Huấn Thị Cá Nhân cho F.C.D – Phần III

June 1933

MY BROTHER:

Thời kỳ khó khăn và cô đơn của em đã không giảm đi, và em đã gặp khó khăn để đấu tranh với nó. Tôi không có gì nhiều để nói với em vào lúc này; em đang tiến gần đến Chân Sư của em hơn, và trong những trường hợp như thế đồng môn không nên can thiệp vào. Sự trợ giúp lớn nhất mà tôi có thể cung cấp cho em tại thời điểm này là nói cho em biết điều đó và điều này tôi đã làm. Em có sự kiên trì và ý chí (như thép được trui rèn) của cung [140] hai và có thể loại bỏ mọi nỗi sợ hãi về khả năng của em để chống lại cơn bão, khó khăn, và vượt qua. Không có gì có thể ngăn em ….

Your period of difficulty and of loneliness has not lessened for you and you have found it hard to struggle along. I have not much to say to you at this time; you are coming closer to your Master and in such cases fellow disciples may not interfere. The greatest help that I can give you at this time is to make the above statement to you and this I do. You have the persistence and the will (like tempered steel) of the second [140] ray and can dismiss all fear as to your capacity to weather the storm and difficulty and to win through. Nothing can stop you….

Tôi muốn cho em một công thức, một mantram, đặc biệt, và tôi đã chọn các cụm từ sau đây để em lặp đi lặp lại bất cứ khi nào em chọn:

“Tôi là sứ giả của Ánh sáng. Tôi là người hành hương trên con đường yêu thương. Tôi không đi một mình nhưng biết mình là một với tất cả những linh hồn vĩ đại, và là một với các Ngài trong việc phụng sự. Sức mạnh của các Ngài là của tôi. Đây là sức mạnh tôi yêu cầu. Sức mạnh của tôi là của các Ngài, và điều này tôi cho đi tự do. Tôi đi trên mặt đất như là một linh hồn. Tôi đại diện cho ĐẤNG DUY NHẤT. ”

Công việc của em trong nhóm của tôi và sức mạnh của em trong mối quan hệ với các huynh đệ trong nhóm của em, bao gồm trong sự hiểu biết và từ bi của em. Em nuôi dưỡng tình thương của họ với nhau và em đóng vai trò là đầu mối cho khía cạnh đó của linh hồn thể hiện mình trong sự hiểu biết. Em có thể truyền tải phẩm chất linh hồn đó.

I would like to give you a special formula or mantram and I have chosen the following phrases to be repeated by you whenever you choose:

“I am a messenger of Light. I am a pilgrim on the way of love. I do not walk alone but know myself as one with all great souls, and one with them in service. Their strength is mine. This strength I claim. My strength is theirs and this I freely give. A soul, I walk on earth. I represent the ONE.”

Your work in my group and your power in relation to your group brothers, consists in your compassionate comprehension. You feed their love for each other and you act as a focal point for that aspect of the soul which expresses itself in understanding. You can transmit that soul quality.

Chú giải:

1. Qua cách xưng hô mà đức DK gọi các đệ tử ta có thể thấy ẩn dấu những ý nghĩa đặc biệt. Thông thường Ngài gọi My BrotherEm thân mến; đôi khi Ngài thêm tỉnh từ Old trước Brother, My Old Brother—Người Anh Em Cũ, Huynh Đệ Cũ—như trong một bức thư viết cho FCD, nó ẩn ý một mối quan hệ xưa cũ giữa 2 người. Trong nhiều kiếp trước, cả FCD và đức DK đều là đệ tử của Chân sư KH, và mối quan hệ của 2 người trong những kiếp đó là quan hệ đồng môn, là huynh đệ. Đây cũng là trường hợp giữa Ngài và bà Alice A. Bailey.

