Luân xa (Phần XVIII) – Điểm đạo (tiếp theo)

Trong quyển sách đầu tiên của đức D.K (viết qua trung gian của bà A.A. Bailey)– quyển Điểm đạo trong Nhân loại và Thái dương hệ–Ngài tiết lộ cho thế gian những sự thật huyền nhiệm của các lễ điểm đạo, về Thánh đoàn, về con đường đệ tử. Chủ yếu chính của quyển sách là nhằm đính chính lại những sai lạc phổ biến trước đó và cung cấp cho công chúng một cái nhìn đúng đắn về Thánh đoàn. Trước đó Bà H.P. Blavatsky có tiết lộ cho thế gian biết về Thánh đoàn nhưng, như lời Ngài nói, Bà trình bày không mạch lạc và không theo một trình tự nào cả.

 Initiation, Human and Solar was intended to bring the fact of the Hierarchy to public attention.  This had been done by H.P.B. by inference and statement but not in any sequential form.

Các Nhà Thần triết về sau lại diễn đạt giáo lý trên sai lạc và đã phạm một số sai lầm cơ bản:

This teaching was misinterpreted by the later theosophical leaders and they made certain basic mistakes.

Những điểm sai lầm của hội Thần Triết mà Ngài chỉ rõ ra là:

 1. Họ đã mô tả các Chân sư với đặc tính không hề sai, những điều này không thể có được bởi vì chính các Chân sư cũng đang tiến hóa.
 2. Giáo huấn họ đưa ra đã cổ vũ cho một sự chăm chú vào việc phát triển vị ngã, và quan tâm quá nhiều đến sự khai mở và giải thoát cá nhân.
 3. Những người được nêu lên như là các điểm đạo đồ và các cao đồ thì hoàn toàn là những người tầm thường, không có ảnh hưởng gì bên ngoài Hội Thần Triết.
 4. Người ta đã nhấn mạnh đến lòng sùng kính hoàn toàn đối với các Chân sư — tức là tôn sùng khía cạnh phàm ngã của các Ngài,
 5. Họ cũng cho thấy rằng các Chân sư đang can thiệp vào sinh hoạt tổ chức của nhiều nhóm huyền bí khác nhau đã tự xưng là đang làm việc dưới sự điều hành của các Ngài

 Initiation, Human and Solar was intended to bring the fact of the Hierarchy to public attention.  This had been done by H.P.B. by inference and statement but not in any sequential form.  The [Page 246] Theosophical Society had taught the fact of the Masters, though H.P.B. (in her communications to the Esoteric Section) stated that she bitterly regretted so doing.  This teaching was misinterpreted by the later theosophical leaders and they made certain basic mistakes.  The Masters Whom they portrayed were characterised by an impossible infallibility because the Masters are Themselves evolving.  The teaching given endorsed an engrossing interest in self-development and an intense focussing on personal unfoldment and liberation.  The people who were indicated as initiates and senior disciples were entirely mediocre people with no influence outside the Theosophical Society itself.  Complete devotion to the Masters was also emphasised—devotion to Their personalities, and these Masters were also shown as interfering with the organisation life of the various occult groups which claimed to be working under Their direction.  They were made responsible for the mistakes of the leaders of the groups who took refuge under such statements as: The Master has instructed me to say, etc., the Master wants the following work to be done, or the Master wants the membership to do thus and so.  Those who obeyed were regarded as good members; those who refused to be interested and obedient were looked upon as renegades.  The freedom of the individual was constantly infringed and the weaknesses and ambitions of the leaders were alibied.  Knowing all this well, A.A.B. refused to be a party to any such constantly recurring activity, for such is the history of practically all the known occult groups which attract the attention of the public.  Even had I wanted to work in such a way (which no one affiliated with the Hierarchy ever does), I would have found no collaboration from her. [Tự truyện chưa hoàn tất trang 246]

Trong đoạn văn trên, đức D.K nhấn mạnh rằng Hội Thần Triết đã sai lầm khi cho rằng các Chân sư tuyệt đối không hề sai. Ngài nói điều nầy không thể có được (impossible infalliblity), bởi vì bản thân các Chân sư cũng đang tiến hóa. Có lẽ chúng ta chúng ta nên suy gẫm kỹ để hiểu đúng điều nầy. Khi đạt đến lần điểm đạo thứ năm, con người đã đạt đến mức hoàn thiện mục tiêu của hệ địa cầu (Earth Scheme):

