Huấn Thị Cá Nhân cho IBS -2

Phần 2 bao gồm các thư từ tháng 9/1934 đến tháng 2/1936. Trong thời gian này IBS đã nhận ra ảo cảm của mình trong việc theo đuổi một hình tư tưởng của Chân sư DK trên cõi trung giới. Hậu quả của việc này là lưới dĩ thái của IBS bị rách, và sau khi bà ngưng việc theo đuổi và dưới sự hướng dẫn của đức DK, lưới dần được bít lại. Qua việc này, ta thấy việc gắn kết với các thực thể trung giới không hoàn toàn vô hại mà có những hậu quả nghiêm trọng trên thể cảm xúc lẫn dĩ thái. Chuyện một nhà ngoại cảm tuyên bố mình đã gặp Chúa, Phật, Chân sư … (tùy theo khuynh hướng tâm linh của mình) là chuyện thường xảy ra, và nó tìm ẩn những hiểm nguy trong đó. Qua câu chuyện của IBS và LTSK những người học đạo chúng ta sẽ học được những bài học sâu sắc về tính phân biện.

Đôi lời nói thêm về IBS. Bà có linh hồn cung 1, nhưng phàm ngã cung 6, và điều này tạo cho bà những xung đột trong đời sống. Thể cảm xúc của bà cung 6, càng nhấn mạnh thêm tính chất sùng tín, cuồng tín ở bà. Theo đơn xin gia nhập nhóm đệ tử 9 người Trained Observers, năm 1916 bà  tham gia hội Hồng Hoa Thập Tự của Max Heindel, những rời khỏi đó vào năm 1917. Bà gia nhập nhóm Trained Observers gồm 9 đệ tử vào năm 1926. Trong bảng trả câu hỏi của nhà Trường, bà đoán sai cung linh hồn của bà. Bà nghĩ rằng linh hồn của bà cung 2, trong khi thực ra là cung 1. Điều này thường xảy ra vì cung linh hồn chỉ hiện rõ khi linh hồn đã làm chủ phàm ngã đến một mức độ nào đó.

****************************

Bài 2

September 1934

BROTHER OF MINE:

For you today I have a very simple message and a simple instruction. I would say to you in the words of the initiate, Paul: [241] “Forgetting the things which are behind, press forward.” The glamour which enveloped you has gone. It has gone, my brother. You are now suffering primarily from fear and from humiliation. These are both destructive and unnecessary. You were the focal point for the glamour but you were also the focal point for the group love, which you aided much in awakening. Dwell somewhat upon this.

Đối với em, hôm nay tôi có một thông điệp rất đơn giản và một huấn thị đơn giản. Tôi muốn nói với em bằng những lời của người điểm đạo đồ Phao-lô: “Hãy quên đi những gì ở phía sau và tiến về trước.” Ảo cảm bao trùm em đã biến mất. Nó đã đi rồi, huynh đệ của tôi. Bây giờ em đang đau khổ, chủ yếu từ sự sợ hãi và từ sự nhục nhã. Cả hai đều tàn phá và không cần thiết. Em là tâm điểm của ảo cảm nhưng em cũng là tâm điểm của tình thương nhóm, mà em đã giúp đỡ nhiều trong việc thức động nó. Hãy suy nghĩ một chút về điều này.

You are entering now upon changed conditions and your life will take a different line of action in the future. For this you must be prepared. But all ways are ways of service, and in service and in the helping of your fellowmen there comes for you the way of liberation. Be concerned with the group work and its rightful processes. Your soul will prove your guardian. Continue to give your physical body rest and sleep. Feed it normally and sanely and play no experiments with it as you have so oft and foolishly done in the past. Keep busy with the Master’s work and with happiness enter upon and accomplish each day’s task…. Your offering to the group is the providing of opportunity for service. You must learn to be served as well as to serve, for in so doing, your personal will is broken and the higher good substituted.

Bây giờ em đang bước vào một điều kiện thay đổi và cuộc sống của em sẽ có một đường lối hoạt động khác trong tương lai. Về điều này em phải chuẩn bị. Nhưng mọi con đường đều là những phương thức phụng sự, và trong việc phụng sự và giúp đỡ những đồng bào của em, phương cách giải thoát sẽ đến với em. Hãy quan tâm đến công việc nhóm và các tiến trình đúng đắn của nó. Linh hồn của em sẽ chứng minh là người giám hộ của em. Hãy tiếp tục để thể vật lý nghỉ ngơi và ngủ. Hãy nuôi dưỡng nó một cách bình thường và khôn ngoan, và đừng thử nghiệm với nó như em đã làm như vậy, và đã làm một cách ngớ ngẩn trong quá khứ. Hãy tiếp tục bận rộn với công việc của Sư Phụ và với hạnh phúc khi bước vào và hoàn thành công việc mỗi ngày …. Sự đóng góp của em cho nhóm là cung cấp các cơ hội phụng sự. Em phải học để được phụng sự cũng như để phụng sự, vì làm như vậy, ý chí cá nhân của em bị tan vỡ và lợi ích cao hơn sẽ thay thế.

