Tấm Thảm Của Thượng Đế – Tập I – Lời Nói Đầu

Tấm Thảm Của Thượng Đế – Michael D. Robbins

Nhóm sinh viên MFVN Việt dịch

Xin giới thiệu với các bạn bản dịch các chương đầu của sách Tấm Thảm Của Thượng Đế của tác giả Giáo sư Michael D. Robbins, Hiệu trưởng trường Nội môn Morya Federation. Cuốn sách này được ví như sách giáo khoa về 7 cung dành cho các sinh viên muốn đi sâu nghiên cứu về huyền linh học. 

*****************************

Ảnh bìa của Sách

Tác giả: Michael D. Robbins

 

TẤM THẢM CỦA THƯỢNG ĐẾ – Tập I

LỜI NÓI ĐẦU

       The Purpose of Tapestry of the Gods

Tapestry of the Gods was written to help students of the Ageless Wisdom discover and express their true, spiritual identity. The profound science of esoteric psychology has one great and simple message of ultimate value for all who aspire to live a soul-infused life:

BE WHO YOU ARE

Mục Đích của “Tấm Thảm của Thượng Đế”

Bộ sách “Tấm Thảm của Thượng Đế” nhằm giúp các học viên của Minh Triết Ngàn Đời khám phá và truyền tải được bản sắc tinh thần thực sự của mình. Môn khoa học sâu sắc về tâm lý học nội môn này truyền tải một thông điệp tuyệt vời và súc tích về giá trị nền tảng cho tất cả những ai khao khát sống một cuộc sống hoà nhập với linh hồn:

HÃY LÀ CHÍNH MÌNH

 

 

 

Format for Tapestry of the Gods

Cấu trúc Bộ Sách “Tấm Thảm của Thượng Đế”

Volumes I and II

Tập I và II

The first two volumes of Tapestry of the Gods are divided into seven sections, and are intended to offer students both a theoretical and practical approach to the science of the seven rays.

Hai tập đầu tiên của sách “Tấm Thảm của Thượng Đế” gồm bảy phần, nhằm cung cấp cho học viên hai phương pháp tiếp cận—lý thuyết và thực tiễn—đối với khoa học về Bảy Cung.

 

 

 

Volume I (Sections I -IV)
The Seven Rays:
An Esoteric Key to Understanding Human Nature

Tập I (Phần I – IV)

BẢY CUNG:

MỘT CHÌA KHOÁ NỘI MÔN ĐỂ HIỂU VỀ BẢN CHẤT CON NGƯỜI

 

Section I

Phần I

Section I examines the seven rays in a general and somewhat philosophical manner but, specifically with respect to their effect upon human thought, feeling and action—i.e., human behavior. Some of the most important positive and negative qualities for each ray are listed; then each of these qualities is analyzed so that students may more fully understand why a particular quality is related to a particular ray.

Phần I xem xét bảy cung một cách khái quát và có phần triết học, tuy nhiên phần này đặc biệt liên quan đến những ảnh hưởng của bảy cung lên tư tưởng, cảm xúc và hành động của con người—hay còn gọi là hành vi của con người. Một số phẩm tính tích cực và tiêu cực quan trọng nhất của mỗi cung được liệt kê và phân tích nhằm giúp các học viên có thể hiểu một cách đầy đủ hơntại sao một phẩm tính đặc trưng nào đó lại có liên quan đến một cung cụ thể nào đó.

After this introductory exploration of ray influence, a hypothesis of “ray types” is presented. Each ray is divided into two types (A and B), and the justification for doing so is examined. It is anticipated that Section I will offer students a broad, general, and thought-provoking perspective on the influence of the seven rays upon human living.

Sau phần khám phá mở đầu về sự ảnh hưởng của các cung là phần trình bày giả thuyết về “các loại cung”. Mỗi cung được chia thành hai loại (A và B), và lý do vì sao có sự phân chia ấy cũng sẽ được giải thích trong phần này. Phần I được mong đợi sẽ mang đến cho người đọc một góc nhìn rộng mở, khái quát và cũng đầy “kích thích tư duy” về sự ảnh hưởng của bảy cung đối với cuộc sống con người.

 

Section II

Phần II

Section II offers a close analysis of contrasts and similarities between the seven rays, taken two at a time. Twenty-one combinations are analyzed, irrespective of any placement within the human energy system (i.e., the rays are analyzed without specific reference to the vehicles or fields of the human energy system [soul, personality, mind, emotions, and body]). Twenty one tabulations of contrasts are presented, and following each tabulation, a searching analysis of the salient differences and similarities which distinguish each combination.

Phần II đưa ra một phân tích chặt chẽ về sự tương phản và tương đồng của bảy cung, bằng cách so sánh hai cung với nhau. Hai mốt sự kết hợp được đưa ra phân tích, bất kể vị trí nào trong hệ thống năng lượng của con người (các cung được phân tích mà không tham chiếu cụ thể trên các vận cụ hoặc các trường trong hệ thống năng lượng của con người [linh hồn, phàm ngã, thể trí, thể cảm dục và thể xác]). Hai mốt bảng về các tương phản này được trình bày, kèm theo một phần phân tích về những sự khác và giống nhau nổi bật giúp phân biệt từng cặp kết hợp.

The purpose of Section II is clarification. One of the major problems in ray analysis is simply the difficulty of telling one ray from another. Any pair of rays have many points of distinction, and a number of points in common. If these points can be clarified, the ray analyst will fall into confusion far less frequently. Ray analysts and esoteric psychologists must learn to think through the problem of ray relationships. The thoroughgoing approach utilized in Section II is intended to help them in the process.

Mục đích của Phần II là làm sáng tỏ. Một trong những vấn đề chính của việc phân tích các cung, đơn giản là khó phân biệt cung này với cung khác. Bất kỳ cặp cung nào cũng có nhiều điểm khác biệt và một vài điểm chung. Nếu có thể làm rõ được những điều này, sẽ giúp nhà phân tích cungít bị rơi vào các tình huống nhầm lẫn. Các nhà phân tích về cung và các nhà tâm lý học nội môn phải học cách suy nghĩ thấu đáo về vấn đề quan hệ giữa các cung. Trong Phần II, một cách tiếp cận tỉ mỉ sẽ được đưa ra nhằm giúp họ trong quá trình này.

 

Section III

Phần III

Section III offers a close and, hopefully, practical examination of the human energy system. Students of esotericism have actively thought and spoken about the rays for more than sixty years, but there has not been a great deal of progress in the field of ray analysis, or in the application of ray theory to psychotherapeutics. One of the reasons for this may be an insufficient understanding of the nature and function of the five fields of the human energy system: the soul field, the personality field, the mental field, the emotional field, and the etheric-physical field. How do these various fields work? What do they actually do?

Phần III cung cấp những nghiên cứu gần gũi và thực tiễn về hệ thống năng lượng của con người. Các học viên huyền bí học đã tích cực suy nghĩ, nói về bảy cung trong hơn sáu mươi năm qua, nhưng vẫn chưa đạt được nhiều tiến bộ trong việc phân tích cung, hoặc trong việc áp dụng lý thuyết về cung vào việc trị liệu tâm lý. Một trong những nguyên nhân của điều này, có thể do sự hiểu biết chưa đầy đủ về bản chất và chức năng của năm trường trong hệ thống năng lượng của con người: trường linh hồn, trường phàm ngã, trường thể trí, trường cảm dục và trường thể xác- dĩ thái. Các trường này hoạt động như thế nào? Và thực sự có tác động ra sao?

Section III does not offer a technical analysis, such as might be found in a textbook on anatomy and physiology, but it does attempt a commonsense approach to the nature and functions of each of these five fields. Certainly, it is quite impossible to understand how a ray functions when it qualifies one of the five fields, if the field itself is inadequately understood. It is anticipated that Section III will offer some simple concepts to make the human energy system more comprehensible, and the differentiated functions of each vehicle or field far more recognizable.      

Phần III không cung cấp những phân tích mang tính kỹ thuật thường bắt gặp trong các sách giáo khoa về giải phẫu và sinh lý học, nó mang đến cách tiếp cận chung đối với bản chất và chức năng của mỗi trường năng lượng. Chắc chắn rằng, hầu như không thể nào hiểu được một cung hoạt động như thế nào khi nó phẩm định một trong năm trường này, nếu bản thân trường năng lượngấy không được hiểu một cách thấu đáo. Phần III được mong đợi rằng sẽ cung cấp một số khái niệm đơn giản nhằm giúp hệ thống năng lượng trở nên dễ hiểu hơn cũng như các chức năng khác biệt của mỗi vận cụ hay trường năng lượng trở nên dễ nhận biết hơn.

 

Section IV    

Phần IV    

Section IV offers a complete analysis of the manner in which every ray affects every field of the human energy system. The only fields not discussed are the Triadic and Monadic fields, about which very little is known. Many of the combinations discussed are improbable (at least in terms of our present knowledge), but the analysis proceeds upon the assumption that it is (at least theoretically) possible for any of the seven rays to condition any of the five fields (and even the ‘ultimate field’—the Monadic field). It must be said at the outset, that much of what is presented is purely speculative, and based upon reasoning rather than direct observation. Nevertheless, a beginning is made. The ideas presented await experimental, rational or intuitive confirmation or rejection. The author hopes that serious attention will be given to devising accurate methods of proving or disproving his speculations. Achieving real accuracy in ray-assessment is a priority for all who hope to make esoteric psychology a really useful tool in humanity’s spiritual evolution.

Phần IV cung cấp một phân tích hoàn chỉnh về cách thức mà mỗi cung ảnh hưởng đến các trường trong hệ thống năng lượng của con người. Chỉ hai trường ít được biết đến là Tam nguyên tinh thần và Chân Thần, sẽ không được thảo luận trong phần này. Nhiều sự kết hợp đã được thảo luận vẫn chưa thể xác thực được (ít nhất là theo kiến ​​thức hiện tại của chúng ta), nhưng sự phân tích được trình bày này dựa trên giả định rằng (ít nhất là về mặt lý thuyết) bất kỳ cung nào trong số bảy cung đều có thể quy định bất kỳ trường nào trong năm trường (và thậm chí là ‘trường sau cùng’ —trường Chân Thần). Phải nói ngay rằng, phần lớn những gì được trình bày hoàn toàn là suy đoán, và dựa trên lý luận hơn là quan sát trực tiếp. Dù sao thì đã có một sự khởi đầu được hình thành. Những ý tưởng đã được trình bày nay chờ để được xác nhận hoặc bác bỏ, thông qua thực nghiệm, lý tính hay trực giác. Tác giả hy vọng rằng sẽ có nhiều sự quan tâm nghiêm túc để đưa ra các phương pháp chính xác trong việc chứng minh hoặc bác bỏ những lập luận của tác giả. Đạt được độ chính xác thực sự trong việc đánh giá cung luôn là ưu tiên hàng đầu của tất cả những ai mong muốn đưa tâm lý học nội môn trở thành một công cụ thực sự hữu ích trong quá trình tiến hóa tinh thần của nhân loại.

 

  Volume II (Sections V -VII)

Psychospiritual Transformation and the Seven Rays

Section V

Tập II (Phần V-VII)

SỰ CHUYỂN HOÁ VỀ TÂM LÝ TINH THẦN VÀ BẢY CUNG

Phần V

Section V offers an attempt to elucidate the process of soul/personality integration. The Tibetan has given us priceless information regarding this integration process, but he has left it to us to work out the details. Section V examines and analyzes each of the 42 usual combinations of soul and personality rays with respect to various phases of the integration process.

Phần V đưa ra một nỗ lực làm sáng tỏ quá trình tích hợp của linh hồn/phàm ngã. Chân Sư đã cung cấp cho chúng ta thông tin vô giá về quá trình tích hợp này, và nhiệm vụ của chúng ta là tìm hiểu chi tiết về nó. Phần V xem xét và phân tích mỗi trong số 42 sự kết hợp thông thường của các cung linh hồn và phàm ngã trong từng giai đoạn khác nhau của quá trình tích hợp.

The seven combinations of identical soul and personality rays are discussed, but not analyzed exhaustively. The interaction between soul and personality is examined 1) before the spiritual phase of evolution, 2) during the stage of conflict between the soul and personality rays, 3) from the perspective of the consciousness focused primarily within the soul, 4) from the perspective of the consciousness focused primarily within the personality, 5) in relation to their potential ideal expression, 6) with respect to the two integration formulae keyed to the rays in question, and 7) in relation to vocational aptitudes correlated to the two rays under discussion. Finally (8), there is presented a list of contemporary or historical (and sometimes, fictional or mythological) individuals who (in the opinion of the author) seem to embody the rays under discussion.

Bảy sự kết hợp tương tự của các cung linh hồn và phàm ngã được thảo luận, nhưng chưa được phân tích một cách kỹ lưỡng. Sự tương tác giữa linh hồn và phàm ngã được xem xét 1) trước giai đoạn tiến hóa về tinh thần, 2) trong giai đoạn xung đột giữa cung linh hồn và cung phàm ngã, 3) từ góc độ tâm thức tập trung chủ yếu vào bên trong linh hồn, 4) từ góc độ của tâm thức tập trung chủ yếu vào bên trong phàm ngã, 5) liên quan đến biểu hiện lý tưởng tiềm năng của cung, 6) liên quan đến hai công thức tích hợp then chốt đối với các cung đang được đề cập đến, và 7) liên quan đến năng khiếu nghề nghiệp tương quan của hai cung đang thảo luận. Cuối cùng (8), có một danh sách các nhân vật đương đại hoặc lịch sử (và đôi khi, là các tiểu thuyết gia hoặc các nhà thần thoại học), (theo ý kiến của tác giả) được đưa ra dường như khá tiêu biểu cho những cung đang thảo luận.

The very thorough treatment of the subject in Section V should be of value to those students who wish to explore the process of soul/personality integration in depth. While identifying rays accurately is of the utmost importance, it is even more important to know how they affect the spiritual evolution of the human being. Section V explores such dynamics from a number of perspectives, and should give students, researchers and therapists much food for thought.

Việc xử lý rất triệt để các chủ đề trong Phần V sẽ rất có giá trị đối với những học viên muốn khám phá sâu hơn quá trình tích hợp của linh hồn và phàm ngã. Việc xác định chính xác các cung là cực kì quan trọng, thậm chí quan trọng hơn là phải biết chúng ảnh hưởng như thế nào đến sự tiến hóa tinh thần của con người. Phần V khám phá các động lực như vậy từ nhiều khía cạnh, sẽ mang đến cho các học viên, nhà nghiên cứu và nhà trị liệu nhiều điều đáng suy ngẫm.

 

Section VI

Phần VI    

The five-fold ray chart is the focus of attention in Section VI. Many practical considerations faced by the ray analyst are discussed in detail, and numerous concrete examples of ray chart analysis are offered. The first part of Section VI gives students the opportunity to work with abstract exercises in ray analysis. Seven different ray charts are presented, and possible methods of interpretation are discussed. There is no one correct approach to interpreting these seven, and students are encouraged to ‘flex their interpretive muscles.’ Part two presents character sketches of three hypothetical people. The author pre-selected a certain ray configuration for each, but that configuration is not revealed—at first. Students are given an opportunity to draw their own conclusions, and compare them to the author’s analysis and reasoning.  

Biểu đồ cung ngũ phân là trọng tâm được chú ý trong Phần VI. Nhiều cân nhắc thực tiễn mà nhà phân tích cung phải đối mặt được thảo luận chi tiết cũng như nhiều ví dụ cụ thể về phân tích biểu đồ cung cũng được trình bày trong phần này. Phần đầu tiên của Phần VI cho học viên cơ hội làm việc với các bài tập trừu tượng trong phân tích cung. Bảy biểu đồ cung khác nhau được trình bày và các phương pháp diễn giải được thảo luận. Không có một cách tiếp cận chuẩn xác nào để diễn giải về các cung, và người học viên được khuyến khích “thể hiện khả năng diễn giải của mình”. Phần thứ hai trình bày phác thảo của ba nhân vật giả định. Tác giả đã chọn trước một kiểu cung nhất định cho mỗi nhân vật, nhưng kiểu đó ngay từ đầu sẽ không được tiết lộ. Học viên được trao cơ hội để đưa ra kết luận riêng của mình, và so sánh chúng với phân tích và lập luận của tác giả.

The final part of Section VI is an in-depth ray analysis of seven well-known historical figures, each (presumably) with a different soul ray. The seven are: Francis Bacon, Annie Besant, Albert Einstein, Joan of Arc, Michelangelo, Louis Pasteur, and Albert Schweitzer. Again, students are free to determine their own ray configurations for these individuals, and the practice of doing so will sharpen interpretive (and intuitive) ability.