After the fifth initiation the man is perfected as far as this scheme goes, though he may, if he will, take two further initiations.

và trình độ của các Ngài so với chúng ta cũng giống như trình độ của chúng ta hiện nay so với trình độ tiến hóa của một con thú. Tuy nhiên, điều nầy không có nghĩa là các Vị Chân Sư không hề sai. Chữ infallibility hàm ý các Ngài hoạch định, thực hiện những công việc không phải lúc nào đúng như các Ngài tiên liệu, mong muốn, bởi vì những trở lực, bởi vì tự do ý chí của nhân loại. Ví dụ đức D.K thử nghiệm tổ chức các đệ tử của Ngài thành nhóm 24 đệ tử, nhưng cuộc thử nghiệm, như Ngài nói, đã là một thất bại… Chứ ở cấp bậc Chân Sư các Ngài không thể làm những điều sai lầm xấu xa được. Đức D.K cũng nói rằng ngay cả bản thân đức Christ cũng không thể biết trước được phản ứng của nhân loại bởi vì nhân loại có tự do ý chí của mình, và các Ngài không thể can thiệp tác động lên sự tự do ý chí đó. Do đó, có những kế hoạch của Thánh đoàn không xảy như các Ngài tiên liệu, mặc dầu chung cuộc Thiên Cơ sẽ được thực hiện.

Trong bài trước, chúng tôi có trích một đoạn trong Initiation: Human and Solar, trong đó Ngài nói các khả năng các vị điểm đạo đồ sa ngã, và thực tế đã xảy ra một số trường hợp như vậy:

Điểm đạo đồ có thể, và đã sa ngã, và do đó bị luật nhân quả điều chỉnh. Khi sa ngã, họ có thể gây tổn thương đến nhóm, và do đó bị luật nhân quả tác động tác động điều chỉnh, và họ phải chuộc lại những lỗi lầm nầy trong việc phụng sự kéo dài sau nầy, trong khi các thành viên của nhóm, ngay cả khi không có ý thức, áp dụng điều luật nầy. Sự tiến bộ của nhóm sẽ bị trở ngại và trì hoãn trầm trọng, họ phải tốn nhiều thời gian để giải toả nghiệp quả với những cá nhân bị tổn thương.

That all initiates measure not up to this standard may be ascribed to several things, but the note they sound should be on the side of righteousness; the recognition of their own shortcomings which they will evidence will be sincere and public, and their struggle to conform to the highest standard will be known, even though perfection may not be achieved. Initiates may, and do, fall, and thereby incur the working of the law in punishment. They may, and do, by this fall injure the group, and thereby incur the karma of readjustment, having to expiate the injury through later prolonged service, wherein the group members themselves, even though unconsciously, apply the law; their progress will be seriously hindered, much time being lost in which they must work out the karma with the injured units.(Initiation: Human and Solar trang 83)

Ngài nhấn mạnh, bởi vì họ là điểm đạo đồ nên nếu họ sa ngã, nghiệp quả của họ nặng nề hơn nhiều so với người thường, bởi vì họ đã được đặc ân tiếp cận với những mãnh lực mạnh mẽ, và họ đã được truyền dạy những hiểu biết về các định luật của Tạo hóa. Sự sa ngã có thể xảy ra trong hàng ngũ các điểm đạo đồ bậc 1 và bậc 2. Ngài nói các cuộc điểm đạo lần 1 và lần 2 là các Cuộc Điểm Đạo ở Ngưỡng Cửa (Initiations of the Threshold), và do đức Christ chủ trì điểm đạo. Các điểm đạo đồ bậc 1 và 2 được xem là các điểm đạo đồ tập sự (Probationary Initiates). Ở kỳ điểm đạo lần thứ ba chính đức Sanat Kumara chủ trì lễ điểm đạo, và người điểm đạo đồ khi đó được coi là Điểm đạo đồ chính thức.

