Thư mời tham dự học tại Trường Morya Federation của GS Michael D. Robbins

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thì niên học mới của Trường Morya Federation sẽ khai giảng. Đây là năm học thứ 8 của Nhà Trường, nhằm đào tạo những người chí nguyện, có nguyện vọng tinh thần, hướng về phụng sự nhân loại trong Kỷ Nguyên Mới, cùng chung tay xây dựng một xã hội tinh thần tốt đẹp, xua tan cái ác đang tràn lan khắp nơi. Trường giảng dạy theo giáo lý của Chân sư DK như thể hiện trong 18 quyển sách của Ngài được xuất bản dưới tên của người đệ tử Alice A. Bailey. Đây là giáo lý theo truyền thống huyền môn Trans-Himalaya được giảng dạy từ ngàn xưa. Trong thế kỷ 19 nó được giới thiệu đến thế gian qua người đại đệ tử H.P. Blavatsky và một số đệ tử khác. Trường giảng dạy không học phí, tất cả giảng viên và nhân viên nhà trường đều làm việc trên tinh thần phụng sự, tự nguyện. Học viên theo học tại trường thuộc nhiều quốc gia rải rác khắp thế giới. Chúng tôi xin dịch lại bức thư của GS Michael D. Robbins, Giám đốc Nhà Trường, mời tất cả những ai có nguyện vọng tinh thần tham dự khoá học tại trường.

***********************

Các bạn học viên triển vọng của Khoa Minh Triết Muôn Đời thân mến,

Chỉ còn không đầy một tháng nữa trước khi chúng tôi bắt đầu chương trình giảng dạy Thiền định, Học tập và Phụng Sự năm thứ 8 của chúng tôi tại Liên Hiệp các Trường Nội Môn Morya Federation. Chúng tôi luôn bắt đầu năm học bằng buổi tham thiền tập thể vào ngày Đông Chí—năm nay xảy ra vào ngày thứ ba 22 tháng mười hai lúc 4:47:55 AM, GMT.

Tôi khuyến khích bạn suy nghĩ về những gì mà sự đào sâu thêm sự hiểu biết của bạn về Khoa Minh Triết Muôn Đời  có thể có ý nghĩa trong đời sống của bạn, đặc biệt liên quan đến chất lượng của việc Phụng Sự mà bạn được trang bị để cung cấp cho những người xung quanh bạn. Mỗi người con nhân loại tỉnh thức sẽ bước theo con đường Phụng Sự nhân loại và Phụng sự hành tinh—và điều này phải như thế. Nhưng những ai đi sâu vào Khoa Minh Triết Muôn Đời thông qua thiền định và Học Tập có thể cung cấp những người có thể phụng sự một cái gì đó bổ sung có giá trị vô giá.

Huyền Giai Tinh Thần của hành tinh của chúng ta (Thánh Đoàn) đang chuẩn bị để xuất hiện giữa thế gian. Một số thành viên của Thánh Đoàn và Đấng Cao Cả, đức Christ, một lần nữa sẽ bước đi giữa chúng ta trong hình hài vật chất, giảng dạy và tạo cảm hứng cho nhân loại để làm những gì phải được làm để nâng nhân loại lên vào một vòng xoắn tiến hóa cao hơn. Tôi tin chắc rằng nhiều người đang đọc bức thư này ít nhiều sẽ có điều đó trong trái tim và khát vọng hợp tác với các Đấng Cao Cả trong đó công việc lớn lao của các Ngài.

Tại Liên Hiệp Morya chúng tôi cung cấp một nền tảng toàn diện về Khoa Minh Triết Ngàn đời và khả năng cho sự mở rộng thật sự sự hiểu biết bí truyền. Ba chương trình của chúng tôi được xây dựng để những người có sức chịu đựng tinh thần theo học tuần tự là: Khoá thiền Quest Meditation (giới thiệu về tham thiền huyền linh); Great Quest (chương trình hai năm tập trung vào tâm lý học bí truyền và giới thiệu về khoa học chiêm tinh bí truyền và bảy cung); và Quest Universal (chương trình năm năm tập trung vào sự hiểu biết sâu rộng về vai trò của tiểu thiên địa trong đại vũ trụ). Thời gian thông thường để hoàn tất các chương trình là tám năm, nhưng một số học viên có thể chọn nhiều thời gian hơn, và điều này chắc chắn là có thể.

