Điểm đạo – Chương 7: Con Đường Dự bị

Chương 7 – CON ĐƯỜNG DỰ BỊ – THE PROBATIONARY PATH

Bài sau đây là chương thứ bảy nói về Con đường dự bị (Probationary Path) có trước Con đường Đệ tử và Con đường Điểm đạo. Các trình bày của chân sư DK trong quyển này khá giống cách trình bày của Hội Thần Triết (của CW Leadbeater). Điều này cũng dễ hiểu, vì đây là quyển sách đầu tiên mà Ngài viết hướng đến công chúng. Trong huấn thị riêng dành cho các đệ tử (được gom lại trong hai quyển Đường đạo Trong Kỷ Nguyên Mới), Ngài giảng dạy chi tiết hơn nhiều. Sau đây là phần tóm tắt chương này:

 1. Trên Con đường Dự Bị, người đệ tử dứt khoát đứng về phía các lực tiến hoá, và tập trung vào việc xây dựng đức hạnh.
 2. Một người bước vào Con đường Dự bị khi, trong một kiếp sống nào đó, “ánh sáng trong đầu” y loé lên, và Linh hồn nhận biết được điều này. Y bị lôi kéo giữa hai lực, một từ Linh hồn, và một từ phàm ngã. Cuộc đời y là cuộc đời lưỡng phân (dual life). Y bị giằng xé giữa những ước vọng cao cả và những thói quen bao đời của phàm ngã. Nhưng điều quan trọng là y đã quyết tâm đứng về cái thiện, nhận ra những điểm còn thiếu sót trong bản thân để xây dựng nó.
 3. Nguyên khí Christ (Christ principle) là Nguyên khí Tình Thương (Love Principle), Nguyên Khí thứ hai, thể hiện qua Buddhi (Bồ đề).
 4. Câu nói “ngôi đền Solomon đã được xây dựng bằng nguồn vật liệu của cuộc sống phàm nhân, bấy giờ sự sống-Christ giáng nhập, và vinh quang của Chúa bao trùm ngôi đền của Ngài,” là câu nói đẹp đẽ, đầy ý nghĩa biểu tượng. Nhân Thể (causal body) hay Thể Linh Hồn (Soul Body hay egoic body), hay Hoa Sen Chân Ngã, thường được gọi là Ngôi đền hay Thánh điện Solomon. Ẩn dụ này xuất phát từ câu nói trong Kinh Thánh, “The Temple of Solomon, the spiritual temple ‘not made with hands, eternal in the Heavens’”. “Ngôi Đền của Solomon, Ngôi Thánh Điện không được tạo dựng bằng tay, vĩnh cửu trên Thiên đàng”. Thể Nguyên Nhân (Nhân Thể) không được tạo dựng bằng bàn tay con người, nhưng nó được kiến tạo từ những tinh hoa của các kiếp sống trần gian. Mỗi kiếp sống của con người trên cõi trần cung cấp chất liệu là gạch và đá để xây dựng nên Thánh điện Solomon, từ những gì tốt đẹp nhất của cuộc sống trần gian. Trong Cosmic Fire, đức DK có câu nói về điều này:

Chính trong Devachan con người tạo và đánh bóng những viên đá để xây dựng nên ngôi đền của Solomon. Đây chính là nhà xưởng để chế tác các viên đá cá nhân (là những việc làm và suy nghĩ tốt lành) sau khi được chiết xuất từ các quặng mỏ của đời sống cá nhân.

It is in devachan that the man shapes and polishes the stones which are built into the Temple of Solomon.  It is the workshop to which the individual stones (good deeds and thoughts) are taken for fashioning, after being extracted from the quarry of the personal life.

 1. Trong giai đoạn đầu trên Con đường Dự bị, một người thường làm công việc “người cứu trợ vô hình” trên cõi trung giới. Công việc này được Ông C.W. Leadbeater mô tả chi tiết trong quyển “The Invisible Helpers”, có dịch ra Việt ngữ, bạn có thể đọc để biết thêm.
 2. Chúng ta cũng được Ngài cung cấp những chi tiết huyền linh về các lớp học cho các đệ tử và người chí nguyện trên cõi trung giới trong những giờ họ ngủ. Các đệ tử chính thức và dự bị đều tham dự các lớp như thế, nhưng khi thức giấc chúng ta không nhớ gì cả vì ta chưa duy trì được tâm thức liên tục từ các cõi thanh và bộ óc xác thịt.
 3. Câu nói sau đây nhiều ý nghĩa: “Giống như chúng ta không để cho các giáo sư đại học dạy những học viên sơ cấp, chính các Chân sư cũng không làm việc với cá nhân mọi người cho đến khi họ đạt được một trình độ tiến hoá nào đó.”
 4. “…mỗi người trong chúng ta đều được nhận biết do độ chói rạng của ánh sáng nơi chính mình. Đây là một sự kiện huyền môn. Khi cấp độ vật chất kiến tạo các thể của chúng ta càng tinh tế thì ánh sáng nội tại sẽ càng chiếu rực rỡ. Ánh sáng là rung động, và qua sự đo lường rung động người ta xác định được trình độ của các môn sinh. Vì thế, không điều gì có thể ngăn cản hành giả tiến tới nếu y quan tâm thanh luyện các hiện thể của mình. Ánh sáng bên trong sẽ chói rạng và ngày càng rực rỡ hơn, khi tiến trình thanh luyện tiếp tục,

 

**********

 

Chuẩn bị cho Điểm đạo Preparation for Initiation

 

Con Đường Dự Bị (thử thách) có trước Con Đường Điểm Đạo hay là Thánh Đạo, và đánh đấu thời kỳ của cuộc sống một người khi y dứt khoát đứng về phía các lực tiến hoá, và làm việc để xây dựng đức hạnh. Y tự chủ trị, vun bồi các đức tính y còn thiếu, và chuyên cần ra sức chế ngự phàm nhân của mình. Y chủ tâm xây dựng thể nguyên nhân, lấp đầy các khoảng còn trống,tìm cách biến nó thành nơi chứa thích hợp cho nguyên khí Christ. Sự tương đồng giữa thời kỳ trước khi sinh trong cuộc đời con người và giai đoạn tương tự trong sự phát triển của tinh thần nội tàng, thì thật là thú vị.

