Điểm đạo – Chương 15: Truyền thụ Linh từ

TRUYỀN THỤ LINH TỪ- THE GIVING OF THE WORD

 

 

Linh từ Thái dương. The Solar Words

Cơ sở của mọi hiện tượng biểu lộ là âm thanh được phát ra, hay Linh từ được xướng lên với quyền lực, nghĩa là với đầy đủ chủ đích của ý chí ẩn trong đó. Như chúng ta biết, giá trị của tham thiền nằm ở điểm này, vì tham thiền rốt cuộc tạo được chủ đích và ký ức mạnh mẽ ở nội tâm, hay là sự hình thành ý tưởng ở bên trong mà bao giờ cũng phải có trước khi phát ra một âm thanh sáng tạo. Khi nói rằng Đức Thái Dương Thượng Đế đã tạo nên các bầu thế giới qua tham thiền thì điều đó có nghĩa là ở trong chính tâm thức của Ngài đã có một thời kỳ Ngài suy tư và tham thiền về các chủ đích và các kế hoạch Ngài đã nhắm đến; trong thời kỳ đó Ngài đã hình dung cho Ngài thấy trọn cả diễn trình của thế giới như một toàn thể hoàn tất, thấy được chung cuộc ngay từ đầu và biết được các chi tiết của phạm vi thành tựu. Bấy giờ, khi đã kết thúc tham thiền và thấy hình ảnh toàn thể hoàn tất trước nội nhãn thông, Ngài mới sử dụng một Quyền Lực Từ đã được giao phó cho Ngài bởi Đấng Bất Khả Tư Nghị, là Thượng Đế của hệ vũ trụ mà thái dương hệ chúng ta chỉ là một thành phần. Chúng ta không liên quan đến các cuộc điểm đạo cho các vị Thượng Đế và cấp vũ trụ, ngoại trừ mức phản ánh những nguyên kiểu huy hoàng của các cuộc điểm đạo này trong các cuộc điểm đạo của nhân loại, nhưng thật là điều thú vị khi người môn sinh biết rằng giống như vào cuộc điểm đạo một Quyền Lực Từ được giao phó cho điểm đạo đồ, thì Đức Thái Dương Thượng Đế cũng được giao phó cho Quyền Lực Từ vĩ đại [151] đã tạo nên thái dương hệ chúng ta, gọi là “Thánh ngữ” hay là AUM. Ở đây chúng ta nên nhớ rằng âm thanh AUM là cố gắng của con người nhằm phỏng theo, trên qui mô vô cùng nhỏ, âm thanh tam phân cấp vũ trụ đã giúp cho cuộc sáng tạo có thể thực hiện. Các Quyền lực Từ ở mọi cấp đều có một trình tự tam phân.

The basis of all manifested phenomena is the enunciated sound, or the Word spoken with power, that is, with the full purpose of the will behind it. Herein, as is known, lies the value of meditation, for meditation produces eventually that inner dynamic purpose and recollection, or that internal ideation which must invariably precede the uttering of any creative sound. When it is said that the Logos produced the worlds through meditation it means that within his own center of consciousness there was a period wherein he brooded over and meditated upon the purposes and plans he had in view; wherein he visualized to himself the entire world process as a perfected whole, seeing the end from the beginning and being aware of the detail of the consummated sphere. Then, when his meditation was concluded, and the whole completed as a picture before his inner vision, he brought into use a certain Word of Power which had been committed to him by the One about whom naught may be said, the Logos of the cosmic scheme of which our system is but a part. With cosmic and Logoic initiations we are not concerned, except in so far as the human initiations reflect their stupendous prototypes, but it is of interest to the student to realize that just as at each initiation some Word of Power is committed to the initiate, so similarly to the Logos was committed the great Word of Power which produced our solar system, that Word which is called the [151] “Sacred Word,” or AUM. It must be here remembered that this sound AUM is man’s endeavor to reproduce on an infinitesimally small scale the cosmic triple sound whereby creation was made possible. The Words of Power of all degrees have a triple sequence.

Thứ nhất. Chúng được phát ra bởi một thực thể hữu ngã thức đầy đủ, và điều này luôn luôn xảy ra sau một thời kỳ xem xét thận trọng hay tham thiền trong đó toàn bộ chủ đích được hình dung.

Thứ hai. Chúng ảnh hưởng đến giới thiên thần và mang lại sự sáng tạo các hình thể. Hiệu quả này có tính lưỡng phân:-

 1. Các thiên thần trên đường tiến hoá thăng thượng, các vị kiến tạo vĩ đại của thái dương hệ, và những thuộc cấp đã trải qua giai đoạn nhân loại, đáp ứng với âm thanh của Linh từ, cộng tác một cách hữu thức và hiểu biết với vị đã phát ra Linh từ, và công việc được thực hiện theo cách đó.
 2. Các thiên thần trên cung tiến hoá giáng hạ, các vị kiến tạo hạ đẳng chưa trải qua giai đoạn nhân loại cũng đáp ứng với âm thanh này, nhưng một cách vô thức, hoặc tất yếu, và kiến tạo các hình thể cần thiết bằng chất liệu của chính họ, qua năng lực của các rung động được phát khởi.

Thứ ba. Chúng đóng vai trò một yếu tố ổn định, và chừng nào mãnh lực của âm thanh còn duy trì, thì các hình thể vẫn còn cố kết. Ví dụ như, khi Đức Thái Dương Thượng Đế chấm dứt việc phát ra Linh từ AUM, và sự rung động ngưng lại, thì sau đó các hình thể sẽ tan rã. Điều này cũng đúng với từ Đức Hành Tinh Thượng Đế cho đến các cấp thấp hơn.

First. They are sounded by some fully self-conscious entity, and this invariably takes place after a period of deliberation or meditation wherein the purpose in toto is visualized.

Second. They affect the deva kingdom and produce the creation of forms. This effect is dual in character:

 1. The devas on the evolutionary path, the great builders of the solar system, and those under them who have passed the human stage respond to the sound of the Word, and with conscious realization collaborate with the one who has breathed it forth, and thus the work is carried out.
 2. The devas on the involutionary arc, the lesser builders, who have not passed through the human stage, also respond to the sound, but unconsciously, or perforce, and through the power of the initiated vibrations build the required forms out of their own substance.

