Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Các nhánh Cung

RAY TYPES — CÁC NHÁNH CUNG

Students have often wondered how individuals of widely contrasting natures can be found upon the same ray. How, for instance, can great abstract philosophers (such as an Einstein), and great business executives (such as a J.P. Morgan, or a John D. Rockefeller) both be primarily conditioned by the third ray? From certain definite statements and hints given by the Tibetan, from statements made by Dr. Roberto Assagioli in his Psychosynthesis Typology, and from empirical evidence gathered by the Seven Ray Institute through the use of a ray analysis instrument called the Personal Identity Profile, it has become clear that each ray can be differentiated into two (and, probably three) types.

Nhiều học viên thường thắc mắc tại sao nhiều người có bản tính hoàn toàn đối lập lại được thấy ở trong cùng một cung. Ví dụ, có thể nào những triết gia trừu tượng vĩ đại (như Einstein) và những vị tổng giám đốc điều hành tầm cỡ (như J.P Morgan hay John D. Rockerfeller) đều được quy định chủ yếu bởi cung ba? Từ một số phát biểu và gợi ý của Chân sư Tây Tạng, cũng như từ những kết luận của tiến sĩ Roberto Assagioli trong cuốn sách Phân loại tâm lý tổng hợp của ông, và từ những bằng chứng thực tế mà Viện Nghiên Cứu Bảy Cung đã thu thập thông qua một công cụ phân tích được gọi là Hồ sơ đặc tính cá nhân, điều rõ ràng là mỗi cung có thể được chia làm hai (và có thể là ba) loại nhỏ.

If students will refer to the diagram on p. 610 of Esoteric Astrology by Alice A. Bailey, they will notice what might be called a “pattern of emanation” for the first Ray of Will and Power. A similar pattern of emanation exists for each of the seven rays. The first ray, for instance, emanates from one of the stars in the Great Bear, passes through the constellations Aries, Leo and Capricorn, and is then refocused in the Sun of this solar system. It then passes through various planets related to the three constellations, and finally reaches the Earth, where it conditions the various kingdoms of nature, including the human kingdom. A complete analysis of these patterns of emanation (or lines of transmission) will be offered in Volumes III and IV of Tapestry of the Gods. For our present purposes, it is sufficient to realize that such patterns and lines exist, and that a ray energy (which can be considered pure as it emanates from one of the stars of the Great Bear), undergoes various modifications as it passes through the various constellations and planets on its way to the Earth. This is to say, that a pure ray energy never reaches the earth directly, but always carries with it the quality of the constellations or planets through which it has passed during its descent to Earth.

Nếu sinh viên xem xét biểu đồ ở trang 610, sách Tâm lý học Nội Môn của Alice A. Bailey, họ sẽ để ý thấy một điều có thể được coi là một “kiểu mẫu xuất phát” của cung 1, cung của Ý Chí và Quyền Lực. Ta có thể thấy một kiểu mẫu xuất phát tương tự như thế trong tất cả bảy cung. Ví dụ cung thứ nhất bắt nguồn từ một trong những ngôi sao của chòm sao Đại Hùng, xuyên qua chòm sao Bạch Dương, Sư Tử và Ma Kết, và sau đó hội tụ lại tại Mặt trời của Thái Dương Hệ. Ánh sáng cung này sau đó đi qua nhiều hành tinh khác có liên hệ tới ba chòm Sao kể trên, và cuối cùng tới Trái Đất, nơi mà nó quy định tính chất của nhiều giới khác nhau trong tự nhiên, trong đó có giới nhân loại. Một bài phân tích hoàn chỉnh về các hình mẫu của sự phát xuất (hay các đường hướng di chuyển) của các cung sẽ được đưa vào tập III và IV của bộ sách Tapestry of the Gods. Với mục đích hiện giờ của chúng ta, việc nhận biết được các khuôn mẫu và đường hướng đang tồn tại là đủ, và năng lượng của mỗi cung (có thể được xem là thuần khiết khi xuất phát từ một trong những ngôi sao của chòm sao Đại Hùng), và trải qua nhiều lần biến đổi mỗi khi đi qua các chòm sao và hành tinh trên đường tới với Trái Đất. Điều này nói lên rằng năng lượng thuần khiết của mỗi cung không bao giờ đến Trái Đất một cách trực tiếp, mà luôn mang theo nó những phẩm chất của các chòm sao hay hành tinh mà nó đi qua trên đường đi xuống Trái Đất.

The lines of transmission are complex—more complex than the diagram on p. 610 would tend to indicate. At this stage of our understanding, it is quite impossible to know exactly what happens during the descent. But one thing is clear: those who are upon the same ray (especially where the soul and [to some extent] the personality are concerned) manifest differing subqualities which differentiate them in terms of thought and behavior. For instance, an individual with a strong first ray colored by the qualities of Vulcan and Taurus, will be quite different in thought and behavior from another individual with a strong first ray colored by Aries and (let us say) Pluto. The first individual (to use a wide and simplifying generalization) may be very constructive, and the second, very destructive.

Các đường truyền dẫn năng lượng rất phức tạp—phức tạp hơn những gì mà biểu đồ ở trang 610 đã chỉ ra. Ở giai đoạn hiểu biết của chúng ta hiện nay, gần như không thể biết chính xác những gì xảy ra trên đường giáng hạ của các các cung. Nhưng có một điều rõ ràng là những ai ở trên cùng một cung (đặc biệt liên quan đến cung linh hồn, và ở mức độ nào với cung phàm ngã) thì biểu hiện ra những đặc tính phụ khác nhau mà chính những đặc tính này phân biệt họ về mặt tư tưởng và hành vi. Ví dụ, một người dưới tác động mạnh mẽ của cung một được nhuộm màu bởi tính chất của hành tinh Vulcan và Kim Ngưu sẽ khá khác biệt về tư tưởng và hành động so với người có ảnh hưởng mạnh của cung một nhưng nhưng được nhuộm màu bởi tính chất cung Bạch Dương và (giả dụ như) Diêm Vương Tinh (Pluto). Cá nhân thứ nhất (nói một cách khái quát hoá đơn giản) có thể là người rất có tính xây dựng, trong khi cá nhân thứ hai có xu hướng huỷ diệt cao.