Phần cuối cùng trong Phần VI là phân tích chuyên sâu về bảy nhân vật lịch sử nổi tiếng. Mỗi nhân vật (có lẽ) có cung linh hồn khác nhau, gồm: Francis Bacon, Annie Besant, Albert Einstein, Joan of Arc, Michelangelo, Louis Pasteur và Albert Schweitzer. Một lần nữa, các học viên được tự do tự xác định cấu trúc cung cho những nhân vật này, và việc thực hành như vậy sẽ giúp khả năng diễn giải (và trực giác) trở nên nhạy bén hơn.

 

Section VII

Phần VII

Section VII includes six appendices and a glossary. Appendix I includes some important references and tabulations from the Tibetan’s books. Appendices II and III are astrological in nature, and look forward to Volumes III and IV of Tapestry of the Gods, which will present a thorough discussion of the theoretical and practical issues of esoteric astrology. However, since it is virtually impossible to separate the science of the seven rays and the science of esoteric astrology, many students will find Section VII (especially Appendices II and III) extremely useful as they seek to achieve a full understanding of the material presented in Volumes I and II. It has been necessary to refer to esoteric astrology on numerous occasions throughout the text, and Section VII will assist in the interpretation of such references (especially for those who may not be familiar with either orthodox or esoteric astrology).

Phần VII bao gồm sáu phụ lục và một bảng chú giải. Phụ lục I bao gồm một số tài liệu tham khảo và các bảng quan trọng từ sách của Chân Sư. Phụ lục II và III là các nội dung về chiêm tinh, chuẩn bị cho Tập III và IV trong bộ sách Tấm Thảm của Thượng Đế, sẽ trình bày những thảo luận sâu sắc về các vấn đề lý thuyết và thực tiễn của chiêm tinh học nội môn. Tuy nhiên, vì hầu như không thể tách rời khoa học bảy cung và khoa học chiêm tinh nội môn, nên nhiều học viên sẽ thấy Phần VII (đặc biệt là Phụ lục II và III) cực kỳ hữu ích khi họ muốn tìm hiểu đầy đủ hơn về những tài liệu được trình bày trong Tập I và II. Xuyên suốt các nội dung, cần các tham chiếu chiêm tinh nội môn lên nhiều trường hợp, và Phần VII sẽ hỗ trợ giải thích các tham chiếu đó (đặc biệt đối với những người có thể không quen thuộc với chiêm tinh học ngoại môn hoặc nội môn).

Appendix IV offers a brief discussion of the Personal Identity Profile (P.I.P. #1), a personality inventory devised to indicate the relative ray strengths in the individual energy system. The full Profile is included so that students of the rays may study the construction of such a psychometric instrument in the light of what they may have learned from studying the text of Tapestry.

Phụ lục IV đưa ra một thảo luận ngắn về Hồ Sơ Nhận Dạng Cá nhân (PIP # 1). Đây là bản tóm tắt tính cách được thiết kế để phân tích cường độ các cung liên quan trong hệ thống năng lượng cá nhân. Hồ sơ đầy đủ này nhằm giúp học viên có thể nghiên cứu cấu trúc của công cụ đo lường tâm lý trong sự soi sáng của những gì họ đã học được từ việc nghiên cứu nội dung sách Tấm thảm của Thượng Đế.

Appendix V contains “Search for the Soul Ray”—a meditation designed to assist students to achieve success in the often arduous task of determining their soul ray. Appendix VI offers a list of books and periodicals which are important reading for sincere students of esoteric psychology, the seven rays and esoteric astrology. Finally, a glossary of frequently used esoteric, occult and psychospiritual terms is included.

Phụ lục V nói về “Tìm kiếm Cung Linh Hồn” — một bài thiền được thiết kế để hỗ trợ học viên xác định thành công cung linh hồn của họ, một nhiệm vụ thực sự gian nan và công phu. Phụ lục VI cung cấp danh sách các sách tham khảo và tạp chí định kỳ cho những học viên có say mê tìm hiểu về tâm lý học nội môn, bảy cung và chiêm tinh học nội môn. Cuối cùng, là một bảng chú giải thuật ngữ thường dùng trong lĩnh vực tâm lý-tinh thần, huyền bí, nội môn cũng được đính kèm.

  

The Tapestry of the Gods Series

Các Tập Sách “Tấm Thảm của Thượng Đế”

  

Volumes I and II

Tập I và II

Tapestry of the Gods will appear in ten volumes. Volume I and II are given entirely to a thorough examination of the psychological implications of the science of the seven rays. Of course, there are many planetary, solar-systemic, and cosmological aspects to ray science quite beyond the scope of human psychology (and also, quite beyond the author’s understanding)!

Tấm thảm của Thượng Đế sẽ gồm 10 tập. Tập I và II được dành trọn cho việc nghiên cứu kỹ lưỡng các hàm ý về tâm lý của khoa học bảy cung. Tất nhiên, vẫn còn có nhiều khía cạnh về các hành tinh, thái dương hệ, vũ trụ đối với khoa học bảy cung nằm ngoài phạm vi tâm lý con người (và cũng nằm ngoài tầm hiểu biết của tác giả)!

It seemed wise to begin with the human being, and attempt to understand the seven rays in human terms, and to apply them to human problems—especially the problems of Self-knowledge and spiritual growth. Humanity is in desperate need of Self-knowledge (i.e., knowledge of the soul and its relation to the personality). This knowledge depends upon an understanding of the seven rays. When knowledge of the rays is more widely disseminated, thinking men and women will be in a position to make rapid progress upon the Spiritual Path.

Có lẽ sẽ thật sáng suốt khi bắt đầu từ con người, cố gắng tìm hiểu bảy cung theo phương diện con người, và áp dụng chúng vào các vấn đề của con người — đặc biệt là các vấn đề về tri thức/sự nhận biết Chân ngã và phát triển tinh thần. Nhân loại đang khát khao đạt được những hiểu biết về Chân Ngã (những kiến thức về linh hồn và mối quan hệ của nó với phàm ngã). Kiến thức này phụ thuộc vào sự thông hiểu về bảy cung. Và khi kiến ​​thức về bảy cung được phổ biến rộng rãi hơn, những người nam và nữ có tư duy sẽ sẵn sàng nhanh chóng đạt được tiến bộ trên Con đường Tinh thần.

 

Volumes III and IV

Tập III và IV

Volumes III and IV, on the subject of esoteric astrology, will be at once simpler and more complex: they will be simpler, because the constellations and planets are quite definite and localized sources of energetic influence, and their positions in the astrological chart can be mathematically determined. It is possible for an individual to have his horoscope erected accurately, provided the exact time and place of birth are known. There is no question regarding what astrological influences were at work at the time of birth; astronomical tables reveal the influences exactly.

Tập III và IV, với chủ đề về chiêm tinh học nội môn, sẽ vừa đơn giản hơn mà cũng vừa phức tạp hơn: đơn giản hơn, bởi vì các chòm sao và hành tinh là các nguồn ảnh hưởng năng lượng được xác định và định vị, và vị trí của chúng trong biểu đồ chiêm tinh có thể được xác định bằng các phương pháp toán học. Một cá nhân có thể dựng lá số chiêm tinh của mình một cách chính xác, miễn là biết chính xác thời gian và nơi sinh. Những tác động của thiên văn tại thời điểm sinh ra là không thể bàn cãi, các bản đồ thiên văn tiết lộ những ảnh hưởng này một cách chuẩn xác.

Of course, this is not the case in relation to the ray chart (i.e., the chart giving the rays of the soul, personality, mind, emotions, and etheric-physical body), the determination of which is an altogether less definite matter. However, the subject of esoteric astrology is more complex because there are many more variables (and hence many more combinations) to contend with. Whereas, there are only seven rays, there are twelve constellations, at least twelve planets (discovered and undiscovered—in fact, there are many more) which must be considered, twelve houses of the horoscope, and many geometric relations between planets (i.e., planetary aspects) which must be examined.

Tất nhiên, đây không phải là trường hợp liên quan đến biểu đồ cung (tức là, biểu đồ về cung của linh hồn, phàm ngã, thể trí, thể cảm dục và thể xác-dĩ thái), việc xác định nó là một vấn đề hoàn toàn khó khăn. Tuy nhiên, chủ đề về chiêm tinh học nội môn vẫn phức tạp hơn vì có nhiều biến số hơn (và do đó cũng có nhiều sự kết hợp hơn) để tranh luận. Trong khi, chỉ có bảy cung năng lượng, nhưng có tận 12 chòm sao, ít nhất mười hai hành tinh (đã khám phá và chưa được khám phá, trên thực tế còn nhiều hành tinh khác nữa) cần phải xem xét, mười hai nhà trong vòng hoàng đạo, và nhiều mối quan hệ hình học giữa các hành tinh (tức là các góc chiếu hành tinh).

The realm of astrology introduces us to what might be called the “web of cosmic energies” and it is an intricate web! Nevertheless, the volumes on astrology, too, will be written primarily from the perspective of esoteric psychology, and the many energies and their combinations will be explored with respect to the spiritual growth of the individual.

Địa hạt của chiêm tinh đưa chúng ta đến với cái có thể gọi là “mạng lưới năng lượng vũ trụ” và đó thực sự là một mạng lưới phức tạp! Tuy nhiên, các tập sách về chiêm tinh được viết chủ yếu dựa trên góc nhìn tâm lý học nội môn, và nhiều nguồn năng lượng cùng những sự tổ hợp của chúng sẽ được khám phá hướng đến sự phát triển tinh thần của mỗi cá nhân.

Since most readers of Volumes III and IV will be familiar with Volumes I and II, information pertaining to the science of the seven rays will form a necessary and extensive part of the development of the subject of esoteric astrology.

Hầu hết độc giả của Tập III và IV sẽ thấy quen thuộc với Tập I và II, nên những thông tin về khoa học về bảy cung sẽ là một phần thiết yếu và bao quát trong sự phát triển chủ đề chiêm tinh nội môn.

 

Volume V

Tập V

Volume V will be entirely practical, and designed as a handbook for the practicing esoteric psychologist/astrologer. Case histories will be offered, and astro-rayological theory will be illustrated in direct application to the lives of those who are in various stages of the processes of psychological transformation and of spiritual unfoldment. The many ways in which rayological and astrological knowledge can enhance the quality of that transformation and unfoldment will be thoroughly discussed.

Tập V sẽ hoàn toàn thực tế và được biên tập như một cuốn cẩm nang dành cho các nhà tâm lý học/chiêm tinh học nội môn. Lịch sử của các trường hợp được nghiên cứu sẽ được nêu ra, và lý thuyết về cung và chiêm tinh sẽ được minh họa để ứng dụng trực tiếp vào cuộc sống của những người đang ở các giai đoạn khác nhau của quá trình chuyển hoá tâm lý và khai mở tinh thần. Nhiều cách thức mà những kiến thức về chiêm tinh và cung giúp cải thiện chất lượng của hai quá trình chuyển hóa và khai mở trên cũng sẽ được thảo luận một cách thấu đáo.

 

Expanded Plan for the Tapestry Series – 1995

Since the Tapestry of the Gods Series was first conceived in 1986, the scope of the work intended has been gradually expanded. The following descriptions offer a prospectus for the Series as presently conceived.

Phần mở rộng của Bộ Sách – 1995

Từ lúc bộ sách Tấm thảm của Thượng đế này được lên ý tưởng vào năm 1986 thì quy mô của nó đã ngày càng mở rộng so với dự tính. Những mô tả sau đây cho người đọc một cái nhìn tổng quan về bộ sách tại thời điểm hiện tai.

 

Volume VI

Tập VI


Astro-Rayological Musical Rituals for the Aquarian Age.

Những Nghi Lễ Âm Nhạc Theo Chiêm Tinh-Cung Năng Lượng Dành cho Thời Đại Bảo  Bình

Since 1990 Michael Robbins has been writing, composing and (with his fellow students) performing musical ritual-dramas based upon the history and evolution of the soul in each of the twelve signs of the zodiac. These quasioperatic, oratorical, meditative, ceremonial compositions offer participants the opportunity to engage aesthetically with the ray, zodiacal and planetary energies. The result is an immediate and arresting experience of the subtle energies called rays, signs and planets.

Từ năm 1990, tác giả Michael Robbins đã viết, sáng tác (cùng với các học viên của mình) và thực hiện các bộ phim truyền hình về nghi lễ âm nhạc dựa trên lịch sử và sự tiến hóa linh hồn của mười hai dấu hiệu hoàng đạo. Những tác phẩm này vừa mang âm hưởng thính phòng, vừa hàohùng, vừa có tính thiền mà vẫn mang tính nghi lễ đem đến cho người tham gia cơ hội tương tác về mặt thẩm mỹ với các năng lượng cung, hoàng đạo và hành tinh. Kết quả mang lại là một trải nghiệm trực tiếp và hấp dẫn về các năng lượng vi tế được gọi là các cung, dấu hiệu hoàng đạo và hành tinh.

Each such composition is called a “Solar Fire Ritual”. In addition a frequently performed “Ray Lords Ritual” has been composed. As well, a Ritual on the Five Initiations is anticipated. In all, the number of musical/vocal/dramatic works is intended to be fourteen. Several Rituals have thus far been orchestrated on synthesizer by the composer Harold Moses and it is anticipated that all fourteen Rituals will eventually be so.

Mỗi tác phẩm như thế được gọi là “Nghi Lễ Lửa Thái Dương”. Bên cạnh đó, một tác phẩm được trình diễn thường xuyên “Nghi Lễ Chúa Tể Cung” đã được sáng tác. Và một Nghi Lễ về Năm Cuộc Điểm Đạo cũng được dự kiến. Tổng cộng, số tác phẩm âm nhạc/thanh nhạc/phim kịch đã lên đến con số mười bốn. Đến nay, nhiều Nghi lễ đã được nhà soạn nhạc Harold Mosed hoà âm và tổng hợp lại và tất cả mười bốn nghi lễ này dự kiến cuối cùng sẽ được thực hiện.

Performance copies and tapes of the orchestrated ritual music will be separately available for each Ritual. Such separate editions will be useful for individuals and groups who wish to perform the various Solar Fire Rituals. As well, however, it is intended that Volume VI of Tapestry of the Gods contain the texts of all fourteen Rituals, with a collection of all music available with the volume. Volume VI will be of use to serious students of rituals to be used in connection with the development of the New World Religion.

Các bản sao và thu âm của buổi hoà tấu âm nhạc nghi lễ sẽ có riêng cho từng Nghi Lễ. Những phiên bản khác nhau này sẽ hữu ích cho các cá nhân và tập thể muốn thực hiện các Nghi Lễ. Tuy nhiên, ngoài ra thì phần này dự tính sẽ bao gồm nội dung văn bản của tất cả mười bốn nghi lễ cùng với phần âm nhạc kèm theo. Tập VI sẽ dành cho những học viên có quyết tâm tìm hiểu về các Nghi Lễ kết nối đến sự phát triển của Tôn Giáo Mới của Thế Giới.

 

Volume VII
The Infinitization of Selfhood

Tập VII

Sự Vô Tận Hoá Bản Ngã

Volume VII of Tapestry of the Gods (nearly completed as of January 1996) is highly philosophical in nature and is written along the lines of the Third and First Ray. The treatise explores exhaustively the nature of Reality and Identity, attempting to take Vedantic Philosophy to its logical and surprisingly radical conclusions. Volume VII, exploring as it does the logical inevitability of paradox, will be of profound interest for all those who wish to take thought “to the limit” in the pursuit of that which is unborn, undying, and limitless. The teaching of the Sage Sankaracharya (whom many in India consider to be an ‘incarnation’ of Shiva) has been the inspiration for this book.

Tập VII của Tấm thảm của Thượng Đế (gần hoàn thành vào tháng 1 năm 1996) mang tính triết học cao và được viết theo đường lối của Cung Ba và Cung Một. Chuyên luận nghiên cứu thấu đáo về bản chất của Thực tại và Bản sắc, cố gắng đưa Triết học Vệ Đà đến những kết luận logic và cấp tiến một cách đáng ngạc nhiên. Tập VII khám phá tính tất yếu hợp lý của nghịch lý, sẽ là mối quan tâm sâu sắc với những ai muốn đưa tư tưởng “chạm đến giới hạn” để theo đuổi cái bất sinh, bất diệt, và vô hạn. Lời dạy của Nhà Hiền Triết Sankaracharya (nhiều người ở Ấn Độ cho rằng ông là ‘hóa thân’ của thần Shiva) đã là nguồn cảm hứng cho cuốn sách này.

 

Volumes VIII, IX and X.
Questions and Answers in Philosophical Occultism

Tập VIII, IX và X.

