có thể được chia làm hai nhóm:-

 1. Tuyên thệ điểm đạo. Điểm đạo đồ tự cam kết bằng những lời thệ nguyện trân trọng nhất không bao giờ tiết lộ—nếu vi phạm sẽ chịu những hình phạt rất đau khổ—bất cứ điều bí mật nào của huyền môn, hoặc nói ra ở bên ngoài Phòng Điểm Đạo, về những điều đã ủy thác cho y.
 2. Tuyên thệ nhậm chức, được thực hiện khi một thành viên của Huyền giai nhận một chức vụ nhất định trong công tác của ĐĐCG. Lời thề đó đề cập đến các chức năng và liên hệ của vị này với
 3. Đức Chúa Tể Hoàn Cầu,
 4. Thượng cấp trực tiếp của vị này,
 5. Các bạn đồng sự trong Huyền giai,
 6. Thế giới nhân quần mà vị này sẽ phục vụ.

Ở đây không cần phải nói thêm về loại tuyên thệ thứ nhì, vì nó chỉ liên quan đến các giới chức của ĐĐCG.

All oaths connected with the occult Hierarchy may be divided into two groups:

The Oath of Initiation, in which the initiate binds himself by the most solemn pledges never to reveal, on pain of summary punishment, any occult secret, or to express in words outside the Initiation Hall that which has been committed to his keeping.

The Oath of Office, administered when any member of the Lodge takes a specific post in Hierarchical work. This oath deals with his functions and with his relations to

 1. The Lord of the World,
 2. His immediate superior,
 3. His fellow workers in the Lodge,
 4. The world of men whom he is to serve.

It is needless to say more here regarding this latter type of oath, as it concerns only officials of the Hierarchy.

Tuyên thệ Điểm đạo. The Oath of Initiation

Lời Tuyên thệ điểm đạo, mà chúng ta đang bàn đến, được chia thành ba phần, và do Đấng Điểm Đạo truyền cho điểm đạo [147] đồ để y lặp lại từng câu một theo Ngài; nó được ngắt quãng ở nhiều chỗ khi các điểm đạo đồ cùng cấp bậc xướng lên những lời bằng tiếng Sensar, tương đương với câu “Xin được như thế.”

Có thể mô tả đại khái ba phần của lời tuyên thệ như sau:-

The Oath of Initiation, with which we are dealing now, is divided into three sections, and is administered by the Hierophant to the initiate, being repeated after the Initiator [147] phrase by phrase; it is punctuated at various points by the chanting, by initiates of the same degree, of words in Sensa equivalent to “So let it be.”

The three divisions of the oath may be roughly described as:

 1. Một câu long trọng phát biểu chủ đích thiêng liêng, nguyên nhân hành động của điểm đạo đồ, cho thấy rõ thái độ-ý chí không dời đổi của y, long trọng xác nhận rằng y hiểu được chủ đích đó, cũng như hứa không tiết lộ điều gì về chủ đích y đã hiểu, ngoại trừ mức tỏ ra cần thiết trong đời sống hằng ngày khi y phụng sự nhân loại. Điều này bao gồm lời thề giữ kín phần Thiên Cơ tiết lộ cho y thấy trong “sự hiển lộ của linh thị.”
 2. Một sự cam kết hết sức trang nghiêm về mối liên hệ của y đối với những cái ngã khác của y, với Huyền giai mà y là một thành viên, và với những cái ngã trong mọi người ở khắp nơi. Cam kết này bao gồm thái độ của y đối với các huynh đệ của y thuộc mọi trình độ, và cũng bao gồm một lời cam kết trân trọng không bao giờ tiết lộ thực tính của trạng thái Đại Ngã như y đã được cho thấy trong cuộc điểm đạo. Cam kết này gồm lời thề giữ kín mối liên hệ mà y đã hiểu của Đức Thái Dương Thượng Đế với Đức Hành Tinh Thượng Đế, và mối liên hệ của Đức Hành Tinh Thượng Đế của hệ thống chúng ta với chính hệ thống này.
 3. Thốt lên lời cam kết trang nghiêm không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai, những điều y đã biết về các nguồn năng lượng và mãnh lực mà y đã được tiếp xúc. Đây là lời thệ nguyện gồm ba điểm: hoàn toàn giữ kín thực tính của năng lượng, các luật vận dụng năng lượng, và thề chỉ dùng mãnh lực mà qua cuộc điểm đạo y được giao quyền sử dụng để phụng sự nhân loại và xúc tiến các kế hoạch của Đức Hành Tinh Thượng Đế. [148]
 1. A solemn phrase embodying the purpose actuating the initiate, a protestation as to his unchangeable will-attitude, and a solemn declaration as to his realization, coupled with a promise to reveal no part of the realized purpose except in so far as his daily life in the world of men and his service for the race will proclaim it. This involves an oath as to secrecy concerning the revealed part of the Logoic plan seen in the “revelation of the vision.”
 2. An undertaking of a profoundly solemn nature concerning his relation to his other selves, the Lodge of which he is a member, and the selves of men everywhere. This involves his attitude to his brothers of all degrees, and includes also a serious undertaking never to reveal the true nature of the Self aspect as it has been shown to him in initiation. This includes an oath of secrecy as to the realized relationship of the Solar Logos to the Planetary Logos, and of the Planetary Logos of our scheme to the scheme itself.
 3. The enunciation of a solemn undertaking never to reveal to anyone the knowledge that has come to him as to the sources of energy and of force with which he has been brought into contact. This is a triple oath to retain complete silence as to the true nature of energy, as to its laws of manipulation, and a pledge only to use the force placed at his disposal through initiation for the service of the race and the furthering of the plans of the Planetary Logos. [148]

