Huấn Thị Cá Nhân cho IBS – 3

Bài 3

Phần 3 bao gồm các thư từ tháng 8/1936 đến tháng 2/1939. Trong các thư, đức DK cho IBS biết cấu trúc cung của bà và phân tích các thuận lợi và khó khăn của cấu trúc cung đó. Các thư này chấm dứt phần huấn thị cá nhân cho IBS trong quyển I Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới. Sẽ còn một phần 4 bao gồm các thư chứa trong quyển 2 của Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới. Sau phần 4 là phần khảo sát là số chiêm tinh của IBS dưới nhãn quang của chiêm tinh học nội môn. Trong bài này, chúng tôi cũng giới thiệu lá số chiêm tinh của IBS với giờ sinh được Elena Dramchini hiệu chỉnh. Bà có Cung Mặt trời Song Tử, Cung Mọc Nhân Mã, và Cung Mặt trăng Hổ Cáp. Cung Mọc Nhân Mã nên mantram của linh hồn là ““I see the goal, I reach that goal, and then I see another” —Tôi thấy Mục tiêu, Tôi đạt đến Mục Tiêu đó, và rồi tôi thấy mục tiêu khác”.

August 1936

MY BROTHER OF OLD:

I am anxious that you should realise that at the time of the full moon this year one cycle of training and of integration closed and a new one started. The keynote of the cycle which passed was discovery—discovery of weakness, not a negative discovery but one which was fraught with responsibility; discovery of your fellow disciples and of your brothers, as pilgrims on the Path; discovery of the goal and a consequent pledging of yourself to that goal; discovery of the work to be done and discovery of the Plan. All these discoveries have come to you and have unfolded in your consciousness during the past few years. You have learnt and known much. Now a new cycle begins and the keynote of that must be integration with a view to its essential nature, its dominant need, and the work to be carried forward during the next few years. How shall this integration be achieved?

Tôi băn khoăn rằng em nên nhận ra vào thời điểm trăng tròn năm nay một chu kỳ huấn luyện và tích hợp đã đóng lại và một chu kỳ mới bắt đầu. Chủ âm của chu kỳ đã qua là khám phá—khám phá sự yếu kém, không phải một khám phá tiêu cực nhưng là một khám phá đầy trách nhiệm; khám phá những đồng môn và huynh đệ của em, như những người hành hương trên Đường Đạo; khám phá mục tiêu và sau đó tự cam kết với mục tiêu đó; khám phá công việc phải làm và khám phá ra Thiên Cơ. Tất cả những khám phá này đã đến với em và đã bộc lộ trong tâm thức của em trong vài năm qua. Em đã học và biết nhiều. Bây giờ một chu kỳ mới bắt đầu và chủ âm của nó phải là sự tích hợp với một cái nhìn về bản chất chủ yếu của nó, nhu cầu chi phối của nó, và công việc sẽ được thực hiện trong vài năm tới. Sự tích hợp này sẽ đạt được như thế nào?

As I study the disciples in this particular group, affiliated with my Ashram, I ask myself if it is possible that they can swing into the needed rhythm and so learn to work together as a unit. You are all so intensely individual and not only so, but you are proud of it. You are deeply and subconsciously satisfied with this separative attitude. The group rhythm, the group unity, the group integrity and the group synthesis are secondary in the consciousness of several of you to your own individual development, to your own attitudes, and to your own personal points of view.

Khi tôi nghiên cứu các đệ tử trong nhóm đặc biệt này liên kết với Ashram của tôi, tôi tự hỏi liệu họ có thể đạt đến nhịp điệu cần thiết và do đó học cách làm việc cùng nhau như một đơn vị. Tất cả các em là những cá nhân mạnh mẽ, và không chỉ vậy, các em còn tự hào về nó. Các em hoàn toàn hài lòng với thái độ tách biệt này. Nhịp điệu nhóm, sự đoàn kết nhóm, sự toàn vẹn nhóm và tổng hợp nhóm là thứ yếu trong tâm thức của một số em so với sự phát triển cá nhân của các em, với thái độ của chính các em, và với quan điểm cá nhân của các em.

I have only three disciples in this particular group who are free from this weakness and who are primarily concerned with group life in contradistinction to the individual unfolding life. The remainder are individualistic still, but not group members, integrated into the group. In saying this, I state to you your [250] problem. I realise that you love your co-disciples and that you have a real devotion to me, your teacher; you love the path which leads to light but you and the others are still the dramatic centres of your own lives and you are too much the forceful actors upon your own stage, on which you each seek to play a leading part; subordination to group life, so necessary a factor in the work to be done, is as yet unappreciated. The reason for this is that you are dwelling as yet upon the astral plane; there is the focus of your consciousness. It is a high level of the astral plane but until you can shift to mental levels and there learn to hold the mind steady in the light, your sense of proportion must inevitably be wrong and the first and necessary things will not hold the first and necessary place.

I seek to do two things with each disciple in this particular group:

Tôi chỉ có ba đệ tử trong nhóm thoát khỏi sự yếu kém này và quan tâm chủ yếu đến cuộc sống của nhóm trái ngược với cuộc sống cá nhân đang khai mở. Những người còn lại vẫn là cá nhân, không phải là thành viên nhóm, được tích hợp vào nhóm. Khi nói điều này, tôi nêu lên vấn đề của em [250]. Tôi biết rằng em yêu em đồng môn của em và rằng em có một sự tôn kính thực sự đối với tôi, vị Thầy của em; em yêu thích con đường dẫn đến ánh sáng. Nhưng em và những người khác vẫn là trung tâm kịch tính của đời sống các em, và các em là những diễn viên mạnh mẽ trên sân khấu của riêng các em quá nhiều, và mỗi em tìm cách đóng vai trò dẫn đầu; sự phụ thuộc vào đời sống của nhóm, một yếu tố rất cần thiết trong công việc phải làm, vẫn chưa được đánh giá cao. Lý do của điều này là cho đến nay các em vẫn còn ở trên cõi trung giới; sự tập trung tâm thức của em là ở đó. Đó là cấp độ cao của cõi trung giới, nhưng cho đến khi em có thể dịch chuyển sang cõi trí tuệ và học cách giữ cái trí ổn định trong ánh sáng ở đó, ý thức tỷ lệ của em chắc chắn sẽ sai lạc, những điều đầu tiên và cần thiết sẽ không ở vị trí đầu tiên và cần thiết.

Tôi muốn làm hai điều với mỗi môn đệ trong nhóm đặc biệt này:

1. Point out the particular predisposition to the group life which exists in you and on what it is based.

2. Indicate wherein you can integrate more closely into the group and thus feed the group life, not simply drawing sustenance for yourself from the group.

1. Chỉ ra khuynh hướng đặc biệt đối với đời sống nhóm vốn tồn tại trong các em và những gì nó dựa vào.

2. Chỉ ra nơi em có thể hòa nhập chặt chẽ hơn vào nhóm và do đó nuôi dưỡng đời sống nhóm, chứ không chỉ đơn thuần là rút lấy sự nuôi dưỡng cho bản thân từ nhóm.