Given such very evident distinctions between individuals whose souls or personalities are upon the same ray (and allowing for distinctions which might be caused by: 1) differences in evolution; 2) the various “ray compounds” which arise from mixing and blending the various rays which condition the five-fold human energy system; and 3) a host of contrasting astrological factors) it has seemed wise to develop a theory of ray types. Each ray is divided into two types (though it is probably justifiable to divide the ray into three types [c.f. Discipleship in the New Age, Vol. II, p. 518, where the second ray is first divided into two types, and the second type is again divided in two—making three types in all]). The distinction between the types, however, is not meant to be “hard and fast,” and in actual practice, individuals cannot be (and should not be) neatly “pigeon- holed.” Every individual whose soul is upon a particular ray will eventually have to absorb all the qualities of the ray, but in any one life, or for a series of lives, the emphasis may be upon one type or the other. For instance, the second ray is the ray of Love-Wisdom. The soul may be predominantly upon the love or the wisdom line, but eventually those who love must learn to be wise, and those who are wise must learn love. In essence, the qualities of love and wisdom are inseparable. Nevertheless, there are emphases which the esoteric psychologist must consider when attempting to help people clarify their identities, and the nature of their energy systems.

Ngoài những khác biệt thấy rõ giữa những cá nhân mà linh hồn hay phàm ngã của họ ở cùng một cung, còn có sự khác biệt được tạo nên bởi những yếu tố như: 1) vị trí khác nhau trên thang tiến hoá; 2) “những kết hợp cung” đa dạng do việc pha trộn và hoà lẫn các cung hạn định hệ thống năng lượng ngũ phân của con người; và 3) một loạt các yếu tố chiêm tinh tương phản. Do đó, có vẻ khôn ngoan hơn khi chúng ta khai triển một lý thuyết về các nhánh cung phụ. Mỗi cung được chia làm 2 loại (mặc dù cũng có thể chia làm 3 loại (Xem Đường Đạo trong kỷ nguyên mới, Quyển II, trang 518, cung 2 trước tiên được chia làm hai loại, sau đó loại thứ hai lại được chia làm hai, tạo nên tổng cộng ba nhánh tất cả). Tuy nhiên, sự khác biệt giữa các nhánh cung không có nghĩa cố định hay cứng nhắc, mà thực tế mỗi cá nhân không thể (và không nên) bị giới hạn chặt chẽ trong một tình cảnh nào. Mỗi cá nhân có Cung linh hồn thuộc một cung nhất định nào đó, cuối cùng cũng sẽ hấp thu mọi phẩm chất của cung đó, tuy nhiên trong một kiếp sống hay trong một loạt kiếp sống, sự nhấn mạnh sẽ nhằm vào các phẩm tính của nhánh cung này hay nhánh cung kia. Ví dụ như cung hai là cung của Bác ái và Minh triết. Linh hồn ban đầu có thể thiên về con đường Bác ái hoặc con đường Minh Triết, nhưng cuối cùng những linh hồn thuộc con đường Bác ái sẽ phải học hỏi sự Minh triết, và những linh hồn đã có Minh triết sẽ phải phát triển Bác ái. Trong bản chất, Bác ái và Minh triết không thể tách rời. Tuy nhiên, có những điểm nhấn mạnh mà nhà tâm lý học nội môn cần xem xét trong khi cố gắng giúp đỡ mọi người làm rõ đặc tính và các bản chất các hệ năng lượng trong họ.

Following are listed the ray types as presently conceived. It must never be forgotten that this typology is a simplification. From Esoteric Psychology, Vol. II, p. 18, we learn that “The many rays [emphasis, MDR] which constitute the lower separative man are fused and blended into the three personality rays.” Thus, the picture is really far more complex than we imagine, and goes far to account for individual uniqueness. These types must be regarded as broad generalizations by means of which the actual energy configuration of an individual may be described more conveniently. Much research remains to be done in relation to these types, and much correlating of the types with constellational and planetary sources. Even though the typology here presented is imperfect, it should prove useful in helping individuals achieve a better understanding of their energy equipment, and how they may evolve more scientifically.

Dưới đây là liệt kê các nhánh cung như được nhận định tại thời điểm hiện tại. Một điều không nên quên là sự phân định này là một sự đơn giản hoá. Ở quyển Tâm lý học Nội môn, tập II, tr.8, chúng ta biết rằng “Những cung (nhấn mạnh của người viết, MDR) tạo ra con người thấp kém tách biệt được trộn và hoà lẫn vào ba cung của phàm ngã.”. Vì vậy, ta có một bức tranh toàn cảnh phức tạp hơn rất nhiều những gì ta có thể tưởng tượng ra, và điều đó giải thích cho tính độc nhất của mỗi cá nhân. Những nhánh cung này cần phải được xem như sự khái quát hoá tổng quát mà qua đó hình thái năng lượng thực tế của mỗi các nhân có thể được miêu tả dễ dàng hơn. Cần thực hiện thêm những nghiên cứu về mối liên hệ giữa các nhánh cung này, và mối tương quan giữa mỗi nhánh cung với các nguồn năng lượng hành tinh và vũ trụ. Mặc dù sự phân định trình bày ở đây là chưa hoàn hảo, nhưng nó cũng có thể là công cụ hữu ích cho các cá nhân muốn đạt được hiểu biết sâu sắc hơn về bộ máy năng lượng của mình, cũng như về cách mà họ có thể tiến hoá một cách khoa học hơn.