2. Câu nói “Tôi không có gì nhiều để nói với em vào lúc này; em đang tiến gần đến Chân Sư của em hơn” khẳng định điều Ngài muốn nói. Sư Phụ thật sự của FCD là Chân sư KH, và Ông chỉ sinh hoạt tạm trong Asram của Chân sư DK, giống như một số đệ tử khác Alice A. Bailey, Foster Bailey (đệ tử trong Asram của Chân sư Morya)…

3. Chân sư KH là một Chohan, Đế Quân, nghĩa là một điểm đạo đồ bậc 6, do đó các đệ tử của Ngài đều là điểm đạo đồ bậc cao. Các đệ tử thấp hơn phải qua huấn luyện của những phụ tá của Ngài trước khi được Ngài trực tiếp huấn luyện. Do đó khi đức DK nói FCD đang tiến gần hơn đến Sư Phụ của Ông nó hàm ý một bước tiến tinh thần của FCD. Trong những bức thư sau đức DK cho biết FCD đang được chuẩn bị cho một cuộc điểm đạo, và đó có thể là cuộc điểm đạo thứ 3.

4. Trên đầu trang là số chiêm tinh của FCD với vị trí của các hành tinh vào thời điểm bức thư viết, bao gồm Khách tinh (transit planets), và Tinh Vận (Progressed Planets). Theo GS Michael, vào thời điểm tháng 6/1933, các yếu tố chiêm tinh cũng cho thấy các sự khó khăn và cô độc mà FCD đang gặp phải. Các khách tinh (hay còn gọi là phi tinh hay lưu tinh theo Tử Vi Trung Hoa) (transitting planets) như Hải Vương Tinh (mang tính cô độc) đồng vị với Mặt trăng của lá số chiêm tinh; Diêm Vương Tinh đồng vị với Equatorial Ascendant, và Chiron mới vừa rời Hải Vương Tinh.

5. Mantram mà Chân sư DK ban cho Ông FCD là mantram bổ sung tính chất của cung 1 là tính chất mà Ông còn thiếu. Mantram kêu gọi sức mạnh của Thánh Đoàn; các Linh hồn Vĩ đại là các Thành Viên của Thánh đoàn.

6. Trong Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới, thi thoảng ta gặp ba dấu chấm (…), đó là những câu văn đã bị xóa bỏ khi xuất bản thành sách.

June 1934

EM THÂN MẾN:

Em đang đứng trước việc mở rộng thực sự công việc của em và vì thế em phải chuẩn bị cho mình. Về điều này, tôi tin rằng em đã nhận ra. Tuy nhiên, trong việc sử dụng ý chí tinh thần từ phía em, việc đạt đến tự do hành động sẽ đến. Cuộc sống của em đã là kỷ luật, nhưng kết quả của kỷ luật đó sẽ thể hiện khi em mở những cánh cửa cũng có thể đóng bít lại những hạn chế giam hãm cổ xưa. Em biết rõ tôi nói về điều gì.

MY BROTHER:

You stand at the verge of a real expansion of your work and for this you must prepare yourself. This, I believe, you already realise. It is, however, in the use of the spiritual will on your part that the release to full liberty of action will come. Your life has been a discipline, but the fruits of that discipline will demonstrate as you open the doors and also close them upon ancient imprisoning limitations. You know well whereof I speak.

Trước tiên, tôi sẽ nói với em những lời này, người đệ tử của Chân sư K.H—vốn cũng là Người Thầy và người hướng dẫn minh triết của tôi: Hãy từ bỏ sự chú ý đến cuộc sống của những người xung quanh em. Đó vốn là cách làm việc dễ dàng của tất cả những đệ tử cung 2. Ý thức trách nhiệm của họ thật lớn, và lòng mong muốn che chở và bảo vệ của họ mạnh đến nỗi họ vô cùng yêu mến những người có liên hệ với họ do mối dây liên hệ nghiệp quả, và cuộc sống gắn với họ trong đời sống hàng ngày. Hãy đi con đường riêng của mình bằng sức mạnh và trong im lặng, làm những điều mà linh hồn em yêu cầu. Đừng để những tiếng nói nhỏ nhen của người thân yêu và gần gũi làm em chệch hướng khỏi sự tiến bước của em trên con đường phụng sự. Bây giờ em thuộc về thế giới [141], chứ không thuộc về một số ít người xung quanh. Em thân mến, đây không phải là một bài học dễ học, nhưng tất cả các đệ tử có một ngày nào đó phải học nó, và đó là một bài học thích hợp cho em vào lúc này. Lời kêu gọi những người Phụng sự đã vang lên và tất cả những đệ tử thệ nguyện phải là người đầu tiên phản hồi. Điều này đòi hỏi sự hy sinh nhưng em cần thực hiện nó.