As I make this statement, I ask myself how frank I can dare to be and how far I can go with my instructions to you. Is it possible that you would all accept my point of view, for I cannot call it criticism? Criticism is always destructive, no matter by whom it is given. The indications of a needed change in attitude, proffered to you in love and from a deep-seated desire to see you all freed for fuller service is surely in a different category. May I, therefore, speak to all of you in freedom? And will you give as much attention to my words as you would to an older, loved and trusted friend? I ask for no more than that. I have no intention to coerce you. I only desire to help, to aid you in a liberating process and to see you walking with joy in the light.

Khi tôi đưa ra phát biểu này, tôi tự hỏi mình liệu tôi có thể dám thẳng thắn đến mức nào và tôi có thể đưa các hướng dẫn của tôi cho các em bao xa. Em có thể sẽ chấp nhận quan điểm của tôi, vì tôi không thể gọi đó là lời chỉ trích? Chỉ trích luôn luôn là phá hoại, không cần biết ai đã đưa ra nó. Còn việc chỉ dẫn một sự thay đổi thái độ cần thiết mà tôi đưa ra cho các em trong tình thương và thiện chí sâu xa muốn thấy tất cả các em được tự do để phụng sự hữu hiệu hơn, đương nhiên là một loại khác hẳn. Bởi vậy, phải chăng tôi có thể nói với tất cả các em trong tinh thần tự do? Và các em có sẵn lòng chú ý đến lời nói của tôi như của một người bạn cao niên, được thương mến và tin cẩn? Tôi không đòi hỏi gì hơn các điều đó. Tôi không có ý định ép buộc các em, tôi chỉ muốn giúp đỡ, trợ giúp các em trong tiến trình giải thoát và nhìn thấy các em vui sướng tiến đi trong ánh sáng.

What, therefore, is the note of my specific message to you, my brother? What is the thing which you primarily need to learn which would govern your attitude to the group and which, when learnt, will integrate you more closely into my group? Simply this:

Như thế, thông điệp của tôi chứa đựng một lời nhắn nhủ đặc biệt nào cho em chăng, huynh đệ của tôi? Em cần học hỏi điều gì trước nhất để chi phối thái độ của em đối với nhóm, và điều đó, khi được học hỏi, sẽ giúp em kết hợp chặt chẽ hơn với nhóm của tôi? Đơn giản như thế này:

[251]

You can serve my group most and yourself best by achieving impersonality where your personality is concerned. When you are free from the glamour of personality, then you will integrate into your group in a new and effective way. You will be of value to my group and will feed its life because you will be a channel through which hierarchical life can flow and not simply be a recipient of that life as you now are. In the above sentences your whole life problem is summed up. It is I.B.S. who loves and serves; it is I.B.S. who speaks wisely and who works for me. The focus of your attention on your training and your life demonstration is: How far am I, I.B.S., complying with requests? What use am I, I.B.S., making of this information? What results am I, I.B.S., getting from my meditation practice? What phenomena do I, I.B.S., register at the time of the full moon? Always I. Always I.B.S. Read back, brother of mine, over all the reports you have written about your work during the past two years. Gather them together and run with rapidity through them so as to get their general trend and note if my words are not warranted.

Đó là em có thể phụng sự nhóm của tôi một cách hữu hiệu nhất và cho em với kết quả tốt nhất bằng cách đạt đến sự vô tư đối với phàm ngã của mình. Khi em đã thoát khỏi ảo cảm của phàm ngã, em sẽ tích hợp với nhóm của em một cách mới mẽ và hữu hiệu. Em sẽ có giá trị đối với nhóm của tôi và sẽ nuôi dưỡng đời sống của nó bởi vì em sẽ là một vận hà xuyên qua đó sự sống của Thánh đoàn có thể tuôn chảy, chứ không phải chỉ là một người thụ hưởng sự sống đó như em hiện nay. Vấn đề khó khăn của em được tóm lược trong những câu trên đây. Chính I.B.S. là người yêu thương và phụng sự; chính I.B.S. người nói chuyện khôn ngoan và người làm việc cho tôi. Trọng tâm sự chú ý của em về việc huấn luyện và việc thể hiện cuộc đời của em là: Tôi, I.B.S., tuân thủ các yêu cầu đến mức độ nào? Tôi, I.B.S đã sử dụng những huấn thị này vào mục đích gì? Tôi, I.B.S đã thâu được kết quả gì cho công phu thiền định. Tôi, I.B. S. đã ghi nhận được những hiện tượng thần thông nào trong giờ trăng tròn. Lúc nào cũng tôi, lúc nào của I.B.S. Hỡi huynh đệ của tôi, em hãy đọc lại tất cả những báo cáo mà em đã viết về công phu tu luyện của em trong 2 năm qua. Hãy góp nhặt lại đầy đủ và đọc lướt qua tất cả để nhận xét xem những lời tôi nói có đúng không?

Here lies the crisis for you. Here is indicated to you what your next step forward into the light should be. The question now arises as to what you should do, how you should proceed and how work towards liberation from the “I complex.” Let me, for the sake of clarity and in order to be concise, list the stages through which you must go:

Cơn khủng hoảng của em là ở chỗ đó. Ở đây chỉ ra cho em bước tiếp theo của em bước vào ánh sáng là gì. Vấn đề nêu ra là bây giờ em phải làm gì, tiến hành thế nào và làm cách nào để thoát ra khỏi phức cảm của cái TA. Để cho vấn đề được sáng sủa rõ ràng, tôi nêu ra đây những giai đoạn mà em phải thực hành:

1. Refuse to dramatise I.B.S. Go on with your work, plan, teach and study, but do it in self-forgetfulness, being urged thereto by group needs, by world need and by my need of help in the work I plan.

1. Đừng quan trọng hóa cá nhân mình, hãy tiếp tục công việc, hoạch định, giảng dạy và nghiên cứu, nhưng làm việc trong sự tự quên mình, được thúc đẩy bởi nhu cầu của nhóm, nhu cầu của thế gian và nhu cầu trợ giúp của tôi trong công việc mà tôi dự định.

2. Learn to do this by pondering upon the soul, by strengthening your soul contact and by bringing about a more stable alignment. Learn to think always in terms of the group and not in terms of I.B.S. This is bound to take time for a rhythm which has been thus established over a period of years is not easily broken and dissipated. Old rhythms take some displacing.

3. Pay closer attention to the evening review and change from the one which you are now doing to one on impersonality….

2. Học làm điều này bằng cách suy gẫm về linh hồn, tăng cường sự tiếp xúc với linh hồn và bằng việc thực hiện sự chỉnh hợp bền vững. Hãy luôn tập suy ngẫm trên tư thế của nhóm, chứ không phải trên tư thế cá nhân I.B.S. Điều này đương nhiên cần nhiều thời giờ vì một tiết điệu đã cố hữu trong một thời gian lâu dài trải qua nhiều năm, không dễ gì phá bỏ. Những tiết điệu cũ cần thay thế.

3. Hãy chú ý chặt chẽ hơn đến việc rà soát nội tâm vào mỗi buổi tối, thay đổi mục tiêu cố gắng hiện tại bằng sự suy ngẫm về đức vô tư …

[252]

If you will with faithfulness carry forward this work, you will free yourself from the grip of personality and there will not then exist in you those barriers to group integration which are now found. Having pointed this out to you, my brother, let me add that you have no real cause for discouragement for you have made real progress. You have much, as a soul, to give. Once you have freed the channel from that which today clogs and hinders, you can greatly enrich the group life and give much to your fellow disciples. Go forward, therefore, with joy into a richer service and a more true self-forgetfulness. The breaking of the influence of sixth ray energy, as it expresses itself in your personality life, is not an easy task but it is one to which you are equal. Earlier I definitely laid the foundation for what I have here said to you for you will remember that I referred to the sublimination of your personality.