February 1935

We can now, brother of mine, begin to do more definite work. E’en yet, however, you must proceed with care and for another few months I would suggest that you do no work, except that which I may here indicate. The rent in the etheric body, which reduced you to such a serious condition early last year is now sealed, but it would take only a little to re-open it again if you were subjected to undue strain. It was through this rent that the glamour entered in such full force and worked such temporary havoc in your life.

Huynh đệ của tôi, bây giờ chúng ta có thể bắt đầu làm công việc rõ ràng hơn. Tuy nhiên, em vẫn phải tiếp tục chăm sóc, và tôi sẽ đề nghị em không làm việc gì trong vài tháng nữa, ngoại trừ những điều tôi có thể đề cập ở đây. Chỗ rách trong thể dĩ thái—vốn gây cho em một trạng thái thật nghiêm trọng vào đầu năm ngoái—bây giờ đã được vá lại, nhưng chỉ cần một chút là sẽ mở ra một lần nữa nếu em bị căng thẳng quá mức. Chính thông qua lổ thủng này mà ảo cảm đã bước vào với đầy đủ sức mạnh và đã gây ra sự tàn phá tạm thời như vậy trong cuộc sống của em.

This testing glamour can serve the entire group of my disciples as an illustration of much that you will later study. Hence good is being wrested from seeming evil. Evil itself is but an illusion, for it is the use that is made of motive and opportunity by personality separativeness and selfishness which constitutes evil. From right motive and the same circumstances [242] good may emerge. If no other result eventuates, this past experience will serve to make you and your co-disciples far more cautious in the future and less prone to leap to conclusions. Glamour, when it is of such a definite kind, is most convincing and of a seeming reality. This is a definition of the word “glamour,” and the word “seeming” gives the clue.

Ảo cảm thử thách này có thể phụng sự toàn bộ nhóm đệ tử của tôi như là một minh hoạ cho nhiều điều mà em sẽ nghiên cứu sau này. Do đó, cái tốt đang xuất hiện từ cái dường như xấu. Bản thân cái ác chỉ là một ảo tưởng, vì nó là sự sử dụng được tạo ra bởi động lực và cơ hội bởi sự chia rẻ phàm ngã và tính ích kỷ tạo thành điều ác. Từ động cơ đúng và hoàn cảnh tương tự [242] thì cái tốt có thể xuất hiện. Nếu không có kết quả nào khác, kinh nghiệm này trong quá khứ sẽ làm cho em và các đồng môn của em thận trọng hơn trong tương lai và ít có xu hướng kết luận vội vàng. Ảo cảm, khi nó thuộc một loại xác định, là thuyết phục nhất và dường như thực tại. Đây là định nghĩa của “ảo cảm”, và từ “dường như” là đầu mối.

I have said that it is my intention to deal with each of you with utter frankness. We can, as a group of disciples, begin now our real work and can regard the past cycles as simply preparatory in nature. The objectives before each of you are to submit to such a discipline and to unfold your spiritual natures with such purpose that you can contribute much to the work of my Ashram. Each of you must work towards such a relative perfection so that your contribution may be of value and in no department of your nature can you cause hindrance. We are working towards a matured and synthesised group activity—as are all the Ashrams of all the teachers—and shall some day achieve it, but in this particular affiliated group the conditions for such work are not yet present. Work steadfastly, therefore, at self-improvement and at the elimination of those personality faults which stand in the way of the general usefulness.

Tôi đã nói rằng ý định của tôi là làm việc với mỗi đệ tử trong nhóm này một cách thẳng thắn. Chúng ta, như một nhóm đệ tử, có thể bắt đầu công việc thực sự của chúng ta và có thể coi những chu kỳ quá khứ về bản chất chỉ đơn giản là sự chuẩn bị. Mục tiêu trước mỗi đệ tử là tuân theo một kỷ luật như vậy và để khai mở bản chất tâm linh của các em, với mục đích đó các em có thể đóng góp nhiều cho công việc của tôi. Mỗi người trong chúng ta phải làm việc hướng đến sự hoàn hảo tương đối sao cho sự đóng góp của các em có giá trị và trong bất kỳ bộ phận nào của bản chất các em cũng không thể gây trở ngại. Chúng ta đang làm việc hướng tới một hoạt động nhóm trưởng thành và được tổng hợp—giống như tất cả các Ashram của tất cả các huấn sư—và sẽ đạt được một ngày nào đó, nhưng trong nhóm liên kết cụ thể này, các điều kiện cho công việc đó vẫn chưa có. Do đó, hãy làm việc kiên định để tự cải thiện và loại bỏ những lỗi lầm phàm ngã vốn đứng trên con đường của sự hữu ích chung.

My brother, for long you have occupied the centre of the stage in your own thought. You are not jealous in the ordinary sense of the word because your pride refuses to permit the usual form of jealousy. But you are ever conscious of being in the centre of your circle of human contacts and have a feeling of resentment—oft unrecognised—when this is not the case. This was one of the main factors in your humiliation last year. Such an attitude is easy of achievement and simple to hold; it is the line of least resistance for your personality. My word to you today is decentralisation. You must struggle to shift your mind away from yourself as teacher, friend, wife, worker, or disciple of the Tibetan; you must cultivate that understanding heart which will make you more aware of others than of yourself. A hard saying and one not easy to express in thought and life! In the last analysis, your problem is the subjection of your sixth ray personality to your first ray soul impulse.