First, I would say to you these words, disciple of the Master K.H. Who has also been to me a wise and guiding Teacher: Relinquish that close attention to the lives of those around you which is the easy way of working for all who are second ray disciples. Their sense of responsibility is so great and their desire to shelter and to guard so strong that they unduly cherish those who are linked to them by karmic obligation and whose lives touch theirs in the life of every day. Go your own way with strength and silence, and do that which your soul demands. Let not the lesser voices of the loved and near deflect you from your progress upon the path of service. You belong now to the [141] world, and not to a handful of your fellowmen. This is not an easy lesson to learn, my brother, but all disciples have some day to learn it and it is an appropriate lesson for you at this time. The call has gone out for Servers and all who are pledged disciples must be the first to make response. This will involve sacrifice but you can be depended upon to make it.

Sức khoẻ của em tốt hơn và sẽ tiếp tục như thế nếu em chăm sóc cẩn thận và tuân theo các quy tắc mà tôi đã cho em trước đó về việc ăn uốngEm có thể thấy rằng trong những năm tới, thời gian ngủ của em sẽ ít hơn. Em thân mến, điều này sẽ tốt chứ không xấu, vì ngủ quá nhiều sẽ dẫn đến việc suy giảm lực dĩ thái. Một lời gợi ý sau đây sẽ đủ cho người đệ tử khôn ngoan. Nhiều không khí và ánh nắng mặt trời hơn, ít ngủ và ít tiếp xúc với con người sẽ là các quy luật cho em trong tương lai. Hãy tìm ý nghĩa thâm sâu ẩn dấu trong những dòng chữ này. Tôi không thể nói rõ hơn vì những dòng này cũng được những người khác nhìn thấy. Nhưng nếu em không hiểu rõ, hãy hỏi A.A.B. vốn cũng có một số khó khăn như em. Tôi đã nói với A.A.B một số điều có giá trị với em nhưng AAB do dự để nói chuyện, và hy vọng em sẽ hiểu mà không cần giải thích quá nhiều. Tôi nghĩ rằng em sẽ hiểu vì trực giác của em đã được đánh thức và lòng tận tụy của em với công việc của những Đấng Cao Cả là thật, và em đã có nhiều kinh nghiệm với những người khác. Nhiệm vụ chính của em vào thời điểm này là chuẩn bị sẵn sàng và trong điều kiện thể chất tốt cho những nhu cầu về thời gian, sức mạnh và trái tim của em mà chắc chắn sẽ đến ….

Your health is better and will continue to be so, if you watch with care and keep the earlier rules I gave you as to diet, etc. You may find that in the coming years, your hours of sleep will be less. This will be good, not bad, my brother, for too much sleep leads to diminished etheric force. A hint suffices for the wise disciple. More air and sun, less sleep and fewer human contacts are for you the rule in the future. Into these words read their hidden meaning. Clearer I may not speak for these words will be seen by others. But should you not with clarity understand, ask A.A.B. whose problem was in some points yours. I have told her certain things of value to you but she hesitates to speak and hopes you will comprehend without too much interpretation. I think you will, for your intuition is awakened and your devotion to the cause of the Great Ones is real and you have had much experience with other people. Your main task, at this time, is to get yourself ready and in a good physical condition for the demands upon your time, your strength and your heart which will surely come….