The Probationary Path precedes the Path of Initiation or Holiness, and marks that period in the life of a man when he definitely sets himself on the side of the forces of evolution, and works at the building of his own character. He takes himself in hand, cultivates the qualities that are lacking in his disposition, and seeks with diligence to bring his personality under control. He is building the causal body with deliberate intent, filling any gaps that may exist, and seeking to make it a fit receptacle for the Christ principle. The analogy between the prenatal period in the history of the human being and that of the development of the indwelling spirit is curiously interesting.

Chúng ta có thể xét vấn đề theo cách này:-

 1. Lúc thụ thai, tương ứng với lúc biệt lập ngã tính.
 2. Chín tháng mang thai, tương ứng với vòng sinh tử luân hồi.
 3. Cuộc điểm đạo lần thứ nhất, tương ứng với giờ sinh.

Con đường dự bị tương ứng với giai đoạn sau của thời kỳ thai nghén, với sự giáng sinh của hài nhi Christ trong tâm hồn. Vào cuộc điểm đạo lần thứ nhất, hài nhi này bắt đầu cuộc hành hương trên Đường Đạo. Cuộc điểm đạo thứ nhất chỉ tượng trưng cho sự khởi đầu. Một cấu trúc sinh hoạt, suy tư và hạnh kiểm đúng đắn đã được phát triển dần. Chúng ta gọi hình thức này là đức hạnh. Nay, đức hạnh này phải được làm sinh động và có chủ nhân ngự trị. Thackeray đã khéo mô tả quá trình xây dựng này bằng những lời rất thường được trích dẫn:- [64]

“Hãy gieo một tư tưởng và gặt một hành động;

gieo một hành động và gặt một thói quen;

gieo một thói quen và gặt được tính nết;

gieo tính nết và gặt được số phận.”

We might look at it in this way:

 1. The moment of conception, corresponding to that of individualization.
 2. Nine months’ gestation, corresponding to the wheel of life.
 3. The first initiation, corresponding to the birth hour.

The Probationary Path corresponds to the latter period of gestation, to the building in the heart of the babe in Christ. At the first initiation this babe starts on the pilgrimage of the Path. The first initiation stands simply for commencement. A certain structure of right living, thinking, and conduct has been built up. That form we call character. It has now to be vivified and indwelt. Thackeray has well described this process of building, in the words so often quoted: [64]

“Sow a thought and reap an action;

sow an action and reap a habit;

sow a habit and reap character;

sow character and reap destiny.”

Vận mệnh bất tử của mỗi người và tất cả mọi người trong chúng ta là đạt được tâm thức của chân ngã và sau đó là tâm thức của Tinh thần Thiêng liêng. Khi hình thể đã sẵn sàng, khi ngôi đền Solomon đã được xây dựng bằng nguồn vật liệu của cuộc sống phàm nhân, bấy giờ sự sống-Christ giáng nhập, và vinh quang của Chúa bao trùm ngôi đền của Ngài. Hình thể trở nên sinh động mạnh mẽ. Ở đây ta thấy sự khác biệt giữa lý thuyết và việc thực hiện lý thuyết nơi chính bản thân. Người ta có thể đưa ra một bức tranh hay hình ảnh hoàn hảo, nhưng thiếu sự sống. Sự sống có thể được nắn đúc theo kiểu mẫu thiêng liêng hết sức; nó có thể là một bản sao tốt đẹp nhưng thiếu nguyên khí Christ ngự bên trong. Mầm sống đã có ở đó nhưng vẫn còn yên ngủ. Giờ đây nó được nuôi dưỡng cho đến mức chào đời và đạt được cuộc điểm đạo thứ nhất.

The immortal destiny of each and all of us is to attain the consciousness of the higher self, and subsequently that of the Divine Spirit. When the form is ready, when Solomon’s temple has been built in the quarry of the personal life, then the Christ-life enters, and the glory of the Lord overshadows his temple. The form becomes vibrant. Therein lies the difference between theory and making that theory part of oneself. One can have a perfect image or picture, but it lacks life. The life can be modeled on the divine as far as may be; it may be an excellent copy but lacks the indwelling Christ principle. The germ has been there, but it has lain dormant. Now it is fostered and brought to the birth and the first initiation is attained.

Trong khi hành giả ở trên Đường Dự Bị, y được chỉ dạy chính yếu là để tự biết mình, để xác định được các khuyết điểm của mình và để sửa đổi chúng. Lúc đầu, y được dạy để làm việc như một người cứu trợ vô hình, và thường được giữ làm loại công việc này trong khá nhiều kiếp sống. Về sau, khi tiến bộ hơn, y có thể được chuyển đến những công việc chọn lọc hơn. Y được dạy những điều sơ đẳng của Minh triết Thiêng liêng và bước vào các cấp chót trong Phòng Học Tập. Y được một vị Chân sư lưu ý, và được sự trông nom (để được giáo huấn cụ thể) của một vị đệ tử của Chân sư này hoặc một điểm đạo đồ, nếu y có nhiều triển vọng đặc biệt.

Whilst the man is on the Probationary Path he is taught principally to know himself, to ascertain his weaknesses and to correct them. He is taught to work as an invisible helper at first and for several lives is generally kept at this kind of work. Later, as he makes Progress, he may be moved to more selected work. He is taught the rudiments of the Divine Wisdom and is entered into the final grades in the Hall of Learning. He is known to a Master, and is in the care (for definite teaching) of one of the disciples of that Master, or, if of rare promise, of an initiate.

