Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần I – Cung 7

RAYVII
The Ray of Order and Ceremonial Magic

CUNG 7

Cung Trật tự và Nghi lễ Huyền Thuật

Some Strengths Characteristic of Those upon the Seventh Ray

 • Power to create order
 • Power to manifest and to work upon the material plane
 • Power to plan and organize
 • Ritualism and ceremonialism
 • Power as a magician
 • Power to work with the devas and elemental forces
 • Power to perfect form
 • Power to manage detail
 • Keen sense of rhythm and timing
 • Power to coordinate groups
 • Power to understand and implement the law
 • Power to build
 • Power to renovate and transform
 • Power to synthesize 

Một số điểm mạnh đặc trưng của những người cung bảy

 • Quyền năng để tạo ra trật tự
 • Quyền năng biểu lộ và hoạt động trên cõi vật chất
 • Quyền năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Chủ nghĩa nghi thức và nghi lễ
 • Quyền năng như một nhà huyền thuật
 • Quyền năng để làm việc với các thiên thần và các mãnh lực tinh linh
 • Quyền năng để hoàn thiện hình tướng
 • Quyền năng quản lý các chi tiết
 • Cảm nhận rõ ràng về nhịp điệu và thời gian
 • Quyền năng để điều phối các nhóm
 • Quyền năng hiểu và thực thi đạo luật
 • Quyền năng để xây dựng
 • Quyền năng để cải tạo và chuyển hóa
 • Quyền năng tổng hợp

Power to create order: The seventh ray is known as “the energy which produces order” (The Externalisation of the Hierarchy, p. 646). To create order is to arrange all elements within a whole intelligently and hierarchically. Hierarchical arrangement requires special attention to the functional value of each element, and its ideal positioning in relation to all other elements—a positioning which will enhance its functional value. Fittingly, the seventh ray has also been called “the Ray…of accurate arrangement” (A Treatise on Cosmic Fire, p. 589).

Quyền năng tạo ra trật tự: Cung bảy được gọi là “Loại năng lượng tạo ra trật tự” (Sự Hiển Lộ của Thánh Đoàn, trang 646). Tạo ra trật tự là sắp xếp tất cả các phần tử trong tổng thể một cách thông minh và có thứ bậc. Sự sắp xếp theo thứ bậc đòi hỏi sự chú ý đặc biệt đến giá trị chức năng của mỗi phần tử và sự định vị lý tưởng của nó trong mối quan hệ với tất cả các phần tử khác—một định vị sẽ nâng cao giá trị chức năng của nó. Một cách phù hợp, Cung bảy còn được gọi là “Cung … của sự sắp xếp chính xác” (Luận về lửa càn khôn, trang 589).

Intelligent order and accurate arrangement are two primary characteristics of the Divine Purpose which is expressed through the Divine Plan. The order intended by the Creator, and already existent upon the highest planes, holds all beings in right relationship. There is a Divine Pattern in conformity with which all beings included in the Divine Creation (from the tiniest subatomic form of life, to the most powerful Divine Entities) are perfectly arranged to express the goodness, truth and beauty of the Creator’s Purpose. What that arrangement may be is far beyond the ken of the strictly [167] human consciousness, but, from the human perspective, at least, it must be considered the perfect design, conceived by the Logos.

Trật tự thông minh và sự sắp xếp chính xác là hai đặc điểm cơ bản của Thiên Ý được thể hiện qua Thiên Cơ. Trật tự do Đấng Tạo Hóa dự định, và đã tồn tại trên các cõi cao nhất, giữ mọi sinh mệnh trong mối quan hệ đúng đắn. Có một Khuôn mẫu Thiêng Liêng phù hợp với mọi sinh vật được bao gồm trong Sự Sáng tạo Thiêng Liêng (từ dạng sinh vật hạ nguyên tử nhỏ nhất cho đến các Thực thể Thiêng Liêng mạnh mẽ nhất) được sắp xếp hoàn hảo để thể hiện điều thiện, sự thật và vẻ đẹp của Mục Đích của Đấng Tạo hóa. Sự sắp xếp đó có thể vượt xa tầm kiểm soát của tâm thức giới hạn của con người [167], nhưng, từ góc độ con người, ít nhất, nó phải được coi là thiết kế hoàn hảo, do Đấng Thượng Đế hình thành.

All self-conscious beings are, really, logoi (creators), and all unconscious beings are destined to be logoi. When we speak of the Creator, we usually mean the Logos of the planet Earth, but there are far greater Logoi (our Solar Logos, our Cosmic Logos, and entities far greater in magnitude). Our Planetary Logos and His creation are included by (and within) the Solar Logos and His creation, both of which are included by (and within) our Cosmic Logos and His creation, etc., ad infinitum. For all practical purposes, however, the Divine Pattern in which humanity finds its place can be considered the creative conception of the Planetary Logos of the Earth Scheme.

Tất cả những thực thể tự ý thức thực sự là logoi (đấng sáng tạo), và tất cả những thực thể vô thức đều được định sẵn để trở thành logoi. Khi chúng ta nói về Đấng Sáng Tạo, chúng ta thường muốn nói đến Đấng Thượng Đế của Địa Cầu, nhưng có những Đấng Thượng Đế lớn hơn nhiều (Đấng Thái Dương Thượng Đế, Đấng Vũ Trụ Thượng Đế của chúng ta và các sinh mệnh lớn hơn rất nhiều). Đấng Hành tinh Thượng Đế của chúng ta và sự sáng tạo của Ngài được bao gồm bởi (và bên trong) Đấng Thái Dương Thượng Đế và sự sáng tạo của Ngài, cả hai đều được bao gồm bởi (và bên trong) Đấng Vũ Trụ Thượng Đế của chúng ta và sự sáng tạo của Ngài, v.v., đến vô hạn. Tuy nhiên, đối với tất cả các mục đích thực tế, Khuôn Mẫu Thiêng Liêng mà nhân loại tìm thấy vị trí của mình có thể được coi là sự ý đồ sáng tạo của Đấng Hành tinh Thượng Đế của Hệ Thống Địa Cầu.

As evolution proceeds, the Divine Design of our Planetary Logos is worked out upon the physical plane of manifestation (the plane upon which the seventh ray, especially, holds sway). Eventually, the Divine Purpose (carried forward in time through the instrumentality of the Divine Plan) will be expressed in consummate form upon the physical plane, and all beings will be perfectly arranged with respect to each other. Their relationship will be perfectly (i.e., divinely) ordered, since it will reflect the Divine Pattern. Such a consummating relationship does not carry the connotation of rigidity, but rather, of a dynamic and fluid interplay, bringing every participating being to the fullest possible expression of its potentials within the creation of the Planetary Logos. Of course, every design is finite, even designs vastly greater than that of our Planetary God, but for all practical purposes, the consummation of the Planetary Purpose must be considered perfection, or, at least, cyclic completion.

Khi quá trình tiến hóa tiếp tục, Thiết kế Thiêng Liêng của Hành tinh Thượng Đế của chúng ta được thực hiện trên cõi vật lý của biểu hiện (cõi mà Cung bảy đặc biệt nắm giữ ảnh hưởng). Cuối cùng, Thiên Ý (được thực hiện theo thời gian thông qua công cụ của Thiên Cơ) sẽ được thể hiện dưới dạng viên mãn trên cõi vật lý, và tất cả sinh mệnh sẽ được sắp xếp hoàn hảo. Mối quan hệ của chúng sẽ được sắp xếp một cách hoàn hảo (tức là một cách thiêng liêng), vì nó sẽ phản ánh Khuôn mẫu Thiêng Liêng. Mối quan hệ hoàn chỉnh như vậy không mang ý nghĩa của sự cứng nhắc, mà là sự tác động qua lại năng động và linh hoạt, đưa mọi sinh mệnh tham gia biểu hiện đầy đủ nhất có thể các tiềm năng của nó bên trong sáng tạo của Hành tinh Thượng Đế. Tất nhiên, mọi thiết kế đều hữu hạn, ngay cả những thiết kế vĩ đại hơn rất nhiều so với Thiết kế của Chúa Tể Hành Tinh của chúng ta, nhưng đối với tất cả các mục đích thực tế, sự hoàn thành của Mục Đích Hành Tinh phải được coi là hoàn hảo, hoặc ít nhất là hoàn tất theo chu kỳ.

Seventh ray people are particularly responsive to order and design, and in general (when spiritually developed), they understand the Divine Design with greater facility than those upon other rays. Even long before they have any significant spiritual awareness, they work at creating and manifesting what they consider perfected patterns. They are instinctively aware of the time and space relationships existing between the elements of any whole, and seek to create the best possible arrangement of such elements. Seventh ray people revolt against what might be called ‘chaotic agglomeration’—in short, the mess. They are able to examine the elements which constitute a whole, and discover the best way of relating those elements so that power, beauty, efficiency—in short, the fullest potential of the related elements—may eventuate. That is the highest purpose of ordering—creating an arrangement which maximizes the potential of that which is ordered.

Những người thuộc Cung bảy đặc biệt đáp ứng với trật tự và thiết kế, và nói chung (khi được phát triển về mặt tinh thần), họ hiểu được Thiết Kế Thiêng Liêng dễ dàng hơn những người thuộc các cung khác. Thậm chí rất lâu trước khi họ có bất kỳ nhận thức tâm linh đáng kể nào, họ vẫn làm việc để tạo ra và thể hiện những gì họ cho là những khuôn mẫu hoàn thiện. Họ nhận thức một cách bản năng về các mối quan hệ thời gian và không gian tồn tại giữa các phần tử của bất kỳ tổng thể nào, và tìm cách tạo ra sự sắp xếp tốt nhất có thể cho các phần tử đó. Những người thuộc Cung bảy nổi dậy chống lại thứ có thể được gọi là ‘sự kết tinh hỗn loạn’—nói ngắn gọn là sự lộn xộn. Họ có thể kiểm tra các phần tử cấu thành một tổng thể và khám phá ra cách tốt nhất để liên hệ các phần tử đó sao cho sức mạnh, vẻ đẹp, hiệu quả—nói tóm lại, tiềm năng đầy đủ nhất của các phần tử liên quan—có thể xảy ra. Đó là mục đích cao nhất của trật tự— tạo ra một sự sắp xếp nhằm tối đa hóa tiềm năng của thứ được sắp đặt.

The Tibetan has expressed the great promise of the seventh ray, and the place it is to play in the creation of the coming civilization:

Seventh ray energy is the energy needed to bring order out of chaos and rhythm to replace disorder. It is this energy which will bring in the new world order for which all men wait. The Rays and the Initiations, p. 572. [168]

Much unnecessary human suffering has resulted from the unintelligent arrangement and management of energies. During the next two thousand years, under the impress of the seventh ray, this situation will be largely rectified, and an order (reflective of the Divine Order) restored to the physical plane.

Chân Sư Tây Tạng đã bày tỏ triển vọng tuyệt vời của Cung bảy, và vị trí của nó trong việc tạo ra nền văn minh sắp tới:

Năng lượng Cung bảy là năng lượng cần thiết để đưa trật tự ra khỏi sự lộn xộn và tiết điệu sẽ thay thế sự hỗn loạn. Chính năng lượng này sẽ mang lại trật tự thế giới mới mà tất cả mọi người đều chờ đợi. Cung và Điểm Đạo, tr. 572. [168]

Nhiều đau khổ không cần thiết của con người là kết quả của sự sắp xếp và quản lý năng lượng thiếu khôn ngoan. Trong suốt hai nghìn năm tới, dưới sự ảnh hưởng của cung bảy, tình trạng này sẽ được khắc phục phần lớn, và trật tự (phản chiếu của Trật Tự Thiêng Liêng) được khôi phục trên cõi vật lý.

Power to manifest, and to work upon the physical plane: The seventh ray has the greatest resonance with the seventh plane, the physical plane, the plane of physical manifestation. While it is true that advanced seventh ray people have the ability to direct their consciousness towards the higher planes upon which the ideas within the Mind of God can be contacted, they are never content with such contact alone. Their eyes instinctively turn towards the world of material form, and they remain unfulfilled unless they are able to bring the ideas contacted into expression within the world of dense materiality, the physical plane. Thus, seventh ray people, are intensely practical and filled with common sense (as are those upon the fifth ray), for only those who are intelligent about handling the energies of the physical plane can succeed in the art and science of manifestation.

Quyền năng biểu lộ và hoạt động trên cõi vật lý: Cung bảy có cộng hưởng lớn nhất với cõi thứ bảy, cõi vật lý, cõi của biểu lộ vật lý. Mặc dù đúng là những người Cung bảy tiến bộ có khả năng hướng tâm thức của họ tới các cõi cao hơn mà các ý tưởng trong Thiên Trí có thể được tiếp xúc, họ không bao giờ bằng lòng với sự tiếp xúc đơn độc đó. Đôi mắt của họ theo bản năng hướng về thế giới của hình tướng vật chất, và họ vẫn chưa thỏa mãn trừ khi họ có thể mang những ý tưởng được tiếp xúc thành biểu lộ trong thế giới vật chất thô đặc, cõi vật lý. Do đó, những người thuộc Cung bảy rất thực tế và tràn đầy lương tri (cũng như những người ở cung năm), vì chỉ những người thông minh trong việc xử lý các năng lượng của cõi vật lý mới có thể thành công trong nghệ thuật và khoa học biểu lộ.

The physical plane is very much a world of things. The seventh plane is really a ‘frozen’ world, a field of congealed energy. From one point of view, manifestation can be considered the art and science of precipitating, densifying (or ‘freezing’) energy relationships, and thus creating concrete things. Seventh ray people are adept at the process of precipitation, which brings the invisible into visibility, and that which is subjective into the world of appearances. Their power to manifest is constantly changing the face—not so much of reality, which is subjective—but, of actuality, which is objective and visible.

Cõi vật lý là một thế giới của vạn vật. Cõi thứ bảy thực sự là một thế giới ‘đóng băng’, một trường năng lượng đông tụ. Theo một quan điểm, biểu lộ có thể được coi là nghệ thuật và khoa học của các mối quan hệ năng lượng kết tinh, cô đặc (hoặc ‘đóng băng’), và do đó tạo ra những thứ cụ thể. Những người thuộc cung bảy rất thành thạo trong quá trình kết tinh, làm cho cái vô hình thành hữu hình, và cái chủ quan thành thế giới ngoại hiện. Quyền năng biểu lộ của họ liên tục thay đổi diện mạo—không quá nhiều thực tại chủ thể—mà là thực tế khách quan và có thể nhìn thấy được.

Power to plan and organize: Effectiveness upon the physical plane requires detailed planning and organizational ability. The understanding of timing and sequencing (so natural to those upon the seventh ray) is especially important if organization and planning are to be successful in the world of dense materiality. Perhaps the distinguish- ing feature of the physical plane is inertia, which we will consider as the tendency of matter to resist an increase in its vibratory frequency (its rate of movement). Energies are fluid, but things are congealed energy, and tend to remain at rest (relatively speaking) unless acted upon by an external force. Therefore, upon the physical plane (the world of concrete, inert things), there are severe restrictions upon movement.

Quyền năng lập kế hoạch và tổ chức: Hiệu quả trên cõi vật lý đòi hỏi năng lực lập kế hoạch chi tiết và khả năng tổ chức.Sự hiểu biết về thời điểm đúng lúctrình tự (rất tự nhiên đối với những người ở cung bảy) đặc biệt quan trọng nếu việc tổ chức và lập kế hoạch muốn thành công trong thế giới vật chất thô đặc. Có lẽ đặc điểm nổi bật của cõi vật lý là quán tính, mà chúng ta sẽ coi là xu hướng của vật chất chống lại sự gia tăng tần số dao động (tốc độ chuyển động của nó). Năng lượng là linh hoạt, nhưng sự vật là năng lượng đông tụ và có xu hướng dừng lại (nói một cách tương đối) trừ khi bị ngoại lực tác động. Do đó, trên cõi vật lý (thế giới của những thứ cụ thể, trì trệ), có những hạn chế nghiêm trọng về mặt chuyển động.

Such restrictions must be taken into account by every planner or organizer. Such people have many things to accomplish, but, because of the inertia of matter, they cannot possibly accomplish everything at once. If manifestation is to be successful, actions must be subject to an intelligent ordering and sequencing (i.e., “first things first.”). A good plan has an optimal order of execution; in an efficient organization, all elements function in the proper sequence with respect to each other. Seventh ray people understand how to introduce the essential aspect of right timing into the process of planning and organizing.  [169] 

Mọi nhà hoạch định hoặc tổ chức phải tính đến những hạn chế đó. Những người này có nhiều việc phải hoàn thành, nhưng do sức ì của vật chất, họ không thể hoàn thành mọi việc cùng một lúc. Nếu muốn sự biểu lộ thành công, các hành động phải tuân theo một thứ tự và trình tự thông minh (tức là, “những việc ưu tiên số một đặt lên trước”).  Một kế hoạch tốt có thứ tự thực hiện tối ưu; trong một tổ chức hiệu quả, tất cả các phần tử hoạt động theo trình tự thích hợp với nhau. Những người cung bảy hiểu cách đưa khía cạnh thiết yếu của việc chọn đúng thời điểm vào quá trình lập kế hoạch và tổ chức. [169]

The ability to organize is actually the ability to create organic relationships within any whole. Organic relationships are those in which the functioning of each element within any whole is enhanced by the intelligent arrangement of all other elements within that whole, and in which all elements serve the purpose of the whole, just as the whole supports the limited purpose of each element. Organic relationship may be succinctly described by the phrase, “one for all, and all for one.” It is a condition of mutual enhancement, an augmentation of power and effectiveness through right arrangement.

The physical body is the outstanding symbol of perfected organization. When the body is functioning optimally, every aspect of it is supportive of every other. Even the best organizers must stand in awe before the divine organizational skill which created the human frame.

Khả năng tổ chức thực chất là khả năng tạo ra các mối quan hệ hữu cơ trong bất kỳ tổng thể nào. Mối quan hệ hữu cơ là những mối quan hệ trong đó hoạt động của mỗi phần tử trong bất kỳ tổng thể nào được nâng cao nhờ sự sắp xếp thông minh của tất cả các phần tử khác trong tổng thể đó và trong đó tất cả các phần tử đều phục vụ mục đích của tổng thể, cũng như tổng thể hỗ trợ mục đích hạn chế của mỗi phần tử. Mối quan hệ hữu cơ có thể được mô tả ngắn gọn bằng cụm “một vì tất cả, và tất cả vì một”. Đó là điều kiện để tăng cường lẫn nhau, nâng cao sức mạnh và hiệu quả thông qua sự sắp xếp đúng đắn.

Cơ thể vật lý là biểu tượng nổi bật của tổ chức hoàn thiện. Khi cơ thể hoạt động tối ưu, mọi khía cạnh của nó đều hỗ trợ cho nhau. Ngay cả những nhà tổ chức giỏi nhất cũng phải kinh ngạc trước kỹ năng tổ chức thiêng liêng đã tạo ra bộ khung con người.

It is not easy to organize well. It requires a consciousness which is both synthetic and particular, a balance between an apprehension of the whole and a knowledge of each part. If this balance between whole and part is violated (as it so often is in the organizational structures of nations and societies), disintegration is inevitable. Those upon the seventh ray, however, are adept at preserving the balance; they bring stability to the systems they manage. It is their function to adjust the relationship between all parts or elements within a whole so that the whole may function in an integrated manner and without friction.