Nếu em tiếp tục công phu này một cách kiên tâm bền trí, em sẽ tự thoát khỏi móng vuốt của phàm ngã và sẽ không có những rào cản đối với việc hội nhập nhóm mà em đang tìm kiếm. Đã chỉ ra điều này cho em, huynh đệ của tôi, hãy để tôi thêm rằng em không có nguyên nhân thực sự để nản lòng vì em đã có những tiến bộ thật sự. Trên tư thế linh hồn, em có thể cho rất nhiều. Một khi em đã khai quang vận hà khỏi những gì mà ngày nay đang gây trở ngại và cản trở, em có thể làm phong phú thêm cuộc sống của nhóm và ban phát rất nhiều cho các bạn đồng môn. Bởi vậy, em hãy tiến lên trong niềm vui để bước vào đời sống phụng sự dồi dào hơn và một sự quên tự quện mình chân thật hơn. Sự phá hủy ảnh hưởng của năng lực cung 6 biểu lộ trong đời sống phàm ngã của em không phải dễ làm, nhưng em có đủ sức làm được. Trước đây tôi đã chắc chắn đặt nền móng cho những gì tôi nói với em ở đây, vì em sẽ nhớ rằng tôi đã đề cập đến sự chế ngự phàm ngã của em.

February 1937

MY BROTHER:

Your replies to the questions which I asked were honest. It is not wise, however, for you to continue the process of introspection too closely for your analytical mind is functioning adequately these days and the danger of over-functioning is ever present. In a life given to teaching (such as yours is), whether it is teaching physical plane matters or giving esoteric instruction, the teacher has ever to practise the divine art of decentralisation. Being by force of circumstances placed at the centre, the inner attitude cultivated must be that of a planned, peripheral attention, an identification with those to be instructed and loss of the constant sense of the little self. The practising of detachment from self-concern and self-conceit which the onlooking soul evinces is no easy task, particularly for one of your temperament. How can it be achieved.

Em đã trả lời những câu hỏi của tôi rất thành thật. Tuy nhiên, điều đó không khôn ngoan vì em tiếp tục tự kiểm thảo một cách quá đáng, do lúc này cái trí phân tích của em tác động hữu hiệu và hãy coi chừng đừng để nó hoạt động quá mức cần thiết. Trong đời một người giảng dạy như em hiện nay, dù là giảng dạy những môn học trần gian hay đạo lý bí truyền, vị huấn sư luôn phải áp dụng nghệ thuật thiêng liêng phi tập trung (decentralisation). Bị đặt ở trung tâm do sức mạnh của các hoàn cảnh, thái độ bên trong được vun bồi phải là sự chú ý ngoại vi theo kế hoạch, đồng hóa với những người được hướng dẫn, và mất ý thức về bản ngã nhỏ bé. Sự thực hành thái độ tách rời khỏi sự tự quan tâm và tự kiêu ngạo mà linh hồn trông nom thấy thể hiện không phải là việc dễ làm, nhất là đối với người có tính chất như em. Làm sao thực hiện được điều đó?

The terms of release are so simple, my brother; the art of conformity is so hard. What are these terms? I will list them with brevity, for you need not, after all your training, that I should elucidate:

Các điều kiện giải thoát rất đơn giản, huynh đệ của tôi; nghệ thuật phù hợp rất khó khăn. Những điều kiện này là gì? Tôi sẽ liệt kê chúng một cách ngắn gọn, vì em không cần tôi làm sáng tỏ sau tất cả những sự huấn luyện của em:

1. The focussing of attention in the head. [253]

2. Alignment of the bodies through correct and supervised breathing and eventual abstraction. Ponder on these two requirements for you can use them now and study also the ancient words of Patanjali who deals fully with the subject.

1) Tập trung sự chú ý vào đầu. [253]

2) Chỉnh hợp các thể bằng cách hô hấp đúng phép, với sự giám sát, và sự trừu xuất cuối cùng. Hãy suy gẫm về hai yêu cầu này vì em có thể sử dụng chúng ngay bây giờ, và cũng cần nghiên cứu những giáo lý cổ của Đạo sư PATANJALI có dạy đầy đủ về những điều này.

3) Đồng hóa với kẻ khác và kế đó sẽ đi đến cứu cánh là quên mất phàm ngã. Tuy nhiên trong trường hợp này hãy giữ cho động cơ hành động được đúng đắn.

4) Chú trọng đặc biệt đến vấn đề hiện tại, không cuồng tín và không thiển cận, và nhận thức rằng tất cả những vấn đề, nếu biết đối phó đúng cách đều có một giá trị tinh thần.

3. Identification with others and then the final losing sight of the little self. See, however, that in this case, right motive controls.

4. Intense dynamic interest in the theme of the moment, free from fanaticism and boundaries, realising that—rightly handled—all themes are of spiritual moment.

You should only evidence interest in the self during the hour of the evening review which I would ask you still carefully to continue. It is of real profit to you…. Life for you at this time holds much of service. See to it that you crystallise not. As one gets older in the physical sense (a thought which you ever evade, my brother) there is always the tendency to become set in one’s life rhythms and objectives; the life theme is steady and the danger of rigidity is very real. See to it that you keep flexible and fluid and learning all the time. Teach, my brother, from the living experiences which you undergo and not from an accumulated series of life episodes. This thought warrants your careful consideration. Only thus can your words and your life influence carry to others that living fire which can set their lives ablaze with divinity. Choose not the subjects of your service but serve all who seek your aid. Seek them not yourself. In that last thought lies for you much of future understanding.

Em chỉ nên chứng minh sự quan tâm đến bản thân trong thời gian rà soát buổi tối mà tôi sẽ yêu cầu em vẫn tiếp tục. Điều đó có ích thực sự cho em …. Cuộc đời dành cho em nhiều cơ hội phụng sự trong hiện tại. Hãy coi chừng đừng để bị đông cứng tâm linh.. Khi người ta già đi theo nghĩa vật lý (một ý nghĩ mà em đã từng né tránh, huynh đệ của tôi), con người luôn luôn có khuynh hướng trở nên đông cứng trong tiết điệu và mục tiêu của cuộc sống, chủ đề cuộc sống là ổn định và nguy cơ của sự đông cứng là rất thực. Hãy giữ sao cho lúc nào cũng linh động, uyển chuyển, học tập mọi lúc. Em hãy giảng dạy bằng những kinh nghiệm sống mà em đã trải qua, hỡi huynh đệ của tôi. Hãy suy gẫm về điều này. Ý nghĩ này đảm bảo sự cân nhắc cẩn thận của em. Chỉ bằng cách đó lời nói của em và ảnh hưởng đời sống của em mới truyền cho kẻ khác ngọn lửa thiêng và làm bừng sáng cuộc đời họ. Đừng chọn lọc đối tượng cho việc phụng sự mà hãy phụng sự tất cả người nào tìm đến sự trợ giúp của mình. Em cũng đừng tự mình đi tìm họ. Tư tưởng cuối cùng này hàm súc nhiều nhiều điểm gợi ý cho sự hiểu biết tương lai của em.