Mỗi đêm trong khoảng từ mười giờ tối đến năm giờ sáng trên khắp thế giới, có các lớp học được những điểm đạo đồ cấp một và cấp hai tổ chức cho các đệ tử nhập môn (accepted disciples) và các đệ tử dự bị, để việc giáo huấn được hoàn toàn liên tục. Họ qui tụ trong Phòng Học Tập và phương pháp rất giống như trong các trường Đại học lớn,—các lớp theo thời khoá, công việc thực nghiệm, thi [65] cử, tuần tự được lên lớp và tiến tới khi vượt qua được các cuộc trắc nghiệm. Một số Chân nhân trên Đường Dự Bị theo học ngành tương tự như trường Trung học; những người khác thì được thu nhận ngay vào Đại học. Tốt nghiệp khi được điểm đạo, và vị điểm đạo đồ chuyển sang Phòng Minh Triết.

Classes are held by initiates of the first and second degrees, for accepted disciples and those on probation, between the hours of ten and five every night in all parts of the world, so that the continuity of the teaching is complete. They gather in the Hall of Learning and the method is much the same as in the big Universities, — classes at certain hours, experimental work, examinations, and a [65] gradual moving up and onward as the tests are passed. A number of the Egos on the Probationary Path are in the department that is analogous to the High School; others have matriculated and are in the University itself. Graduation results when initiation is taken and the initiate passes into the Hall of Wisdom.

Các Chân nhân tiến bộ và những người có khuynh hướng tinh thần nhưng chưa ở trên Đường Dự Bị, thì dự các buổi giảng huấn của các đệ tử, và đôi khi các điểm đạo đồ cũng tổ chức những lớp học lớn để giúp ích họ. Công việc của họ có tính sơ đẳng hơn, dù vẫn là huyền môn theo quan điểm thế gian, và họ được trông nom học tập để trở thành các vị cứu trợ vô hình. Các vị cứu trợ vô hình thường được tuyển chọn trong số các Chân nhân tiến bộ. Những người rất tiến hoá, những người đang trên Đường Dự Bị và gần được điểm đạo, thường làm việc nhiều hơn trong những việc có thể gọi là công tác ngành, họp thành một nhóm trợ lý cho các thành viên của ĐĐCG.

Advanced Egos and the spiritually inclined, who are not yet on the Probationary Path, attend instructions from disciples, and on occasions large classes are conducted for their benefit by initiates. Their work is more rudimentary, though occult from a worldly standpoint, and they learn under supervision to be invisible helpers. The invisible helpers are usually recruited from amongst the advanced Egos. The very advanced, and those on the Probationary Path and nearing initiation, work more frequently in what might be termed departmental work, forming a group of assistants to the Members of the Hierarchy.

Phương pháp giảng huấn. Methods of Teaching

Ba ngành giảng huấn trông nom ba thành phần phát triển của con người.

Thứ nhất: Đưa ra giáo huấn theo hướng áp dụng giới luật trong đời sống, tăng tiến đức hạnh, và phát triển tiểu vũ trụ theo các đường hướng vũ trụ. Hành giả được chỉ dạy ý nghĩa của chính mình; y đến mức tự biết mình là một đơn vị toàn vẹn, phức hợp, một hình ảnh thu nhỏ của thế giới bên ngoài. Khi học hỏi các luật của sự sống nơi chính mình, y đến mức thấu hiểu được Đại Ngã, và nhận thức được các định luật cơ bản của thái dương hệ.

Three departments of instruction watch over three parts of man’s development.

First: Instruction is given tending to the disciplining of the life, the growth of character, the development of the microcosm along cosmic lines. The man is taught the meaning of himself; he comes to know himself as a complex, complete unit, a replica in miniature of the outer world. In learning the laws of his own being, comes comprehension of the Self, and a realization of the basic laws of the system.

Thứ nhì: Đưa ra giáo huấn về đại vũ trụ, mở rộng sự am hiểu trí thức của y về vận hành của vũ trụ. Kiến thức về các giới trong thiên nhiên, giáo huấn về những định luật của các giới ấy, và y được truyền dạy sự vận hành của các luật đó trong tất cả [66] các giới và trên mọi cảnh giới. Y đạt được một nguồn sâu xa các kiến thức tổng quát, và khi đã đến mức giới hạn của mình, y được gặp những người giúp y tiếp tục tiến tới kiến thức bách khoa. Khi đã đạt được mục tiêu, y có thể không biết hết mọi chi tiết còn cần phải biết trong toàn bộ ba cảnh giới, nhưng y đã thủ đắc phương cách để hiểu biết, các nguồn kiến thức và những kho chứa các thông tin. Một vị Chân sư bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra bất cứ điều gì trong mọi vấn đề nào, không chút khó khăn.

Secondly: Instruction is given as to the macrocosm, the amplification of his intellectual grip of the working of the cosmos. Information as to the kingdoms of nature, teaching as to the laws of those kingdoms, and instruction as to the working of those laws in all kingdoms and [66] on all planes is given him. He acquires a deep fund of general knowledge, and when he reaches his own periphery he is met by those who lead him on to encyclopedic knowledge. When he has attained the goal, he may not know every single thing that there is to be known in all the three worlds, but the way to know, the sources of knowledge and the reservoirs of information are in his hand. A Master can at any time find out anything on any possible subject without the slightest difficulty.

Thứ ba: Đưa ra giáo huấn về những điều có thể gọi là tổng hợp. Người môn sinh chỉ có thể nhận được kiến thức này khi thể trực giác của y đã điều hợp. Đó là khả năng lãnh hội thực sự nội môn về định luật trọng trường hay hấp dẫn (luật căn bản của thái dương hệ này, là hệ thứ hai) với tất cả các hệ luận của nó. Người đệ tử học ý nghĩa của sự cố kết huyền bí và sự thống nhất nội tại đang giữ thái dương hệ thành một đơn vị đồng nhất. Phần lớn giáo huấn này thường được truyền thụ sau cuộc điểm đạo thứ ba, nhưng phần sơ khởi đã có trong các giai đoạn đầu của cuộc huấn luyện.