Không dễ để tổ chức tốt. Nó đòi hỏi một tâm thức vừa tổng hợp vừa cụ thể, sự cân bằng giữa sự hiểu biết về tổng thể và kiến thức về từng phần. Nếu sự cân bằng giữa toàn bộ và bộ phận này bị vi phạm (như nó thường xảy ra trong cơ cấu tổ chức của các quốc gia và xã hội), thì sự tan rã là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, những người cung bảy rất giỏi trong việc duy trì sự cân bằng; họ mang lại sự ổn định cho hệ thống mà họ quản lý. Chức năng của họ là điều chỉnh mối quan hệ giữa tất cả các bộ phận hoặc các phần tử trong một tổng thể để tổng thể đó có thể hoạt động một cách tích hợp và không có sự xung đột.

Because of their organizational skills, seventh ray people act as preservers of the form. Skillful organization leads to the perpetuation of the relationship between soul and form, or spirit and matter. A perfectly organized system will continue in a state of dynamic equilibrium, and the relationship between its elements will not disintegrate. Of course, upon the physical plane (at this time) there is no perfectly organized form. Imbalance inevitably supervenes, and with it, the disorganization and eventual destruc- tion of the form. But within the inevitable limitations, the organizational finesse of seventh ray workers creates ideally structured relationships remarkable for their strength, and for the skill and efficiency with which they express their animating purpose.

Do kỹ năng tổ chức của họ, những người cung bảy hoạt động như những người bảo vệ hình tướng. Tổ chức khéo léo dẫn đến sự tồn tại của mối quan hệ giữa linh hồn và hình tướng, hay tinh thần và vật chất. Một hệ thống được tổ chức hoàn hảo sẽ tiếp tục ở trạng thái cân bằng động, và mối quan hệ giữa các phần tử của nó sẽ không tan rã. Tất nhiên, trên cõi vật lý (tại thời điểm này) không có hình tướng nào được tổ chức hoàn hảo. Sự mất cân bằng chắc chắn sẽ tăng lên, và cùng với nó, sự vô tổ chức và cuối cùng là phá hủy hình tướng. Nhưng trong những hạn chế không thể tránh khỏi, sự khéo léo trong tổ chức của những người làm việc thuộc cung bảy tạo ra những mối quan hệ có cấu trúc đặc biệt lý tưởng nhờ sứcmạnh của mình, cũng như nhờ kỹ năng và hiệu suất mà họ thể hiện mục đích hoạt động của mình.

Ritualism and ceremonialism: Seventh ray people are intent upon tangible accomplishment. They always look for the best possible way of doing something, and once they find it or create it, they tend to repeat it. Thus, routines, rituals and ceremonies are born. These are definitely structured, sequences of activity designed to obtain certain, predictable results, and intended to be performed identically on every occasion. Seventh ray people are not fond of taking chances. They know how difficult is the process of manifestation, and how easily intentions are aborted. Once they formalize a sequence of activities which works (whether it is a daily routine, a business procedure, a church ceremony, a rain dance, etc.) they preserve it inviolate. [170]

Chủ nghĩa nghi thức và nghi lễ: Những người thuộc cung bảy có mục tiêu về thành tựu hữu hình. Họ luôn tìm kiếm cách tốt nhất có thể để làm điều gì đó, và một khi họ tìm thấy nó hoặc tạo ra nó, họ có xu hướng lặp lại phương thức này. Do đó, các thói quen, nghi thức và nghi lễ ra đời. Đây chắc chắn là những chuỗi hoạt động có cấu trúc, được thiết kế để thu được những kết quả đoán trước nào đó, và được dự định để thực hiện giống nhau trong mọi trường hợp. Những người cung bảy không thích điều chỉnh theo từng cơ hội. Họ biết quá trình biểu lộ khó khăn như thế nào và ý định dễ dàng bị hủy bỏ như thế nào. Một khi họ nghi thức hóa một chuỗi các hoạt động hiệu quả (cho dù đó là một thói quen hàng ngày, một quy trình kinh doanh, một buổi lễ nhà thờ, một buổi khiêu vũ dưới mưa, v.v.) thì họ sẽ giữ vững nó bất khả xâm phạm. [170]

Those upon the seventh ray have a strong social consciousness; they excel at well- organized group work. While all people have a number of routines which have a strictly personal significance, rituals and ceremonies are usually group events which solidify the bonds of relationship between participants. Those upon the seventh ray have an innate appreciation for the fact that each individual can be understood as a pattern—a small pattern forming part of a much larger pattern, a tiny unit of activity meant to participate intelligently within a much greater whole.

Những người ở cung bảy có ý thức xã hội mạnh mẽ; họ xuất sắc trong công việc nhóm được tổ chức tốt. Trong khi tất cả mọi người đều có một số thói quen có ý nghĩa cá nhân nghiêm ngặt, các nghi thức và nghi lễ thường là các sự kiện nhómnhằm củng cố mối quan hệ giữa những người tham gia. Những người cung bảy có sự đánh giá bẩm sinh đối với thực tế rằng mỗi cá nhân có thể được hiểu như một khuôn mẫu—một khuôn mẫu nhỏ tạo thành một phần của một khuôn mẫu lớn hơn nhiều, một đơn vị hoạt động nhỏ bé được dự định tham gia một cách khôn ngoan vào một tổng thể lớn hơn nhiều.

Accordingly, each individual is understood to have a proper place and function, and the fulfillment of that place and function render him a valuable contributor to the welfare and integrity of the whole. Ritual and ceremony (especially when patterned after evolutionary themes) tend, simultaneously, to reduce egoism and enhance the individual’s sense of participation in and contribution to humanity as an evolving entity. Further, by reinforcing the individual’s sense of place and function, ritual and ceremony convincingly illustrate (through the symbolic enactment of archetypal forms and patterns) that the individual is a corporate member of a series of ever-greater[1] divinely conceived wholes or energy systems.

Theo đó, mỗi cá nhân được hiểu là có một vị trí và chức năng thích hợp, và việc hoàn thành vị trí và chức năng đó khiến họ trở thành một người đóng góp đầy giá trị cho lợi ích và sự toàn vẹn của toàn thể. Nghi thức và nghi lễ (đặc biệt là khi được mô phỏng theo các chủ đề tiến hóa) đồng thời có xu hướng giảm thiểu chủ nghĩa vị kỷ và nâng cao ý thức tham gia và đóng góp của mỗi cá nhân cho nhân loại như một thực thể đang phát triển. Hơn nữa, bằng cách củng cố ý thức về vị trí và chức năng của cá nhân, nghi thức và nghi lễ minh họa một cách thuyết phục (thông qua việc thể hiện biểu tượng của các hình tướng và khuôn mẫu nguyên hình) rằng cá nhân là một thành viên thuộc đoàn thể của một loạt các hệ thống năng lượng hoặc cái toàn thể được thai nghén một cách thiêng liêng không ngừng mở rộng.

The most valuable forms of ritual and ceremony are organized according to the principle of hierarchy. There is always a conferring or transmission of energy from one in greater authority (archetypically, the “hierarch”) to one of lesser degree. Whether the ritual is simply an awards ceremony (found in so many community settings), or (on a much higher turn of the spiral) the initiation of a neophyte into the ranks of the Spiritual Hierarchy of the planet—something is given or transmitted by one who is more powerful to one who is less so. The seventh ray is, we know, the ray most closely associated with all aspects of hierarchical organization and functioning, and seventh ray individuals have the greatest respect for the hierarchically arranged transmission of what might be called “the energy which enables.”

Các hình thức của nghi lễ và nghi thức có giá trị nhất được tổ chức theo nguyên tắc thứ bậc. Luôn có sự trao tặng hoặc truyền dẫn năng lượng từ một người có thẩm quyền lớn hơn (về mặt nguyên mẫu là “tư tế”) tới một người ở cấp độ thấp hơn. Cho dù nghi thức chỉ đơn giản là một nghi lễ trao giải (phổ biến trong rất nhiều thiết chế cộng đồng) hay (ở một vòng xoáy cao hơn nhiều) cuộc điểm đạo của một tân đạo đồ vào hàng ngũ của Huyền Giai Tinh Thần hành tinh—một thứ gì đó sẽ được ban tặng hoặc truyền đi từ một người mạnh hơn tới một người thấp hơn. Chúng ta biết rằng cung bảy là cung liên kết chặt chẽ nhất với tất cả các khía cạnh của quá trình tổ chức và hoạt động theo thứ bậc, và các cá nhân cung bảy tôn trọng nhất việc truyền tải được sắp xếp theo cấp bậc của thứ có thể được gọi là “năng lượng kích hoạt”.

The seventh ray is intimately related to the first ray; both are rays of power and will, and both are responsible for maintaining the stability and integrity of society. Ritual and ceremonial, because they impress upon participants the values which are indispensable to all groups and communities, large and small, are invaluable instruments of social cohesion; they uphold the social order and, on a higher turn of the spiral, the Divine Order.

Cung bảy có quan hệ mật thiết với cung một; cả hai đều là các cung của quyền lực và ý chí, và cả hai đều có trách nhiệm duy trì sự ổn định và toàn vẹn của xã hội. Nghi thức và nghi lễ là công cụ vô giá của sự gắn kết xã hội, bởi vì chúng gây ấn tượng cho người tham gia về các giá trị không thể thiếu đối với tất cả các nhóm và cộng đồng, lớn và nhỏ; chúng đề cao trật tự xã hội, và ở một vòng xoắn ốc cao hơn là Trật tự Thiêng liêng.

It is clear that within the form of most rituals and ceremonies, there is not much room for individuality. In all social structures there must be a balance between individuality and conformity. Too much emphasis upon individuality inevitably leads to chaos, just as excessive standardization destroys the vitality and originality of a group, organization or society. Ritual and ceremony, however, are largely instruments of social standardization. They emphasize more what people have in common than what distin- guishes them from each other. In such proceedings, people fulfill certain offices, roles or positions. It is not their individuality that is emphasized, but their place and function [171] within a larger pattern. In this way, they appreciate their organic relationship to the whole, and understand themselves as social beings, small parts of a “body corporate.” Under the seventh ray, people learn the hierarchical principle that the whole is, essencung lly, more important than the part (though each part benefits immensely from the proper fulfillment of its function within the whole).

Rõ ràng là trong hầu hết các nghi thức và nghi lễ, không có nhiều chỗ cho tính cá nhân. Trong tất cả các cấu trúc xã hội phải có sự cân bằng giữa tính cá nhân và tính phù hợp. Việc chú trọng quá nhiều đến tính cá nhân chắc chắn sẽ dẫn đến hỗn loạn, cũng như việc tiêu chuẩn hóa quá mức sẽ phá hủy sức sống và tính độc đáo của một nhóm, tổ chức hoặc xã hội. Tuy nhiên, nghi thức và nghi lễ chủ yếu là công cụ tiêu chuẩn hóa xã hội. Chúng nhấn mạnh nhiều vào những gì mà mọi người có chung hơn là những gì ngăn chia họ với nhau. Trong tiến trình như vậy, mỗi người hoàn thành các chức vụ, vai trò hoặc vị trí nhất định. Không phải tính cá nhân của họ được nhấn mạnh, mà là vị tríchức năng của họ [171] trong một khuôn mẫu lớn hơn. Bằng cách này, họ đánh giá cao mối quan hệ hữu cơ của mình đối với tổng thể, và hiểu mình là những sinh vật xã hội, những bộ phận nhỏ của một “tổ chức đoàn thể”. Dưới cung bảy, mọi người học được nguyên tắc thứ bậc rằng tổng thể, về cơ bản, quan trọng hơn bộ phận (mặc dù mỗi bộ phận được hưởng lợi lớn lao từ việc thực hiện đúng chức năng của nó trong tổng thể).

Power as a magician: Divorced from all glamorous, supernatural trappings, a magician is essencunglly a skillful manifester; there are many magicians in incarnation today (though they are, for the most part, unconscious of their magical powers). Magicians transform ideas into actualities. They are successful or not depending upon how well they know the laws and rules of manifestation, and how well they follow those laws and rules. Advanced seventh ray people are meticulous in their efforts to understand and execute laws and rules. Being the least inclined of all ray types to take chances, they realize that haphazardness is an invitation to danger, especially when dealing with the subjective electrical energies necessary to transform thoughts into things. Thus, they approach their magical work with extreme care—thinking the right thoughts, saying the right words, performing the right actions (all in the proper sequence), so that no false step or confusion ruins their effectiveness.

Quyền năng như một nhà huyền thuật: Thoát khỏi mọi cạm bẫy của ảo cảm, siêu nhiên, một nhà huyền thuật về bản chất là một người biểu lộ có năng lực; ngày nay có rất nhiều nhà huyền thuật nhập thế (mặc dù hầu hết họ đều không có ý thức về sức mạnh huyền thuật của mình). Các nhà huyền thuật biến ý tưởng thành hiện thực. Họ thành công hay không phụ thuộc vào mức độ hiểu biết của họ về các quy luật và quy tắc biểu hiện, và họ tuân thủ các quy luật và quy tắc đó tốt như thế nào. Những người tiến hóa thuộc cung bảy rất tỉ mỉ trong mọi nỗ lực của mình để hiểu và thực hiện các luật và quy tắc. Là người ít có khuynh hướng nắm bắt cơ hội nhất trong tất cả các loại cung, họ nhận ra rằng sự lộn xộn là một lời mời gọi nguy hiểm, đặc biệt là khi xử lý các năng lượng điện nội tai cần thiết để biến tư tưởng thành sự vật. Do đó, họ tiếp cận công việc huyền thuật của mình một cách cực kỳ thận trọng—suy nghĩ đúng, nói lời đúng, thực hiện hành động đúng (tất cả theo trình tự thích hợp), để không có bước sai hoặc nhầm lẫn nào làm hỏng hiệu quả của họ.

The highest pursuit for those upon the seventh ray is “white magic.” White magic is essentially the art and science of bringing the powers of the soul through into physical manifestation. The Tibetan has outlined fifteen rules of white magic, each of which must be understood and executed with scrupulous care if the magician is to avoid either failure or self-destruction. If successful, the white magician becomes the soul-in- manifestation (i.e., the magician succeeds in manifesting his true nature [his soul nature] upon the physical plane). From one important point of view, the transfiguration initiation is the goal of the white magician. At that initiation (the third), the soul manifests fully through the personality. Interestingly, the transfiguration is archetypically related to the constellation Capricorn, which (as far as our planet is concerned) is the foremost conduit of seventh ray energy.

Mục đích cao nhất đối với những người cung bảy là “chánh thuật”. Chánh thuật về bản chất là nghệ thuật và khoa học đưa sức mạnh của linh hồn xuyên vào biểu hiện vật chất. Chân sư Tây Tạng đã vạch ra mười lăm quy tắc của chánh thuật, mỗi quy tắc phải được hiểu và thực hiện một cách cẩn trọng nếu nhà huyền thuật muốn tránh thất bại hoặc tự hủy hoại. Nếu thành công, nhà huyền thuật chánh phái sẽ trở thành hiện thân của linh hồn (tức là nhà huyền thuật thành công trong việc thể hiện bản chất thực sự của mình [bản chất linh hồn] trên cõi vật lý). Theo một quan điểm quan trọng, cuộc điểm đạo biến dung (transfiguration) là mục tiêu của nhà huyền thuật chánh phái. Ở lần điểm đạo đó (lần thứ ba), linh hồn biểu lộ đầy đủ qua phàm ngã. Điều thú vị là sự biến dung có liên quan về mặt nguyên mẫu với chòm sao Ma Kết, mà đối với hành tinh của chúng ta, đó là đường dẫn đầu tiên của năng lượng cung bảy.

The magician frequently works through ritual and ceremonial, and this will be increasingly the case in the Aquarian Age, during which, the power of the seventh ray will be especially potent. The seventh ray confers the tendency to perform “all things decently and in order.” The Tibetan calls it the “Ray of Ritualistic Decency,” (Esoteric Astrology, p. 445). Order, sequence and right timing are indispensable in the magical art and science, just as in any process of manifestation. There are many, many energies to be called forth and controlled. If they are invoked incorrectly and out of turn, a confusing and destructive vortex may arise, threatening the magician and his entire enterprise. The well-defined structure of ritual and ceremonial endorsed by the Spiritual Hierarchy guards him against incorrect procedures.

Nhà huyền thuật thường xuyên làm việc thông qua các nghi thức và nghi lễ, và điều này sẽ ngày càng tăng trong Kỷnguyên Bảo bình, trong đó, sức mạnh của cung bảy sẽ đặc biệt mạnh mẽ. Cung bảy cho thấy xu hướng thực hiện “mọi thứ một cách cẩn thận và theo thứ tự.” Chân sư Tây Tạng gọi nó là “Cung của sự khuôn phép lễ nghi”, (Chiêm tinh học nội môn, tr. 445). Trật tự, trình tự và thời gian phù hợp là không thể thiếu trong nghệ thuật và khoa học huyền thuật, cũng như trong bất kỳ quá trình biểu lộ nào. Có rất rất nhiều năng lượng được gọi đến và kiểm soát. Nếu chúng được thỉnh nguyện không chính xác và không theo đúng thứ tự, một vòng xoáy lộn xộn và hủy diệt có thể phát sinh, đe dọa nhà huyền thuật và toàn bộ công việc của y. Cấu trúc được xác định rõ ràng của nghi thức và nghi lễ được xác nhận bởi Huyền giai Tinh thần sẽ bảo vệ y khỏi những thủ tục không chính xác.

Power to work with the devas and elemental forces: The deva and human evolutions are interdependent and, intimately related. However, during the recent evolutionary [172] history of humanity, these two kingdoms have been kept separate. At this time, humanity has little conscious intercourse with the deva evolution. This was not always so. During Atlantean times, humanity possessed certain formulae which enabled it to command many of the lower orders of devas. Because of human selfishness and ignorance, the results were catastrophic, and culminated in the great “Flood” which destroyed much of the then-known world.

Now, once again, the time has come to bring the human and deva evolutions into conscious interplay. This will be greatly facilitated by the power of the incoming seventh ray, which is particularly related to the deva kingdom. The first field of conscious deva/ human interaction will be the four etheric planes, and the etheric body of the human being, both of which are archetypically conditioned by the seventh ray.

Quyền năng làm việc với các thiên thần và các tinh linh: Dòng tiến hóa của thiên thần và của con người phụ thuộc lẫn nhau và có quan hệ mật thiết với nhau. Tuy nhiên, trong lịch sử tiến hóa [172] gần đây của nhân loại, hai vương quốc này đã bị tách biệt. Vào thời điểm này, loài người có rất ít sự hợp tác có ý thức với dòng tiến hóa của thiên thần. Tình trạngnày đã không phải luôn luôn như vậy. Trong thời Atlantean, nhân loại sở hữu một số công thức nhất định cho phép họ chỉ huy nhiều thiên thần bậc thấp. Vì sự ích kỷ và thiếu hiểu biết của con người, hậu quả xảy ra vô cùng thảm khốc, và đỉnh điểm là “Đại Hồng Thủy” đã phá hủy phần lớn thế giới được biết đến lúc bấy giờ.

Giờ đây, một lần nữa, đã đến lúc sự tiến hóa của con người và thiên thần cần có sự tương tác hữu thức. Điều này sẽ được tạo thuận lợi rất nhiều nhờ sức mạnh của cung bảy đang hiển lộ, có liên quan đặc biệt đến vương quốc thiên thần. Lĩnh vực đầu tiên của sự tương tác hữu thức giữa con người và thiên thần sẽ là bốn cõi dĩ thái (etheric), và cơ thể dĩ thái của con người, cả hai đều được cung bảy qui định theo nguyên mẫu.

The Tibetan informs us that:

The physical plane, in its densest aspect, holds little of mystery for man today; he has knowledge on these matters. But the rarer levels of the physical plane lie hid and are, for man, his next field of discovery. The ceremonial ray brings with it the means whereby that knowledge may be acquired and revealed to all, and thus not be the sole property of the wise and of occultists. The three higher etheric levels, with their denizens, are waiting to become the property of all…Esoteric Psychology, Vol. I, pp. 122-123.