One thing I seek to say to you, but I can only convey my thought in words that are necessarily vague. It is not my task to cast too much light into the future. This I will say, however: Mould your life upon the pattern of the sannyasin and hold on to no physical plane attachments. If you do, they will fail you and the pain in thus holding will hinder your feet as they stumble upon the Path. Walk free, my brother, and hold to nobody and hold no person to you in the bonds of attachment. Can you be a true sannyasin and stand in life alone or with only your brother disciples as comrades and friends? In the developments of the next two years see that these words of mine constantly recur to your mind, for thus will you handle the eventualities [254] of life relationships in a spiritual manner. Should you be able to see life’s circumstances rebuilt around you or see them crumble to nothingness with equal equanimity, then your field of service can enlarge. You will have no interest in the affairs of the little self. Seeing this, the many little selves will come to you for help.

Tôi muốn nói với em một điều, nhưng chỉ có thể phát biểu tư tưởng bằng những lời nói che đậy. Tôi không có nhiệm vụ tiết lộ việc tương lai. Tuy nhiên tôi có thể nói: Hãy sống cuộc đời của một tu sĩ và không bám víu lấy những sự vật phàm trần. Nếu em vẫn cứ bám bíu thiết tha, thì sự vật trần gian sẽ thoát khỏi tay em và chừng đó sự đau khổ sẽ làm ngăn trở bước tiến của em trên đường đạo. Hãy tiến bước một cách tự do. Đừng thiết tha bám bíu một người nào cũng đừng để cho một người nào bám bíu lấy mình. Em có thể làm một tu sĩ xuất gia chăng? Và sống cuộc đời thoát ly mọi ràng buộc, chỉ có đồng môn là bằng hữu và bạn tác trong đời? Trong hai năm tới đây, em hãy luôn luôn nhắc nhở lại trong trí những lời nói này của tôi, nhờ đó em hãy xử sự với mọi người theo đường hướng tâm linh. Nếu em có thể nhìn việc đời với thái độ ung dung tự tại, lòng không rúng động trước sự thua, còn mất, chừng đó lãnh vực phụng sự của em sẽ được nới rộng. Em sẽ không còn chú ý đến những gì thuộc về phàm ngã bé nhỏ của mình. Chừng đó nhiều phàm ngã bé nhỏ khác sẽ tìm đến sự trợ giúp của em.

September 1937

MY BROTHER:

What I have to say to you can be adequately covered as I consider with you the five rays which govern you in this particular life. Since I last communicated with you, your life has opened out increasingly along the lines of service to your fellowmen and to us. One word I would say to you in this connection: Let not that service take the place of your soul in your waking consciousness nor let the satisfactions—which inevitably come—supersede the longing for the bliss which the soul experiences and which produces a magnetic rapport with the world of souls. Live ever in the secret place of the soul and keep always silent.

Những gì tôi phải nói với em có thể được truyền đạt thỏa đáng khi tôi xem xét với em năm cung điều khiển em trong kiếp sống đặc biệt này. Kể từ lần cuối cùng tôi tiếp xúc với em, cuộc sống của em đã mở ra ngày càng nhiều theo các đường lối phụng sự đồng bào của em và cho chúng tôi. Một trong những điều tôi sẽ nói với em trong mối liên hệ này: Đừng để việc phụng sự đó thay thế linh hồn em trong tâm thức thức tỉnh của em, hoặc để cho những thỏa mãn—mà chắc chắn sẽ đến—thay thế cho sự khao khát sự phúc lạc mà linh hồn trải nghiệm và tạo ra một mối quan hệ từ tính với thế giới của những linh hồn. Hãy luôn sống ở nơi chốn bí mật của linh hồn và luôn im lặng.

You have for many years reflected upon the relationship existing between your first ray soul and your sixth ray personality. You have realised that for you (in this incarnation) only love and service must govern your life expression, if the ambition and pride of the first ray , and the fanaticism of the sixth ray with its glamour-producing characteristics are to be offset and balance achieved. This relationship is your major problem. Let us further complicate that problem by the recognition of the ray qualities of the three bodies! Perhaps, however, complication will be simplified and a study of the more detailed personality tendencies may reveal to you sources of strength and produce clarification. It is of value to know the lines of least resistance.

Trong nhiều năm em đã suy ngẫm về mối liên quan giữa chân ngã cung 1 và phàm ngã cung 6 của em. Em đã nhận thức rằng trong kiếp hiện tại chỉ tình thương và phụng sự chi phối biểu hiện đời sống của em nếu em muốn hóa giải lòng tham vọng và kiêu căng của cung 1, và sự cuồng tín của cung 6 với những tính chất tạo ảo cảm của nó, để thực hiện sự thăng bằng. Mối tương quan đó là vấn đề lớn nhất của em. Vấn đề lại càng trở nên phức tạp hơn, nếu phải kể luôn cả những tính chất các cung cai quản ba hạ thể. Chúng ta làm phức tạp hơn vấn đề đó bằng cách nhận biết các phẩm tính cung của ba thể! Tuy nhiên, sự phức tạp này sẽ trở nên đơn giản và việc nghiên cứu tỉ mỉ những khuynh hướng của phàm ngã sẽ vạch rõ cho em những nguồn năng lực và làm sáng tỏ vấn đề. Thật có giá trị để biết những đường lối ít trở ngại nhất.

Your mental body is on the fourth ray and this can definitely be a help to you if the energy involved is rightly used, because—though it means the achievement of harmony through conflict—it also swings into action another second ray attribute, thus aiding in the work of “sweetening” your nature, if I may use such a banal word. As this ray controls your mental body, it places you, symbolically speaking, in the warrior caste and [255] leads you to fight, e’en if it be purely idealistically, or at times under the influence of glamour.

Thể trí của em thuộc cung 4 và đó rõ ràng hữu ích với em nếu năng lực của nó được sử dụng đúng đắn, bởi vì—dù cho nó có nghĩa là đạt đến sự hòa hợp thông qua xung đột— nó cũng làm vận chuyển một đặc tính khác thuộc cung 2 và góp phần vào việc làm “dịu bớt” tính chất của em, nếu tôi có thể dùng một từ như thế. Vì cung này cai quản thể trí của em, nên nó đặt em vào giai cấp chiến binh và khiến em phải chiến đấu, nói một cách biểu tượng, ngay cả chỉ trên phương diện thuần lý tưởng hoặc đôi khi dưới ảnh hưởng của ảo cảm.

Your astral body is a real problem because it emphasises the ray of the personality; it too is on the sixth ray . It should be remembered that the rays themselves have their secondary attributes and just as the sixth ray—expressed in your personality—can lead to the fanatical following of the ideal (whatever that may connote to you) so the same ray in the astral body produces the expression of devotion. In your case, this devotion constitutes for you the seed of selflessness. This devotion where you are concerned is not devotion to your own selfish interests but it is for you a great extroverting factor. It leads you along the way of service. When, however, two instruments or vehicles and the soul are on the same ray , then the problems of the right balancing of forces emerges and this has been very real in your case, has it not?