Lời tuyên thệ trọng đại này được phát biểu bằng nhiều thuật ngữ khác nhau tùy từng cuộc điểm đạo, và, như đã nêu trên, được thực hiện trong ba phần với những khoảng xen giữa để cho nhóm điểm đạo đồ chung quanh người huynh đệ mới được thu nhận, làm một vài nghi thức.

Ở đây, chúng ta có thể lưu ý rằng, mỗi phần tuyên thệ đều thực sự liên hệ đến một trong ba trạng thái biểu hiện thiêng liêng, và khi điểm đạo đồ tuyên thệ thì một trong ba vị Trưởng các Ngành hợp tác với Đấng Điểm Đạo trong việc điều hành. Theo cách này, có thể sử dụng năng lượng với bản tính tam phân, tùy theo những phần khác nhau khi tuyên thệ. Vào hai cuộc điểm đạo đầu tiên, năng lượng này từ ba cung chính tuôn xuống, qua Đấng Điểm Đạo và vị Trưởng Ngành tương ứng, đến với điểm đạo đồ, qua nhóm điểm đạo đồ cùng cấp bậc, do đó mỗi cuộc điểm đạo là một phương tiện kích thích và phát triển cho tất cả. Vào năm cuộc điểm đạo sau cùng, mãnh lực lưu chuyển qua ba vị Hoạt Phật thay vì các vị Trưởng Ngành.

This great oath is couched in different terms, according to the initiation undergone, and, as earlier said, is taken in three sections with an interlude between each part occupied by certain ceremonial work of the initiated group around the newly admitted brother.

It might here be noted that each section of the oath really concerns one of the three aspects of divine manifestation, and as the initiate takes his pledge, one of the three Heads of Departments collaborates with the Initiator in the work of administration. In this way energy of a triple nature becomes available according to the different sections of the oath taken. This energy flows down from the three major rays, through the Hierophant and the corresponding departmental head at the first two initiations, to the initiate, via the group of initiates of the same degree, so that each initiation is a means of stimulation and expansion to all. At the final five initiations the force flows via the three Buddhas of Activity instead of the departmental heads.

Ở đây, tưởng cũng thú vị mà nêu ra rằng trong phần này của cuộc lễ, cả nhóm được bao bọc trong màu sắc, tương ứng với loại năng lượng và hệ hành tinh nó xuất phát, và công việc của Đấng Điểm Đạo là giúp điểm đạo đồ tiếp xúc với năng lượng này. Từ khi đã có sự phân cách, năng lượng này tuôn xuống trên nhóm và được Đấng Điểm Đạo tạo ra bằng cách sử dụng một số linh từ và đưa cao Quyền Trượng của Ngài. Ba vị Hoạt Phật, là các trung tâm năng lượng vĩ đại trên hành tinh chúng ta, bấy giờ mới dùng gậy chức vụ của các Ngài chạm vào đầu Thần trượng, cùng xướng lên một Linh từ huyền bí, và năng lượng bắt đầu tuôn đổ, tiếp tục cho đến hết cuộc lễ.