Đối với em trong năm nay, sự nhấn mạnh phải được đặt trên sự ổn định thói quen tinh thần của em. Nếu em cảm thấy có thể làm như vậy và sức ép của công việc cho phép (em thấy, tôi không ra lệnh cho yêu cầu của tôi) Tôi muốn em viết một bài về Sức mạnh của Ý chí Tận Hiến. Chính là việc sử dụng khía cạnh Ý Chí mà người đệ tử cung hai cần hoạch đắc và điều này, đối với em, là một vấn đề cấp thiết. Em có ý chí kiên trì. Ý chí năng động sẽ phá vỡ các rào cản và mang tất cả ra trước nó sẽ là thành tựu và sự khai mở tiếp theo của em. Mong rằng sức mạnh và ơn phước của Sư Phụ sẽ đến với em, người môn đệ của tôi.

For you this year the emphasis must be laid upon the stabilising of your spiritual routine. Should you feel able to do so and the press of work permits (you see, I make not my request imperative) I would like you to write an article upon the Power of the Dedicated Will. It is the use of the will aspect that second ray disciples have to acquire and this, for you, is an immediate problem. The will of persistence you have. The dynamic will which breaks down barriers and carries all before it is your next achievement and unfoldment. May the power and the blessing of your Master rest upon you, my co-disciple.

Tôi muốn trả lời hai câu hỏi mà em đã hỏi tôi. Đối với Z, quá trình hướng ngoại phải tiếp tục và tiến lên phía trước và tôi đề nghị em ấy đợi thêm 6 tháng hoặc một năm nữa trước khi tiếp tục công việc trước đó của em ấy. Em ấy sẽ có nhiều việc để làm khi công việc của em mở rộng [142] và phát triển, và những khoảnh khắc khủng hoảng của em ấy sẽ là thật, vì công việc của em sẽ chiếm tỷ lệ mà em ấy không thể làm trong kiếp sống này … Hãy để em ấy trước hết chỉnh hợp với Linh hồn của mình, và sau đó tham thiền, vì từ linh hồn của mình, lời khuyên chân thật của em ấy phải đến ….

I seek to answer the two questions you have asked me. As regards Z, the extroverting process must continue and go forward and I make the suggestion that he wait another six months or a year before he again takes up the earlier work which occupied him. He will have much to do as your work expands [142] and grows and his moments of crisis will be real, for your work will assume proportions which his cannot during this incarnation…. Let him work first of all for alignment with his soul and then meditate, for from his own soul, his true counsel must come….

Thứ hai, đề nghị của em là phải có một trung tâm có tính hữu ích quốc tế ở X thật có giá trị và có thể hiện thực nếu em làm việc không vội vã, chính em kiểm soát nó chứ không giao nó cho ai khác. Hãy tham thiền nhiều về nó, nhưng đừng làm thêm bước nào nữa cho đến khi …. Các kế hoạch của em phải được lập ở nơi bí mật, và hai người nam (người có thể trợ giúp em) chưa được chuẩn bị; một người em chưa gặp. Do đó, hãy nghĩ ra với sự rõ ràng:

 1. Âm điệu mà em muốn phát ra.
 2. Công việc trên cõi trần mà trung tâm được đề xuất nên làm.
 3. Các nguyên tắc phải chi phối tất cả các hành động mà em cho là nên được thực hiện.
 4. Sự liên kết cần thiết cần được thực hiện nếu công việc thực sự là phi chủng tộc và có kế hoạch xua tan một số huyễn cảm của thế giới.

Your suggestion, secondly, that there should be a centre at X of international usefulness is of real value and can be materialised if you work without haste and keep the conditioning of it in your own hands and in the hands of no one else. Meditate much upon it but take no steps until after…. In the secret place must your plans be wrought out and two men (who could be of assistance to you) have not yet been prepared; one of them you have not yet met. Think out with clarity, therefore:

a. The note that you seek to sound.

b. The work on the physical plane which the proposed centre should do.

c. The principles which must govern all action which you deem should be taken.

d. The necessary linking which should be done if the work is to be truly non-racial and planned to dispel some of the world glamour.