Thirdly: Instruction is given in what might be termed synthesis. This information is only possible as the intuitional vehicle co-ordinates. It is really the occult apprehension of the law of gravitation or attraction, (the basic law of this, the second solar system) with all its corollaries. The disciple learns the meaning of occult cohesion, and of that internal unity which holds the system as a homogeneous unit. The major part of this instruction is usually given after the third initiation, but a beginning is made early in the training.

Chân sư và Đệ tửMasters and Disciples

Các đệ tử và các Chân nhân tiến hoá cao trên Đường Dự Bị nhận giáo huấn vào thời gian đặc biệt này nhằm hai mục đích nhất định:-

(a) Để trắc nghiệm mức thích ứng của họ cho công tác đặc biệt trong tương lai, loại công việc mà chỉ có các vị Dẫn đạo nhân loại biết rõ. Họ được thử nghiệm khả năng sinh hoạt cộng đồng để nhằm chọn những người thích hợp đưa vào nhóm phân chủng thứ sáu. Họ được thử nghiệm trong các đường hướng công tác khác nhau, nhiều việc hiện nay chúng ta không thể hiểu, nhưng theo thời gian sẽ trở nên các phương pháp phát triển bình thường. Các Chân sư cũng trắc nghiệm để tìm những người mà trực giác đã đạt đến một mức phát triển cho thấy thể bồ-đề bắt [67] đầu phối kết, hoặc—nói đúng hơn—đã đến lúc các phân tử thuộc phân cảnh thứ bảy của cảnh giới bồ-đề có thể nhận thấy được trong hào quang của Chân nhân. Khi được như vậy, các Ngài mới có thể tin tưởng tiến hành công tác giáo huấn, và biết rằng môn sinh sẽ thấu hiểu một số sự kiện truyền đạt cho họ.

(b) Hiện nay giáo huấn đang được truyền cho một nhóm đặc biệt, họ đã đầu thai vào thời kỳ hệ trọng này của lịch sử thế giới. Họ đã đến, tất cả đều cùng một lúc, trên khắp thế giới, để làm công việc nối liền hai cảnh giới hồng trần và cảm dục, qua các cấp dĩ thái.

Disciples and advanced Egos on the Probationary Path receive instruction at this particular time for two special purposes:

 • To test out their fitness for special work lying in the future, the type of that work being known only to the Guides of the race. They are tested for aptitude in community living with a view to drafting the suitable ones into the colony of the sixth sub-race. They are tested for various lines of work, many incomprehensible to us now, but which will become ordinary methods of development as time progresses. The Masters also test for those in whom the intuition has reached a point of development that indicates a beginning of the co-ordination of the buddhic [67] vehicle, or — to be exact — has reached a point where molecules of the seventh sub-plane of the buddhic plane can be discerned in the aura of the Ego. When this is so they can go ahead with confidence in the work of instruction, knowing that certain imparted facts will be understood.
 • Instruction is being given at this time to a special group of people who have come into incarnation at this critical period of the world’s history. They have come in, all at the same time, throughout the world, to do the work of linking up the two planes, the physical and astral, via the etheric.

Hãy xem xét câu này một cách nghiêm chỉnh, vì nó bao gồm công việc mà một số người trong thế hệ mới đã đến để thực hiện. Trong việc nối liền hai cảnh giới này cần có những người đang phân cực trong thể trí của họ (hoặc nếu không phân cực trong đó thì cũng đã phát triển khá đầy đủ và thăng bằng) và do đó có thể làm loại công việc này một cách an toàn và thông minh. Chính yếu là cần có những người mà các thể của họ có chứa một tỷ lệ nhất định của vật chất phân cảnh nguyên tử, để có thể thực hiện sự truyền thông trực tiếp giữa cấp cao và cấp thấp, qua thiết diện nguyên tử của thể nguyên nhân. Điều này không dễ gì giải thích cho rõ ràng, nhưng việc xem xét sơ đồ trong cuốn “Học về Tâm thức” của Bà Besant, trang 27, có thể giúp giải rõ một số vấn đề dễ gây rối trí.

This sentence is for serious consideration, for it covers the work that a number of the newer generation have come to do. In this linking up of the two planes people are required who are polarized in their mental bodies (or, if not polarized there, are nevertheless well, rounded out and balanced) and can therefore work safely and with intelligence in this type of work. It necessitates primarily people in whose vehicles can be found a certain proportion of atomic sub-plane matter, so that direct communication can be effected between the higher and the lower via the atomic cross-section of the causal body. This is not easy to explain clearly, but a consideration of the diagram in “A Study in Consciousness,” by Mrs. Besant, page 27, may be helpful in explaining some matters that are apt to puzzle.

Chúng ta phải nhận ra hai điều khi suy gẫm về chủ đề các Chân sư và Đệ tử. Một là, trong ĐĐCG không điều gì bị mất đi do thiếu nhận thức luật tiết kiệm. Mọi sự chi dụng thần lực của vị Chân sư hay Huấn sư đều do dự kiến sáng suốt và phân biện khôn ngoan. Giống như chúng ta không để cho các giáo sư đại học dạy những học viên sơ cấp, chính các Chân sư cũng không làm việc với cá nhân mọi người cho đến khi họ đạt được một trình độ tiến hoá nào đó và sẵn sàng để ích dụng được giáo huấn của các Ngài. [68]

We must recognize two things in pondering the subject of the Masters and their disciples.

