Tấm Thảm của Thượng Đế – Tập I – Phần II – So sánh Cung 2 & các Cung còn lại

General Contrasts Between Ray 2 and Ray 3

Sự tương phản chung giữa Cung 2 và Cung 3

Ray2                                     vs.

Cung 2                                              so với

Ray3

Cung 3

1. the Preserver  

Đấng Bảo vệ           

1. the Creator

Đấng Sáng tạo

2. Vishnu

2. Brahma

3. heart

trái tim

3. Head

 Đầu

4. love (2A)

tình thương (2A)

4. active and abstract intelligence

 trí thông tuệ linh hoạt và trừu tượng

5. wisdom (2B)

minh triết (2B)  

5. active and abstract intelligence 

trí thông tuệ linh hoạt và trừu tượng

6. feeling

cảm giác           

6. thinking

suy nghĩ

7. understanding through the heart

hiểu biết thông qua trái tim  

7. comprehension through the mind

sự hiểu biết thông qua cái trí

8. identifying with that which is to be understood

đồng hóa với cái cần được hiểu 

8. holding at a “distance” that which is to be understood; attempting to see within a large frame of reference

giữ ở một “khoảng cách” với cái cần được hiểu; cố gắng nhìn thấy trong một hệ quy chiếu lớn

9. reliance upon intuition  

dựa vào trực giác

9. reliance upon reasoning

dựa vào lý luận

10. easily accepts religion or spirituality

dễ dàng chấp nhận tôn giáo hoặc tâm linh  

10. often critical of religion or spirituality as unthinking and unintelligent

thường chỉ trích tôn giáo hoặc tâm linh là thiếu suy nghĩ và thiếu thông minh

11. readily cooperative

sẵn sàng hợp tác  

11. more competitive (3B)

cạnh tranh hơn (3B)  

12. radiating pure light

tỏa ra ánh sáng thuần khiết

12. veiling light through created form

che giấu ánh sáng thông qua hình tướng được tạo ra

13. instinctively truthful  

thật thà một cách bản năng  

13. often veils or covers the truth

thường che giấu hoặc che đậy sự thật

14. more subjective

chủ quan hơn       

14. more objective

khách quan hơn

15. more internal  

hướng nội hơn 

15. more external

hướng ngoại hơn

16. emphasizes quality  

nhấn mạnh chất lượng  

16. frequently emphasizes quantity and multiplicity

thường xuyên nhấn mạnh số lượng và tính đa dạng

17. more silent   

im lặng hơn

17. more verbal

nói nhiều hơn

18. willing to allow intangible experiences to remain unformulated in words

sẵn sàng cho phép những trải nghiệm vô hình không được bày tỏ thành lời  

18. inclined to describe all experiences in words

thiên về mô tả tất cả các trải nghiệm bằng lời

19. frequent fearfulness [especially (2A)]

thường xuyên sợ hãi [đặc biệt là (2A)]

19. lack of worry; has confidence in his ability to cope intelligently (3B)

ít lo lắng; tự tin vào khả năng đối phó thông minh của mình (3B)

20. emotional vulnerability (2A)  

cảm xúc dễ tổn thương (2A)

20. handles feelings with mind

xử lý cảm xúc bằng cái trí

21. teaches by drawing upon students’ innate wisdom (2B)

dạy học bằng cách dựa trên minh triết bẩm sinh của học viên (2B)  

21. teaches by filling students’ minds with knowledge and information

dạy học bằng cách lấp đầy tâm trí học viên bằng kiến ​​thức và thông tin

22. encourages understanding through brooding and absorption

khuyến khích sự hiểu biết thông qua việc nghiền ngẫm và hấp thụ

22. encourages comprehension through manipulation of ideas and creative thinking

khuyến khích sự hiểu biết thông qua việc vận dụng các ý tưởng và tư duy sáng tạo

23. allowing

cho phép

23. manipulating

thao túng

24. passive to circumstance  

thụ động trước hoàn cảnh

24. resourceful in circumstance

tháo vát trong hoàn cảnh

25. attracting  

thu hút

25. outreaching

vươn ra ngoài

 

26. magnetic  

từ tính

26. actively arranging (3B)

sắp xếp chủ động (3B)

27. stillness

sự tĩnh lặng

27. constant movement (3B); the movement is more mental for (3A)

chuyển động không đổi (3B); chuyển động mang tính trí tuệ hơn (3A)

28. calmness  

điềm tĩnh

28. busy-ness [with (3B) the busyness is more physical, and with (3A) more mental]

bận rộn [với (3B) bận rộn hơn về thể chất, và với (3A) bận rộn hơn về trí tuệ]

19. relative inactivity; quietude and tranquillity  tương đối không hoạt động; yên tĩnh và thanh bình

29. great activity (3B)

hoạt động mạnh mẽ (3B)

30. values a slow and wise response

coi trọng sự phản ứng chậm rãi và khôn ngoan

30. more hasty, rapid, adaptable response

sự phản ứng vội vàng, nhanh chóng và dễ thích nghi hơn

31. less energetic

ít năng lượng hơn   

31. highly energetic (3B)

năng lượng cao (3B)

32. “going with the flow”

“trôi theo dòng chảy”

32. “making things happen” (3B)

“làm cho mọi thứ xảy ra” (3B)

33. often materially impractical  

thường không thực tế về vật chất

33. materially practical (3B); [(3A), however, is often materially impractical]

thực tế về vật chất (3B); [(3A), tuy nhiên, thường không thực tế về mặt vật chất]

34. usually noncommercial

thường phi thương mại

34. often very commercial (3B)

thường rất thương mại (3B)

35. weak executive ability  

khả năng điều hành yếu kém

35. good executive abilities (3B)

khả năng điều hành tốt (3B)

36. usually not financially adept

thường không thông thạo về tài chính

36. very adept financially (3B)  

rất thành thạo về tài chính (3B)

37. expansiveness, generosity  

sự mở rộng, sự hào phóng

37. economy (3B)

tiết kiệm (3B)

38. simplicity  

sự đơn giản

38. complexity

sự phức tạp

39. clarity of thought [especially (2B)]  

sự rõ ràng của tư tưởng [đặc biệt là (2B)]

39. labyrinthine thinking [especially (3A)]

tư duy kiểu mê cung [đặc biệt là (3A)]

40. faithful to commitment  

trung thành với cam kết

40. loves diversity and variety (less committal)

yêu thích sự đa dạng và phong phú (ít cam kết hơn)

41. synthesis and fusion

tổng hợp và hợp nhất

41. analysis

phân tích 

42. easily manages detail (2B)

dễ dàng quản lý chi tiết (2B)

42. frequently inaccurate in detail

thường không chính xác về chi tiết

43. inclusiveness

tính bao gồm

43. selectivity

tính chọn lọc

44. warm hearted and spontaneous

trái tim ấm áp và tự phát

44. more cool and calculating

lạnh lùng và tính toán hơn

45. warm acceptance

sự chấp nhận nồng nhiệt

45. discriminative; choosiness

phân biệt đối xử; sự lựa chọn

46. tolerant

chấp thuận

46. critical

phản biện

47. criticizes those who are not learned (2B)

chỉ trích những người không chịu học (2B)

47. criticizes lack of intelligence (3A)

chỉ trích sự thiếu thông minh (3A)

48. responds to immediate need

đáp ứng nhu cầu ngay lập tức

48. analysis and abstract considerations may interpose themselves between need and response (3A)

phân tích và cân nhắc trừu tượng có thể đan xen lẫn nhau giữa nhu cầu và đáp ứng (3A)

 

Major Ray 2 and Ray 3 Differences

There are many differences between the second and the third rays—they operate in fundamentally different ways. Ray two conveys the energy of Vishnu, “the Preserver,” and ray three conveys the energy of Brahma, “the Creator.” In terms more related to human behavior, it might be said that ray two functions through the power of attraction and cohesion, while ray three functions through creativity and manipulation. Those upon ray two pour forth love and wisdom, relying upon these two energies to exert an attractive effect upon others, motivating them to take proper action and to arrange their own lives according to the measure of their light. Those upon the third ray, guided by [232] acute intelligence, reach out and more actively arrange or manipulate circumstances (as well as the lives of others). The second ray, then, is less active (at least in an outward, objective fashion) and the third ray impels a great deal of activity.

Sự khác biệt chính giữa Cung 2 và Cung 3

Có nhiều điểm khác biệt giữa cung hai và cung ba — về cơ bản chúng hoạt động theo những cách khác nhau. Cung hai truyền tải năng lượng của Vishnu, “Đấng Bảo tồn”, và cung ba truyền tải năng lượng của Brahma, “Đấng Sáng tạo.” Về mặt liên quan nhiều hơn đến hành vi của con người, có thể nói rằng các chức năng cung hai thông qua sức mạnh thu hút và sự gắn kết, trong khi các chức năng cung ba thông qua sự sáng tạo và vận dụng. Những người ở cung hai tuôn ra bác ái và minh triết, dựa vào hai nguồn năng lượng này để tạo ra hiệu ứng thu hútđối với người khác, thúc đẩy họ hành động đúng đắn và sắp xếp cuộc sống của chính mình theo mức độ ánh sáng của họ. Những người ở cung ba, được hướng dẫn bởi trí thông minh sắc sảo [232], vươn ra ngoài và chủ động sắp xếp hoặc thao túng hoàn cảnh (cũng như cuộc sống của người khác). Khi đó, cung hai ít hoạt động hơn (ít nhất là theo kiểu khách quan, bên ngoài) và cung ba thúc đẩy rất nhiều hoạt động.

Third ray people are essentially creative and devise many forms—more verbal forms in the case of type (3A) and more material forms in the case of type (3B)—to satisfy their creative urge. Those upon ray three alter and rearrange the environment and the lives of others, quite often according to their own conceptions, imaginings, and plans (whether such plans are self-invented or aligned with Divine Intention). Those upon the second ray evoke the pattern as it already exists deep within others. They do not seek to impose a design or manipulate a premeditated design into manifestation; they would rather draw forth each individual’s inner design. Second ray people are non-intrusive, non-interfering, and “allowing”; third ray people have a more “hands on” attitude— or, rather, perhaps their attitude is better described as ‘mind-on’! From a reversed point of view, it can be seen that this “can-do” attitude makes ray three people [type (3B), at least] accomplished executives who can “make things happen,” while those upon the second ray rarely have good executive abilities and are more passive to circumstances. They do not make an impact upon the physical plane so directly and obviously. There is also considerable difference in their speed. Simply, those upon ray three, especially, the more extroverted (3B) types, act with rapidity; ray two is characterized by slowness of action. But with second ray people, wisdom enhances the slow action, whereas with third ray people wasted motion often renders their more rapid action ineffectual.