Third. They act as a stabilizing factor, and as long as the force of the sound persists, the forms cohere. When the Logos, for instance, finishes the sounding of the sacred AUM, and the vibration ceases, then disintegration of the forms will ensue. So with the Planetary Logos, and thus on down the scale.

Các Quyền Lực Từ hay là các chuyển vị của AUM, có trong mọi âm độ, mọi âm phụ, mọi âm phần tư, và công tác sáng tạo cũng như duy trì đều dựa trên các sắc thái âm thanh này. Có vô số âm thanh khác nhau trong mỗi âm lớn hơn, chúng ảnh hưởng [152] đến nhiều nhóm khác nhau. Cũng nên nhớ rằng, nói chung và nói rộng ra, các âm thanh trong thái dương hệ gồm hai nhóm:-

The Words of Power, or the permutations of the AUM, exist in every possible tone, sub-tone, and quarter-tone, and upon these shades of sound the work of creation and its sustentation is built up. A multiplicity of sounds exists within each greater sound and affects different groups. It [152] must be remembered also that, generally and broadly speaking, the sounds within the solar system fall into two groups:

 1. Các âm thanh phát khởi, hay những âm thanh tạo ra sự biểu hiện hoặc đủ loại hiện tượng trên mọi cảnh giới.
 2. Các âm thanh hệ quả, hay những âm thanh được tạo ra từ bên trong chính các hình thể trong suốt diễn trình tiến hoá, và là toàn bộ các âm điệu của mỗi hình thể trong một giới nào đó của thiên nhiên. Mỗi hình thể cũng đều có một âm điệu tạo bởi các âm thanh bé nhỏ của những nguyên tử hợp thành hình thể đó. Các âm thanh này vượt ra ngoài nhóm và ảnh hưởng các nhóm hay các giới hạ đẳng, nếu từ “hạ đẳng” có thể dùng để nói về một ngành nào đó của cuộc biểu hiện thiêng liêng. Ví dụ như, giới nhân loại (Huyền giai sáng tạo thứ tư) đã được sinh ra bởi một từ AUM tam phân, được kết hợp phát ra trong một chủ âm đặc biệt bởi ba ngôi của Tam Vị Nhất Thể—Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, và Đức Chúa Thánh Thần, hay là Shiva, Vishnu, và Brahma. Âm thanh này vẫn còn ngân vang; sự tương tác và phối hợp của nhiều nốt nhỏ bé của mỗi con người tạo nên một âm thanh kết hợp lớn lao có thể nghe được ở các cõi cao, và chính âm thanh đó đang có một hiệu quả rõ rệt trên giới động vật. Đây là một trong những yếu tố tạo ra các hình hài động vật dùng cho con người và loài thú trú ngụ, vì chúng ta nên luôn luôn nhớ rằng con người liên kết loài vật với sự sống thiêng liêng.

The initiatory sounds, or those which produce manifestation or phenomena of any kind on all planes.

Eventuating sounds, or those which are produced from within the forms themselves during the evolutionary process, and which are the aggregate of the tones of every form in any particular kingdom of nature. Every form likewise has a tone which is produced by the minute sounds produced by the atoms composing that form. These sounds grow out of the other group and affect inferior groups or kingdoms, if the word “inferior” may be used in connection with any department of divine manifestation. For instance, the human kingdom (the fourth creative Hierarchy) was produced by a triple AUM sounded in a particular key by the three persons of the Trinity in unison, — God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit, or Shiva, Vishnu, and Brahma. This sound is still going forth; the interplay and interblending of the many tiny notes of each human being produces a great united sound which can be heard in the high places and which, in its turn, is having a definite effect upon the animal kingdom. It is one of the factors which produces animal forms, both for human and animal occupation, for it must ever be remembered that man links the animal and the divine.

Không thể và cũng không nên liệt kê các Quyền lực Từ, nhưng có thể đưa ra một số chỉ dẫn tổng quát để giúp môn sinh nhận thức được phần nào mức lớn lao và tính phức tạp của vấn đề. [153]

It is neither possible nor desirable to enumerate the Words of Power, but certain general indications may be given which will help the student to realize somewhat the magnitude of the subject and its intricacy. [153]

 1. Đại Linh từ được Đức Thái Dương Thượng Đế phát ra, và do thượng cấp truyền đạt cho Ngài.
 2. Ba Linh từ được Đức Thái Dương Thượng Đế giao phó cho ba vị Hành Tinh Thượng Đế như sau:-
  1. Âm A linh thánh cho Shiva, Đấng thể hiện tinh thần hay trạng thái ý chí. Đó là Linh từ mà Đức Chúa Cha dùng hoạt động.
  2. Âm U cho Vishnu, là Đức Chúa Con. Ngài là Đấng kiến tạo hình hài và cung ứng cơ thể cho tinh thần trú ngụ, để giúp khả dĩ thực hiện sự lâm phàm thiêng liêng. A là âm thanh của sự sống, U là âm thanh của hình thể.
  3. Âm M cho Brahma, với công tác cung cấp năng lượng Ngài nối kết tinh thần và hình thể hay cái ngã và phi-ngã trong thông tuệ linh hoạt.

Ở đây có thể nêu ra rằng người môn sinh nào khôn ngoan suy gẫm về các chức năng này sẽ nhận được nhiều thông tin về ba ngành của ĐĐCG của hành tinh chúng ta.

 1. The Great Word, as sounded by the Logos of the solar system, and communicated to him by his superior.
 2. Three Words committed by the Solar Logos to each of the three Logoi as follows:
  1. The sacred sound A to Shiva, he who embodies the spirit or will aspect. It is the Word through which God the Father works.
  2. The sound U to Vishnu, God the Son. He is the form-builder and provides the body which the spirit must occupy, thereby making divine incarnation possible. A is the life sound, U is the form sound.
  3. The sound M to Brahma, who, in his work of Energy-provider, links in active intelligence, spirit and form, or the self and not-self.

It might here be pointed out that much information anent the three departments of the Hierarchy of our planet will come to the student who wisely ponders these functions.