Câu hỏi đặt ra là liệu có điểm đạo đồ nào phạm thệ hay không. Rất hiếm khi, vì chúng ta nên nhớ rằng hành giả không [149] hề được điểm đạo nếu không đạt đến một giai đoạn nào đó. Một ít trường hợp đã xảy ra, nhưng vì Đức Chúa Tể Hoàn Cầu biết rõ tất cả những gì xảy ra trong tương lai, cũng như hiện tại và quá khứ, nên điểm đạo đồ không bao giờ có được cơ hội tiết lộ những điều ẩn giấu. Có thể y có ý định nhưng sẽ không có cơ hội. Người điểm đạo đồ cố ý phạm tội như thế sẽ bị làm cho câm, và đôi khi chết, trước khi phạm thệ.

It might be of interest to point out here that during this part of the ceremony the group is bathed in color, corresponding to the type of energy and its originating planetary scheme, and it is the work of the Initiator to put the initiate in touch with this energy. This pours down upon the group from the moment that segregation has been effected, and is brought about by the Initiator using certain words and elevating his Rod of Power. The three Buddhas of Activity, who are the great energy centers upon our planet, then touch the tip of the Rod with their staffs of office, a certain mystic Word is jointly uttered by them, and the downpour begins, continuing to the end of the ceremony.

The question may be asked whether any initiates break their oath. Very rarely, for we must remember that no [149] initiation is taken until a certain stage has been reached. A few cases have occurred, but as the Lord of the World is cognizant of all that transpires, the future, as well as the resent and the past, no opportunity is ever given to an initiate to reveal that which is hidden. Intent may exist, but opportunity will lack. The initiate who thus sins in intention will be struck dumb, and sometimes dead, prior to thus failing. [150]

 [150]

5 Comments

  • Cháu vào đọc Thuật Ngữ Huyền Học thì sẽ rõ hơn. Đáp nhanh thôi: là từ dịch của Hierachy, bao gồm các Đấng cao cả của Địa cầu này, từ cấp điểm đạo lần thứ nhất cho đến Đấng Christ và hai vị đồng cấp là Đức Bàn Cổ và Đức Văn Minh.

 1. Nguyễn Văn Cường

  Cho hỏi : Nếu 1 người đã được điểm đạo lần 1 ở kiếp trước thì kiếp này người đó có nhớ được mình đã được điểm đạo ở quá khứ không!!

 2. jupiter nguyen

  Đoạn sau đây có ý nghĩa thật sự cao siêu và trên cả tuyệt vời ( vì nếu chân sư D.K không nói ra thì ta sẽ không bao giờ biết được ) :
  ” – … , thực sự giúp ứng viên có thể “bỏ lại sau lưng” tất cả quá khứ, có tầm nhìn xa rộng, thấy được chung cuộc ngay từ đầu, và thấy những sự vật trong vòng thời gian như thể chúng không hiện hữu.
  … , enables the applicant literally to “leave behind him” all the past and to have that far-seeing vision which sees the end from the beginning and the things of time as though they were not. ”
  Tôi hiểu rằng không một ai có thể thật sự giải thoát khỏi phiền não trong Tam giới này mà lại không hoàn toàn ” bỏ lại sau lưng ” tất cả quá khứ của mình ( ít nhất là về phương diện tình cảm , tâm lý ).
  + Ở một nơi nào đó trong các quyển sách của Chân Sư D.K ( rất tiếc tôi chưa nhớ nó nằm trong quyển nào ) , Ngài có khuyên chúng ta một câu vô cùng độc đáo và có ý nghĩa thâm sâu vô cùng như sau :
  ” Tôi khuyên bạn đừng tìm về quá khứ vì nếu bạn quay đầu tìm về quá khứ thì bạn chỉ tìm thấy sự đau thương và thống khổ ở đó mà thôi ”
  + Đối với câu nói bí ẩn ” thấy được chung cuộc ngay từ đầu, và thấy những sự vật trong vòng thời gian như thể chúng không hiện hữu. ” thì tôi nhớ đến cũng một câu nói bí ẩn khác của chân sư D.K , câu nói đó là:
  . ” Thời Gian Chính Thật Là Độ Dài Của Một Tư Tưởng ” .
  Tôi nghĩ rằng với những ai mà thấy được Thời Gian Chính Thật Là Độ Dài Của Một Tư Tưởng thì người đó sẽ thấy được cái chung cuộc ngay từ đầu và sẽ thấy những sự vật trong vòng thời gian ( Tư Tưởng đó ) như thể chúng không hiện hữu.
  Tôi cảm thấy rằng Tiếng Nói của chân sư D.K là tiếng nói của Chân Lý
  Tôi cảm thấy rằng Tiếng Nói của chân sư D.K là tiếng nói của Sự Thật.

Leave Comment