Các Câu Hỏi và Trả Lời trong Huyền Bí Học Triết Học

In teaching the University of the Seven Rays Ph.D.E. courses, Michael Robbins has combed certain of the Tibetan’s and H.P.B.’s books meticulously, formulating thousands of penetrating questions pertaining to the wealth of esoteric information contained within. Students of books such a The Secret Doctrine, A Treatise on Cosmic Fire, The Rays and the Initiations, and Esoteric Astrology have thought that it would be useful for Dr. Robbins to present in written form answers to some of the many questions which his students and fellow group members have had to ‘endure’. Thus, it is anticipated that the final Volumes of the Tapestry Series will be given to a meticulous, comprehensive and closely related consideration of the thousands of subjects brought forward by the Tibetan and H.P.B. in these, their most ‘weighty’ books. Publication of these volumes will most likely occur early in the Twenty-First Century.

Trong việc giảng dạy các khóa đào tạo Tiến sĩ Triết học Nội môn (Ph.D.E) của Trường Đại học Bảy Cung, thầy Michael Robbins đã bình giải một số cuốn sách của Chân sư Tây Tạng và H.P.Blavatsky một cách tỉ mỉ, đã công thức hóa hàng nghìn vấn đề sâu sắc gắn liền với sự phong phú của những thông tin nội môn được chứa đựng trong đó. Các học viên khi học những cuốn sách như Giáo Lý Bí Nhiệm, Luận về Lửa Càn Khôn, Các Cung và Điểm đạo,Chiêm tinh học Nội môn đã nghĩ rằng sẽ rất hữu ích khi Tiến sĩ Robbins trình bày câu trả lời dưới dạng văn bản cho một số câu hỏi mà học viên của ông và các thành viên trong nhóm đã phải ‘chịu đựng’. Do đó, có thể dự đoán rằng những tập cuối cùng của bộ sách Tấm Thảm Của Thượng Đế sẽ được đưa ra để xem xét tỉ mỉ, toàn diện và có liên quan chặt chẽ đến hàng ngàn chủ đề do Chân Sư Tây Tạng và H.P.Blavatsky đưa ra,trong những cuốn sách ‘nặng ký’’ nhất của họ. Việc xuất bản những tập sách này rất có thể sẽ xảy ra vào đầu Thế kỷ XXI.

 

A General Introduction to the Science of the Seven Rays

The Nature of Individual Purpose

Giới Thiệu Chung về Khoa Học Bảy Cung

Bản Chất của Mục Đích Cá Nhân

Each of us has a unique life purpose. There is something we must be, something we must do. Each of us has (or, rather, is) a spiritual archetype which must be expressed in time and space if that grand and ineffably beautiful archetypal design conceived by “the Great Architect of the Universe” is to be manifested as divinely intended. All of us are integral and inseparable parts of a great, all-inclusive ENTITY, and are intended to cooperate in ITS creative purposes by manifesting our archetypal nature.

At our present stage of evolution, however, it is easy to forget that each of us, essentially, is a spiritual archetype. The higher worlds are not easily accessible to the brain-conditioned consciousness, and, even in our most exalted moments, it is easier to think of having a spiritual archetype than of being one. Although this distinction is philosophically essential, we need not be overly concerned with it provided that we learn how to recognize and manifest that spiritual archetype.

Mỗi chúng ta đều có một mục đích sống độc nhất. Có một điều gì đó chúng ta phải , một điều gì đó chúng ta phải làm. Mỗi người trong chúng ta đều có (hay đúng hơn ) một nguyên mẫu tinh thần phải được thể hiện trong thời gian và không gian nếu thiết kế nguyên mẫu tuyệt đẹp và không diễn tả nổi này do “Kiến Trúc Sư Vĩ Đại Của Vũ Trụ” tạo nên được biểu hiện như chủ đích thiêng liêng. Tất cả chúng ta đều là những bộ phận hợp thành và không thể tách rời của một THỰC THỂ vĩ đại bao gồm tất cả, và đều có mục đích hợp tác trong các mục đích sáng tạo của NÓ bằng cách thể hiện bản chất nguyên mẫu của chúng ta.

Tuy nhiên, ở giai đoạn tiến hóa hiện tại, chúng ta dễ dàng quên rằng mỗi chúng ta, về cơ bản, một nguyên mẫu tinh thần. Những thế giới cao hơn không dễ dàng tiếp cận với tâm thức được điều hòa bởi não bộ, và ngay cả trong những khoảnh khắc tuyệt vời nhất của chúng ta, chúng ta cũng dễ dàng nghĩ đến việc một nguyên mẫu tinh thần hơn chính nguyên mẫu ấy. Mặc dù sự khác biệt này rất cần thiết về mặt triết học, chúng ta không cần quá lo về nó miễn là chúng ta học cách nhận biết và biểu hiện nguyên mẫu tinh thần đó.

Of all the many purposes which may animate us as human beings, it is our deepest purpose to manifest our spiritual archetype. That spiritual archetype (which is our true, individual, though not ultimate, identity) can, from the esoteric point of view, be considered a subtle pattern of differentiated energies (for, according to the Ageless Wisdom Tradition, in the “World of Becoming,” [which includes all the dimensions or “planes” of which even the advanced human consciousness can presently be aware,] there is nothing but energy, and all things are patterned forms of that energy in its innumerable differentiations and combinations). Our individual, spiritual, archetypal pattern is part of the Divine Pattern which is in process of becoming manifest by means of the Divine Plan.

Even though the task of discovering the ultimate cosmic source of our individual identity and purpose involves much abstract thinking about abstruse considerations (and is really far beyond our present abilities), the task before each of us is very simple to understand, however difficult it may be to accomplish. We must simply become conscious of our unique pattern of energies, and live true to that pattern, thus becoming in actuality who and what we already are in essence.

Trong tất cả các mục đích mang lại sức sống cho con người, mục đích sâu xa nhất là thể hiện nguyên mẫu tinh thần của chúng ta. Về mặt nội môn, nguyên mẫu tinh thần đó (là bản sắc thực sự, mang tính cá nhân, dù không phải là tối thượng của chúng ta), có thể được coi là một kiểu mẫu tinh tế của các năng lượng khác biệt (mà theo Truyền thống Minh triết Ngàn Đời, trong “Thế Giới Trở Thành,” [bao gồm tất cả các chiều không gian hay các “cõi” mà tâm thức của con người tiến hóa hiện nay có thể nhận thức được,] không có gì ngoài năng lượng, và tất cả mọi thứ đều là một kiểu mẫu của năng lượng đó trong vô số sự khác biệt và kết hợp của nó). Kiểu mẫu nguyên mẫu, tinh thần, cá nhân của chúng ta là một phần của Kiểu mẫu Thiêng Liêng đang trong quá trình biểu lộ thông qua các phương tiện nằm trong Kế Hoạch Thiêng Liêng.

Mặc dù nhiệm vụ khám phá cội nguồn vũ trụ tối cao về bản sắc và mục đích cá nhân của chúng ta bao gồm nhiều suy nghĩ trừu tượng về những cân nhắc sâu xa (và thực sự vượt xa khả năng hiện tại của chúng ta), nhiệm vụ trước mắt của mỗi chúng ta rất đơn giản để hiểu, nhưng có thể khó hoàn thành. Chúng ta cần ý thức một cách đơn giản về kiểu mẫu năng lượng riêng biệt của mình, sống đúng với kiểu mẫu đó, rồi chính thức trở thành nó trong thực tế, con người và những gì mà chúng ta thực sự là từ trong bản chất.

Our greatest joy and our greatest spiritual responsibility is to become who we really are, which means, to fully express our spiritual archetype—our spiritual pattern, our spiritual identity. Esoteric psychologists (who are students and practitioners of the science of the soul) might well adopt one essential mantram which would be of supreme value to all their students and clients: Be Who You Are.

Unfortunately, the majority of us, even if we happen to be relatively intelligent, do not recognize the true pattern of our spiritual identity, nor do we really recognize our place and function within the larger scheme of things. We often do not even recognize the pattern of our personal identity (which is a lesser pattern upon which the spiritual pattern must be imposed). Our usual sense of identity is, thus, extremely limited. Our name, race, nationality, religion, family background, a few personal and group relationships, and our worldly vocation and avocations frequently define the limits of our self-concept. If we labor under such a limitation of consciousness, our answer to the age-old question—“Who am I?”—will be inaccurate and confused.

Niềm vui và trách nhiệm tinh thần lớn nhất của chúng ta là trở về với con người thật của chính mình, nghĩa là thể hiện đầy đủ nguyên mẫu tinh thần của chúng ta — kiểu mẫu tinh thần của chúng ta, bản sắc tinh thần của chúng ta. Các nhà tâm lý học nội môn (là những người học và người thực hành khoa học về linh hồn) cũng có thể áp dụng một câu mantram thiết yếu sẽ có giá trị mạnh mẽ đối với tất cả các học viên và khách hàng của họ: Hãy Là Chính Mình.

Thật không may, phần lớn chúng ta, ngay cả khi chúng ta tương đối thông minh, không nhận ra kiểu mẫu thực sự của bản sắc tinh thần của mình, cũng như không thực sự nhận ra vị trí và nhiệm vụ của mình trong hệ thống lớn hơn của vạn vật. Chúng ta thường thậm chí không nhận ra kiểu mẫu về bản sắc cá nhân của mình (là kiểu mẫu nhỏ hơn phải được áp đặt lên bởi kiểu mẫu tinh thần). Do đó, cảm giác thông thường của chúng ta về vấn đề bản sắc này là vô cùng hạn chế. Tên, chủng tộc, quốc tịch, tôn giáo, hoàn cảnh gia đình, một vài mối quan hệ cá nhân và nhóm, cũng như thiên hướng và sở thích của chúng ta trên cuộc đời này thường định hình giới hạn quan niệm về bản thân mình. Nếu chúng ta làm việc dưới sự hạn chế của tâm thức như vậy, câu trả lời cho câu hỏi muôn thưở — “Tôi là ai?” — sẽ không chính xác và gây nhầm lẫn.

In one sense, if we are philosophically-minded, we already know who we are: we are the ONLY ONE THING, for there is nothing else, and there is no identity other than that IDENTITY. But during the “outbreathing” phase of the Manvantara, individualized identity (which might be called ‘particulate identity’) does, indeed, exist and (for all practical purposes) must be considered the true identity of any entity—true, at least, in time and space.

Theo một nghĩa nào đó, nếu chúng ta có tư duy triết học, chúng ta đã biết mình là ai: chúng ta là CÁI DUY NHẤT, vì không có gì khác, và không có bản sắc nào khác ngoài BẢN SẮC đó. Nhưng trong giai đoạn “thở ra” của Manvantara, bản sắc được cá nhân hóa (có thể được gọi là ‘bản sắc cụ thể‘) thực sự tồn tại và (cho tất cả các mục đích thực tế) phải được coi là bản sắc thực sự của bất kỳ thực thể nào — đích thực, ít nhất là trong thời gian và không gian.

In order to achieve a more accurate idea about who we really are individually, we must understand ourselves in terms of energy (which is not to say, in terms of the usual materialistic definition of energy). It is very difficult to arrive at any ultimate definition of energy. In an ultimate sense, the concept of energy is closely related to the concept of being, a concept so fundamental and so irreducible as to be, virtually, indefinable. Being is essential Life, and Life transcends all division and separation, and thus resists definition (for definition is based upon the process of creating mental distinctions— i.e., separations). For practical purposes, however, there are some philosophically meaningful ways of understanding energy—ways which can be of value to the esoteric psychologist.

Để đạt được ý tưởng chính xác hơn về con người thực sự của mỗi cá nhân, chúng ta phải hiểu chính bản thân chúng ta về mặt năng lượng (không có nghĩa là, theo định nghĩa thông thường về năng lượng mang tính vật chất). Rất khó để đi đến bất kỳ định nghĩa cuối cùng nào về năng lượng. Theo một nghĩa cuối cùng, khái niệm năng lượng có liên quan mật thiết với khái niệm hiện hữu, một khái niệm rất cơ bản, khó có thể hiểu hết được, và gần như không thể định nghĩa được. Hiện hữu là Sự sống cốt yếu, và Sự sống vượt qua mọi sự phân chia và ngăn cách, và do đó nó đi ngược lại định nghĩa (vì định nghĩa dựa trên quá trình tạo ra sự khác biệt về mặt tinh thần—cũng là sự ngăn cách). Tuy nhiên, đối với các mục tiêu thực tiễn, có một số cách hiểu về năng lượng rất có ý nghĩa về mặt triết học — những cách có thể có giá trị đối với nhà tâm lý học nội môn.

 

The Nature of Energy

Bản chất của Năng lượng

According to the esoteric world view, there is, in the World of Becoming, nothing but energy. Although Einstein’s theorizations were confined to what esotericists term the etheric-physical plane, his formulae have demonstrated that physical matter is energy (and that, what physicists usually regard as energy, can be condensed or congealed into physical matter). From the point of view of esotericism, we might define energy as follows: energy is the mobile manifestation of being; or, energy is being, in activity. Within the manifested worlds (which include dimensions which we usually regard as utterly abstract and subjective), all is in motion -all is energy.

Theo thế giới quan nội môn, trong Thế Giới Đang Hình Thành, không có gì khác ngoài năng lượng. Mặc dù các lý thuyết của Einstein bị giới hạn trong những gì mà các nhà nội môn gọi là cõi vật lý-dĩ thái, các công thức của ông đã chứng minh rằng vật chất vật lý năng lượng (và điều mà các nhà vật lý thường coi là năng lượng, có thể được cô đặc hoặc kết tinh thành vật chất). Theo quan điểm của huyền bí học, chúng ta có thể định nghĩa năng lượng như sau: năng lượng là biểu hiện chuyển động của hiện hữu; hoặc, năng lượng là hiện hữu, đang hoạt động. Trong các thế giới biểu hiện (bao gồm các chiều kích mà chúng ta thường coi là hoàn toàn trừu tượng và chủ quan), tất cả đều chuyển động—tất cả đều là năng lượng.

Although all energy is, essentially, but one energy (and all motion, but one motion), there are (for practical purposes) types of energy that can be differentiated from one another by their rates of motion or vibration, i.e., by their frequencies. Thus, despite the underlying, essential identity of all energies, there appear to be limitless kinds or differentiations of energy in the manifested worlds. It is these differentiations of energy which account for the distinct identities of individual entities.

Mặc dù về cơ bản, tất cả năng lượng chỉ là một năng lượng (và tất cả chuyển động, chỉ là mộtchuyển động), có những loại năng lượng (cho mục đích thực tế) có thể được phân biệt với nhau bằng tốc độ chuyển động hoặc rung động, tức là tần số của chúng. Do đó, bất chấp bản sắc cốt yếucủa tất cả các năng lượng, dường như có vô số loại hoặc dạng khác nhau của năng lượng trong các thế giới biểu hiện. Chính sự khác biệt về năng lượng này tạo nên các bản sắc riêng biệt của các thực thể riêng lẻ.

From another still more abstruse point of view, there are as many kinds of energy as there are entities. In fact, it might be said (from a certain philosophical perspective) that energy is entity.

These thoughts are, admittedly, abstract and metaphysical, but are useful in the attempt to understand a little of the nature and origin of the energies which the esoteric psychologist must recognize, understand and wield. Fortunately, the esoteric psychologist does not usually have to worry about such cosmological considerations. The author, therefore, wishes to assure students that, after this brief introductory section, the remainder of the book will focus upon practical issues relating to the psychospiritual development of the human being.

Theo một quan điểm khác còn trừu tượng hơn, có nhiều loại năng lượng cũng như các thực thể. Trên thực tế, có thể nói (từ một góc độ triết học nào đó) rằng năng lượng chính là thực thể.

Những suy nghĩ này được thừa nhận là trừu tượng và siêu hình, nhưng hữu ích khi cố gắng hiểu thêm một chút về bản chất và nguồn gốc của những năng lượng mà nhà tâm lý học nội môn phải nhận biết, hiểu và vận dụng. May mắn thay, nhà tâm lý học nội môn thường không phải lo lắng về những cân nhắc vũ trụ học như vậy. Do đó, tác giả mong muốn đảm bảo với người học rằng, sau phần giới thiệu ngắn gọn này, phần còn lại của cuốn sách sẽ tập trung vào các vấn đề thực tế liên quan đến sự phát triển tâm lý tinh thần của con người.