 1. Bảy đại Linh từ lại căn cứ trên ba âm thanh của Linh từ AUM. Các Linh từ này giúp sự sáng tạo hay biểu hiện của bảy cảnh giới của thái dương hệ chúng ta. Chúng không được giao phó cho con người, mà cho bảy đại Thiên thần hay Tinh quân, các Ngài là sự sống phú linh cho một cảnh giới; vì thế, trong các cuộc điểm đạo khác nhau, rất cần có sự cộng tác của các Ngài, trước khi các Linh từ then chốt này có thể được giao phó cho điểm đạo đồ.
 2. Bốn mươi chín Linh từ liên quan đến bốn mươi chín loại Lửa hay phân cảnh giới. Các Linh từ này lại được giao phó cho bốn mươi chín vị Kiến tạo bằng Lửa thiêng.

Hai nhóm Linh từ nói trên thuộc thẩm quyền của trạng thái thứ ba, và được Brahma ban ra.

 1. Seven Great Words, again based on the sacred three sounds A U M. These produced creation, or the manifestation of the seven planes of our solar system. They are committed not to human entities, but to the seven great Devas or Raja-Lords who are the ensouling lives of a plane; hence in the various initiations their collaboration is necessary, before these key words can be committed to the initiate.
 2. Forty-nine Words related to the forty-nine subplanes or Fires. These again are committed to the forty-nine Builders of the Sacred Fires.

The above two groups of words are in the jurisdiction of the third aspect, and are given out by Brahma.

 1. Cũng có năm đại Linh từ với các thiên tượng thuộc ngành [154] của Vishnu, hay Đức Chúa Con, và do Ngài phát ra. Nhờ các linh từ này mà năm giới của Thiên nhiên trên cung tiến hoá thăng thượng đã ra đời:-
  1. Giới khoáng vật.
  2. Giới thực vật.
  3. Giới động vật.
  4. Giới nhân loại.
  5. Giới tinh thần.

Năm giới này là các biến đổi của âm U hay được phát triển dựa trên âm U, cũng như các nhóm kể trên được phát triển dựa trên âm M.

Với ba giới đầu tiên tưởng cũng thú vị khi ghi nhận rằng chúng dựa trên hai âm, âm U được phát ra trên chủ âm cơ bản của M. Trong giới thứ tư âm M đang tắt dần và hai nốt trổi lên là U và A. Trong giới thứ năm, âm M đã lắng xuống thành một âm thấp và xa cách, âm U hoà lẫn với nó đến mức không thể phân biệt, và âm A, nốt của Shiva đang vang lên mạnh mẽ và thực tế là nốt duy nhất nghe được. Bằng cách ngân lên nốt này,—nốt của Shiva, Đấng Hủy Diệt,—phi-ngã bị vô hiệu hoá, và tất cả những gì không thuộc tinh thần đều tan rã. Chính sự can thiệp của âm A giúp điểm đạo đồ tách rời hay giải thoát khỏi tam giới.

 1. There are again five Great Words with signs which come under the department of Vishnu, or God the Son, [154] and are breathed out by him. By their means the five kingdoms of nature on the evolutionary arc came into being:

The mineral kingdom.

The vegetable kingdom.

The animal kingdom.

The human kingdom.

The spiritual kingdom.

These five are permutations of, or are built up upon the sound U, as the ones earlier enumerated are built up upon the sound M.

In connection with the first three kingdoms it may be of interest to note that they are based upon two sounds, the U sounded on the basic key tone of the M. In the fourth kingdom the M tone is dying down and the two notes sounded forth are the U and the A. In the fifth kingdom the M has subsided into a distant undertone, the U is blended with it so as to be indistinguishable, and the A, or Shiva note, is pealing forth in power, and is practically the only note heard. By the sounding of this note, — that of Shiva the Destroyer, — the not-self is negated, and all that is not of spirit passes into dissolution. It is the coming in of the A sound which affects the severance or liberation of the initiate from the three worlds.

 1. Cũng có một số Linh từ được giao phó cho mỗi vị Hành Tinh Thượng Đế, và là cơ bản của cuộc biểu hiện hành tinh. Như chúng ta đã rõ, âm của trạng thái Brahma, hay trạng thái thứ ba của Đức Hành Tinh Thượng Đế của chính chúng ta, là một nốt FA, và điều này cho thấy trình độ tiến hoá của Ngài, vì rõ ràng là âm A đang thấu đến ngay cả cảnh giới hồng trần trọng trược.
 2. Bên trong ĐĐCG của chính chúng ta có một số Linh từ dựa trên Đại Linh Từ của Đức Hành Tinh Thượng Đế của chúng [155] ta, và các Từ này được giao phó cho các vị Trưởng Ngành, rồi các Ngài lại truyền chúng theo thứ tự chuyển vị cho các cấp điểm đạo đồ. Ở đây, người môn sinh nên khôn ngoan phân biệt cẩn thận trong trí giữa các từcác âm thanh, bởi vì từ gói ghém tư tưởng, định ý hay mục đích, và âm thanh khiến cho chủ đích đó có thể phát biểu trong một loại vật chất nào đó trên một trong bảy cảnh giới.
 1. There are certain Words also committed to each of the Planetary Logoi, and they are the basis of planetary manifestation. As is well known, the sound of the Brahma aspect, or the third aspect of our particular Planetary Logos, is FA, and herein lies much of illumination as to his point in evolution, for it is immediately apparent that the A sound is reaching even the dense physical.
 2. Within our own Hierarchy there are numbers of Words built up upon the Great Word of our Planetary Logos, and these are committed to the Departmental Heads, [155] who in turn pass them on in permutated order to the graded initiates. It will be wise here for the student to differentiate carefully in his mind between words and sounds, for the word veils the thought or intended idea or purpose, and the sound makes it possible to manifest in matter of some kind, on one or other of the seven planes.

Ở đây, chúng ta không thể theo dõi sự triển khai của các linh từ căn bản từ khi chúng được phát ra bởi các Đấng ở cấp độ vũ trụ cho đến các biến phân vô cùng nhỏ trong lời nói của con người, tiếng của loài vật, và tiếng hót của loài chim. Mỗi loại đều là một sự phát biểu tâm thức ở mức độ nào đó, và mỗi loại đều tạo nên một hiệu quả. Những điều điểm đạo đồ đang học cách thực hiện là phát ra âm thanh một cách hữu thức, để tạo nên kết quả như dự tính và mong muốn; là phát ra các từ và hoàn toàn ý thức được hậu quả của chúng trên tất cả các cảnh giới; là sáng tạo các hình thể và điều khiển năng lượng bằng các âm thanh linh thánh, để giúp thực hiện các mục tiêu tiến hoá.

