Lịch sử bí truyền của người Do Thái -2

Bài được trích từ The Externalisation of the Hierarchy, đề cập đến lịch sử của chủng tộc Do Thái truy nguyên đến Thái dương hệ thứ nhất. Các bạn có thể đọc bài này cùng với phần 1 và bài Dân Tộc Do Thái và Bài học Nhân Quả.

*****************

We come now, for a brief moment, to a consideration of the Jewish question. Remember that it is an interesting fact that the Jews are found in every land without exception, that their influence is potent and widespread (far more so than they themselves are willing to recognise), and that they wield most potently that peculiar concretisation of energy which we call money. They constitute, in a strange manner, a unique and distinctly separated world centre of energy. The reason for this is that they represent the energy and the life of the previous solar system. You have often been told how, at the close of this solar system, a certain percentage of the human family will fail to make the grade and will then be held in pralaya, or in solution, until the time for the manifestation of the next and third solar system comes around. Then they will constitute the advanced guard and the symbol of the coming humanity of that system.

Bây giờ, chúng ta sẽ xem xét vấn đề Người Do Thái trong chốc lát. Hãy nhớ rằng đó là một sự kiện đáng chú ý khi người Do Thái có mặt ở mọi vùng đất không trừ nơi nào cả, rằng ảnh hưởng của họ rất mạnh và lan rộng (nhiều hơn là chính họ sẵn sàng công nhận), và rằng họ nắm giữ tiềm năng phong phú về năng lượng được cụ thể hoá một cách đặc biệt mà chúng ta gọi là tiền bạc. Bằng một cách thức lạ kỳ, họ tạo ra một trung tâm năng lượng tách biệt và độc đáo trên thế giới. Lý do của việc này là họ tiêu biểu cho năng lượng và sự sống của Thái Dương Hệ trước. Bạn thường được dạy rằng, vào lúc kết thúc thái dương hệ này, trong gia đình nhân loại có một tỷ lệ phần trăm nào đó sẽ không đủ trình độ giải thoát và bấy giờ sẽ bị giữ lại trong chu kỳ qui nguyên hay là ở vào trạng thái dung giải (solution), cho đến lúc cuộc biểu lộ của Thái Dương Hệ thứ ba kế tiếp lại đến. Bấy giờ họ sẽ họp thành đội ngữ tiến hoá và tượng trưng cho nhân loại mai sau của Thái Dương Hệ đó.

The same thing occurred in the system before this one and those whom we now call the Jews (a purely modern name and distinction, as I tried to show in the last few pages of A Treatise on the Seven Rays, Vol. I, Esoteric Psychology), are the descendants of that earlier group which was held in pralaya between the first and second solar systems. If you will remember that the third ray governed that system and also governs the Jewish race, if you bear in mind that that system was occupied with [Page 77] the divine aspects of matter only and with external conditions, and that the Jews were the highest product of that system you can come to an understanding of the Jew, his separateness, his desire for racial purity and his interest in that which is commercial and tangible. The Jew, down the ages, has insisted upon being separated from all other races but he brought over from the previous system the knowledge (necessary then but obsolete now) that his race was the “chosen people.” The “Wandering Jew” has wandered from System One to this where he must learn the lesson of absorption and cease his wandering. He has insisted upon racial purity, for that was his major problem in early Lemurian times when the race came into a world that had in it no human beings, for it was before the coming of the Lords of Flame; this insistence has been carried down the ages and has governed the rules of marriage and the preparation of food instead of being dropped (as it should have been) thousands of years ago.