Note: Some astrological information is included in the following description of the ray types. Those students not familiar with astrology may wish to refer to Appendices II and III, where the meanings of the twelve zodiacal constellations and certain of the planets within our solar system are briefly discussed.

Lưu ý: Một vài thông tin chiêm tinh được kèm theo trong phần miêu tả các loại nhánh cung dưới đây. Các sinh viên chưa quen thuộc với kiến thức chiêm tinh học có thể tham khảo Phụ lục II và III, trong đó ý nghĩa của 12 cung hoàng đạo và một số hành tinh trong hệ mặt trời được giải thích ngắn gọn.

 

Ray I: the Ray of Will and Power

Cung I: Cung của Ý Chí và Quyền Năng


Type 1A: Steadfastness and endurance emphasized

Loại 1A: Nhấn mạnh sự kiên định và bền bỉ

There is an aspect of the first ray which induces behavior which is steadfast, firm, enduring. Those who are conditioned by it become immovable; they persist and never give in. This aspect is more constructive than destructive; under its influence, the individual becomes a source of strength and dependability to others—a “rock.”

Type 1A seems to have a close connection with the planet Vulcan, to a certain extent with the planet Saturn, and, perhaps, with the constellations Leo and Capricorn.

Có một khía cạnh của cung 1 tạo ra tính cách kiên định, cứng rắn và bền bỉ. Những người bị chi phối bởi nhánh này trở thành người không thể lay chuyển; họ kiên định và không bao giờ bỏ cuộc. Khía cạnh này có tính xây dựng hơn là phá hoại; dưới ảnh hưởng của nó, cá nhân trở thành nguồn sức mạnh và chỗ dựa cho người khác—một “tảng đá”.

Loại 1A dường như có mối liên hệ chặt chẽ với hành tinh Vulcan, và ở một mức độ nào đó với Thổ Tinh, và có thể với chòm sao Sư Tử và Ma Kết.

Type 1B: Dynamic liberation and freedom emphasized

Loại 1B: Nhấn mạnh tự do và sự giải phóng năng động

This is the aspect of the first ray which gives those whom it conditions their reputation for destructiveness. Positively, this energy breaks the bonds of all forms of slavery, and disrupts any condition which prevents the free expression of the life force. It liberates the spirit from the prison of matter.

Type 1B seems to have a close connection with the planets Pluto and Uranus, and, quite possibly with the constellation Aries.

Đây là khía cạnh cung một khiến những người dưới ảnh hưởng của nó nổi tiếng về sự phá huỷ. Về mặt tích cực, nguồn năng lượng này phá huỷ mọi sự trói buộc của các hình thể tù hãm, phá vỡ bất kỳ điều kiện nào ngăn cản sự biểu lộ tự do của sinh lực. Nó giải phóng tinh thần khỏi ngục tù vật chất.

Loại 1B dường như có liên hệ gần gũi với Diêm Vương Tinh và sao Thiên Vương Tinh, và rất có thể với chòm sao Bạch Dương.

 

Ray II: the Ray of Love and Wisdom

Cung II: Cung của Bác ái và Minh triết


Type 2A: Loving-understanding emphasized

Loại 2A: Nhấn mạnh sự thấu hiểu đầy tình thương

This aspect of the second Ray is warm, magnetic, radiant and filled with compassion and loving- understanding. Type 2A works through the power of pure, heart-felt love, healing and teaching through a deep sense of empathy and identification with others.

Type 2A seems closely associated with the esoteric function of the planet Neptune, and is related to Venus as well. Of the three constellations which transmit ray two, Pisces seems to embody its quality most perfectly.

Khía cạnh này của cung hai có tính chất ấm áp, thu hút, toả sáng, đầy lòng từ ái và thấu hiểu. Loại 2A hoạt động thông qua sức mạnh của tình thương chân thành, thuần khiết, chữa lành và giáo dục thông qua sự cảm thông sâu sắc và đồng hoá với mọi người.

Loại 2A dường như có liên hệ mật thiết với chức năng nội môn của Hải Vương Tinh cũng như Kim Tinh. Trong số ba chòm sao mà cung hai truyền qua thì chòm Song Ngư dường như biểu lộ hoàn hảo nhất tính chất cung hai.

Type 2B: Wisdom and complete understanding emphasized

Loại 2B: Nhấn mạnh khía cạnh Minh Triết và sự thấu hiểu hoàn toàn

The second aspect of the second ray places a greater emphasis upon the mind, and is more detached and less magnetic than type 2A. Individuals conditioned by type 2B, insisting as they do upon complete, dispassionate understanding, may seem much colder than type 2A, and may need to cultivate love, just as those conditioned by type 2A need to cultivate wisdom. Type 2B is associated with the archetype of the guru just as type 2A is associated with the archetype of the savior. The Buddha is the figure most associated with the wisdom aspect of ray two, just as the Christ is the embodiment of the love aspect of the second ray.

Khía cạnh thứ hai của cung hai đặt trọng tâm nhiều vào trí tuệ, và nhiều tính độc lập, ít tính thu hút hơn so với cung 2A. Những cá nhân bị hạn định bởi cung 2B thường khăng khăng vào sự hiểu biết hoàn chỉnh, không xúc cảm, và do đó có vẻ như lạnh lùng hơn mẫu người 2A, và có thể cần vun bồi thêm tình thương, cũng giống như những người cung 2A cần bồi đắp thêm về mặt Minh triết. Cung 2B liên hệ với hình mẫu của các bậc huấn sư (the guru), cũng như cung 2A thường liên hệ đến hình mẫu của đấng cứu thế (the saviour). Đức Phật là nhân vật gắn liền với khía cạnh trí tuệ của cung 2 nhất, cũng như Đức Christ là hiện thân của khía cạnh tình thương của cung 2.