Trước khi tiếp tục nói về việc truyền thụ các linh từ cho điểm đạo đồ, cần phải bàn ngoài đề như thế để nhấn mạnh đến tầm quan trọng cơ bản của vấn đề, và để giải thích lý do phải giữ gìn cẩn thận phương diện này của công tác thiêng liêng.

We cannot here trace the expansion of the basic words, from their enunciation by cosmic entities down to the infinitesimal differentiation’s produced in the speech of man, the vocal expression of the animals, and the song of birds. Each is a manifestation of consciousness in some degree, and each produces an effect. What the initiate is learning to do is to make sounds consciously, and thus produce a studied and desired result; to utter words, and be fully aware of the consequence on all planes; and to create forms and direct energy through sacred sounds, and thus further the ends of evolution.

It has been necessary to digress thus before taking up the committal of words to the initiate, in order to emphasize the radical importance of the matter, and thus account for the carefully guarding of this aspect of divine work.

 

Việc sử dụng các Linh từ. The Use of the Words

Chúng ta đã đề cập vắn tắt đến ý nghĩa của các Quyền Lực Từ. Giờ đây chúng ta có thể tóm lược một số các định đề suy ra từ đó, rồi bàn phần nào về cuộc lễ điểm đạo và các Linh từ được giao phó cho điểm đạo đồ. Ở đây có nêu ra chín định đề, nếu được người chí nguyện suy gẫm kỹ, sẽ tiết lộ cho y nhiều điều về tiến trình sáng tạo và quyền năng của lời nói.

 1. Tất cả các Quyền Lực Từ đều bắt nguồn từ Đại Linh Từ đã được giao phó cho Đức Thái Dương Thượng Đế vào lúc khởi đầu cuộc biểu hiện. [156]
 2. Tất cả Quyền Lực Từ đều là các chuyển vị hay khai triển của ba âm thanh cơ bản, và tăng dần trường độ qua các cảnh giới, cho đến mức trở thành các câu và ngôn từ của đơn vị hữu hạn, là con người, trong vô số biến phân của chúng.
 3. Vì thế, trên con đường phản bổn hoàn nguyên, lời nói trở nên ngày càng ngắn gọn, ngôn từ được dùng một cách tiết chế hơn, cho đến khi rốt cuộc vị Chân sư sử dụng các công thức từ chỉ do cần thiết để thực hiện các mục đích cụ thể theo hai đường hướng:—
  1. Các tiến trình sáng tạo nhất định.
  2. Điều khiển năng lượng một cách chính xác.

Dĩ nhiên là điều này được thực hiện trong tam giới.

We have already dealt with the significance of the Words of Power in a brief manner. We might now sum up certain of the inferred postulates, and then touch somewhat upon the initiation ceremony, and the Words as committed to the initiate. The postulates here made are nine in number, and if duly pondered upon by the aspirant, will reveal to him much anent the creative process and the power of speech.

 1. All the Words of Power are rooted in the Great Word committed to the Solar Logos at the dawn of manifestation. [156]
 2. All the Words of Power are permutations or expansions of the three basic sounds, and increase in length as the planes are involved, until the sentences and speech of the finite unit, man, in their myriad differentiation’s are arrived at.
 3. Therefore, on the path of return, speech becomes ever more brief, words are more sparingly used, and the time eventually comes when the adept employs formulas of words only as required to carry out specific purposes along two lines:
  1. Definite creative processes.
  2. Specific direction of energy.

This, of course, on the planes in the three worlds.

 1. Vì thế người chí nguyện chính yếu có ba điều phải làm khi chuẩn bị cho điểm đạo:—
  1. Chủ trị mọi hoạt động của phàm tính tam phân. Điều này bao gồm việc áp dụng năng lượng thông tuệ vào mọi nguyên tử trong ba thể của y—thể hồng trần, thể cảm dục và thể trí. Đây đúng là sự chói rạng của Brahma, hay trạng thái thứ ba của Thượng Đế nội tâm.
  2. Hằng ngày làm chủ lời nói trong từng giây phút. Điều này dễ nói nhưng rất khó thực hành, và người nào đạt được sẽ mau chóng đến gần mức giải thoát. Điều này không áp dụng cho tính kín miệng, lầm lì, im lặng, ít nói, thường là đặc trưng cho bản tính kém tiến hoá, và thực ra chỉ là tình trạng thiếu khả năng diễn đạt. Đây là việc cẩn thận sử dụng ngôn ngữ để đạt những mục tiêu nhất định, và tiết kiệm năng lượng lời nói khi không cần thiết,—một vấn đề khác hẳn. Điều này bao gồm sự nhận thức về chu kỳ, thời cơ và mùa tiết, kiến thức về quyền năng của âm thanh, và [157] các hiệu quả do lời nói tạo ra; gồm sự thấu hiểu các mãnh lực kiến tạo của thiên nhiên cũng như vận dụng chúng một cách đúng đắn, và dựa trên khả năng vận dụng vật chất trí tuệ, phát động nó để tạo trong vật chất hồng trần các kết quả phù hợp với mục đích đã minh định của Thượng Đế nội tâm. Đó là sự chói rạng của trạng thái thứ hai của Đại Ngã, là trạng thái Vishnu hay phương diện kiến tạo hình thể, vốn là đặc tính chủ yếu của Chân nhân trên cảnh giới của chính nó. Rất đáng nên suy gẫm điều này.
  3. Tham thiền, để hiểu được mục đích của Chân nhân. Nhờ tham thiền cách này, trạng thái thứ nhất ngày càng trở nên nổi bật, và ý chí hữu thức của Thượng Đế nội tại có thể biểu lộ ở cõi trần.