Thể tình cảm của em cũng thuôc cung 6, là một vấn đề khó khăn thật sự vì nó nhấn mạnh cung của phàm ngã. Nên nhớ rằng bản thân các cung đều có những thuộc tính thứ yếu, như cung 6 (biểu lộ nơi phàm ngã của em) có thể đưa đến sự theo đuổi cuồng tín một lý tưởng, thì cung 6 trong thể tình cảm cũng biểu lộ lòng sùng tín. Trong trường hợp của em, lòng sùng tín này là mầm giống của đức vô kỷ vị tha. Nó là một yếu tố hướng ngoại quan trọng, giúp cho em chuyển hướng mọi tâm tư ra bên ngoài và đưa em vào con đường phụng sự. Tuy nhiên, khi hai hạ thể linh hồn cùng một cung như nhau, thì chừng đó xuất hiện vấn đề làm sao giữ mức thăng bằng và quân bình lực lượng. Đó là trường hợp của em, phải vậy chăng?

You have a third ray physical body. This gives you contact and brings you down to earth, a thing that a sixth ray person predominantly needs, particularly when highly developed. It aids you in expression upon the physical plane; it makes a focal point for the manifestation of the soul, for it is peculiarly the ray through which the third aspect of divinity sweeps into expression; it can produce the potency of personality expression but it can also prove a definite hindrance.

Em có một thể vật lý cung 3. Điều này cho phép em tiếp xúc và thực tế, điều mà một người cung 6 rất cần, nhất là khi tiến hóa cao. Nó giúp em biểu lộ trên cõi trần; nó tạo ra một điểm tập trung cho sự biểu hiện của linh hồn, bởi vì nó đặc biệt là cung xuyên qua đó phương diện thứ ba của thiên tính đi vào biểu hiện; nó có thể tạo ra sức mạnh của biểu hiện phàm ngã, nhưng nó cũng có thể chứng minh là một trở ngại nhất định.

In summing up, therefore, it might be stated that your rays are as follows:

1. The ray of the soul—the first Ray of Will or Power.

2. The ray of the personality—the sixth Ray of Devotion or Idealism.

3. The ray of the mind—the fourth Ray of Harmony through Conflict.

4. The ray of the astral body—the sixth Ray of Devotion.

5. The ray of the physical body—the third Ray of Active Intelligence.

Do đó, tóm lại, có thể chỉ ra rằng các cung của em như sau:

1. Linh hồn thuộc Cung 1—Cung Quyền Lực hay Ý Chí

2. Phàm ngã thuộc Cung 6—Cung của sự Sùng Tín hay chủ nghĩa Lý Tưởng

3. Thể Trí thuộc Cung 4—Cung Hòa Hợp thông qua xung đột

4. Thể tình cảm thuộc Cung 6—Cung của Sùng tín

5. Thể Xác thuộc Cung 3—Cung của Trí Thông Tuệ Linh Hoạt

This will make apparent to you the lines of energy which are coloured by the two major rays of our solar system: In your case they find their expression through rays 4 and 6, and through rays 1 and 3. This is helpful to know, is it not?

 

One hint I will give you, brother of mine, at this time. Guard your health during the coming years and thus make increased service possible and also keep fluid in intent, in purpose, and in activity. As time goes on, you will comprehend to what I am referring.

Điều này sẽ làm sáng tỏ với em những dòng năng lượng được nhuộm màu bởi hai cung chính của thái dương hệ chúng ta: trong trường hợp của em, chúng tìm thấy biểu hiện của chúng thông qua các cung 4 và 6, và thông qua các cung 1 và 3. Điều này hữu ích khi được biết, phải không? [256]

Tôi sẽ cung cấp cho em một gợi ý tại thời điểm này, huynh đệ của tôi. Hãy dè chừng sức khoẻ của em trong những năm tới và do đó làm tăng khả năng phụng sự có thể, và hãy giữ cho ý định, mục đích, và hoạt động được uyển chuyển, linh động. Theo thời gian, em sẽ hiểu những gì tôi đang đề cập đến.

February 1938

MY BROTHER:

The coming year will see you facing two basic decisions. What they will be is not for me to indicate. Through recognition of the decisive crises in life, the disciple gains the strength to stand alone and detached, and, through the ability to stand detached, comes the power which the divine Observer can wield if he does not identify himself with circumstance. One of the things which will emerge during the coming century will be a better understanding of the Law of Cycles. There will then eventuate a comprehension of the life rhythm with its high moments, its dark and depressed hours (I speak not in terms of emotional reaction but of the alternates to the moments of altitude) and its difficult interludes wherein understanding is wrought out through the action of applied reason. It is particularly wise for sixth ray people to master the Law of Cycles and of rhythmic growth, for their predisposition to fanatical and violent activity can be offset by wise handling of the life rhythm.

Năm tới em sẽ phải đối mặt với hai quyết định cơ bản. Tôi không thể nói đó là quyết định gì. Thông qua sự nhận ra những cơn khủng hoảng lớn trong đời, người đệ tử có được sức mạnh tinh thần để đứng vững một mình, không bám chấp, và do khả năng đứng không bám chấp, y sẽ có được quyền năng mà người Quan Sát thiêng liêng có thể thể vận dụng nếu y không tự đồng hóa với hoàn cảnh bên ngoài. Một trong những điều sẽ xuất hiện trong thế kỷ tới sẽ là một sự hiểu biết tốt hơn về Định Luật Chu Kỳ. Sau đó sẽ có một sự hiểu biết về tiết điệu đời sống với những khoảnh khắc cao trào, những giờ đen tối và chán nản của nó (tôi không nói đến những phản ứng cảm xúc, mà là những luân phiên của những khoảnh khắc của cao độ) và những khoảng lặng khó khăn mà trong đó sự hiểu biết được tạo ra thông qua tác động của lý trí được áp dụng. Thật vô cùng khôn ngoan đối với người cung 6 để nắm vững Định Luật Chu Kỳ và của sự tăng trưởng có tiết điệu, vì các khuynh hướng hoạt động cuồng tín và bạo lực có thể được hóa giải bằng cách xử lý khôn ngoan tiết điệu đời sống.

You have passed through a period of expanded service; it has carried you far from the life intent of earlier years and new relations and new forces motivate your days. See to it that enough of the old conditions and the old relations are preserved in order to guarantee continuity and stability. I seek to word the teaching which I give to you and your co-disciples in this group in such a way that perception may come to those for whom the specific teaching is intended, yet nothing need be said which would foment curiosity in the minds of the other disciples in the group.

Em đã trải qua một giai đoạn phụng sự mở rộng; nó đã mang em đi xa hơn ý định đời sống của những năm trước, và những mối quan hệ mới và những lực mới thúc đẩy những ngày của em. Hãy chắc rằng có đủ các điều kiện cũ và các mối quan hệ cũ được duy trì để đảm bảo tính liên tục và ổn định. Tôi đang tìm cách diễn đạt những giáo huấn mà tôi cung cấp cho em và các đồng môn trong nhóm này theo cách mà sự hiểu biết có thể đến với những người mà giáo huấn cụ thể là dự định, nhưng không có gì cần nói sẽ làm nảy sinh sự tò mò trong tâm trí của các đệ tử khác trong nhóm.

You have travelled far during the past six years and your life trend (and by this I mean your spiritual life trend) is now definitely established. I use these words in order to express the idea of the soul’s intention. Can you cast your mind back to [257] the year in which that orientation became definite? Such retrospects have real value, my brother.

