Điểm đạo Chương 6: Thánh Đoàn (The Hierarchy)

CHƯƠNG VI

HUYỀN GIAI CÁC CHÂN SƯ

 

Các bạn lưu ý trong chương này:

  1. Thánh Đoàn hay ĐĐCG (the Hierarchy) bao gồm tất cả điểm đạo đồ từ bậc 1 đến bậc cao nhất, nhưng được chia thành 2 Lodge (dịch giả dịch là “giai”, hay có thể xem là “phân bộ”). Một Lodge bao gồm các điểm đạo đồ bậc 3, 4, và 5, gọi là Blue Lodge. Lodge còn lại đức DK không tiết lộ tên, mà chỉ gọi là “—“ Lodge, bao gồm các điểm đạo đồ trên mức điểm đạo thứ năm, và một nhóm các thiên thần.
  2. Trong sách có đề cập đến đức DK như là Chân sư được điểm đạo mới nhất (tính đến ngày sách được viết ra, năm 1919). Ngài được điểm đạo vào năm 1875, chứ không như Ông Leadbeater nói là sau năm 1875. Khi viết quyển sách này, Chân sư DK chưa tiết lộ danh tánh thật của Ngài là tác giả thật sự của quyển sách, nên khi Ngài tiết lộ một vài thông tin về Ngài (đức DK) ở Ngôi thứ ba.
  3. Trong sách cũng đề cập đến việc tái lâm của đức Christ vào giữa hoặc cuối thế kỷ 20, nhưng cuộc chiến tranh thế giới lần thứ 2 đã làm đảo lộn kế hoạch của Thánh Đoàn.
  4. Việc chuẩn bị cho sự tái lâm của đức Christ được Ngài tiết lộ như sau:

… trước khi Đức Christ giáng lâm, sẽ có những điều chỉnh sao cho đứng đầu tất cả các tổ chức lớn sẽ có hoặc là một vị Chân sư, hoặc một điểm đạo đồ đã được ba lần điểm đạo. Sẽ có các điểm đạo đồ hay các Chân sư cầm đầu một số các đoàn thể huyền môn lớn, các Hội Tam Điểm trên thế giới, nhiều môn phái khác nhau của Giáo hội, và có mặt ở trong nhiều [62] nước lớn.

  1. Ngài cũng cho ta thấy viễn ảnh khi đức Christ tái lâm giữa nhân loại thì nhận loại sẽ được thúc đẩy tiến hóa vượt bậc, và nhiều người sẽ được điểm đạo:

Thật là những ngày tháng đầy cơ hội tốt đẹp, bởi vì đến thời gian đó, qua mãnh lực phi thường của sức rung động bấy giờ được ban rải cho những người con nhân loại, những ai hiện nay đang làm công việc cần thiết sẽ có thể tiến tới một bước dài và vượt qua cửa điểm đạo.

Các bạn đọc và đối chiếu với quyển Chân Sư và Thánh Đạo của Ông CW Leadbeater, để biết cách Ngài giới thiệu về Thánh Đoàn khác ra sao.

*********

 

Các phân bộ – The Divisions

Chúng ta đã xem xét ít nhiều về các chức vụ cao nhất trong hàng ngũ ĐĐCG của hành tinh chúng ta. Giờ đây chúng ta sẽ bàn đến những điều có thể gọi là hai phân bộ gồm các thành viên còn lại. Thực sự, các vị này hình thành hai Huyền giai bên trong ĐĐCG là Đoàn thể rộng lớn hơn:–

  1. “—” Giai, gồm các điểm đạo đồ trên mức điểm đạo thứ năm, và một nhóm các thiên thần.
  2. Thanh Giai (Blue Lodge), gồm tất cả các điểm đạo đồ được ba, bốn, năm lần điểm đạo.

We have considered somewhat the highest offices in the ranks of the Hierarchy of our planet. Now we will deal with what we might call the two divisions into which the remaining members are divided. They form literally two Lodges within the greater body:

The “–” Lodge, comprised of initiates above the fifth initiation, and a group of devas or angels.

The Blue Lodge, comprised of all initiates of the third, fourth, and fifth initiations.

Dưới hai phân bộ này có một nhóm đông đảo các điểm đạo đồ được một và hai lần điểm đạo, rồi đến các cấp đệ tử. Các đệ tử được xem như là liên kết với Huyền giai nhưng không thực sự là thành viên của Huyền giai này. Cuối cùng là những người ở giai đoạn dự bị, và họ hy vọng được liên kết với Huyền giai, qua nỗ lực kiên cường.

Below these come a large group of initiates of the first and second initiations, and then the disciples of every grade. The disciples are considered as affiliated with the Lodge, but not as literally members of it. Finally come those who are on probation, and who hope through strenuous effort to achieve affiliation.

Từ một quan điểm khác, chúng ta có thể xem các thành viên của Huyền giai như gồm trong bảy nhóm, mỗi nhóm tiêu biểu cho một loại thuộc năng lượng hành tinh thất phân xuất phát từ Hành Tinh Thượng Đế. Trước hết sự phân chia làm ba được đưa ra, như trong cuộc tiến hoá bao giờ chúng ta cũng có bộ ba chủ yếu (biểu hiện qua ba ngành) rồi đến bảy, bộ bảy này được biểu lộ như là một biến phân gồm ba phần và một thất phân. Các môn sinh cần phải ghi nhớ rằng tất cả mọi điều được truyền đạt ở đây đều nói về công việc của ĐĐCG, liên quan [51] đến giới thứ tư hay giới nhân loại, và đặc biệt đề cập đến các Chân sư có hoạt động liên hệ đến nhân loại. Nếu bàn đến cuộc tiến hoá thiên thần, thì toàn bộ cách phân chia và lập đồ biểu sẽ phải khác đi.

From another point of view we can consider the Lodge members as existing in seven groups, each group representing one type of the sevenfold planetary energy emanating from the Planetary Logos. The triple division has first been given, as ever in evolution you have the major three (manifesting through the three departments) and then the seven, these seven showing again as a triple differentiation and a septenary. Students must bear in mind that all that is herein imparted concerns the work of the Hierarchy in connection with the fourth or human kingdom, [51] and refers especially to those Masters who work in connection with humanity. Were the deva evolution being dealt with, the entire tabulation and division would have to differ from this.