Ba hoạt động này của người chí nguyện tìm đạo phải song hành với nhau và chúng ta sẽ lưu ý rằng hoạt động thứ nhì là kết quả của hoạt động thứ nhất, và sẽ biểu hiện như là năng lượng ở cõi trần. Chỉ khi nào người chí nguyện đã thực sự tiến bộ trong ba đường lối cố gắng này thì Từ đầu tiên của các Đại Linh Từ mới được truyền thụ cho y.

 1. The aspirant, therefore, has mainly three things to do when preparing for initiation:
  1. To control every activity of his threefold lower nature. This involves the application of intelligent energy to every atom of his three sheaths — physical, astral, and mental. It is literally the shining forth of the Brahma, or third aspect, of the inner God.
  2. To control his speech every minute of every day. This is a statement easily made, but most difficult to make practical. He who achieves it is rapidly nearing emancipation. This applies not to the reticence, the moroseness, the silence, and the voicelessness which often distinguishes natures but little evolved, and which are in reality an inarticulate condition. It refers to the controlled use of words to effect certain ends, and the retention of speech energy when not needed, — a very different matter. It involves a realization of cycles; of times and of seasons; it supposes a knowledge of the power of sound, and of the effects produced [157] through the spoken word; it involves an apprehension of the building forces of nature and their due manipulation, and is based on an ability to wield mental matter, and to set it in motion, in order to produce results in physical matter, consonant with the clearly defined purpose of the inner God. It is the shining forth of the second aspect of the Self, the Vishnu, or form-building aspect, which is the prime characteristic of the Ego on its own plane. It would be well to ponder on this.
  3. To meditate, and thus arrive at the purpose of the Ego. By thus meditating the first aspect comes steadily into greater prominence, and the conscious will of the inner God can make itself felt on the physical plane.

The three activities of the aspirant must parallel each other, and it will be noted that the second is the outcome of the first and will manifest as energy on the physical plane. Only when the aspirant has made real progress in these three lines of endeavor will the first of the Great Words be committed to him.

 1. Mỗi Đại Linh Từ bao gồm trong nó các biến phân, các khai triển và các chuyển vị, và khi xướng lên, điểm đạo đồ dùng rung động của từ lớn hơn phát động từ nhỏ hơn. Vì thế trách nhiệm rất lớn và các kết quả đạt được rất quan trọng. Mỗi Linh từ được uỷ thác cho điểm đạo đồ bằng khẩu truyền và thị kiến. Trước hết nó được phát âm cho y nghe dưới hình thức bảy vần, mỗi vần y phải nhớ như một từ riêng biệt. Sau đó y được chỉ cách phối hợp bảy vần này thành một âm thanh ba vần, và như thế tạo được các kết quả thống nhất hơn và sâu rộng hơn. Cuối cùng ba vần được phối hợp thành một Linh từ duy nhất và truyền cho y. Bảy từ tạo thành Đại Linh Từ vào một cuộc điểm đạo được truyền cho điểm đạo đồ bởi các điểm đạo đồ ngang cấp với y. Nhóm này tự phân thành bảy nhóm, tùy theo sự hình thành của [158] cung hay phụ cung, và bấy giờ mỗi nhóm mau chóng thay phiên nhau xướng lên một từ. Đồng thời, các màu sắc và các biểu tượng của những âm thanh khác nhau đi qua trước mắt y, do đó y nghe và thấy những gì được giao phó cho y. Nhóm cao cấp hơn chung quanh ngôi vị Chủ lễ (là ba vị Trưởng Ngành trong hai cuộc điểm đạo đầu tiên, và các vị Hoạt Phật trong các cuộc điểm đạo cuối cùng) bấy giờ mới xướng lên cho y Linh từ tam phân kết hợp bảy từ trên, và y lại thấy được trước nội nhãn của mình. Sau cùng, Đấng Điểm đạo xướng lên Linh từ và điểm đạo đồ trở nên ý thức được âm thanh lớn duy nhất bên trong chính mình với kinh nghiệm thực tế, và biết được rung động của nó trong một luân xa đặc biệt. Như chúng ta đã biết, mỗi luân xa liên kết với một cảnh giới, một hệ hành tinh, một cung nào đó và những thất phân khác, và do đó ý nghĩa phản ứng nội tại của nó trở nên rõ ràng.

Every Great Word includes within itself its differentiation’s, its expansions and permutations, and by its utterance the initiate sets in motion the lesser, through the vibration of the greater. Hence the terrific responsibility and the magnitude of the results achieved. Each Word is committed to the initiate orally and visually. It is spoken to him first in the form of seven syllables, each of which he has to memorize as a separate Word. Then he is shown how to blend these seven so as to make a threefold sound and thus produce more united and far reaching results. Finally the three are blended into one Word which is committed to him. The seven words which form the Great Word at any initiation are communicated to the initiate by the initiates of equal rank with his own. This group divides itself into [158] seven groups, according to subray or ray formation, and each group then chants one word in rapid rotation. Simultaneously, the colors and symbols of the various sounds pass in front of him, so that he hears and sees that which is committed to him. The more advanced group around the throne of office (the three Departmental Heads at the first two initiations, and the Pratyeka Buddhas at the final ones) chant then for him the triple Word which blends the seven, and again he sees it before his inner eye. Finally the Initiator sounds it forth, and the initiate becomes aware within himself, in practical experience, of the one great sound, and knows in one particular center what its vibration is. As is well known, every center is connected with some plane, scheme, ray, and other septenary divisions, and thus the significance of its inner reaction will be apparent.

 1. Trong công tác trợ giúp cuộc tiến hoá trong tam giới, các Chân sư và các điểm đạo đồ chính yếu quan tâm đến bảy vần của Linh từ thuộc cấp điểm đạo của Ngài. Ba Linh từ hoà hợp bảy từ thì ít khi được sử dụng trừ khi được sự chuẩn y trực tiếp của một trong các vị Trưởng Ngành (tùy theo vần liên hệ mà mỗi Linh từ được kết hợp trực tiếp với Linh từ AUM tam phân, và do đó kết hợp với trạng thái Brahma, Vishnu, hay Shiva mà ba vị Trưởng Ngành là đại diện cấp hành tinh).