Cùng một sự việc như thế đã xảy ra trong Thái Dương Hệ trước Thái Dương Hệ này, và những người mà bây giờ chúng ta gọi là người Do Thái (một danh xưng và cách phân biệt hoàn toàn hiện đại, như tôi đã cố gắng nêu ra trong một vài trang chót của Luận Về Bảy Cung, quyển I, Tâm Lý Học Nội Môn), là các con cháu của nhóm người trước kia đã bị kẹt lại trong kỳ qui nguyên giữa Thái Dương Hệ thứ nhất và thứ hai. Nếu bạn nhớ lại rằng cung ba chi phối Thái Dương Hệ trước và cũng chi phối giống dân Do Thái, nếu [77] bạn ghi nhớ rằng Thái Dương Hệ đó chỉ bận tâm đến các trạng thái thiêng liêng của vật chất và bận tâm đến các tình trạng bên ngoài, và rằng dân Do Thái (the Jews) là sản phẩm cao nhất của Thái Dương Hệ đó, thì bạn có thể đi đến chỗ hiểu được về dân Do Thái, tính cách ly của giống dân này, ước muốn có được sự thuần khiết về chủng tộc của họ và sự chú tâm của giống dân này vào những gì có liên quan đến thương mại và có tính cách thiết thực. Qua bao thời đại, dân Do Thái cứ khăng khăng tách ra khỏi tất cả các chủng tộc khác, chỉ vì dân tộc này đã mang theo từ Thái Dương Hệ trước cái tri thức (lúc đó là cần thiết, nhưng giờ đã lỗi thời) rằng chủng tộc Do Thái là “dân tộc được tuyển chọn”. Dân “Do Thái Lang Thang” (the “Wandering Jew”) đã đi một cách vô định từ Thái Dương Hệ thứ nhất đến Thái Dương Hệ này, nơi đây người Do Thái phải học bài học hoà nhập, và ngưng việc đi lang thang của mình. Dân Do Thái đã đòi hỏi giữ sự thuần khiết cho chủng tộc mình, vì đó là vấn đề chính của dân tộc này vào đầu thời Lemuria, khi mà giống dân này thừa hưởng một thế giới chưa có con người vì đó là trước khi có sự giáng nhập của các Hoả Tinh Quân; việc đòi hỏi này đã được truyền xuống qua các thời đại và đã chi phối các luật kết hôn, ngoài ra còn có việc lo liệu cho có thức ăn thay vì được bỏ xuống (lẽ ra phải được như vậy) như cách đây hàng ngàn năm.

It is these facts (unknown to the modern Jew) which has militated against him down the years and made it possible for the forces of separativeness and of hate, to use the Jewish race to stir up world difficulty, and thus bring to a crisis the basic human problem of separation. When humanity has solved the Jewish problem (with the understanding cooperation of the Jew) and overcome ancient antipathies and hatreds, it will do so by fusing the problem in one vast humanitarian situation. When that happens, the problem will be rapidly solved and one of the major difficulties will disappear off the face of the earth. Racial fusion will then be possible. Our earth humanity and the group of human beings who are far more ancient in their origin than we are, will form one humanity and then there will be peace on earth.

Chính các sự kiện này (người Do Thái hiện đại không hề biết) đã cản trở dân Do Thái suốt nhiều năm và có thể tạo ra các mãnh lực chia rẽ và hận thù, để dùng giống dân Do Thái khuấy động lên nỗi khó khăn trên thế giới, và như vậy đưa tới cuộc khủng hoảng cho vấn đề chia rẽ cơ bản của nhân loại. Khi nhân loại đã giải quyết được vấn đề Do Thái (với sự hợp tác có hiểu biết của dân Do Thái) và vượt qua được các ác cảm và hận thù xưa cũ, điều đó sẽ tác động như thế bằng cách pha trộn nỗi khó khăn vào một tình hình nhân bản rộng lớn. Khi điều đó xảy ra, vấn đề sẽ được giải quyết nhanh chóng và một trong các nỗi khó khăn chính sẽ biến mất khỏi mặt địa cầu. Sự hoà hợp chủng tộc bấy giờ mới có thể xảy ra. Nhân loại trên địa cầu chúng ta và nhóm người có cội nguồn rất cổ xưa hơn chúng ta, sẽ hợp lại thành nhân loại duy nhất và lúc đó sẽ có được hoà bình trên địa cầu. [78]

 

Why our planet and this solar system should have been constituted the nursery for the seeds of separativeness and why this remnant of humanity, far more advanced than ours, should have been destined to work out its future on our earth, is hid in the knowledge of the Lord of Shamballa, and is unattainable knowledge for you and, indeed, for many [Page 78] in the Hierarchy. It is simply a fact to be accepted by you. The solution will come, as I said, when the races regard the Jewish problem as a humanitarian problem but also when the Jew does his share of understanding, love and right action. This he does not yet do, speaking racially. He must let go of his own separative tendencies and of his deep sense of persecution. He will do this latter with great facility, when he grasps, as a race, the significance and inevitability of the Law of Karma, and from a close study of the Old Testament and of the acts and deeds there claimed by him as his racial acts and deeds (conquest, terrorism and cruelty), realises that the law is working out and incidentally releasing him for a greater future. There must, at the same time, be a realisation by the Jew and Gentile of equal responsibility and equal liability for the present world difficulty.