 

Energy and Human Identity

Năng Lượng và Bản Sắc Con Người

How shall we relate human identity to the concept of energy? Human beings are complex, living entities. Although, according to the Ageless Wisdom, there is, through-out all the universe, but ONE ENTITY (which can best, though inadequately, be called SPACE), that ONE ENTITY is, paradoxically, subdivided into numberless sub-entities such as human beings and animals, cells and organs, plants and planets, solar systems and constellations, galaxies and super-galaxies, atoms and even minute entities in relation to Whom the tiny physical atom is immense. All of these entities are alive (i.e., emanations of the ONE LIFE, the ONE ENTITY, the ONE IDENTITY). Each one of these entities (except for what might be called the simplest, primordial, irreducible entity) manifests as an aggregate of energies—an aggregate of frequencies (and even, an aggregate of entities). Each of these entities (again, except for the simplest, irreducible one) is, according the esoteric doctrine, composed of, or ‘woven’ of, numerous energy threads (or rays) of differing frequencies.

Chúng ta sẽ liên hệ bản sắc con người với khái niệm năng lượng như thế nào? Con người là một thực thể sống phức tạp. Mặc dù, theo Minh Triết Ngàn Đời, xuyên suốt khắp tất cả các vũ trụ chỉ có THỰC THỂ DUY NHẤT (mà tốt nhất có thể, mặc dù không đầy đủ, được gọi là KHÔNG GIAN). Theo một cách nghịch lý, THỰC THỂ DUY NHẤT đó lại được phân chia thành vô số các tiểu thực thể chẳng hạn như con người và động vật, tế bào và cơ quan, thực vật và hành tinh, thái dương hệ và các chòm sao, thiên hà và siêu thiên hà, các nguyên tử và thậm chí cả những thực thể vô cùngnhỏ đến nỗi những nguyên tử vật chất nhỏ xíu cũng là vô cùng lớn so với chúng. Tất cả những thực thể này đều sống động (tức là những hiện thân của MỘT SỰ SỐNG DUY NHẤT, THỰC THỂDUY NHẤT, BẢN SẮC DUY NHẤT). Mỗi một trong những thực thể này (ngoại trừ những gì có thể được gọi là thực thể đơn giản nhất, nguyên thủy, không thể tối giản được) biểu hiện như một tập hợp các năng lượng—một tập hợp các tần số (và thậm chí, một tập hợp các thực thể). Theo giáo lý nội môn, mỗi thực thể này (một lần nữa, ngoại trừ thực thể đơn giản nhất, không thể tối giản được), được cấu tạo bởi hoặc được “dệt” bởi vô số sợi năng lượng (hoặc các cung) có tần số khác nhau.

Essentially, all entities (minute or immense) are identical in essence. But in the worlds of manifestation they span an immense range of development, from the simplest (whatever it is, for it is not the atom, or even the subatomic particle) to the unimaginably complex. The sum-total of all energy threads which comprise the manifested nature of any entity creates the energy pattern of that entity. In the manifested worlds, identity is a tapestry of woven energy threads emanated from great entities Who are, truly, Gods. Identity is actually a highly organized, divinely emanated pattern of interrelated rays or frequencies.

Về cơ bản, tất cả các thực thể (vô cùng nhỏ hoặc vô cùng lớn) đều giống hệt nhau về bản chất. Nhưng trong thế giới biểu hiện, chúng dàn trải ở một phạm vi phát triển rộng lớn, từ đơn giản nhất (bất kể nó là gì, vì nó không phải là nguyên tử, mà thậm chí còn nhỏ hơn nguyên tử) đến phức tạp không thể tưởng tượng được. Tổng của tất cả các sợi năng lượng bao gồm bản chất biểu hiện của bất kỳ thực thể nào tạo ra kiểu mẫu năng lượng của thực thể đó. Trong các thế giới được biểu lộ, bản sắc giống như là một tấm thảm dệt bằng các sợi năng lượng phóng phát từ các thực thể vĩ đại, thực sự là các Đấng Thượng đế. Bản sắc thực sự là một kiểu mẫu có nguồn gốc thiêng liêng, có tổ chức cao của các cung hoặc tần số có liên quan với nhau.

At our present stage of evolution, there is no way (without the aid of the higher, occult faculties) that we can actually measure the multiple frequencies which comprise the energy pattern of any entity, for the frequencies involved far transcend the physical and even the etheric planes of vibration (into which human science is only now beginning to penetrate). But in our own dim and dense sort of way, we can begin to understand something of the vibratory quality of the various entities to whom we are exposed. [13]

Ở giai đoạn tiến hóa hiện tại của chúng ta, không có cách nào (nếu không có sự trợ giúp của các quan năng huyền bí cao hơn) giúp chúng ta thực sự có thể đo được nhiều tần số bao gồm trong các kiểu mẫu năng lượng của bất kỳ thực thể nào, đối với các tần số rung động liên quan vượt xa cõi vật lý và thậm chí cõi dĩ thái (mà khoa học của con người bây giờ mới bắt đầu khám phá tới). Nhưng theo cách lờ mờ và chậm chạp của mình, chúng ta có thể bắt đầu hiểu được điều gì đó về phẩm tính rung động của các thực thể khác nhau mà chúng ta tiếp xúc. [13].

When we speak of quality we usually mean a perceptible difference in frequency or vibration, i.e., a perceptible differentiation of energy. For example, let us consider the way in which white light passed through a prism subdivides into seven perceptible bands of color characterized by seven major frequencies. Each of these major frequency bands can be understood as a quality of energy. Of course, within each broad frequency band, there are many graded frequencies, which differ from each in rate of vibration. Each of these distinct frequencies could, perhaps, be called a quality, but generally the term quality indicates a broader, more global, less distinct form of differentiation.

Khi chúng ta nói về phẩm tính, chúng ta thường nói đến sự khác biệt có thể cảm nhận được về tần số hoặc rung động, tức là sự khác biệt có thể cảm nhận được của năng lượng. Ví dụ, chúng ta hãy xem xét cách thức mà ánh sáng trắng đi qua một lăng kính chia nhỏ thành bảy dải màu có thể cảm nhận được đặc trưng bởi bảy tần số chính. Mỗi dải tần số chính này có thể được hiểu là một phẩm tính của năng lượng. Tất nhiên, trong mỗi dải tần số rộng, có nhiều cấp độ tần số với nhịp độ rung động khác nhau. Mỗi tần số riêng biệt này có thể được gọi là một phẩm tính, nhưng nhìn chung thuật ngữ phẩm tính biểu thị một hình thức khác biệt rộng hơn, toàn thể hơn, ít khác biệt hơn.

Each entity within the universe has its own, unique, total frequency, which might be called the resultant frequency of all the many energy threads or rays which combine to compose its energy pattern. That resultant frequency is the “global quality” (or, more precisely, the composite quality) of the entity. The resultant frequency of the entity is that which distinguishes it from all other entities. To be sure, every entity is multifaceted, and has numerous subsidiary energies and subsidiary frequencies which compose it, but the total effect of all those energy threads, rays or frequencies is the blended whole which we experience as the composite quality of the entity, just as a chord of music is the blended whole of the notes which comprise it.

Mỗi thực thể trong vũ trụ có tổng tần số riêng, duy nhất, có thể được gọi là tần số tổng hợp của tất cả nhiều sợi hoặc các tia năng lượng kết hợp để tạo nên kiểu mẫu năng lượng của chính nó. Tần số tổng hợp đó là “phẩm tính toàn thể” (hay chính xác hơn là phẩm tính tổng hợp) của thực thể. Tần số tổng hợp của thực thể là thứ phân biệt nó với tất cả các thực thể khác. Thật vậy, mọi thực thể đều có nhiều mặt và có nhiều năng lượng phụ và tần số phụ tạo nên nó, nhưng tổng ảnh hưởng của tất cả các dòng, cung hoặc tần số năng lượng đó là tổng thể được pha trộn mà chúng ta trải nghiệm như là phẩm tính tổng hợp của thực thể, giống như một hợp âm của âm nhạc là tổng thể pha trộn của các nốt tạo nên nó.

Perceptive students of psychology realize that all people (even those who are called simple) are really very complex, and have many parts to their nature; their personalities have many aspects, facets, traits or (colloquially speaking) “streaks” (for instance, a “kind streak,” a “mean streak,” a “crazy streak,” etc.). When we interact with a person, one or another aspects of his character may be activated. These aspects of character, these “streaks” (which can be thought of as ‘psychological frequency bands’) are what we usually call the various qualities of a person.

Những sinh viên tâm lý học nhạy bén nhận ra rằng tất cả mọi người (ngay cả những người được gọi là đơn giản) thực sự rất phức tạp, và có nhiều phần trong bản chất của họ; phàm ngã của họ có nhiều khía cạnh, nhiều mặt, nhiều đặc điểm, hoặc (nói một cách thông thường) “tính nết” (ví dụ: “tính tốt”, “tính xấu”, “tính điên rồ”, v.v.). Khi chúng ta tương tác với một người, một hoặc các khía cạnh khác trong tính cách của người đó có thể được kích hoạt. Những khía cạnh của tính cách, những “tính nết” này (có thể được coi là ‘dải tần số tâm lý’) là những gì chúng ta thường gọi là những phẩm tính khác nhau của một người.

In one respect, a person has many qualities (many perceptible differences in frequency), and these qualities affect those in his immediate environment. In another respect, however, the total effect of all of his qualities becomes what might be called a ‘vector quality’ (not quantity—though, from one point of view, quality is quantity); this composite quality is his resultant frequency, his Quality with a capital “Q”. It is that composite emanation which determines his overall, global influence upon the larger system or whole of which he is a minute part. It is the Quality with which one is impressed when one “stands back” and experiences the individual as a whole rather than as a combination of many parts, frequencies, energy threads, rays, vibrations, traits, facets, aspects, streaks, etc. (all terms meaning essentially the same thing).

Về một khía cạnh nào đó, một người có nhiều phẩm tính (nhiều điểm khác biệt có thể nhận thấy được về tần số), và những phẩm tính này ảnh hưởng đến những người xung quanh y. Tuy nhiên, theo một khía cạnh khác, ảnh hưởng tổng thể của tất cả các phẩm tính của y trở thành thứ có thể được gọi là ‘phẩm tính định hướng (vector quality)’’ (không phải số lượng—mặc dù có quan điểm, chất lượng là số lượng); phẩm tính tổng hợp này là tần số tổng hợp (resultant frequency) của y, Phẩm tính của y với chữ “P” viết hoa. Chính sự phóng phát tổng hợp đó sẽ quyết định ảnh hưởng tổng thể, toàn bộ của y đối với hệ thống lớn hơn hoặc toàn bộ hệ thống mà y là một phần nhỏ trong đó. Đó là Phẩm tính mà một người bị ấn tượng khi y “đứng lại” và trải nghiệm cá nhân như một toàn thể hơn là sự kết hợp của nhiều bộ phận, tần số, dòng năng lượng, cung, rung động, đặc điểm, các mặt, khía cạnh, tính nết, v.v. (tất cả các thuật ngữ về cơ bản có nghĩa giống nhau).

Every entity, then, has its emanation or global effect—whether the entity be an atom or a galaxy. In the study of esoteric psychology, we are interested in both the overall Quality (the vector quality or resultant frequency of any entity), and in the number of energy threads or subsidiary qualities which constitute the many parts of his total energy pattern and combine to produce his overall Quality. Both are vitally important. Of course, it is easier to detect the many qualities, than it is to understand how the many [14] qualities combined to produce the overall Quality, even though that Quality can be registered.

Vì vậy, mọi thực thể đều có phóng phát hoặc ảnh hưởng tổng thể của nó — cho dù thực thể ấy là một nguyên tử hay một thiên hà. Trong nghiên cứu tâm lý học nội môn, chúng ta quan tâm đến cả Phẩm tính tổng thể (phẩm tính định hướng hoặc tần số tổng hợp của bất kỳ thực thể nào), và số lượng các dòng năng lượng hoặc các phẩm chất phụ tạo thành nhiều phần của kiểu mẫu năng lượng tổng thể và kết hợp với nhau để tạo ra Phẩm tính tổng thể của mình. Cả hai đều cực kỳ quan trọng. Tất nhiên, việc phát hiện nhiều phẩm tính sẽ dễ dàng hơn việc hiểu cách mà nhiều [14] phẩm tính kết hợp với nhau để tạo ra Phẩm tính tổng thể, mặc dù Phẩm tính đó có thể được ghi nhận.

 

Quality as a Key to Identity

Phẩm Tính là Chìa Khóa cho Bản Sắc

For practical purposes, when we register major energy frequencies from another entity (and, in the field of psychology, those other entities are, for the most part, human entities, human beings), we simply call those energy frequencies qualities. When we wish to understand another person, we put ourselves in contact with that person, and begin to experience his many qualities, and also, his total Quality—i.e., total, composite emanation. In short, we experience (to the extent that our limited sensitivity allows) the identity of the other person.

Đối với các mục đích thực tế, khi chúng ta ghi nhận các tần số năng lượng chính từ một thực thể khác (và, trong lĩnh vực tâm lý học, các thực thể khác đó phần lớn là các thực thể nhân loại, con người), chúng ta chỉ đơn giản gọi những tần số năng lượng đó là phẩm tính. Khi chúng ta muốn hiểu một người khác, chúng ta tiếp xúc với người đó, và bắt đầu trải nghiệm các phẩm tính của y, và cả Phẩm tính tổng thể của y — tức là sự phóng phát tổng thể, tổng hợp. Nói tóm lại, chúng ta trải nghiệm (trong phạm vi độ nhạy cảm có hạn của chúng ta cho phép) bản sắc của người kia.

The limitations of our human intelligence prevent us from knowing the mathematical frequencies of all the energy-threads or rays composing an individual’s pattern of identity, but we do feel the overall effect. These limitations also apply when thinking about our own identity. We do not grasp the deeply esoteric mathematics which lies behind the archetypal structure of our identity (the mathematical description of our energy pattern), but we do begin to sense our main qualities, and, perhaps, our overall Quality or composite emanation -although this requires viewing oneself from a certain ‘psychological distance.’

Những hạn chế về trí thông minh của con người khiến chúng ta không thể biết được tần số toán học của tất cả các dòng hoặc tia năng lượng tạo nên kiểu mẫu bản sắc của mỗi cá nhân, nhưng chúng ta cảm nhận được ảnh hưởng tổng thể. Những hạn chế này cũng được áp dụng khi nghĩ về bản sắc riêng của chúng ta. Chúng ta không nắm bắt được toán học huyền bí sâu sắc nằm đằng saucấu trúc nguyên mẫu trong bản sắc của chúng ta (mô tả toán học về kiểu mẫu năng lượng của chúng ta), nhưng chúng ta bắt đầu cảm nhận được những phẩm tính chính của mình, và có lẽ, Phẩm tính tổng thể hoặc sự hiện thân tổng hợp của chúng ta—mặc dù điều này đòi hỏi phải nhìn bản thân từ một ‘khoảng cách tâm lý‘ nhất định.

Our sensitivity to quality will, no doubt, continue to develop as we allow ourselves to be open to other people (and other kinds of entities, such as devas), but we are a long way from knowing the true measure of things. Nevertheless, we can advance far in the development of esoteric psychology even with our limitations. We can understand our own identity and the identity of others sufficiently well to determine the practical steps that must be taken if that identity is to be properly expressed, and spiritual purpose fulfilled.

Không nghi ngờ gì nữa, sự nhạy cảm của chúng ta đối với phẩm tính , sẽ tiếp tục phát triển khi chúng ta cho phép mình cởi mở với những người khác (và các loại thực thể khác, chẳng hạn như thiên thần—devas), nhưng chúng ta còn lâu mới biết được thước đo thực sự của mọi thứ. Tuy nhiên, chúng ta có thể tiến xa cùng sự phát triển của tâm lý học nội môn dù chúng ta còn nhiều hạn chế. Chúng ta có thể hiểu rõ bản sắc của chính mình và bản sắc của người khác đủ để xác định các bước cụ thể cần phải thực hiện khi bản sắc đó được thể hiện một cách đúng đắn và cho việc hoàn thành mục đích tinh thần.

Our spiritual responsibility is the expression of our true identity. In this, there is nothing selfish or egotistical. Instead, by doing so, we are fulfilling our responsibility to the larger whole. Each entity within the larger ENTITY (SPACE) is a unique pattern or design which must express itself if the totality of the Divine Design is to be manifested. Thus, if we fail to discover who we are, or fail to manifest that which we discover, the Greater Whole is the poorer for our stupidity or our negligence.

In one way, then, for all our tininess and insignificance, we are extremely significant. We are irreplaceable patterns within the Great Pattern. We are, quite literally, meant to BE! We are meant to manifest our true Self, and later, our Monadic SELF. It is the function of esoteric psychology to make this possible.  [15]

Trách nhiệm tinh thần của chúng ta là sự thể hiện bản sắc thực sự của chúng ta. Trong điều này, không có gì ích kỷ hay tự cao tự đại. Thay vào đó, bằng cách làm như vậy, chúng ta đang hoàn thành trách nhiệm của mình đối với tổng thể lớn hơn. Mỗi thực thể trong THỰC THỂ lớn hơn (KHÔNG GIAN) một kiểu mẫu hoặc thiết kế duy nhất phải thể hiện chính nó nếu tổng thể của Thiết Kế Thiêng Liêng được biểu lộ. Vì vậy, nếu chúng ta không khám phá ra chúng ta là ai, hoặc thất bại trong việc biểu lộ những gì chúng ta đã khám phá, thì Toàn Thể Vĩ Đại sẽ kém phong phú hơn vì sự ngu ngốc hoặc sự cẩu thả của chúng ta.