Men in their etheric bodies will be noted and communicated with, and the devas and elementals of the ethers will be studied and recognized. When this is so, then the true use of ceremonial ritual as a protection and safeguard to man will assume its right place. A Treatise on Cosmic Fire, p. 474.

Chân sư Tây Tạng cho chúng ta biết rằng:

Ngày nay, cõi vật lý/hồng trần, ở trạng thái trọng trược của nó, ít nắm giữ bí mật đối với con người; con người đã có hiểu biết về các vấn đề này. Nhưng các phân cảnh thưa loãng hơn của cõi trần, đối với con người, đang che giấu và là lĩnh vực khám phá sắp tới của y. Cung nghi lễ mang theo mình các phương tiện mà nhờ đó tri thức về lĩnh vực này có thể được hoạch đắc và được tiết lộ cho tất cả mọi người, và như thế không phải là tài sản duy nhất của kẻ minh triết và của các nhà huyền linh học. Ba phân cảnh dĩ thái cao, cùng với [123] các cư dân của chúng, đang chờ để trở thành tài sản chung của tất cả…Tâm lý học nội môn, Vol. I, trang 122-123.

Con người trong thể dĩ thái của họ sẽ được ghi nhận và giao tiếp, đồng thời các thiên thần và tinh linh dĩ thái sẽ được nghiên cứu và công nhận. Khi điều này xảy ra thì việc sử dụng nghi lễ thực sự như một sự bảo vệ và phòng thủ cho con người sẽ có vị trí xác đáng của nó. Luận về lửa Càn khôn, tr. 474.

Under the seventh ray, humanity is about to experience an ‘etherializing’ of its interests. The seventh ray is a synthesizing ray. In their attitude to the physical plane, seventh ray people have a kind of ‘bifocal’ orientation; they see in two directions simultaneously. They certainly have the common sense to be concerned about the dense aspect of the physical plane (the solid, liquid and gaseous subplanes), but they are also unusually attentive to the ethers, and to the devas of the ethers. It is one of their important functions to call humanity’s attention to the existence of these two interdependent levels of physical substance (the dense physical and the etheric levels), and then devise means of synthesizing them.

Dưới tác động của cung bảy, nhân loại sắp trải qua một quá trình ‘dĩ thái hóa (etherializing)’ các mối quan tâm của mình. Cung bảy là cung tổng hợp. Theo quan điểm của họ về cõi hồng trần, những người cung bảy có một loại định hướng ‘hai tròng’; họ nhìn đồng thời theo hai hướng. Họ chắc chắn có ý thức chung là quan tâm đến khía cạnh đậm đặc của cõi vật lý (các cõi phụ rắn, lỏng và khí), nhưng họ cũng chú ý một cách đặc biệt đến các cõi dĩ thái, và các thiên thần dĩ thái. Một trong những chức năng quan trọng của họ là kêu gọi sự chú ý của nhân loại đến sự tồn tại của hai cấp độ vật chất phụ thuộc lẫn nhau này (cấp độ vật chất đậm đặc và cấp dĩ thái), sau đó đưa ra phương tiện tổng hợp chúng.

This is all part of the process of sublimation and transformation so much associated with the seventh ray, and, in relation to which, seventh ray people excel. We have reached a point in evolution calling for the elevation of matter, sometimes called the “spiritualization of matter.” Those upon the sixth ray are innately interested in elevating the psyche, but they often do so at the expense of physical plane matter, which they are only too eager to leave behind. Seventh ray people, in contrast, are adept at [173] raising the vibration of dense physical matter so that it can more easily respond to the subtle, etheric currents which are also part of the physical plane. To this end, seventh ray people will pioneer a renewed human intercourse with the devas, and will (lawfully and appropriately) enlist that “angelic kingdom” in the transformational process.

Tất cả đây là một phần của quá trình thăng hoa và biến đổi gắn liền với cung bảy, và liên quan đến nó, người cung bảy nổi trội hơn. Chúng ta đã đạt đến một điểm trong quá trình tiến hóa vốn kêu gọi sự nâng cao của vật chất, đôi khi được gọi là “sự tinh thần hóa vật chất”. Những người cung sáu bẩm sinh quan tâm đến việc nâng cao phần tâm linh, nhưng trong quá trình này họ trả giá bằng vật chất thuộc cõi hồng trần, thứ mà họ quá háo hức bỏ lại phía sau. Ngược lại, những người cung bảy lại rất giỏi [173] nâng cao rung động của vật chất đậm đặc để nó có thể dễ dàng ứng đáp với các dòng dĩ thái vi tế, cũng là một phần của cõi hồng trần. Để đạt được mục tiêu này, những người cung bảy sẽ đi tiên phong trong một cuộc tương tác mới giữa con người với các thiên thần, và sẽ (một cách đúng luật và thích đáng) tranh thủ sự giúp sức của “vương quốc thiên thần” trong quá trình biến đổi.

There are many ways in which the deva and human kingdoms are divinely intended to cooperate. The field of healing, which, in the future, will focus so specifically upon the etheric body, is one especially fruitful area of potential cooperation. Seventh ray individuals often make excellent healers, and will be among the first to enlist the aid of appropriate devas in the healing process. The arts are another area. The supreme Artist upon our planet is Sanat Kumara, the Lord of the World, resident in Shamballa, the planetary head center. Some dim reflection of the beauty which will manifest as the seventh and fourth ray (the two rays which promote an intimate relation with the deva kingdom) increase in potency can be gathered from the following quotation in which the Tibetan describes the seventh great purpose of Sanat Kumara:

Có nhiều cách để thiên thần và nhân loại hợp tác như dự định của Thiêng liêng. Trong tương lai, lĩnh vực chữa bệnh, sẽ tập trung đặc biệt vào thể dĩ thái, là một lĩnh vực hợp tác tiềm năng đặc biệt hiệu quả. Các cá nhân cung bảy thường trở thành những người chữa bệnh xuất sắc, và sẽ là một trong những người đầu tiên tranh thủ sự trợ giúp của các thiên thần phù hợp trong quá trình chữa bệnh. Các ngành nghệ thuật cũng là một lĩnh vực khác. Nghệ sĩ tối cao trên hành tinh của chúng ta là Đức Sanat Kumara, Chúa tể của Thế giới, ngự tại Shamballa, trung tâm đầu não của hành tinh. Ta có thể thấy một số phản chiếu mờ nhạt của vẻ đẹp sẽ biểu lộ khi cung bảy và cung bốn tăng cường hiệu lực (hai cung thúc đẩy mối quan hệ mật thiết với vương quốc thiên thần) có thể được tập hợp từ trích dẫn sau đây, trong đó Chân sư Tây Tạng mô tả mục đích vĩ đại thứ bảy của Đức Sanat Kumara:

Does it mean anything to you when I say that the ceremonial ritual of the daily life of Sanat Kumara, implemented by music and sound and carried on the waves of colour which break upon the shores of the three worlds of human evolution, reveal—in the clearest notes and tones and shades—the deepest secret behind His purpose…I am not here writing in symbols, but am making an exact statement of fact. As beauty in any of its greater forms breaks upon the human consciousness, a dim sense is thereby conveyed of the ritual of Sanat Kumara’s daily living…The Rays and the Initiations, pp. 246-247.

Có ý nghĩa gì với bạn không khi Tôi nói rằng nghi thức lễ lạt của cuộc sống hằng ngày của Đức Sanat Kumara, được thực hiện bằng âm nhạc và âm thanh, và được tiến hành trên những làn sóng màu sắc đều đặn vỗ vào bờ của ba cõi tiến hóa của con người,– bằng các nốt (notes), âm điệu (tones) và sắc thái trong trẻo nhất—tiết lộ bí mật sâu xa nhất đằng sau mục đích của Ngài… ở đây Tôi không viết bằng các biểu tượng, mà đang đưa ra một phát biểu chính xác [247] về thực tế. Như vẻ đẹp trong bất kỳ các hình tướng vĩ đại nào của nó đập vào tâm thức con người, theo cách đó, một ý nghĩa lờ mờ được truyền đạt về nghi thức của sinh hoạt hằng ngày của Đức Sanat Kumara. Cung và Điểm đạo, trang 246-247

It is a foregone conclusion that the artists of the future (of whom a great number will be well-endowed with the seventh ray), will command the devas through a knowledge of sound and color, and will use ritualistic and ceremonial practices to call upon the devas in order to create a living and fluid art, the likes of which we can scarcely conceive—an art reflective of the Divine Order.

Có một kết luận tất yếu là các nghệ sĩ của tương lai (trong đó có một số lượng lớn sẽ được ban tặng cung bảy), sẽ chỉ huy các thiên thần thông qua kiến ​​thức về âm thanh và màu sắc, và sẽ sử dụng các thực hành nghi thức và nghi lễ để kêu gọi các thiên thần nhằm tạo ra một tác phẩm nghệ thuật sống động và linh hoạt, những thứ mà chúng ta hiếm khi có thể hình dung được—một nghệ thuật phản chiếu Trật Tự Thiêng Liêng.

In the largest sense, the seventh ray unites spirit and matter. In a more strictly human sense, the seventh ray is instrumental in uniting soul and personality. The “Word of Power” for those upon the seventh ray makes this clear: “The Highest and the Lowest Meet.” Man, himself, is a composite being, a “divine Hermaphrodite” composed partially of deva substance. It is the seventh ray which unites the strictly human aspect of man (which we will call here, for the sake of simplicity, the “inner man”) with what might be called his ‘devic envelope.’ The seventh ray brings the two together into a well- coordinated, organic relationship. This will particularly be the case during the Aquarian Age. During the next two thousand or so years, there is to be a great emergence of the Kingdom of God, the kingdom of souls. Humanity is becoming consciously aware of the Solar Angels (those great solar devas who supervise the evolutionary development of each, individual human being). [174]

Theo nghĩa rộng nhất, cung bảy hợp nhất tinh thần và vật chất. Theo nghĩa đúng hơn với nhân loại, cung bảy là công cụ để hợp nhất linh hồn và phàm ngã. “Quyền lực Từ” cho những người ở cung bảy làm rõ điều này: “Cái Cao nhất và cái Thấp nhất gặp nhau.” Bản thân con người là một thực thể tổng hợp, một “Loài lưỡng tính thiêng liêng” được cấu tạo một phần từ chất liệu thiên thần (deva). Cung bảy kết hợp khía cạnh nhân loại thực sự của con người (mà ở đây chúng ta sẽ gọi một cách đơn giản, là “con người bên trong”) với cái mà có thể được gọi là ‘lớp vỏ deva’ của anh ta. Cung bảy mang hai khía cạnh lại với nhau, thành một mối quan hệ hữu cơ được phối hợp nhịp nhàng. Điều này đặc biệt sẽ xảy ra trong Kỷ Nguyên Bảo Bình. Trong khoảng hai nghìn năm tới, sẽ có sự xuất lộ vĩ đại của Vương quốc của Chúa, vương quốc của các linh hồn. Nhân loại đang nhận thức một cách có ý thức về các Đấng Thái dương Thiên thần (những vị Thái dương thiên thần vĩ đại, những người giám sát sự phát triển tiến hóa của mỗi con người). [174]

The time for union between soul and personality (on a large scale) has now arrived. One of the chief fields in which to accomplish this union will be the refined, sensitized and revitalized etheric body of the aspiring human being. It can be seen how well-suited is the seventh ray to bring about the union of the opposites (soul and personality). Seventh ray people, with their knowledge of the ethers and of pranic currents, will be in a position to facilitate the impact of soul energies upon the dense physical mechanism (and, especially, the dense physical brain), via the medium of the etheric body. It can easily be understood how those upon the seventh ray will assist in the transition of a large number of human beings from the fourth (or human) kingdom of nature to the fifth kingdom (the kingdom of souls). Interestingly, this transition requires the union of two large groups of devas—the solar devas (the Solar Angels) and the lunar devas (which form the lunar vehicles of the personality).

Thời gian cho sự hợp nhất giữa linh hồn và phàm ngã (trên quy mô lớn) đã đến. Một trong những phạm vi chính để hoàn thành sự hợp nhất này sẽ là thể dĩ thái tinh khiết, nhạy cảm và tràn đầy sinh lực của con người đầy chí nguyện. Có thể thấy rằng cung bảy phù hợp như thế nào để mang lại sự kết hợp của các mặt đối lập (linh hồn và phàm ngã). Những người cung bảy, với kiến ​​thức của họ về dĩ thái và về các dòng prana, sẽ ở một vị trí để tạo điều kiện thuận lợi cho tác động của năng lượng linh hồn lên thế xác thô đặc (và, đặc biệt, bộ não vật lý thô đặc), thông qua trung gian thể dĩ thái. Có thể dễ dàng hiểu được những người thuộc cung bảy sẽ hỗ trợ như thế nào trong quá trình chuyển đổi một số lượng lớn loài người từ vương quốc tự nhiên thứ tư (hay nhân loại) sang vương quốc thứ năm (vương quốc linh hồn). Điều thú vị là sự chuyển đổi này đòi hỏi sự kết hợp của hai nhóm lớn các thiên thần—các thiên thần thuộc Thái dương (các Thái dương Thiên thần) và các thiên thần thuộc Mặt trăng (tạo thành các vận cụ mặt trăng của phàm ngã).

Power to perfect form: Spirit needs a perfected ‘material’ instrument through which to express. One of the great themes of evolution is the attempt by spirit to fashion (via the power of the planet Vulcan) that material instrument. It is a lengthy process, because matter must be properly conditioned in order to become a fitting medium of expres- sion.

Really, there is no fundamental distinction between spirit and matter. It is all one substance; we call the higher vibratory range of that substance by the name “spirit,” and the lower vibratory range by the name “matter,” but the distinction is arbitrary, and more a convenience of the mind than an actuality. There is a constant interplay, however, between these two ranges—mediated, by what might be called an ‘intermediate range of vibration’ which we call “soul.”

Quyền năng làm hoàn hảo hình tướng: Tinh thần cần một vận cụ ‘vật chất’ hoàn thiện để biểu lộ qua đó. Một trong những chủ đề lớn của sự tiến hóa là nỗ lực của tinh thần đối với việc trui rèn vận cụ vật chất đó (thông qua sức mạnh của hành tinh Vulcan). Đó là một quá trình kéo dài, bởi vì vật chất phải được điều hòa thích hợp để trở thành một phương tiện biểu lộ phù hợp.

Thực ra, không có sự phân biệt cơ bản giữa tinh thần và vật chất. Tất cả đều là một chất liệu; chúng ta gọi phạm vi rung động cao hơn của chất liệu đó bằng cái tên “tinh thần” và phạm vi rung động thấp hơn bằng tên “vật chất”, nhưng sự phân biệt là tùy ý, và tiện cho cái trí hơn là thực tế. Tuy nhiên, có một tác động qua lại liên tục giữa hai phạm vi này— được trung gian bởi cái có thể được gọi là ‘phạm vi rung động trung gian’ mà chúng ta gọi là “linh hồn”.

If the Plan of the Planetary Logos is to come to fruition, these ranges of vibration must work in the closest cooperation. Another way of stating this, is that form must be perfected so that it may embody—first soul, and then spirit-filled soul, and, at length, pure spirit, itself. Seventh ray people are particularly sensitive to the whole range of vibrations, and develop (more easily than most) the ability to coordinate these vibrations with each other. Not only can they ‘shape’ form admirably, but they have the vertical sensitivity to bring form into rapport with the higher agencies which are destined to use form as a vehicle of expression.

Nếu Thiên Cơ của Hành tinh Thượng đế trở thành hiện thực, những phạm vi rung động này phải hoạt động trong sự hợp tác chặt chẽ nhất. Nói một cách khác là hình tướng đó phải được hoàn thiện để nó có thể hiện thân trước tiên là linh hồn, sau đó là linh hồn được thấm nhập bởi tinh thần, và về lâu dài, chính là tinh thần thuần khiết. Những người cung bảy đặc biệt nhạy cảm với toàn bộ phạm vi rung động, và phát triển (dễ dàng hơn hầu hết) khả năng phối hợp những rung động này với nhau. Họ không chỉ có thể “định hình” hình tướng một cách đáng nể phục, mà còn có sự nhạy cảm theo chiều dọc để đưa hình tướng vào mối quan hệ với các cơ quan cao hơn vốn sử dụng hình tướng như một vận cụ biểu đạt.

This ability to perfect form may begin in very humble ways, and upon the physical plane. Craftsmanship is one of its key evidences. An idea is conceived, and a form is worked until it becomes the representative of that idea. Through the power (“kraft,” in German) of the hand, matter is shaped to become the most perfect embodiment possible. The tendency to preserve order within the environment is another evidence of the attempt to create perfected form. Organizational expertise is yet another. It is obvious that seventh ray people must first work with the physical form, gaining the ability to shape, manipulate, coordinate and control it, before they turn their attention to the higher and more subtle spheres whereon reside the divine ideas (i.e., beings) [175] which must express themselves through form. This being the case, there are many seventh ray people who may seem overly preoccupied with material affairs, almost captivated by their love of objectified form. It must be realized that this seeming preoccupation is simply a preliminary step in the process of uniting spirit with matter— a step in which they are mastering the material aspect of their craft. Later they will reach into the realm of archetypes, and bring aspects of the Divine Pattern and physical form together.

Khả năng hoàn thiện hình tướng này có thể bắt đầu từ những cách rất khiêm tốn trên cõi vật lí. Tay nghề thủ công là một trong những bằng chứng chính của nó. Một ý tưởng được hình thành, và một hình tướng được gia công cho đến khi nó trở thành đại diện cho ý tưởng đó. Thông qua sức mạnh (“kraft,” trong tiếng Đức) của bàn tay, vật chất được định hình để trở thành hiện thân hoàn hảo nhất có thể. Xu hướng duy trì trật tự trong môi trường là một bằng chứng khác về nỗ lực tạo ra hình tướng hoàn thiện. Chuyên môn về tổ chức là một vấn đề khác. Rõ ràng là người cung bảy trước tiên phải làm việc với hình tướng vật chất, đạt được khả năng định hình, thao tác, phối hợp và điều khiển nó, trước khi họ chuyển sự chú ý của mình đến những khu vực cao hơn và tinh tế hơn, nơi trú ngụ của những ý tưởng thiêng liêng (tức là các thực thể[2]) [175] phải thể hiện bản thân thông qua hình tướng. Trong trường hợp này, có nhiều người thuộc cung bảy có vẻ như quá bận tâm đến vấn đề vật chất, gần như bị quyến rũ bởi tình yêu hình tướng bên ngoài của họ. Cần phải nhận ra rằng có vẻ như mối bận tâm này chỉ đơn giản là một bước sơ bộ trong quá trình hợp nhất tinh thần với vật chất—một bước mà họ đang làm chủ khía cạnh vật chất trong lĩnh vực thủ công của mình. Sau đó, họ sẽ đạt đến lĩnh vực nguyên mẫu, và mang các khía cạnh của Hình mẫu Thiêng liêng và của hình tướng vật chất lại với nhau.

With these thoughts in mind, we can see how important it is to know an individual’s stage of evolution when attempting to understand how a given ray energy can be expected to manifest. Many esoteric psychologists are competent to identify the presence of a ray energy at one level of evolutionary unfoldment, but may fail to detect it at another (either higher or lower). The same is true for astrological energies. Extensive experience with a wide range of people (not just spiritual aspirants and disciples) is, therefore, necessary if the esoteric psychologist is to understand how the seven rays affect the development of the human personality and soul.