Ngoài ra, có một phương diện công việc của ĐĐCG lại ảnh hưởng đến, ví dụ như, giới động vật; công việc này cần các hoạt động của những sinh linh, những phụng sự viên và các Chân sư hoàn toàn khác với các phụng sự viên của giới thứ tư, là nhân loại. Do đó, các môn sinh nên nhớ kỹ rằng tất cả các chi tiết này đều tương đối, và công việc cũng như các nhân viên của ĐĐCG thì vô cùng lớn hơn và quan trọng hơn là những điều họ có vẻ thấy được khi chỉ hời hợt đọc qua các trang sách này. Chắc chắn rằng chúng ta đang bàn đến những gì có thể xem là công việc chính yếu của ĐĐCG, bởi vì trong công việc phục vụ giới nhân loại chúng ta đang quan tâm đến sự biểu hiện của ba trạng thái của thiên tính, nhưng các ngành khác đều tùy thuộc lẫn nhau, và công việc tiến triển như một toàn thể tổng hợp.

Again, there are certain aspects of hierarchical work affecting, for instance, the animal kingdom; this work calls into activity beings and workers and adepts totally distinct from the servers of the fourth or human kingdom. Therefore students should carefully remember that all these details are relative, and that the work and personnel of the Hierarchy are infinitely greater and more important than may appear upon a superficial reading of these pages. Certainly we are dealing with what might be considered its primary work, for in the service of the human kingdom we are concerned with the manifestation of the three aspects of divinity, but the other departments are interdependent and the work progresses as a synthetic whole.

Các phụng sự viên, hay các Chân sư, trông nom cuộc tiến hoá của gia đình nhân loại, gồm sáu mươi ba vị, nếu kể cả ba vị Chúa cao cả, hợp thành chín lần bảy là con số cần thiết cho công việc. Trong số đó có bốn mươi chín vị hoạt động, tạm gọi là, ngoại môn, và mười bốn vị hoạt động nội môn, có quan hệ nhiều với sự biểu lộ nội tại. Công chúng ít biết đến danh hiệu của các Ngài, và trong nhiều trường hợp thật không khôn ngoan mà tiết lộ lai lịch, chỗ ở và trường hoạt động đặc biệt của các Ngài. Một số rất ít các vị, vì công nghiệp và vì các Ngài tự nguyện hy sinh như vậy, đã xuất hiện công khai trong hàng trăm năm qua, và do đó mà một số hiểu biết về các Ngài mới được phổ biến.

The workers, or adepts, concerned with the evolution of the human family, comprise sixty-three, if the three great Lords are counted in making the nine times seven necessary for the work. Of these forty-nine work exoteric ally, if it might be so expressed, and fourteen esoterically, being more concerned with the subjective manifestation. Not many of their names are known to the public, nor would it be wise in many cases to reveal who they are, where they dwell, and what is their particular sphere of activity. A very small minority, through group karma and a willingness thus to sacrifice themselves, have come before the public eye during the past one hundred years, and therefore concerning these, certain information may be given out.

Có khá nhiều người trên thế giới hiện nay, độc lập với mọi trường phái tư tưởng, đang biết được sự hiện diện của các Ngài, và sự nhận thức rằng các Đấng mà cá nhân họ biết được theo cách đó, vốn là [52] các phụng sự viên trong một hệ thống nỗ lực kết hợp vĩ đại, có thể khích lệ các thức giả thực sự này đưa ra bằng chứng về sự hiểu biết của mình, để chứng minh thực tính công việc của các Ngài, vượt qua tất cả các bất đồng tranh cãi. Một số trường phái huyền bí học và của hội Thần Triết đã tuyên bố rằng chỉ có họ là những người duy nhất nắm giữ giáo huấn của các Ngài, và chỉ có họ là phương tiện để thực hiện những nỗ lực của các Ngài, và do thế đã giới hạn những gì các Ngài đang làm, và đưa ra những giả thuyết mà theo thời gian không có trường hợp nào chứng minh được. Chắc chắn các Ngài làm việc thông qua các nhóm những nhà tư tưởng như thế, và đổ nhiều mãnh lực của các Ngài vào công việc của các tổ chức đó, tuy nhiên, các Ngài có các đệ tử và những người ủng hộ các Ngài ở khắp nơi, và làm việc thông qua nhiều cơ quan và nhiều phương diện của giáo huấn.

Quite a number of people in the world today are aware of their existence independently of any particular school of thought, and the realization that those whom they thus know personally are workers in a great and [52] unified scheme of endeavor may encourage these real knowers to testify to their knowledge, and thus establish past all controversy the reality of their work. Certain schools of occultism and of theosophical endeavor have claimed to be the sole repository of their teaching, and the sole outlet for their efforts, thereby limiting that which they do, and formulating premises which time and circumstance will fail to substantiate. They work most assuredly through such groups of thinkers, and throw much of their force into the work of such organizations, yet, nevertheless, they have their disciples and their followers everywhere, and work through many bodies and many aspects of teaching.

Trên khắp thế giới, những đệ tử của các Chân sư này đã xuống trần trong thời kỳ hiện tại với chủ đích duy nhất là tham gia vào các hoạt động, các công tác và việc phổ truyền chân lý của các giáo hội, các khoa học và các nền triết học khác nhau, và bằng cách này tạo ra trong chính tổ chức đó một sự triển khai, mở rộng, và một sự phân hủy nếu cần, mà theo cách khác thì không thể có được. Các môn sinh huyền bí học ở khắp nơi nên khôn ngoan nhận ra các sự kiện này, và phát triển khả năng nhận ra được sự rung động của ĐĐCG khi rung động này biểu lộ qua trung gian của các đệ tử ở những nơi và trong các đoàn nhóm bất ngờ nhất.

Throughout the world, disciples of these Masters have come into incarnation at this time with the sole intent of participating in the activities and occupations and truth dissemination of the various churches, sciences, and philosophies, and thus producing within the organization itself an expansion, a widening, and a disintegration where necessary, which might otherwise be impossible. It might be wise for occult students everywhere to recognize these facts, and to cultivate the ability to recognize the hierarchical vibration as it demonstrates through the medium of disciples in the most unlikely places and groups.