Theo một cách nào đó, mặc dù với tất cả những sự nhỏ bé và tầm thường của mình, chúng ta vô cùng quan trọng. Chúng ta là những kiểu mẫu không thể thay thế trong Kiểu Mẫu Vĩ Đại. Theonghĩa đen, chúng ta được dự định để HIỆN TỒN! Định mệnh của chúng ta là biểu hiện như một Chân Ngã, và sau này còn là CHÂN THẦN. Đó là nhiệm vụ của tâm lý học nội môn để biến điều này thành hiện thực. [15]

 

The Purposeful Approach to Living

Cách Tiếp Cận có Mục Đích đến Sự sống

It is of the utmost importance that we understand consciously who we are. So many people who say they are simply “being themselves” are actually living instinctively and unconsciously, responding to life with only a fraction of themselves. When they say they are responding to impressions spontaneously, they are simply responding thoughtlessly. They respond in such a manner because they have no conception of their energy pattern, or how it is related to the energy patterns of others, or to the energy patterns being expressed within their environment as a whole.

Điều quan trọng nhất là chúng ta hiểu được chúng ta là ai một cách có ý thức. Vì vậy, nhiều người nói rằng họ chỉ đơn giản là “là chính mình” thực ra đang sống theo bản năng và vô thức, phản ứng lại cuộc sống chỉ với một phần nhỏ của chính họ. Khi họ nói rằng họ đang phản ứng với những ấn tượng một cách tự phát, họ chỉ đơn giản là phản ứng một cách thiếu suy nghĩ. Họ phản ứng theo cách như vậy bởi vì họ không có khái niệm về kiểu mẫu năng lượng của họ, hoặc nó liên quan như thế nào đến các kiểu mẫu năng lượng của những người khác, hoặc với các kiểu mẫu năng lượng được thể hiện trong môi trường của họ như một tổng thể.

The purposeful approach to living demands a keen knowledge of one’s individual energy pattern. This does not mean that one must narcissistically keep one’s eye forever upon oneself, but that one should understand the pattern of one’s energy system (the archetypal spiritual pattern, and the personal pattern), just as an expert pilot understands the structure, purpose and limitations of the airplane he is flying, or as a virtuoso understands the function of each part of his musical instrument, as well as how to care for it, how to tune it and how to handle it so that it becomes the best possible vehicle for the expression of his musicianship.

Cách tiếp cận có mục đích tới cuộc sống đòi hỏi kiến ​​thức sâu sắc về kiểu mẫu năng lượng cá nhân của một người. Điều này không có nghĩa là một người lúc nào cũng tự xem mình là trung tâm theo cách ái kỷ, mà y chỉ cần hiểu kiểu mẫu của hệ thống năng lượng của mình (kiểu mẫu tinh thần nguyên mẫu, và kiểu mẫu cá nhân), giống như một phi công chuyên nghiệp hiểu được cấu trúc, mục đích và những hạn chế của chiếc máy bay mà anh ta đang bay, hoặc như một nhạc sĩ đại tài hiểu được chức năng của từng bộ phận trong nhạc cụ của anh ta, cũng như cách bảo quản nó, điều chỉnh và cách xử lý biến nó trở thành phương tiện tốt nhất có thể để thể hiện tài năng âm nhạc của mình.

Of course, the human instrument is far more delicate, complex and expressive than any man-made instrument. And while it is fairly easy to achieve an “objective distance” from any particular man-made instrument, it is very difficult to distinguish one’s true Self (the Transpersonal Self or soul), from one’s mind, emotions and physical nature— i.e., from one’s own personal “instrument.” The skillful manipulations to be performed by even the most accomplished virtuoso are as nothing compared to the task of adeptly ‘playing upon’ the energies and forces of the spiritually attuned human instrument.

Tất nhiên, vận cụ của con người thì tinh tế, phức tạp và biểu cảm hơn nhiều so với bất kỳ loại vận cụ nhân tạo nào. Và mặc dù khá dễ dàng để đạt được “khoảng cách khách quan” với bất kỳ vận cụ nhân tạo cụ thể nào, nhưng rất khó để phân biệt Chân Ngã của một người (Bản ngã siêu cá nhân hay là linh hồn), với thể trí, thể cảm xúc và thể xác của một người—tức là với “vận cụ” cá nhân của riêng y. Các thao tác khéo léo được thực hiện bởi ngay cả những nghệ sĩ đại tài nhất cũng chẳng là gì so với nhiệm vụ “làm việc với” các năng lượng và mãnh lực của dụng/công cụ hòa hợp về mặt tinh thần của con người một cách thành thạo.

Actually, expressing one’s identity is an act of spiritual virtuosity—a virtuosity which it takes millennia to cultivate. Great knowledge and extended practice over lifetimes are required. It is the purpose of the Tapestry of the Gods series to provide at least some of that knowledge, and to familiarize students with some of the methods which can be used to facilitate the expression of the exact pattern of their identity, thus helping them to fulfill their spiritual purpose, and to make their greatest contribution to the welfare of the planetary Whole.

Trên thực tế, thể hiện bản sắc của một người là một hành động thuộc trình độ bậc thầy tinh thần — một trình độ mà phải mất hàng thiên niên kỷ tu dưỡng. Cần phải có kiến ​​thức sâu rộng và mở rộng việc thực hành qua nhiều kiếp sống. Mục đích của bộ sách Tấm Thảm Của Thượng Đế là cung cấp ít nhất một phần trong những kiến ​​thức đó và giúp người học làm quen với một số phương pháp có thể được sử dụng để tạo điều kiện cho việc thể hiện kiểu mẫu chính xác trong bản sắc của họ, do đó giúp họ hoàn thành mục tiêu tinh thần của mình, và đóng góp lớn nhất của họ cho phúc lợi của Toàn Thể ở cấp độ hành tinh.

  

Entities and Emanations within our Local Cosmosystem

Các Thực Thể và Các Phóng Phát  trong Hệ thống Vũ trụ của chúng ta

As the reality of spiritual unity (within the ONE ENTITY) is increasingly understood, we realize that we are factually related to all members of the human kingdom. The more than four billion human entities in incarnation, and the nearly fifty-six billion human entities who are not in physical incarnation at any given moment, all constitute one great entity—the human family.

Khi thực tại của sự thống nhất tinh thần (bên trong MỘT THỰC THỂ DUY NHẤT) ngày càng được hiểu rõ hơn, chúng ta nhận ra rằng thực tế chúng ta có liên quan đến tất cả các thành viên của giới nhân loại. Hơn bốn tỷ thực thể con người đang tái sinh [tại thời điểm viết sách – ND], và gần năm mươi sáu tỷ thực thể con người không tái sinh vào bất kỳ thời điểm nào, tất cả tạo thành một thực thể vĩ đại—đó là gia đình nhân loại.

For the vast majority of us, this intimate relationship to a great host of human entities (who are but one entity) is not a fact of consciousness. We may understand unity [16] intellectually, and even, at certain moments, feel our unity with humanity, but there is (except for the high initiate) no continuous consciousness of being related with spiritual intimacy to all human beings.

Đối với đại đa số chúng ta, mối quan hệ mật thiết này với rất nhiều thực thể con người (chỉ là một thực thể) không phải là một thực tế trong tâm thức. Chúng ta có thể hiểu sự hợp nhất [16] về mặt trí tuệ, và thậm chí, vào những thời điểm nhất định, cảm nhận được sự hợp nhất của chúng ta với nhân loại, nhưng (ngoại trừ điểm đạo đồ bậc cao) không có ý thức liên tục trong mối liên hệ mật thiết về tinh thần với tất cả mọi người.

The number of human beings who have any really personal significance to us is actually very small. There are the members of our immediate family, friends, associates, acquaintances, fellow group members, etc… There are also those few celebrities and “very important people” who, because of their unusual prominence, influence many people within society (ourselves included). However, the number of people whose composite emanation (whose Quality) affects us in a direct or noticeable way is relatively few. The people who affect us constitute our social environment, and it is they who are largely responsible for some of the most important aspects of our social conditioning. Also, as regards the development of our personal and interpersonal skills, these few people are highly influential. What is important to realize is that their influence upon us (because of who they are to us) is all out of proportion to their actual place and influence within the whole.

Số lượng những thực thể con người mà thực sự có ý nghĩa cá nhân đối với chúng ta thực tế là rất ít. Đó là những thành viên trong gia đình trực tiếp của chúng ta, bạn bè, cộng sự, người quen, thành viên nhóm đồng nghiệp, v.v. Cũng có một vài người nổi tiếng và “những người rất quan trọng”, vì sự nổi bật bất thường của họ, ảnh hưởng đến nhiều người trong xã hội (bao gồm chính chúng ta). Tuy nhiên, số lượng những người mà sự phát xạ tổng hợp của họ (là Phẩm tính của họ) ảnh hưởng đến chúng ta một cách trực tiếp hoặc đáng chú ý là tương đối ít. Những người ảnh hưởng đến chúng ta tạo thành môi trường xã hội của chúng ta, và chính họ là những người chịu trách nhiệm chính về một số khía cạnh quan trọng nhất về điều kiện xã hội của chúng ta. Ngoài ra, trong việc phát triển các kỹ năng cá nhân và kỹ năng tương tác của chúng ta, số ít những người này có ảnh hưởng lớn. Điều quan trọng cần nhận ra là ảnh hưởng của họ đối với chúng ta (bởi vì con người của họ ảnh hưởng lên chúng ta) đều không tương xứng với vị trí thực tế và ảnh hưởng của họ trong tổng thể.

These ideas form the basis of an illuminating analogy which relates to the manner in which the qualitative emanations of certain entities within our local cosmosystem (planets, stars and constellations) influence our lives. Let us consider for a moment the visual magnitude (or apparent magnitude) and absolute magnitude of certain stars. There are a number of stars which appear extremely bright when we gaze at them from earth. This is because they are relatively close to us, and consequently appear, visually, much brighter than they really are—brighter than many stars which are actually much brighter than they, but do not appear so because of their great distance from earth. Thus, the visual magnitude of our neighboring stars is very great, but their absolute magnitude (the measure of their brightness as seen from a standardized distance) may be relatively small. Thus, these stars which seem bright and important to us are, indeed, so—to us, but may not be in terms of their place and influence within the universal whole.

Những ý tưởng này hình thành cơ sở của một phép tương đồng sáng tỏ liên quan đến những phát xạ định tính của một số thực thể trong hệ thống vũ trụ địa phương của chúng ta (các hành tinh,ngôi sao và chòm sao) ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta. Chúng ta hãy xem xét độ lớn trực quan (hoặc độ lớn biểu kiến) và độ lớn tuyệt đối của một số ngôi sao nhất định. Có một số ngôi sao trông cực kỳ sáng khi chúng ta nhìn chúng từ Trái Đất. Điều này là do chúng tương đối gần với chúng ta, do đó khi chúng ta quan sát bằng mắt thường, chúng có vẻ sáng hơn nhiều so với thực tế — trong khi các ngôi sao khác thực sự sáng hơn chúng nhiều, nhưng không xuất hiện như vậy,do những ngôi sao này ở khoảng cách rất xa so với Trái Đất. Do đó, độ lớn trực quan của các ngôi sao lân cận của chúng ta là rất lớn, nhưng độ lớn tuyệt đối của chúng (thước đo độ sáng của chúng khi nhìn từ một khoảng cách tiêu chuẩn) có thể tương đối nhỏ. Vì vậy, những ngôi sao có vẻ sáng và quan trọng đối với chúng ta, chỉ  như vậy — đối với chúng ta, nhưng có thể không thực sự quan trọng khi xét về vị trí và ảnh hưởng của chúng trong toàn thể vũ trụ.

These thoughts become relevant to the theme of understanding and expressing our identity when we realize that certain entities within our local cosmosystem are the emanating source of the principal energy qualities which combine (or are ‘woven together’) to create all patterns of human identity. Regardless of how important or unimportant these entities may be (in the absolute sense) they are extremely important to us. In the local cosmosystem, they are our most important and influential ‘neighbors,’ and condition the lives of all entities upon Earth (just as, socially, certain significant people condition the life of every human being). Without the emanating Quality (the ‘vector quality’ or ‘composite frequency’) of these significant planetary, stellar, constellational and super-constellational entities, our pattern of identity (not, of course, our absolute identity) would not be what it is. [17]

Những tư tưởng này trở nên phù hợp với chủ đề thấu hiểu và thể hiện bản sắc của mình khi chúng ta nhận ra rằng một số thực thể nhất định trong hệ thống vũ trụ địa phương của chúng ta là nguồn phát xạ của các phẩm tính năng lượng chính kết hợp (hoặc được ‘đan kết lại với nhau’) để tạo ra tất cả các kiểu mẫu trong bản sắc của con người. Bất kể những thực thể này quan trọng hoặc không quan trọng như thế nào (theo nghĩa tuyệt đối) nhưng đối với chúng ta, chúng cực kỳ quan trọng. Trong hệ thống vũ trụ địa phương, chúng là ‘hàng xóm’ quan trọng và có ảnh hưởng nhất của chúng ta, và điều hòa sự sống của tất cả thực thể trên Trái Đất (cũng giống như về mặt xã hội, một số cá nhân nhất định có vai trò quan trọng đối với sự sống của mọi người). Nếu không có các Phẩm tính phát xạ (‘phẩm tính định hướng’ hoặc ‘tần số tổng hợp’) từ các thực thể hành tinh, ngôi sao, chòm sao và siêu chòm sao quan trọng này, thì kiểu mẫu trong bản sắc của chúng ta (tất nhiên không phải là bản sắc tuyệt đối của chúng ta) sẽ không giống như hiện nay. [17]

According to the Ageless Wisdom, there are within the ONE ENTITY (SPACE) countless entities of ascending and descending rank—relative to any particular point on the “ladder of evolution.” The symbolism of “Jacob’s Ladder” represents an esoteric reality. Human beings upon the Earth are influenced by numerous inferior entities (i.e., below the human stage in their manifested development), and also by superior entities which are far beyond the stage of human development.

Theo Minh Triết Ngàn Đời, trong THỰC THỂ DUY NHẤT (KHÔNG GIAN) có vô số thực thể có thứ hạng tăng dần và giảm dần — liên quan đến bất kỳ điểm cụ thể nào trên “thang tiến hóa”. Biểu tượng của “Cái thang của Jacob” đại diện cho một thực tại huyền bí. Con người trên Trái đất chịu ảnh hưởng của nhiều thực thể thấp kém hơn (tức là thấp hơn giai đoạn con người trong quá trình phát triển biểu hiện của chúng), và cũng bởi các thực thể siêu việt vượt xa giai đoạn phát triển của con người.

Of course, the most important of these conditioning entities are the superior ones — planets, stars, and constellations (for the greater always includes the lesser). Realizing this, the esoteric psychologist gives special attention to certain, specific superior entities, because such entities (through the agency of the Quality emanating from them) are ultimately responsible for determining the nature of the human individual’s energy pattern—i.e., the pattern of his identity. This is to say that, in a very deep sense, the planetary, stellar, and constellational entities (i.e., Gods), make us who we are. In the esoteric world view, essential identity descends from above.

Tất nhiên, quan trọng nhất trong số những thực thể quy định này là những thực thể siêu việtcác hành tinh, ngôi sao và chòm sao (vì những thực thể lớn hơn luôn bao gồm những thực thể nhỏ hơn). Nhận ra điều này, nhà tâm lý học nội môn đặc biệt chú ý đến một số thực thể cao cấp cụ thể, bởi vì những thực thể đó (thông qua trung gian Phẩm Tính phát xạ từ đó) cuối cùng chịu trách nhiệm xác định bản chất của kiểu mẫu năng lượng của cá nhân con người — tức là kiểu mẫu bản sắc của y. Điều này có nghĩa là, theo một nghĩa rất sâu xa, các thực thể hành tinh, ngôisao và chòm sao (ví dụ các Thượng Đế), tạo nên con người của chúng ta. Trong thế giới quan huyền bí, bản sắc cốt yếu hạ từ trên cao xuống.