Huynh đệ của tôi, từ lâu em đã giữ vị trí trung tâm sân khấu trong tư tưởng của riêng em. Em không ghen tị trong ý nghĩa bình thường của từ này bởi vì lòng tự hào của em từ chối cho phép hình thức bình thường của sự ghen tị. Nhưng em luôn ý thức được mình là trung tâm của vòng tròn tiếp xúc của con người, và có cảm giác phật ý—thường không được nhận ra—khi điều đó không xảy ra. Đây là một trong những yếu tố chính trong sự sỉ nhục của em năm ngoái. Thái độ như vậy dễ dàng đạt đến và đơn giản để giữ; đó là con đường ít đối kháng nhất đối với phàm ngã của em. Lời khuyên của tôi đối với em hôm nay là phi tập trung. Em phải đấu tranh để chuyển tâm trí của mình ra khỏi chính bản thân như là huấn sư, bạn bè, người vợ, người phụng sự, hoặc đệ tử của Chân sư Tây Tạng; em phải vun bồi trái tim hiểu biết đó vốn sẽ làm cho em nhận thức được những người khác nhiều hơn bản thân em. Một lời nói khó và một điều không dễ thể hiện trong suy nghĩ và cuộc sống! Trong phân tích rốt ráo, vấn đề của em là sự khuất phục phàm ngã cung 6 của em với xung động linh hồn cung 1.

A study of the sixth ray characteristics will help you here, particularly if you remember that (being a disciple) it will be your sixth ray vibration [243] which will cause you the most trouble and along which glamour will easily enter. It is, for instance, your personality fanaticism and your personality devotions (both to people and to ideas) which need tempering if your first ray power is to manifest. Your fanatical devotee will must be superseded by the purpose, ordered and steadfast, of your first ray soul. In this last sentence is for you the key to your future unfoldment. The steely, brittle, determined, dynamic will of the devoted aspirant must change into the steadfast, powerful, calm purpose of the soul, working through the disciple. The soul is fluid in adjustment but undeviating in aim. Likewise, the brilliant fanatical devotion to this, that or the other person or ideal must give place to the gentle unchanging love of the soul—the love of your soul for the soul of others. In this lies for you a hint and your future success. I think you will realise whereof I speak. In conformity to soul impulse mould your life and shift out of the realm of high desire and aspiration into that of settled purpose and an undeviating attachment to reality.

Một nghiên cứu về đặc tính cung 6 sẽ giúp em ở đây, đặc biệt nếu em nhớ rằng (là một đệ tử) chính rung động cung 6 của em [243] sẽ khiến em gặp rắc rối nhất và theo đó ảo cảm sẽ dễ dàng bước vào. Cho ví dụ, chính sự cuồng tín phàm ngã và sự sùng kính phàm ngã của em (đối với con người và những ý tưởng) cần được làm dịu xuống nếu năng lượng cung 1 của em biểu hiện. Người sùng tín cuồng tín trong em sẽ phải bị thay thế bởi mục đích có trật tự và kiên định của linh hồn cung 1 của em. Câu cuối cùng này là cho em chìa khóa để khai mở trong tương lai của em. Ý chí cứng rắn, dẻo dai, quyết đoán, năng động của người chí nguyện tận tâm phải thay đổi thành mục đích kiên định, mạnh mẽ, bình tĩnh của linh hồn, làm việc thông qua đệ tử. Linh hồn linh động trong việc điều chỉnh, nhưng không bị lạc hướng. Tương tự như thế, sự sùng kính cuồng tín rực rỡ với cái này hay cái kia, một ai đó hoặc lý tưởng phải nhường chỗ cho tình thương không dời đổi của linh hồn—tình thương của linh hồn em với linh hồn của người khác. Điều này sẽ cho em một gợi ý và thành công trong tương lai của em. Tôi nghĩ em sẽ nhận ra những gì tôi nói. Hãy tuân thủ sự thúc đẩy linh hồn để định hình cuộc sống của em và thay đổi từ lãnh vực của ham muốn cao siêu và khát vọng thành mục đích ổn định và một sự gắn bó không dời đổi với thực tại.

You can resume your active study work and your meditation work as outlined by me below…. When you are meditating see to it that you are relaxed and sit not so fiercely erect as is your usual custom. Rest back somewhat, achieving comfort and self-forgetfulness.

Em có thể bắt đầu lại công việc học tập tích cực và công việc thiền định của em như đã được tôi đưa ra dưới đây …. Khi em đang tham thiền, hãy kiểm tra để thấy rằng em cảm thấy thoải mái và không cần ngồi thật thẳng như thường lệ của em. Nghỉ ngơi phần nào, đạt được sự thoải mái và tự quên mình.

The meditation given will produce a needed reorganisation of your inner bodies and this will give fruitful results in your other contacts as well. The above is all that I have to say to you for the present, my brother. May the peace of your soul, the love of your co-disciples and the benediction of your Master rest upon you. Give to all the best that you have to give and fret not over results.