Những người thuộc cung ba về cơ bản là sáng tạo và nghĩ ra nhiều hình thức — nhiều hình thức bằng lời nói hơn trong trường hợp kiểu (3A) và nhiều hình thức mang tính vật chất hơn trong trường hợp kiểu (3B) — để thỏa mãn sự thôi thúc sáng tạo của họ. Những người ở cung ba thay đổi và sắp xếp lại môi trường cũng như cuộc sống của những người khác, khá thường xuyên theo quan niệm, trí tưởng tượng và kế hoạch của riêng họ (cho dù những kế hoạch đó là do họ tự phát minh hay phù hợp với Ý định của Thiêng liêng). Những người cung hai gợi lên kiểu mẫu như nó đã tồn tại sâu bên trong những người khác. Họ không tìm cách áp đặt một thiết kế hoặc thao túng một thiết kế đã được tính toán trước để thể hiện; họ muốn vẽ ra bản thiết kế bên trong của mỗi cá nhân. Những người cung hai không xâm nhập, không can thiệp, mà “cho phép”; những người cung ba có thái độ “nhúng tay vào” hơn — hay đúng hơn, có lẽ thái độ của họ được mô tả một cách tốt hơn là ‘nhúng cái trí vào’! Từ một quan điểm ngược lại, có thể thấy rằng thái độ “có thể làm được” này khiến người cung ba [ít nhất là kiểu (3B)] trở thành những những người điều hành thành công, có thể “làm nên chuyện”, trong khi những người cung hai hiếm khi có khả năng điều hành tốt và bị động hơn trước hoàn cảnh. Họ không tạo ra tác động lên cõi vật chất một cách trực tiếp và rõ ràng. Cũng có sự khác biệt đáng kể về tốc độ của họ. Đơn giản, những người trên cung ba, đặc biệt những kiểu hướng ngoại hơn (3B), hoạt động với tốc độ nhanh; cung hai được đặc trưng bởi sự chậm chạp của hành động. Nhưng với người cung hai, minh triết làm tăng hành động chậm, trong khi với người cung ba, chuyển động lãng phí thường khiến hành động nhanh hơn của họ không hiệu quả.

There are also great differences in psychological orientation. Those upon the second ray are deeply subjective and intuitive while those upon the third ray are far more objective and rational. Second ray individuals function through love, wisdom and the heart; third ray individuals function through intellect, reason and the head (though, of course, those upon the second ray have “head” just as third ray individuals have intuition and “heart”; it is all a matter of emphasis). Both may achieve a comprehensive view, but second ray people are given to depth of heart understanding, while third ray people— especially those of the abstract or (3A) type—are given to breadth of intellectual comprehension.

Ngoài ra còn có sự khác biệt lớn trong định hướng tâm lý. Những người trên cung hai mang tính chủ quan và trực giác sâu sắc trong khi những người trên cung ba thì khách quan và hợp lý hơn nhiều. Các cá nhân cung hai hoạt động thông qua bác ái, minh triết và trái tim; Các cá nhân cung ba hoạt động thông qua trí tuệ, lý trí và cái đầu (tất nhiên, những người trên cung hai có “đầu” giống như các cá thể cung ba có trực giác và “trái tim”; tất cả chỉ là vấn đề cần nhấn mạnh). Cả hai đều có thể đạt được cái nhìn toàn diện, nhưng những người cung hai được ban cho khả năng thấu hiểu bằng trái tim, trong khi những người thuộc cung ba — đặc biệt là những người thuộc kiểu trừu tượng hoặc (3A) — được ban cho khả năng hiểu biết thông tuệ rộng lớn.

When contrasting wisdom and reason, the wisdom of second ray people allows them to see with the “single eye”—in other words, with simplicity. Third ray people, more than all other ray types (with the possible exception of those upon the fifth ray), become involved in complexity of consideration. Rationalism and the mind, however, can only go so far in the quest for truth. These limitations soon become apparent to the advancing third ray person. The light of radiant truth can, however, be more easily apprehended by the intuitive second ray type who has transcended the complexities of purely mental cognition. [233]

Khi đối chiếu giữa minh triết và lý trí, minh triết của cung hai cho phép họ nhìn bằng “con mắt duy nhất” —nói cách khác, với sự đơn giản. Những người thuộc cung ba, hơn tất cả các loại cung khác (có thể ngoại trừ những người ở cung năm), trở nên phức tạp trong việc xem xét. Tuy nhiên, chủ nghĩa duy lý và trí óc chỉ có thể đi xa trong hành trình tìm kiếm sự thật. Những hạn chế này sớm trở nên rõ ràng đối với người cung ba tiến bộ. Tuy nhiên, ánh sáng của chân lý rạng rỡ có thể được hiểu rõ một cách dễ dàng hơn bởi kiểu người cung hai trực giác, người đã vượt qua sự phức tạp của nhận thức trí tuệ thuần túy. [ 233]

 

Major Ray 2 and Ray 3 Similarities

Although rays two and three function in a dramatically different manner, there do seem to be some significant connections worthy of attention. At an advanced stage of development, individuals upon both of these rays are greatly involved in the pursuit of light and truth. The second ray Word of Power is, “I see the greatest Light.” It is the wisdom aspect of the second ray (2B) that is most related to the third ray [especially (3A)] and, indeed, the Buddha (a spiritual being who focused the light of wisdom for struggling humanity) is deeply related to the light of substance (substance being the expression of the third aspect of divinity) through His association with the lighted earth sign, Taurus, and through His origin as an individualized being and subsequent experience on the Moon Chain of Earth’s seven-fold planetary scheme—a chain which is the third in number, and presumably was much conditioned by the third ray. Those upon the second ray pursue the light of intuitive understanding, while those upon the third pursue the light of reason. Interestingly, however, “pure reason” is related to the “buddhic plane” and hence to “buddhi” (another way of saying “intuition”), a human faculty associated with the second aspect of the Spiritual Triad as well as with the second ray. Thus it can be seen how interrelated are rays two and three.

Sự tương đồng chính giữa Cung 2 và Cung 3

Mặc dù cách thức hoạt động của cung hai và cung ba khác nhau một cách ấn tượng, nhưng dường như có một số mối liên hệ đáng kể đáng được chú ý. Ở giai đoạn phát triển cao, các cá nhân trên cả hai cung này đều tham gia rất nhiều vào việc theo đuổi ánh sángchân lý. Quyền Lực từ của Cung hai là, “Tôi nhìn thấy Ánh sáng vĩ đại nhất.” Đó là khía cạnh minh triết của cung hai (2B) có liên quan nhiều nhất đến cung ba [đặc biệt là (3A)] và, thực sự, Đức Phật (một đấng tinh thần đã tập trung ánh sáng minh triết cho nhân loại đang chật vật) có liên quan sâu sắc đến ánh sáng của vật chất (vật chất là sự thể hiện trạng thái thiêng liêng thứ ba) thông qua sự liên kết của Ngài với dấu hiệu hành thổ được chiếu sáng, Kim Ngưu, và thông qua nguồn gốc của Ngài với tư cách là một cá thể và sau trải nghiệm trên Dãy Mặt Trăng của hệ Địa cầu thất phân — một dãy có số thứ tự là ba, và có lẽ được quy định nhiều bởi cung ba. Những người trên cung hai theo đuổi ánh sáng của sự hiểu biết trực giác, trong khi những người trên cung ba theo đuổi ánh sáng của lý trí. Tuy nhiên, điều thú vị là “lý trí thuần khiết” có liên quan đến “cõi bồ đề” và do đó với “tính bồ đề” (một cách nói khác của “trực giác”), một lĩnh vực con người liên quan đến trạng thái thứ hai của Tam nguyên Tinh thần cũng như với cung hai. Như vậy có thể thấy cung hai và cung ba có quan hệ với nhau như thế nào.

Education is a “light-bearing” and light-bringing process. In the esoteric tradition as presented by the Tibetan, the Hierarchical Department of Education is shown to be related to both the second and the third rays. Education in the sense of “drawing out” or “leading forth” from darkness into light, is definitely related to the second ray, for the second ray is preeminently the ray of the teacher. The darkness to be overcome is within the student as is the light. The second ray teacher helps the student to understand that true knowledge and wisdom emanate from the soul, and must be approached interiorly. Education as a process of informing or communicating information is more related to the third ray, and also to its subsidiary ray of attribute, the fifth ray. But, as is so often the case when comparing rays and their functions, no hard and fast lines of distinction can be drawn between particular aspects of the educational process; there is a constant overlapping and inter-blending.

Giáo dục là một quá trình “mang ánh sáng” và mang lại ánh sáng. Trong truyền thống bí truyền được trình bày bởi Chân sư Tây Tạng, Ngành Giáo dục của Thánh đoàn được chứng minh là có liên quan đến cả cung hai và cung ba. Giáo dục theo nghĩa “vẽ ra” hay “dẫn dắt” từ bóng tối ra ánh sáng, chắc chắn có liên quan đến cung hai, vì cung hai là cung ưu việt của người thầy. Bóng tối cần vượt qua cũng như ánh sáng đều nằm bên trong học viên. Người thầy cung hai giúp học viên hiểu rằng tri thức và sự minh triết thực sự phát xuất từ linh hồn, và phải được tiếp cận từ bên trong. Giáo dục như một quá trình cung cấp thông tin hoặc truyền đạt thông tin liên quan nhiều hơn đến cung ba, và cả cung thuộc tính phụ của nó, cung năm. Tuy nhiên, điều thường xảy ra khi so sánh các cung và chức năng của chúng là không có cách phân biệt dễ dàng nào giữa các khía cạnh cụ thể của quá trình giáo dục; có sự đan xen và xen kẽ liên tục.

It is interesting to see the close relationship between the wisdom aspect (2B) of the second ray and the abstractly intellectual aspect (3A) of the third ray. There are significant differences, of course, but both subtypes are philosophical, mathematical, comprehensive and focused in the world of ideas and of higher thought. Both aspire to great clarity of mind. Third ray types reason their way to that clarity; second ray types often simply “know.” The Tibetan states that second ray people are possessed of “clear intelligence” and third ray people of “clear intellect.” The subtle difference between intelligence and intellect may be worth pondering, and probably involves the contrast between heart and mind. [234]

Thật thú vị khi thấy mối quan hệ chặt chẽ giữa khía cạnh minh triết (2B) của cung hai và khía cạnh trí tuệ trừu tượng (3A) của cung ba. Tất nhiên, có sự khác biệt đáng kể, nhưng cả hai kiểu cung phụ này đều mang tính triết học, toán học, toàn diện và tập trung vào thế giới của các ý tưởng và tư tưởng cao hơn. Cả hai đều khát khao tới sự sáng suốt tuyệt vời của cái trí. Các kiểu người cung ba lập luận theo cách của họ để đạt được sự sáng suốt đó; kiểu người cung hai thường chỉ đơn giản là “biết.” Chân sư Tây Tạng nói rằng những người cung hai sở hữu “trí thông minh sáng suốt” và người cung ba có “trí tuệ sáng suốt”. Sự khác biệt nhỏ giữa trí thông minh và trí tuệ có thể đáng để suy ngẫm, và có lẽ liên quan đến sự tương phản giữa trái tim và trí óc. [234]

 

General Contrasts Between Ray 2 and Ray 4

Sự tương phản giữa Cung 2 và Cung 4

Ray 2                              vs.