Chúng tôi thật sự khuyến khích các bạn ghé thăm trang web Morya Federation (www.moryafederation.com) để tìm hiểu thêm về Nhà Trường, Các Giảng viên, Ban Quản Trị và Học viên. Ở đó, bạn sẽ tìm thấy ba đơn xin theo học, một đơn dành cho mỗi chương trình của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng bạn sẽ cảm thấy niềm cảm hứng để hoàn tất một trong ba đơn đó, gửi nó cho chúng tôi (theo địa chỉ email moryafederation@gmail.com). Chúng tôi sẽ trả lời cho bạn trong thời gian ngắn và, trong tất cả khả năng, mời bạn gia nhập Trường Morya Federation như là một học viên. Thật vậy, chúng tôi mong mỏi làm việc với các bạn, bởi vì tất cả chúng ta đều là học viên của Khoa Minh Triết Ngàn Đời, mong mỏi phụng sự nhân loại qua sự Soi sáng Trí tuệ ngày càng gia tăng, với Tình thương và Ý chí tinh thần.

 

Với Ánh Sáng, Tình Thương và Quyền Năng,

 

Michael Robbins: Giám Đốc trường Morya Federation; Chủ Tịch, Viện Seven RayĐại học University of the Seven Rays

 

Bản tiếng Anh:

Dear Prospective Students of the Ageless Wisdom,

 

Just a little less than a month remains before we begin our eighth year of meditation, study and service with the Morya Federation. We always begin with a group meditation at the Capricorn Solstice which this year occurs on Tuesday, December 22nd, at 4:47:55 AM, GMT and in the United States at various times on December 21st.

 

I encourage you to think of what a deepening of your understanding of the Ageless Wisdom can mean in your life, especially in relation to the quality of service you are equipped to offer to your fellow human beings. Every awakening human being treads the Path of Service-to humanity and to the planet; this is as it should be. But the individual who has entered deeply into the Ageless Wisdom through meditation and study is able to offer those he or she serves something additional of inestimable value.

 

The Spiritual Hierarchy of our planet is preparing to externalize. Certain members of the Hierarchy and the Great Lord, the Christ, will again walk among us in physical form, teaching and inspiring humanity to do what must be done to lift the human race onto a much higher turn of the evolutionary spiral. I am sure that many who read this little letter will have it in their heart and aspiration to cooperate with the Great Ones in that great task.

 

At the Morya Federation we offer a thorough grounding the Ageless Wisdom and the possibility for a true expansion of esoteric understanding. Our three programs, meant to be followed sequentially by those who have the spiritual stamina, are: Meditation Quest (our introduction to Occult Meditation); Great Quest (our two-year program focusing on Esoteric Psychology and an introduction to the Science of Esoteric Astrology and the Seven Rays; and Quest Universal (our five-year advanced program focusing on a broad understanding of the role of the microcosm within the macrocosm.) The normal time allowed for completion of these three programs is eight years, but some may choose to take more time, which is certainly possible.

 

We strongly encourage you to visit the Morya Federation Website (www.moryafederation.com to learn more about the Federation, its Faculty, Administration and Student Body. There you will find three applications, one for each of our three programs. We hope that you will feel inspired to complete one of them, send it to us (at moryafederation@gmail.com). We will respond to you shortly and in all probability invite you to join the Morya Federation as a student. Indeed, we look forward to working with you, for all of us are students of the Ageless Wisdom, seeking to serve humanity through increasing mental illumination, spiritual love and spiritual will.

 

In Light, Love and Power,

Michael Robbins: Director, Morya Federation; President, Seven Ray Institute and University of the Seven Rays

 

 

 

Leave Comment