Em đã đi du lịch nhiều trong suốt sáu năm qua và xu hướng cuộc sống của em (tôi muốn nói đến xu hướng đời sống tinh thần của em) bây giờ chắc chắn ổn định. Tôi sử dụng những từ này để thể hiện ý tưởng về ý định của linh hồn. Em có thể đưa tâm trí em trở về [257] năm mà định hướng đó trở nên rõ ràng? Những hồi tưởng như thế sẽ có giá trị thực sự, hỡi huynh đệ của tôi.

I seek today to deal with the mental problems of the disciples in this group. I told you earlier that your mental body was conditioned by the fourth Ray of Harmony through Conflict. This ray has been a factor which has resolved many of the difficulties set in motion by your sixth ray personality, focussed and made more powerful by a sixth ray astral body. The personality is always predominantly allied with or focussed in one of its three aspects. I will endeavour to show you now the vehicles through which the soul ray also outstandingly expresses itself:

Hôm nay, Tôi muốn đề cập đến các vấn đề trí tuệ của các đệ tử trong nhóm này. Tôi đã nói với em trước đó rằng thể trí của em đã được điều khiển bởi Cung 4 Hài Hòa thông qua Xung đột. Cung này đã là một yếu tố đã giải quyết rất nhiều khó khăn gây ra bởi phàm ngã cung 6 của em, được tập trung và tạo ra sức mạnh lớn hơn bởi thể cảm xúc cung 6. Phàm ngã luôn luôn liên kết hay tập trung vào một trong ba phương diện của nó. Nay tôi chỉ cho em thấy những thể nào của em cũng biểu lộ đặc biệt cung của linh hồn:

1. Soul energy, in your case, seeks expression through the vital or etheric body.

2. Personality force is focussed in the astral body.

A little reflection upon these two facts will make clear to you wherein your life problem consists. It has been the problem of fusing and blending the personality so that the energy of the soul may control from mental levels, and so employ your fourth ray mental body that the over-activity of the vital and the astral bodies may be overcome. It is helpful to know this, is it not? There are certain great aligning qualities which are brought into play when the soul can grip and control the vital body, but they demonstrate more as physical vitality than as qualities in consciousness. This I think you know. During the remainder of your life, if you will work with and control (as a soul) your mental body, you will enter into your next incarnation with the control of the personality centred in the mind. That means a greatly expanded consciousness and far more power to serve—power adjusted to the need which is faced.

1. Năng lượng linh hồn, trong trường hợp của em, tìm kiếm sự biểu hiện qua thể sinh lực hay dĩ thái.

2. Lực của phàm ngã tập trung vào thể cảm xúc.

Một ít suy gẫm về hai sự kiện trên sẽ cho em thấy rõ vấn đề khó khăn của đời em như thế nào. Đó là vấn đề dung hòa phàm ngã để cho năng lực linh hồn có thể kiểm soát từ những mức độ trí tuệ và sử dụng thể trí thuộc cung 4 của em cách nào đó để hóa giải sự khích động quá đáng của thể dĩ thái và thể tình cảm. Thật hữu ích khi biết điều này phải không? Có một số phẩm chất sắp xếp lớn được đưa vào hoạt động khi linh hồn có thể nắm bắt và kiểm soát thể sinh lực, nhưng chúng thể hiện nhiều hơn như sinh lực thể chất hơn là những phẩm chất trong tâm thức. Tôi nghĩ điều này em biết. Trong phần còn lại của cuộc đời em, nếu em làm việc và kiểm soát (như một linh hồn) thể trí của em, thì em sẽ đầu thai trở lại kiếp sau với vấn đề kiểm soát phàm ngã tập trung sẵn trong trí. Điều đó có nghĩa là một tâm thức mở rộng rất nhiều và có nhiều quyền năng hơn để phụng sự—quyền năng được điều chỉnh theo nhu cầu đang đối mặt.

What, my brother, are the characteristics of a fourth ray mental body? Let me list a few of them for you, leaving you to make your own application, in truthfulness and understanding.

Huynh đệ của tôi, đặc điểm của thể trí cung 4 là gì? Hãy để tôi liệt kê một vài đặc điểm trong số đó cho em, để em tùy nghi áp dụng, trong sự trung thực và hiểu biết.

Đặc tính phá hoại: Đặc tính xây dựng:
Xung đột lý trí nội tại Hóa giải những cặp mâu thuẫn, đối kháng
Nhiều va chạm đối nghịch Con Đường trung đạo. Không bè phái
Thành kiến Hiểu biết khoan dung
Hợp nhất và tổng hợp phàm ngã Hợp nhất và tổng hợp nhóm
Bất hòa, bên trong và bên ngoài Điều hòa bên trong và bên ngoài
Các vấn đề Bình an
Áp đặt ý muốn cá nhân Biểu lộ ý muốn thương yêu

Destructive.………………….. Constructive

An inner mental battle…………………….. The resolution of the pairs of opposites.

Many antagonisms…………………………. Non-partisanship. The Middle Way.

Prejudice……………………………………… Tolerant understanding.

Personality unity and synthesis………….. Group unity and synthesis.

Discord, interior and exterior……………. Harmony within and without.

Environal problems………………………… Environal peace.

Imposition of the personal will — Expression of the will-to-love.

 

[258]

There are, of course, many other qualities and tendencies but I have enumerated those of the greatest usefulness to you. I would remind you that the fourth ray is, when a part of the personality force equipment, the expression of the will-to-love (either in the material sense or in the spiritual). It is, therefore, allied to the first ray , through its will emphasis. It should not be so difficult for you, consequently, to shift your soul emphasis into the “mind area” and from there control the physical body instead of controlling it (as is now the case) by a great effort of soul control from soul levels. This is a hint to the way of release for you.

Lẽ tất nhiên còn có nhiều đặc tính và khuynh hướng khác nữa, nhưng tôi chỉ nêu ra những loại đặc tính hữu ích nhất đối với em. Tôi muốn nhắc nhở em rằng cung 4, khi nó là một thành phần của bộ máy phàm ngã, là sự biểu lộ ý muốn thương yêu (dù trên ý nghĩa vật chất hay tâm linh). Bởi vậy, nó liên kết với cung 1 qua sự nhấn mạnh ý chí của nó. Do đó, em sẽ không khó khăn để dời trọng điểm của linh hồn qua “lãnh vực trí năng” và từ đó kiểm soát thể xác thay vì kiểm soát nó bằng nỗ lực lớn của sự kiểm soát linh hồn từ những cấp độ linh hồn. Đó là một điểm gợi ý cho em về phương pháp giải tỏa các chướng ngại.

However, as you seek to bring about this emphasis, remember always, my brother of old, that it must be the will-to-love which is essential to you; it is to this end that I suggest the assigned meditation. I would suggest that you concentrate upon this fourth ray , with its keynote of the will-to-love, expressed in harmony whilst in the midst of conflict. In your next incarnation, you should function through a second ray personality but this will depend upon the success of your present effort and upon your ability to grasp the outlines of your task. You have, therefore, to transmute your sixth ray devotional and fanatical tendencies into spiritual love and strength; your one-pointedness must be based on an inclusive orientation. It has, hitherto, been based on sixth ray aspiration. In the future, it must be founded on intelligent conviction—a very different thing, my brother, and mental in nature.