Cung 2                            so với

Ray 4

Cung 4

1.      1. The teacher

Người thầy

1. The artist

Nghệ sĩ

2. Illumination

Tỏa sáng

2. Beautification

Làm đẹp

3. Educational creativity

Sáng tạo mang tính giáo dục

3. Artistic creativity

Sáng tạo mang tính nghệ thuật

4. Love of pure truth (2B)

Yêu chân lý thuần khiết

4. Beauty is truth

Vẻ đẹp là chân lý

5. Scholarliness (2B)

Học thuật (2B)

5. Experiential (i.e., “nonbookish”) learning

Học qua kinh nghiệm (không qua sách vở)

6. Religious orientation (2A)

Có xu hướng tôn giáo

6. Artistic orientation

Có xu hướng nghệ thuật

7. Emotional serenity

Trầm lặng trong cảm xúc

7. Emotional conflict [especially (4B)]

Cảm xúc mâu thuẫn (đặc biệt 4B)

8. Emotional tranquility

An bình trong cảm xúc

8. Emotional expressiveness

Biểu hiện cảm xúc rõ ràng

9. Unemotional

Không xúc cảm

9. Temperamental [especially (4B)]

Nóng nảy (đặc biệt 4B)

10. Warm expression of love

Thể hiện yêu thương ấm áp

10. Passionate expression of love

Thể hiện yêu thương nồng nàn

11. Quite consistent positivity

Luôn tích cực

11. Positivity almost equally bal­anced by negativity

Cân bằng giữa tích cực và tiêu cực

12. Good humored

Hóm hỉnh

12. Humorous, but not always good humored

Hài hước nhưng không phải luôn như vậy

13. Sweet [especially (2A)]

Luôn ngọt ngào (đặc biệt 2A)

13. “sweet and sour”

“ngọt ngào và cay đắng”

14. Kind [especially (2A)]

 

Tốt tính (đặc biệt 2A)

14. Kind at times, but unpredictably the reverse at other times

Có lúc tốt tính, nhưng lúc khác lại trái ngược hẳn

15. Easy to be with

Dễ dàng ở bên

15. “delightful and difficult”

Thú vị nhưng khó tính

16. Harmless in speech

 

Không nói điều gây hại

16. Deliberately and skillfully

Cẩn trọng và khéo léo

Harmless at times, but at others, ironic, even sarcastic

Có lúc vô hại, nhưng lúc khác lại mỉa mai, thậm chí chế nhạo

17. Pleasant and agreeable

Dễ chịu và dễ chấp nhận

17. Actively entertaining

Hấp dẫn năng động

18. Rarely arouses conflict

Ít gây mâu thuẫn

18. Often arouses conflict (4B)

Thường gây mâu thuẫn (4B)

19. Slow and steady

Chậm và chắc chắn

19. Quickness

Nhanh

20. Quietude

Bình thản

20. Vibrancy and volatility

Dao động và biến đổi

21. Evenness

Điềm đạm

21. Alternation

Hay biến đổi

22. Consistency

Kiên trì

22. Inconsistency

Thiếu kiên trì

23. Steady persistence

Ổn định

23. Fluctuation; vacillation

Hay thay đổi, dao động

24. Constancy

Bền bỉ

24. Ability

Có tố chất

25. Faithful adherence

Giữ vững tư tưởng

25. Ambivalence

Mâu thuẫn trong tư tưởng

26. Fidelity

Trung thành

26. Fickleness

Không kiên định

27. Reliable and responsible

Đáng tin cậy và đầy trách nhiệm

27. More variable, unpredictable

Hay đổi và khó đoán định

28. Equable response to environmental impact

Phản ứng điềm đạm với tác động xung quanh

28. Immediate response to environ­mental impact

 

Phản ứng tức thì với tác động xung quanh

29. Consistent radiation

Tỏa sáng liên tục

29. Contrasting radiation; moodiness

Toả sự tương phản; tâm trạng ủ rũ

30. Ease in handling a mass of detail (2B)

Dễ dàng xử lý nhiều chi tiết

30. Inaccuracy in detail (especially factual detail)

Không phù hợp với chi tiết (đặc biệt chi tiết thực tế)

31. Capable of sustained patience

Có khả năng duy trì nhẫn nại

31. Sustained patience difficult to achieve

Khó duy trì kiên nhẫn

32. Unity through love (2A)

Thống nhất qua tình thương (2A)

32. Unity through harmonization [especially (4A)]

Thống nhất qua hài hòa hóa (đặc biệt 4A)

33. Love expressed through steady magnetism (2A)

Tình thương thể hiện qua sức hút lâu bền (2A)

33. Harmony achieved through constant adjustment (4A)

Sự hài hòa đạt được qua điều chỉnh liên tục (4A)

34. Accepting and tolerant of most environments

Chấp nhận và khoan dung với hầu hết hoàn cảnh

34. Insists upon beauty in the environment

 

Theo đuổi vẻ đẹp bên ngoài

35. Avoids extremes

Tránh cực đoan

35. Love of the dramatic [especially (4B)]

Yêu những gì mạnh mẽ, kịch tính

36. Noncombative

Không tranh cãi

36. Possessed of a fighting spirit

Sở hữu tinh thần tranh đấu

 

Major Ray 2 and Ray 4 Differences

Sự khác biệt chính giữa Cung 2 và Cung 4

These two rays are closely related according to the same pattern which relates ray one with ray two, and ray three with ray six, the latter ray in each pair being the product of the former ray and the number “2.” Of course, significant differences exist between the rays in each of these pairs, despite important similarities.

Hai cung này có liên quan mật thiết theo cùng một khuôn mẫu như mối quan hệ giữa cung một với cung hai, và cung ba với cung 6: cung thứ hai trong mỗi cặp là sản phẩm của cung còn lại và con số “2.” Tất nhiên, vẫn có những sự khác biệt lớn tồn tại giữa các cung trong mỗi cặp, cho dù chúng có nhiều điểm tương đồng quan trọng.

One of the key differences between individuals upon rays two and four centers around the concept of education; those upon the second ray, especially type (2B), are often scholarly, and wedded to study; those upon the fourth ray prefer experiential learning and tend to adopt an attitude of situational experimentation. Life experiences are for them the main source of education, and “book-learning” holds much less attraction; whereas second ray types do love their books! The ray four approach is highly interactive. An old adage in the field of dramatic art captures the responsive, interactive ray four attitude: “Acting is reacting.” Ray four people are dramatically interactive and reactive; ray two people are not so intensely involved in the dramatic give-and-take of life. The ray two approach is not so much to experience and then to express or dramatically portray the results of that experience, as to wisely love, understand and ameliorate life situations.

Một trong những điểm khác biệt chính giữa những người thuộc cung hai và bốn xoay quanh khái niệm giáo dục; Những người cung 2, đặc biệt là loại (2B), thường là học giả, và luôn gắn liền với công việc nghiên cứu; Những người cung 4 thường học tập thông qua thực tiễn và có khuynh hướng thích trải nghiệm tình huống. Kinh nghiệm sống chính là nguồn tri thức chủ yếu cho họ, và họ ít hứng thú hơn với việc “học tập qua sách vở”; Trong khi những người cung hai lại thích sách vở! Cách tiếp cận của người cung 4 có tính tương tác cao. Một câu nói kinh điển trong lĩnh vực kịch nghệ đã mô tả hoàn chỉnh cách thức tương tác của người cung bốn: “Diễn là phản ứng.” Người cung 4 có tính tương tác và phản ứng mạnh mẽ; Người cung 2 không quá để tâm vào khía cạnh cho-và-nhận của cuộc sống. Cách tiếp cận của cung 2 không mang nặng tính trải nghiệm để sau đó thể hiện hoặc mô tả sinh động các kết quả của trải nghiệm đó, qua đó có thể yêu thương, hiểu biết và cải thiện các tình huống trong cuộc đời.

Ray four people, deeply involved in the alternating polarities of life, are the actors immersed in the drama of living; ray two people stand back a bit more (abstracting the consciousness), work a bit more behind the scenes, and try to bring tranquillity and clarity to conflict and turmoil. Certain ray two types, especially along the love line (2A), do feel deeply and intimately and consequently share an experiential orientation with those upon ray four; but they remain more emotionally detached from their experiences and more successfully maintain the “attitude of the Observer.”

Người cung 4, tham gia sâu vào các phân cực của cuộc sống, là những diễn viên đắm mình trên sân khấu cuộc đời; Người cung 2 đứng lùi phía sau một chút (rút lui tâm thức), làm những công việc hơi lùi sau hậu trường, nỗ lực mang lại sự an bình và thông suốt cho mọi xung đột và hỗn loạn. Một số tuýp cung 2, đặc biệt thuộc dòng Bác ái (2A), có khả năng cảm nhận sâu sắc và tường tận và do đó giúp định hướng trải nghiệm cho những người cung bốn; Nhưng họ vẫn rất tách biệt về mặt xúc cảm khỏi những kinh nghiệm có được và duy trì tốt “thái độ của Người quan sát.”

The orientation towards conflict and peace is another important area of distinction. Those upon ray four are actively involved in the process of war—internally and, often, externally. Their nature is filled with struggle, and their life is one of dramatic conflicts and hard-won harmonizations. Although suffering is no stranger to those upon the second ray (since they “agonize towards the goal”), they tend, for the most part, to be far more tranquil, serene and meditative, their suffering being more silent and less dramatically externalized. Second ray people can rather easily achieve a calm centering from which they learn to look out upon turmoil with clarity and understanding. Ray four people, in a constant state of alternation (and frequently, of altercation), oscillate about the center, and only rarely achieve the steadfast centeredness which will quiet their entire life demonstration and make them examples of skill-in-action—which they eventually must become.