Với những tư tưởng này trong trí, chúng ta có thể thấy tầm quan trọng của việc biết giai đoạn tiến hóa của một cá nhân khi cố gắng hiểu cách năng lượng cung  nhất định có thể biểu lộ như thế nào. Nhiều nhà tâm lý học bí truyền có khả năng xác định sự hiện diện của năng lượng cung ở một cấp độ tiến hóa đang diễn ra, nhưng có thể không phát hiện ra nó ở cấp độ khác (cao hơn hoặc thấp hơn). Điều này cũng đúng đối với năng lượng chiêm tinh. Do đó, kinh nghiệm hiểu biết sâu rộng với nhiều đối tượng khác nhau (không chỉ những người chí nguyện và đệ tử tinh thần) là cần thiết nếu nhà tâm lý học bí truyền muốn hiểu tác động của bảy cung tới sự phát triển của phàm ngã và linh hồn con người.

Power to manage detail: The seventh plane is the plane of maximum differentiation. Spirit is simplicity, itself; matter is a complex manifestation of spirit. The further one proceeds from the source, the greater the complexity.

Seventh ray people, by numerical resonance, work upon the seventh, or dense physical plane. If they are to be effective, they must come to terms with conditions, as they exist, upon that plane. Therefore, they are compelled to pay attention to details. Their task is the creation of what might be called a ‘detailed synthesis.’ They cannot afford to ignore that which is small, because a small, ‘dis-integrated’ element can ruin the integrity of the whole. For the sake of completeness (and the word “perfect” is just another way of saying “complete”), perfectionism is required. Thus, seventh ray people (who are the most perfectionistic of all ray types) attend to detail scrupulously, for the sake of creating a perfected manifestation.

Quyền năng quản lý chi tiết: Cõi thứ bảy là cõi của sự khác biệt tối đa. Tinh thần bản thân nó là sự đơn giản; vật chất là một sự biểu lộ phức tạp của tinh thần. Biểu lộ càng rời xa nguồn cội thì sự phức tạp càng lớn hơn.

Người cung bảy, do sự cộng hưởng số, làm việc trên cõi thứ bảy, hay cõi vật lý thô đặc. Nếu họ muốn đạt hiệu quả thì họ phải thoả mãn các điều kiện, như chúng tồn tại trên cõi đó. Vì vậy, họ buộc phải dành sự chú ý đến các chi tiết. Nhiệm vụ của họ là tạo ra cái có thể được gọi là một “sự tổng hợp chi tiết”. Họ không thể có khả năng lờ đi những thứ dù là nhỏ, bởi vì yếu tố “không được tích hợp” dù là nhỏ cũng có thể làm hỏng tính toàn vẹn của cả một tổng thể. Vì lợi ích của sự hoàn chỉnh (và từ “hoàn hảo” là một lối nói khác của “hoàn chỉnh”), chủ nghĩa hoàn hảo là bắt buộc. Vì vậy, người cung bảy (người cầu toàn nhất trong tất cả các cung) tham gia vào từng chi tiết một cách cực kỳ cẩn thận, vì lợi ích của việc tạo ra một biểu lộ hoàn hảo.

Because of the extreme care they show in managing detail, those upon the seventh ray are known for their reliability. There are many reasons why things are done poorly, and inattentiveness to detail is one. Seventh ray people overlook nothing; “nothing gets past them,” and nothing is allowed to “slip.” Ideas are meant to achieve perfected manifestation upon the physical plane. God’s Purpose is intended to work out perfectly. Those who are strongly conditioned by the seventh ray are in training, so that one day (as tested and utterly reliable artisans in the ‘divine workshop’) they may ensure that the Divine Pattern receives a “polished presentation” upon the physical plane.

Bởi tính cẩn thận đặc biệt thể hiện trong việc quản lý chi tiết, những người cung bảy được biết đến với độ tin cậy cao. Có nhiều nguyên nhân vì sao nhiều thứ được thực hiện một cách yếu kém, và một trong những nguyên nhân đó là sự thiếu chú ý đến từng chi tiết. Người cung bảy không bỏ qua điều gì; “không có gì có thể qua mắt được họ”, và không điều gì được cho phép “sơ suất”. Những ý tưởng dc dự định để đạt được sự biểu lộ hoàn hảo trên cõi vật lý. Mục Đích của Thượng Đế được nhằm đến việc thực thi hoàn hảo. Những người chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của cung bảy đang được đào tạo, để một ngày nào đó (với tư cách là những nghệ nhân đã qua thử nghiệm và hoàn toàn đáng tin cậy trong ‘công xưởng thiêng liêng’), họ có thể đảm bảo rằng Khuôn mẫu Thiêng liêng nhận được một “sư thể hiện chau chuốt” trên cõi vật lý.

Keen sense of rhythm and timing: The Divine Plan is executed rhythmically. It is a Plan for space, but even more a Plan in time. The Plan proceeds through the timed release of certain qualities of energy; the great participating Entities intensify or ‘deintensify’ their [176] emanations according to cyclic law. And thus the worlds are built, and the appropriate forms emerge.

Cảm nhận sắc bén về nhịp điệu và thời gian: Thiên cơ được thực hiện một cách có nhịp điệu. Đó là một Kế hoạch trong không gian, nhưng hơn thế nữa còn là một Kế hoạch trong thời gian. Thiên cơ tiến hành thông qua việc giải phóng những phẩm tính năng lượng nhất định qua thời gian; các Thực thể góp phần [vào Thiên cơ- ND] vĩ đại này tăng cường hoặc ‘điều giảm’ các phóng phát của họ theo luật chu kỳ. Và do đó các thế giới được xây dựng, và các hình tướng thích hợp xuất hiện.

Seventh ray people build in the same way. More than many ray types, they have patience, and do not seek to force accomplishment. They know it is necessary to work sequentially on many different aspects of the structure. They manage their various energies and resources so that each will be deployed at the most advantageous time. Everyday life gives all of us the opportunity to understand the value of rhythm and timing. We do not, for instance, normally exercise heavily immediately after eating, nor eat a huge meal immediately before retiring. The best time to take a nap is not while driving a car, and few there are who decide to read a book while being interviewed for an important position. These examples seem absurd, of course, but appropriate timing does determine the success of any enterprise. Most infringements upon right timing are far more subtle, but debilitating nonetheless.

Người cung bảy xây dựng theo cách tương tự. Họ có sự kiên nhẫn hơn nhiều cung khác và không tìm cách ép buộc sự hoàn thành. Họ biết cần phải làm việc tuần tự trên nhiều khía cạnh khác nhau của cấu trúc. Họ quản lý các nguồn năng lượng và tài nguyên khác nhau của mình để mỗi thứ sẽ được triển khai vào thời điểm thích hợp nhất. Cuộc sống thường nhật cho tất cả chúng ta cơ hội để hiểu về giá trị của nhịp điệu và thời gian. Ví dụ, chúng ta thường không tập thể dục mạnh sau khi ăn, cũng như không ăn một lượng thức ăn lớn ngay trước khi đi ngủ. Thời điểm để chợp mắt tốt nhất không phải là khi đang lái xe, và rất ít người quyết định đọc một cuốn sách trong khi phỏng vấn vào một vị trí quan trọng. Tất nhiên, những ví dụ này có vẻ vô lý, nhưng thời điểm thích hợp sẽ quyết định sự thành công của bất cứ tổ chức kinh doanh nào. Hầu hết việc chệch đi thời điểm chuẩn xác rất nhỏ bé tinh vi, nhưng dẫu sao cũng vẫn làm suy yếu đơn vị đó. 

There is a time and a place for each of life’s activities. There are peak moments when each activity can be performed to best advantage. Seventh ray people have a unique ability to discover and schedule such moments. They observe their own cycles, and the cycles occurring within their environment. Then, they coordinate the two so that a pattern of mutual reinforcement occurs, rather than an “interference pattern.” In short, they learn to master time.

Có một thời gian và một địa điểm nhất định cho mỗi hoạt động của cuộc sống. Có những lúc cao điểm khi mỗi hoạt động có thể được tiến hành theo cách thuận lợi nhất. Người cung bảy có một năng lực đặc biệt để khám phá và lên lịch cho những thời điểm đó. Họ quan sát những chu kỳ của bản thân, và những chu kỳ đang diễn ra trong môi trường của mình. Sau đó, họ phối hợp cả hai sao cho một khuôn mẫu của sự củng cố lẫn nhau diễn ra, chứ không phải là một “khuôn mẫu giao thoa”. Tóm lại là họ học cách làm chủ thời gian.

One can see, that under the seventh ray, it will be possible to live more scientifically and, thus, to optimize all the potentials of a given life cycle. Seventh ray people have a great knowledge of (and respect for) the well-timed expression of energy. This will ensure that energy is not wasted, that needless crosscurrents do not destroy opportunity. Whereas, in the past, the expression of soul potential has been frustrated by arrhythmic living (except in the most exceptional cases) under the rhythmic regime of the seventh ray, it will be a much more common occurrence.

Có thể thấy rằng dưới tác động của cung bảy, người ta sẽ sống khoa học hơn, và do vậy, tối ưu hóa tất cả những tiềm năng của một chu kỳ sống nhất định. Những người cung bảy có kiến thức tuyệt vời (và tôn trọng) về sự biểu hiện đúng thời điểm của năng lượng. Điều này sẽ đảm bảo rằng năng lượng không bị lãng phí, rằng những dòng cắt ngang không cần thiết không phá huỷ cơ hội. Trong khi trước đây, biểu hiện của tiềm năng linh hồn đã bị phá vỡ bởi cuộc sống loạn nhịp (trừ những trường hợp đặc biệt nhất), thì nay trong trạng thái nhịp nhàng của cung bảy, nó sẽ diễn ra phổ biến hơn rất nhiều.

Power to coordinate groups: The Age of Aquarius in which the seventh ray will play so prominent a part, will be a group age. The functioning of the seventh ray is intimately related to the formation and sustainment of groups. Unlike the first ray, the seventh ray does not incline the individual towards isolation and unilateral action—quite the opposite in fact. The first ray represents the point of utmost simplicity—that point in consciousness where only the one exists; the seventh ray represents the point of maximum differentiation at which the many are found. The seventh ray person takes his place as an agent of coordination among the many.

Quyền năng để phối hợp các nhóm: Trong Kỷ nguyên Bảo Bình, kỷ nguyên của nhóm, cung bảy sẽ đóng một vai trò rất quan trọng. Vai trò của cung bảy liên quan trực tiếp đến việc thành lập và duy trì các nhóm. Không giống như cung một, cung bảy không khiến cho cá nhân có khuynh hướng cô lập và hành động đơn phương—mà thực tế nó ở chiều ngược lại. Cung một đại diện cho điểm đơn giản nhất—điểm trong tâm thức nơi chỉ có cái nhất thể tồn tại; cung bảy đại diện cho điểm của sự phân hoá tối đa, nơi cái đa dạng được tìm thấy. Người cung bảy giữ vị trí của mình như một tác nhân phối hợp giữa nhiều người.

A group, like any whole, consists of a certain number of elements (i.e., members). Much of the difficulty within groups arises because the members do not work together in a mutually enhancing relationship. There is needless duplication of effort, interpersonal friction, an assignment of tasks unsuited to individual potential, arrhythmic interaction, and, in general, a lack of coordination. The group does not function as an [177] organism. Seventh ray people are well-suited to correct these difficulties. Not only are their strong organizational skills useful, but their fine sense of timing, and their courteous behavior are equally valuable. As the Tibetan writes of those upon the seventh ray:

The good type of the ray is absolutely determined to do the right thing and say the right word at the right moment; hence great social success. Esoteric Psychology, Vol. I, p. 211.

Một nhóm, giống như bất kỳ tổng thể nào, bao gồm một số phần tử nhất định (đó là các thành viên). Phần lớn khó khăn trong các nhóm phát sinh bởi vì những thành viên không làm việc cùng nhau trong một mối quan hệ tăng cường lẫn nhau. Sự nhân đôi không cần thiết của nỗ lực, sự cọ sát giữa các thành viên, sự phân công nhiệm vụ không phù hợp với tiềm năng cá nhân, sự tương tác loạn nhịp, và nhìn chung, sự thiếu phối hợp. Nhóm như thế không hoạt động như một [177] tổ chức. Những người cung bảy rất thích hợp để khắc phục những khó khăn này. Không chỉ hữu ích ở những kỹ năng tổ chức mạnh mẽ, mà còn nhạy bén về việc chọn đúng thời điểm, và những hành vi nhã nhặn của họ cũng có giá trị tương đương. Như chân sư Tây Tạng viết về những người cung bảy:

Kiểu mẫu tốt của cung này là tuyệt đối quyết làm điều đúng đắn và nói lời đúng đắn ở đúng thời điểm, do đó mà thành công lớn trong xã hội. Tâm lý học nội môn, quyển I, trang 211.

The Aquarian Age will be the Age of group creativity. The group will replace the individual as the main creative agent, and the greatest contributions to human welfare will be the gifts of soul-inspired groups (composed, of course, of soul-inspired individuals). It is difficult enough to be a creative individual; developing a truly creative group presents many more problems. But all this will become possible because of the large influx of seventh ray souls, whose sense of creative group enterprise is easily cultivated, and whose power to coordinate group resources intelligently is distinctive.

Kỷ Nguyên Bảo Bình sẽ là Kỷ nguyên của sáng tạo nhóm. Nhóm sẽ thay thế cho cá nhân như là nhân tố sáng tạo chính, và những đóng góp lớn lao nhất cho phúc lợi của nhân loại sẽ là những quà tặng của các nhóm nhận cảm hứng từ linh hồn (tất nhiên, những nhóm đó bao gồm những cá nhân nhận cảm hứng từ linh hồn). Thật khó để trở thành một cá nhân sáng tạo; nhưng việc phát triển một nhóm sáng tạo thực sự còn gặp nhiều vấn đề hơn. Nhưng tất cả điều này sẽ trở nên khả thi nhờ sự nhập thế của một số lượng lớn linh hồn cung bảy, mà ý thức của họ về công việc sáng tạo nhóm dễ dàng được trau dồi, và khả năng của họ trong việc phối hợp một cách thông minh các nguồn lực của nhóm là vô cùng đặc biệt.

Power to understand and implement the law: The Will of God structures the worlds; it creates the boundaries and “ring(s)-pass-not” which determine the proper placement of every created thing. The Will of God is Law. Human law is based, ultimately, upon the Will of God, and upon the structures and boundaries that Law creates. Law, in short, is based upon respecting boundaries and placements (i.e., upon the Divine Pattern, and what might be called the ‘Divine Arrangement’), and hence, is closely related to the seventh ray (the ray of “accurate arrangement”).

Quyền năng để hiểu và thực thi luật: Ý chí của Thượng đế cấu trúc nên các thế giới, nó tạo nên những ranh giới và “(các) vòng giới hạn” nơi xác định vị trí thích hợp của mọi tạo vật . Ý chí của Thượng Đế là Định Luật. Luật pháp của con người, cuối cùng, dựa trên Ý chí của Thượng Đế, và dựa trên những cấu trúc và những ranh giới mà Định luật tạo ra. Tóm lại, luật dựa trên việc tôn trọng các ranh giới và vị trí (nghĩa là, dựa trên Khuôn Mẫu Thiêng Liêng, và thứ có thể được gọi là “Sự Sắp Đặt Thiêng Liêng”), và do đó, có liên quan mật thiết với cung bảy (cung của “sự sắp đặt chính xác”).

The seventh ray is the “Ray of Law and Order.” (A Treatise on Cosmic Fire, p. 589) Law and order are the major agents of stabilization within any whole or system. Seventh ray people understand the ‘scaffolding’ of laws, principles and values which sustain the structure of the whole. Just as the skeletal system keeps all the softer parts of the body in place, so the laws of society maintain order and the right placement of all the various social elements. Without law, society would lose its pattern; boundaries would be infringed, lines of definition blurred, and confusion, formlessness and, eventually, chaos result. For these reasons, it is clear that seventh ray people, with their insistence upon the need for order and pattern, would necessarily be numbered among those who uphold the law.

Cung bảy là “Cung của Định Luật và Trật Tự” (Luận về lửa càn khôn, tr.589), Định luật và trật tự là những tác nhân chính của sự ổn định trong bất cứ tổng thể hay hệ thống nào. Người cung bảy hiểu được ‘khung giàn cơ bản’ của các định luật, nguyên lý và những giá trị vốn duy trì cấu trúc tổng thể. Cũng giống như hệ thống xương giữ cho tất cả các phần mềm của cơ thể đúng vị trí, các luật lệ xã hội duy trì trật tự và vị trí phù hợp cho tất cả các yếu tố xã hội khác nhau. Nếu không có luật, xã hội sẽ mất đi khuôn mẫu của nó, ranh giới sẽ bị xâm phạm, các đường phân định sẽ bị lu mờ, kết quả là nhầm lẫn, vô hình dạng, và cuối cùng là hỗn loạn sẽ xảy ra. Vì những lý do này, rõ ràng là những người cung bảy, với sự kiên định của họ về nhu cầu trật tự và khuôn mẫu, cần thiết được tính vào trong số những người duy trì luật pháp.

Because they are so practical, seventh ray people seek to do more than merely understand the law. Knowing and understanding, per se, are not equivalent to action upon the physical plane. Seventh ray people demand practical action, and so, quite naturally, become directly involved in the creation of law and its enforcement. They are found throughout government, and within the legal system. They act as “pillars of the community,” guardians of the social contract, and upholders of the social structure. Unlike law-conscious people upon the first ray, those upon the seventh ray read the fine print, and hold themselves and others accountable for all the many statutes. [178]

Bởi vì họ rất thực tế, người cung bảy tìm kiếm việc thi hành hơn là chỉ đơn thuần hiểu luật. Biết và hiểu, tự bản thân chúng, không tương đương với hành động trên cõi vật lý. Người cung bảy yêu cầu hành động thiết thực, và do đó, khá tự nhiên, trở thành những nhân tố trực tiếp tham gia vào việc thiết lập nên và thực thi pháp luật. Họ được tìm thấy trong khắp chính phủ và hệ thống luật pháp. Họ đóng vai trò là “trụ cột của cộng đồng”, người bảo vệ khế ước xã hội và là người duy trì cấu trúc xã hội. Không giống như những người có ý thức pháp luật trên cung một, những người cung bảy đọc những chi tiết trong văn bản, và tự cho mình và những người khác chịu trách nhiệm về tất cả các đạo luật.

These are the people who, in their fastidiousness, are quite capable of “throwing the book” at offenders. At their best, however, they promote equality under the law for all members of society. This sense of equality will be extremely valuable during the Aquarian Age, when powerful and creative groups will assume such importance. It is imperative that relationships within such groups be governed by spiritual law and a realization of the equality of the spirit. These newer groups will not progress as intended unless they understand and strictly observe the laws and rules of group work. The presence of many seventh ray aspirants and disciples among their personnel will ensure success.

Đây là những người mà với sự kỹ tính của mình có khả năng cao trong việc “trừng phạt nặng” những người phạm lỗi. Tuy nhiên, ở cấp độ tốt nhất, họ thúc đẩy bình đẳng dựa trên luật pháp cho mọi thành phần trong xã hội. Ý thức bình đẳng này sẽ vô cùng quý giá trong suốt Kỷ Nguyên Bảo Bình, khi các nhóm quyền lực và sáng tạo sẽ gánh vác tầm quan trọng lớn lao như vậy. Điều bắt buộc là các mối quan hệ trong những nhóm như vậy phải được điều chỉnh bởi định luật tinh thần và nhận ra sự bình đẳng về tinh thần. Những nhóm mới hơn này sẽ không tiến triển như dự kiến trừ khi họ hiểu và tuân thủ nghiêm ngặt các định luật và quy luật làm việc nhóm. Sự hiện diện của nhiều người chí nguyện và đệ tử cung bảy giữa những người khác sẽ đảm bảo sự thành công.