The planet which most demonstrates the quality of type 2B is Jupiter (and, to a certain extent, Venus), and the constellations Gemini and Virgo (both having a strong mental emphasis, and both distributors of ray two) are, it seems, most associated with this type.

Hành tinh thể hiện rõ nhất phẩm chất của cung 2B là Mộc Tinh (và sao Kim ở một mức độ nào đó), và các chòm sao Song Nam và Xử Nữ (cả hai đều nhấn mạnh vào trí tuệ, và đều là những chòm sao vận chuyển năng lượng của cung 2), dường như đều có liên quan đến nhánh cung này.

Note: There are really three types to be found upon ray two. Type 2A demonstrates love; type 2B demonstrates wisdom; and, those upon what we might call type 2C are individuals who, according to the Tibetan, “follow the way of specialized detail and of a comprehensive inclusiveness, and are the outstanding occultists.” For the sake of simplicity, types 2B and 2C have been considered as one type (even though type 2C is, essentially, more related to the love type. Three-fold differentiations are also possible on the other rays —especially upon rays one and three. In writing this book, there has been no consistent attempt to make a three-fold differentiation, but the time will come when enough is understood theoretically, and enough experience has been gathered, to encourage the esoteric psychologist to do so.

Lưu ý: Thực ra có ba nhánh cung được tìm thấy trên cung chính thứ hai. Nhánh 2A thể hiện tình thương; nhánh 2B biểu lộ Minh triết; và những người có thể gọi là thuộc nhánh 2C là những cá nhân, theo Chân sư Tây Tạng, “theo đuổi đường lối của chi tiết chuyên biệt, và của sự bao gồm đầy hiểu biết, và đó là thường là những nhà huyền bí học xuất chúng.” Để đơn giản hoá vấn đề, nhánh 2B và 2C được xem như cùng một loại (mặc dù nhánh 2C về cơ bản có liên hệ nhiều hơn với nhánh Bác Ái). Ba cách phân loại này cũng có thể xảy ra ở các cung còn lại—nhất là ở cung một và cung ba. Khi viết cuốn sách này, tác giả không cố gắng phân tách ra ba loại cung nhánh, nhưng sẽ đến lúc khi chúng ta đạt được hiểu biết đầy đủ về mặt lí thuyết cũng như về mặt kinh nghiệm, thì các nhà tâm lý học nội môn được khuyến khích nên làm điều đó.

 

Ray III: the Ray of Active Intelligence and Adaptability (also, the Ray of Creative Intelligence)

Cung III: Cung của Trí tuệ linh hoạt và Thích ứng (đồng thời là cung của Trí tuệ sáng tạo)

 

Type 3A: Abstract thought and creative reasoning emphasized

Cung 3A: Nhấn mạnh tư duy trừu tượng và lý giải sáng tạo

Type 3A inclines towards all the higher forms of academic work, especially higher mathematics, rigorous philosophical thinking, and any pursuit which is theoretical in nature. Individuals conditioned by this type may have a very wide-minded and detached view of life, but may be quite impractical about concrete activities. It is easy for those influenced by type 3A to become “lost in thought”; the field of mind and mental processes become all-absorbing.

Nhánh 3A thiên về tất cả các hình thức học thuật cao cấp, đặc biệt là toán học cao cấp, tư duy triết học sâu sắc, và bất cứ sự theo đuổi nào về các lý thuyết trong tự nhiên. Những cá nhân bị hạn định bởi cung này có tầm nhìn về cuộc sống rộng mở và độc lập, nhưng cũng có thể rất thiếu thực tế đối với các hoạt động cụ thể. Những người chịu ảnh hưởng của cung 3A rất dễ trở nên “đắm chìm trong suy tưởng”. Lãnh vực trí tuệ và các quá trình tâm trí hoàn toàn thu hút họ.

The planet Mercury seems to have a connection with type 3A, as does the higher nature of Saturn (associated as it is with the plane of atma). Neptune, which induces a vague, dreamy, idle, impractical and abstract orientation may also be involved. Of the three constellations which transmit the third ray (Cancer, Libra and Capricorn) no one of them seems more related to the quality of type 3A than any other, though individuals born in and under Libra are frequently quite mathematically inclined.

Thuỷ Tinh dường như có liên hệ với nhánh cung 3A, giống như bản chất cao của Thổ Tinh (liên hệ với cảnh giới Atma). Hải Vương Tinh, vốn tạo ra định hướng mơ hồ, mơ mộng, không hoạt động, thiếu thực tế và trừu tượng cũng có thể có liên quan đến nhánh cung này. Trong số ba chòm sao mà cung ba truyền qua (Cự Giải, Thiên Bình và Ma Kết) không có chòm sao nào có tính chất liên quan đến cung 3A nhiều hơn hai chòm còn lại, mặc dù những người sinh dưới ảnh hưởng của Thiên Bình thì thường có khả năng toán học.

Type 3B: Activity and adaptability emphasized

Cung 3B: Nhấn mạnh Hoạt động và Thích Nghi.

Type 3B stands in strong contrast with type 3A. Those who are conditioned by type 3B can be extremely practical, worldly, materialistic and adept at maneuvering through the battlefield of commercial enterprise. The key to the type 3B attitude might be called gamesmanship—the ability to “play the game” adroitly, intelligently, flexibly, adaptively—changing where change is needed.