Such is the relativity of the cosmos, however, that every planet in space has different superior entities which condition the patterns of living beings upon it. For beings upon the Earth, for instance, there are probably no more than a few hundred superior entities (out of all the literally countless possible planetary, stellar, and constellational entities) whose emanations are of conditioning and formative importance, and of these few hundred, probably less than fifty are paramount. For beings upon another planet in a different part of the cosmos, the number and identity of the conditioning entities would be entirely different. According to the Ageless Wisdom Tradition (as presented by the Tibetan Master, Djwhal Khul through the writings of Alice. A. Bailey), the most important of these great superior conditioning entities (from the perspective of life on Earth) are the following:

Tuy nhiên, thuyết tương đối của vũ trụ là vậy, mỗi hành tinh trong không gian đều có những thực thể siêu việt khác nhau quy định các kiểu mẫu của các sinh vật sống trên đó. Ví dụ, đối với các sinh vật trên Trái đất, có lẽ không có nhiều hơn vài trăm thực thể siêu việt (trong số tất cả các thực thể hành tinh, ngôi sao và chòm sao có thể có theo đúng nghĩa đen) mà các phát xạ của chúng có tầm quan trọng trong việc quy định và hình thành, và trong vài trăm này, có lẽ dưới năm mươi thực thể là tối quan trọng. Đối với những sinh vật trên hành tinh khác trong một phần khác của vũ trụ, số lượng và bản chất của các thực thể quy định sẽ hoàn toàn khác nhau. Theo Truyền thống Minh Triết Ngàn Đời (được trình bày bởi Chân sư Tây Tạng, Djwhal Khul qua các tác phẩm của Alice. A. Bailey), quan trọng nhất trong số những thực thể có vai trò quy định vĩ đại này (từ quan điểm của sự sống trên Trái Đất) là:

 • the entities Who ensoul the seven sacred planets (Vulcan, Jupiter, Saturn, Mercury, Venus, Neptune and Uranus) and the five non-sacred planets (Pluto, the Sun [veiling a non-sacred planet], Earth, the Moon [veiling a non-sacred planet], and Mars), not to mention numerous planetary entities, whose planetary forms are either undiscovered or nondensified.
 • các Đấng thực thể phú linh cho bảy hành tinh thánh thiện (Vulcan, sao Mộc, sao Thổ, sao Thủy, sao Kim, sao Hải Vương và sao Thiên Vương) và năm hành tinh không thánh thiện (sao Diêm Vương, Mặt trời [che giấu một hành tinh không thánh thiện], Trái đất, Mặt trăng [che giấu một hành tinh không thánh thiện], và sao Hỏa), chưa kể đến nhiều thực thể hành tinh, mà các hành tinh của các Vị hoặc chưa được khám phá hoặc chưa được kiểm chứng.
 • the twelve great entities Who embody the twelve zodiacal constellations (Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo, Libra, Scorpio, Sagittarius, Capricorn, Aquarius, Pisces), not to mention the various entities Who ensoul the individual, important stars within the various zodiacal constellations, or Who ensoul other constellations closely associated with various zodiacal constellations. (Such constellations and their mythological meanings are described in The Labours of Hercules, by Alice A. Bailey).
 • mười hai thực thể vĩ đại là Đấng hiện thân của mười hai chòm sao hoàng đạo (Bạch Dương, Kim Ngưu, Song Tử, Cự Giải, Sư Tử, Xử Nữ, Thiên Bình, Hổ Cáp, Nhân Mã, Ma Kết, Bảo Bình, Song Ngư), chưa kể đến các thực thể khác nhau của Đấng đang phú linh cho những ngôi sao quan trọng và riêng lẻ trong các chòm sao hoàng đạo này, hoặc Đấng đang phú linh cho các chòm sao khác có liên quan chặt chẽ với các chòm sao hoàng đạo này. (Những chòm sao như vậy và ý nghĩa thần thoại của chúng được mô tả trong Các Kỳ Công của Hercules, được viết bởi Alice A. Bailey).
 • the three stupendous entities Who ensoul the three superior (‘super-zodiacal’) constellations—the Great Bear (especially the seven stars of the “Big Dipper,”) [18] Sirius and the Pleiades, and also those ‘lesser’ entities (though still omnipotent from the human point of view) Who ensoul the individual stars within these three great constellations—for example, the Seven Rishis of the Great Bear (each of Whom ensouls one of the seven major stars of the Great Bear), and the “Seven Sisters,” (each of Whom ensouls one of the stars of the Pleiades).
 • ba thực thể kỳ diệu, các Đấng phú linh cho ba chòm sao siêu việt (‘siêu hoàng đạo’) — chòm sao Đại Hùng (đặc biệt là bảy ngôi sao của “chòm sao Bắc Đẩu”), [18] Chòm sao Thiên Lang (Sirius) và chòm sao Tua Rua (Pleiades), và cả những thực thể ‘nhỏ hơn’ đó (mặc dù từ quan điểm của con người vẫn là Đấng toàn năng) là những Đấng phú linh cho những ngôi sao riêng lẻ trong ba chòm sao lớn này — ví dụ, Bảy Đấng Thánh Triết (Seven Rishis) của chòm sao Đại Hùng (mỗi Đấng phú linh cho một trong số bảy ngôi sao chính của chòm sao Đại Hùng), và “Thất Tỉ Muội”, (mỗi Đấng phú linh cho một trong những ngôi sao của chòm sao Tua Rua.

The true nature of these entities (whether planetary, solar, zodiacal or ‘super-zodiacal’) is far beyond human understanding, but the practical effects of Their emanating qualities can be noticed and detected within the body of our planet, within the human kingdom, and, most importantly, from our point of view, within that tiny unit of life, the human being.

Bản chất thực sự của những thực thể này (cho dù là hành tinh, mặt trời, hoàng đạo hay ‘siêu hoàng đạo’) vượt xa sự hiểu biết của con người, nhưng những tác động thực tế của những phẩm tính phát ra của các Ngài có thể được nhận biết và phát hiện trong cơ thể của hành tinh chúng ta, trong giới nhân loại, và quan trọng nhất, từ quan điểm của chúng ta, bên trong đơn vị sự sống nhỏ bé đó, chính là con người.

To be sure, there are many subtle and infrequently encountered entities, of equal or superior rank to the human who also play an important role in making the human energy system what it is. Such are various ranks of devas (angels) and certain Hierarchies of beings (the superior Creative Hierarchies), which are greatly superior to the human Creative Hierarchy, yet far below the rank of a Planetary Deity. Such entities, however, stand within a direct line of emanation from the planetary, solar, zodiacal and super-zodiacal entities already mentioned. Even though every entity is, in essence, unique, these devic (angelic) and hierarchical entities act as conduits for the planetary, solar, zodiacal and super-zodiacal entities, and are thus conditioned by them.

Để chắc chắn, có rất nhiều thực thể vi tế và không thường xuyên gặp phải, có cấp bậc ngang bằng hoặc cao hơn con người, những thực thể cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo nên hệ thống năng lượng của con người. Đó là các cấp bậc khác nhau của các vị thiên thần (devas) và một số Huyền giai nhất định của các sinh mệnh (các Huyền giai Sáng tạo cao cấp), vượt trội hơn rất nhiều so với Huyền giai Sáng tạo của con người, nhưng thấp hơn nhiều so với cấp bậc của mộtĐấng Hành Tinh. Tuy nhiên, các thực thể như vậy đứng trong một luồng phát xạ trực tiếp từ các thực thể cấp hành tinh, thái dương, hoàng đạo và siêu hoàng đạo đã được đề cập. Mặc dù về bản chất, mọi thực thể đều là duy nhất, những thực thể thiên thần và huyền giai (hierarchical entities) này hoạt động như những kênh dẫn cho các thực thể cấp hành tinh, thái dương, hoàng đạo và siêu hoàng đạo, và do đó được quy định bởi các thực thể cấp cao đó.

An exhaustive study of such hierarchies is quite desirable, but also quite beyond the scope of this book. Nevertheless, much of importance about influence these hierarchies in human life will be understood if the planets, and the zodiacal and super-zodiacal constellations which govern them are studied. All this is by way of saying that a knowledge of the most important planets, stars and constellations will be sufficient to give the human being an invaluable esoteric key to his identity. Details concerning the many other subtle forms of life which comprise or influence the human energy system, can be filled in later.

Một nghiên cứu đầy đủ về các hệ thống huyền giai như vậy là đáng mong đợi, nhưng cũng nằm ngoài phạm vi của cuốn sách này. Tuy nhiên, tầm quan trọng trong ảnh hưởng của các huyền giai này lên cuộc sống con người sẽ được hiểu rõ nếu các hành tinh, các chòm sao hoàng đạo và siêu hoàng đạo cai quản chúng được nghiên cứu. Tất cả những điều này có thể nói rằng kiến ​​thức về các hành tinh, ngôi sao và chòm sao quan trọng nhất sẽ đủ để cung cấp cho con người một chìa khóa bí truyền vô giá dẫn đến bản sắc của y. Các chi tiết liên quan đến nhiều dạng sống vi tế khác bao gồm hoặc ảnh hưởng đến hệ thống năng lượng của con người, có thể được bổ sung sau.

In summary, every human being lives in a sea of energies, and is constantly subjected to numerous streams of vibration (i.e., frequencies or qualitative emanations). Out of this incredibly complex flux, certain streams of vibration are more influential, and relatively more important, than others. Such influences emanate from what might be considered Earth’s most important celestial neighbors (especially, the three super-zodiacal constellations and the twelve zodiacal constellations and their “ruling” planets). The emanations from these neighboring cosmic and solar- systemic entities are instrumental in creating the pattern of identity for all entities upon the Earth including, of course, the human being. In fact, there is a sense in which every human being is essentially related to a particular planetary entity, which entity is, in a peculiar manner, the source of the human Monad (the absolute essence of the human being). [19]  

Tóm lại, mỗi con người sống trong một biển năng lượng, và thường xuyên chịu nhiều luồng rung động (các tần số hoặc các nguồn phát xạ định tính). Từ dòng chảy vô cùng phức tạp này, một số luồng rung động nhất định có ảnh hưởng hơn và tương đối quan trọng hơn những luồng khác. Những ảnh hưởng như vậy phát ra từ những gì có thể được coi là các thiên thể láng giềng quan trọng nhất của Trái Đất (đặc biệt là ba chòm sao siêu hoàng đạo và mười hai chòm sao hoàng đạo và các hành tinh “cai quản” của chúng). Sự phát xạ từ các thực thể vũ trụ và thái dương hệ lân cận này là công cụ tạo ra kiểu mẫu nhận dạng cho tất cả các thực thể trên Trái Đất, tất nhiên là bao gồm cả con người. Trên thực tế, có một ý nghĩa mà trong đó mỗi con người về cơ bản đều liên quan đến một thực thể hành tinh cụ thể mà thực thể đó, theo một cách đặc biệt, là nguồn gốc của Chân Thần con người (bản chất tuyệt đối của loài người). [19]

The first four volumes of the Tapestry of the Gods series focus upon the influence which the most important entities in our local cosmosystem have upon human behavior. Volumes I and II focus particularly upon the seven entities known as the Seven Rishis of the Great Bear (whose physical manifestations are the seven major stars in the Great Bear -the seven stars composing the “Big Dipper”). The seven distinctive Qualities emanated by the Seven Rishis are the seven rays, which are so incredibly influential in determining the pattern of human identity.

Bốn tập đầu của bộ sách Tấm thảm của Thượng Đế tập trung vào những ảnh hưởng từ những thực thể quan trọng nhất trong hệ thống thiên hà địa phương của chúng ta lên hành vi của con người. Quyển 1 và 2 đặc biệt tập trung vào 7 thực thể được biết đến với tên gọi Bảy Đấng Thánh Triết  thuộc chòm sao Đại Hùng (có biểu hiện vật lý là 7 ngôi sao chính trong chòm sao Đại Hùng—7 ngôi sao tạo nên “chòm sao Bắc Đẩu”). Bảy phẩm tính đặc biệt do Bảy Đấng Thánh Triết  phát ra tạo nên 7 cung, có ảnh hưởng vô cùng lớn trong việc xác định kiểu mẫu trong bản sắc con người.

The following statement from Esoteric Psychology, Vol. I, by Alice A. Bailey, emphasizes the primary importance of the seven rays:

…there is nothing in the whole solar system, at whatever stage of evolution it may stand, which does not belong and has not always belonged to one or other of the seven rays.

Lời phát biểu sau được trích từ Tâm Lý Học Nội Môn, quyển 1, Alice A. Bailey, nhấn mạnh tầm quan trọng cơ bản của bảy cung:

… không có gì trong toàn bộ thái dương hệ, dù ở bất kỳ giai đoạn tiến hóa nào không thuộc và không lúc nào không thuộc về một cung trong 7 cung.  

One of the more credible, esoteric enumerations of these seven stars begins, not with the “pointers” (the enumeration preferred by today’s astronomers) but (at the other end of the cluster) with the first of the three stars which have been called, in England’s folklore, “the Three Horses of the Chariot.” The popular names of these stars are as follows:

Star I: Benetnasch

Star II: Mizar (a binary star, the companion of which is called Alcor)

Star III: Alioth

Star IV: Megrez

Star V: Dubhe

Star VI: Merak

Star VII: Phegda

Một trong những liệt kê bí truyền, đáng tin cậy hơn về 7 ngôi sao này bắt đầu không phải với “Chỉ tinh (pointers)” (cách liệt kê được các nhà thiên văn học ngày nay ưa thích) mà (ở phía đầu bên kia của cụm sao) với ngôi sao đầu tiên trong số ba ngôi sao trong văn hóa dân gian của Anh, được gọi là “Ba chú ngựa của Cỗ Xe”. Những cái tên được biết đến rộng rãi của những ngôi sao này như sau:

Ngôi sao thứ I: Benetnasch

Ngôi sao thứ II: Mizar (một sao đôi, đồng hành cùng nó là sao Alcor)

Ngôi sao thứ III: Alioth

Ngôi sao thứ IV: Megrez

Ngôi sao thứ V: Dubhe

Ngôi sao thứ VI: Merak

Ngôi sao thứ VII: Phegda

The Tibetan does not go so far as to assign a particular ray to a particular star, but there is strong reason to think that the seven rays should be associated with the stars in the order given above (ray one emanating from Benetnasch and ray seven from Phegda). In any case, all septenates can be divided esoterically into a three and a four. The “Three Horses” and the four stars which form “the Chariot” correspond naturally to such a division. This subject should, however, be more extensively explored before a final decision is reached, as there are certain statements of the Tibetan’s which point to the stars Dubhe and Merak (the “Pointers”) as special conduits of the energy of will aspect of divinity. This does not necessarily constitute a contradiction—as veteran students of the Tibetan’s books will realize.

Chân sư Tây Tạng không đi xa đến mức gán một cung cụ thể cho một ngôi sao nào, nhưng có lý do chính đáng để nghĩ rằng 7 cung này nên được liên kết với các ngôi sao theo thứ tự kể trên (cung 1 phát ra từ Benetnasch và cung 7 từ Phegda). Trong mọi trường hợp, tất cả các cung này đều được chia thành babốn một cách bí truyền. “Ba chú ngựa” và bốn ngôi sao tạo thành “Cỗ Xe” tương ứng với sự phân chia như vậy một cách tự nhiên. Tuy nhiên, chủ đề này nên được khám phá sâu hơn trước khi đưa ra kết luận cuối cùng, vì có một số tuyên bố nhất định của Chân sư Tây Tạng chỉ ra rằng các sao Dubhe và Merak (các “Chỉ tinh” -Pointers) như những đường dẫn đặc biệt đại diện cho trạng thái thiêng liêng của năng lượng ý chí. Điều này không nhất thiết gây ra sự mâu thuẫn—bởi những học viên kỳ cựu của những quyển sách được Chân sư Tây Tạng truyền dạy sẽ nhận ra.

While, ultimately, it will be very important to know the exact stellar source of each ray energy, so that (particularly in group formation) a ray may be invoked in meditation [20] and ritual for purposes of planetary service, it is, for the time being, and for the purposes of understanding esoteric psychology, sufficient for us to know the names and qualities of each ray.

Sau cùng bấy giờ, điều quan trọng vẫn là phải biết được chính xác nguồn gốc tinh tú của mỗi cung năng lượng, để (đặc biệt là trong việc hình thành nhóm) một cung có thể được kêu gọi trong khi thiền định và trong các nghi lễ dùng cho mục đích phụng sự của hành tinh, nó dành cho thời điểm hiện tại, với mục đích hiểu về tâm lý học nội môn, đủ để chúng ta biết đến tên và phẩm tính của từng cung.

  

The Seven Rays

Bảy Cung

We now have some concept of the cosmic sources which emanate the seven primary qualities which condition all life upon our planet—the seven rays. This is fascinating from the cosmological perspective, but the esoteric psychologist has to be much more practical and “down-to-earth” than the cosmologist. The true purpose of psychology is to help human beings learn to bring the soul or psyche into full expression in their lives. In order to do this, two essential pieces of information are necessary: 1) an understanding of the occult constitution of the human being; and, 2) an understanding of “the next step ahead.”