Power to build: The Lord of the seventh ray is known as “The Builder of the Square,” i.e., the creator of the four aspects of the lunar form through which the soul can manifest. Those upon the seventh ray are builders and eventually learn to control the building forces of nature—the elementals and the lesser devic builders. This ray might well be called ‘the ray of ordered cohesion.’

Quyền năng xây dựng: Vị Chúa tể của cung bảy được biết đến như là “Nhà Xây Dựng Hình Vuông”, nghĩa là, người tạo ra bốn khía cạnh của hình tướng ‘thái âm’ mà linh hồn có thể biểu lộ. Những người cung bảy là những nhà xây dựng và cuối cùng học cách kiểm soát những mãnh lực xây dựng của tự nhiên—những tinh linh và những thiên thần xây dựng cấp thấp. Cung này có thể được gọi là ‘Cung của sự gắn kết có trật tự’.

Seventh ray people simply know “how things fit together.” They understand structure: the necessary sequence of steps in the building process; the time required to complete each phase; the materials to be used in construction; the methods of shaping, refining and polishing the materials; the forces exerted upon each other by the various parts of the structure; and the method of binding or fastening one part to another so that the entire structure will be stable. This type of understanding can be applied to the building of all kinds of structures—concrete, organizational or subjective.

Người cung bảy đơn giản là hiểu biết “mọi thứ khớp với nhau như thế nào”. Họ hiểu được cấu trúc: trình tự cần thiết của các bước trong quá trình xây dựng; thời gian yêu cầu để hoàn thành mỗi giai đoạn; những vật liệu được dùng trong xây dựng; những phương pháp tạo hình, tinh chế và đánh bóng các vật liệu; các lực tác động lên nhau bởi các cấu phần khác nhau trong cấu trúc; và phương pháp liên kết hay làm chặt chẽ bộ phận này với bộ phận khác để toàn bộ kết cấu được ổn định. Lối hiểu biết này có thể được ứng dụng để xây nên tất cả các dạng cấu trúc—cụ thể, có tổ chức hoặc chủ thể.

It is interesting that upon Earth all structures must begin with the laying of a firm foundation, and be built upwards slowly. The process of manifesting spiritually inspired ideas, however, is exactly the reverse. The foundation or the root is “in heaven,” (i.e., upon the mental plane, or even above) and the process of building must proceed slowly and carefully downwards. In either case, the patient and careful seventh ray approach is ideal.

Điều thú vị là trên Trái Đất tất cả các cấu trúc phải bắt đầu bằng việc đặt một nền móng vững chắc, và sẽ được xây từ dưới lên trên một cách từ từ. Tuy nhiên, quá trình biểu hiện những ý tưởng có cảm hứng tinh thần lại hoàn toàn ngược lại. Nền tảng hay gốc rễ là “từ thiên đường”, (nghĩa là trên cõi trí, hay thậm chí cao hơn) và quá trình xây dựng phải tiến hành từ trên xuống dưới một cách từ từ và cẩn thận. Trong cả hai trường hợp, lối tiếp cận kiên nhẫn và cẩn thận của cung bảy là lý tưởng.

It is anticipated that as the “Mysteries” are gradually restored, and humanity learns how to work with the deva kingdom, the building process will take place through the power of sound (to which the seventh ray is particularly related). Either through mantram or music, the building will proceed, and the most exact soundings and intonations will be required if the proper devic “materials” are to be selected and welded together to achieve the intended results.

Có tiên liệu rằng khi “Những Bí ẩn” dần dần được hé lộ và nhân loại học hỏi được cách làm việc với giới thiên thần, thì quá trình xây dựng sẽ diễn ra thông qua quyền lực của âm thanh (mà cung bảy đặc biệt có liên quan). Công trình sẽ được tiến hành qua mantram hoặc âm nhạc, những âm thanh và ngữ điệu chính xác nhất sẽ được yêu cầu nếu “những vật liệu” thuộc giới thiên thần thích hợp được chọn lựa và gắn với nhau để đạt được những kết quả như mong đợi.

It is clear that humanity stands before the dawning of a new civilization and the institution of a new order. But the new civilization will have to be patiently built. Humanity, the builder, is just beginning to take those steps which will enable it to “erect a new temple”—the Temple of the New Age. Under the guidance of those who resonate to the seventh ray, humanity will have the opportunity to build the Temple in [179] conformity with the “divine blueprints” provided by “the Great Architect of the Universe.”

Rõ ràng nhân loại đang đứng trước sự ló rạng của một nền văn minh mới và thể chế của một trật tự mới. Nhưng nền văn minh mới sẽ phải được xây dựng một cách kiên nhẫn. Nhân loại, người xây dựng, chỉ mới bắt đầu những bước đi vốn sẽ cho phép họ “dựng lên một ngôi đền mới”—Ngôi đền của Kỷ Nguyên Mới. Dưới sự hướng dẫn của những người cộng hưởng với cung bảy, nhân loại sẽ có cơ hội xây nên Ngôi Đền trong [179] sự phù hợp với “bản thiết kế thiêng liêng” được tạo dựng bởi “Đấng Kiến Trúc Sư Vĩ Đại của Vũ Trụ”.

Power to renovate and transform: From one perspective the seventh ray promotes conservatism, the preservation of well-established values. But from another perspec- tive, it is the most progressive of rays, and those strongly conditioned by its energy are among the earliest recipients of the new patterns which must be manifested to create the New World Order. Uranus, the planet which is the primary distributor of the seventh ray, always brings renewal and transformation.

Quyền năng cải tạo và chuyển đổi: Từ một góc độ, cung bảy thúc đẩy chủ nghĩa bảo thủ, việc bảo tồn các giá trị đã được thiết lập. Nhưng ở một góc độ khác, cung bảy lại tiến bộ nhất trong các cung, và những người được điều hòa mạnh mẽ bởi năng lượng của nó nằm trong số những ai tiếp nhận sớm nhất với những khuôn mẫu mới phải được biểu hiện để tạo nên Trật Tự Thế Giới Mới. Thiên Vương Tinh, hành tinh dẫn truyền chính của cung bảy, luôn luôn mang đến sự đổi mới và chuyển đổi.

Advanced seventh ray people create in an impersonal manner. They are not interested in expressing their own designs, but rather, are attuned to the “pattern of things in the heavens.” True renewal and transformation are not worked up from below; they are the result of the power of the descending archetype to galvanize the building forces (the devas and elementals) into new modes of activity. Those upon the seventh ray invoke the divine archetypes awaiting manifestation, and magnetically draw them closer to the plane of earth. They know the laws and rules by means of which substance may be properly added to the ‘archetypal frame.’ In fact, they, themselves, act as channels through which the new archetypes can achieve precipitation. Thus, the evolved seventh ray individual works not so much to change or modify the forms already manifest (though some renovation of this kind is useful at times), but rather to create new forms which supplant the old. Global renovation and transformation cannot succeed if “new wine” is poured into “old bottles.”

Những người cung bảy tiên tiến có lối làm việc phi cá nhân. Họ không quan tâm đến việc thể hiện những thiết kế của riêng mình, mà thay vào đó, họ hài lòng với “khuôn mẫu của những thứ từ thiên đường”. Sự đổi mới và chuyển đổi thực sự không được thực hiện từ phía dưới, chúng là kết quả của sức mạnh giáng hạ nguyên mẫu để kích thích các mãnh lực xây dựng (các thiên thần và tinh linh) vào các phương thức hoạt động mới. Những người cung bảy khêu gợi những nguyên mẫu thiêng liêng đang chờ biểu lộ, và thu hút chúng xuống gần các cõi của trái đất hơn. Họ biết được các định luật và quy luật mà nhờ đó chất liệu có thể thêm vào “cái khung nguyên mẫu”. Trên thực tế, bản thân họ đóng vai trò như các kênh mà qua đó các nguyên mẫu mới có thể đạt được sự kết tinh. Do đó, những cá nhân cung bảy tiến hóa làm việc không quá nhiều để thay đổi hay điều chỉnh các hình tướng đã biểu lộ (mặc dù một số cải tạo dạng này đôi khi hữu ích), mà thay vào đó là tạo ra những hình tướng mới thay thế cho những hình tướng cũ. Cải tiến và chuyển đổi toàn cầu không thể thành công nếu “rượu mới” lại cho vào “bình cũ”.

Power to synthesize: There are several rays which promote synthesis; in the task of creating synthesis upon the physical plane, the seventh ray plays a dominant role. The Tibetan describes the synthetic quality of the seventh ray as it applies to the three worlds of human evolution:

Quyền năng tổng hợp: Có một số cung thúc đẩy quá trình tổng hợp; trong nhiệm vụ tạo ra sự tổng hợp trên cõi hồng trần, cung bảy đóng vai trò chủ đạo. Chân Sư Tây Tạng mô tả tính chất tổng hợp của cung bảy khi nó áp dụng cho ba thế giới tiến hóa của con người:

In a curious way the violet Ray of Ceremonial Law or Order is a synthetic ray when manifested in the three worlds. Just as the synthetic Ray of Love and Wisdom is the synthesis of all the life forces, so in the three worlds the seventh ray synthesises all that has to do with form. On the first plane, life in its purest, highest, undifferentiated synthetic aspect; on the seventh plane, form in its densest, grossest, most differentiated aspect; one is summed up in the synthet- ic Ray of Love, whilst the other is worked upon by the seventh.” Letters on Occult Meditation, p. 222.

Theo một cách kỳ lạ, Cung màu tím của Định luật Nghi thức hay Trật tự, là cung tổng hợp khi biểu hiện trong tam giới. Cũng như Cung tổng hợp Bác ái và Minh triết là tổng hợp của tất cả các mãnh lực của sự sống, thì trong tam giới Cung bảy tổng hợp tất cả những gì liên quan đến hình tướng. Trên cõi giới thứ nhất, sự sống ở trong trạng thái tổng hợp tinh khiết nhất, cao cả nhất, chưa bị phân hóa. Trong khi trên cảnh giới thứ bảy thì hình tướng ở trong trạng thái dày đặc nhất, thô kệch nhất, và phân hóa thành thiên hình vạn trạng; Một mặt, sự sống được thu vào Cung tổng hợp Bác ái, trong khi phương diện hình tướng chịu sự tác động của Cung bảy. Thư về Tham thiền Huyền môn, trang 222.

Now, for the first time since its appearance upon this planet, humanity will be in a position to cooperate with the synthesizing, fusing potency of the seventh ray. The goal of the Aquarian Age is to create a beneficent synthesis within the human family. The ideal of the one humanity has inspired many, but for the majority it remains simply an ideal, with little hope of manifestation. While essentially, and upon the inner planes, humanity is said to be a unified entity, upon the plane of manifestation, division and [180] discord have been the rule. However, the seventh ray, in cooperation with the energies of the constellation Aquarius, will bring this subjective synthesis through, onto the physical plane. Although the coming Age will provide no ultimate planetary synthesis, the initiation of many members of the human race into the kingdom of souls will establish the thoughtform of synthesis so strongly, that the members of the human family will be spiritually bound to each other on the planes of objectivity as never before.

Giờ đây, lần đầu tiên kể từ khi xuất hiện trên hành tinh này, nhân loại sẽ đóng vai trò hợp tác với năng lực tổng hợp và hợp nhất của cung bảy. Mục tiêu của Kỷ nguyên Bảo Bình là tạo ra một sự tổng hợp đầy lợi lạc trong gia đình nhân loại. Lý tưởng về nhân loại duy nhất đã truyền cảm hứng cho nhiều người, nhưng đối với đa số, nó vẫn chỉ đơn giản là một lý tưởng, với rất ít hy vọng được thể hiện. Về cơ bản, và trên các cõi nội tại, nhân loại được cho là một thực thể thống nhất, trên cõi biểu lộ, sự chia rẽ và [180] bất hòa đã thành quy luật. Tuy nhiên, cung bảy, kết hợp với năng lượng của chòm sao Bảo Bình, sẽ đưa sự tổng hợp chủ thể này xuyên qua, vào cõi hồng trần. Mặc dù Kỷ Nguyên sắp tới sẽ không mang lại sự tổng hợp hành tinh cuối cùng, nhưng cuộc điểm đạo của nhiều thành viên nhân loại vào trong giới linh hồn sẽ thiết lập hình tư tưởng tổng hợp mạnh mẽ đến mức các thành viên của gia đình nhân loại sẽ gắn kết với nhau trên những cõi giới khách quan hơn bao giờ hết.

Seventh ray workers will participate strenuously in this synthesizing process. There will be nothing mystical or impractical about it. In thousands of practical ways (economic, political, educational, artistic, etc.) they will bring the members of the human family into right relationship. They will, in short, support and make exoterically effective the work of spiritual servers upon all the other rays. This thought is beautifully summarized by the Tibetan, in a selection from the Masters’ Archives:

Những người phụng sự cung bảy sẽ tham gia tích cực vào quá trình tổng hợp này. Sẽ không có gì thần bí hoặc phi thực tế về nó. Bằng hàng ngàn cách thực tiễn (mang tính kinh tế, chính trị, giáo dục, nghệ thuật, v.v.), họ sẽ đưa các thành viên của gia đình nhân loại vào mối quan hệ đúng đắn. Tóm lại, họ sẽ hỗ trợ và tạo ra hiệu quả ngoại môn cho công việc của những người phụng sự tinh thần trên tất cả các cung khác. Tư tưởng này được Chân Sư Tây Tạng tóm tắt một cách tuyệt vời, trong một tuyển chọn từ Văn Khố của các Chân Sư:

The preservation of values is the task of the initiate of the first ray; the attainment of positivity[3] is the goal of the initiate of the second ray. He who works upon the third ray must reach the path from here to there. The initiate of the fourth ray arrives at the will aspect when conflict steps into its rightful place and causes no undue concern… The ray of vision and of application indicates the way direct, evokes the will to follow, and weld the love of God, the love of man and all that breathes into the purpose underlying all, and towards that purpose and its earthly consummation the seventh ray gives all it has. The Rays and the Initiations, p. 507.  [181]

Việc giữ gìn các giá trị là nhiệm vụ của điểm đạo đồ thuộc Cung 1; việc đạt được sự xác quyết là mục tiêu của điểm đạo đồ thuộc Cung 2. Người nào hoạt động trên Cung 3 phải đạt được con đường từ đây đến đó. Điểm đạo đồ thuộc cung 4 đạt đến trạng thái ý chí khi sự xung đột bước vào đúng vị trí của nó và không gây ra sự bận tâm thái quá… Cung của linh thị và của sự thỉnh cầu chỉ ra con đường trực tiếp, gợi lên ý chí để theo đuổi, và gắn kết tình thương của Thượng Đế, tình thương của con người và mọi sinh vật sống vào mục đích ẩn sâu của vạn vật, và cung 7 cống hiến tất cả những gì nó có hướng tới mục đích đó và sự hoàn thiện trên trái đất, (Cung và Điểm Đạo—Trang 507) [181]

Some Weaknesses Characteristic of Those upon the Seventh Ray

 • Rigid orderliness; formalism; crystallization
 • Over concern with rules, regulations and the “dead letter” of the law
 • Rigid routinization; subservience to habit
 • Meaningless ritualism; pompous ceremonialism
 • Materialism; earth-boundness
 • Intolerance of individuality; lack of originality
 • Excessive conformity (or nonconformity); intolerance of anything new (or old)
 • Excessive perfectionism
 • Bigotry and sectarianism
 • Superficial judgment based upon appearances
 • Perversion of the magical process
 • Sex-magic
 • Addiction to occult phenomena; spiritualism

Một số điểm yếu đặc trưng của những người thuộc cung bảy

 • Tính trật tự cứng nhắc; chủ nghĩa hình thức; sự kết tinh
 • Quá quan tâm đến các quy tắc, quy định và “luật lệ không còn áp dụng”
 • Lề lối thường ngày cứng nhắc; phụ thuộc vào thói quen
 • Chủ nghĩa lễ nghi vô nghĩa; chủ nghĩa nghi thức phô trương
 • Chủ nghĩa duy vật; Sự gắn chặt vào mặt đất
 • Thiếu khoan dung với tính cá nhân; thiếu tính độc đáo
 • Sự tuân thủ quá mức (hoặc không tuân thủ); không dung nạp bất cứ điều gì mới (hoặc cũ)
 • Cầu toàn quá mức
 • Niềm tin mù quáng và chủ nghĩa bè phái
 • Đánh giá hời hợt dựa trên vẻ bề ngoài
 • Sai lầm của tiến trình huyền thuật
 • Ma thuật tính dục
 • Nghiện các hiện tượng huyền bí; thuyết duy linh

Rigid orderliness; formalism; crystallization: Seventh ray people fear chaos, that amorphous state in which no stable relationships exist, and nothing has its proper place. In a certain sense, chaos is a preliminary phase of the creative process. Certainly, in the search for a creatively satisfying design, conception or pattern, there is a shuffling and reshuffling of elements, a tentative proposing of numerous possible combinations. This search is marked by instability and uncertainty—no relationship between elements is preserved for very long until, at last, the ‘need-fulfilling design’ is discovered. If the creator is unwilling to bear the painful sense of disorientation of temporary chaos, nothing new can emerge; old patterns will abide and new ones will not be formulated.

Tính trật tự cứng nhắc; chủ nghĩa hình thức; sự kết tinh: Những người thuộc cung bảy sợ hãi sự hỗn loạn, trạng thái vô định hình, trong đó không có mối quan hệ ổn định nào tồn tại, và không có thứ gì có vị trí thích hợp của nó. Theo một nghĩa nào đó, hỗn loạn là một giai đoạn sơ khởi của quá trình sáng tạo. Chắc chắn, trong quá trình tìm kiếm một thiết kế, ý tưởng hoặc mô hình sáng tạo thỏa đáng, luôn có sự xáo trộn và cải tổ các yếu tố, có những đề xuất dự kiến về các khả năng kết hợp. Quá trình tìm kiếm này được đánh dấu bởi tính không ổn định và không chắc chắn—không có mối quan hệ nào giữa các yếu tố được bảo tồn trong thời gian dài cho đến khi, cuối cùng, “thiết kế đáp ứng nhu cầu” được phát hiện ra. Nếu nhà sáng tạo không muốn phải trải qua cảm giác đau đớn về sự mất phương hướng của những hỗn loạn tạm thời, thì không có gì mới có thể xuất hiện; những mô thức cũ sẽ tồn tại và những mô thức mới sẽ không được thiết lập.

Seventh ray people are no strangers to the creative process (especially those who are more involved in the process of restructuring and transforming, rather than in the preservation of the status quo). But there are a quite a few of those upon the seventh ray who are afraid to take the risk of ‘reshuffling the deck.’ Perhaps they fear that they will become lost, disoriented or “out of place.” Or, perhaps, they fear losing the pattern upon which they have been relying, and being unable to find an appropriate substitute. Surely, some great self-doubt is involved in the refusal to relinquish an old pattern in favor of a new. Perhaps, the wellsprings of creativity have dried up or cannot even be reached.