Định hướng về xung đột và hòa giải là một lĩnh vực quan trọng khác để phân biệt hai cung. Những người cung bốn luôn tích cực tham gia vào quá trình xung đột – cả bên trong lẫn bên ngoài. Bản chất của họ đầy ắp những cuộc đấu tranh, và cuộc sống của họ là một trong những xung đột đầy kịch tính và những hài hòa khó đạt được. Mặc dù dường như sự chịu đựng không lạ gì đối với những người cung hai (vì họ “đau khổ hướng tới mục tiêu”), nhưng phần lớn họ lại yên tĩnh hơn, thanh thản và bình an hơn, sự đau khổ của họ thầm lặng và ít hướng ra ngoài. Người cung hai có thể dễ dàng đạt được một trung tâm an tĩnh, từ đó họ học cách nhìn ra sự hỗn loạn với đầy hiểu biết và rõ ràng. Người cung 4, trong một trạng thái xáo trộn liên tục (và thường xuyên tranh cãi), dao động quanh trung tâm, hiếm khi đạt được trung tâm bình lặng giúp họ có một cuộc sống an lành, khiến họ thành những điển hình của Kỹ năng hành động – điều mà họ cuối cùng cũng phải hướng tới.

Some important additional differences between these ray energies can be understood if one attempts to see them in relation to the concepts of unity and duality. Ray two and ray four are both dual rays. For practical purposes, however, the dualism expressed by those upon the second ray is more calm, balanced and stable than the wildly fluctuating duality often expressed by the fourth ray subject. As ray four people evolve from conflict to harmony, and from discord to beauty, they are able to approach the perception of unity which is natural to those upon the second ray.

Một số khác biệt quan trọng khác nữa giữa các nguồn năng lượng của các cung này có thể hiểu được nếu ta cố gắng xem xét chúng trong mối quan hệ với khái niệm thống nhất và nhị nguyên. Cung hai và cung bốn đều là cung nhị nguyên. Tuy nhiên, đối với các mục đích thực tiễn, nhị nguyên được thể hiện bởi những người cung hai là bình tĩnh, cân bằng và ổn định hơn so với nhị nguyên biến động khủng khiếp của người cung bốn. Khi người cung 4 phát triển từ mâu thuẫn đến hài hòa, và từ sự bất ổn tới mỹ lệ, họ có thể tiếp cận sự nhận thức về sự thống nhất, vốn là bản chất tự nhiên của người cung hai.

 

Major Ray 2 and Ray 4 Similarities

Sự tương đồng chính giữa Cung 2 và cung 4

Ray four can actually be considered an aspect of the second ray. Those whose souls are upon the fourth ray often resolve into the second ray. Both are rays of mediation; they stand between and bring together. Ray two stands between rays one and three. It is the consciousness aspect mediating between spirit (represented by ray one) and matter (represented by ray three). Ray four stands midway between the seven rays, balancing the three most abstract rays (rays one, two and three) with the three most concrete rays (rays five, six and seven); this too is a kind of mediation between spirit and matter, as symbolized by the abstract and concrete ray triads.

Cung bốn thực sự có thể được coi là một khía cạnh của cung hai. Những người có linh hồn đang ở cung 4 thường chuyển thành cung hai. Cả hai đều là cung hòa giải; Chúng đứng giữa và gắn kết các cung lại với nhau. Cung hai đứng giữa cung một và ba. Đó là khía cạnh tâm thức nằm giữa tinh thần (đại diện bởi cung 1) và vật chất (đại diện bởi cung 3). Cung bốn đứng giữa bảy cung, cân bằng ba cung trừu tượng (cung 1, 2 và 3) với ba cung cụ thể (cung 5, 6 và 7); Đây cũng là một loại cân bằng giữa tinh thần và vật chất, được tượng trưng bởi bộ ba cung trừu tượng và bộ ba cung cụ thể.

Both rays carry out a unifying, synthesizing function. Ray two unifies through the attractive power of love and wisdom, while ray four unifies through facilitating the intelligent, mutual adjustment of vibration—i.e., through the process of harmonization. Just as a choir which is out of tune begins to listen, adjust pitch and “tune up” to achieve a unified, harmonious ensemble, so ray four people (with their sensitivity to the slightest discord, and their ability to transform dissonance into “sweet harmony”) can bring about unification through harmonization in any whole. Ray two individuals unify through their ability to identify with others, no matter how discordant may be their points of view; ray four individuals unify through active and skillful harmonization of discord.

Cả hai cung đều thực hiện chức năng tổng hợp và thống nhất. Cung 2 thống nhất thông qua sức mạnh tập hợp của tình thương và trí tuệ, trong khi cung 4 thống nhất thông qua việc thúc đẩy sự điều chỉnh một cách sáng suốt các rung động, tức là thông qua quá trình hài hoà hóa. Giống như trong một dàn hợp xướng, lạc âm phải được bắt đầu bằng việc lắng nghe, thay đổi và “chỉnh âm” để đạt được một dàn nhạc thống nhất và hài hòa, vì vậy người cung 4 (với sự nhạy cảm của họ với những bất ổn nhỏ nhặt nhất và khả năng chuyển hóa thành “Hài hòa “) có thể mang lại thống nhất thông qua sự hài hòa hóa trong bất kỳ tổng thể nào. Người cung 2 thống nhất thông qua khả năng đồng hoá mình với người khác, cho dù sự khác biệt có thể rất lớn với quan điểm của họ; Người cung 4 thống nhất thông qua kỹ thuật chủ động làm hài hòa hóa bất cứ khác biệt nào.

Both rays are also united through their relation to beauty. The trinity of the Good, the True and the Beautiful is familiar to all. There are probably a number of convincing ways to rotate this trinity, but the Tibetan associates the second ray with “the Beautiful”—which seems justified, given the second ray association with buddhi (the fourth plane), the plane of intuitive love. The fourth ray, of course, is the “Ray of Harmony, Beauty and Art,” and is also, through numerical resonance, associated with the fourth, or buddhic, systemic plane. Beauty requires balance and perfected relationship. The central positions of these rays (the second ray being central to the higher trinity of rays, and the fourth ray being central to all the seven) signals their faculty for inducing balance and right-relationship. Right relationship is, essentially, balanced, beautifully harmonized relationship. Both rays two and four function attractively as well. While ray seven is involved in the production of right relationship leading to beauty, its method of operation is different, as it functions along the will line of energy.

Cả hai cung đều hợp nhất thông qua quan hệ với vẻ đẹp. Bộ ba Lòng tốt, Sự thật và Vẻ đẹp đã quen thuộc với tất cả mọi người. Có thể có một số cách đáng tin cậy để luân chuyển tam bộ này, nhưng Chân sư Tây Tạng kết hợp cung hai với “Vẻ đẹp”—điều đó có vẻ thích hợp, khi xét đến việc cung 2 gắn liền với cõi Bồ đề (cõi giới thứ 4), cõi giới của tình thương trực giác. Tất nhiên, cung 4 là “Cung của hài hòa, vẻ đẹp và nghệ thuật”, và thông qua sự cộng hưởng về mặt số học, liên kết với cõi giới thứ 4, cõi Bồ đề. Vẻ đẹp luôn đòi hỏi một mối quan hệ hoàn hảo và cân bằng. Vị trí trung tâm của những cung này (cung hai là trung tâm của 3 cung phía trên, và cung 4 là trung tâm của tất cả bảy cung) là những dấu hiệu cho năng lực cân bằng và tạo ra các mối quan hệ đúng đắn. Về bản chất mối quan hệ đúng là mối quan hệ hài hoà và đẹp đẽ. Bản thân cả cung hai và bốn cũng hoạt động rất thu hút. Trong khi cung bảy liên quan đến việc tạo ra mối quan hệ đúng đắn dẫn đến cái đẹp, phương thức hoạt động của nó khác, vì nó hoạt động dọc theo dòng năng lượng ý chí.

In addition, those on rays two and four are united by their intense capacity to suffer. All human beings (belonging as they do to the fourth kingdom of nature) suffer, but suffering is an especially inescapable mode of evolving for those who are strongly conditioned by the second and fourth rays. Perhaps this capacity to suffer is related to the mediating responsibilities frequently assumed by second and fourth ray people; placed at important midway points and intersections, they can easily be torn in two directions and subjected to the “cross of life.” An understanding of suffering involves an understanding of division and tearing. Suffering is a rending process, and significantly, the acme of human suffering is experienced at the fourth initiation when the causal body (the periodic vehicle embodying thesecond aspect of divinity) is “rent in twain.

Ngoài ra, những người cung hai và bốn được thống nhất bởi năng lực chịu đựng của họ. Tất cả nhân loại (thuộc về giới tự nhiên thứ tư) đều chịu khổ đau, nhưng đau khổ lại là một phương thức đặc biệt không thể tránh được trong việc phát triển cho những người chịu ảnh hưởng mạnh của cung 2 và cung 4. Có lẽ năng lực chịu khổ đau này có liên quan đến trách nhiệm trung gian mà người cung hai và cung 4 thường phải gánh vác; Nằm ở các vị trí quan trọng và nút giao cắt, họ có thể dễ dàng bị giằng kéo theo hai hướng và chịu đóng đinh trên “thập giá của cuộc sống.” Sự hiểu biết về khổ đau liên quan đến sự hiểu biết về phân chia và xé nát. Đau khổ là một tiến trình của xé nát, và một cách đặc biệt, sự khổ đau tột đỉnh của con người được kinh nghiệm trong lần điểm đạo thứ tư khi thể nguyên nhân (thể luân hồi hiện thân của trạng thái thứ hai của thiêng liêng) bị “xé làm hai“.

 

General Contrasts Between Ray 2 and Ray 5

Sự tương phản chung giữa Cung 2 và Cung 5

Ray2                                                  vs.