Khi một điểm đạo đồ nào muốn sử dụng toàn bộ Linh từ như một đơn vị cho các mục đích tiến hoá thì phải được sự chuẩn y của toàn thể Huyền giai, bởi vì một Linh từ như thế ảnh hưởng đến vật chất toàn cả một cảnh giới bên trong một hệ hành tinh, và do đó ảnh hưởng đến vật chất của các cảnh giới phụ thuộc cảnh giới liên hệ. Ví dụ như, một điểm đạo đồ cấp ba khi phát ra Linh từ của cấp y, ảnh hưởng đến vật chất của các phân cảnh thấp cõi trí, và do đó ảnh hưởng đến vật chất cõi cảm dục và cõi trần. Tương tự, một điểm đạo đồ cấp hai ảnh hưởng đến cõi cảm [159] dục, và do đó ảnh hưởng đến cõi trần. Bằng cách này có thể đạt được những kết quả sâu rộng và ảnh hưởng đến công việc của nhiều sinh linh.

6. The Masters and initiates, in their work of aiding the evolution of the three worlds, concern themselves principally with the seven syllables of the Word of their degree or initiated grade. The three Words which blend the seven are seldom used except under the direct sanction of one of the departmental heads (according to the syllable involved each Word is directly connected with the triple AUM, and therefore with the Brahma, Vishnu, or Siva aspect, of which the three Heads are the Planetary representatives).

When any initiate desires to use, for evolutionary purposes, the entire Word as a unit, the sanction of the assembled Lodge has to be gained, for such a Word affects the matter of an entire plane within a planetary scheme, and consequently the matter of those planes which are subsidiary to the one involved. For instance, an initiate of the third degree, in sounding the Word of his degree, affects the matter of the lower mental subplanes, and subsequently the matter of the astral and physical planes. An initiate of the second degree similarly affects the astral plane, and subsequently [159] the physical. Far reaching results are thus achieved, and the work of many is thus affected.

  1. Mỗi Linh từ, dù đã biến phân hay tổng hợp, đều ảnh hưởng đến giới thiên thần, và do đó ảnh hưởng đến các phương diện kiến tạo hình thể trong cuộc biểu hiện. Không âm thanh nào được phát ra mà không tạo nên một sự ứng đáp tương ứng trong chất liệu của thiên thần, và khiến cho rất nhiều sự sống nhỏ bé khoác lấy những hình thể nhất định. Các hình thể này vẫn tồn tại và thực hiện chức năng của chúng ngày nào âm thanh tạo ra chúng còn được kéo dài, và năng lượng ý chí xác định của vị phát khởi âm thanh đó vẫn hướng đến hình thể sinh động này. Điều này cũng đúng với việc Đức Thái Dương Thượng Đế phát ra Linh từ AUM để tạo nên thái dương hệ; với việc một Hành Tinh Thượng Đế phát ra Linh từ hành tinh của Ngài và tạo nên một hành tinh hệ; với một vị Chân sư tạo các kết quả để trợ giúp nhân loại ở cõi trần; và cũng đúng với một thường nhân—bằng ngôn ngữ biến phân rất đa dạng—phát biểu một mục đích hay trạng thái trí tuệ nội tại để kiến tạo một hình thể hay vận cụ bằng chất liệu thiên thần. Đa số nhân loại vẫn còn kiến tạo một cách vô thức và hình thể tạo được thì hoặc là một phương tiện tốt lành hay xấu xa tai hại, tùy theo mục đích hay động cơ tiềm ẩn của người đó, và sẽ thực hiện ý chí của y ngày nào nó còn tồn tại.

Every Word, differentiated or synthesized, affects the deva kingdoms, and hence the form-building aspects of manifestation. No sound is ever made without producing a corresponding response in deva substance, and driving multitudes of tiny lives to take specific forms. These forms persist and carry out their functions just as long as the sound which caused them is prolonged, and the specific will-energy of the one who initiated the sound is directed towards the living form. This is equally true of a Solar Logos enunciating the AUM, and thus producing the solar system; of a Planetary Logos sounding his planetary Word, and producing a planetary scheme; of an adept producing results for the helping of humanity on the physical plane; and of an ordinary human being, who — in much differentiated diversified speech — expresses an inner purpose or state of mind, and thus builds a form or vehicle in deva substance. The majority of human beings as yet build unconsciously, and the form constructed is either of a beneficent or maleficent agency, according to the underlying motive or purpose of the man, and will carry out his will as long as its term of being persists.

 1. Mỗi Linh từ khi được xướng lên, được phân biệt bởi:-
  1. Một màu sắc nhất định.
  2. Một âm thanh riêng biệt
  3. Một hình thể đặc biệt.
  4. Một mức độ năng lượng hay hoạt động.
  5. Bản tính của sự sống làm linh động nó, hữu ngã thức, hũu thức hay vô thức, Thượng Đế, con người, hay thiên thần.

Một lần nữa, người môn sinh sẽ thấy điều này cũng đúng với một thái dương hệ, một hành tinh hệ, một con người, một hình tư tưởng được làm linh động bởi một sự sống tinh hoa chất, và một nguyên tử của nhà vật lý hay hoá học. Người biết được và hữu ý [160] nhận thức được sự kiện này, là một nhà huyền bí học thực sự. Đức Thái Dương Thượng Đế xướng lên một Linh từ, hình thể của thái dương hệ chúng ta đã xuất hiện với màu xanh dương, và nốt của nó là một nhạc điệu vũ trụ đặc biệt. Mức độ hoạt động của nó là một ký hiệu toán học xác định ở ngoài tầm hiểu biết của trí tuệ con người ở trình độ phát triển hiện nay; và bản tính của Sự Sống phú linh vĩ đại cho thái dương hệ, của Thượng Đế ba ngôi, là Bác ái thông tuệ, linh hoạt.

 1. Every Word sounded is distinguished by:
  1. A specific color.
  2. A particular tone.
  3. A special form.
  4. A degree of energy or activity.
  5. The nature of the ensouling life, self-conscious, conscious, or unconscious, God, man, or deva.

The student, again, will find this equally true of a solar system, of a planetary scheme, of a human being, of a thought form ensouled by an elemental life, and of the atom of the physicist or chemist. In the knowledge of these facts, [160] and in their conscious realization, may be known the true occultist. The Solar Logos sounded forth a Word, the form of our solar system came into being, its color being blue and its note a particular cosmic musical tone. Its degree of activity is of a specific mathematical notation beyond the grasp of the human mind at this stage of development; and the nature of its great ensouling Life, that of the triple Logos, is active, intelligent Love.