Những người cung bảy không lạ lẫm gì với quá trình sáng tạo (đặc biệt là những người tham gia nhiều hơn vào quá trình tái cấu trúc và chuyển đổi, hơn là bảo tồn nguyên trạng). Nhưng có khá nhiều người trong số những người thuộc cung bảy sợ mạo hiểm ‘xáo lại bộ bài’. Có lẽ họ sợ rằng mình sẽ trở nên mất mát, mất phương hướng hoặc “lạc lõng”. Hoặc, có lẽ, họ sợ mất đi mô hình mà họ đã từng tin cậy và không thể tìm được mô hình thay thế thích hợp. Chắc chắn, một số sự tự nghi ngờ không hề nhỏ có liên quan đến việc không chấp nhận từ bỏ một mô hình cũ để chuyển sang một mô hình mới. Có lẽ, nguồn sáng tạo đã cạn kiệt hoặc thậm chí không thể đạt được.

First ray people (being certain of the power and vitality of their inner center) are more than willing to relinquish external patterns. They view such patterns as a limitation [182] upon their spontaneity, and besides, if a pattern is needed, they can always generate one from within. But certain seventh ray people have no such faith in the power of their inner self as a source of constant renewal. They are more oriented towards externals, and their confidence often depends upon their adherence to an external structure rather than upon their belief in their own inner powers.

Những người cung một (vốn chắc chắn về sức mạnh và sinh lực của trung tâm nội tại của họ) sẵn sàng từ bỏ những mô hình ngoại tại hơn. Họ coi các kiểu mẫu như vậy là một giới hạn [182] đối với tính tự phát của họ, và bên cạnh đó, nếu cần một mô hình, họ luôn có thể tạo ra một mô hình từ bên trong. Nhưng những người cung bảy chắc chắn không có niềm tin vào sức mạnh nội tại của chính họ như một nguồn đổi mới liên tục. Họ được hướng thẳng ra bên ngoài nhiều hơn và niềm tin của họ thường phụ thuộc vào sự gắn bó của họ với cấu trúc bên ngoài hơn là niềm tin vào những sức mạnh bên trong của chính mình.

The result is that they do not dare run the risk of any form of chaos—even creative chaos. They will not tolerate disturbance in their environment (or in their psyche). In their attempt to see that things remain as they have always been, the innate orderliness of such people becomes over-fastidiousness. Instead of risking spontaneity, they rely upon formality (i.e., the presentation of self by means of established forms which are not at all expressive of the individuality). For such people, predictability is equivalent to security (and those upon the seventh ray are among the most security-conscious of all ray types).

Kết quả là họ không dám mạo hiểm với bất kỳ hình thức hỗn loạn nào—thậm chí cả những hỗn loạn sáng tạo. Họ sẽ không chịu đựng sự xáo trộn trong môi trường sống (hoặc trong tâm linh của mình). Trong nỗ lực để thấy rằng mọi thứ vẫn luôn như cũ, tính trật tự cố hữu của những người như vậy trở nên quá kén cá chọn canh. Thay vì mạo hiểm tự phát, họ dựa vào nghi thức (tức là sự thể hiện bản ngã bằng những hình tướng đã được thiết lập sẵn mà hoàn toàn không thể hiện tính cá nhân). Đối với những người như vậy, khả năng đoán định được trước tương đương với sự an toàn (và những người thuộc cung bảy là một trong những người có ý thức an toàn nhất trong tất cả các loại cung).

The spirit is ever new, never the same; the principle of unrepeatability holds sway. But failing to understand this, less evolved people upon the seventh ray (or those suffering an ‘evolutionary relapse’) seek, to repeat exactly that which has worked for them in the past, so that they can be spared the anguish and uncertainty of “braving the new.” Unfortunately, this rigidity entombs the spirit. It may be a beautiful tomb, sturdy in structure and built with the greatest of care, but that does not compensate for the spiritual crime of attempting to immobilize the life force.

Tinh thần luôn mới, không bao giờ đơn điệu; và nguyên tắc không lặp lại chi phối. Nhưng không hiểu được điều này, những người cung bảy kém tiến hóa hơn (hoặc những người đang trải qua một sự “tái tiến hóa”) tìm cách lặp lại chính xácđiều họ đã làm tốt trong quá khứ, miễn sao họ có thể thoát được nỗi thống khổ và sự không chắc chắn của “việc đương đầu với cái mới”. Thật không may, sự cứng nhắc là mồ chôn tinh thần. Nó có thể là một nấm mồ đẹp, có kết cấu vững chắc và được xây dựng với sự cẩn thận cao nhất, nhưng điều đó không bù đắp được tội ác tinh thần của những nỗ lực ngăn cản dòng sinh lực.

The past is dead and unchanging (and, hence, totally reliable); it will ever be what it has been. Seventh ray people can, apparently, ‘protect’ themselves from the future by adhering to a dead pattern of past certainties, but they only succeed in becoming crystallized—a form of death. Life is fire and mobility, but instead, they choose to freeze. The river of life moves on, carrying forward those who remain in a state of fluidity, but fear of the new brings petrification; the stone sinks to the riverbed, and there it remains. The price for trying to “keep things the same” is to remain the same.

Quá khứ đã chết và không thay đổi (và do đó, hoàn toàn đáng tin cậy); nó sẽ mãi là những gì nó đã từng. Rõ ràng, những người cung bảy có thể “bảo vệ” chính họ khỏi tương lai bằng cách tuân theo một mô hình chết cứng của những điều chắc chắn trong quá khứ, nhưng họ chỉ thành công trong việc trở nên bị kết tinh—một hình tướng chết. Sự sống là lửa và lưu động, nhưng thay vào đó, họ chọn cách đóng băng. Dòng sông sự sống vẫn tiếp tục, cuốn theo những người ở trạng thái lưu chuyển, nhưng sợ hãi cái mới mang đến sự hóa đá; đá chìm xuống đáy sông, và nó vẫn còn ở đó. Cái giá phải trả cho việc cố gắng “giữ nguyên mọi thứ” là nguyên trạng.

Over concern with rules, regulations and the “dead letter” of the law: Rules, regula- tions and laws place limitations upon activity. Seventh ray people demand clarity. Being confronted with an infinitude of possible options seems to them dangerously close to chaos. They dread a situation in which “anything goes.” Thus, they deliberately choose to limit what they will and won’t do, by adhering to certain patterns of activity and behavior, and foregoing many others. Such definite and limiting patterns are called laws, rules and regulations. ‘Right action’ conforms to the pattern; ‘wrong action’ deviates from the pattern. Having a guiding template or pattern simplifies the process of living.

Quá quan tâm đến các quy tắc, quy định và “luật lệ lỗi thời”: Các quy tắc, quy định và luật lệ đặt ra những giới hạn đối với hoạt động. Những người cung bảy yêu cầu sự rõ ràng. Bị đối mặt với vô số các lựa chọn khả thi, với họ đó gần như là một sự hỗn loạn đầy nguy hiểm. Họ khiếp sợ một tình huống trong đó “bất cứ điều gì đều có thể xảy ra.” Do đó, họ chủ ý chọn giới hạn những gì họ sẽ làm và sẽ không làm, bằng cách gắn bó với các mô hình hoạt động và hành vi nhất định, và nhiều điều khác trước đó. Những mô hình xác định và giới hạn như vậy được gọi là luật lệ, quy tắc và quy định. ‘Hành động đúng’ là phù hợp với mô hình; ‘hành động sai’ là chệch khỏi mô hình. Có một khuôn mẫu hoặc mô hình hướng dẫn giúp đơn giản hóa quá trình sống.

Naturally, it is possible to conform too strictly to the pattern. Any pattern, no matter how good, is limited. The patterns which we call laws, rules and regulations are meant to uphold certain values and principles, but they can never do so perfectly, just as form [183] can never perfectly express all the potentials of spirit. Many seventh ray people, however, forget the inadequacy of form and pattern. They adhere rigidly to rules, regulations and the “dead letter” of the law, forgetting the interior values and principles which such ordinances were instituted to express and uphold. They succumb to that recurrent seventh ray failing—the tendency to regard the external expression more highly than the internal and living essence of which the expression is a dim reflection.

Đương nhiên, ta có thể hoàn toàn tuân theo kiểu mẫu. Bất kỳ kiểu mẫu nào, bất kể có tốt đến đâu, đều bị giới hạn. Những kiểu mẫu mà chúng ta gọi là luật lệ, quy tắc và quy định nhằm mục đích duy trì những giá trị và nguyên tắc nhất định, nhưng chúng không bao giờ có thể thực thi hoàn hảo, cũng như hình tướng [183] không bao giờ có thể biểu hiện một cách hoàn hảo mọi tiềm năng của tinh thần. Tuy nhiên, nhiều người cung bảy lại quên mất sự không tương ứng của hình tướng và mô hình. Họ tuân thủ một cách cứng nhắc các quy tắc, quy định và “luật lệ lỗi thời”, quên đi các giá trị và nguyên tắc nội tại mà các quy định như vậy đã được thiết lập để biểu hiện và tuân thủ. Họ thúc thủ trước sự thất bại tái diễn theo chu kỳ của cung bảy —xu hướng coi biểu hiện ngoại tại cao hơn bản chất sống động bên trong mà biểu hiện của nó là phản ảnh đầy mờ nhạt.

The laws, rules and regulations devised by humanity are meant to accord with the Divine Will, and act as agents of its expression within the three worlds of human evolution. To the extent that they do this, they are good laws, good rules, and good regulations. But being devised by humanity, they can never be wholly adequate means of expressing the Divine Intent. People tend to forget this—especially people upon the seventh ray—and in so doing, place severe and rigid limitations upon themselves and others. Divinity needs scope to express its endless fecundity. The “seed of spirit” within the human being demands freedom above all, and will induce violent rebellion if confined by artificial patterns of conduct (i.e., spiritually repressive laws, rules and regulations), the construction of which was motivated by fear, and the purpose of which is simply to “keep people in place.”

Các luật lệ, quy tắc và quy định được con người nghĩ ra nhằm phù hợp với Ý Chí Thiêng Liêng, và hoạt động như những tác nhân thể hiện của nó trong ba cõi tiến hóa của nhân loại. Trong khuôn khổ mà chúng thực hiện điều này, chúng là những luật lệ đúng, quy tắc đúng và quy định đúng. Nhưng do con người nghĩ ra, chúng không bao giờ có thể là phương tiện hoàn toàn thích hợp để thể hiện Ý định Thiêng Liêng. Mọi người có xu hướng quên điều này—đặc biệt là những người cung bảy—và khi đó, họ đặt ra những giới hạn nghiêm trọng và cứng nhắc cho chính mình và những người khác. Thiên Tính cần có phạm vi để thể hiện sự phong phú vô tận của nó. “Hạt giống tinh thần” bên trong con người đòi hỏi trên hết là tự do, và sẽ gây ra sự nổi loạn mãnh liệt nếu bị giới hạn bởi các kiểu mẫu hành xử giả tạo (tức là, các luật lệ, quy tắc và quy định áp chế về tinh thần), mà việc xây dựng chúng được thúc đẩy bởi sự sợ hãi, và mục đích của nó chỉ đơn giản là để “giữ mọi người ở nguyên vị trí.”

Rigid routinization; subservience to habit: Routines and habits are managed by the subconscious mind. In the process of going through a routine, or of proceeding according to habit, the individual need not think, need not even be aware of himself. Of course, this form of unconsciousness can be valuable, because when certain necessary functions become routinized or habitual, the conscious mind is left free to deal with other things. For instance, when the functions required to drive a car become a matter of routine or habit, the mind is freed to think productively about a higher order of things.

Lề lối thường ngày cứng nhắc; phụ thuộc vào thói quen: Các lề thói và tập quán được quản lý bởi tiềm thức. Trong quá trình thực hiện theo một lề thói, hoặc tiến hành theo tập quán, cá nhân không cần suy nghĩ, thậm chí không cần nhận thức về bản thân. Tất nhiên, hình thái vô thức này có thể có giá trị, bởi vì khi một số chức năng cần thiết trở nên tự động hóa hoặc quen thuộc, thể trí hữu thức được tự do để giải quyết những việc khác. Chẳng hạn, khi các chức năng cần thiết để lái xe ô tô trở thành thói quen hay điều thường lệ, cái trí được giải phóng để suy nghĩ một cách hiệu quả về một trật tự cao hơn của các vấn đề.

Sometimes, however, routinization simply becomes an excuse for “vegetation”—a non-thinking, trance-like state in which all higher functions of consciousness are temporarily suspended. The Path of Spirituality is the “conscious way,” but when routine or habitual responses become excessive, unconsciousness engulfs more and more of the life.

Tuy nhiên, đôi khi, quá trình thói quen hóa chỉ đơn giản trở thành cái cớ cho “sự thụ động”—một trạng thái không suy nghĩ, giống như xuất thần, trong đó tất cả các chức năng cao hơn của tâm thức tạm thời bị trì hoãn. Con đường Tinh thần là “con đường hữu thức”, nhưng khi những phản ứng theo lề lối hoặc tập quán trở nên thái quá, thì sự vô thức ngày càng nhấn chìm cuộc sống.

Seventh ray people do run the risk of becoming excessively conditioned. The extreme case could be likened to the automaton—the robot, who does everything correctly, but has no self-awareness. Walden Two by B.F. Skinner and Brave New World by Aldous Huxley, present what most thinking people would consider nightmare visions of humanity in an advanced state of well-regulated dehumanization. There is much of the seventh ray (albeit, a gross distortion) in these “utopian” visions.

Những người cung bảy có nguy cơ trở nên bị nguyên tắc quá mức. Trường hợp cực đoan có thể được ví như robot tự động—người máy, người làm mọi thứ một cách chính xác, nhưng không có sự tự nhận thức. Tiểu thuyết “Walden Two” của B.F. Skinner và “Thế Giới Mới Tươi đẹp” của Aldous Huxley, trình bày những gì mà hầu hết mọi người biết suy nghĩ đều coi là những viễn ảnh ác mộng về nhân loại trong một trạng thái phi nhân tính bị kiểm soát chặt chẽ. Có rất nhiều biểu lộ của cung bảy (mặc dù, là một sự biến dạng thô bạo) trong những viễn cảnh “không tưởng” này.

Some of the great spiritual teachers (Krishnamurti and the Master Morya, for instance) have spoken of the destructive effects of habit and routine. Habit and routine are products of the past; they are “the past in the present”; from one perspective, they [184]represent the past devouring the present; they destroy creativity. An evolutionary response to the challenges of life requires adaptability. But habit and routine are frozen patterns of response. While certain predictable and familiar challenges can (and should) be handled instinctively (on the basis of past learning), evolutionary challenges (which are both unpredictable and unfamiliar, and which arise from the inflow of new combinations of ray and astrological energies) require new solutions.

Một số huấn sư tinh thần vĩ đại (chẳng hạn như Krishnamurti và Chân Sư Morya) đã nói về những hậu quả hủy diệt của thói quen và tập quán. Thói quen và tập quán là sản phẩm của quá khứ; chúng là “quá khứ trong hiện tại”; từ một góc độ nhất định, chúng [184] đại diện cho quá khứ đang tàn phá hiện tại; chúng phá hủy sự sáng tạo. Một phản ứng tiến hóa đối với những thách thức của sự sống đòi hỏi tính thích nghi. Nhưng thói quen và tập quán là những kiểu mẫu phản ứng đông cứng. Trong khi một số thách thức quen thuộc có thể dự đoán nhất định có thể (và nên) được xử lý theo bản năng (dựa trên những bài học trong quá khứ), những thách thức tiến hóa (vừa không thể đoán trước vừa không quen thuộc và nảy sinh từ dòng chảy của sự kết hợp mới của những năng lượng cung và năng lượng chiêm tinh) đòi hỏi các giải pháp mới.

As we know, those who cannot adapt die; this is true of individuals, cultures, civiliza- tions, nations and races. Habit and routines simply cannot lead into the future. If the habits and routines are ‘good,’ they can provide what might be called a ‘a plateau of correct response’ to existing conditions, but nothing beyond. Evolutionary activity (progressive activity) occurs only when the consciousness is fully present to immediacy. But so often, responding according to habit and routine deadens consciousness to the immediacy of any situation. It may be easy to operate in this way, but spiritual progress comes to a halt. There are many seventh ray people who have to understand this.

Như chúng ta biết, những người không thể thích nghi sẽ chết; điều này đúng với mọi cá nhân, nền văn hóa, nền văn minh, quốc gia và chủng tộc. Thói quen và tập quán đơn giản không thể dẫn đến tương lai. Nếu các thói quen và tập quán là ‘tốt’, chúng có thể mang lại điều có thể được gọi là ‘trạng thái bình ổn của những phản ứng chính xác’ đối với các điều kiện hiện có, nhưng không gì hơn thế. Hoạt động tiến hóa (hoạt động tiến lên) chỉ xảy ra khi tâm thức hiện diện đầy đủ tức thì. Nhưng thông thường, phản ứng theo thói quen và tập quán làm u mê tâm thức, thiếu khả năng phản ứng tức thì trước bất kỳ tình huống nào. Nó có thể dễ dàng để vận hành theo một cách nhất định, nhưng sự tiến bộ về tinh thần sẽ bị dừng lại. Có rất nhiều người cung bảy phải hiểu điều này.

Meaningless ritualism: Seventh ray people can continue doing something long after they have forgotten why they are doing it. Thought disappears and only action remains. So many traditional rituals are performed in such a manner—as action dissociated from meaning. People know the old forms and “go through the motions,” but there is no heart in it, and, hence, no life. Once the life goes out of the form, it is only a matter of time before the form dies. It is revolting and deadening to continue performing meaningless activity indefinitely. It is like artificially animating a corpse.

Chủ nghĩa nghi lễ vô nghĩa: Những người cung bảy có thể tiếp tục làm điều gì đó rất lâu sau khi họ đã quên cả lý do tại sao họ lại làm điều đó. Tư tưởng biến mất và chỉ còn lại hành động. Rất nhiều nghi lễ truyền thống được thực hiện theo cách như vậy—hành động tách rời khỏi ý nghĩa. Mọi người biết các hình tướng cũ và “làm lấy lệ” mà không đặt trái timvào đó, và do vậy, không có sự sống. Một khi sự sống biến mất khỏi hình tướng, việc hình tướng chết đi chỉ còn là vấn đề thời gian. Chính sự chán nản và vô cảm tiếp tục thực hiện các hoạt động vô nghĩa vô thời hạn. Nó giống như việc cố tình làm linh hoạt một xác chết.