First, that in the Hierarchy nothing is lost through failure to recognize the law of economy. Every expenditure of force on the part of a Master or Teacher is subjected to wise foresight and discrimination. Just as we do not put university professors to teach the beginners, so the Masters themselves work not individually with men until they have attained a certain stage of evolution and are ready to profit by their instruction. [68]

Hai là, chúng ta phải nhớ rằng mỗi người trong chúng ta đều được nhận biết do độ chói rạng của ánh sáng nơi chính mình. Đây là một sự kiện huyền môn. Khi cấp độ vật chất kiến tạo các thể của chúng ta càng tinh tế thì ánh sáng nội tại sẽ càng chiếu rực rỡ. Ánh sáng là rung động, và qua sự đo lường rung động người ta xác định được trình độ của các môn sinh. Vì thế, không điều gì có thể ngăn cản hành giả tiến tới nếu y quan tâm thanh luyện các hiện thể của mình. Ánh sáng bên trong sẽ chói rạng và ngày càng rực rỡ hơn, khi tiến trình thanh luyện tiếp tục, cho đến khi chất liệu nguyên tử chiếm đa số và nguồn vinh quang của con người nội tâm sẽ rất lớn lao. Do đó, có thể nói rằng tất cả chúng ta đều được xếp hạng tùy theo cường độ ánh sáng, tùy theo mức độ rung động, tùy theo sự thanh khiết của âm điệu và sự trong sáng của màu sắc. Bởi vậy, vị Huấn sư của chúng ta là ai sẽ tùy theo trình độ của chúng ta. Bí quyết là sự tương đồng rung động. Người ta thường bảo rằng khi sự yêu cầu đã đủ mạnh mẽ thì vị Huấn sư sẽ xuất hiện. Khi chúng ta đã tạo được các rung động đúng đắn, và tự hoà hợp được với âm giai đúng đắn, thì không điều gì có thể ngăn cản việc chúng ra tìm được Chân sư.

Secondly, we must remember that each of us is recognized by the brilliance of his light. This is an occult fact. The finer the grade of matter built into our bodies, the more brilliantly will shine forth the indwelling light. Light is vibration, and through the measurement of vibration is fixed the grading of the scholars. Hence nothing can prevent a man’s progress forward if he but attends to the purification of his vehicles. The light within will shine forth with ever greatest clarity, as the refining process goes on, until — when atomic matter predominates — great will be the glory of that inner man. We are all graded, therefore, if it may be so expressed, according to the magnitude of the light, according to the rate of vibration, according to the purity of the tone and the clarity of the color. Who our Teacher is depends therefore upon our grading. Similarity of vibration holds the secret. We are frequently told that when the demand is forceful enough the Teacher will appear. When we build in the right vibrations and attune ourselves to the right key, nothing can prevent our finding the Master.

Các nhóm Chân nhân được thành lập:-

 1. Tùy theo cung của họ.
 2. Tùy theo cung phụ của họ.
 3. Tùy theo mức độ rung động của họ.

Họ cũng được xếp thành nhóm để phân loại:

 1. Với tư cách là Chân nhân, tùy theo cung của Chân nhân.
 2. Với tư cách là phàm nhân, tùy theo cung phụ đang ngự trị phàm nhân.

Groups of Egos are formed:

 1. According to their ray.
 1. According to their sub-ray.
 1. According to their rate of vibration.

They are also grouped for purposes of classification:

 1. As Egos, according to the egoic ray.
 2. As personalities, according to the sub-ray which is governing the personality.

Tất cả đều được xếp hạng và ghi vào đồ biểu. Các Chân sư có những Phòng Hồ sơ, với một hệ thống các bảng biểu mà chúng ta không hiểu do quá lớn lao và tất nhiên là phức tạp, trong đó có giữ các đồ biểu nói trên. Tất cả đều ở dưới sự trông nom của [69] một vị Đế quân của một Cung, và mỗi Cung có bộ sưu tập các đồ biểu của riêng họ. Các đồ biểu này, ở trong nhiều phân bộ (liên quan đến Chân nhân đang giáng trần, đã từ trần và đã hoàn thiện), và tất cả lại được những vị phụ tá trông nom gìn giữ. Các Đấng Nghiệp Quả Tinh Quân, với đoàn phù trợ đông đảo của các Ngài, rất thường sử dụng các đồ biểu này. Nhiều Chân nhân đã bỏ xác đang chờ đầu thai hoặc vừa mới từ trần, hy sinh thì giờ của họ ở cõi trên để giúp vào việc này. Những Phòng Hồ sơ này hầu hết ở các cấp thấp nhất của cõi trí và các cấp cao nhất của cõi cảm dục, vì ở đó các hồ sơ này có thể được sử dụng nhiều nhất và dễ tiếp cận nhất.

All are graded and charted. The Masters have their Halls of Records, with a system of tabulation incomprehensible to us owing to its magnitude and its necessary intricacies, wherein these charts are kept. They are under [69] the care of a Chohan of a Ray, each ray having its own collection of charts. These charts, being in many sections (dealing with incarnate, discarnate, and perfected Egos), are again all under the care of subordinate guardians. The Lipika Lords, with their vast band of helpers are the most frequent users of these charts. Many discarnate egos awaiting incarnation or having just left the earth, sacrifice their time in heaven to assist in this work. These Halls of Records are mostly on the lowest levels of the mental plane and the highest of the astral, as they can be there most fully utilized and are most easily accessible.

Các điểm đạo đồ nhận giáo huấn trực tiếp từ các Chân sư hay từ một số đại thiên thần. Các giáo huấn này thường được truyền đạt ban đêm trong những nhóm nhỏ hoặc cho từng cá nhân (nếu cần) trong phòng làm việc riêng của Chân sư. Điều trên áp dụng cho các điểm đạo đồ đang đầu thai hay ở các nội giới. Nếu ở trên các cấp thượng thiên thì họ nhận giáo huấn vào bất cứ lúc nào Chân sư thấy đáng nên truyền trực tiếp cho Chân nhân ở các cấp này.

Initiates receive instruction directly from the Masters or from some of the great devas or angels. These teachings are usually imparted at night in small classes, or individually (should the occasion warrant it) in the Master’s private study. The above applies to initiates in incarnation or on the inner planes. If on causal levels, they receive instruction at any time deemed advisable direct from the Master to the Ego on causal levels.