I would here remind you that the third initiation is regarded by the Hierarchy as the first major initiation, and that the first and second initiations are initiations of the Threshold. [Rays and Initiations trang 41]

Trong quyển Đường đạo trong kỷ nguyên mới, quyển II,  Ngài có kể cho các đệ tử nghe về một kiếp trước của bà H.P. Blavatsky, khi là Cagliostro (2-6-1743 – 26-8-1795) tại Ý do một sai sót của mình đã gây tác động lớn Ashram của Chân sư Morya và của cả Thánh đoàn trong một thời gian dài, và chỉ mới phai lạt dần gần đây trong thế kỷ 20:

Cần nhớ rằng không một cuộc tấn công (attack) nào lên các Ashram của các Chân sư xuất phát từ cá nhân cả. Những nỗ lực tương đối yếu ớt của một cá nhân không đủ sức tác động lên đời sống hữu thức của các Ashram. Điều xấu xa phải xuất phát từ một nhóm, tuy rằng nó tác động thông qua trung gian một đệ tử. Đó là một vấn đề hoàn toàn khác. Người đệ tử có thể làm điều nầy do sử dụng sai lạc hạ trí với quan năng lý luận của mình, biến đen thành dường như là trắng và chứng tỏ rằng những thiện ý lại chịu trách nhiệm cho những năng lực phân phối cái xấu.Hoặc là người đệ tử do bị ảnh hưởng của huyễn cảm (glamours) khiến cho điều xấu len vào, miễn là cái xấu đó xuất phát từ một nhóm. Ví dụ những tác hại mà H.P.B gây lên Ashram của Chân sư Morya trong kiếp trước của mình khi là Cagliostro chỉ mới phai nhạt gần đây, và ảnh hưởng của nó tác động lên cả Thánh đoàn. Các tác hại nhắm vào Ashram của tôi dễ bị hóa giải hơn, bởi vì Ashram [của tôi] có khả năng đẩy lùi cái xấu. Các cuộc tấn công lên Ashram [cung 2] dễ bị hóa giải bằng tinh thương và hiểu biết, điều khó thực hiện với một Ashram cung 1.

It must be remembered that none of this is a personality or an individual attack upon an Ashram. The relatively feeble efforts of a person are unavailing and make no real impact upon the conscious life of the Ashram. The evil released must emanate from a group, though it is released through the agency of an individual disciple. That is a totally different matter. A disciple may do this through misuse of the lower mind and its rationalising capacity, which can make black to appear white and prove that good intention is responsible for evil-distributed energy; or the disciple can let in evil under the influence of glamour, provided again that it is group evil. In these ways, the disciple simply turns the key, and group evil enters. For instance, the harm done to the Ashram of the Master Morya by H.P.B. in his earlier incarnation as Cagliostro, is only now fading out, and its [Page 332] repercussions affected the whole Hierarchy. The harm attempted on my Ashram has been more easily offset, and the source of hate which it represented failed in its attempt because of its general ill repute. It has been offset by love and understanding which is not so easily the case in a first ray attack. [Discipleship In the New Age II trang 332]

330px-Giuseppe_Balsamo

Alessandro Cagliostro

 

Ngày 27 tháng 12 năm 1789, Cagliostro bị bắt và giam cầm tại Castel Sant’Angelo. Sau đó Ông bị tuyên án tử hình vì là thành viên của hội Tam điểm. Sau đó đức Giáo hoàng thay đổi bản án, biến thành tù chung thân và giam cầm Ông tại Castel Sant’Angelo. Ông tìm cách vượt ngục, bị chuyển đến Fortress of San Leo, và chết sau đó ít lâu. Bạn cũng lưu ý một điều lạ lùng là Ngài dùng His earlier incarnation thay vì Her earlier incarnation để viết về bà H.P.B. Có vài trường hợp trong các sách của Ngài sử dụng pronoun He hay His khi nói về bà H.P. Blavatsky. Chúng tôi phỏng đoán có thể hiện nay bà H.P.B đã tái sinh dưới một hình thể người nam nên Ngài mới dùng ngôi ba nam, hoặc có thể còn có các nguyên nhân bí ẩn khác…

Dường như cuộc đời của các điểm đạo đồ luôn luôn là các cuộc đời đầy sóng gió. Có lẽ họ phải trả nhanh những nghiệp quả xấu của vô vàn kiếp trước đó, trước khi đạt đến bậc giải thoát. Ví dụ như trường hợp Đức Jesus bị đóng đinh trên thập tự giá, Cagliostro, Chân sư Người Anh trong tiền kiếp là Thomas More bị chém đầu trong thế kỷ 16, Giordano Bruno (tiền kiếp của bà Annie Besant) bị hỏa thiêu bởi tòa án dị giáo…