Cần nêu ra ở đây một điểm liên quan đến công việc của các Chân sư thông qua đệ tử của các Ngài, đó là: Tất cả các trường phái tư tưởng khác nhau được năng lượng của Huyền giai nuôi dưỡng, trong mọi trường hợp, đều do một hay một số các đệ tử thành lập và, chính các đệ tử này chứ không phải Chân sư, chịu trách nhiệm về các kết quả và nghiệp quả của công việc đó. Phương pháp tiến hành phần nào giống như sau:- ­Chân sư tiết lộ cho một đệ tử biết mục tiêu cần nhắm đến cho một chu kỳ ngắn hạn ngay trước mắt, và gợi ý cho một sự phát triển như thế nào là đáng mong muốn. Cộng việc của người đệ tử là xác định [53] phương pháp nào tốt nhất để mang lại các kết quả mong muốn, và lập ra các kế hoạch để khả dĩ đạt được một mức độ thành công nào đó. Bấy giờ y mới bắt đầu thực hiện kế hoạch, lập hội hay tổ chức của mình và phổ truyền giáo huấn cần thiết. Y chịu trách nhiệm chọn các cộng sự đúng đắn, giao phó công việc cho những người thích hợp nhất, và diễn giải các giáo huấn trong một hình thức có thể trình bày được. Tất cả những gì Chân sư làm là theo dõi cố gắng này với quan tâm và thiện cảm, ngày nào mà cố gắng này còn giữ được lý tưởng cao cả ban đầu và tiến hành với tư tưởng hoàn toàn vị tha. Chân sư không cần phải trách cứ nếu người đệ tử tỏ ra thiếu phân biện khi chọn những người cộng sự, hoặc tỏ ra thiếu khả năng trình bày chân lý. Nếu y làm việc tốt, và công việc tiến triển như ý muốn, thì Chân sư sẽ tiếp tục ban rải ân điển của Ngài cho cố gắng này. Nếu y thất bại, hoặc người kế nhiệm y tách ra khỏi động lực ban đầu, và do thế gieo rắc một sự sai lầm nào đó, thì với tình thương và lòng thiện cảm của Ngài, Chân sư sẽ thu hồi ân điển đó, giữ lại năng lượng của Ngài, để ngưng việc kích thích những gì mà tốt hơn là nên chấm dứt. Các hình hài có thể sinh ra và tan biến đi, và mối quan tâm cũng như ân huệ của Chân sư có thể ban rải thông qua vận hà này hay vận hà khác; công việc có thể tiến hành qua trung gian này hay trung gian khác, nhưng mãnh lực của sự sống luôn luôn tồn tại, làm tan rã sắc tướng khi sắc tướng không còn thích hợp, hoặc sử dụng nó khi nó đủ điều kiện đáp ứng được nhu cầu ngay trước mắt.

One point should here be stated in connection with the work of the Masters through their disciples, and it is this. All the various schools of thought which are fostered by the energy of the Lodge are, in every case, founded by a disciple, or several disciples, and upon these disciples, and not upon the Master, lies responsibility for results and the consequent karma. The method of procedure is somewhat as follows: — The Master reveals to a disciple the objective in view for an immediate little cycle, and suggests to him that such and such a development would be desirable. It is the work of the disciple to ascertain the best [53] method for bringing about the desired results, and to formulate the plans whereby a certain percentage of success will be possible. Then he launches his scheme, founds his society or organization, and disseminates the necessary teaching. Upon him rests the responsibility for choosing the right co-workers, for handing on the work to those best fitted, and for clothing the teaching in a presentable garb. All that the Master does is to look on with interest and sympathy at the endeavor, as long as it holds its initial high ideal and proceeds with pure altruism upon its way. The Master is not to blame should the disciple show lack of discrimination in the choice of co-workers, or evidence an inability to represent the truth. If he does well, and the work proceeds as desired, the Master will continue to pour his blessing upon the attempt. If he fails, or his successors turn from the original impulse, thus disseminating error of any kind, in his love and in his sympathy the Master will withdraw that blessing, withhold his energy, and thus cease from stimulating that which had better die. Forms may come and go, and the interest of the Master and his blessing pour through this or that channel; the work may proceed through one medium or another, but always the life force persists, shattering the form where it is inadequate, or utilizing it when it suffices for the immediate need.

 

Một số Chân sư và Công việc của các Ngài – Certain Masters and their Work

Trong nhóm thứ nhất do Đức Bàn Cổ lãnh đạo, chúng ta thấy có hai Chân sư, là Chân sư Jupiter và Chân sư Morya. Cả hai đều đã hơn năm lần điểm đạo, và Chân sư Jupiter, cũng là vị Nhiếp chính của Ấn Độ, được toàn thể Huyền giai các Chân sư xem là vị kỳ cựu nhất trong các Ngài. Ngài ở trong vùng Đồi núi Nilgherry ở Nam Ấn và không phải là một vị Chân sư thường thu [54] đệ tử, vì trong số các đệ tử Ngài gồm có các điểm đạo đồ cao cấp và một số các Chân Sư. Ngài nắm quyền ngự trị Ấn Độ, gồm cả phần lớn vùng biên giới phía Bắc, và Ngài được giao cho nhiệm vụ khó khăn là cuối cùng hướng dẫn Ấn Độ ra khỏi tình trạng xáo trộn và bất ổn hiện nay, và hàn gắn các dân tộc khác nhau của Ấn thành một khối tổng hợp chung cuộc. Chân sư Morya là một trong các Chân sư Đông phương được biết đến nhiều nhất, và trong các môn đồ của Ngài có một số lớn những người Âu, người Mỹ. Ngài là một ông Hoàng của chủng tộc Rajput, và trong nhiều thập niên đã giữ một địa vị đầy thẩm quyền trong các sự vụ Ấn Độ.

Under the first great group of which the Manu is the Head, can be found two Masters, the Master Jupiter, and the Master Morya. Both of them have taken more than the fifth initiation, and the Master Jupiter, who is also the Regent of India, is looked up to by all the Lodge of Masters as the oldest among them. He dwells in the Nilgherry Hills in Southern India, and is not one of the Masters who [54] usually takes pupils, for he numbers amongst his disciples initiates of high degree and quite a number of Masters. In his hands are the reins of government for India, including a large part of the Northern frontier, and to him is committed the arduous task of eventually guiding India out of her present chaos and unrest, and of welding her diverse peoples into an ultimate synthesis. The Master Morya, who is one of the best known of the Eastern adepts, and who numbers amongst his pupils a large number of Europeans and Americans, is a Rajput Prince, and for many decades held an authoritative position in Indian affairs.