Các vị đệ tử được dạy theo từng nhóm trong đạo viện của Chân sư hoặc trong lớp học vào ban đêm nếu họ đang sống ở cõi trần. Ngoài những cuộc nhóm họp đều đặn này, để nhận được giáo huấn trực tiếp từ Chân sư, vì một lý do cụ thể, một người đệ tử có thể được gọi đến phòng làm việc của Chân sư để tham vấn riêng. Việc này xảy ra khi Chân sư muốn gặp đệ tử để khen ngợi, khuyến cáo hoặc để quyết định xem y đáng được điểm đạo hay không. Phần lớn việc giáo huấn một đệ tử được giao phó cho một điểm đạo đồ hay một đệ tử tiến hoá hơn, vị này trông nom đàn em của mình, chịu trách nhiệm đối với Chân sư về sự tiến bộ của y, và gởi cho Ngài các phúc trình đều đặn. Hầu như nghiệp quả là nhân tố quyết định trong quan hệ này.

Disciples are taught in groups in the Master’s ashram, or classroom, at night, if in incarnation. Apart from these regular gatherings, in order to receive direct teaching from the Master, a disciple (for some specific reason) may be called to the Master’s study for a private interview. This occurs when a Master wishes to see a disciple for commendation, warning, or to decide if initiation is desirable. The major part of a disciple’s tuition is left in the hands of some initiate or more advanced disciple, who watches over his younger brother, and is responsible to the Master for his progress, handing in regular reports. Karma is largely the arbiter of this relation.

Hiện nay, do nhu cầu lớn lao của thế giới, người ta thực hiện một phương sách hơi khác hơn. Một số đệ tử được huấn luyện cấp [70] tốc bởi một số vị Chân sư từ trước đến nay chưa hề thu đệ tử. Các Chân sư đảm nhận thu đệ tử đang bị áp lực công việc nặng nề đến đỗi các Ngài đã giao phó một số đệ tử triển vọng nhất của các Ngài cho vài Chân sư khác, tạm thời tập hợp họ thành những nhóm nhỏ. Cuộc thí nghiệm đang nhằm thử tăng cường giáo huấn, và đặt các đệ tử, chứ không phải các điểm đạo đồ, dưới sự rung động mạnh mẽ thường xuyên của Chân sư. Điều này có hàm chứa nguy cơ, nhưng nếu thí nghiệm tỏ ra thành công thì sẽ mang lại sự trợ giúp lớn lao hơn cho nhân loại.

Just at present, owing to the great need in the world, a slightly different policy is being pursued. An intensified training is being given to some disciples by some Masters [70] who have not hitherto taken pupils, The press of work on the Masters who do take disciples being so great, they have delegated some of their most promising pupils to some other Masters, drafting them into small groups for a brief period. The experiment is being tried of intensifying the teaching, and of subjecting disciples, not initiates, to the frequent strong vibration of a Master. It involves risk, but, if the experiment proves successful, will tend to the greater assisting of the race. [71]

 

6 Comments

 1. jupiter nguyen

  Lời dạy của chân sư D.K thì có tác dụng như là ánh sáng xóa tan đi bóng tối vô minh cho người đọc . Bài viết trên thì rất hay và minh triết từ chữ đầu tiên cho đến chữ cuối cùng và từ câu đầu tiên cho đến câu cuối cùng . Cám ơn dịch giả Trân Châu và bạn Webmaster nhờ có bạn mà ánh sáng minh triết đó đến chúng tôi.
  Trong bài viết trên tôi thấy có một chân lý vô cùng thâm sâu , tuyệt diệu và là một sự thật hiển nhiên. Đó Là :
  – “Hãy gieo một tư tưởng và gặt một hành động;

  gieo một hành động và gặt một thói quen;

  gieo một thói quen và gặt được tính nết;

  gieo tính nết và gặt được số phận.”
  Với những câu nói đó thì rất rõ ràng là số phận hay định mệnh của ta là do tâm ta tạo ra , chính tư tưởng hay tâm thức của ta tạo ra hoàn cảnh và định mệnh của ta , và hạnh phúc hay đau khổ cũng chính là bắt nguồn từ tư tưởng hay tâm thức của ta mà tạo ra.

 2. jupiter nguyen

  Trong chương 7 này , tôi nhận thấy chân sư D.K đã nói một cách rất thẳng thừng và rất rõ ràng về cái nguyên tắc và luật lệ cũng như cách thức mà các Ngài làm việc bằng những lời như sau :
  ” – Tất cả chúng ta đều được xếp hạng tùy theo cường độ ánh sáng, tùy theo mức độ rung động, tùy theo sự thanh khiết của âm điệu và sự trong sáng của màu sắc.
  – Bởi vậy, vị Huấn sư của chúng ta là ai sẽ tùy theo trình độ của chúng ta.
  – Giống như chúng ta không để cho các giáo sư đại học dạy những học viên sơ cấp, chính các Chân sư cũng không làm việc với cá nhân mọi người cho đến khi họ đạt được một trình độ tiến hoá nào đó.
  – … Y đã thủ đắc phương cách để hiểu biết, các nguồn kiến thức và những kho chứa các thông tin. Một vị Chân sư bất cứ lúc nào cũng có thể tìm ra bất cứ điều gì trong mọi vấn đề nào, không chút khó khăn. ”
  ***** Cám ơn bạn Webmaster và chúng tôi tiếp tục chờ bạn mang ánh sáng của chân sư D.K đến với chúng tôi.