Bài tham thiền này sẽ cho phép em tổ chức lại cơ thể bên trong và điều này sẽ cho kết quả tốt đẹp trong các tiếp xúc khác của em. Trên đây là tất cả những gì tôi phải nói với em cho hiện tại, huynh đệ của tôi. Mong sự bình an của linh hồn em, tình thương của các đồng môn của em và ơn phước của Sư Phụ của em đến với em. Hãy cho ra tất cả những gì tốt đẹp nhất mà em phải cho và đừng băn khoăn về kết quả.

November 1935

MY BROTHER:

The past year of effort should have prepared you for changes and for increased usefulness in service. That your will is directed to service is well known to me and to your fellow disciples but your field of service should be greater at this time than it is. Wherein lies the difficulty? Why are you not more [244] potent in helping others than you are? Shall I tell you why, my brother?

Nỗ lực của năm vừa qua đã chuẩn bị cho em những thay đổi và để tăng tính hữu ích trong phụng sự. Tôi và các bạn đồng môn của em biết rõ ý chí hướng đến phụng sự của em, nhưng lĩnh vực phụng sự của em ở thời điểm này nên rộng lớn hơn. Khó khăn nằm ở đâu? Tại sao em không [244] thể mạnh mẽ hơn trong việc giúp đỡ người khác? Tôi có nên cho em biết lí do không, hỡi huynh đệ của tôi?

The reason is to be found in the difficult combination caused by your two rays in expression—the sixth ray and the first. When your sixth ray personality can work, free from the influence of your soul ray and be one-pointedly directed towards some determined programme, there is no hindrance in your physical plane expression. When your first ray ego can likewise so work, then much will be accomplished by you. But, at the present time, your first ray expression in conjunction with your sixth ray personality produces more destructive work than a manifestation of the divine purpose of your soul. In your efforts, for instance, to help people, your sixth ray devotion is apt to frighten them away from you and your first ray power oft shatters that particular inner body which is for them their weakest point; you are then left as ever the “one who stands alone.” This is characteristic of the beginner in the conscious life of a first ray soul. Is this not oft the case with you, my brother? It is not that people do not love you, for they do; it is not that you do not love them, for you do. It is that you are too dynamic in your approach and the force that flows through you destroys as quickly as it builds and drives away by its “blast of out-going power” that which you sought to attract and which has been temporarily attracted. You lose so many people out of your range of influence, and this you well know and it bewilders you. The fault lies primarily in you and not in them.

Lý do được tìm thấy trong sự kết hợp khó khăn gây ra do hai cung đang thể hiện—cung 6 và cung 1. Khi phàm ngã cung 6 của em có thể hoạt động, không bị ảnh hưởng bởi cung linh hồn của em, và chỉ hướng duy nhất về một chương trình nhất định, không có trở ngại nào trong biểu hiện trên cõi vật lý của em. Khi linh hồn cung 1 của em có thể làm tương tự như vậy, thì em cũng sẽ đạt được nhiều điều. Nhưng, ở thời điểm hiện tại, biểu hiện cung 1 của em kết hợp với phàm ngã cung 6 tạo ra nhiều sự phá hoại hơn là biểu hiện của mục đích thiêng liêng của linh hồn em. Ví dụ như trong những nỗ lực của em giúp đỡ mọi người, sự tận tâm cung 6 của em có xu hướng làm họ sợ hãi, và sức mạnh cung 1 của em thường phá vỡ thể nội tại đặc biệt vốn là điểm yếu nhất của họ; em sẽ bị bỏ rơi để mãi là “người đứng một mình”. Đây là đặc tính của người sơ cơ trong cuộc sống có ý thức của một linh hồn cung 1. Đây có phải là trường hợp của em không, huynh đệ của tôi? Không phải mọi người không yêu em, họ yêu; cũng không phải là em không yêu họ, vì em cũng yêu. Nhưng do em quá năng động trong cách tiếp cận của em, và mãnh lực chảy qua em sẽ phá hủy nhanh chóng y như khi nó xây dựng, và xua đuổi đi, bởi “sức mạnh của mãnh lực đi ra”, những  người em đã cố thu hút và đã tạm thời được thu hút vào. Em đã đánh mất rất nhiều người ra khỏi phạm vi ảnh hưởng của em, điều này em biết rõ và nó làm em kinh ngạc. Lỗi này chủ yếu do em chứ không do họ.

You see, my brother, I am seeking to begin your training as a worker; hence my emphasis upon this first ray characteristic of your soul (as it vitalises your sixth ray nature). You must begin to handle it wisely if you are ever to be of use.

Em thấy không, huynh đệ của tôi, tôi đang tìm cách để bắt đầu huấn luyện em như là một người phụng sự; do đó tôi nhấn mạnh đến đặc tính cung 1 của linh hồn em (như nó làm linh hoạt bản chất cung 6 của em). Em phải bắt đầu xử lý nó một cách khôn ngoan nếu em muốn hữu ích.