 1. Đại Linh từ của thái dương hệ chúng ta có thể nói là hài hoà với các Linh từ khác, và chỉ là một Linh từ trong Linh từ thất phân, được biết bởi Đấng vĩ đại có quan hệ với Thái Dương Thượng Đế giống như quan hệ của Ngài với Hành Tinh Thượng Đế vậy. Các Linh từ của bảy thái dương hệ (mà hệ của chúng ta chỉ là một) hợp thành âm thanh thất phân này, hiện đang ngân lên trong các bầu vũ trụ.

Chín đoạn phát biểu trên tóm tắt sơ lược các chân lý chính yếu về các tiến trình sáng tạo trong thái dương hệ. Trong đó có ẩn bí quyết của pháp thuật chân chính, và khi thấu đáo được chúng, người có trực giác tinh thần, có động cơ nội tâm và cuộc sống thanh khiết, chủ đích vị tha, có lòng can đảm và tính tự chủ nghiêm nhặt, sẽ có được năng lực xúc tiến các mục đích của Chân nhân, là cộng tác viên hữu thức trong công cuộc tiến hoá và tham dự phần nào các kế hoạch của Đức Thượng Đế của hành tinh hệ chúng ta. Những điều đó được đưa ra trong hình thức vắn tắt này vừa để bảo vệ các chân lý được giữ kín mà vẫn tiết lộ chúng cho những ai sẵn sàng.

Bảy linh từ này của thái dương hệ, hợp thành linh từ của Thượng Đế mà chúng ta chỉ biết trong hình thức tam phân của nó là AUM, được khải thị trong bảy cuộc điểm đạo.

 1. The Great Word of our solar system keys in, if it might be so expressed, with other Words, and is but one Word of the sevenfold Word, known to that great Existence who stands in the same relation to the Solar Logos as the latter does to the Planetary Logos. The sacred Words of seven solar systems (of which ours is but one) make up this septenary sound, which vibrates at this time in the cosmic spheres.

In these nine statements are very cursorily summed up the major truths anent the creative processes in the solar system. In them lies hidden the secret of the true magic, and in their comprehension will come to the man who has spiritual intuition, purity of life and motive, altruistic intention, and a stern self-control and courage, the power to further the purposes of the Ego, who is a conscious collaborator in the work of evolution, and a sharer in part of the plans of the Planetary Logos of our scheme. They are given in this brief form both to protect the concealed truths and yet to reveal them to those who are ready.

These seven Words of the solar system, which form the logoic Word which we only know in its triple form as AUM, are revealed at the seven initiations.

Vào cuộc điểm đạo thứ nhất, truyền Linh từ dành cho cõi trần. [161]

Vào cuộc điểm đạo thứ nhì, truyền Linh từ dành cho cõi cảm dục.

Vào cuộc điểm đạo thứ ba, truyền Linh từ dành cho cõi hạ trí.

Vào cuộc điểm đạo này, như trước đây đã nói, Đấng Điểm Đạo là Đức Chúa Tể Hoàn Cầu, và không những điểm đạo đồ được truyền linh từ dành cho cõi hạ trí, mà còn được giao phó một Linh từ tổng hợp ba Linh từ dùng cho tam giới. Y được truyền Từ này để làm chủ đề tham thiền cho đến khi được điểm đạo lần thứ tư, nhưng bị cấm, không được sử dụng nó cho đến mức giải thoát cuối cùng, vì nó cho khả năng hoàn toàn chế ngự ba cõi thấp.

Vào cuộc điểm đạo thứ tư, truyền thụ Linh từ dùng cho cõi thượng trí.

Vào cuộc điểm đạo thứ năm, truyền thụ Linh từ dùng cho cõi bồ-đề.

Vào cuộc điểm đạo thứ sáu, truyền thụ Linh từ dùng cho cõi của atma (niết-bàn).

Vào cuộc điểm đạo thứ bảy, truyền thụ Linh từ dùng cho cõi của Chân thần.

At the first initiation is given the Word for the physical plane. [161]

At the second initiation is given the Word for the astral plane.

At the third initiation is given the Word for the lower mental plane.

At this initiation, in which, as earlier said, the Hierophant is the Lord of the World, not only is the Word given for the lower mental plane, but a word which synthesizes the three Words for the three worlds is also committed. It is given to the initiate as a topic for meditation, until he takes the fourth initiation, but he is forbidden to use it until the final liberation, as it gives entire control on the three lower planes.

At the fourth initiation the Word for the higher mental plane is imparted.

At the fifth initiation the Word for the buddhic plane is given.

At the sixth initiation the Word for the atmic plane.

At the seventh initiation the Word for the monadic plane is given.

 

Vào cuộc điểm đạo thứ sáu, Đấng Điểm Đạo truyền Linh từ tổng hợp các Từ thứ tư, thứ năm và thứ sáu, và nhờ thế điểm đạo đồ hoàn toàn chế ngự được, bằng quyền năng của âm thanh, vật chất trên năm cảnh giới tiến hoá của nhân loại. Vào cuộc điểm đạo thứ bảy, vị Phật khai ngộ được tiết lộ cho biết thực tính Linh từ AUM tam phân, và bấy giờ Ngài có thể vận dụng năng lượng trên sáu cõi hay sáu cảnh giới.

Điểm đạo đồ có thể nhận thêm hai cuộc điểm đạo nữa, nhưng trên hệ địa cầu chúng ta ít có bao giờ nói đến chúng, vì hệ hành tinh của chúng ta chưa phải là “thánh thiện,” và nếu có thì cũng ít có người nào trong nhân loại chúng ta đạt được các cuộc điểm đạo thứ tám và thứ chín. Muốn được như thế, trước hết họ phải chuyển sang một hệ thống khác để phụng sự và học [162] tập trong một thời gian dài. Tất cả những gì có thể gợi ý là tính lưỡng nguyên của linh từ AUM tam phân được truyền đạt vào cuộc điểm đạo thứ tám, cuộc điểm đạo thứ chín giúp hiển lộ âm thanh duy nhất của Đấng Tuyệt Đối và điểm đạo đồ nghe và thấy được ý nghĩa của nó. Âm thanh này đưa vào tâm thức của điểm đạo đồ phần nào năng lượng và quyền năng của “Đấng Bất Khả Tư Nghị,” hay là Thượng Đế của Đức Thái Dương Thượng Đế của chúng ta. Bấy giờ, đơn vị tâm thức đã hoàn thiện như Thượng Đế hoàn thiện, và chuyển sang công việc song hành với công việc của Đức Thái Dương Thượng Đế. Vâng, đó là chương trình vĩ đại và cơ hội rộng mở trước những người con nhân loại, cũng như mọi nguyên tử ở khắp nơi.