 3. conghk

  Chào bác Jupiter, chào bác webmaster
  Em có chuyện muốn hỏi chút, em được nghe trên mạng có một câu chuyện như thế này:
  – Có một cô gái họ Triệu, cha mất sớm từ lúc cô 8 tuổi, lên 14 tuổi thì cô thường xuyên bị cha dượng cưỡng bức. Khi tốt nghiệp cao đẳng, người bạn trai thủa nhỏ của cô ngỏ lời thì cô đau khổ nói rằng mình không xứng đáng. Người bạn trai hỏi ra, và xin gia đình cho đôi bạn đi du học bên Canada để học và định cư bên đấy luôn để tránh xa cái tổ quỷ kia ra. Khi học xong, họ kết hôn và hạnh phúc khi đứa con đầu được sinh ra. Lúc đứa bé lên 8, bị bắt cóc đòi tiền chuộc. Mặc dù đã bỏ ra hàng chục ngàn đola để trả nhưng đứa bé vẫn bị sát hại, bỏ thây ngoài nội cỏ. Việc này làm cô Triệu cùng gia đình vô cùng đau đớn. Chưa hết, một thời gian sau chuyến container hàng của gia đình họ bị cướp, làm cho gia sản khánh khiệt. Một buổi chiều tối, một nhóm cướp 5,6 tên bịt mặt đột nhập nhà họ, lấy hết tài sản. Kinh hoàng hơn nữa, chúng còn luân phiên cưỡng bức cô Triệu trước mặt chồng. Từ đấy, cô Triệu hoảng loạn, lúc nào cũng cho là người chồng cưỡng bức mình. Cô liên hệ luật sư để li dị chồng, luật sư hỏi rõ sự tình và bó tay không khuyên giải được. Một hôm, luật sư gặp một vị hòa thượng và thỉnh giáo về trường hợp cô Triệu, hỏi cớ sao một người phụ nữ nết na đoan trang mà gặp vô vàn cảnh đau khổ đến thế. Hòa thượng cho biết như sau:
  – Kiếp trước cô Triệu là nam nhân X, thủa bé cha mẹ mất sớm, phải đi ở cho người ta. Lớn lên, không chịu được cảnh ngược đãi của chủ, X trốn đi làm nghề trộm cướp. Càng ngày càng lộng hành, không việc ác nào từ, từ cướp của giết người, hãm hiếp đàn bà con gái. Một lần, X đi cướp ở một làng, thấy người vợ có nhan sắc, X cưỡng hiếp người vợ ngay trước mặt chồng. Lần sau, quen mui lại mò đến. Hai vợ chồng kia vì quá khiếp sợ X nên đành nhịn nhục mà sống. Nên kiếp này người vợ kia đầu thai thành cha dượng để báo thù, X thành cô Triệu và chịu vô vàn tai ương cho gieo nghiệp ác ở kiếp trước. Có điều, người chồng hiện nay của X là một đồng mục mà trong kiếp trước đánh mất trâu, bị chủ hành hạ dọa bỏ tù cả cha lẫn con, X đi cướp về tình cờ thấy, động lòng nhớ cảnh thủa bé cũng bị chủ hành hạ. Mới lấy một số tiền lớn giúp đỡ để mua trâu đền và có vốn làm ăn nên kiếp này anh ta luôn ở bên vợ dù hoàn cảnh thế nào đi nữa.

  Em xin hỏi các bác chút, con người xuống trần gian để học hỏi, nhưng như trường hợp của X, gian ác vô luân. Kiếp sống đấy linh hồn đâu có biểu lộ được. Sang kiếp này làm cô Triệu, bị nghiệp báo nặng nề, vậy linh hồn có học được điều gì qua đau khổ không? Các bác giải thích giùm em với, quá trình linh hồn học hỏi qua các kiếp sống như thế nào?
  Cảm ơn các bác nhiều!

 4. Duy Sáng

  Trước tiên tôi xin tạm coi đây là một ví dụ, và không bàn về lời của Hòa thượng đúng hay sai khi nói kiếp trước cô Triệu là ai.
  Kiếp này rõ ràng cô gái họ Triệu đang học bài học sâu về tình thương: Tình thương với người chồng của cô ấy, tình thương với người con của cô ấy.

  Có đen và trắng, có người xấu ta mới biết về người tốt, …. Và việc cô gái gặp người dượng kia cũng là bài học cho cô ấy về tình người, nó như tiền đề để rồi cô chuẩn bị cho những bài học về sau này.
  Về quá trình linh hồn học hỏi qua các kiếp sống như thế nào? Xin gửi bác loạt tài liệu sau để bác tham khảo.
  —–
  Khi bắt đầu với kiếp sống là người thú, con người mới bắt đầu nhận được sự giúp đỡ của (cũng như chỉ khi đó) mới có sự xuất hiện của Đấng Thái dương Thiên Thần. Khi đó các ngài đã cấy “những mảnh” tinh chất vào thể trí của chúng ta. “Mảnh” thiêng liêng này hình thành hoa sen chân ngã (thể nguyên nhân), là chỗ ngự của linh hồn thông tuệ và minh triết, trong con người.

  Mục đích của công việc này, nhằm hướng dẫn sự tiến hóa của con người và chỉ đến khi con người đạt mức độ tiến hóa của cấp bậc La Hán, mảnh tinh hoa mới được rút ra, công việc của các ngài mới hoàn tất.

  Và mục đích tại sao Đấng Thái Dương Thiên Thần lại gửi mảnh tinh hoa vào con người? Bởi vì theo như biểu đồ về nguồn gốc thiêng liêng, sự tiến hóa là vô cùng, không biết đến đâu là bờ bến. Bản thân Đấng Thái Dương Thiên Thần cũng cần tiến hóa trên con đường tiến hóa của các ngài.

  Con người chúng ta có các thể thấp (Thể xác, thể cảm xúc, thể trí), chúng ta luôn cố gắng tinh luyện và học hỏi để rồi đến một lúc nào đó đạt được sự hợp nhất giữa phàm ngã với chân nhân, khi đạt điều đó tâm thức của chúng ta được biểu lộ đầy đủ như là biểu lộ của chân nhân, chúng ta có những hiểu biết đầy đủ về cuộc sống của chúng ta qua mỗi kiếp tái sinh tại cõi hồng, trần này. Tương tự như vậy, các Đấng Thái Dương Thiên Thần sẽ thu được các rung động, trí tuệ từ Tam giới khi ở trong con người từ khi là Người thú đến bậc La Hán.