In an earlier teaching, I endeavoured to awaken you to the risk of constantly assuming the position of the “one in the centre.” That attitude, as well as the one to which I today refer, is also distinctive of a first ray soul and the presence of these two attitudes (of the one in the centre and the one who stands alone) are indicative of the fact that your first ray soul is beginning to assume some control over your personality. Is this not a real encouragement? You are on the verge of seeing the results[245] of your work with your own nature. If you can accept that which I have to say in connection with the destructive aspects of your soul contact, you can save yourself much difficulty and trouble and save other people too. You might rightly ask me how and in what manner you can offset these tendencies.

Trong một huấn thị trước đây, tôi đã cố gắng cảnh báo em về nguy cơ của việc liên tục giả định vị trí của “người ở trung tâm”. Thái độ đó, cũng như thái độ mà hôm nay tôi đề cập đến, cũng đặc trưng cho linh hồn cung 1 và sự hiện diện của hai thái độ này (của một người ở trung tâm và người đứng một mình) chỉ ra sự kiện rằng linh hồn cung 1 của em đang bắt đầu kiểm soát phàm ngã của em. Đây có phải là điều khích lệ thực sự không? Em đang trên rìa nhìn thấy kết quả [245] của công việc của em với bản chất của riêng em. Nếu em có thể chấp nhận điều mà tôi phải nói liên quan đến các khía cạnh phá hoại của sự tiếp xúc linh hồn em, em có thể tránh cho mình nhiều khó khăn và rắc rối, và cũng tránh cho người khác. Em có thể hỏi tôi một cách chính xác làm thế nào và theo cách nào em có thể hóa giải những xu hướng này.

I can but reply to you with simple and ordinary truths—so simple and so ordinary that their scientific value is easily overlooked. I say to you: Lose interest in your personality life, in its contacts and affairs by substituting a dynamic interest in world work. Do not arrive at this detachment through an intensification of your sixth ray personality attitudes; we do not desire to have fanatics in association with us. Arrive at it through a deepening of your love nature as it includes others and excludes your own lower nature. I say to you: Work with detachment and, because you are demanding nothing for the separated self, all things will, therefore, come to you. You will not then stand alone but will function as an attractive magnetic unit in group service. Here, therefore, lies your immediate problem. You have to learn to be decentralised and to step out of the centre of your own picture. You have to learn to be magnetic and to build and not destroy. Ponder on these suggestions and work simply, quietly and happily at your problem.

Tôi chỉ có thể trả lời em bằng những sự thật đơn giản và bình thường—đơn giản và quá bình thường đến nỗi giá trị khoa học của chúng dễ bị bỏ qua. Tôi nói với em: đừng quan tâm đến cuộc sống phàm ngã của em, đến các mối quan hệ và công việc của nó, hãy thay thế bằng sự quan tâm năng động trong công việc của thế gian. Đừng đạt đến sự buông xả này thông qua việc tăng cường thái độ phàm ngã cung 6 của em; chúng tôi không muốn có những người cuồng tín liên kết với chúng tôi. Hãy đạt đến nó thông qua việc làm sâu sắc bản chất tình thương của em vì nó bao gồm những người khác và loại trừ bản chất thấp hơn của riêng em. Tôi nói với em: hãy làm việc với sự buông xả và bởi vì em không đòi hỏi cái gì cho phàm ngã tách biệt, tất cả mọi thứ sẽ đến với em. Em sẽ không phải đứng một mình mà sẽ hoạt động như một đơn vị hấp dẫn từ tính trong phụng sự nhóm. Do đó, đây là vấn đề trước mắt của em. Em phải học để phi tập trung và bước ra khỏi trung tâm của bức tranh của riêng em. Em phải học cách thu hút từ tính và xây dựng chứ không phải tiêu diệt. Hãy suy nghĩ về những gợi ý này và làm việc đơn giản, lặng lẽ và vui vẻ với vấn đề của em.

You are facing strange and new contacts and hence you can, if you so choose, expand your field of service. Forget not, however, that every expansion of consciousness, resulting in increased scope for service, is to be taken at a cost and for this you will have to be prepared. But you are a strong and steadfast soul, provided you can keep a poised and steadfast attitude of mind and emotion and preserve yourself free from personal ambition. Then you can win through to your goal.

Em đang phải đối mặt với những mối quan hệ lạ lùng và mới mẻ và do đó em có thể, nếu em chọn, mở rộng lĩnh vực phụng sự của mình. Tuy nhiên, đừng quên rằng mọi sự mở rộng của tâm thức, dẫn đến gia tăng phạm vi phụng sự, được thực hiện với giá phải trả và vì thế em sẽ phải chuẩn bị. Nhưng em là một người mạnh mẽ và kiên định, với điều kiện em có thể giữ thái độ cân bằng và kiên định về tâm trí và cảm xúc và bảo vệ mình khỏi những tham vọng cá nhân. Sau đó, em có thể chiến thắng tiến đến mục tiêu của em.

