Video Thiền Về Thể Nguyên Nhân – Hoa Sen Chân Ngã

Xin giới thiệu một video khác do các bạn học viên Trường Morya Federation phụ đề tiếng Việt.  Thể nguyên nhân là một trạng thái trong cấu tạo của con ngườinằm giữa phàm ngã bên dưới, có thể nói như thế, và Chân thần hay tinh thần bên trên. Thể nguyên nhân có nhiều tên gọi. Một số tên trọng