Cung 3B đối lập mạnh đối với cung 3A. Những người chịu ảnh hưởng bởi cung 3B có thể vô cùng thực tế, hiện thực, thích vật chất và là bậc thầy xử lí trên thương trường. Điểm mấu chốt của thái độ người cung 3B có thể được gọi là “người làm chủ trò chơi” —là khả năng “chơi trò chơi” một cách khéo léo, thông minh, linh hoạt và thích ứng tốt—thay đổi khi cần thiết.

Again the planet Mercury is probably involved in defining this type, and Saturn certainly is. Neptune is not. The planet Earth, which has a ray three personality, also seems closely related to this more materialistic and active aspect of the third ray (but the methods of interpreting the Earth in the horoscope are subject to considerable debate). All three constellations transmitting ray three seem closely related to the qualities of this type.

Lần nữa, Thuỷ Tinh có thể có liên quan đến sự định hình nhánh cung này, và Thổ Tinh thì chắc chắn có liên quan nhưng Hải Vương Tinh thì không. Trái Đất là hành tinh có phàm ngã cung ba, dường như cũng có liên hệ mật thiết với khía cạnh vật chất và hoạt động của cung ba (nhưng phương pháp giải thích Trái Đất trong lá số chiêm tinh còn là chủ đề gây nhiều tranh cãi). Cả ba chòm sao vận chuyển năng lượng cuả cung ba dường như đều có liên hệ chặt chẽ đến phẩm chất của nhánh cung này.

 

Ray IV: the Ray of Harmony Through Conflict (also, the Ray of Harmony, Beauty and Art) 

Cung IV: Cung của sự Hài Hoà thông qua Xung Khắc (hay còn gọi là, cung của Sự Hài Hoà, Mỹ Lệ và Nghệ Thuật).

 

Type 4A: Creation of harmony and beauty emphasized

Cung nhánh 4A: Nhấn mạnh việc tạo ra Sự Hài Hoà Và Mỹ Lệ

This aspect of the fourth ray inclines those it conditions to resolve dissonance into consonance. These people are extremely sensitive to any kind of discord (aesthetic or interpersonal), and, consequently, their goal is to bring about those adjustments which lead to harmonious interaction so that beauty may result. Always there is the ability to see both sides of an issue, mediate and resolve opposition into a fluid synthesis.

Khía cạnh này của cung bốn hướng những người mà nó hạn định đến việc giải quyết xung khắc thành sự hoà hợp. Những người này đặc biệt nhạy cảm với bất cứ loại bất đồng nào (về vẻ đẹp hay trong mối quan hệ giữa các cá nhân), và mục tiêu tối hậu của họ luôn là đem lại những điều chỉnh hướng đến tương quan hài hoà giữa các yếu tố để đạt được vẻ đẹp tổng thể như là kết quả cuối cùng. Những người thuộc nhánh cung này luôn có khả năng nhìn thấy hai mặt của vấn đề, điều hoà và hoá giải những đối cực thành một sự tổng hơp uyển chuyển.

There are some reconciling functions of Mercury which seem related to Type 4A, and there are certain aesthetic aptitudes associated with Neptune which also seem related. The planet apparently most related is Venus, which (as far as is presently known) does not directly distribute the fourth ray. Of the three constellations transmitting ray four (Taurus, Scorpio and Sagittarius), only Taurus, with its ruler Venus, seems related to this harmony-producing pattern. The constellation Libra, which does not transmit ray four in an obvious way, does, nevertheless, seem closely related to the peacemaking aspect of the fourth ray.

Có một vài chức năng hoà giải của Thuỷ Tinh dường như có liên quan đến nhánh 4A, và một số khuynh hướng về vẻ đẹp của Hải Vương Tinh dường như cũng có liên hệ tới nhánh này. Hành tinh có liên quan rõ rệt nhất là Kim Tinh, là hành tinh mà (như những gì ta biết được cho tới nay) không trực tiếp phân phối năng lượng của cung bốn. Trong số ba chòm sao truyền tải cung bốn (Kim Ngưu, Hổ Cáp và Nhân Mã), chỉ có Kim Ngưu với chủ tinh là Kim Tinh là dường như có liên hệ đến cách thức tạo ra sự hài hoà này. Tuy nhiên, chòm sao Thiên Bình dù không nằm trên đường truyền tải cung bốn một cách rõ ràng lại dường như lại có liên hệ mật thiết tới khía cạnh xây dựng hoà bình của cung bốn.

Type 4B: Involvement in conflict emphasized

Nhánh 4B: Nhấn mạnh việc liên quan đến sự xung khắc

The energies associated with type 4B lead to constant struggle, vacillation, ambivalence, uncertainty, and the experience of contrasting states. Individuals strongly colored by this type are subject to a wide range of moods, and are inclined to live colorful lives full of dramatic changes. Their evolutionary goal is to find a steadfast center within themselves so that they need not always fluctuate between polarities.

Năng lượng liên kết với nhánh 4B dẫn đến đến sự đấu tranh liên tục, sự lưỡng lự, mơ hồ, không chắc chắn, và kinh nghiệm các trạng thái tương phản. Những cá nhân chịu ảnh hưởng của nhánh cung này có hàng loạt trạng thái cảm xúc khác nhau, và có khuynh hướng sống cuộc sống đầy màu sắc của những thay đổi kịch tính. Mục tiêu tiến hoá của họ là tìm ra một trung tâm kiên định trong bản thân để không phải liên tục dao động giữa các thái cực.

Mercury, as “the star of conflict” is related to this type, as is the undiscovered, nonsacred planet which the Moon “veils.” Certainly, moodiness and fluctuation are qualities long-associated with the Moon. There are also certain traits similar to the quality of Mars found in type 4B, though Mars, it seems, does not distribute the fourth Ray. The constellation Scorpio, with its emphasis on conflict, suffering and triumph, is closely allied to this aspect of the fourth ray.