Leave people free and seek not to influence them or to impose your ideas upon them. Your interpretation of them and of their need (no matter how close they may be to you) is not necessarily correct. Leave people free in all respects—with the freedom that you demand and expect for yourself. May I, in all love and tenderness, suggest that the ideas, methods, formulas and ways of living which seem right to you (and are right for you) may be entirely undesirable for others and that, if you force them on those others, their souls may remove them from [246] your influence in the cause of freedom to expand. In this suggestion lies for you the clue to much that is destructive in your best effort and this should convey to you the method for your and their deliverance.

Hãy để người khác tự do và đừng tìm cách ảnh hưởng họ hoặc áp đặt những ý tưởng của em lên họ. Việc giải thích của em về họ và về nhu cầu của họ (cho dù em có thân thiết với họ như thế nào) không nhất thiết phải chính xác. Để mọi người tự do trong mọi khía cạnh—với sự tự do mà em yêu cầu và mong đợi cho chính mình. Có thể tôi, với tất cả tình thương và sự dịu dàng, gợi ý rằng những ý tưởng, phương pháp, công thức và cách sống có vẻ phù hợp với em (và đúng với em) có thể hoàn toàn không mong muốn đối với người khác, và nếu em ép chúng vào những người khác, linh hồn của họ có thể loại bỏ chúng khỏi [246] ảnh hưởng của em vì lí do để tự do mở rộng. Gợi ý này sẽ cho em những manh mối cho nhiều điều phá hoại trong nỗ lực tốt nhất của em và điều này sẽ truyền đạt cho em phương pháp cho sự giải phóng của em và của họ.

You may now resume your full quota of work and I suggest for your consideration the following breathing exercise. Please continue with the same meditation. Do a simple breathing exercise each morning and as you work at it, regard it as your meditation process, and so run a dual line of thought and work. Proceed as follows:

Bây giờ em có thể tiếp tục lại toàn bộ công việc và tôi đề nghị em xem xét bài tập thở sau đây. Hãy tiếp tục với cùng một bài tham thiền. Thực hành bài tập thở đơn giản mỗi buổi sáng và khi em làm việc đó, xem nó như là quá trình tham thiền của em, và do đó vận hành một dòng kép của suy nghĩ và công việc. Tiến hành như sau:

1. Inhale on 8 counts, and as you do so, say to yourself, retaining the entire process in the head and on mental levels: “With self-forgetfulness I gather what I need for the helping of my fellowmen.”

2. Then follows an interlude of 12 slow counts, during which you ponder on the strength, the wisdom and the love which must be shown to your fellowmen.

3. Exhale on 10 counts, saying: “With self-forgetfulness, I breathe out love upon my fellowmen.”

1. Hít vào 8 nhịp, và khi em làm như vậy, hãy nói với chính mình, giữ toàn bộ quá trình ở đầu và trên các cấp độ trí tuệ: “Với sự tự quên mình, tôi thu thập những gì tôi cần cho sự giúp đỡ đồng bào của tôi.”

2. Sau đó ngưng thở 12 nhịp đếm chậm, trong đó em suy ngẫm về sức mạnh, minh triết và tình thương phải được thể hiện với đồng bào của em.

3. Thở ra 10 nhịp, nói rằng: “Với sự tự quên mình, tôi thở ra tình thương đến với đồng bào của tôi.”

4. Then comes an interlude of 12 counts in which you ponder upon love to all beings.

Then repeat the process, only this time carry on the work entirely in the heart instead of in the head.

4. Sau đó có một khoảng thời gian nín thở 12 nhịp, trong đó em suy ngẫm về tình thương với tất cả chúng sinh.

Sau đó, lặp lại quá trình, chỉ có lần này thực hiện công việc hoàn toàn trong trái tim thay vì trong đầu.

February 1936

I was correct, was I not, my brother, in telling you in an earlier instruction that changes were to take place in your life and environment and circumstances. You have seen much and travelled much since that time. What has been the gain up to this moment? Do you feel your inner life enriched? Are you less introverted and more self-forgetfully outgoing? Always you went forth to the helping of others but never did you forget your position as the helper; therefore, there was always the unconscious drawing of the one to be helped to you yourself, in a personal sense and frequently a subsequent rebound away from you. Do you lead them now to lose sight of you in the vision of their own souls?

Tôi đã đúng, phải không huynh đệ của tôi, khi nói với em trong một huấn thị trước rằng những thay đổi sẽ xảy ra trong cuộc sống, môi trường và hoàn cảnh của em. Em đã đi du lịch nhiều và thấy nhiều từ thời điểm đó. Những gì em đã thu thập được cho đến thời điểm này? Em có cảm thấy cuộc sống nội tâm của mình phong phú hơn không? Em có ít hướng nội và tự tin hơn không? Em luôn giúp đỡ của người khác nhưng không bao giờ em quên vị trí của em như người trợ giúp; do đó, luôn luôn có một sự thu hút vô thức người được em giúp đỡ về phía em, theo ý nghĩa cá nhân, và thường thì sau đó bật ra khỏi em. Bây giờ em có dẫn dắt họ để quên bản thân em trong tầm nhìn của linh hồn riêng của họ không?