Tuy nhiên, hãy luôn luôn nhớ rằng, huynh đệ xưa của tôi, khi em cố gắng thực hiện điều đó, điểm cốt yếu của vấn đề phải là ý chí-yêu thương. Chính vì mục đích đó mà tôi chỉ phép tham thiền công phu mới cho em. Em hãy tập trung vào cung 4 với đặc điểm của nó là ý chí-yêu thương biểu lộ trong sự điều hòa giữa sự tranh chấp xung đột. Trong kiếp tới đây em sẽ hoạt động qua một phàm ngã thuộc cung 2, nhưng điều này sẽ còn tùy nơi kết quả của sự cố gắng hiện tại và tùy nơi khả năng nắm vững đường lối phụng sự của em. Bởi vậy, em phải chuyển hướng những đặc tính cuồng nhiệt sùng tín của cung 6 trở thành tình bác ái và sức mạnh tâm linh; sự nhất tâm của em phải đặt nền tảng trên một định hướng bao gồm. Cho đến nay, sự chuyên tâm nhất trí của em vẫn căn cứ trên sự sùng tín của cung 6. Trong tương lai, nó phải căn cứ trên niềm tin thông minh—một điều khác hẳn, huynh đệ của tôi, và có bản chất trí tuệ.

I would ask you to make a careful study of all that you can find anent the fourth ray in A Treatise on the Seven Rays and make definite application to your own mental unfoldment and a practical interpretation of its desired effects in terms of your own life. You should ask yourself the following question: What will be the effect, in the personality life upon the physical [259] plane, of an established alignment between my first ray soul, my fourth ray mentality and my physical brain?

Tôi sẽ yêu cầu em nghiên cứu cẩn thận tất cả những gì em có thể tìm thấy liên quan đến cung 4 trong bộ sách Luận về Bảy Cung và áp dụng rõ rệt vào sự khai mở trí tuệ của em và giải thích thực tế về các hiệu ứng mong muốn của nó trong cuộc sống của em. Em nên tự hỏi mình câu hỏi sau: Điều gì sẽ có hiệu lực, trong cuộc sống phàm ngã trên cõi trần gian, về sự liên kết đã được thiết lập giữa linh hồn cung 1, thể trí cung 4 và bộ não vật lý của tôi?

Do đó tôi cho em bài tham thiền sau đây:

I assign, therefore, the following meditation:

1. Achieve alignment, conscious fusion and stability.

2. Then definitely and consciously shift your attention into the mental body….

3. Next, consider the pairs of opposites with which your personality must deal in this life. Do this by the aid of your fourth ray mental body.

4. Visualise these pairs of opposites as two high mountains, separated by a narrow pass between them; this is, for you, the symbol of “the narrow way.”

1. Đạt được sự chỉnh hợp, hợp nhất có ý thức và ổn định.

2. Một cách xác định và có ý thức chuyển sự chú ý của em vào thể trí ….

3. Kế đến, hãy xem xét các cặp đối lập mà phàm ngã của em phải giải quyết trong cuộc sống này. Làm điều này bằng sự trợ giúp của thể trí cung 4 của em.

4. Hình dung những cặp đối lập này như hai ngọn núi cao, cách nhau bởi một lối đi đi hẹp giữa chúng; đối với em, đó là biểu tượng của “con đường hẹp”.

5. See these mountains, standing on either hand, one in the shade and the other in the light. See the narrow way between as a golden pathway. Then picture yourself as “passing between.” As you do this remember that your soul is observing you, the personality, progressing on this Middle Way.

5. Thấy những ngọn núi này, đứng ở bên hai tay, một trong bóng râm và một trong ánh sáng. Thấy con đường hẹp giữa như một con đường vàng. Sau đó, hãy tưởng tượng em “đi qua giữa”. Khi em làm điều này, hãy nhớ rằng linh hồn em đang quan sát em, phàm ngã, đang tiến trên Trung Đạo này.

6. Then take the following seed thoughts for careful reflection:

1st month—I stand in light, the One Who can observe.

2nd month—The distant, wandering one, who is my little self, I call to me.

3rd month—Between the Pillars of the Way, I pass. I leave these twain on either hand.

4th month—The Middle Way leads to a bridge and on that bridge I stand.

5th month—And on that bridge I meet my Self.

6th month—And thus the two are one and harmony is now established.

6. Sau đó lấy những ý tưởng hạt giống sau đây để suy nghĩ cẩn thận:

Tháng đầu tiên—tôi đứng trong ánh sáng, Đấng có thể quan sát.

Tháng thứ hai—Người xa lạ, lang thang, vốn là bản ngã nhỏ bé của tôi, tôi gọi cho tôi.

Tháng thứ 3—Giữa các Trụ Cột Của Con Đường, tôi vượt qua. Tôi rời cặp đôi ở cả hai bên tay.

Tháng 4— Con đường Trung đạo dẫn đến cây cầu và tôi đứng trên cây cầu.

Tháng thứ 5—Và trên cây cầu đó tôi gặp Cái Ngã của tôi.

Tháng thứ 6—Và thế hai là một và sự hài hòa đã được thiết lập.

February 1939

MY BROTHER:

In my last communication to you, I dealt very thoroughly with the problem of your “manifestation within the planetary life” (as it is esoterically called) and discussed your ray equipment  at some length. You have, as sincerely and earnestly as you could, endeavoured to make the information of use in bringing about a better presentation of your soul’s objective through the medium of your daily life. This I have not failed to recognise. You have found, have you not, that one at least of the decisions to which I referred is already confronting you. The issue as yet remains undecided for the task of relinquishment is not easy. I would suggest to you that that which has to be relinquished may not be that upon which you are at this time laying the emphasis. I would remind you also that the Law of Sacrifice is ever followed by the Law of Re-Appropriation in the spiritual sense. Upon this fact I would ask you to ponder.

Trong lần liên lạc gần đây nhất với em, tôi đã đề cập rất kỹ lưỡng vấn đề “sự biểu hiện bên trong cuộc sống của hành tinh” (như nó được gọi một cách bí truyền) và thảo luận khá dài về cấu trúc cung [260] của em. Em đã có thể, với sự thành thật và nghiêm túc nhất có thể, cố gắng làm cho thông tin hữu dụng trong việc đưa ra một sự thể hiện tốt hơn về mục đích của linh hồn của em thông qua môi trường cuộc sống hàng ngày của em. Điều này không phải tôi đã không nhận ra. Em đã tìm thấy rằng ít nhất một trong những quyết định mà tôi đề cập đến đang đối mặt với em. Vấn đề vẫn chưa được quyết định vì công việc từ bỏ là không dễ dàng. Tôi muốn đề nghị với em rằng những gì phải từ bỏ em có thể không đặt trọng tâm ở thời điểm này. Tôi cũng nhắc nhở em rằng Định Luật Hy Sinh luôn theo sau bởi Định Luật Tái phân bổ theo ý nghĩa tinh thần. Về sự kiện này tôi muốn em suy ngẫm.