Tượng kỷ niệm nơi Giordano Bruno bị hỏa thiêu ở Ý

Tượng kỷ niệm nơi Giordano Bruno bị hỏa thiêu ở Ý

2 Comments

 1. jupiter nguyen

  Các vị chân sư cũng có thể mắc sai lầm nhưng nếu có thì tôi nghĩ cũng ít thôi chứ không nhiều như chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta sống một cách ít sai lầm hơn, tốt đẹp hơn ? Mặc dù giáo lý của Khổng Tử là sai lầm và phá hoại ( tôi đã đọc Ngũ Thơ và Tứ Kinh của họ và thấy nó có nhiều sai lầm , độc hại ) nhưng một con người tầm thường với vô số lời nói sai lầm và tai hại như Khổng Tử cũng nói được một câu nói rất hay và rất nổi tiếng , câu nói đó là : ” điều gì mình không muốn xảy đến với mình thì đừng có gây ra điều có cho người khác ” , và tôi nghĩ nếu mình có thể áp dụng câu nói đó vào cuộc sống hàng ngày thì mình sẽ tránh gây ra nhiều điều sai lầm và tội lỗi. Chúng ta cũng phải để ý đến tư tưởng , lời nói và hành động của mình trong mỗi ngày nữa vì tư tưởng , lời nói và hành động của mình sẽ tạo ra định mệnh ( hay số phận ) của mình, Lão Tử đã hiểu rõ điều đó khi ông viết : ” Watch your thoughts, they become words. Watch your words, they become actions. Watch your actions, they become habits. Watch your habits, they become character. Watch your character, it becomes your destiny. ” , có thể dịch là ” tư tưởng trở thành lời nói, lời nói trở thành hành động, hành động trở thành thói quen, thói quen trở thành tính cách, và tính cách của bạn tạo ra vận mạng ( hay số phận ) của bạn. “

  • webmaster

   Có lẽ tôi không đồng ý với ý kiến của bạn là “giáo lý của Khổng Tử là sai lầm và phá hoại ( tôi đã đọc Ngũ Thơ và Tứ Kinh của họ và thấy nó có nhiều sai lầm , độc hại )”. Bậc Thánh nhân được nhân loại tôn kính như đức Vạn thế sư biểu không thể dạy những gì sai lầm và độc hại được. Có lẽ cần phân biệt được những gì mà đức Khổng tử trực tiếp giảng dạy (nói và viết) và những gì mà các triều đại Vua Chúa về sau gán cho Ngài. Đức D.K có viết trong quyển “Cosmic Fire” rằng Khổng Tử đã là một Chân sư của Thánh đoàn:

   Finally, when a movement is instituted by the Lodge, working in connection with the fourth root race; it will [Page 1080] also be part of the stimulative process, and will result in the rendering radioactive of some of the foremost thinkers of that race. It will be their day of opportunity, and so great is the importance attached to this that a Member of the Lodge, Confucius as he has been called in the past, will incarnate in order to superintend the work. The preliminary steps are being taken now, and Egos are coming in who will endeavour to direct the energies of this race on to the right line though the peak of the cycle of stimulation will not be until the middle of the next century. It is needless for me to point out that all such movements are first felt as disturbing, and only when the dust of turmoil, and the noise of clashing forces have died away will purpose be seen emerging. This is very apparent in Russia at the present time.” (Cosmic Fire trang 1080)

   Và chúng ta cũng không nên hiểu sai câu nói của đức DK rằng các Chân sư cũng có thể sai sót… infallibility hàm ý các Ngài hoạch định, thực hiện những công việc không phải lúc nào đúng như các Ngài tiên liệu, mong muốn, bởi vì những trở lực, bởi vì tự do ý chí của nhân loại. Ví dụ đức D.K thử nghiệm tổ chức các đệ tử của Ngài thành nhóm 24 đệ tử, nhưng cuộc thử nghiệm, như Ngài nói, đã là một thất bại… Chứ ở cấp bậc Chân Sư các Ngài không thể làm những điều sai lầm xấu xa được. Có lẽ, khi đọc sách của các bậc Thánh Nhân chúng ta nên “read between the lines“.

   Thân ái.

Leave Comment