Cung2                                                   so với  

Ray5

Cung5

1.      the priest

Linh mục/vị tư tế

1. the scientist

nhà khoa học

2.      the lover (2A)

chủ thể bác ái (2A)

2. the thinker

chủ thể tư tưởng

3.      the way of the heart

cách thức của trái tim

3. the way of the head

cách thức của đầu óc

4.      “soft-hearted” [especially (2A)]

“Mềm lòng” [đặc biệt là (2A)]

4. “hard-headed”

“cứng đầu”

5.      love of wisdom [especially (2B)]

tình yêu minh triết [đặc biệt (2B)]

5. love of concrete, factual knowledge

tình yêu hiểu biết cụ thể và thực tế

6.      merciful

nhân hậu

6. justice (often without mercy)

công lý (thường không có lòng thương xót)

7.      spiritually abstract; attention is focused upon the Observer

trừu tượng về mặt tinh thần; sự chú ý được tập trung vào Người Quan sát

7. spiritually concrete; attention is concretely focused upon the phenomena of the interior worlds

cụ thể về mặt tinh thần; sự chú ý được tập trung một cách cụ thể vào các hiện tượng của thế giới nội tâm

8.      religious orientation

định hướng tôn giáo

8. scientific orientation [especially (5A)]

định hướng khoa học [đặc biệt là (5A)]

9.      preoccupation with the understanding of consciousness

mối bận tâm với sự hiểu biết về tâm thức

9. focus upon understanding the practical relationship between matter and energy (i.e., how to work with “material energy”)

tập trung vào việc hiểu mối quan hệ thực tế giữa vật chất và năng lượng (tức là, làm thế nào để làm việc với “năng lượng vật chất”)

10.   concentration upon nonmaterial states

tập trung vào trạng thái phi vật chất

10. concentration upon matter

tập trung vào vật chất

11.   love of pure truth (2B)

tình yêu chân lý thuần tuý (2B)  

11. love of applied truth

tình yêu chân lý được áp dụng

12.   deeply subjective orientation

định hướng chủ quan sâu sắc

12. pronouncedly objective orientation

định hướng khách quan rõ rệt

13.   mechanical aptitudes rare

hiếm có năng khiếu về máy móc

13. good mechanical aptitude [especially (5B)]

năng khiếu tốt về máy móc [đặc biệt là (5B)]

14.   love of meaning (2B)

yêu thích ý nghĩa (2B)

14. love of facts

yêu thích sự kiện/thực tế

15.   focus upon mathematics as the revealer of meaning

tập trung vào toán học như là người tiết lộ ý nghĩa

15. focus upon mathematics as a tool for calculating the solution to practical problems

tập trung vào toán học như một công cụ để tính toán lời giải cho các vấn đề thực tế

16.   magnetic

từ tính

16. nonmagnetic

không từ tính

17.   warmth (2A)

ấm áp (2A)

17. coolness

lãnh đạm

18.   emotional sensitivity

nhạy cảm

18. emotional unresponsiveness

không phản ứng với cảm xúc

19.   attachment [especially (2A)]

dính mắc [đặc biệt là (2A)]

19. detachment

tách rời

20.   intimacy with people

thân mật với mọi người

20. detached analysis of people

phân tích tách rời về con người

21.   love of people

yêu thích con người

21. love of “things”

yêu thích “sự vật”

22.   seeing the best in everyone

nhìn thấy điều tốt nhất ở mọi người

22. commonsensical, pragmatic assessment

đánh giá thông thường, thực dụng

23.   personable

có tình

23. impersonal

vô tình

24.   needs frequent association with others  

nhu cầu kết hợp thường xuyên với những người khác

24. more independent

độc lập hơn

25.   needs more personal “fiber”  

nhu cầu “liên kết” riêng tư hơn

25. uprightness

tính tình bộc trực

26.   teaches through evocation  

dạy thông qua khơi gợi

26. teaches through impartialness of facts

dạy thông qua tính không thiên vị của các sự kiện

27.   synthetic

tổng hợp

27. analytical

phân tích

28.   inclusive interests  

quan tâm một cách bao gồm

28. highly focused interests  

quan tâm một cách tập trung cao độ

29.  interdisciplinary  

đa ngành học thuật

29. ‘uni-disciplinary’

‘đơn ngành học thuật’

30.  broadly tolerant   

bao dung rộng rãi

30. critical; extremely discriminating 

phê phán; cực kỳ phân biệt

31.  fusing

Hoà nhập

31. separating

tách biệt

32.  unifying

thống nhất

32. distinguishing

phân biệt

33.  dissolving boundaries

xóa bỏ ranh giới

33. discerning boundaries

phân biệt ranh giới

34.  comprehensiveness (2B)

tính toàn diện (2B)

34. specialization

chuyên môn hóa

35.  broad understanding

hiểu biết rộng

35. particularization

cụ thể hóa

36.  more fluidic

uyển chuyển hơn

36. more fixed

cố định hơn

37.  a fine grasp of synthetic detail

nắm bắt tốt các chi tiết tổng hợp

37. a fine grasp of focalized detail

nắm bắt tốt các chi tiết cụ thể

38.  intuitive

trực giác

38. analytical, rationalistic

phân tích, duy lý

39.  easily receives intuitive ideas

dễ dàng tiếp nhận những ý tưởng trực giác

39. facility for manipulating concrete thoughts

khéo léo áp dụng những tư tưởng cụ thể

40.  the ray of “intuitive love”

cung của “tình yêu trực giác”

40. the ray of “intelligent love”

cung của “tình yêu thông tuệ”

41.  faith [especially (2A)]

đức tin [đặc biệt là (2A)]

41. skepticism  

hoài nghi

42.  depends upon inner realization 

phụ thuộc vào nhận thức bên trong

42. demands externally verifiable proof

yêu cầu bằng chứng có thể xác minh bên ngoài

43.  reverence [especially (2A)]

tôn kính [đặc biệt là (2A)]

43. frequent irreverence based upon the de-glamorizing power of the rationalizing mind

thường bất kính dựa trên năng lực xua tan ảo cảm của thể trí duy lý

44.  naturally sympathetic

thông cảm tự nhiên

44. frequently thinks that sympathy interferes with the rational faculties

thường nghĩ rằng sự cảm thông can thiệp vào các khía cạnh lý trí

45.  relies upon understanding gathered

dựa trên sự hiểu biết thu thập được

45. relies upon knowledge gathered

dựa trên kiến ​​thức thu thập được

46.  from experience

từ kinh nghiệm

46. from experiment

​​từ thử nghiệm

 

Major Ray 2 and Ray 5 Differences

Sự khác biệt chính giữa Cung 2 và Cung 5

The key differences between ray two and ray five concern the contrast between the paths of love-wisdom and knowledge, as well as the contrast between the means of determining truth preferred by those who follow each path. Those upon the second ray are gifted with abundant intuition. Because of their subjective orientation and sensitivity they can understand the truth without recourse to the processes of proving and verifying through the utilization of the external five senses—processes which are demanded by the “rational,” concrete mind. Those upon the fifth ray require external proof— demonstrable, experimental proof upon the physical plane in order to accept something as true. What many second ray people accept as factual is considered nothing but unsubstantiated fancy by the fifth ray type. And, of course, the fifth ray method of thoroughly examining the form to arrive at that which substantiates the form, is seen as very slow and tedious (and even inadequate and misleading) by the second ray type.

Sự khác biệt chính giữa cung hai và cung năm liên quan đến sự tương phản giữa các đường lối của bác ái-minh triết và kiến ​​thức, cũng như sự tương phản giữa các phương tiện xác định chân lý được những người đi theo mỗi đường lối ưa thích. Những người cung hai có năng khiếu với trực giác dồi dào. Do định hướng chủ quan và sự nhạy cảm của họ, họ có thể hiểu được chân lý mà không cần nhờ đến các quá trình chứng minh và xác minh thông qua việc sử dụng năm giác quan bên ngoài — các quá trình được yêu cầu bởi trí cụ thể “duy lý”. Những người cung năm yêu cầu bằng chứng bên ngoài — bằng chứng thực nghiệm, có thể chứng minh trên cõi vật lý để chấp nhận điều gì đó là đúng. Những gì nhiều người cung hai chấp nhận là thực tế được kiểu người cung năm coi là không có gì khác ngoài sự ưa thích thiếu căn cứ. Và, tất nhiên, phương pháp cung năm kiểm tra kỹ lưỡng hình thức để đi đến kết quả chứng minh cho hình thức, được kiểu người cung hai xem là rất chậm chạp và tẻ nhạt (thậm chí không đầy đủ và gây hiểu nhầm).

The second ray approach is the “way of the heart”; the fifth ray method is the way of the mind, or rather, of a certain aspect of the mind—the exacting concrete mind. Inclusive second ray people, especially those conditioned primarily by the wisdom aspect of the second ray, like to see all the great wealth of detail in synthetic relation. For this kind of [240] perception the Tibetan uses the very apt phrase “meticulous entirety.” Fifth ray people like to perceive with what might be called ‘meticulous particularity.’ The search for the ultimate particle by fifth ray modern science is a living symbol of meticulous ‘particularity.’ Fifth ray people, as a rule, do not especially care if they can achieve a synthetic understanding of all knowledge, so long as they know all there is to know about their speciality. Second ray people, however, demand the synthesis, for theirs is the ray of “detailed unity” and “comprehensive inclusiveness.”

Cách tiếp cận cung hai là “đường lối của trái tim”; phương pháp cung năm là đường lối của cái trí, hay đúng hơn, của một khía cạnh nào đó của cái trí — trí cụ thể chính xác. Những người có cung hai bao gồm, đặc biệt là những người được quy định chủ yếu bởi khía cạnh minh triết của cung hai, thích nhìn thấy tất cả sự giàu có to lớn của chi tiết trong mối quan hệ tổng hợp. Đối với loại nhận thức [240] này, Chân sư Tây Tạng sử dụng cụm từ rất phù hợp là “toàn bộ một cách tỉ mỉ”. Những người cung năm thích nhận thức với cái có thể được gọi là ‘tính cụ thể tỉ mỉ.’ Việc tìm kiếm hạt cuối cùng của khoa học hiện đại thuộc cung năm là một biểu tượng sống động của ‘tính cụ thể ‘ tỉ mỉ. Theo quy luật, những người cung năm không đặc biệt quan tâm đến việc liệu họ có thể đạt được sự hiểu biết tổng hợp về mọi kiến ​​thức hay không, miễn là họ biết tất cả những gì cần biết về chuyên môn của họ. Tuy nhiên, những người cung hai lại yêu cầu sự tổng hợp, vì cung của họ là cung của “sự thống nhất chi tiết” và “tính bao hàm toàn diện”.

There is also the obvious contrast between the energy of love and that of the mind which is so important when comparing the life orientations of those upon these two rays. Second ray people seek to place themselves on intimate terms with all people and all things. They want to understand from the “inside out.” Fifth ray people hold the object of examination at a sufficient distance to remain as objective as possible (even though, as fifth ray science has proven, it is not really possible!). Here we see a demonstration of the attractive magnetism of the second ray and the non-attractive detachment of the fifth ray—a detachment which is maintained so that the acquisition of objective knowledge can be facilitated. Second ray types seek thorough subjective knowledge, which is much closer to wisdom.

Cũng có sự tương phản rõ ràng giữa năng lượng của tình yêu thương và năng lượng của trí tuệ, điều rất quan trọng khi so sánh định hướng cuộc sống của những người dựa trên hai cung này. Những người cung hai luôn tìm cách đặt mình vào những mối quan hệ mật thiết với tất cả mọi người và mọi vật. Họ muốn hiểu từ “trong ra ngoài”. Người cung năm giữ đối tượng kiểm tra ở một khoảng cách đủ để giữ sự khách quan nhất có thể (mặc dù, như khoa học cung năm đã chứng minh, điều đó không thực sự có thể xảy ra!). Ở đây chúng ta thấy một minh chứng về từ tính thu hút của cung hai và sự tách rời không thu hút của cung năm — một sự tách rời được duy trì để có thể tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiếp thu kiến thức khách quan. Kiểu người cung hai tìm kiếm kiến thức chủ quan thấu đáo, gần với minh triết hơn nhiều.