Seventh ray people are those who perpetuate form (or should one say, ‘mummify form’?). The form of a ritual is perpetuated either through understanding or repetition, or, preferably, through both. When a ritual is truly understood by those who perform it, the thoughtform lying behind the ritual is vitalized. A vitalized thoughtform acts as a powerful agent of cohesion, conveying vitality and integrity to the outer form which reflects it. But when understanding fades, cohesiveness, vitality and integrity diminish. Since there is no longer a vibrant thoughtform associated with the outer motions, such motions receive no sustenance from the inner planes. If not for repetition, the form of the ritual would vanish from the minds of men, and thus from outer activity. But sufficient repetition can, in fact, keep the outer form alive (or, at least, lifelike). The form is artificially sustained upon the outer plane, even though its inner life and meaning have long since vanished. It is a joyless, arduous task to keep the dead alive. Life is meant to flow from the inner planes towards the outer; the outer form is not meant to be artificially stimulated by material energies. Many seventh ray people fall into the trap of perpetuating the life of form through the agency of outer stimulation. In doing this they are working with “fire by friction,” and not “solar fire” or “electric fire.” Without the infusion of these higher fires, outer activities (however well-coordinated and formally correct) become meaningless. [185]

Những người cung bảy là những người duy trì hình tướng (hay chúng ta nên nói, ‘hình tướng xác ướp’?). Hình thức của một nghi lễ được duy trì, hoặc thông qua sự hiểu biết hoặc lặp lại, hoặc tốt nhất là thông qua cả hai. Khi một nghi lễ thực sự được hiểu bởi những người thực hiện nó, thì hình tư tưởng nằm đằng sau nghi lễ sẽ được sinh động hóa. Hình tư tưởng được truyền sức sống hoạt động như một tác nhân cố kết mạnh mẽ, truyền tải sức sống và tính toàn vẹn cho hình tướng bên ngoài phản ánh nó. Nhưng khi sự hiểu biết mất dần, sự cố kết, sức sống và tính toàn vẹn giảm đi. Vì không còn một hình tư tưởng sống động gắn liền với những chuyển động bên ngoài, những chuyển động như vậy không nhận được sự nuôi dưỡng từ những cõi nội tại. Nếu không lặp lại, hình tướng của nghi lễ sẽ biến mất khỏi cái trí của con người, và do đó tách rời khỏi hoạt động ngoại tại. Nhưng trên thực tế, sự lặp lại vừa đủ có thể giữ cho hình tướng bên ngoài sống động (hoặc ít nhất là sống động như thật). Hình tướng được duy trì một cách giả tạo trên cõi ngoại tại, mặc dù sự sống và ý nghĩa bên trong của nó đã biến mất từ ​​lâu. Việc giữ cho cái chết sống động là một nhiệm vụ không mấy vui vẻ mà đầy gian khổ. Sự sống có nghĩa là tuôn chảy từ các cõi nội tại hướng ra bên ngoài; hình tướng bên ngoài không mong muốn bị kích thích giả tạo bởi năng lượng vật chất. Nhiều người thuộc cung bảy rơi vào cái bẫy của việc duy trì sự sống của hình tướng thông qua tác nhân kích thích bên ngoài. Khi làm điều này, họ đang làm việc với “lửa ma sát”, chứ không phải “lửa thái dương” hay “lửa điện”. Nếu không có sự thấm nhuần của các loại lửa cao cấp này, các hoạt động bên ngoài (dù được điều hợp nhịp nhàng và đúng về mặt hình thức) sẽ trở nên vô nghĩa. [185]

Pompous ceremonialism: Certain cases occur in which the meaning of a ritual may be lost, but the celebrant becomes so enamored of the ritual’s outer form, that he does not mind the meaninglessness. Such a ritualist becomes excessively self-important, and uses the ritual as a means of ego-inflation. He exaggerates various aspects of the ceremony in order to draw attention to himself. His mind is upon himself as the performer, and far from any thought of the deeper significance which lies within the forms and motions he executes. This is a form of self-exaltation to which certain seventh ray people may be prone (especially if Jupiter [the ‘ceremonial planet’ strongly related to the seventh ray] is powerful in their astrological chart). Again, this is an example of deriving one’s identity from an outer form (and an outer function), rather than from communion with the inner pattern of one’s being (or better, from one’s formless essence).

Chủ nghĩa nghi thức phô trương: Đã xảy ra một số trường hợp nhất định khi ý nghĩa của một nghi lễ có thể bị mất đi, nhưng người chánh tế vì quá say mê hình thức bên ngoài của nghi lễ, đến nỗi ông ta không quan tâm đến sự vô nghĩa của hoạt động này. Một người theo chủ nghĩa nghi lễ như vậy trở nên quá coi trọng bản thân, và sử dụng nghi lễ như một phương tiện để thổi phồng bản ngã. Ông ta phóng đại các khía cạnh khác nhau của buổi lễ để thu hút sự chú ý về bản thân. Cái trí của ông ta coi chính ông ta là người biểu diễn, và không có bất kỳ tư tưởng nào về ý nghĩa sâu xa hơn nằm trong các hình thức và chuyển động mà ông ta thực hiện. Đây là một hình thức tự tôn cao mà một số người cung bảy có thể dễ mắc phải (đặc biệt nếu sao Mộc [“hành tinh nghi lễ” liên quan mật thiết tới cung bảy] tác động mạnh mẽ trong biểu đồ chiêm tinh của họ). Một lần nữa, đây là một ví dụ về việc chuyển hóa đặc tính của một người từ hình tướng bên ngoài (và chức năng bên ngoài), chứ không phải từ sự giao tiếp với mô hình bên trong của bản thể họ (hoặc tốt hơn, từ bản chất vô sắc tướng của họ).

Materialism; earth-boundness: Because the seventh ray is so closely associated with the seventh plane (the plane of materiality) those strongly endowed with seventh ray energy run the risk of becoming “earthbound souls.” When at a relatively early stage of evolution, people who are born in or under the constellation Capricorn, are known as “the earthbound soul” (see Esoteric Astrology, p. 333). Interestingly, Capricorn, at this time, is the foremost distributor of the seventh ray to our planet.

Chủ nghĩa duy vật; sự gắn chặt vào mặt đất: Bởi vì cung bảy liên kết chặt chẽ với cõi giới thứ bảy (cõi giới vật chất), những người có năng lượng cung bảy mạnh mẽ có nguy cơ trở thành “những linh hồn gắn chặt vào mặt đất.” Khi ở vào giai đoạn tương đối sớm trên thang tiến hóa, những người sinh ra trong hoặc dưới chòm sao Ma Kết, được gọi là “linh hồn gắn chặt vào mặt đất” (xem Chiêm tinh học Nội môn, trang 333). Điều thú vị là, vào thời điểm này, Ma Kết là người phân phối cung bảy quan trọng nhất tới hành tinh của chúng ta.

Until the seventh ray person is highly developed, the higher dimensions of conscious- ness mean little. Such dimensions seem, if anything, unreal. The seventh ray is a precipitating energy, and those upon this ray relate best to things which are in a precipitated state (i.e., tangible). Of course, everything within the three worlds of human evolution can, from a higher perspective, be considered precipitated, and according to the Ageless Wisdom, even the four highest and apparently formless planes (the logoic, monadic, atmic and buddhic planes) are also precipitated (for they are part of what is called the “cosmic physical plane”). Yet, from the vantage point of customary, brain-conditioned awareness, only that which is found upon the dense physical plane seems precipitated, and it is to this particular level of reality that many people upon the seventh ray confine their attention. Preoccupation with the material element, then, is their line of least resistance. Their world is a world of objects. They do not concern themselves with that which they consider vague and insubstantial and, hence, bind themselves to the level of physical plane perceptions, becoming, in consciousness at least, “earthbound.”

Các chiều kích cao hơn của tâm thức có rất ít ý nghĩa cho đến khi người cung bảy phát triển cao. Các chiều kích như vậy, nếu có, dường như không thực. Cung bảy là năng lượng kết tủa, và những thứ nằm trên cung này liên quan tốt nhất đến những thứ ở trạng thái kết tủa (tức là hữu hình). Tất nhiên, mọi thứ trong tam giới nơi con người tiến hóa, từ một góc nhìn cao hơn, có thể được coi là kết tủa, và theo Minh Triết Ngàn Đời, ngay cả bốn cõi giới cao nhất và dường như vô sắc (cõi thượng đế, chân thần, atmic và bồ đề) cũng kết tủa (vì chúng là một phần của cái được gọi là “cõi vật lý vũ trụ”). Tuy nhiên, từ quan điểm thuận lợi của nhận thức thông thường vốn được điều hòa bởi não bộ, chỉ những gì được tìm thấy trên cõi vật lý thô đặc dường như bị kết tủa, và chính ở cấp độ thực tại cụ thể này, nhiều người cung bảy đã hạn chế sự chú ý của họ. Do đó, mối quan tâm đến yếu tố vật chất là đường lối ít đối kháng nhất. Thế giới của họ là thế giới của những đồ vật. Họ không quan tâm đến điều mà họ cho là mơ hồ và không cơ bản, và do đó, tự ràng buộc mình với cấp độ nhận thức cõi vật lý, ít nhất là trong ý thức, trở thành “gắn chặt vào mặt đất”.

Intolerance of individuality; lack of originality: One way of defining an individual, is a human being who conforms to his own interior pattern, one who marches to a “different drummer”—his own drummer. So often, seventh ray people are afraid of individuality, for the pattern of individuality cannot possibly conform to the socially sanctioned pattern, the fulfillment of which guarantees social approval, support and security. Again, one who is an individual acts from center, whereas many of those upon [186] the seventh ray have considerable difficulty finding that center, or even believing that it exists (so externalized is their consciousness).

Acting as an individual brings the element of unpredictability into life. Unpredictability is the one thing which security-conscious seventh ray people try to avoid. Should they try to express their own individuality (so they think) the responses of others would be unpredictable, and might threaten their security. Nor do they endorse the unpredict- ability of others, for the same reason—threatened security. They prefer to be “regular” (some might say “square”) and they feel most comfortable when the behavior of others fits neatly into such a mold.

Thiếu khoan dung với tính cá nhân; thiếu tính độc đáo: Một cách để xác định một cá nhân, đó là một con người tuân theo khuôn mẫu nội tâm của chính mình, một người giữ đồng nhịp theo một “tay trống khác”—tay trống của chính mình. Do đó, những người cung bảy thường sợ tính cá nhân vì khuôn mẫu cá nhân có thể không phù hợp với khuôn mẫu được xã hội công nhận, và sự hoàn thành khuôn mẫu ấy đảm bảo sự chấp thuận, hỗ trợ và bảo vệ của xã hội. Một lần nữa, một người vốn là một cá nhân hành động từ trung tâm, trong khi nhiều người [186] cung bảy gặp khó khăn đáng kể trong việc tìm kiếm trung tâm đó, hoặc ngay cả tin rằng nó tồn tại (và tâm thức của họ quá hướng ngoại).

Hoạt động như một cá nhân mang yếu tố không thể đoán trước trong cuộc sống. Người cung bảy có ý thức về sự an toàn cố gắng tránh những điều không thể đoán trước. Nếu họ cố gắng thể hiện cá tính riêng của mình (họ nghĩ như thế) thì phản ứng của người khác sẽ không thể đoán trước và có thể đe dọa an toàn của họ. Họ cũng không tán thành khả năng không thể đoán trước của người khác, vì lý do tương tự—an toàn bị đe dọa. Họ thích “bình thường” (một số người có thể nói là “vuông vắn”) và họ cảm thấy thoải mái nhất khi hành vi của người khác phù hợp với khuôn mẫu như vậy.

It is clear that the conformist sacrifices creativity. Creativity always involves the unexpected. The creative individual opens himself to inspiration, and never knows what may arise, or what he may feel inspired to do. Real creativity is ever new, whereas conformity to established patterns (no matter how socially or religiously sanctioned) perpetuates the old. The conformist is out of touch with his origin, his spiritual center. Hence ‘origin-ality’ (which is an impulse from that originating center) is an impossibility. Seventh ray people have to learn to trust themselves as individuals which means, ultimately, to trust the inner Self. Without this trust in the inner pattern of their individuality, they will be unable to fulfill their part in the Divine Plan, because fulfilling their part simply demands that they be themselves.

Rõ ràng là người theo chủ nghĩa tuân thủ hy sinh sự sáng tạo. Sự sáng tạo luôn kéo theo những điều bất ngờ. Cá nhân sáng tạo mở ra cho mình nguồn cảm hứng và không bao giờ biết điều gì có thể nảy sinh, hoặc những gì anh ta có thể cảm thấy có cảm hứng để làm. Sự sáng tạo thực sự luôn mới mẻ, trong khi sự phù hợp với các khuôn mẫu đã được thiết lập (bất kể được xã hội hay tôn giáo phê chuẩn như thế nào) duy trì cái cũ. Người theo chủ nghĩa tuân thủ không liên lạc với nguồn cội, trung tâm tinh thần của mình. Do đó ‘tính nguyên bản’ (là một xung động từ trung tâm khởi nguồn đó) không thể xảy ra. Những người cung bảy phải học cách tin tưởng bản thân với tư cách cá nhân, nghĩa là cuối cùng, tin tưởng vào Chân ngã bên trong. Nếu không có sự tin tưởng vào khuôn mẫu bên trong của cá nhân họ, họ sẽ không thể hoàn thành phần việc của mình trong Thiên Cơ Thiêng Liêng, bởi vì việc hoàn thành phần việc của họ chỉ đơn giản là yêu cầu họ là chính mình.

Excessive conformity or nonconformity; intolerance of anything new or old: Here we have contradictory traits, both of which most definitely characterize different types upon the seventh ray. One type seeks to preserve the status quo; the other seeks to overthrow it. One type always looks to the past, and to that which has been established; the other type, to the future, and to that which is yet to be established. The difference between these two orientations can easily be explained by the difference between the influence of the two planets Saturn and Uranus—both of which seem to carry different aspects of seventh ray energy.

Sự tuân thủ hoặc không tuân thủ quá mức; không dung nạp bất cứ thứ gì mới hay cũ: Ở đây chúng ta có những đặc điểm trái ngược nhau, cả hai đều đặc trưng cho các loại khác nhau trên cung bảy. Một loại tìm cách bảo tồn nguyên trạng; loại kia tìm cách lật đổ nó. Một loại luôn hướng về quá khứ, và về cái đã được thiết lập; loại kia cho tương lai, và cho những gì chưa được thiết lập. Sự khác biệt giữa hai định hướng này có thể dễ dàng được giải thích bởi sự khác biệt giữa ảnh hưởng của hai hành tinh Sao Thổ và Sao Thiên Vương—cả hai hành tinh này dường như mang các khía cạnh khác nhau của năng lượng cung bảy.

It is important to realize, however, that the idea of conformity is (essentially and always) a characteristic of seventh ray behavior. The so-called, seventh ray nonconformist only begins that way. After he has refused to conform to what he considers an inadequate pattern, he seeks to discover or create a more adequate pattern, and, then, proceeds to conform to it. Seventh ray people in a state of nonconformity simply haven’t found (or created) the pattern to which they can willingly conform. The problem, however, is that many of those upon the seventh ray spend their time either in rigid conformity to an inadequate pattern, or in destructive rebellion against such a pattern. In the first case, the possibility of new values is rejected; in the second case, proven values of the past are also dismissed. Either position is not conducive to spiritual growth.

Tuy nhiên, điều quan trọng là phải nhận ra rằng ý tưởng về sự phù hợp (về cơ bản và luôn luôn) là một đặc điểm của hành vi cung bảy. Cái gọi là người cung bảy không phù hợp chỉ bắt đầu theo cách đó. Sau khi anh ta từ chối tuân theo những gì anh ta coi là một khuôn mẫu không phù hợp, anh ta tìm cách khám phá hoặc tạo ra một khuôn mẫu thích hợp hơn, và sau đó, tiếp tục để phù hợp với nó. Những người cung bảy ở trạng thái không phù hợp chỉ đơn giản là chưa tìm thấy (hoặc tạo ra) hình mẫu mà họ có thể sẵn sàng tuân theo. Tuy nhiên, vấn đề là nhiều người cung bảy dành thời gian của họ hoặc tuân theo một cách cứng nhắc với một mô hình không phù hợp, hoặc nổi loạn một cách phá hoại đối với một mô hình như vậy. Trong trường hợp đầu tiên, khả năng các giá trị mới bị từ chối; trong trường hợp thứ hai, các giá trị đã được chứng minh trong quá khứ cũng bị loại bỏ. Tình huống nào cũng không có lợi cho sự phát triển tâm linh.

Excessive perfectionism: To the perfectionist, nothing is ever good enough. His best efforts, and those of others, are discounted because they do not measure up to his [187] unrealistically high standards. Seventh ray people have extremely high standards. Perhaps, at root, it is because they have an unusually strong resonance with the Divine Pattern (which, from the human point of view, is perfect). In any case, they can make things very difficult for those who are less exacting.

Excessive perfectionism is anti-evolutionary. Skills and capacities grow slowly, and must be evoked and lovingly nurtured. If an impossible standard of perfection is consistently imposed upon people in the early phases of their efforts, they may become discouraged and cease trying, and, hence, do not (for a time) evolve. The same is true of the individual who imposes unrealistic standards of perfection upon himself. The sapling cannot be faulted for not being a fully-grown tree. But, fortunately, seventh ray people can usually be relied upon to understand the time equation; they must simply be encouraged to do so in relation to the slow growth of perfection.

Cầu toàn quá mức: Đối với người cầu toàn, không có gì là đủ tốt. Những nỗ lực tốt nhất của y và của những người khác đều bị đánh giá thấp bởi vì chúng không đạt được tiêu chuẩn cao phi thực tế [187] của y. Những người cung bảy có tiêu chuẩn cực kỳ cao. Có lẽ, tận gốc rễ, đó là bởi vì họ có sự cộng hưởng mạnh mẽ bất thường với Khuôn Mẫu Thiêng Liêng (mà theo quan điểm của con người, là hoàn hảo). Trong mọi trường hợp, họ có thể gây khó khăn cho những người kém đòi hỏi hơn.

Chủ nghĩa hoàn hảo quá mức là phản tiến hóa. Kỹ năng và năng lực vốn phát triển chậm chạp, và phải được khơi gợi và nuôi dưỡng một cách yêu thương. Trong giai đoạn nỗ lực ban đầu, nếu một tiêu chuẩn bất khả thi về sự hoàn hảo liên tục được áp đặt, người ta có thể trở nên chán nản và ngừng cố gắng, và do đó, (trong một thời gian) không phát triển được. Điều này cũng đúng với cá nhân áp đặt những tiêu chuẩn phi thực tế về sự hoàn hảo cho bản thân. Cây non không có lỗi vì không phải là cây trưởng thành. Nhưng, may mắn thay, người ta thường có thể dựa vào người cung bảy để hiểu phương trình thời gian; đơn giản là họ phải được khuyến khích làm như vậy trong mối liên quan đến sự phát triển chậm rãi của cái hoàn thiện.

Bigotry and sectarianism: Seventh ray people search for the perfect pattern. When they believe they have found it (or created it) they seek to conform to it. They then become identified with the pattern, which becomes (so they believe) the source of their much coveted security. In order to promote this sense of security, they continually reinforce their preferred pattern—be it the pattern characteristic of a church denomination, a society, club, or a social class. Such people make sure that the outline of the pattern remains clear before their eyes, and they nurture their feeling of ‘belongingness”. They insist on “fitting in.”

Niềm tin mù quáng và chủ nghĩa bè phái: Những người cung bảy tìm kiếm khuôn mẫu hoàn hảo. Khi họ tin rằng họ đã tìm thấy nó (hoặc tạo ra nó), họ tìm cách tuân theo nó. Sau đó, họ trở nên đồng hoá với khuôn mẫu, vốn trở thành (họ tin như thế) nguồn gốc của sự an toàn mà họ rất thèm muốn. Để thúc đẩy cảm giác an toàn này, họ liên tục củng cố khuôn mẫu ưa thích của mình—có thể là khuôn mẫu đặc trưng của một giáo phái nhà thờ, một xã hội, câu lạc bộ, hoặc một tầng lớp xã hội. Những người như vậy đảm bảo rằng đường viền của khuôn mẫu vẫn rõ ràng trước mắt họ và họ nuôi dưỡng cảm giác ‘thuộc về’. Họ nhấn mạnh vào việc “phù hợp.”

Some seventh ray individuals are threatened by the coexistence of different patterns. They may not seek to destroy ‘heresies,’ as sixth ray fanatics do, but they will judge variant patterns superficially, being convinced of the superiority of their own. Those who espouse such ‘unapproved’ patterns will be seen as alien, foreign or dissident (a term which has been so often used within the seventh ray Soviet state), and “beyond the pale.” People afflicted by this attitude often adopt an attitude of haughtiness, snobbery or condescension, which is reflected in their physical carriage and mannerisms.

Perhaps this sectarian attitude is due to crystallizing tendency induced by the seventh ray. This tendency, in turn, causes rigidity and a lack of adaptability, an aversion to changing one’s ways. In any case, it is a separative attitude, retarding the creative modifications demanded by the evolutionary impulse, and preventing that harmonizing of diverse patterns which must, at length, be achieved if unity is to prevail.