At the sixth initiation the Word which synthesizes the fourth, fifth and sixth Words is given by the Hierophant, and thus the initiate wields complete control, through the power of sound, over the substance of the five planes of human evolution. At the seventh initiation the triple AUM, in its true character, is revealed to the illuminated Buddha, and he can then manipulate energy in the six worlds or planes.

Two more initiations can be taken, but little is ever said about them on our earth scheme, for the reason that our scheme is not a “sacred” scheme, and few, if any, of our humanity achieve the eighth and ninth initiations. To do so, they must first pass to another scheme for a lengthy period of service and instruction. All that can be hinted at is, [162] that at the eighth initiation the duality of the triple AUM is brought out, and at the ninth the one sound of the Absolute stands revealed, and its significance is heard and seen. This brings into the consciousness of the initiate somewhat of the energy and power of the “One about whom Naught may be Said;’ or the Logos of our Solar Logos. The unit of consciousness is then perfect, as the Logos is perfect, and passes on to work paralleling that of the Solar Logos. Such is the great program and the opportunity reaching out before the sons of man, aye, and before every atom everywhere. [163]

 [163]

5 Comments

 1. jupiter nguyen

  – ” Cơ sở của mọi hiện tượng biểu lộ là âm thanh được phát ra, hay Linh từ được xướng lên với quyền lực, nghĩa là với đầy đủ chủ đích của ý chí ẩn trong đó. ”
  . Câu nói trên thật là hay và thật là vô cùng tuyệt vời , đúng sự thật . Ở mức độ thấp hơn và trong cuộc sống mỗi ngày chúng ta cũng cảm nhận được điều đó , ví dụ cũng chỉ là một bài hát đó mà một trăm , một ngàn ca sĩ hát là có một một trăm , một ngàn cảm xúc khác nhau , do đó bài hát đó luôn luôn mới vì cảm xúc của mỗi người hát là khác nhau và không bao giờ như cũ hay giống nhau. Cũng là một câu nói hay lời nói nào đó mà mỗi người phát ra hay xướng lên với một sức mạnh và một sự rung động khác biệt nhau và sức mạnh cũng như sự rung động đó lớn mạnh tới mức độ nào là tùy vào cái mục đích và ý chí ẩn trong đó.

 2. jupiter nguyen

  – ” Hằng ngày làm chủ lời nói trong từng giây phút. Điều này dễ nói nhưng rất khó thực hành, và người nào đạt được sẽ mau chóng đến gần mức giải thoát. Điều này không áp dụng cho tính kín miệng, lầm lì, im lặng, ít nói, thường là đặc trưng cho bản tính kém tiến hoá, và thực ra chỉ là tình trạng thiếu khả năng diễn đạt. ”
  . Đoạn trên thật là một điều thú vị bất ngờ vì chân sư D.K phân tích cho ta thấy rõ có một sự khác biệt rất lớn giữa hai hạng người ít nói :
  + Một hạng người ít nói là do kết quả của trí tuệ , tình thương và Sự Hiểu Biết .
  + Một hạng người khác cũng rất ít nói nhưng mà do ” đặc trưng cho bản tính kém tiến hoá, và thực ra chỉ là tình trạng thiếu khả năng diễn đạt. “

 3. Đoạn sau đây là một loại Tri Thức Thần Thánh mà tôi vừa biết được :
  – ” … là phát ra các từ và hoàn toàn ý thức được hậu quả của chúng trên tất cả các cảnh giới; là sáng tạo các hình thể và điều khiển năng lượng bằng các âm thanh linh thánh … ”
  . … , to utter words, and be fully aware of the consequence on all planes; and to create forms and direct energy through sacred sounds, … ” .

 4. jupiter nguyen

  Đoạn sau đây thật là huyền bí và ý nghĩa thâm sâu kỳ diệu vô cùng :
  ” … Các hình thể này vẫn tồn tại và thực hiện chức năng của chúng ngày nào âm thanh tạo ra chúng còn được kéo dài, và năng lượng ý chí xác định của vị phát khởi âm thanh đó vẫn hướng đến hình thể sinh động này. Điều này cũng đúng với việc Đức Thái Dương Thượng Đế phát ra Linh từ AUM để tạo nên thái dương hệ; với việc một Hành Tinh Thượng Đế phát ra Linh từ hành tinh của Ngài và tạo nên một hành tinh hệ; với một vị Chân sư tạo các kết quả để trợ giúp nhân loại ở cõi trần; và cũng đúng với một thường nhân—bằng ngôn ngữ biến phân rất đa dạng—phát biểu một mục đích hay trạng thái trí tuệ nội tại để kiến tạo một hình thể hay vận cụ bằng chất liệu thiên thần. Đa số nhân loại vẫn còn kiến tạo một cách vô thức và hình thể tạo được thì hoặc là một phương tiện tốt lành hay xấu xa tai hại, tùy theo mục đích hay động cơ tiềm ẩn của người đó, và sẽ thực hiện ý chí của y ngày nào nó còn tồn tại. “

 5. jupiter nguyen

  Với câu kết luận sau đây của chân sư D.K :
  ” Chín đoạn phát biểu trên tóm tắt sơ lược các chân lý chính yếu về các tiến trình sáng tạo trong thái dương hệ. Trong đó có ẩn bí quyết của pháp thuật chân chính. ”
  thì tôi nghĩ rằng không một ai có thể trở thành một nhà pháp thuật chân chính mà lại không có sự hiểu biết sâu xa về quyền năng , sức mạnh của tư tưởng và lời nói .

Leave Comment