 

Major Ray 2 and Ray 5 Similarities

Sự tương đồng chính giữa Cung 2 và Cung 5

The love of (and capacity for) illumination is one of the key factors unifying the second and the fifth rays. The second ray is the “ray of light bearing influence”; the fifth ray is also called the “light bearer” (The Rays and the Initiations, p. 592) and confers the “power to achieve light on many matters.” (Discipleship in the New Age, Vol. I, p. 437). It is possible that both these rays function through the planet Venus, which, from the vantage point of Earth’s humanity, is the most luminous object in the night sky (with the obvious exception of the Sun and the Moon). Venus, too, is the light bearer (Venus- Lucifer) and the planet of “intelligent love.”

Sự yêu thích (và khả năng) giác ngộ là một trong những yếu tố quan trọng hợp nhất cung hai và cung năm. Cung hai là “cung của ánh sáng mang lại ảnh hưởng”; cung năm còn được gọi là “đấng mang ánh sáng” (Cung và Điểm đạo, trang 592) và ban cho “sức mạnh để đạt được ánh sáng về nhiều vấn đề.” (Đường đạo trong kỷ nguyên mới, tập I, trang 437). Có thể cả hai cung này đều hoạt động xuyên qua Sao Kim, là vật thể phát sáng nhất trên bầu trời đêm (ngoại trừ Mặt trời và Mặt trăng), từ vị trí của con người trên Trái đất. Sao Kim cũng vậy, là người mang ánh sáng (Lucifer-Sao Kim) và là hành tinh của “tình thương thông tuệ”.

As might be expected, those upon the fifth ray are frequently involved in modern education with its light bearing, informing function. The fifth ray (as presently utilized by humanity) conveys light upon specialized subjects. The second (or “teaching ray”) helps each individual draw forth the light of the soul and express it. Even when considering the nature of the soul and its “location” upon the cosmic physical plane, the second and fifth rays are seen to be related, because the soul, which embodies the second aspect of divinity, is found upon the higher three subplanes of the fifth plane (i.e., the mental plane). It was also the action of the fifth ray which was instrumental in transforming the human being into a potential member of the fifth kingdom of nature, the kingdom of souls—a kingdom expressive of the second divine aspect, love.

Như có thể được mong đợi, những người nằm trên cung năm thường tham gia vào nền giáo dục hiện đại với chức năng thông tin và mang ánh sáng của nó. Cung năm (hiện đang được nhân loại sử dụng) truyền ánh sáng đến các đối tượng chuyên biệt. Cung hai (hay “cung giảng dạy”) giúp mỗi cá nhân thu hút ánh sáng linh hồn ra và thể hiện nó. Ngay cả khi xem xét bản chất của linh hồn và “vị trí” của nó trên cõi hồng trần vũ trụ, cung hai và cung năm được xem là có liên quan với nhau, bởi vì linh hồn, hiện thân của trạng thái thiêng liêng thứ hai, được tìm thấy trên ba cõi phụ cao hơn của cõi thứ năm (tức cõi trí). Đó cũng là hành động của cung năm, công cụ biến con người thành một thành viên tiềm năng của giới thứ năm trong tự nhiên, giới linh hồn — giới thể hiện trạng thái thiêng liêng thứ hai, tình yêu thương.

Interestingly, it is the fifth ray which will be of great importance in the development of the new science of esoteric psychology—the science of the soul. Thus the cultivation of the fifth ray will reveal the nature and potentials of the second aspect of divinity—the [241] consciousness aspect. This coming revelation was prefigured in ancient times by the important position of both the fifth and second rays in the discipline of Raja Yoga—“the Kingly Science of the Soul,” the origin of which occurred in the beginning of the fifth or Aryan race. Raja Yoga is a particularly second ray discipline designed to make the “light of the soul” a living reality in the life of the meditator, but many of its methodologies for achieving mental illumination are decidedly qualified by the fifth ray. [242]

Điều thú vị là, cung năm sẽ có tầm quan trọng lớn lao trong sự phát triển của khoa học mới về tâm lý học nội môn — khoa học về linh hồn. Do đó, việc nuôi dưỡng cung năm sẽ tiết lộ bản chất và tiềm năng của trạng thái thiêng liêng thứ hai — trạng thái [241] tâm thức. Sự tiết lộ sắp tới này đã được định hình trước vào thời cổ đại bởi vị trí quan trọng của cả cung năm và cung hai trong sự rèn luyện Raja Yoga — “Vua của Khoa học về linh hồn”, khởi nguồn của nó là vào đầu căn chủng thứ năm hoặc Aryan. Raja Yoga là sự rèn luyện cung hai đặc biệt được thiết kế để biến “ánh sáng của linh hồn” trở thành hiện thực sống động trong cuộc sống của người hành thiền, nhưng nhiều phương pháp của nó để đạt được sự soi sáng trí tuệ được quyết định bởi cung năm. [ 242]

 

General Contrasts Between Ray 2 and Ray 6

Sự tương phản chung giữa cung 2 và cung 6

Ray 2                                           vs.

Cung 2                                      so với

Ray 6

Cung 6

1. Teacher

Huấn sư

1. The preacher

Người thuyết giáo

2. Love (2a)

Bác ái (2A)

2. Devotion

Lòng sùng tín

3. Heart

Luân xa tim

3. Solar plexus

Luân xa tùng thái dương

4. Attracting

Lôi cuốn

4. Following

Theo sau

5. Assumes responsibility for one’s own guidance

Tự nhận trách nhiệm hướng dẫn ai đó

5. Seeks to be guided [especially (6a)]

Tìm kiếm sự hướng dẫn (đặc biệt 6A)

6. Unpossessive love [especially (2a)]

Tình thương vị tha/không chiếm hữu (đặc biệt 2A)

6. Possessive love

Tình thương ích kỷ/chiếm hữu

7. Unconditional love (2a)

Tình thương vô điều kiện

7. Selective love

Tình thương có chọn loc

8. Love expressed here and now, in all circumstances

Tình thương được thể hiện ở đây và bây giờ, trong mọi tình huống

8. Love of the distant ideal

Tình thương của lý tưởng xa cách

9. Living in love (2a)

Sống trong tình thương (2A)

9. Longing to live in love [especially (6a)]

Khao khát sống trong tình yêu thương (đặc biệt 6A)

10. Love found at one’s center (2a)

Tình thương được tìm tấy tại trung tâm của chính mình

10. Seeking the center of love in others

Tìm kiếm trung tâm của tình thương nơi người khác

11. Finding centeredness

Tìm kiếm tâm điểm

11. Yearning towards or rushing towards the periphery

Ao ước hay hướng ra ngoại biên

12. Wisdom based upon experience

Minh triết dựa trên kinh nghiệm

12. Idealism based upon belief and conviction

Chủ nghĩa lý tưởng dựa trên niềm tin và sức thuyết phục

13. Wise and proportionate action based upon loving understanding

Hành động sáng suốt và hợp lý dựa trên hiểu biết tình thương

13. Overdoing, based upon zeal and incomplete understanding

Làm quá mức dựa trên nhiệt tâm thái quá và hiểu biết chưa hoàn thiện

14. Radiation

Phát xạ

14. Fiery aspiration (6b)

Nguyện vọng rực lửa (cháy bỏng)

15. Magnetic [especially (2a)]

Có tính thu hút

15. Often intrusive [especially (6b)]

Thường có tính áp đặt

16. Wise detachment from form

Buông xả hình tướng một cách sáng suốt

16. Violent rejection of form [espe­cially (6b)]

Phản đối mạnh mẽ hình tướng

17. Breadth

Rộng khắp

17. Narrowness

Hạn hẹp

18. Comprehensive study (2b)

Nghiên cứu tổng thể

18. Exclusively focused study

Nghiên cứu tập trung chuyên sâu

19. Ecumenism

Chủ nghĩa Tôn giáo toàn cầu

19. Sectarianism

Chủ nghĩa bè phái

20. Inclusiveness

Bao gồm

20. Partiality

Bộ phận

21. Encompassment

Bao quanh

21. One-pointedness

Nhất tâm

22. Comprehensive vision

Tầm nhìn tổng quát

22. Single-minded vision

Tầm nhìn tập trung

23. Gentleness

Nhẹ nhàng

23. Violence (6b)

Dữ dội (6b)

24. Peacefulness

An bình

24. Militarism (6b)

Bạo động (6b)

25. Internationalism

Chủ nghĩa quốc tế

25. Nationalism

Chủ nghĩa dân tộc

26. Humanism

Chủ nghĩa nhân văn

26. Idealism

Chủ nghĩa lý tưởng

27. Gentle adherence

Gắn kết nhẹ nhàng

27. Fervent adherence [especially (6b)]

Gắn kết dữ dội (đặc biệt 6b)

28. Dispassion [especially (2b)]

Sự bình thản (đặc biệt 2b)

28. Passion

Sự say mê

29. Calm emotions

Cảm xúc bình lặng

29. Emotionalism

Cảm xúc dâng trào

30. Tranquillity                 

Thanh bình

30. Ardor (6b)                           

Sôi sục

31. Warming (2a)

Ấm áp (2a)

31. Arousing

Khuấy động

32. Faith through pure reason

Niềm tin chỉ qua lý trí thuần khiết

32. Faith through the need to believe

Niềm tin thông qua sự cần thiết phải tin tưởng

33. Serenity

Trầm tĩnh

33. Intensity [especially (6b)]

Mãnh liệt (đặc biệt 6b)

34. Patience

Kiên nhẫn

34. Ardent eagerness (6b)

Hăm hở nồng cháy

35. Steady pursuit

Theo đuổi kiên định

35. Passionate pursuit

Theo đuổi nồng nhiệt

36. Wise slowness

Chậm rãi một cách khôn ngoan

36. Speed, rushing forward (6b)

Vội vã nhanh chóng tiến lên (6b)

37. Orientation to meditation

Có xu hướng tham thiền

37. Orientation to prayer

Có xu hướng cầu nguyện

38. Intuitive knowledge

Hiểu biết bằng trực giác

38. Faith

Đức tin

39. Enlightened persuasion

Thuyết phục sáng tỏ

39. Exhortation

Hô hào cổ vũ

40. Faithful attention to the teacher

Chú tâm chân thành tới người dẫn dắt

40. Allegiance to the teacher

Trung thành với người dẫn dắt

41. Teaching those attracted

Giáo huấn những người bị thu hút đến

41. Proselytism

Quy nhập mọi người

42. Realistic appraisal

Đánh giá dựa trên thực tế

42. Idealistic appraisal

Đánh giá dựa trên lý tưởng

43. Wise and loving acceptance of people’s limitations

Chấp nhận khôn ngoan với đầy tình thương hạn chế của người khác

43. Indignant rejection of people’s limitations

Bác bỏ hạn chế của người khác một cách căm phẫn

44. Reluctance to push oneself

Ngại phải thúc đẩy chính mình

44. Eagerness to push oneself [especially (6b)]

Hăm hở thúc đẩy chính mình (đặc biệt 6b)

45. Wise self-discipline

Tự kỷ luật một cách khôn ngoan

45. Iron self-discipline [especially (6b)]

Tự kỷ luật một cách sắt đá (đặc biệt 6b)

46. Wisely paced

Nhịp nhàng một cách khôn ngoan

46. Unrelenting

Cường độ mạnh liên tục

47. Moderation

Có tiết chế

47. Fanaticism

Cuồng tín

 

Major Ray 2 and Ray 6 Differences

Sự khác biệt chính giữa cung 2 và cung 6

The major difference between rays two and six (as they manifest in human behavior) relates to the quality of love they induce. Love as usually expressed by the inclusive second ray type is broad, synthetic, radiant and releasing; as usually expressed by those upon the sixth ray, love is narrowly focused, filled with devotion and binding. Those familiar with the contrasting psychological effects of an open heart center (a center qualified primarily by the second ray) and an open solar-plexus (qualified primarily by the sixth ray), have an illuminating example of the distinct ways in which these two rays affect human nature.