Ngài hoạt động cộng tác chặt chẽ với Đức Bàn Cổ, và rốt cuộc chính Ngài sẽ giữ chức vụ Bàn Cổ của căn chủng thứ sáu. Cũng như vị Huynh đệ của Ngài là Chân sư K. H., Ngài ở tại Shigatse trong vùng núi Hy-mã-lạp-sơn, và dân chúng trong làng xa xôi hẻo lánh này biết Ngài nhiều. Ngài là một người tầm vóc cao, dáng điệu uy nghi, râu tóc nâu và mắt nâu, và có thể dường như nghiêm khắc nếu không có nét biểu lộ trong đôi mắt Ngài. Ngài và Huynh đệ của Ngài là Chân sư K. H. hoạt động gần như một đơn vị, đã từ nhiều thế kỷ rồi và trong tương lai sẽ vẫn tiếp tục, vì Chân sư K. H. rất có thể sẽ giữ chức vụ Chưởng Giáo Thế gian khi Đức Chưởng Giáo hiện nay rời chức vụ này để nhận công việc cao cả hơn, và căn chủng thứ sáu ra đời. Cả hai Ngài ở trong những ngôi nhà gần nhau, và các Ngài dùng phần lớn thì giờ để cộng tác mật thiết với nhau. Vì Chân sư M. thuộc Cung một, là cung Ý chí hay Quyền lực, nên công việc của Ngài phần lớn liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch của Đức Bàn Cổ hiện nay. Ngài tạo hứng khởi cho các chính khách trên thế giới, Ngài vận dụng các mãnh lực, thông qua Đức Mahachohan, mang lại những điều kiện cần thiết để giúp cuộc tiến hoá của nhân loại phát triển nhiều hơn. Ở cõi trần, Ngài ảnh hưởng đến [55] các đại lãnh tụ quốc gia có tầm nhìn xa rộng và lý tưởng quốc tế; có một số các đại thiên thần của cõi trí cộng tác với Ngài, và ba nhóm lớn các thiên thần làm việc với Ngài trên những cấp độ trí tuệ, có liên quan đến các vị thần cấp thấp hơn đang làm sinh động các hình tư tưởng, để giúp tồn tại những hình tư tưởng của các vị Dẫn đạo nhân loại cho phúc lợi của toàn thể loài người.

He works in close co-operation with the Manu, and will himself eventually hold office as the Manu of the sixth root-race. He dwells, as does his Brother, the Master K. H., at Shigatse in the Himalayas, and is a well-known figure to the inhabitants of that far-away village. He is a man of tall and commanding presence, dark hair and beard and dark eyes, and might be considered stern were it not for the expression that lies in his eyes. He and his Brother. the Master K. H., work almost as a unit, and have done so for many centuries and will, on into the future, for the Master K. H. is in line for the office of World Teacher when the present holder of that office vacates it for higher work, and the sixth root-race comes into being. The houses in which they both dwell are close together, and much of their time is spent in the closest association. As the Master M. is upon the first Ray, that of Will or Power, his work largely concerns itself with the carrying out of the plans of the present Manu. He acts as the Inspirer of the statesmen of the world, he manipulates forces, through the Mahachohan, that will bring about the conditions desired for the furthering of racial evolution. On the physical plane those great national executives [55] who have far vision and the international ideal are influenced by him, and with him co-operate certain of the great devas of the mental plane, and three great groups of angels work with him on mental levels, in connection with the lesser devas who vitalize thoughtforms, and thus keep alive the thoughtforms of the Guides of the race for the benefit of the whole of humanity.

Chân sư M. giáo huấn một số lớn các đệ tử, và làm việc với nhiều tổ chức thuộc loại huyền bí và nội môn, cũng như thông qua các chính trị gia và các chính khách trên thế giới.

The Master M. has a large body of pupils under his instruction, and works in connection with many organizations of an esoteric and occult kind, as well as through the politicians and statesmen of the world.

Chân sư Koot Humi cũng được biết nhiều ở Tây phương; Ngài có nhiều môn đồ ở khắp nơi, và gốc người Kashmir, mặc dù nguyên thủy gia đình Ngài đến từ Ấn Độ. Ngài cũng là một điểm đạo đồ cao cấp và thuộc Cung hai, Cung Bác ái-Minh triết. Ngài là người có dáng quí phái, cao lớn, dù tầm vóc không cường tráng bằng Chân sư M. Ngài có nước da sáng, râu tóc màu nâu vàng, đôi mắt màu xanh thẳm tuyệt diệu, dường như qua đó tuôn tràn nguồn bác ái và minh triết ngàn xưa. Ngài có kinh nghiệm rộng rãi và học vấn uyên bác, xưa kia đã học ở một viện đại học Anh quốc, và nói tiếng Anh lưu loát. Ngài đọc rất rộng và tất cả các tác phẩm cũng như văn phẩm hiện có bằng nhiều thứ tiếng khác nhau đều được đưa đến phòng làm việc của Ngài trong dãy Hy-mã-lạp-sơn. Ngài quan tâm nhiều đến việc làm sinh động một số các nền triết học lớn và chú ý đến một số cơ quan từ thiện. Ngài được giao phó cho công việc phần lớn là kích thích sự biểu lộ tình thương đang tiềm ẩn trong tâm của tất cả mọi người, và giúp nhân loại nhận thức được sự kiện nền tảng vĩ đại về tình huynh đệ.

The Master Koot Humi, who is also very well known in the occident, and has many pupils everywhere, is of Kashmiri origin, though the family originally came from India. He is also an initiate of high degree, and is upon the second, or the Love-Wisdom Ray. He is a man of noble presence, and tall, though of rather slighter build than the Master M. He is of fair complexion, with goldenbrown hair and beard, and eyes of a wonderful deep blue, through which seem to pour the love and the wisdom of the ages. He has had a wide experience and education, having been originally educated at one of the British Universities, and speaks English fluently. His reading is wide and extensive, and all the current books and literature in various languages find their way to his study in the Himalayas. He concerns himself largely with the vitalizing of certain of the great philosophies, and interests himself in a number of philanthropic agencies. To him is given the work very largely of stimulating the love manifestation which is latent in the hearts of all men, and of awakening in the consciousness of the race the perception of the great fundamental fact of brotherhood.