Thuỷ Tinh, với danh xưng là “ngôi sao của sự xung khắc” có liên hệ với nhánh cung này, cũng như hành tinh không thánh thiện chưa được phát hiện mà Mặt Trăng “che khuất”. Tất nhiên, tính cảm xúc và hay dao động là đặc tính đã từ lâu có liên hệ với Mặt Trăng. Cũng có vài tính chất tương tự của Hoả Tinh cũng được tìm thấy trong nhánh 4B, mặc dù Hoả Tinh dường như không phân phối năng lượng cung bốn. Chòm sao Ma Kết, với trọng tâm đặt là sự xung khắc, đau khổ và chiến thắng, được xem là người đồng hành thân thiết của khía cạnh này của cung bốn.

 

Ray V: the Ray of Concrete Knowledge and Science

Cung V: Cung của Tri Thức Cụ Thể và Khoa Học

 

Type 5A: Factual knowledge and great accuracy emphasized

Cung 5A: Nhấn mạnh Tri thức hiện thực và độ chính xác cao

This is the aspect of ray five which inclines those it influences to insist upon truth, accuracy, documentation and the verification of factual knowledge. Type 5A people need not necessarily be active in the sciences. However, whenever research is done, and precise descriptions of a factual nature are required, people conditioned by type 5A energies will be most useful. Those, for instance, who create accurate definitions for a dictionary would have to be well-endowed with the qualities of type 5A, for they possess the power to define. Utter intellectual and descriptive clarity are the hallmarks of this type.

Đây là khía cạnh của cung năm khiến những người chịu ảnh hưởng của nó có xu hướng tìm đến sự thật, sự chính xác, tài liệu và kiểm chứng các kiến thức thực tế. Những người nhánh 5A không hẳn luôn hoạt động trong lĩnh vực khoa học. Tuy nhiên, bất cứ khi nào việc nghiên cứu cần được thực hiện, việc mô tả chính xác tính chất một sự vật, sự việc, được yêu cầu thì năng lượng của người nhánh 5A sẽ có ích nhất cho công việc này. Ví dụ những người tạo nên những định nghĩa chính xác cho một quyển từ điển thường là những người được trang bị đầy đủ bởi tính chất của nhánh 5A bởi vì họ sở hữu năng lực định nghĩa. Trí thức tột bậc và cách miêu tả rõ ràng là những dấu hiệu chính của nhánh cung này.

There does not seem to be one planet specifically associated with type 5A, but rather a combination—perhaps Mercury in association with Saturn and Uranus. The energy of Pluto, which stimulates the scientifically penetrating mind, and is found active in many kinds of research, should also be considered. Venus (according to the Tibetan) is definitely a distributor of ray five. Venusian energy, it seems, inclines very little towards mechanics, which correlates with type 5B. It must, consequently, be more associated with type 5A. Leo, Sagittarius and Aquarius are all transmitters of the fifth ray, but no one of them seems more associated with type 5A than another.

Dường như không có một hành tinh nào đặc biệt liên hệ tới cung 5A, tuy nhiên một sự kết hợp, có lẽ là giữa Thuỷ Tinh với Thổ Tinh và Thiên Vương Tinh, thì đúng hơn. Năng lượng của Diêm Vương Tinh kích thích trí tuệ khoa học sâu sắc, và được thấy hoạt động tích cực trong nhiều hình thức nghiên cứu, cũng cần được xem xét. Kim Tinh (theo chân sư Tây Tạng) chắc chắc là một nhà phân phối năng lượng của cung năm. Dường như năng lượng Kim Tinh rất ít thiên về cơ khí, lĩnh vực liên hệ với nhánh 5B. Vì thế, Kim Tinh phải có liên quan hơn tới nhánh 5A. Sư Tử, Nhân Mã và Bảo Bình là những cung hoàng đạo truyền tải của cung năm, nhưng không chòm sao nào trong số này có vẻ như có liên hệ gần gũi với nhánh 5A hơn hai cung còn lại.

Type 5B: Practical experimentation and technical inventiveness emphasized

Nhánh 5B: Nhấn mạnh thử nghiệm thực tế và phát minh về mặt kĩ thuật

Individuals who exemplify the qualities of type 5B are definitely involved in activities requiring technically-applied intelligence. Those who conduct practical experiments for the verification of hypotheses, or who work in the many fields of engineering, are frequently examples of this type. Type 5B people are inclined towards a “hands-on” approach to knowledge and learning; they have a commonsense approach, and value most those facts which are immediately applicable.

Những cá nhân điển hình cho phẩm chất cung 5B chắc chắn có liên quan tới các hoạt động đòi hỏi trí năng về kĩ thuật ứng dụng. Những người tiến hành các thí nghiệm thực tế để xác minh giả thiết, hay những người làm việc trong các ngành kĩ thuật, thường là ví dụ cho nhánh cung này. Người cung 5B theo xu hướng “bắt tay thực hiện” khi cần tìm hiểu và học hỏi; Họ theo đường lối thông thường và đánh giá cao nhất những chi tiết có thể được áp dụng ngay lập tức.

The planets most closely related are Uranus and Saturn, and Mars must not be discounted. Of the three constellations which transmit ray five, Aquarius, stimulating as it does the spirit of inventiveness, seems most closely associated.

Các hành tinh liên hệ gần gũi nhất là Thiên Vương Tinh và Thổ Tinh, và không thể không nhắc đến Hoả Tinh. Trong số ba chòm sao vận chuyển của cung năm, chòm sao Bảo Bình kích thích tinh thần sáng tạo dường như là có liên hệ gần gũi nhất.