Chú giải:

1. Bức thư này viết sau bức thư trước một năm, và đức DK nhận xét công việc của FCD đã mở rộng. Theo GS Michael D. Robbins, lá số chiêm tinh của FCD vào thời điểm tháng 6/1934 cũng có những yếu tố chiêm tinh thuận lợi cho điều đó.

2. Lưu Mộc Tinh (transiting Jupiter) băng qua Thiên Vương Tinh của lá số. Hai hành tinh này kết hợp lại tạo thành “tổ chức tốt lành” (beneficent organisation) (EA 71). Ngoài ra, Mặt trời vận tinh ở Dương Cưu, tam hợp với Vertex ở Nhân Mã, có chủ tinh ngoại mơn là Mộc Tinh.

FCD bắt đầu gánh vác trách nhiệm lớn hơn vì Thổ Tinh lên đến Thiên Đỉnh trong vòng một năm kể từ khi viết bức thư này. Khi Thổ Tinh đồng vị với Mặt trời và Thiên Đỉnh của lá số thì việc áp dụng Ý Chí Tinh thần sẽ được thuận lợi với FCD.

3. Câu nói đầy ẩn ý của Ngài: “Cuộc sống của em đã là kỷ luật, nhưng kết quả của kỷ luật đó sẽ thể hiện khi em mở những cánh cửacũng có thể đóng bít lại những hạn chế giam hãm cổ xưa. Em biết rõ tôi nói về điều gì.” Do bức thư này cũng được các đệ tử khác đọc được, Ngài dùng những câu văn ẩn ý mà chỉ FCD hiểu được. Theo GS Michael, mặc dù khích lệ đệ tử mình về công việc đang làm cùng triển vọng của nó, Ngài vẫn nhắc nhở FCD về những điểm yếu phải khắc phục (“những hạn chế giam hãm cũ xưa). Và Ngài cũng nhắc là FCD thừa hiểu Ngài nói gì.

4. Theo GS Michael D. Robbins, thói quen xấu xa xưa có thể liên quan đến đời sống tình dục. Bản thân của FCD là Bác Sĩ trị liệu tâm lý, trong quá trình làm việc không tránh khỏi những tiếp xúc thân mật với bệnh nhân, và có thể phát sinh những tình cảm trên phương diện phàm ngã. GS Michael suy đoán điều này dựa vào lá số Chiêm tinh của FCD cho thấy Hỏa Tinh ở cung Hổ Cáp, trong nhà thứ 5 (chủ trì tình cảm). Và nếu đúng như vậy thì lời khuyên của Ngài hợp lúc vì Thổ Tinh (nghiêm khắc, nhân quả) sẽ đạt đến sức mạnh lớn nhất (Thiên Đỉnh) và xung chiếu Mặt trăng (chủ trì tù ngục của linh hồn)

5. GS Michael D. Robbins có kể lại câu chuyện trong quá trình nghiên cứu về Tâm Lý học, Ông có quen biết một người biết khá nhiều về FCD, và vị này nói với GS rằng “Không ai nhìn thấy những bức ảnh sau này của Tiến sĩ Assagioli, vô cùng thánh thiện, lại có thể tưởng tượng được sức mạnh của những năm đầu đời của ông. Có rất nhiều phụ nữ”. Đó chỉ đơn giản là một hồi tưởng, nhưng ý nghĩa của nó là chính xác. Cung hai là cung tình yêu ở bất kỳ cấp độ nào mà tình yêu có thể thể hiện.

6. Trong Chiêm tinh học Nội Môn trang 332, Chân sư DK xem tình yêu thuần túy con người khi buông thả quá mức không chỉ là một hạn chế mà còn là một “hạn chế giam hãm, cổ xưa”. Và người đệ tử phải khắc phục những lỗi lầm này.