Đặc biệt vào thời gian hiện nay, Chân sư M., Chân sư K.H. và Chân sư Jesus đang rất quan tâm đến việc kết hợp, đến mức [56] tối đa, các tư tưởng Đông và Tây, để cho các tôn giáo ở Đông phương, cùng với sự phát triển về sau của tín ngưỡng Thiên Chúa giáo trong tất cả các chi phái, có thể giúp ích lẫn nhau. Bằng cách này, hy vọng rằng cuối cùng sẽ có được Giáo hội Đại đồng duy nhất.

At this particular time the Master M., the Master K. H. and the Master Jesus are interesting themselves [56] closely with the work of unifying, as far as may be, eastern and western thought, so that the great religions of the East, with the later development of the Christian faith in all its many branches, may mutually benefit each other. Thus eventually it is hoped one great universal Church may come into being.

Chân sư Jesus là tụ điểm của năng lượng lưu chuyển qua nhiều giáo hội Thiên Chúa giáo khác nhau, Ngài hiện đang sống trong một thể xác người Syria, và ở một nơi nào đó trong vùng Thánh Địa. Ngài du hành rất nhiều và thường lưu lại nhiều xứ khác ở Âu châu. Ngài đặc biệt hoạt động với quần chúng hơn là với các cá nhân, dù Ngài đã qui tụ quanh Ngài một số lớn các môn đồ. Ngài thuộc về Cung sáu, Sùng tín hoặc Lý tưởng Trừu tượng, và các môn đồ của Ngài thường có tính cuồng tín và sùng tín rõ rệt, đã biểu lộ trong các thánh tử đạo vào những thời gian đầu của Thiên Chúa giáo. Chính Ngài là một nhân vật khá hùng dũng, một người rất có kỷ luật, có uy quyền lớn lao và ý chí sắt đá. Ngài cao lớn và mảnh khảnh, khuôn mặt mảnh mai và dài, tóc đen, nước da trắng xanh và mắt xanh sắc sảo. Công việc của Ngài hiện nay mang trách nhiệm rất nặng, vì Ngài được giao phó vấn đề lèo lái tư tưởng Tây phương ra khỏi tình trạng bất ổn hiện nay đến các tầm mức an bình, xác tín và hiểu biết, và dọn đường ở Âu châu và Mỹ châu để cuối cùng Đức Chưởng Giáo Thế Gian giáng lâm. Ngài rất nổi tiếng trong lịch sử Kinh Thánh, xuất hiện lần đầu tiên dưới tên Joshua Con trai của Nun, rồi lại là Jeshua vào thời Ezra, được điểm đạo lần thứ ba dưới tên Joshua như được đề cập trong sách của Zechariah, và trong câu chuyện Phúc Âm Ngài được biết với hai cuộc hy sinh lớn, trong đó Ngài trao thể xác cho Đức Christ sử dụng, và sự từ bỏ lớn lao vốn là đặc trưng của cuộc điểm đạo thứ tư. Với tên Appollonius [57] người Tyana, Ngài được điểm đạo lần thứ năm và đã trở thành một Chân sư Minh triết. Từ đó trở đi, Ngài đã ở lại làm việc với Giáo hội Thiên Chúa, bồi dưỡng mầm mống của sự sống tinh thần thực sự, có trong các thành viên của tất cả các chi phái, môn phái, và cố gắng hết sức hoá giải những sai lạc, lỗi lầm của các giáo sĩ và các nhà thần học. Rõ ràng Ngài là nhà Lãnh đạo Vĩ đại, là vị Giáo trưởng, là nhà Hành pháp khôn ngoan, và trong các vấn đề của giáo hội, Ngài cộng tác chặt chẽ với Đức Christ, gánh vác cho Đức Christ nhiều công việc, và đóng vai trò trung gian cho Đức Christ bất cứ khi nào có thể được. Không ai hiểu biết một cách minh triết như Ngài về các vấn đề của Tây phương, không ai liên lạc mật thiết như Ngài với những người tiêu biểu cho tất cả những gì tốt đẹp nhất trong các giáo huấn Thiên Chúa giáo, và không ai biết rõ bằng Ngài về nhu cầu của thời buổi hiện nay. Một số vị đại giám mục của các giáo hội Anh và Công giáo là các nhân viên sáng suốt của Ngài.

The Master Jesus, who is the focal point of the energy that flows through the various Christian churches, is at present living in a Syrian body, and dwells in a certain part of the Holy Land. He travels much and passes considerable time in various parts of Europe. He works specially with masses more than with individuals, though he has gathered around him quite a numerous body of pupils. He is upon the sixth Ray of Devotion, or Abstract Idealism, and his pupils are frequently distinguished by that fanaticism and devotion which manifested in earlier Christian times amongst the martyrs. He himself is rather a martial figure, a disciplinarian, and a man of iron rule and will. He is tall and spare with rather a long thin face, black hair, pale complexion and piercing blue eyes. His work at this time is exceedingly responsible, for to him is given the problem of steering the thought of the occident out of its present state of unrest into the peaceful waters of certitude and knowledge, and of preparing the way in Europe and America for the eventual coming of the World Teacher. He is well known in the Bible history, coming before us first as Joshua the Son of Nun, appearing again in the time of Ezra as Jeshua, taking the third initiation, as related in the book of Zechariah, as Joshua, and in the Gospel story he is known for two great sacrifices, that in which he handed over his body for the use of the Christ, and for the great renunciation which is the characteristic of the fourth initiation. As Appollonius of Tyana, he took the [57] fifth initiation and became a Master of the Wisdom. From that time on he has stayed and worked with the Christian Church, fostering the germ of true spiritual life which is to be found amongst members of all sects and divisions, and neutralizing as far as possible the mistakes and errors of the churchmen and the theologians. He is distinctively the Great Leader, the General, and the wise Executive, and in Church matters he co-operates closely with the Christ, thus saving him much and acting as his intermediary wherever possible. No one so wisely knows as he the problems of the West, no one is so closely in touch with the people who stand for all that is best in Christian teachings, and no one is so well aware of the need of the present moment. Certain great prelates of the Anglican and Catholic Churches are wise agents of his.