 

Ray VI: the Ray of Devotion and Idealism

Cung VI: Cung của Sự Sùng Tín và Chủ Nghĩa Lý Tưởng

 

Type 6A: Devotion and openness to guidance emphasized

Nhánh 6A: Nhấn mạnh sự sùng tín và sự muốn được dẫn dắt

Individuals qualified by the energies associated with type 6A are quite passive, tranquil and receptive. They regard themselves as recipients, open to the beneficial influence flowing from the object of their devotion. They are characterized by a pronounced waiting to be filled, and their attitude is more quietistic than aggressive, unlike those upon type 6B. Type 6A individuals may seem similar to those qualified by the second Ray of Love-Wisdom, except that their focus will be narrower and more specific. The 6A influence is, over all, very gentle, and characterizes those who devotedly (and rather passively) cherish someone or something.

Các cá nhân có năng lực liên kết với năng lượng cung 6A rất thụ động, lặng lẽ và dễ tiếp thu. Họ xem bản thân như người thu nhận, cởi mở với ảnh hưởng tốt lành từ đối tượng mà họ sùng kính. Tính cách họ được khắc hoạ bằng hình ảnh chờ đợi để được lấp đầy một cách rõ rệt, và thái độ của họ thiên về tĩnh lặng hơn là hung hăng, không như những người thuộc nhánh 6B. Những người nhánh 6A dường như có vẻ hơi giống như những người có phẩm chất được quy định bởi cung hai, cung của bác ái và minh triết, ngoại trừ các vấn đề mà họ chú ý có xu hướng hạn hẹp và cụ thể hơn. Nói chung, ảnh hưởng của nhánh 6A rất nhẹ nhàng và tạo nên tính cách cho những người có lòng yêu thương người hay vật nào đó một cách dâng hiến (và thường theo cách thụ động).

The planet most associated with this energy is Neptune, and the constellation would seem to be Pisces, and to a lesser extent Virgo. Pluto is the esoteric ruler of Pisces, and may be a latent conditioning influence with respect to type 6A, for it is known that those who are quietly and intensely devoted can experience unexpected volcanic eruptions. Emotional lava may seethe beneath the placid surface.

Hành tinh liên kết gần gũi nhất với năng lượng này là Hải Vương Tinh, và chòm sao liên quan dường như là Song Ngư, và ở mức độ thấp hơn thì có Xử Nữ. Diêm Vương Tinh là chủ tinh bí truyền của Song Ngư, và có thể có tiềm năng gây ảnh hưởng đối với cung 6A, bởi ta được biết rằng những người sùng tín thầm lặng và nhiệt thành có thể trải qua những đợt phun trào như núi lửa bất ngờ. Lớp nham thạch cảm xúc có thể sôi sục ẩn dưới vẻ ngoài điềm tĩnh.

Type 6B: Fiery aspiration and intense idealism emphasized

Type 6B is fiery; type 6A is watery. Those conditioned by type 6B energies emphasize “going for” what they want, rather than waiting for it to arrive. There is still plenty of devotion, but there is also a fiery zeal which keeps the individual of this type constantly, ardently and one-pointedly striving to attain his highest ideal, or the object of his devotion. Type 6B individuals are altogether less quiet, and far more violent.

Nhánh 6B: Nhấn mạnh nguyện vọng nồng nhiệt và lý tưởng đầy nhiệt huyết

Nhánh 6B thì nồng nhiệt; Nhánh 6A thì ướt át. Những người được quy định bởi năng lượng nhánh 6B tập trung vào việc “tìm kiếm” những gì họ muốn hơn là chờ đợi chúng đến. Vẫn còn nhiều sự sùng tín, nhưng cũng có một sự sốt sắng sôi nổi khiến những người thuộc nhánh này luôn đấu tranh một cách hăng hái, liên tục và có chủ đích để đạt đến lý tưởng cao nhất của mình, hay đối tượng tôn sùng của họ. Nhìn chung, người nhánh 6B ít khi lặng lẽ và có xu hướng bạo lực hơn.

The theme of violence relates type 6B to the sixth ray planet, Mars, and to a lesser extent, to the planet Pluto, which intensifies Martian fanaticism. High spirited, optimistic Jupiter, as the ruler of Sagittarius, may also be associated. Of the three constellations which transmit the sixth ray (Virgo, Sagittarius and Pisces), Sagittarius is, it would seem, most associated with type 6B. Interestingly, Mars is the “hierarchical ruler” of the aspiration-inclined sign Sagittarius.

Chủ đề bạo lực liên quan đến nhánh 6B có liên quan đến hành tinh cung 6 là Hoả Tinh, và ở mức độ thấp hơn, liên quan đến Diêm Vương Tinh, vốn tăng cường năng lượng cuồng tín của Hoả Tinh. Mộc Tinh lạc quan, tinh thần hướng thượng, với vai trò là hành tinh chủ quản của Nhân Mã, có thể cũng có liên quan. Trong số ba chòm sao vận chuyển năng lượng cung sáu (Xử Nữ, Nhân Mã và Song Ngư) thì Nhân Mã có vẻ như liên hệ nhiều nhất đến nhánh 6B. Điều thú vị là Hoả Tinh lại là “chủ tinh thánh đoàn” của Nhân Mã, cung Hoàng Đạo có xu hướng đầy nguyện vọng.

 

Ray VII: the Ray of Organization and Ceremonial Order or Magic 

Cung VII: Cung của sự tổ chức và trật tự lễ nghi hay huyền thuật

 

Type 7A: Preservation of established forms and structures emphasized

Nhánh 7A: nhấn mạnh việc bảo toàn các hình thái và cấu trúc đã được thiết lập

This is the conservative aspect of the seventh ray. Type 7A individuals are highly organized, very conscious of laws, rules and regulations, and attempt to perform (and conform) according to expectations. They are most exacting (with themselves and others), and feel compelled to meticulously maintain the established order.