Một số cá nhân cung bảy bị đe dọa bởi sự cùng tồn tại của các khuôn mẫu khác nhau. Họ có thể không tìm cách tiêu diệt ‘dị giáo’ như những người cuồng tín cung sáu làm, nhưng họ sẽ đánh giá các khuôn mẫu biến thể một cách hời hợt, bị thuyết phục về tính ưu việt của khuôn mẫu riêng họ. Những người tán thành những khuôn mẫu ‘không được chấp thuận’ như vậy sẽ bị coi là người xa lạ, ngoại lai, hoặc bất đồng chính kiến ​​(một thuật ngữ thường được sử dụng trong nhà nước Xô Viết thuộc cung bảy), và “vượt ra ngoài sự nhạt nhòa”. Những người bị ảnh hưởng bởi thái độ này thường có thái độ ngạo mạn, hợm mình hoặc trịch thượng, điều này được phản ánh trong cách vận động và cách cư xử của họ.

Có lẽ thái độ bè phái này là do xu hướng kết tinh gây ra bởi cung bảy. Đến lượt mình, khuynh hướng này lại gây ra sự cứng nhắc và khả năng thiếu thích ứng, sự ghét thay đổi cách làm của một người. Trong mọi trường hợp, đó là một thái độ tách biệt, trì hoãn các thay đổi sáng tạo do xung động tiến hóa yêu cầu, và ngăn cản sự hài hòa của các khuôn mẫu đa dạng, mà về lâu dài phải đạt được nếu sự hợp nhất muốn chiếm ưu thế.

Superficial judgment based upon appearances: From an esoteric point of view, the seventh plane is not only the ‘lowest,’ it is also the most peripheral, or external. The originating cause of a physical manifestation can, justifiably, be considered ‘interior,’ and the manifestation or expression of that cause, ‘exterior.’ The seventh ray is, by numerical resonance, closely associated with the seventh plane, and the consciousness of seventh ray people is, to a great extent, focused upon that plane—the plane of exteriorization, the plane of appearances. [188]

Advanced seventh ray people, of course, realize the importance of the subjective reality which is the cause of all external manifestation, but it is easy for the average seventh ray individual to lose sight of the cause, and focus merely upon the effect, the appearance. It is, after all, the function of the seventh ray to perfect the appearance. Seventh ray people consider an idea imperfect until it has manifested perfectly. Perhaps, they can be excused, then, for focusing so intently upon the manifestation.

Đánh giá hời hợt dựa trên vẻ bề ngoài: Theo quan điểm bí truyền, cõi giới thứ bảy không chỉ là ‘thấp nhất’, mà nó còn là ngoại vi hoặc bên ngoài nhất. Một cách chính đáng, nguyên nhân khởi nguồn của một biểu lộ vật chất có thể được coi là ‘bên trong’, và sự biểu lộ hoặc biểu hiện của nguyên nhân đó là ‘bên ngoài.’ Cung bảy liên kết chặt chẽ với cõi thứ bảy bằng cộng hưởng số, và tâm thức của người cung bảy tập trung ở một mức độ lớn vào cõi giới đó—cõi của ngoại hiện, cõi của vẻ bề ngoài. [188]

Tất nhiên, những người cung bảy tiến hoá nhận ra tầm quan trọng của thực tại chủ thể là nguyên nhân của mọi biểu lộ bên ngoài, nhưng cá nhân cung bảy trung bình sẽ dễ dàng đánh mất nguyên nhân và chỉ tập trung vào kết quả, vẻ bề ngoài. Xét cho cùng, chức năng của cung bảy là hoàn thiện vẻ bề ngoài. Người cung bảy coi một ý tưởng là không hoàn hảo cho đến khi nó được biểu lộ một cách hoàn hảo. Có lẽ, họ có thể được tha thứ vì tập trung quá chăm chú vào biểu lộ.

The results, however, can be unfortunate, for these are the people who will “judge a book by its cover.” They will choose the husk over the kernel, and thus lose contact with the spiritual essence, with core values. What is necessary is a retraining of the seventh ray consciousness so that it penetrates beyond surface actuality to interior reality, otherwise, at length, the experience of living will prove hollow.

Eventually, seventh ray people do become adept at tracing a materialized form to its subtle, originating source. To do this, they must master the art of symbolic interpreta- tion. In the Masonic Movement, strongly conditioned by the seventh ray, this type of “spiritual reading” forms the basis of an elaborate method of spiritual instruction and ascent.

Tuy nhiên, kết quả có thể không may mắn, vì đây là những người sẽ “đánh giá một cuốn sách qua bìa của nó”. Họ sẽ chọn vỏ trấu thay vì nhân, và như vậy sẽ mất liên lạc với tinh hoa tinh thần, với giá trị cốt lõi. Điều cần thiết là đào tạo lại tâm thức cung bảy để nó thâm nhập vào sau thực tế bề mặt tới thực tại bên trong, nếu không, về lâu dài kinh nghiệm sống sẽ trở nên trống rỗng.

Cuối cùng, những người cung bảy đã trở nên thành thạo trong việc lần theo một hình tướng vật chất đến tận nguồn gốc tinh tế của nó. Để làm được điều này, họ phải nắm vững nghệ thuật diễn giải biểu tượng. Trong Phong trào Tam điểm, được điều hòa mạnh mẽ bởi cung bảy, kiểu “đọc hiểu tinh thần” này tạo cơ sở cho một phương pháp tinh vi để hướng dẫn tâm linh và thăng lên.

Perversion of the magical process: Negatively, the seventh ray is closely associated with so-called “black magic.” The ‘blackness’ of the magic has to do with the degree to which the magician is identified with the matter pole of spirit, for the densest state of matter (that found upon the seventh plane) is considered to be least illumined by the divine light—hence, black. Seventh ray people, so attuned to material results, and to effective- ness upon the physical plane, run the risk of engaging in black magic unless they understand the essence of the seventh ray “Word of Power”—“The Highest and the Lowest Meet.” White magic relates the highest to the lowest, the world of spirit to the world of matter. Black magic ignores the spiritual pole.

It is easy for the seventh ray individual to be glamorized by his power to manifest results. He can, with relative ease, think things through into manifestation. It is, however, far more difficult for him to align with the Divine Pattern (prior to manifestation), and hold that alignment so that everything manifests true to that Pattern. For as long as magical creation emanates from the separative center called the personality, it will not be true white magic, and will run the risk of turning black, perverse and ‘inverse.’

Sai lầm của tiến trình huyền thuật: Một cách tiêu cực, cung bảy có liên quan chặt chẽ với cái gọi là “tà thuật/hắc thuật”. ‘Độ hắc ám’ của huyền thuật liên quan đến mức độ mà pháp sư bị đồng hoá với cực vật chất của tinh thần, vì trạng thái thô đặc nhất của vật chất (được tìm thấy ở cõi thứ bảy) được coi là ít được ánh sáng thiêng liêng chiếu rọi nhất—vì thế là hắc ám. Những người cung bảy quá chú ý đến kết quả vật chất và hiệu quả trên cõi vật lý có nguy cơ tham gia vào hắc thuật trừ khi họ hiểu bản chất của “Quyền Lực Từ” cung bảy—“Cái Cao nhất và Cái Thấp nhất gặp nhau.” Chánh thuật liên kết cái cao nhất với cái thấp nhất, thế giới của tinh thần với thế giới vật chất. Hắc thuật bỏ qua cực tinh thần.

Cá nhân cung bảy dễ bị mê hoặc bởi sức mạnh của mình để thể hiện kết quả. Y có thể suy nghĩ mọi thứ thành biểu lộ một cách tương đối dễ dàng. Tuy nhiên, y gặp khó khăn hơn rất nhiều trong việc chỉnh hợp với Khuôn mẫu Thiêng liêng (trước khi biểu lộ), và giữ sự liên kết đó sao cho mọi thứ biểu lộ đúng với Khuôn Mẫu đó. Khi nào vẫn còn sự sáng tạo huyền thuật phát ra từ trung tâm tách biệt được gọi là phàm ngã, nó sẽ không phải là chánh thuật thực sự, và sẽ có nguy cơ biến thành hắc ám, biến thái và ‘đảo ngược’.

It is interesting that the rituals of black magic are all inversions of spiritual processes. Seventh ray individuals are sensitive to the hierarchical principle; if they want their magic to be spiritual magic, they must resist any temptation to invert the hierarchy of values (even though it might be temporarily expedient and materially effective). The five pointed star of initiation is the symbol of white magic (and plays an important role in those instructions from the Old Commentary written for seventh ray aspirants and disciples); the inverted pentagram is the symbol of black magic, of a world upsidedown [189]. By its means, infernal hierarchies are invoked, leading to the eventual destruction or ‘isolation in blackness’ of the magician who, foolishly, thus invokes.

Điều thú vị là các nghi lễ của hắc thuật đều là sự đảo ngược của các tiến trình tinh thần. Các cá nhân thuộc cung bảy nhạy cảm với nguyên tắc thứ bậc; nếu họ muốn huyền thuật của mình là huyền thuật tinh thần, họ phải chống lại mọi cám dỗ đảo ngược thứ bậc giá trị (mặc dù nó có thể tạm thời có hiệu quả về mặt vật chất và lợi ích). Ngôi sao năm cánh của sự điểm đạo là biểu tượng của chánh thuật (và đóng một vai trò quan trọng trong những chỉ dẫn từ Thiên Cổ Luận viết cho những người chí nguyện và đệ tử cung 7); ngôi sao năm cánh ngược là biểu tượng của hắc thuật, của một thế giới bị đảo lộn [189]. Bằng cách này, các huyền giai địa ngục được gọi ra, dẫn đến sự hủy diệt cuối cùng hoặc ‘sự cô lập trong bóng tối’ của pháp sư vì ngu ngốc nên đã triệu gọi ra.

Sex-magic: It is the function of the seventh ray to unite the polarities, spirit and matter, or soul and personality. The sexual relationship is the material symbol of this union. From the esoteric perspective (and in relation to humanity), sexual energy is to be used in order to provide material vehicles for the descent (or incarnation) of discarnate human units. This same energy can be sublimated (i.e., transferred to the throat center) in order to stimulate the higher forms of human creativity. The manner in which people decide to handle their sexual energy has important effects upon the rate and quality of their spiritual progress.

Ma thuật tình dục: Chức năng của cung bảy để hợp nhất các đối cực, tinh thần và vật chất, hay linh hồn và phàm ngã. Mối quan hệ tình dục là biểu tượng vật chất của sự kết hợp này. Từ quan điểm bí truyền (và trong mối quan hệ với nhân loại), năng lượng tình dục được sử dụng để cung cấp phương tiện vật chất cho sự giáng xuống (hoặc đầu thai) của các đơn vị con người chưa đầu thai. Cũng chính năng lượng này có thể được thăng hoa (tức là chuyển đến luân xa cổ họng) để kích thích các hình thức sáng tạo cao hơn của con người. Cách mọi người quyết định xử lý năng lượng tình dục của họ có những ảnh hưởng quan trọng đến tốc độ và chất lượng của sự tiến bộ tâm linh của họ.

Sexual energy can also be manipulated to serve selfish ends. It can be abused in a number of ways, primarily to augment physical pleasure, or to gain power over others. Seventh ray people are extremely concerned with the union of the opposites. Since sexual relations are the symbol of this union, and provide that momentary ecstasy which is the reflection of the ecstasy of spiritual union, there will inevitably be some who will choose the symbol over the reality. Rather than seek the higher, occult union (which has been called Identification), they will (as so often happens when the seventh ray is influential) materialize the entire concept, and seek in physical, sexual relations the union which can only be found upon the higher planes.

Năng lượng tình dục cũng có thể bị thao túng để phục vụ mục đích ích kỷ. Nó có thể bị lạm dụng theo một số cách, chủ yếu để tăng khoái cảm về thể chất hoặc để giành quyền lực đối với người khác. Những người thuộc cung bảy cực kỳ quan tâm đến sự hợp nhất các mặt đối lập. Vì quan hệ tình dục là biểu tượng của sự hợp nhất này, và cho rằng sự ngây ngất nhất thời là phản ánh của sự ngây ngất hợp nhất tâm linh, nên chắc chắn có một số người sẽ chọn biểu tượng đó hơn là thực tại. Thay vì tìm kiếm sự hợp nhất huyền bí cao hơn (được gọi là Đồng Nhất Hoá) mà chỉ có thể tìm thấy trên các cõi giới cao hơn, họ sẽ (thường xảy ra khi cung bảy có ảnh hưởng) vật chất hóa toàn bộ khái niệm này, và tìm kiếm sự hợp nhất trong các mối quan hệ thể xác, tình dục.

Fortunately (or unfortunately, depending upon one’s perspective) there is normally a limit to an individual’s quota of sexual energy. This is not a problem when sex is a normal and natural aspect of life, but when there is an undue emphasis upon sexuality and the so-called “spiritual” and transformative effects induced through sexual relations, there often arises a compulsion to institute practices which are designed to increase the supply of sexual energy, and to manipulate it so that heights of ‘spiritual- sexual ecstasy’ may be achieved and sustained. These ends are accomplished through sex-magic. There are elaborate systems (for instance, tantric systems) designed to maximize the ecstatic quality of sexual union. Needless to say, the use of such systems (though justifications for their use are elaborate and insidiously convincing) involves an inversion of energy, and acts vampirish upon the rest of the energy system. The practitioner of sex-magic pays for his pleasure through debility and retarded spiritual progress. The upward, aspirational thrust of the vital etheric energies is sapped, the body’s vital reserves are drained, and the possibility of true spiritual union recedes. All this, once again, points to the need for seventh ray people to distinguish between the symbol and the reality, the appearance and the essence, otherwise they will find themselves confined to the outer world, locked in an embrace with matter—a poor substitute for the unaltering bliss of Identification.

May mắn thay (hoặc không may, tùy thuộc vào quan điểm của mỗi người), thông thường có một giới hạn đối với hạn mức năng lượng tình dục của một cá nhân. Khi tình dục là một khía cạnh bình thường và tự nhiên của cuộc sống thì không có vấn đề. Nhưng nó là vấn đề khi có sự chú trọng quá mức đến tình dục và đến cái được gọi là tác động “tâm linh” và biến đổi gây ra thông qua quan hệ tình dục, thường nảy sinh việc ép buộc thực hiện các thực hành được thiết kế để tăng cung cấp năng lượng tình dục, và vận dụng nó để đạt được và duy trì các đỉnh cao của ‘sự ngây ngất tâm linh-tình dục’. Những mục đích này được thực hiện thông qua ma thuật tình dục. Có những hệ thống phức tạp (ví dụ, hệ thống tantric) được thiết kế để tối đa hóa chất lượng ngất ngây của sự hợp nhất tình dục. Không cần phải nói, việc sử dụng những hệ thống như vậy (mặc dù những lời biện minh cho việc sử dụng chúng rất phức tạp và ngấm ngầm thuyết phục) liên quan đến sự đảo ngược năng lượng và là hành động ma cà rồng đối với phần còn lại của hệ thống năng lượng. Người thực hành ma thuật tình dục trả giá cho niềm vui của mình thông qua sự suy nhược và chậm tiến bộ về tâm linh. Lực đẩy đi lên, đầy khát vọng của các năng lượng dĩ thái quan trọng bị cắt giảm, các nguồn dự trữ quan trọng của cơ thể bị cạn kiệt và khả năng kết hợp tâm linh thực sự giảm dần. Tất cả những điều này, một lần nữa, chỉ ra những người cung bảy cần phân biện giữa biểu tượng và thực tại, vẻ ngoài và bản chất, nếu không họ sẽ thấy mình bị giới hạn trong thế giới bên ngoài, bị nhốt trong vòng tay của vật chất—một sự thay thế tồi tệ cho niềm chí phúc không thay đổi của Sự Đồng Nhất Hoá.

Addiction to occult phenomena; spiritualism: To many seventh ray people, with their material identification, “seeing is believing.” They may, indeed, credit the reality of the inner worlds, but they insist upon demonstrations. Demonstrations are possible, but [190] that which demonstrates in tangible form usually does not (at least at this point in human evolution) emanate from the planes of spirituality (beginning with the higher mental plane, and including the buddhic, atmic, etc.). Rather, it is the lower levels of the astral plane which can be brought into precipitation, and usually, it is (if not actually dangerous) not worth the effort. The problem is that the spiritual seeker wastes much time with phenomena rather than achieving the union of soul and personality. The persistent attempt to make things appear (something which all magicians seem to enjoy doing) is a serious sidetrack, and, at length, prevents the soul from appearing (i.e., from pervading the personality with its quality). Once again, it is a question of choosing between externals and essences. To many seventh ray people, there must come the realization that spiritualism is not spirituality. While, in years to come, there will be legitimate scientific inquiries into the processes of precipitation and materialization, the average seeker after occult phenomena needs to understand that contact with the soul is of far greater value than contact with the (apparently) departed or with the deluding conditions of the lower astral plane. As has been advised by One who understood essences: “Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you.” [191]

Nghiện các hiện tượng huyền bí; phong trào giáng linh: Đối với nhiều người cung bảy, với sự đồng hoá vật chất của họ, “nhìn thấy là tin”. Quả thật, họ có thể ghi nhận thực tại của thế giới bên trong, nhưng họ nhất quyết phải thể hiện. Các minh chứng là có thể, nhưng [190] các minh chứng ở dạng hữu hình (ít nhất là tại thời điểm này trong quá trình tiến hóa của con người) thường không xuất phát từ các cõi giới tinh thần (bắt đầu từ cõi thượng trí, và bao gồm cõi bồ đề, atma, v.v.). Thay vào đó, các tầng thấp hơn của cõi cảm dục có thể được kết tụ, và thông thường, (nếu không thực sự nguy hiểm) nó không đáng để nỗ lực. Vấn đề là người tìm kiếm tâm linh lãng phí nhiều thời gian với các hiện tượng hơn là đạt được sự hợp nhất giữa linh hồn và phàm ngã. Nỗ lực dai dẳng để làm cho mọi thứ xuất hiện (điều mà tất cả các pháp sư dường như thích làm) là một sự thất bại nghiêm trọng, và về lâu dài, ngăn cản linh hồn xuất hiện (tức là, thấm nhập vào phàm ngã với phẩm chất của nó). Một lần nữa, đó là một câu hỏi về việc lựa chọn giữa cái bên ngoài và cái cốt lõi. Nhiều người cung bảy phải nhận ra rằng phong trào giáng linh không phải là tinh thần. Trong khi đó, ở những năm tới, sẽ có những câu hỏi khoa học chính đáng về các quá trình kết tụ và hiện hình, những người tìm kiếm trung bình đối với các hiện tượng huyền bí cần hiểu rằng tiếp xúc với linh hồn có giá trị lớn hơn nhiều so với tiếp xúc với cái (dường như) đã rời đi hoặc với các tình trạng lừa dối của cõi cảm dục thấp hơn. Như lời khuyên của Đấng đã hiểu biết cái Tinh Tuý: “Trước hết, hãy tìm kiếm vương quốc của Đức Chúa Trời, và tất cả những điều này sẽ được thêm vào cho ngươi.” [191]

[1] Ever-greater là không ngừng lớn lên, ý của thầy Hiệu trưởng là bên ngoài cái tổng thể này là cái tổng thể khác, bên ngoài cái khác đó còn có cái khác nữa lớn hơn… Một sự mở rộng không ngừng nghỉ

[2] Ideas are beings—các ý tưởng trên cõi nguyên hình chính là các thực thể (sinh linh)

Leave Comment