7. Đoạn kế tiếp Ngài nói bằng những câu văn thật rõ ràng cho FCD. Thứ nhất FCD là đệ tử của Chân sư KH, và Chân sư KH cũng đồng thời là Sư phụ của Ngài. Ngài hết mực tôn kính Chân sư KH bằng những lời “Vị Thầy và Người Hướng Dẫn Minh Triết”.

8. Lời khuyên của Ngài cho FCD “buông bỏ” (detachment). Detachment là điểm yếu của người cung 2, và trong trường hợp FCD, nó rất mạnh. FCD rất quyến luyến con trai của mình, quyến luyến quá mức. Và Ngài khuyên “Đừng để những tiếng nói nhỏ nhen của người thân yêu và gần gũi làm em chệch hướng khỏi sự tiến bước của em trên con đường phụng sự. Bây giờ em thuộc về thế giới [141], chứ không thuộc về một số ít người xung quanh. Em thân mến, đây không phải là một bài học dễ học, nhưng tất cả các đệ tử có một ngày nào đó phải học nó, và đó là một bài học thích hợp cho em vào lúc này. Lời kêu gọi những người Phụng sự đã vang lên và tất cả những đệ tử thệ nguyện phải là người đầu tiên phản hồi. Điều này đòi hỏi sự hy sinh nhưng em cần thực hiện nó.” Và những người đang học bước theo con đường đệ tử một ngày nào đó cũng phải học bài học này.

9. Đoạn kế tiếp là lời khuyên của Chân sư DK về sức khỏe. Ngài khuyên FCD nên ngủ vừa đủ (có lẽ FCD ngủ hơn 8 tiếng mỗi Ngài). Lí do FCD ngủ nhiều gây hại sức khỏe có lẽ ở trình độ của Ông, việc hoạt động ban đêm trên cõi trung giới có những vấn đề của nó, và giống như bà A.A. Bailey cũng có những vấn đề tương tự. Ngài khuyên FCD nên tham khảo bà về điểm này.

10. Lời khuyên ẩn dụ “Nhiều không khí và ánh nắng mặt trời hơn, ít ngủ và ít tiếp xúc với con người sẽ là các quy luật cho em trong tương lai. Hãy tìm ý nghĩa thâm sâu ẩn dấu trong những dòng chữ này” theo GS Michael thì Mặt trời tượng trưng cho Chân ngã. Không khí tượng trưng cho Bồ Đề. FCD cần tiếp xúc Chân ngã và Bồ Đề nhiều hơn. Và trong giai đoạn chuẩn bị điểm đạo, Ông cần hạn chế tiếp xúc với con người.

11. Ngài đề nghị FCD viết một quyển sách về Ý Chí Tận Hiến (Dedicated Will). Luôn luôn Ngài dạy FCD làm sao để phát triển tròn đầy – Ý Chí là cái mà FCD thiếu. Và kết quả là quyển sách “The Act of Will” của FCD ra đời theo gợi ý của Chân sư DK.

1 Comments

 1. Jupiter Nguyen

  Tình dục là một vấn đề nghiêm trọng, ngay cả một điểm đạo đồ như F.C.D cũng có vẻ như không thoát khỏi sự hành hạ, tra tấn, ràng buộc của nó. Hành tinh địa cầu của chúng ta thật sự là một Ngôi Sao Của Đau Khổ và sự thống khổ về tình dục thì nhường như không ai có thể thoát khỏi.

  Bởi vì bạn cứ thèm khát nó mãi nhưng lại không bao giờ được thỏa mãn vì như Krishnamutri đã nói ” mọi khoái lạc thì luôn luôn là quá khứ “.

  Bản thân tôi suy nghĩ nhiều về tình dục và ta đã biết nó nhưng lại không bao giờ nắm bắt được nó vì nó luôn trôi qua và luôn trở thành quá khứ cho dù đó là một cơn hưởng thụ mê ly tuyệt đỉnh. Khi hiểu được điều đó tôi bắt đầu cảm thấy chán nản và mệt mỏi về nó.

Leave Comment