The planet Saturn is almost certainly associated with type 7A qualities, but Saturn alone will not account for all pertinent traits. Of the three constellations which transmit the seventh ray (Aries, Cancer and Capricorn), formalistic Capricorn is most related to this aspect of seventh ray activity. Interestingly, Virgo, while not a transmitter of ray seven energy, often induces the same fastidiousness.

Đây là khía cạnh bảo thủ của cung bảy. Người nhánh 7A có tính tổ chức cao, rất có ý thức về pháp luật, luật lệ và quy định, và nỗ lực thể hiện (và tuân theo) đúng như những gì được mong đợi. Họ có yêu cầu cao nhất (với chính họ và những người khác), và cảm thấy có thôi thúc để duy trì một cách rất tỉ mỉ trật tự đã được thiếp lập.

Thổ Tinh chắc chắn có liên hệ nhiều nhất đến phẩm chất nhánh 7A, nhưng riêng mình Thổ Tinh không thể chịu trách nhiệm cho tất cả những đặc điểm phụ thuộc này. Trong số ba chòm sao vận chuyển cung bảy (Bạch Dương, Cự Giải và Ma Kết) thì Ma Kết mang tính hình thức có liên hệ nhất với khía cạnh này của hoạt động cung bảy. Điều thú vị là, Xử Nữ dù không truyền tải năng lượng cung bảy nhưng cũng thường tạo ra chiều hướng khó chiều giống cung này.

Type 7B: Creation and reorganizing of forms and structures emphasized

Nhánh 7B: Nhấn mạnh sự sáng tạo và tái tổ chức các hình thể và cấu trúc

This is the more creative aspect of the seventh ray, and definitely emphasizes the creative (and re- creative) process. Rather than supervise and maintain the established order— as those influenced by type 7A are inclined to do—people influenced by type 7B creatively implement new principles of organization. They are deeply involved in the transformational process. Rather than conform to precedent, they seek, creatively, to embody ideas in new forms.

The planet Uranus is closely connected to type 7B, but so is the planet Vulcan, the “fashioner.” The seventh ray is often considered one of the “practically artistic rays,” and the planet Vulcan may well be influential in this case.

If any of the three constellations transmitting ray seven can be connected with type 7B it is probably Aries, of which the hierarchical ruler is the revolutionary planet Uranus.

Đây là khía cạnh sáng tạo hơn của cung bảy, và chú trọng rõ rệt vào quá trình sáng tạo và tái tạo. Thay vì giám sát và duy trì trật tự đã có như xu hướng của những người thuộc cung 7A, những người dưới ảnh hưởng cung 7B thường thực hiện một cách sáng tạo các nguyên tắc tổ chức mới. Họ có liên hệ chặt chẽ với tiến trình chuyển hoá. Họ tìm kiếm một cách sáng tạo để thể hiện các ý tưởng trong những hình thức mới hơn là tuân theo tiền lệ.

Thiên Vương Tinh là hành tinh có liên hệ gần gũi nhất với cung 7B, tuy nhiên, hành tinh Vulcan cũng có liên hệ tương tự với tư cách của một “nhà tạo hình”. Cung bảy thường được xem là một “cung nghệ thuật thực tiễn”, và hành tinh Vulcan có thể có ảnh hưởng lớn trong trường hợp này.

Nếu có bất cứ chòm sao nào trong số ba chòm sao vận chuyển năng lượng cung bảy có liên hệ với nhánh 7B thì đó có thể là cung Bạch Dương, mà hành tinh chủ quản huyền giai là Thiên Vương Tinh đầy tính cách mạng.

Type 7C: Ritual, ceremony and magical process emphasized

Nhánh 7C: Nhấn mạnh quá trình nghi lễ và huyền thuật

This is an important aspect of the seventh ray, and can be expected to increase in power as the seventh ray begins to dominate the Age of Aquarius. Type 7C people approach their activities ritualistically and ceremonially. They believe in, and utilize, the process of invocation, by means of which the spiritual worlds are united to the material worlds. Such individuals may be either conventionally religious or involved in the processes of magic. In either case, through their rituals and ceremonies they seek to bring about the precipitation of the intangible aspects of nature.

The planet most closely related would seem to be Jupiter, given its close association with ritual worship. The influence of Uranus (especially as it relates to the process of initiation) must also be considered—though Uranians are usually not favorably disposed towards ritual.

Đây là một khía cạnh quan trọng của cung bảy, và có thể được hi vọng sẽ mạnh lên khi cung bảy bắt đầu thống trị kỷ nguyên Bảo Bình. Những người nhánh 7C đi theo hướng hoạt động lễ nghi và nghi thức. Họ tin tưởng, và vận dụng quá trình thỉnh nguyện (invocation), nhờ đó mà thế giới tinh thân hợp nhất với thế giới vật chất. Những cá nhân này có thể là người mộ đạo truyền thống hay tham dự các quá trình huyền thuật. Trong bất cứ trường hợp nào, thông qua các hoạt động nghi thức và lễ nghi, họ tìm cách tạo ra sự xuất hiện của những khía cạnh vô hình của tự nhiên.

Hành tinh có liên hệ gần gũi nhất dường như là Mộc Tinh, bởi nó có mối liên quan chặt chẽ với nghi lễ cầu nguyện. Ảnh hưởng của sao Thiên Vương (đặc biệt là khi nó liên hệ với quá trình điểm đạo) cũng cần được xem xét—mặc dù những người thuộc Thiên Vương thường không mấy bị hấp dẫn bởi nghi lễ.

 

 

Leave Comment