The world today is in such a distressing condition that the major need in every country is the appearance of “steadily shining points of light” which can illumine the way for others, dispel the gloom and produce right reaction, based upon a clear seeing of the issues involved. The smaller happenings of an individual’s life can aid him to gain facility in thus seeing and shining. In this task of dispelling the gloom, those of you who are working in my group of disciples can help set the way, aid in determining the pace and so swell the numbers—small as yet—of those who constitute the “lighted points.” To do this adequately requires a personal and group decentralisation which few of you as yet possess but for which you are struggling and must continue to struggle.

Thế giới ngày nay đang ở trong tình trạng đau buồn đến nỗi nhu cầu chủ yếu ở mỗi quốc gia là sự xuất hiện của “những điểm sáng chói ngời ổn định” có thể soi sáng đường cho người khác, xua tan sự ảm đạm và tạo ra phản ứng đúng đắn, dựa trên sự nhìn thấy rõ ràng về các vấn đề liên quan. Những diễn biến nhỏ hơn trong cuộc đời của một cá nhân có thể giúp y đạt được thuận lợi trong việc nhìn thấy như thế và tỏa sáng. Trong nhiệm vụ xua tan sự u ám này, những ai trong các em đang làm việc trong nhóm đệ tử của tôi có thể giúp thiết lập đường đi, trợ giúp việc xác định tốc độ, và do đó gia tăng con số—hiện vẫn còn nhỏ nhoi—những người tạo thành “các điểm sáng”. Để làm được điều này một cách thỏa đáng, cần phải có sự phi tập trung cá nhân và tập thể mà vài người trong số các em vẫn còn sở hữu, và em đang phải vật lộn và phải tiếp tục đấu tranh với nó.

The cultivation of a divine indifference as to where you are and what you are doing would be of peculiar value to you and you would profit much if each night you meditated for five minutes upon your capacity to demonstrate this needed spiritual detachment.

Việc vun bồi tính thản nhiên thiêng liêng về vị trí của em và những gì em đang làm sẽ có giá trị đặc biệt đối với em, và em sẽ có nhiều lợi ích nếu mỗi đêm em suy gẫm trong năm phút về khả năng của em để chứng tỏ sự buông xả tinh thần cần thiết này.

I would ask you also to follow a very brief meditation so that there may come about a more easy fusion between your soul and personality, between these two ray energies—one of which conditions you in space and the other determines you in time. The problem is not an easy one, because your first ray energy—combining with and subduing your sixth ray forces—will produce a great stimulation unless you adhere closely to my instructions. The effect will be felt in your astral body. This [261] stimulation is not desirable and must be avoided by you at all costs. If, therefore, you find that the use of this meditation produces an increased expression of sixth ray force and that you are becoming increasingly potent astrally, increasingly “devoted” to what you are doing, increasingly critical and irritable and increasingly fanatical—then promptly discontinue its use. Work only in the heart centre when using this suggested form and be sure no thought shifts down to the solar plexus—that open door to the astral plane. Make a short, quick alignment with the soul. Know yourself to be, in truth, the One Whose nature is spiritual detachment and isolation (not separativeness or division), then pause and stabilise yourself in that consciousness. In the secret place within the heart, let the personal self meet the real Self face to face and let it there dedicate itself to the service of the soul with deep consecration, devoted love and fluidic intent. By fluidic, I mean the willingness to do what the soul requires, when registered and recognised by you as the next duty.

Tôi muốn yêu cầu em thực hành bài tham thiền rất ngắn để có thể đạt sự hòa hợp dễ dàng hơn giữa linh hồn và phàm ngã của em, giữa hai năng lượng cung—một kiểm soát em trong không gian và một xác định em trong thời gian. Vấn đề không dễ dàng bởi vì năng lượng cung 1 của em—kết hợp với và làm giảm sức mạnh của cung 6— sẽ tạo ra sự kích thích lớn trừ khi em tuân thủ chặt chẽ các hướng dẫn của tôi. Ảnh hưởng sẽ được cảm nhận trong thể cảm xúc của em. Sự kích thích này không được mong muốn và em phải tránh bằng mọi giá. Vì vậy, nếu em thấy rằng việc sử dụng bài thiền này tạo ra sự biểu hiện của lực cung 6 và em ngày càng trở nên mạnh mẽ về mặt cảm xúc, ngày càng “tận hiến” cho những gì em đang làm, ngày càng trở nên phê phán và cáu kỉnh, ngày càng cuồng tín hơn—hãy ngưng sử dụng nó. Chỉ làm việc ở luân xa tim khi sử dụng hình thức gợi ý này, và chắc chắn rằng không có tư tưởng nào chuyển xuống tùng thái dương—cánh cửa mở vào cõi trung giới. Thực hiện một sự chỉnh hợp nhanh, ngắn với linh hồn. Thực tế, biết mình là Đấng mà bản chất là không bám chấp và sự cô lập tinh thần (không phải chia rẻ hay phân chia), sau đó tạm ngừng và ổn định trong ý thức đó. Ở nơi chốn bí mật trong trái tim, hãy để cho phàm ngã gặp Chân ngã, mặt đối mặt, và ở đó hãy để nó dâng hiến bản thân cho công việc phụng sự linh hồn với sự dâng hiến sâu sắc, tình thương sùng kính và ý định linh hoạt. Nói linh hoạt, tôi muốn nói đến sự sẵn lòng làm những gì linh hồn đòi hỏi, khi em ghi nhận và công nhận là nhiệm vụ trước mắt.

Let not the glamour of attainment of your service goals, brother of old, blind your eyes to the need for further and constant training. The disciple oft becomes absorbed in the work to be done to such an extent that he forgets that the outer life of service will become arid and full of personality unless it is paralleled by a growing sensitivity to the impulses of the soul. That soul is love and understanding. Cease not to work at the problem of true spiritual perception and be not so occupied with the task of service that you neglect the lessons which you yourself must learn. Live as you teach and keep your values clear. You have done good and faithful service and helped many. Take help yourself without unduly emphasising in your own consciousness your own need.

NOTE: This disciple has never wavered and is earnestly endeavouring to work for the Tibetan and to tread the Path of Discipleship under His instruction.

Đừng để ảo cảm của việc đạt được các mục tiêu phụng sự của em làm em mù lòa trước nhu cầu của sự huấn luyện liên tục và liên tục, hỡi huynh đệ xưa của tôi. Người đệ tử thường đắn chìm trong công việc phải làm đến mức y quên rằng cuộc sống bên ngoài của công cuộc phụng sự sẽ trở nên khó khăn và đầy rẫy phàm ngã trừ khi nó song hành với sự nhạy cảm ngày càng tăng lên với những động lực của linh hồn. Linh hồn đó là tình thương và sự hiểu biết. Đừng ngừng làm việc với vấn đề nhận thức tâm linh thực sự và không bị lôi cuốn bởi nhiệm vụ phụng sự mà bỏ qua những bài học mà chính bản thân em phải học. Hãy sống như em dạy và giữ giá trị của em rõ ràng. Em đã làm công việc phụng sự tốt lành và trung kiên và đã giúp đỡ rất nhiều người. Hãy tự giúp mình mà không bận tâm quá mức đến nhu cầu đó trong tâm thức của em.

GHI CHÚ: Người đệ tử này không hề hoang mang, dời đổi và vẫn tích cực cố gắng làm việc với Chân Sư Tây Tạng trên đường Đạo của người đệ tử dưới sự chỉ dẫn của Ngài.

***************************

 

Leave Comment