[247] These are questions which you alone can answer and they still hold for you indication of a needed task. Liberation for you lies in submergence in your group of fellow disciples and in the elimination—as I have earlier told you—of your sixth ray fanaticism. Along this latter line you have made much progress and are much to be commended. Now the life of the first Ray of Will or Power must sweep increasingly into prominence. For you, it is not so much the imposition of the will aspect which is needed but the understanding of the Plan and your consequent intelligent cooperation with that Plan. But it is the plan for humanity and not the plan for you as a partner and cooperator with the greater Plan. In your personal reading and study for the coming months, I suggest that you search out all references to the Plan in my books, noting the aspects which are of immediate import and dealing not with the plan for the coming race and for the distant future. Then list briefly and concisely the salient points in the Plan; be not prolix and train yourself to a brevity which in no way negates lucidity.

[247] Đây là những câu hỏi mà chỉ mình em mới có thể trả lời và chúng cho em chỉ dẫn về một công việc cần thiết. Sự giải phóng cho em nằm trong sự đắm chìm trong nhóm đệ tử của em và trong việc loại bỏ—như tôi đã nói với em trước đó—sự cuồng tín cung 6 của em. Về dòng cuối này, em đã đạt được nhiều tiến bộ và cần được khen ngợi nhiều. Bây giờ cuộc sống của Cung 1 của Ý Chí và Quyền Năng hoặc Quyền lực ngày càng phải trở nên nổi bật. Đối với em, không phải việc áp đặt khía cạnh ý chí là tối cần thiết, mà chính là sự hiểu biết về Thiên Cơ và sự hợp tác thông minh của em với Thiên Cơ đó. Nhưng đó là kế hoạch cho nhân loại chứ không phải kế hoạch cho em như một đối tác và người hợp tác với Kế Hoạch lớn hơn. Trong phần đọc sách và nghiên cứu cá nhân của em trong những tháng tới, tôi đề nghị em tìm kiếm tất cả các tham khảo về Thiên Cơ trong các sách của tôi, lưu ý đến các khía cạnh quan trọng trước mắt, không bàn đến kế hoạch cho giống dân sắp tới và cho một tương lai xa. Sau đó liệt kê ngắn gọn và súc tích các điểm nổi bật trong Thiên Cơ; Đừng dài dòng và tập cho mình ngắn gọn mà không mất đi sự trong sáng.

Proceed with the breathing exercises I assigned you for they are producing in you much needed changes. Adhere closely to my instructions and carry forward the work; it should now be automatic. Note how, in doing so, you are carrying forward three lines of activity simultaneously:

Tiến hành các bài tập thở mà tôi đã cho em vì chúng đang tạo ra nhiều thay đổi cần thiết trong em. Tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của tôi và tiến hành công việc; bây giờ nó cần trở nên tự động. Lưu ý làm thế nào, khi làm như vậy, em đang thực hiện ba đường lối hoạt động cùng một lúc:

1. A physical activity….

2. An imaginative activity which sees the above moving of energy in an ordered rhythm and which visualises it as being raised.

3. A thought activity which is subjectively and steadily aware of the dual process and of its objectives. The objectives are to organise the energy body and so order the forces of the body that a mental effect is achieved.

1. Một hoạt động thể chất ….

2. Một hoạt động tưởng tượng thấy sự chuyển động năng lượng ở trên theo nhịp điệu trật tự và tưởng tượng nó đang được nâng lên.

3. Một hoạt động tư tưởng ý thức về mặt chủ quan và một cách đều đặn quá trình kép và mục tiêu của nó. Mục tiêu là tổ chức cơ thể năng lượng và sắp xếp các lực của cơ thể để đạt được hiệu quả trí tuệ.

To all these, a fourth activity might be added—that of the Observer, of the soul on its own plane, perceiving or looking on at the development of this triple functioning. Forget not, my brother, that all disciples must learn to be conscious simultaneously on all three planes and to carry on consciously several activities. This exercise should train you in this facility. I would remind you that there is often a deeply scientific raison [248] d’être for the exercises and suggestions which I may give. They may not be apparent to you at first but your ignorance in no way negates the efficacy of that suggested; the inner work of organisation can proceed easily e’en when there is no understanding of the reasons for which it is done.

Với tất cả những điều này, một hoạt động thứ tư có thể được thêm vào—hoạt động của Người Quan sát, của linh hồn trên cõi của nó, nhận thức hoặc nhìn vào sự phát triển của ba chức năng này. Đừng quên rằng, huynh đệ của tôi, tất cả các đệ tử phải học đồng thời ý thức trên cả ba cõi và thực hiện một số hoạt động có ý thức. Bài tập này nên tập cho em theo đường lối này. Tôi muốn nhắc nhở em rằng thường có một lí do (raison d’être) khoa học sâu sắc [248] cho các bài tập và các gợi ý mà tôi có thể đưa ra. Lúc đầu chúng có thể không rõ ràng với em, nhưng sự thiếu hiểu biết của em không làm mất hiệu quả của điều đó; việc tổ chức nội bộ có thể tiến hành dễ dàng ngay cả khi không có hiểu biết về những lý do mà nó được thực hiện.