Thời điểm hiện tại, chúng ta có một số khái niệm về các nguồn vũ trụ phát ra bảy phẩm tính cơ bản vốn quy định tất cả sự sống trên hành tinh của chúng ta — bảy cung. Từ góc độ vũ trụ học thì điều này thật hấp dẫn, nhưng nhà tâm lý học nội môn phải thực tế và thực tiễn hơn nhiều so với các nhà vũ trụ học. Mục đích thực sự của tâm lý học là giúp con người học cách thể hiện đầy đủ phẩm tính của linh hồn hay tâm hồn mình trong đời sống. Để làm được điều này, cần có hai phần thông tin thiết yếu: 1) sự hiểu biết về cấu tạo huyền bí của con người; và, 2) sự hiểu biết về “bước đi kế tiếp.”

In simplest terms, the occult constitution of the human being consists of the soul, the personality, the mind, the emotions and the etheric-physical body. There are further refinements, but given the present stage of human understanding, a five-fold enumeration is usually sufficient. Tapestry of the Gods, Vols. I and II make constant reference to these five energy fields or “vehicles,” and one entire section, Section III, is given to an elucidation of their nature and function.

Nói một cách đơn giản nhất, cấu tạo huyền bí của con người bao gồm linh hồn, phàm ngã, thể trí, thể cảm dục, và thể vật lý-dĩ thái. Có những cải tiến hơn nữa, nhưng ở giai đoạn hiểu biết của con người hiện nay, việc liệt kê ngũ phân thường là đủ. Tấm thảm của Thượng Đế, Tập I và II liên tục đề cập đến năm trường năng lượng này hay “các vận cụ”, và toàn bộ Phần III, được đưa ra để làm sáng tỏ bản chất và chức năng của chúng.

The question of the “next step ahead” is deceptively simple. Many people think they know what to do next. But we are speaking here of the next spiritual step ahead, and in order to understand and take that step, one needs to understand who one is—to have a very clear idea of one’s spiritual and personal energy patterns (i.e., the ray and astrological energies which continuously condition the spiritual Self, as well as those which condition the personal self during any one incarnation).

Câu hỏi về “bước đi kế tiếp” có thể nói là đơn giản. Rất nhiều người nghĩ họ biết sẽ phải làm gì tiếp theo. Nhưng điều chúng ta đang nói đến ở đây là bước đi kế tiếp trên con đường tinh thần, và để hiểu và thực hiện bước đó, con người cần phải hiểu mình là ai — để có một ý tưởng rất rõ ràng về các kiểu mẫu năng lượng tinh thần và cá nhân của một người (tức là cung và các năng lượng chiêm tinh liên tục quy định Chân Ngã tinh thần, cũng như quy định phàm ngã trong bất kỳ kiếp sống nào.

The Tapestry of the Gods series is written to help students acquire sufficient Self-knowledge and self-knowledge (i.e., knowledge of both soul and personality) so that they may, indeed take that next step, for the step is different for each individual. It depends not only on his point in evolution, and his karma, but upon the ray and astrological energies with which he has been equipped in any particular life cycle.

Bộ sách Tấm thảm của Thượng Đế được viết ra để giúp môn sinh có đủ kiến thức về linh hồn và kiến thức về phàm ngã (tức là kiến thức về cả linh hồn lẫn phàm ngã) để họ có thể thực sự bước tiếp, bởi vì mỗi bước đi là khác nhau ở từng cá nhân. Nó không chỉ phụ thuộc vào vị trí của y trong quá trình tiến hóa, và nghiệp lực của y, mà còn phụ thuộc vào cung và các năng lượng chiêm tinh mà y đã được trang bị trong bất kỳ vòng đời cụ thể nào.

Only a very thorough familiarity with the meaning of these energies will enable people to cooperate with them—i.e., to work with the energies and use them, rather than work against the energies and be used by them.

Chỉ có sự hiểu biết sâu sắc về ý nghĩa của những năng lượng này mới có thể giúp mọi người hợp tácđược với chúng—tức là làm việc với các năng lượng và sử dụng chúng, thay vì làm việc chống lại các năng lượng và bị chúng sử dụng.

With these thoughts in mind, let us begin our examination of the seven rays, in a general sense, and as we progress through the book, gain a greater understanding of how these ray energies influence the pattern of our lives, and our progress upon the Spiritual Path. [21]

 Trên tinh thần đó, chúng ta hãy bắt đầu xem xét tổng quát về 7 cung, và trong quá trình tiến sâu vào cuốn sách, chúng ta sẽ hiểu rõ hơn về cách những cung năng lượng này ảnh hưởng lên các kiểu mẫu  sống và sự tiến bộ của chúng ta trên Con Đường Tinh thần.

 

The Names of the Seven Rays

Tên Gọi của Bảy Cung

A close study of the Tibetan Teacher’s voluminous works will reveal that each of the seven rays has a number of names. A ray is essentially a quality of energy which emanates from a great cosmic entity (one of the Seven Rishis of the Great Bear). A ray (once it has been received into our solar system) is also an emanation from a great planetary entity known as a “Ray Lord.” The Tibetan gives some fascinating names for each of the Ray Lords, and the serious student is advised to study them as one of the best means of understanding the higher significances of each of the seven rays (cf. pp. 64, 66, 68, 71, 77, 80, and 85 of Esoteric Psychology, Vol. I, or Appendix I of this text). But as esoteric psychologists, we are interested in what a ray means to the human being. The Tibetan offers the following definition:

Một nghiên cứu gần đây về các tác phẩm đồ sộ của Chân Sư Tây Tạng cho thấy rằng mỗi cung trong số 7 cung có một số tên gọi. Một cung về cơ bản là tính chất của năng lượng phát ra từ một thực thể vũ trụ vĩ đại (một trong Bảy Đấng Thánh Triết (Seven Rishis) thuộc chòm sao Đại Hùng). Một cung (sau khi nó được tiếp nhận vào thái dương hệ của chúng ta) là một sự phóng phát từ một  thực thể hành tinh vĩ đại được gọi là “Chúa Tể Cung”. Chân Sư Tây Tạng đưa ra một số cái tên hấp dẫn cho mỗi vị Chúa Tể Cung, và người môn sinh nghiêm túc được khuyên rằng nên nghiên cứu chúng như là một trong những phương tiện tốt nhất để hiểu ý nghĩa cao hơn của mỗi cung trong số 7 cung (xem trang 64, 66, 68, 71, 77, 80, 85 của Tâm Lý Học Nội Môn, Tập I, hoặc Phụ lục 1 của văn bản này). Nhưng với tư cách là các nhà tâm lý học nội môn, chúng ta quan tâm đến ý nghĩa của mỗi cung đối với con người. Chân Sư Tây Tạng đưa ra định nghĩa như sau:

A ray is but a name for a particular force or type of energy, with the emphasis upon the quality which that force exhibits and not upon the form aspect which it creates. This is a true definition of a ray. Esoteric Psychology, Vol. I, p. 316

Cung chỉ là tên gọi của một lực hoặc một dạng năng lượng cụ thể, đặt trọng tâm lênphẩm tính mà mãnh lực đó biểu lộ  chứ không phải khía cạnh hình tướng mà nó tạo ra. Đây là định nghĩa đích thực về một cung. Tâm Lý Học Nội Môn, Tập I, tr.316

The ray names given by the Tibetan certainly have cosmic and solar-systemic significance, but they can also be applied directly to the human spirit, soul and personality, and hence, have immediate usefulness in the field of esoteric psychology. The names of the seven rays are as follows:

Ray I:        The Ray of Will and Power

Ray II:       The Ray of Love-Wisdom

Ray III:     The Ray of Active Intelligence and Adaptability

                   (also called The Ray of Creative Intelligence)

Ray IV:     The Ray of Harmony through Conflict

                   (also called The Ray of Harmony, Beauty and Art)

Ray V:       The Ray of Concrete Knowledge or Science

Ray VI:     The Ray of Devotion and (Abstract) Idealism

Ray VII:    The Ray of Ceremonial Order or Magic

Tên gọi các cung do Chân Sư Tây Tạng đặt chắc chắn có ý nghĩa về mặt vũ trụ và thái dương hệ, nhưng chúng cũng có thể được áp dụng trực tiếp cho tinh thần, linh hồn, và phàm ngã con người, do đó, nó có lợi ích ngay lập tức trong lĩnh vực tâm lý học nội môn. Tên gọi của 7 cung như sau:

Cung I:      Cung của Ý Chí và Quyền Năng

Cung II:    Cung của Bác Ái – Minh Triết

Cung III:   Cung của Trí Thông Tuệ Linh Hoạt và Khả năng Thích Ứng

                   (cũng được gọi là Cung của Trí Thông Tuệ Sáng Tạo)

Cung IV:   Cung của Sự Hài Hòa Thông Qua Xung Đột

                   (cũng được gọi là Cung của Hài  Hòa, Mỹ Lệ và Nghệ Thuật)

Cung V:    Cung của Kiến Thức Cụ Thể hoặc Khoa Học

Cung VI:   Cung của Sự Sùng tín và Chủ Nghĩa Lý Tưởng (Trừu Tượng)

Cung VII: Cung của Nghi lễ Trật tự hoặc  Huyền Thuật

We are now nearly ready to embark upon our study of the seven rays, and their influence in the life of the human being. It must be said, however, that reading Tapestry of the Gods is no substitute for reading the books of the Tibetan Master, Djwhal Khul. The author therefore recommends to every serious student of esoteric psychology and the seven rays, a thorough study of what the Tibetan, Himself, has said. [22]

Bây giờ chúng ta đã gần như sẵn sàng để bắt tay vào nghiên cứu 7 cung, và ảnh hưởng của chúng trong cuộc sống của nhân loại. Tuy nhiên, cần phải nói rằng việc đọc Tấm Thảm của Thượng Đế không thể thay thế cho việc đọc sách của Chân Sư Tây Tạng, Djwhal Khul. Do đó, tác giả khuyên tất cả học viên nghiêm túc với chủ đề tâm lý học nội môn và 7 cung, nghiên cứu kỹ lưỡng về những gì do chính Chân Sư Tây Tạng đã nói [22].

 

 

How To Use This Book

Hướng Dẫn Sử Dụng Sách

There are a number of reasons why Tapestry of the Gods should be studied systematically rather than read casually and selectively. Granted—the idea that there are seven rays conditioning all units of life upon our planet and within our solar system is, essentially, a simple idea. It is also true that the essential qualities of the seven rays are not really difficult to understand. Further, on the archetypal level, the seven rays are quite easy to distinguish, and confusion is not a problem. However, in order to produce that complex, multifaceted manifestation called the human being, a number of rays must come together, and it is in their weaving and blending that the archetypal clarity and ease of differentiation begins to disappear.

Có một số lý do tại sao Tấm Thảm của Thượng Đế nên được nghiên cứu một cách có hệ thống hơn là đọc một cách tuỳ hứng và tuỳ chọn. Ý tưởng được ban ra về 7 cung quy định tất cả các đơn vị sự sống trên hành tinh và trong thái dương hệ của chúng ta, về cơ bản, là một ý tưởng đơn giản và đúng là những phẩm tính thiết yếu của 7 cung thực sự không quá khó hiểu. Hơn nữa, ở cấp độ nguyên mẫu, 7 cung khá dễ phân biệt và khó nhầm lẫn. Tuy nhiên, để tạo ra biểu hiện đa diện, phức tạp được gọi là con người, một số cung phải kết hợp với nhau, và chính trong sự đan xen và hòa trộn của chúng, sự rõ ràng và dễ phân biệt của nguyên mẫu bắt đầu biến mất.

At first estimation, the task of determining a fivefold ray chart (even a sixfold one) may not seem very formidable. When students are first exposed to the seven ray paradigm, they may expect to discover their ray structures with rapidity. The more they begin to investigate the subject, however, the more subtleties and ambiguities begin to appear. What at first seemed obvious becomes subject to many qualifications and reservations. With increased sophistication a period of uncertainty often supervenes, and it may take the earnest inquirer years before a firm and unshakable intuitive conviction confirming a particular ray structure dawns upon the illumined mind. For this reason, Tapestry of the Gods should be studied as a whole and not simply used in a piecemeal manner.

Ước tính ban đầu, nhiệm vụ xác định biểu đồ cung ngũ phân (thậm chí lục phân) có vẻ không quá ghê gớm. Khi các môn sinh lần đầu tiên được tiếp xúc với mô hình bảy cung, họ mong đợi khám phá cấu trúc cung của mình một cách nhanh chóng. Tuy nhiên, càng bắt đầu tìm hiểu chủ đề này, thì càng có nhiều sự tinh vi và mơ hồ bắt đầu xuất hiện. Điều mà thoạt đầu tưởng chừng hiển nhiên lại trở thành phụ thuộc vào nhiều phẩm chất với sự dè dặt. Với độ phức tạp  ngày càng tăng,  giai đoạn cảm thấy không chắc chắn thường kéo dài, và có thể mất nhiều năm nghiêm túc trước khi có một sự tin chắc và không lay chuyển một cách trực giác để xác nhận một cấu trúc cung cụ thể xuất hiện trong thể trí được soi sáng. Vì lý do này, Tấm Thảm của Thượng Đế nên được nghiên cứu một cách tổng thể, không nên chỉ nghiên cứu riêng lẻ từng phần .

A great many people are primarily interested in themselves. There is nothing essentially wrong in such an orientation; self-knowledge is absolutely indispensable, and the Delphic Injunction, “Man Know Thyself” must be fulfilled before the human being can become an illumined server of the Divine Plan. It is, however, quite impossible to know oneself in a vacuum! The individual who is also vitally interested in the quality and character of other individuals is the individual who is truly equipped to see himself. This means that the best way for us to understand our own rays is to understand the rays of those with whom our lot is cast; we must understand ourselves in context.

Rất nhiều người chủ yếu quan tâm đến bản thân họ. Điều này không có gì sai; sự hiểu biết về bản thân là hoàn toàn không thể thiếu, phải đạt được huấn lệnh của đền Delphi “Con Người, hãy Tự biết Mình” trọn vẹn trước khi có thể trở thành người phụng sự được khai sáng của Thiên Cơ. Tuy nhiên, hoàn toàn không thể biết chính mình trong hư không! Cá nhân nào cũng quan tâm đến phẩm tính và tính cách của người khác là những người thực sự được trang bị để nhìn thấy chính mình. Điều này có nghĩa rằng cách tốt nhất để chúng ta hiểu được các cung của chính mình là hiểu về các cung của những người mà ta cùng chia sẻ số phận với họ, ta phải hiểu được chính mình trong toàn bộ bối cảnh.

The implications are obvious: the science of the seven rays must be studied in a large and general way before the ray structures of particular individuals can be expected to emerge with clarity. Tapestry of the Gods is designed with this progression in mind. Volume I offers a fairly comprehensive exploration of the seven rays in relation to human psychology. The rays are treated individually and in relation to each other. Every ray is examined in relation to every vehicle of the human energy system.

Những hàm ý là rõ ràng: khoa học về bảy cung phải được nghiên cứu một cách tổng quát và rộng rãi trước khi cấu trúc cung của các cá nhân cụ thể được mong đợi xuất hiện một cách rõ ràng. Tấm Thảm của Thượng Đế được thiết kế với trình tự này trong thể trí. Tập I đưa ra một khám phá khá toàn diện về bảy cung liên quan đến tâm lý con người. Các cung được xem xét riêng lẻ và có mối quan hệ với nhau. Mọi cung được nghiên cứu có liên quan đến mọi vận cụ trong hệ thống năng lượng của con người.

A close and careful reading of this material is definitely advisable before venturing into Volume II. It is, however, very probable that Volume II will be of greater interest to many students than Volume I, because in Volume II the 42 (more precisely 49) soul/ personality ray combinations are carefully explored. Without bothering to read Volume I, some students may be tempted to dive into Volume II in the eager attempt to [23]  “find themselves.” This would be a mistake. The search for their ray structures (and the ray structures of others they seek to understand) will be far more successful if proper attention is given to the explanations and analyses found in the first volume.

Bạn nên đọc thật kỹ và cẩn thận tài liệu này trước khi dấn bước sang Tập II. Tuy rằng, rất có thể Tập II sẽ được nhiều môn sinh quan tâm hơn Tập I, bởi trong Tập II, 42 (chính xác hơn là 49) sự kết hợp giữa cung linh hồn và phàm ngã được khám phá một cách kĩ càng. Nếu không đọc Tập I, một số môn sinh có thể bị cám dỗ đi sâu vào Tập II trong một nỗ lực háo hức [23] “tìm thấy chính mình”. Đây sẽ là một sai lầm. Việc tìm kiếm các cấu trúc cung của họ (và cấu trúc cung của những người khác) sẽ thành công hơn rất nhiều nếu các học viên có một sự chú ý đúng mức đến những giải thích và phân tích được tìm thấy trong tập đầu tiên này.