Chân sư Djwhal Khul, hay Chân sư D.K. như người ta thường gọi, là một Chân sư khác thuộc Cung hai Bác ái-Minh triết. Ngài là vị Chân sư được điểm đạo gần đây nhất, Ngài được điểm đạo lần thứ năm vào năm 1875, và do thế còn đang giữ thể xác Ngài khoác lúc được điểm đạo; phần lớn các Chân sư khác đã được điểm đạo lần thứ năm khi ở trong các hiện thể trước kia. Ngài là một người Tây Tạng và thể xác Ngài không còn trẻ nữa. Ngài rất tận tụy với Chân sư K. H., và ở trong một ngôi nhà nhỏ không xa ngôi nhà lớn hơn của Sư phụ Ngài, và do sốt sắng phục vụ cũng như sẵn sàng làm bất cứ điều gì cần phải làm, mà Ngài đã được gọi là “Sứ giả của các Chân sư.” Ngài có kiến thức uyên bác, và hiểu biết về các cung và các Huyền giai hành tinh trong thái dương hệ nhiều hơn bất cứ vị nào khác trong hàng ngũ các Chân sư. Ngài làm việc với các nhà trị liệu, và cộng tác một cách vô danh và vô hình với những người tìm kiếm chân lý trong các phòng thí nghiệm lớn trên thế giới, tất cả những người dứt khoát nhắm đến việc chữa lành, an ủi thế gian, và với các phong trào [58] từ thiện lớn trên thế giới như Chữ Thập Đỏ. Ngài chăm nom những môn đồ nào của các Chân sư khác ích dụng được giáo huấn của Ngài, và trong vòng mười năm qua Ngài đã gánh vác cho cả Chân sư M. và Chân sư K. H. nhiều công tác giáo huấn, và vào những thời khoảng nhất định Ngài đã nhận lãnh một số môn đồ và đệ tử của hai vị này. Ngài cũng làm việc nhiều với một số nhóm thiên thần dĩ thái, là các thiên thần chữa bệnh, và do thế họ hợp tác với Ngài trong việc chữa trị một số bệnh thể xác của nhân loại. Chính Ngài đã đọc cho viết phần lớn của bộ sách quan trọng là Giáo Lý Bí Nhiệm, Ngài đã cho H. P. Blavatsky nhiều bức ảnh và cung cấp cho bà nhiều dữ liệu có ghi trong bộ sách này.

The Master Djwhal Khul, or the Master D. K. as he is frequently called, is another adept on the second Ray of Love-Wisdom. He is the latest of the adepts taking initiation, having taken the fifth initiation in 1875, and is “therefore occupying the same body in which he took the initiation, most of the other Masters having taken the fifth initiation whilst occupying earlier vehicles. His body is not a young one, and he is a Tibetan. He is very devoted to the Master K. H. and occupies a little house not far distant from the larger one of the Master, and from his willingness to serve and to do anything that has to be done, he has been called “the Messenger of the Masters.” He is profoundly learned, and knows more about the rays and planetary Hierarchies of the solar system than anyone else in the ranks of the Masters. He works with those who heal, and co-operates unknown and unseen with the seekers after truth in the world’s great laboratories, with all who definitely aim at the healing and solacing of the world, and with the great philanthropic world movements [58] such as the Red Cross. He occupies himself with various pupils of different Masters who can profit by his instruction, and within the last ten years has relieved both the Master M. and the Master K. H. of a good deal of their teaching work, taking over from them for certain stated times some of their pupils and disciples. He works largely, too, with certain groups of the devas of the ethers, who are the healing devas, and who thus collaborate with him in the work of healing some of the physical ills of humanity. He it was who dictated a large part of that momentous book The Secret Doctrine, and who showed to H. P. Blavatsky many of the pictures, and gave her much of the data that is to be found in that book.

Chân sư Rakoczi là Vị đặc biệt lo cho việc phát triển tương lai của các sự vụ chủng tộc Âu châu và sự tăng trưởng trí tuệ ở Mỹ châu và Úc châu. Ngài người Hungary, có nhà trong vùng núi Carpath, có lúc Ngài đã là một nhân vật nổi tiếng ở triều đình Hungary. Các sách xưa có đề cập đến Ngài, và Ngài đã đặc biệt xuất hiện trước công chúng khi Ngài là Bá tước St. Germain, và trước hơn nữa khi Ngài vừa là Roger Bacon và sau đó là Francis Bacon. Thật là thú vị mà ghi nhận rằng trong khi ở nội giới Chân sư R. đảm nhận các sự vụ Âu châu, thì tên tuổi Ngài là Francis Bacon lại xuất hiện trước mắt công chúng trong cuộc tranh cãi Bacon-Shakespeare. Ngài là một người hơi nhỏ nhắn, mảnh khảnh, chòm râu nhọn đen nhánh, tóc đen mượt, và Ngài không thu nhiều môn đồ như các Chân sư kể trên. Hiện nay, kết hợp với Chân sư Hilarion, Ngài lo cho phần đông các môn đồ thuộc cung ba, ở Tây phương. Chân sư R. thuộc Cung bảy, Cung Pháp thuật hay Trật tự Nghi lễ, và Ngài làm việc phần lớn thông qua nghi lễ và nghi thức nội môn. Ngài rất quan tâm đến hiệu quả, [59] cho đến nay còn chưa được nhận thấy, về nghi lễ của các Hội Tam Điểm, các giáo phái và các Giáo hội khác nhau ở khắp nơi. Trong Huyền giai, Ngài thường được gọi là “Bá tước,” và ở Mỹ và Âu châu Ngài hành động thực sự như là vị tổng quản trị cho việc thực hiện các kế hoạch của hội đồng chấp hành của Huyền giai. Một số các Chân sự hợp thành một nhóm nội môn chung quanh ba Đức Chúa Cao Cả, và rất thường nhóm họp hội đồng.