  Mục đích của các đấng Thái dương Thiên Thần là gì khi “cấy” một mảnh tinh hoa của các Ngài chúng ta để chúng ta có thể “thành con người” vẫn còn là một huyền nhiệm. Nhưng trước hết đó là sự hi sinh vĩ đại, giống như sự hi sinh của đức Sanat Kumara khi đã hiện tồn cùng nhân loại 18 triệu năm nay. Trong giai đoạn đầu của cuộc tiến hóa đó, khi con người còn chìm trong vật chất, các Ngài có lẽ có rất ít việc để làm. Trong A Treatise on White Magic, trang 212 hé lộ cho ta về công việc của các Thái dương Thiên Thần:

  Linh hồn hay Thái Dương Thiên Thần (Solar Angel) có thể được coi là đang nhìn chăm chú theo ba hướng:

  1. Hướng về Ánh Sáng Cao Cả (Light Supernal), hướng tới Sự Sống trung tâm hay là Năng Lượng đang che giấu bên trong Chính Nó mục đích và kế hoạch mà toàn thể Sự Sống (Being) đang hướng tới. Tôi không biết làm thế nào để diễn tả điều này rõ ràng hơn. Lực chi phối có thể là những gì, và những gì là bí mật của Chính Sự Sống sẽ chỉ được tiết lộ trong các cuộc điểm đạo cao, và cuối cùng chỉ được hiểu rõ khi chính thể nguyên nhân, tức là karana sarira, tan rã và sự hạn chế cuối cùng trôi tuột đi. Chúng ta không cần quan tâm đến cái nhìn theo chiều hướng này của Thái Dương Thiên Thần.

  2. Vào cõi giới mà các đấng Thái Dương Thiên Thần ngự trị tối cao, cõi giới của linh hồn, hoặc của các xung lực của Chân Ngã, của công việc của Thánh Đoàn và của tư duy thuần túy. Đây là Thiên Giới (Kingdom of God), cõi giới của Thực Thể cõi trời. Đó là trạng thái mà các đệ-tử bắt đầu ngày càng biết đến nhiều hơn, là nơi mà các điểm đạo đồ hoạt động, và là nơi mà từ đó các Chân Sư trong mọi đẳng cấp điều khiển diễn trình tiến hóa của hành tinh. Hai hướng này mà linh hồn đang dõi theo tạo thành thế giới của kinh nghiệm tâm linh của các Ngài và mục tiêu cho ngưỡng vọng của linh hồn. Đừng quên rằng con người tinh thần (spiritual man), tức là Thái Dương Thiên Thần, cũng có mục tiêu nỗ lực của mình, và rằng mục tiêu đó sẽ trở thành xung lực nổi trội khi sự chinh phục các hiện thể (vehicle) trong ba cõi thấp đã xảy ra. Cũng như chỉ con người hoàn toàn sáng suốt mới có thể bắt đầu hoạt động một cách có ý thức như một linh hồn, và tiếp xúc với giới linh hồn, và cũng thế, chỉ có linh hồn hoàn toàn chủ động và nổi trội, trong đó nguyên khí bồ đề đang kiểm soát mạnh mẽ, mới có thể bắt đầu tiếp xúc với trạng thái của Bản Thể thuần khiết, trong đó Chân Thần hoặc tinh thần đời đời an nghỉ (rests).
  Sự phát triển trí tuệ nơi con người đánh dấu sự thích hợp của y đối với công việc bước lên Thánh Đạo, trở lại với ý thức linh hồn đầy đủ. Sự phát triển trạng thái bồ đề hay trạng thái minh triết-bác ái trong Thái Dương Thiên Thần chứng tỏ sự thích hợp của y đối với sự phát triển thêm nữa trong sự nhận thức về trạng thái của Bản Thể thuần túy.

  3. Hướng thứ ba mà linh hồn nhìn vào và trong đó Ngài thực hiện khả năng quán chiếu thiền định (contemplative vision) là hướng tới phản ảnh của mình trong ba cõi thấp. Mục đích của cuộc đấu tranh lâu dài giữa chân ngã với phàm-ngã (lower man) là làm cho phàm-ngã đáp ứng và ý thức một cách nhạy bén với các lực phát ra từ linh hồn khi linh hồn “chiêm ngưỡng” (“contemplates”) ba khí cụ của mình.

  Bác cứ đọc thử và suy ngẫm rồi ta sẽ quay lại đề tài này sau, cùng nhau trao đổi và bàn luận bác nhé.
  Thân ái!

 5. conghk

  Cảm ơn bác Duy Sáng nhé, trong quá trình tìm hiểu còn nhiều điều chưa hiểu, mong các bác chỉ giáo thêm!

  • Duy Sáng

   Không có gì đâu bác ạ. Nhưng bác đừng dùng từ chỉ giáo nghe tổn thọ em 🙂

   Cũng xin nói thêm xíu về Linh hồn thế này ạ: Linh hồn không có khái niệm thời gian, chỉ phàm ngã chúng ta mới để ý đến điều đó.
   Tương tự như vậy, do chúng ta đồng hóa với phàm ngã nên mới nhìn nhận rằng kiếp này hay kiếp kia nó uổng phí. Tất cả các biến cố, các sự việc cho dù tốt hay xấu đều có giá trị và là tiền đề cho sự hiểu biết về minh triết.

   Dòng tiến hóa cơ bản như sau:
   Kim thạch rồi tới Thảo mộc, Động vật rồi tới Con người, Người Chí nguyện, Đệ tử, Điểm đạo đồ, Chân Sư, ….. và còn rất nhiều cấp bậc tiến hóa cao tột hơn nữa ở trên quả Vị Chân sư …
   (Bác đọc thêm Hành trình của một linh hồn, tài liệu này khá dễ đọc)

   Như vậy, qua biểu đồ trên bác thấy rằng ở 1 kiếp nào đó ta cũng là người mới thoát kiếp thú xong, khi đó ta gọi là linh hồn còn non trẻ. Khi ta thấy một ai đó họ có hành động quấy thì ta cũng nghĩ rằng ở một kiếp nào đó ta cũng như họ vậy.
   Sự tiến hóa là không ngừng nên tất yếu có những linh hồn vẫn còn rất non trẻ, hiểu được điều này ta sẽ cố gắng tìm cách yêu thương và giúp đỡ họ, phải không ạ

Leave Comment