At this point, I would like to offer a few simple suggestions to students who hope to gain the maximum benefit from the first two volumes of Tapestry of the Gods.

Ở điểm này, tôi muốn đưa ra một vài gợi ý đơn giản cho các học viên có mong muốn đạt được kết quả cao nhất từ hai tập đầu tiên của bộ Tấm Thảm của Thượng Đế.

 1. Read Volume I first.
 • Đọc Tập I trước.
 1. As you read, think of yourself and others you know well. Begin hypothetically to determine their qualities, but do not jump to conclusions. Reserve judgment. Do not hesitate to write liberally in the margins.
 • Khi đọc, bạn hãy nghĩ về bản thân và những người mà bạn biết rõ. Hãy bắt đầu bằng giả thuyết để xác định phẩm tính của họ, nhưng đừng vội kết luận. Hãy lưu lại các đánh giá. Đừng ngần ngại ghi chép thoải mái bên lề.
 1. When doubts regarding ray structure arise, use the tabulations of contrasts found in Volume I, Section II, and Volume II, Section V. At length your decision will be best if made on the basis of intuition, but in preparation, check lists of ray qualities are advisable. If, for instance, when thinking of an individual, you check off 20 qualities which correlate with ray five, and only three or four qualities correlating with ray three, ray five is much more likely to be present than ray five. Of course, it must be remembered, that we all have all the rays. It is simply a matter of emphasis in any one life.
 • Khi có sự phân vân về cấu trúc cung, hãy sử dụng các bảng đối chiếu được cung cấp trong Tập I, Phần II, và Tập II, Phần V. Về lâu dài, quyết định của bạn sẽ là tốt nhất nếu được đưa ra dựa trên trực giác, nhưng để chuẩn bị, hãy tạo ra một danh sách những phẩm tính của từng cung. Ví dụ, nếu khi nghĩ về một người, bạn kiểm tra 20 phẩm tính tương quan với cung năm, và chỉ ba hay bốn phẩm chất tương quan với cung ba, cung năm nhiều khả năng xuất hiện hơn cung ba. Tất nhiên, cần phải nhớ rằng tất cả chúng ta đều có tất cả các cung. Chỉ đơn giản là vấn đề về sự nhấn mạnh trong bất kỳ kiếp sống nào.
 1. As you work your way through the book, propose a number of tentative ray charts for yourself (and others). Using your reasoning faculties seek to justify or refute the legitimacy of the various charts you propose. You may not have a fifth or a third ray mind, but it is good to subject your possible choices to “sweet reason.” In the end, the intuitive apprehension of a first or fourth ray mind may come closer to the mark, but before trusting so-called intuitive realizations too completely, think the matter through.
 • Trong quá trình khám phá cuốn sách này hãy đề xuất một số biểu đồ cung dự kiến cho chính bạn (và những người khác). Sử dụng khả năng lý luận của bạn để biện minh hoặc bác bỏ tính đúng đắn của các biểu đồ khác nhau mà bạn đã đưa ra. Bạn có thể không có thể trí cung năm hoặc cung ba, nhưng tốt hơn là bạn nên tuân theo những lựa chọn khả thi hơn là “những lý do rót mật vào tai”. Cuối cùng thì sự hiểu biết trực giác của thể trí cung một hoặc cung bốn có thể khả thi, nhưng trước khi tin tưởng hoàn toàn vào cái gọi là nhận thức trực giác đó, hãy suy nghĩ thật kỹ vấn đề này.
 1. When you work with Volume II, seek to identify both as a soul and as a personality. When identified as a soul, look at your personality and try to determine what you see. In Section V there are many paragraphs that describe the task of a soul qualified by a particular ray when faced with a particular kind of personality. Does your soul-illumined vision of your personality match any of the descriptive paragraphs? Conversely, seek also to identify as a personality, and try to determine how you experience the voice of the soul. What is its quality? What is your particular manner of accepting or rejecting this voice? In each division of Section V there is a paragraph dealing with this matter. Determine which (if any) seem to pertain to you.
 • Khi bạn làm việc với Tập II, hãy tìm cách xác định cả linh hồn lẫn phàm ngã. Khi được xác định như một linh hồn, nhìn vào phàm ngã và cố gắng xác định những gì bạn nhìn thấy. Trong Phần V, có nhiều đoạn mô tả nhiệm vụ của một linh hồn với đầy đủ phẩm tính của một cung cụ thể khi đối mặt với các loại phàm ngã cụ thể. Tầm nhìn được soi sáng bởi linh hồn về phàm ngã của bạn có phù hợp với bất kỳ đoạn văn mô tả nào không? Ngược lại, hãy tìm cách xác định phàm ngã, và cố gắng xác định cách bạn cảm nhận tiếng nói của linh hồn. Phẩm tính của nó là gì? Cách thức cụ thể mà bạn chấp nhận hay từ chối tiếng nói đó là gì? Trong mỗi phần của Phần V có một đoạn nói về vấn đề này. Xác định điều nào (nếu có) dường như liên quan đến bạn.
 1. When you begin to develop some clearer ideas regarding your soul and personality ray, focus on the paragraphs which describe the ideal combination of the two rays. Which such paragraphs appeal to you most? With which do you resonate? Which paragraph (or paragraphs) seem to describe the [24] productive union of your foremost ray qualities (your soul and personality ray)? You can be experimental here: if the section describing the ideal qualities of various soul/personality ray combinations seems incomplete in some respect, use your imagination to invent other ideal combinations. It must be realized that simply knowing your soul and personality ray (however valuable) is not enough. You must know how to use those energies in the best possible way. Often, through the use of the creative imagination, optimum methods for expressing your ray qualities can be discovered. Eventually you can combine all five rays in your ray chart (as well as your Sun, Moon and Rising Sign) to create an eightfold ‘energy-picture’ of your nature. From this eightfold picture you can determine what might be called your ‘best composite image’—i.e., the optimum way of fusing and blending allyour major ray and astrological
 • Khi bạn bắt đầu phát triển một số ý tưởng rõ ràng hơn liên quan đến linh hồn và phàm ngã của mình, hãy tập trung vào các đoạn văn mô tả sự kết hợp lý tưởng của hai cung. Đoạn văn nào như vậy hấp dẫn bạn nhất? Bạn cộng hưởng với cái nào? Đoạn văn (hoặc các đoạn văn) nào dường như mô tả sự kết hợp hữu ích của phẩm tính các cung quan trọng nhất của bạn (cung linh hồn và cung phàm ngã của bạn)? Bạn có thể thử nghiệm ở đây: nếu phần mô tả các phẩm tính lý tưởng của các tổ hợp cung linh hồn/phàm ngã khác nhau có vẻ chưa hoàn thiện về mặt nào đó, hãy sử dụng trí tưởng tượng của bạn để phát minh ra các tổ hợp lý tưởng khác. Cần phải nhận ra rằng chỉ cần biết cung linh hồn và cung phàm ngã (dù có giá trị đến đâu) là chưa đủ. Bạn phải biết cách sử dụng những năng lượng này một cách tốt nhất có thể. Thông thường, thông qua việc sử dụng trí tưởng tượng sáng tạo, có thể phát hiện ra các phương pháp tối ưu để thể hiện phẩm tính cung của bạn. Cuối cùng, bạn có thể kết hợp tất cả năm cung trong biểu đồ cung của bạn (cũng như Mặt trời, Mặt trăng và Dấu hiệu cung Mọc) để tạo ra một ‘bức tranh năng lượng’ bát phân về bản chất của bạn. Từ bức tranh bát phân này, bạn có thể xác định thứ có thể được gọi là ‘hình ảnh tổng hợp tốt nhất’ của bạn—tức là cách tối ưu để kết hợp và hòa trộn tất cả các năng lượng cungchiêm tinhchính của bạn.
 1. Once you feel quite certain of your soul and personality rays, it becomes important to understand how to integrate them more fully. Such an integration continues (according to the Tibetan) even after the third initiation. Section V is filled with paragraphs describing the various integration formulae for each of the soul/personality ray combinations. Experiment working with these formulae. Apply them to your life situations. Observe your life, and determine where they should be applied. Monitor yourself and determine where you have succeeded in applying them, and where you have failed. Your particular dual formula can be used throughout your life, and as you gain practice in its use, your skillful application will grow.
 • Một khi bạn cảm thấy khá chắc chắn về cung linh hồn và cung phàm ngã của mình, quan trọng là phải hiểu cách tích hợp chúng một cách trọn vẹn hơn. Sự tích hợp như vậy vẫn tiếp tục (theo Chân Sư Tây Tạng) ngay cả sau lần điểm đạo thứ ba. Phần V chứa đầy các đoạn văn mô tả các công thức tích hợp khác nhau cho mỗi tổ hợp cung linh hồn/phàm ngã. Thử làm việc với những công thức này. Áp dụng chúng vào các tình huống trong cuộc sống của bạn. Quan sát cuộc sống của mình, và xác định nơi chúng nên được áp dụng. Theo dõi bản thân và xác định xem bạn đã thành công khi áp dụng chúng ở đâu và đã thất bại ở đâu. Công thức kép cụ thể của bạn có thể được sử dụng trong suốt cuộc đời và khi bạn thực hành được cách sử dụng nó, khả năng ứng dụng khéo léo của bạn sẽ dần phát triển.
 1. When you come to Section VI, which deals specifically with how to approach the analysis of a ray chart, study the examples carefully. After doing so, begin to propose various ray charts in the abstract and make a game of interpreting them (perhaps with friends). This will provide you with a needed fluency in the ‘language of the rays,’ and will enhance your power of combination and your ability to blend ray qualities. It is also an enjoyable and illuminating pastime to make up brief character sketches and attempt to analyze them in terms of the seven rays, as I did in Section VI. Multiple interpretations are, of course, possible, but this only serves to make such exercises more intriguing.
 • Ở Phần 6, phần đề cập cụ thể đến cách tiếp cận phân tích biểu đồ cung, hãy nghiên cứu kỹ các ví dụ. Sau đó, hãy bắt đầu đề xuất sơ bộ các biểu đồ cung khác nhau và thoải mái diễn giải chúng (có thể thực hành cùng bạn bè). Điều này sẽ cho bạn sự thông thạo cần thiết trong ‘ngôn ngữ của các cung năng lượng’, và sẽ nâng cao khả năng kết hợp và pha trộn các phẩm tính của từng cung. Nó cũng là một thú tiêu khiển thú vị và mở mang trí tuệ để tạo ra những phác thảo về tính cách ngắn gọn và cố gắng phân tích chúng theo bảy cung, như tôi đã làm trong Phần 6. Tất nhiên, có nhiều cách diễn giải, nhưng điều này chỉ làm cho các bài tập như vậy trở nên hấp dẫn hơn.
 1. One of the most important exercises to sharpen your identification and understanding of the rays is to focus upon well-known contemporary, historical, fictional or mythological figures. I did this throughout Section V and, especially, in the last part of Section VI. After reading the seven biographical ray analyses in Section VI carefully, see if you agree or disagree with the analyses offered. If you disagree, ask yourself why? Can you give good reasons for your disagreement? Or perhaps you agree in part and disagree in part. In any case, support your opinions with reasons. After you have worked with and [25] through the seven analyses, and considered the lives of some of the individuals briefly mentioned in relation to every soul/personality combination in Section V, begin to examine the lives of individuals whom you find particularly interesting. Undertake your own extensive ray analyses, and wrestle with the task of creating plausible ray charts for them.
 • Một trong những bài tập quan trọng nhất để nâng cao khả năng xác định và hiểu biết của bạn về các cung là tập trung vào các nhân vật nổi tiếng đương thời, các sử gia, tiểu thuyết gia hoặc các nhân vật thần thoại học. Tôi đã làm điều này trong suốt Phần V và, đặc biệt trong phần cuối cùng của Phần 6. Sau khi đọc kỹ bảy tiểu sử phân tích theo các cung trong Phần 6, hãy xem bạn đồng ý hay không đồng ý với những phân tích được đưa ra. Nếu bạn không đồng ý, hãy tự hỏi tại sao? Bạn có thể đưa ra lý do chính đáng cho sự không đồng ý này không? Hoặc có lẽ một phần bạn đồng ý và một phần thì không. Trong mọi trường hợp, hãy đưa ra những lý do cho ý kiến của mình. Sau khi bạn đã làm việc thông qua bảy phân tích, và xem xét cuộc sống của một số cá nhân được đề cập ngắn gọn liên quan đến mọi tổ hợp linh hồn/phàm ngã trong Phần V, hãy bắt đầu khảo sát cuộc sống của những cá nhân mà bạn thấy đặc biệt thú vị. Thực hiện các phân tích mở rộng về cung của riêng bạn, hãy nỗ lực với công việc tạo ra một biểu đồ cung hợp lý cho chúng. 
 1. Realize that this book is incomplete and is bound to include a number of errors, for human understanding of esoteric psychology and the science of the seven rays is only beginning. It will take the dedicated and intelligent effort of many thinkers to clarify that understanding. Can you suggest ways and means of improving the study of the rays? Can you find errors where they exist and offer suggestions for their correction? Please bring all errors (and all suggestions for improving present methods of studying the rays) to the attention of the University of the Seven Rays Publishing House.
 • Hãy hiểu rằng cuốn sách này chưa hoàn chỉnh và chắc chắn sẽ còn một số sai sót, vì sự hiểu biết của con người về tâm lý học nội môn và khoa học về bảy cung chỉ mới bắt đầu. Để đạt được sự am hiểu tận tường, đòi hỏi sự tận tâm và thông tuệ của các nhà tư tưởng.  Bạn có đề xuất gì về phương pháp và phương tiện cải thiện các nghiên cứu về cung hay không? Bạn có phát hiện những chỗ sai sót và có đề xuất gì cho việc cải thiện hay không? Hãy gửi những đề xuất của bạn đến nhà xuất bản Đại Học Bảy Cung.

The science of the seven rays is in its infancy. The majority of us cannot yet see a ray, nor can we measure a ray objectively; yet the time must soon come when we can do both. It is the task of all serious students to learn what presently can be learned about this fascinating science; to apply in service what has been learned; and to discover valid ways of extending that learning. This book is a small part of a great effort being undertaken by a number of serious students of esoteric psychology and the seven rays. Hopefully, it will convey some measure of light. I strongly encourage all students of esoteric psychology to dedicate their soul-illumined minds and loving hearts to the elucidation of the science of the seven rays. Struggling and bewildered humanity needs this science.

Note: It is strongly recommended that students of Tapestry of the Gods take the Personal Identity Profile II (found in Appendix IV, Volume II). The PIP can be an excellent means of indicating ray strengths and inclinations, and can be of real assistance as one seeks to determine one’s ray chart. [26]

Khoa học về bảy cung vẫn còn đang ở giai đoạn sơ khai. Đa số chúng ta chưa thể nhìn thấy một cung, cũng như không thể đo lường một cách khách quan; tuy nhiên, sẽ sớm đến lúc chúng ta có thể làm được cả hai điều này. Nhiệm vụ của tất cả các môn sinh nghiêm túc là tìm hiểu những gì hiện nay có thể được tiếp thu từ khoa học hấp dẫn này; để áp dụng trong công việc phụng sự những gì đã được học; và khám phá những cách hợp lệ để mở rộng việc học hỏi. Cuốn sách này là một phần nhỏ trong nỗ lực tuyệt vời đang được thực hiện bởi một số môn sinh nghiêm túc của môn tâm lý học nội môn và bảy cung. Hy vọng rằng, nó sẽ truyền đạt một số mức độ của ánh sáng. Tôi đặc biệt khuyến khích tất cả các môn sinh của tâm lý học nội môn cống hiến thể trí được soi sáng bởi linh hồn và trái tim yêu thương của họ để làm sáng tỏ khoa học về bảy cung. Khoa học này cần cho nhân loại, những người đang hoang mang và đấu tranh.

Lưu ý: Chúng tôi đặc biệt khuyến khích các môn sinh của sách Tấm Thảm của Thượng Đế thực hiện phần Nhận dạng Hồ sơ Cá nhân II (có trong Phụ lục IV, Tập II). Phần mềm PIP có thể là một phương tiện tuyệt vời để chỉ ra các điểm mạnh và thiên hướng của các cung, và có thể hỗ trợ thực sự khi một người tìm cách xác định biểu đồ cung của mỗi người. [26]

 

Leave Comment