Sự khác biệt chính yếu giữa cung hai và cung sáu (như chúng thể hiện trong hành vi của con người) liên quan đến tính chất của tình yêu thương mà chúng tạo ra. Người cung hai thường biểu lộ tình thương rất rộng lớn, tổng hợp, chói rạng và phóng khoáng; thường người cung sáu thể hiện tình thương tập trung hạn hẹp, đầy lòng sùng tín và ràng buộc. Điều này tương tự với các hiệu ứng tâm lý trái ngược nhau của luân xa tim rộng mở (một luân xa với đầy đủ tính chất của cung hai) và luân xa tùng thái dương (đầy đủ tính chất của cung sáu), một ví dụ mô tả rõ về cách thức rất khác biệt mà hai cung ảnh hưởng đến bản chất con người.

The contrast between rays two and six manifests also as a difference in the breadth and degree of attachment. Ideally, the second ray person loves all, with “detached-attachment.” Second ray people pour forth love broadly and disinterestedly, whether or not they receive love in return. Sixth ray love is very specific and very attached. It is really more devotion than love, and it exalts the object of devotion—for the most part, unrealistically. The more perceptive second ray lover sees the object of love for what it is, realistically, and yet, continues to love.

Tương phản giữa cung hai và cung sáu còn thể hiện ở sự khác nhau về chiều rộng và mức độ bám chấp. Một cách lý tưởng, người cung hai yêu thương tất cả mọi người, vô điều kiện. Những người cung hai trải rộng tình thương vô điều kiện, dù họ có nhận lại được tình thương hay không. Tình yêu thương cung sáu rất cụ thể và rất bám chấp. Đó thực sự là sự sùng bái nhiều hơn là tình yêu, và phần lớn họ đề cao một cách phi lý đối tượng được tôn sùng. Người cung 2 mẫn cảm hơn, họ nhìn đối tượng được yêu thương như thực tế nó là, nhưng vẫn yêu thương.

There is also a considerable difference in intensity between those upon the second and sixth rays—especially the (6B), or zealous, aspirational type of sixth ray person. Second ray people are pervaded by calm and gentleness; they do not use force. The zealous type of sixth ray person is fiery, forceful and often destructive, living at an abnormal point of tension.

Cũng có sự khác biệt đáng kể về cường độ giữa người cung hai và cung sáu – đặc biệt là (6B), tuýp người cung 6 đầy khát vọng và nhiệt huyết. Người cung hai tràn ngập sự tĩnh lặng và dịu dàng; Họ không ép buộc điều gì. Người cung sáu bốc lửa, mạnh mẽ, và thường là tàn phá và sống căng thẳng bất thường.

The contrast between intuitive vision and faith is also an important means of distinguishing those upon these rays. Indeed, both rays have faith, and both have vision; but those upon the second ray are likely to see very clearly due to their intuitive development. Not only do they see, but they see the whole and the relationship of all the parts. Those upon the sixth ray do not have such clarity of vision; they are inclined to substitute ardent faith and belief for actual sight. They feel their way towards the vision, and even when the vision comes, it is likely to be symbolic rather than actual. Second ray people emphasize expansion in all things, and particularly, the expansion of consciousness. The expanded consciousness has “straight knowledge.” It sees and knows with intuitive conviction, beyond any doubt. The unexpanded consciousness may yearn to see, may try to see, but must rest content with such striving until expansion and vision occur.

Sự tương phản giữa tầm nhìn trực giác và đức tin cũng là những yếu tố quan trọng để phân biệt những người thuộc hai cung này. Thật vậy, cả hai cung đều có đức tin, và cả hai đều có tầm nhìn; Nhưng những người cung hai có thể nhìn thấy rất rõ ràng do sự phát triển trực giác của họ. Không chỉ nhìn thấy, mà họ còn nhìn thấy tổng thểcùng các mối quan hệ của tất cả các bộ phận. Những người cung sáu không có tầm nhìn rõ ràng như vậy; Họ có xu hướng dựa vào đức tin hay niềm tin thay vì cái nhìn thực tế. Họ cảm thấy con đường của họ dẫn đến với viễn cảnh, và ngay cả khi viễn cảnh đó trở thành hiện thực, nó mang tính biểu tượng hơn là thực tế. Người cung hai chú trọng tới sự mở rộng mọi thứ, và đặc biệt là sự mở rộng của tâm thức. Tâm thức mở rộng mang lại “kiến thức trực tiếp”. Họ có thể nhìn thấy và hiểu rõ bằng sự xác quyết trực giác, vượt qua mọi nghi ngờ. Tâm thức bị bó hẹp thì khao khát nhìn thấy, cố gắng nhìn thấy, và chỉ dừng lại cho tới khi sự mở rộng và tầm nhìn hiển lộ.

The sixth ray individual, as is well-known, is much subject to glamor, and glamor obscures vision. This raises another important point. Those upon the second ray are quickly moving towards the ability to transcend emotionalism, and with it, the obscurity of glamor (which, technically considered, is distinct from illusion and maya). Those upon the sixth ray are still much given to emotionalism, and hence, they do not see so clearly. Ray two people can be dispassionate with relative ease; not so sixth ray people.

Như thường được biết rõ, những người cung sáu dễ bị ảo cảm, và ảo cảm che khuất tầm nhìn. Điều này dẫn đến một điểm quan trọng. Những người cung hai nhanh chóng hướng tới khả năng vượt lên trên cảm xúc, và cùng với nó là sự che khuất của ảo cảm (mà, xét một cách kỹ thuật, khác với ảo tưởng và ảo ảnh). Những người cung sáu quá giàu cảm xúc, và do đó, họ không nhìn thấy được rõ ràng. Người cung hai không khó để giảm bớt nhiệt huyết; còn người cung 6 không làm được vậy.

Both rays are educative, but those upon the second ray are the true teachers. Sixth ray teachers are, more often than not,preachers. They seek to impose a point of view and arouse the excitement and motivation of their students, as much by their own enthusiasm and emotional tone as by the educational material they impart. Second ray teachers speak more to the mind and heart in unison. Rather than impose, arouse and stir, they evoke. Sixth ray teachers often believe theyalready know the right answers. Second ray teachers draw forth a diversity of responses which are “right” for the student, rather than right in any absolute sense.

Cả hai đều là cung giáo dục, nhưng những người cung hai là những người thầy thực sự. Người cung 6 lại thường là những nhà thuyết pháp. Bằng sự nhiệt tình và cảm xúc của mình, họ tìm cách áp đặt quan điểm và kích thích sự hưng phấn và động lực của người nghe cũng nhiều như các tài liệu giáo dục mà họ phổ biến. Những người thầy cung hai trình bày một vấn đề bằng cả tâm trí và trái tim. Thay vì áp đặt, khơi hoạt và khuấy động người nghe, họ khêu gợi. Người thuyết pháp cung sáu thường tin rằng họ đã biết câu trả lời đúng. Người thầy cung hai thay vì đưa ra một chuẩn mực theo ý nghĩa tuyệt đối, họ gợi ra vô số đáp án “đúng” cho người nghe.

 

Major Ray 2 and Ray 6 Similarities

Sự tương đồng chính giữa cung 2 và cung 6

Both of these rays are upon the love line of energy. In fact, they are the quintessential love rays. The universal law associated with the second ray is the Law of Attraction; the systemic law associated with the sixth ray is the Law of Love. Souls upon the sixth ray resolve, eventually, onto the second ray. Idealism and devotion become broad, inclusive, radiant love. Both rays work primarily through attachment and the use of the attractive energy.

Cả hai loại cung này đều thuộc dòng năng lượng bác ái. Trên thực tế, chúng là những cung tình yêu tinh hoa. Luật phổ quát gắn liền với cung hai là Định Luật Hấp Dẫn; Hệ thống luật gắn với cung sáu là Định Luật Bác Ái. Các linh hồn thuộc cung sáu, cuối cùng cũng chuyển thể thành cung hai. Chủ nghĩa lý tưởng và lòng sùng tín trở thành tình yêu rạng rỡ, bao trùm và rộng khắp. Cả hai cung đều hoạt động chủ yếu qua sự gắn kết và sử dụng năng lượng hấp dẫn.

Both rays, as previously stated, are teaching rays; they carry and impart the light. The ray two Word of Power is, “I see the greatest Light.” The ray six Word of Power is, “The highest Light controls.” The style of imparting the light is very different (one gentle, and one more forceful [6B]), but both types of individuals believe they have a mission to teach.

Cả hai cung, như đã nói ở trên, đều là những cung giáo dục; chúng chứa đựng và truyền ánh sáng. Quyền lực từ của cung 2 là “Tôi nhìn thấy ánh sáng vĩ đại nhất” còn của cung 6 là “Ánh sáng cao cả nhất kiểm soát”. Phong cách truyền đạt ánh sáng rất khác biệt (một cung nhẹ nhàng và cung kia mạnh mẽ hơn [6B ]), nhưng cả hai loại người thuộc các cung này đều tin rằng họ có một sứ mệnh phải truyền đạt.

One type upon the sixth ray, type (6A), is inclined to be gentle, kind and receptive, as is type (2A). The reason for this similarity is, probably, that the planet Neptune is an active distributor of both the second and the sixth rays. Both types (2A) and (6A) are very sensitive, intuitive, receptive, and are inclined to seek to save those who come under their care. The devotional, gentle type of sixth ray person, however, will generally have less wisdom and clarity of sight than the person on the love aspect of the second ray. Also, the breadth of love extended will be much narrower with (6A) than with (2A).