As to your meditation work, I seek at this time to change it. You have followed for a long time that which I gave you earlier. I now suggest meditation work to be most carefully followed and attempted with due watching of the effects. This entire meditation is to be carried forward in the heart— not in the physical heart but in the heart centre between the shoulder blades and in the etheric body. Thought must be kept off this location, however, after the first definite focussing of the consciousness in the etheric body. Here is the meditation:

Đối với công việc thiền định của em, tôi muốn thay đổi nó vào thời điểm này. Em đã thực hiện trong một thời gian dài bài tham thiền mà tôi đã cho em trước đây. Bây giờ tôi đề nghị công việc thiền định phải được tuân thủ cẩn thận nhất và được thực hiện với việc xem xét cẩn thận các hiệu quả. Toàn bộ bài tham thiền này phải được thực hiện trong trái tim—không phải trong trái tim vật chất, nhưng ở trung tâm tim giữa xương vai và trong thể dĩ thái. Tuy nhiên, tư tưởng phải được giữ khỏi vị trí này, sau khi sự tập trung tâm thức xác định đầu tiên trong thể dĩ thái. Đây là bài tham thiền:

1. Alignment with the soul, to be carried forward as rapidly as possible until it becomes eventually almost instantaneous. Then say with deliberation: I am the soul. The soul am I.

2. Then centre your consciousness in the love aspect of your nature, the energy which flows through the heart centre and endeavour to keep it steadily there. However, forget about the fact of the heart centre and keep the mind predominantly upon the love aspect of the soul. Say then: I pour out love upon the sons of men.

1. Chỉnh hợp với linh hồn, được tiến hành càng nhanh càng tốt, cho đến khi cuối cùng nó trở nên gần như tức thời. Sau đó nói với sự quyết tâm: Tôi là linh hồn. Tôi là Linh hồn.

2. Sau đó tập trung tâm thức của em vào khía cạnh tình thương của bản thể, vào năng lượng chảy qua trung tâm tim và cố gắng giữ nó ổn định ở đó. Tuy nhiên, hãy quên đi sự kiện của trung tâm tim và giữ tâm trí chủ yếu dựa vào khía cạnh tình thương của linh hồn. Sau đó nói: Tôi tuôn đổ tình thương cho những người con của nhân loại.

3. Then for fifteen minutes ponder upon the nature and significance of love.

4. After pondering the subject of love for three weeks each month, you can (during the fourth week) study with care the thoughts that have come into your mind in connection with this theme. This you can do from the following three angles:

a. Of right or of wrong action in the expression of love.

b. Of motive, high or low, in the expression of love.

c. Of soul activity in the expression of love.

3. Sau đó suy nghĩ về bản chất và ý nghĩa của tình thương trong mười lăm phút.

4. Sau khi suy ngẫm về chủ đề tình thương trong ba tuần mỗi tháng, em có thể (trong tuần thứ tư) nghiên cứu cẩn thận những suy nghĩ đã đến với tâm trí của em liên quan đến chủ đề này. Điều này em có thể làm từ ba góc độ sau:

a. Hành động đúng hay sai trong việc thể hiện tình thương.

b. Động cơ cao hay thấp trong việc biểu hiện tình thương.

c. Hoạt động linh hồn trong sự biểu hiện của tình thương.

The sixth ray expression of love is usually idealistic and fanatically applied; frequently, true love itself is lacking and there is the imposition upon others of what the person himself thinks is love. It was the second ray energy [249] of love which, in the case of Christ, dominated His sixth ray Personality. Slowly and gradually, this domination must begin to take place in you.

The rest of the meditation you know, and it need not be recorded here.

Biểu hiện cung 6 của tình thương thường lý tưởng và cuồng tín; thường thì không có tình thương đích thực, và chỉ có sự áp đặt lên người khác về những gì người đó nghĩ là tình thương. Chính là năng lượng cung 2 của tình thương, trong trường hợp của Đức Christ, đã thống trị Phàm ngã cung sáu của Ngài. Chậm rãi và từ từ, sự thống trị này phải bắt đầu diễn ra trong em.

Phần còn lại của bài tham thiền em đã biết, và nó không cần phải được ghi lại ở đây.

1 Comments

  1. Jupiter Nguyen

    ” Tôi muốn nói với em bằng những lời của người điểm đạo đồ Phao-lô: “Hãy quên đi những gì ở phía sau và tiến về trước.”  ”

    . Câu nói đó thật hay và minh triết vô cùng , chẳng có gì ở đó ngoài sự phiền não và thống khổ. Do đó phải chăng là phải ” chùi sạch quá khứ ” như cách nói của Krishnamutri và đừng bao giờ quay đầu nhìn về nó ( về phương diện tình cảm, tâm lý, nhưng tổn thương về tâm lý, tình cảm … ) . Chúng ta nhận thấy rằng những ai mà sống hoài với quá khứ và ôm chặt mãi quá khứ ở trong lòng là những người sống đau khổ nhất trên thế giới này vì khi họ làm thế thì trí não và tâm hồn họ không thể nào hồn nhiên và tươi trẻ trở lại được ( ngoài trừ chỉ có cái chết mới giải thoát được cho họ ).

Leave Comment