Tại sao hành tinh chúng ta và Thái Dương Hệ này lại trở thành chỗ nuôi dưỡng các mầm mống chia rẽ và tại sao phần còn lại này của nhân loại, tiến hoá hơn chúng ta nhiều, lẽ ra được định trước để vạch ra tương lai của nhân loại trên địa cầu chúng ta, lại bị ẩn giấu trong sự hiểu biết của Đấng Cai Quản Shamballa, và sự hiểu biết này, không thể đến được với bạn và thực ra với nhiều vị trong Thánh Đoàn nữa. Đó chẳng qua là một sự kiện phải được bạn chấp nhận mà thôi. Cách giải quyết sẽ đến, như tôi đã nói, khi nhân loại xem vấn đề Do Thái như là một vấn đề nhân đạo chỉ khi nào dân Do Thái cũng góp phần mình vào sự cảm thông, tình thương và hành động đúng đắn. Nói về mặt chủng tộc, người Do Thái chưa làm được điều này. Họ phải từ bỏ các khuynh hướng chia rẽ của riêng mình và từ bỏ ý thức quấy nhiễu ăn sâu của mình. Về sau, họ sẽ làm được điều này một cách rất dễ dàng, khi nào, với tư cách một chủng tộc, họ hiểu được ý nghĩa và tính tất yếu của Luật Nghiệp Quả, và do việc nghiên cứu kỹ về Kinh Cựu Ước và về hành động và việc làm mà họ xem như là các hành vi và các việc làm (có tính chất xâm lăng, khủng bố và tàn bạo) thuộc về chủng tộc họ, họ nhận ra rằng thiên luật đang diễn tiến và tình cờ đưa họ vào một tương lai to tát hơn. Đồng thời đó phải là nhận thức của người Do Thái và người không Do Thái (Gentile) về trách nhiệm đồng đều đối với nỗi khó khăn hiện nay trên thế giới.

 

The two forces to which I have been referring must, therefore, be taken into account by all disciples as they seek to serve in this critical cycle; these two forces must also be taken into your calculations as you start this new group work or your wrong idealisms and thoughts may hinder the group work. You must recognise theoretically the five forces (three major and two minor) which meet and clash in the human family at this time. It has been necessary for me to bring these facts to your attention. If disciples are to do group work together on mental levels, they must clear their minds of prejudice, hatreds and any tendency to superiority and criticism. You cannot work, as a group, if these ideas and thoughts are present, and I am preparing now to teach you some of the first stages of group work and usefulness. It would not have been necessary for me to deal with these world problems if you had been immune from emotional reactions to them, but very few of you have your minds clear from prejudice and free from hatred. Those few make the work possible and it is also possible for the rest of you to detach your minds from undue influence and wrong ideas.

 

Do đó, hai mãnh lực mà tôi đã đề cập đến phải được mọi đệ tử xem xét khi họ tìm cách phụng sự trong chu kỳ có tính cách quyết định này, hai mãnh lực này cũng phải được bạn cân nhắc kỹ khi bạn bắt đầu công việc của nhóm mới này, nếu không chủ nghĩa lý tưởng và các ý tưởng sai lầm của bạn có thể làm cản trở công việc của nhóm. Về mặt lý thuyết bạn phải nhận biết được năm mãnh lực (ba chính yếu và hai thứ yếu) đang đáp ứng và va chạm trong gia đình nhân loại vào lúc này. Theo tôi bạn cần chú ý đến các sự kiện này. Nếu các đệ tử phải làm công tác tập thể chung với nhau trên các phân cảnh của cõi trí thì họ phải tẩy sạch thể trí của mình cho hết các thành kiến, hết oán thù và bất cứ khuynh hướng nào đưa đến sự tự tôn và chỉ trích. Với tư cách một nhóm bạn không thể làm việc được, nếu còn nuôi các ý tưởng này, và hiện giờ tôi đang chuẩn bị để giảng dạy cho bạn một số giai đoạn đầu tiên về công việc và sự hữu ích của nhóm. Theo tôi không cần bàn đến các vấn đề thế giới này nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi các phản ứng tình cảm đối với chúng, nhưng rất ít người trong các bạn có được thể trí không còn vướng bận thành kiến và oán thù. Một số ít có thể làm được việc đó và số còn lại trong các bạn cũng có thể tách trí bạn khỏi ảnh hưởng không đúng và các ý tưởng sai lầm. [EOH 77]

Leave Comment