The Master who concerns himself especially with the future development of racial affairs in Europe, and with the mental outgrowth in America and Australia, is the Master Rakoczi. He is a Hungarian, and has a home in the Carpathian mountains, and was at one time a wellknown figure at the Hungarian Court. Reference to him can be found in old historical books, and he was particularly before the public eye when he was the Comte de St. Germain, and earlier still when he was both Roger Bacon and later, Francis Bacon. It is interesting to note that as the Master R. takes hold, on the inner planes, of affairs in Europe, his name as Francis Bacon is coming before the public eye in the Bacon-Shakespeare controversy. He is rather a small, spare man, with pointed black beard, and smooth black hair, and does not take as many pupils as do the Masters previously mentioned. He is at present handling the majority of the third ray pupils in the occident in conjunction with the Master Hilarion. The Master R. is upon the seventh Ray, that of Ceremonial Magic or Order, and he works largely through esoteric ritual and ceremonial, being vitally [59] interested in the effects, hitherto unrecognized, of the ceremonial of the Freemasons, of the various fraternities and of the Churches everywhere. He is called in the Lodge, usually, “the Count,” and in America and Europe acts Practically as the general manager for the carrying out of the plans of the executive council of the Lodge. Certain of the Masters form around the three great Lords an inner group, and meet in council with great frequency.

Trên Cung năm, Kiến thức Cụ thể hay Khoa học, có Chân sư Hilarion, trong một kiếp trước Ngài là Paul người Tarsus. Ngài đang khoác một xác thân người Crete, nhưng phần lớn thời gian Ngài ở Ai Cập. Chính Ngài đã trao cho thế giới bộ luận huyền môn “Ánh Sáng Trên Đường Đạo,” và công việc của Ngài đặc biệt thú vị đối với đại chúng trong cuộc khủng hoảng hiện tại, vì Ngài làm việc với những ai đang phát triển trực giác, điều hành và thăng hoá các phong trào lớn có khuynh hướng vén bức màn che thế giới vô hình. Thông qua các đệ tử, Ngài là năng lượng đang kích thích các nhóm đang Khảo cứu Tâm linh ở khắp nơi, và chính Ngài đã phát khởi phong trào Thông thần (Spiritualism). Ngài quan sát tất cả những người có thần thông cấp cao, giúp họ phát triển các quyền năng của họ vì lợi ích tập thể, và kết hợp với một số thiên thần ở cảnh giới cảm dục Ngài làm việc để mở ra cho những người tìm chân lý thấy được thế giới nội tại ẩn sau thế giới vật chất thô thiển.

On the fifth Ray of Concrete Knowledge or Science, we find the Master Hilarion, who, in an earlier incarnation was Paul of Tarsus. He is occupying a Cretan body, but spends a large part of his time in Egypt. He it was who gave out to the world that occult treatise “Light on the Path,” and his work is particularly interesting to the general public at this crisis, for he works with those who are developing the intuition, and controls and transmutes the great movements that tend to strip the veil from the unseen. His is the energy which, through his disciples, is stimulating the Psychical Research groups everywhere, and he it was who initiated, through various pupils of his, the Spiritualistic movement. He has under observation all those who are psychics of the higher order, and assists in developing their powers for the good of the group, and in connection with certain of the devas of the astral plane he works to open up to the seekers after truth that subjective world which lies behind the grossly material.

Chỉ có thể đưa ra đôi điều về hai vị Chân sư người Anh. Không vị nào thu đệ tử giống như cách thu đệ tử của Chân sư K. H. hay Chân sư M. Một trong hai Vị, sống ở Anh, thực sự giữ việc hướng dẫn giống dân Anglo-Saxon, và Ngài làm việc với các kế hoạch phát triển tương lai và cuộc tiến hoá của giống dân này. Ngài đứng đằng sau phong trào Lao động trên toàn thế giới, [60] thăng hoá và lèo lái nó, và trong triều sóng dân chủ hiện nay đang dâng cao có bàn tay dìu dắt của Ngài. Từ sự bất ổn của nền dân chủ, từ tình trạng xáo trộn, hỗn loạn hiện nay, sẽ nảy sinh điều kiện của thế giới tương lai mà chủ âm sẽ là hợp tác chứ không cạnh tranh, không phải tập trung mà là phân phối.

Little can be given out anent the two English Masters. Neither of them takes pupils in the same sense that the Master K. H. or the Master M. take pupils. One of them, who resides in Great Britain, has in hand the definite guidance of the Anglo-Saxon race, and he works upon the plans for its future development and evolution. He is behind the Labor movement throughout the world, [60] transmuting and directing, and the present rising tide of democracy has his directing hand upon it. Out of the democratic unrest, out of the present turmoil and chaos, will arise the future world condition which will have for its keynote co-operation and not competition, distribution, and not centralization.

Ở đây chúng ta có thể đề cập ngắn gọn về một vị Chân sư khác là Chân sư Serapis, Ngài thường được gọi là Chân sư Ai Cập. Ngài là vị Chân sư thuộc Cung bốn, và các phong trào nghệ thuật lớn của thế giới, sự tiến triển của âm nhạc, và hội hoạ, kịch nghệ đều nhận được sức thúc đẩy mạnh mẽ của Ngài. Hiện nay, Ngài dành phần lớn thì giờ và chú tâm vào công việc của giới thiên thần hay cuộc tiến hoá của họ, cho đến khi công việc của giới này giúp thực hiện được cuộc hiển lộ lớn lao trong lãnh vực âm nhạc và hội họa sắp đến. Không thể nói thêm điều gì về Ngài, và chỗ ở của Ngài cũng không thể được tiết lộ.

One other Master may here be briefly mentioned, the Master Serapis, frequently called the Egyptian. He is the Master upon the fourth ray, and the great art movements of the world, the evolution of music, and that of painting and drama, receive from him an energizing impulse. At present he is giving most of his time and attention to the work of the deva, or angel evolution, until their agency helps to make possible the great revelation in the world of music and painting which lies immediately ahead. More about him cannot be given out, nor can his dwelling place be revealed.

Chân sư P. làm việc dưới quyền của Chân sư R. ở Bắc Mỹ. Chính Ngài đã có nhiều liên hệ với các khoa học khác nhau về trí tuệ như Khoa học Công giáo và Tư tưởng Mới, cả hai đều là những nỗ lực của Huyền giai cố gắng dạy người đời biết sự thật của thế giới vô hình, và quyền năng sáng tạo của trí tuệ. Vị Chân sư này khoác thể xác người Ái Nhĩ Lan, thuộc Cung bốn, và chỗ ở của Ngài không được phép tiết lộ. Ngài đảm nhiệm phần lớn công việc của Chân sư Serapis khi vị này tập trung chú ý vào cuộc tiến hoá của giới thiên thần.

The Master P. works under the Master R. in North America. He it is who has had much to do esoterically with the various mental sciences, such as Christian Science, and New Thought, both of which are efforts put forth by the Lodge in an endeavor to teach men the reality of that which is not seen, and the power of the mind to create. This Master occupies an Irish body, is on the fourth ray, and the place of his residence may not be revealed. Much of the work of the Master Serapis was taken over by him when the latter turned his attention to the deva evolution.

Công việc hiện nay – The Present Work

Một sự kiện liên quan đến các Chân sư này, đến công việc của các Ngài trong hiện tại và tương lai, có thể được trình bày thích hợp ở đây. Trước hết, công tác huấn luyện các môn sinh và đệ tử của các Ngài để họ có đủ điều kiện trở nên hữu dụng khi [61] hai biến cố vĩ đại xảy ra, một là sự giáng lâm của Đức Chưởng Giáo Thế Gian vào khoảng giữa hoặc cuối thế kỷ này, và sự kiện kia là huấn luyện để họ có thể hữu ích cho việc thành lập phân chủng mới thứ sáu và tái tạo các điều kiện thế giới hiện tại. Giống dân hiện nay là phân chủng thứ năm của căn chủng thứ năm, và áp lực của công việc rất lớn trên năm cung thuộc trí tuệ do Đức Mahachohan kiểm soát. Các Chân sư đang gánh vác công việc nặng nề quá mức, và phần lớn việc giáo huấn đệ tử của các Ngài đã được giao phó cho các điểm đạo đồ, các đệ tử cao cấp, và một số Chân sư thuộc cung một và cung hai đã tạm thời đảm nhận các môn sinh trong ngành của Đức Mahachohan.

Certain facts concerning these Masters, and their work in the present and in the future, may be in place here. First, the work of training their pupils and disciples to fit them to be of use in two great events, one, the [61] coming of the World Teacher towards the middle or close of this present century, and the other, the training of them to be of use in the founding of the new sixth sub-race and in the reconstruction of the present world conditions. This being the fifth sub-race of the fifth root-race, the pressure of the work on the five rays of mind which are controlled by the Mahachohan, is very great. The Masters are carrying an over heavy burden, and much of their work of teaching disciples has been delegated to initiates and advanced disciples, and certain of the Masters on the first and second rays have temporarily taken over pupils in the Mahachohan’s department.

Hai là, chuẩn bị thế giới trên qui mô lớn cho cuộc giáng lâm của Đức Chưởng Giáo, và thực hiện một số bước cần thiết trước khi chính các Chân sư xuất hiện giữa mọi người, như nhiều Vị chắc chắn sẽ làm thế vào cuối thế kỷ này. Hiện một nhóm chuyên trách đang được lập ra trong các Ngài, gồm những vị đang chuẩn bị rõ rệt cho công việc này. Chân sư M., Chân sư K. H. và Chân sư Jesus sẽ chuyên lo về phong trào hướng đến phần tư cuối thế kỷ này. Các Chân sư khác cũng sẽ tham gia, nhưng đây là ba vị mà tên tuổi và chức vụ của các Ngài quần chúng cần nên biết đến càng nhiều càng tốt. Hai Chân sư khác, đặc biệt quan tâm đến cung bảy hay cung nghi lễ mà công việc của hai Vị này là giám sát việc phát triển một số hoạt động trong vòng mười lăm năm tới đây, và làm việc dưới quyền Chân sư R. Ở đây có thể bảo đảm chắc chắn là trước khi Đức Christ giáng lâm, sẽ có những điều chỉnh sao cho đứng đầu tất cả các tổ chức lớn sẽ có hoặc là một vị Chân sư, hoặc một điểm đạo đồ đã được ba lần điểm đạo. Sẽ có các điểm đạo đồ hay các Chân sư cầm đầu một số các đoàn thể huyền môn lớn, các Hội Tam Điểm trên thế giới, nhiều môn phái khác nhau của Giáo hội, và có mặt ở trong nhiều [62] nước lớn. Công việc này của các Chân sư hiện đang được tiến hành, và tất cả nỗ lực của các Ngài đang hướng đến việc hoàn thành mục đích. Ở khắp nơi, các Ngài đang qui tụ những người mà bằng cách nào đó đã tỏ ra có khuynh hướng ứng đáp với các rung động cao, tìm cách giúp họ tăng cường rung động đủ điều kiện để có thể hữu ích vào thời gian Đức Christ giáng lâm. Thật là những ngày tháng đầy cơ hội tốt đẹp, bởi vì đến thời gian đó, qua mãnh lực phi thường của sức rung động bấy giờ được ban rải cho những người con nhân loại, những ai hiện nay đang làm công việc cần thiết sẽ có thể tiến tới một bước dài và vượt qua cửa điểm đạo.

Secondly, the preparation of the world on a large scale for the coming of the World Teacher, and the taking of the necessary steps before they themselves come out among men, as many of them surely will towards the close of this century. A special group is forming amongst them now who are definitely preparing themselves for this work. The Master M., the Master K. H. and the Master Jesus will be specially concerned with the movement towards the last quarter of this century. Other Masters will participate also, but these three are the ones with whose names and offices people should familiarize themselves, wherever possible. Two other Masters, specially concerned with the seventh or ceremonial ray, whose particular work it is to supervise the development of certain activities within the next fifteen years, work under the Master R. Very definitely may the assurance be given here, that prior to the coming of the Christ, adjustments will be made so that at the head of all great organizations will be found either a Master, or an initiate who has taken the third initiation. At the head of certain of the great occult groups, of the Freemasons of the world, and of the various great divisions of the Church, and resident in many of the great nations [62] will be found initiates or Masters. This work of the Masters is proceeding now, and all their efforts are being bent towards bringing it to a successful consummation. Everywhere they are gathering in those who in any way show a tendency to respond to high vibration, seeking to force their vibration and to fit them so that they may be of use at the time of the coming of the Christ. Great is the day of opportunity, for when that time comes, through the stupendous strength of the vibration then brought to bear upon the sons of men, it will be possible for those who now do the necessary work to take a great step forward, and to pass through the portal of initiation. [63]

1 Comments

  1. jupiter nguyen

    Các sự kiện thì chắc chắn sẽ xảy ra nhưng thời gian cho các sự kiện xảy ra thì có thể thay đổi tùy theo tình hình. Do đó cuối cùng thì các tiên đoán sẽ thành hiện thực. Ôi ! Ngày đó sẽ đến , hãy vui lên.

Leave Comment