Một nhánh thuộc cung sáu, nhánh (6A), có xu hướng nhẹ nhàng, tử tế và dễ tiếp thu, giống như nhánh (2A). Lý do cho sự giống nhau này có lẽ là do Hải Vương Tinh truyền dẫn năng lượng cho cả cung hai và cung sáu. Cả hai loại (2A) và (6A) đều rất nhạy cảm, cảm nhận trực giác cao, có óc tiếp thu và có khuynh hướng tìm cách cứu vớt những người dưới sự chăm sóc của họ. Tuy nhiên, tuýp người cung sáu hòa nhã và sùng đạo thuộc cung này nhìn chung vẫn kém Minh triết và tầm nhìn ít rõ ràng hơn so với nhánh Bác ái của cung hai. Ngoài ra, so với 2A, người cung 6A hạn hẹp hơn về độ trải rộng tình thương.

Both rays are endowed with great faith, loyalty and endurance until the end. The power of love and attraction bestows on them the ability to “hang on,” however long it takes to complete a task—especially a task of redemption. Both, in fact, are rays of redemption and salvation, but the second ray type is quieter about it, and those upon the sixth ray more dramatic and forceful.

Cả hai cung đều có đức tin sâu sắc, lòng trung thành tuyệt đối và bền bỉ đến cùng. Sức mạnh của tình thương và sức lôi cuốn ban cho họ khả năng “trụ vững”, cho dù mất bao thời gian để hoàn thành một nhiệm vụ—đặc biệt là một công việc cứu chuộc. Trên thực tế, cả hai đều là những cung cứu chuộc và cứu rỗi, nhưng người cung hai thầm lặng hơn, và những người cung sáu mạnh mẽ và cuồng nhiệt hơn.

Of course, it must be said that both rays are intimately associated with the religious impulse in humanity. The Department of Religion within Hierarchy has a great number of those upon both the second and the sixth rays—and probably, many have both these rays in their makeup. But second ray people are ecumenical, honoring all religious approaches, whereas sixth ray people are much more exclusive, narrow, and even fanatical. Those on both rays follow the vision until the goal is reached. That goal is often “heaven”—in whatever way that word is understood. For those upon the sixth ray, heaven is likely to be “elsewhere,” whereas second ray people realize that heaven can be “here and now” and is a function of the refinement of consciousness.

Tất nhiên, phải nói rằng cả hai cung đều gắn liền mật thiết với sự thúc đẩy tôn giáo trong nhân loại. Có một số lượng lớn những thành viên của Phân Ngành Tôn giáo trong Thánh Đoàn thuộc cung hai và cung sáu—và có lẽ, nhiều người có cả hai cung này trong cấu trúc của họ. Những người cung hai hướng tới toàn thể, tôn trọng tất cả các cách tiếp cận tôn giáo, trong khi những người cung sáu chuyên biệt hơn, bó hẹp hơn và thậm chí là cuồng tín. Những người thuộc cả hai cung này thẳng hướng tới tầm nhìn cho đến khi đạt được mục tiêu. Mục tiêu đó thường là “thiên đường” – cho dù từ đó được hiểu theo bất cứ cách nào. Đối với những người cung sáu, thiên đường có thể là “đâu đó”, trong khi người cung hai nhận ra rằng thiên đường có thể là “ở đây và bây giờ” và là một chức năng của việc thuần khiết tâm thức.

 

General Contrasts Between Ray 2 and Ray 7

Sự tương phản chung giữa Cung 2 và Cung 7

            Ray 2                                      vs.

            Cung 2                                    so với

            Ray 7

            Cung 7

1.      the guru

đạo sư

1. the priest (7A) and (7C)

linh mục/ vị tư tế (7A) và (7C)

2.      the humanist

người theo chủ nghĩa nhân văn

2. the bureaucrat [especially (7A) and to some extent (7C)]

công chức [đặc biệt (7A) và ở một mức độ nào đó (7C)]

3.      the “magic” of love (2A)

“phép màu” của tình thương (2A)

3. the magic of ritual [especially (7C)]

phép màu của nghi lễ [đặc biệt (7C)]

4.      love-wisdom

bác ái – minh triết

4. will in action

ý chí trong hành động

5.      orientation towards consciousness

định hướng hướng về tâm thức

5. unification of spirit and matter

sự hợp nhất của tinh thần và vật chất

6.      deep subjectivity

tính chủ quan sâu sắc

6. perfected objectivity

tính khách quan hoàn hảo

7.      the essence of quality

cốt lõi của phẩm tính

7. quality in expression

phẩm tính trong biểu hiện

8.      the broad subjective pattern

kiểu mẫu chủ quan mở rộng

8. the specific, externalized design

thiết kế bên ngoài, cụ thể

9.      urge to love (2A)

sự thôi thúc thương yêu (2A)

 

9. urge to create form [especially (7B)]

sự thôi thúc để sáng tạo ra hình tướng [đặc biệt (7B)]

10.   intuitively seeing the vision

thấy tầm nhìn bằng trực giác

10. skillfully actualizing the vision

hiện thực hóa tầm nhìn bằng kĩ năng

11.   heart of the matter

trái tim của vật chất

11. appearance of the matter

sắc tướng của vật chất

12.   unification through love

sự hợp nhất thông qua tình thương

12. unification through coherent form

sự hợp nhất thông qua hình tướng gắn kết

13.   love for the subjective life within all forms

tình thương đối với đời sống chủ quan trong tất cả các hình tướng

13. love of specific forms

tình thương trong những hình tướng cụ thể

14.   utilization of the “Word”

việc sử dụng “Linh từ”

14. utilization of many magical words [especially (7C)]

việc sử dụng nhiều từ huyền diệu [đặc biệt (7C)]

15.   growth of consciousness

sự phát triển của tâm thức

15. magical transformation of the substance composing the form (7B) and (7C)

sự biến đổi kỳ diệu của chất liệu cấu thành nên hình dạng (7B) và (7C)

16.   sensitivity to intangibles

nhạy cảm với lĩnh vực vô hình

16. focus upon tangibles

tập trung vào những lĩnh vực hữu hình

17.   permissive [especially (2A)]

thoải mái [đặc biệt (2A)]

17. disciplining [especially (7A), but including (7B) and (7C)]

kỷ luật [đặc biệt (7A), nhưng bao gồm (7B) và (7C)]

18.   allowing activities to unfold as they will

cho phép các hoạt động diễn ra theo ý muốn

18. ritualizing of activities

nghi thức hóa các hoạt động

19.   facilitating loving group interaction (2A)

tạo điều kiện cho tương tác nhóm về mặt tình thương (2A)

19. facilitating group organization

tạo điều kiện cho tổ chức nhóm

20.   cohesion through magnetism

sự gắn kết thông qua từ tính

20. cohesion through exact arrangement

sự gắn kết thông qua sự sắp xếp chính xác

21.   the creation of organism through wise and loving of attraction

việc tạo ra cơ quan thông qua sự khôn ngoan và yêu thích sự hấp dẫn

21. the creation of organization through the ability to structure

việc tạo ra tổ chức thông qua khả năng cấu trúc

22.   the unstructured approach [more (2A) than (2B)]

cách tiếp cận phi cấu trúc [nhiều ở (2A) hơn (2B)]

22. the highly structured approach [especially (7A) but not excluding (7B) and (7C)]

cách tiếp cận có cấu trúc cao [đặc biệt (7A) nhưng không loại trừ (7B) và (7C)]

23.   informality

không theo hình thức

23. formality

theo hình thức

24.   subject to accumulations

tùy thuộc vào sự tích lũy

24. spare, neat and orderly
dự phòng, gọn gàng và có trật tự

25.   cluttered; the “pileup”

lộn xộn; “chất đống”

25. uncluttered; perfectly arranged

gọn gàng; sắp xếp hoàn hảo

26.   inviting uniqueness

mời gọi sự độc đáo

26. seeking standardization (7A)

tìm kiếm tiêu chuẩn hóa (7A)

27.   naturalness; unassuming

sự tự nhiên, khiêm tốn

27. finesse; sophistication

sự khéo léo, tinh vi

28.   casual

tuỳ tiện

28. official [especially (7A) and not excluding (7C)]

theo nghi thức [đặc biệt (7A) và không loại trừ (7C)]

29.   loose

lỏng lẻo

29. tight (7A)

chặt chẽ (7A)

30.   cultivates intimate human relations [especially (2A)]

nuôi dưỡng mối quan hệ mật thiết giữa con người với nhau [đặc biệt (2A)]

30. cultivates appropriate human relations [especially (7A) and (7C)]

nuôi dưỡng các mối quan hệ phù hợp giữa con người [đặc biệt (7A) và (7C)]

31.   love in relationship

tình thương trong mối quan hệ

31. structure in relationship

cấu trúc trong mối quan hệ

32.   natural kindness

sự tử tế tự nhiên

32. courtesy [especially (7A) and (7C)

sự lịch sự/ nhã nhặn [đặc biệt (7A) và (7C)]

33.   easy expression of feeling

dễ dàng thể hiện cảm giác

33. etiquette [(7A) and (7C)]

xã giao [(7A) và (7C)]

34.   natural humility

khiêm tốn tự nhiên

34. natural dignity; aristocratic tendencies

phẩm giá tự nhiên, khuynh hướng quý tộc

35.   interaction according to sensitivity and feeling

tương tác theo sự nhạy cảm và cảm giác

35. interaction according to protocol [(7A) and (7C)]

tương tác theo giao thức/ nghi thức [(7A) và (7C)]

36.   focused upon human concerns

tập trung vào các mối quan tâm của con người

36. focused more upon organizational concerns

tập trung nhiều hơn vào mối quan tâm của tổ chức

37.   concern with motivation

quan tâm đến động lực

37. concern with execution

quan tâm đến việc thực thi

38.   informal approach to timing

cách tiếp cận không theo giờ giấc

38. concern for exact timing

quan tâm đến thời gian chính xác

39.   recognizes that rules are made for people

thừa nhận rằng các quy tắc được tạo ra cho mọi người

39. believes that people must be subject to the rules

tin rằng mọi người phải tuân thủ theo các quy tắc

40.   psychological orientation

định hướng về mặt tâm lý

40. managerial orientation

định hướng về mặt quản lý

41.   belief in situational ethics [especially (7A) and (7C)]

niềm tin vào tình huống đạo đức [đặc biệt (7A) và (7C)]

41. belief in strict delineation of appropriate ethical behavior

niềm tin vào sự phân định chặt chẽ của các hành vi đạo đức thích hợp

42.   attached to cherished forms

bám chấp với các hình tướng được ấp ủ

42. always ready to reform and restructure (7B)

luôn sẵn sàng cải cách và tái cấu trúc (7B)

 

Major Ray 2 and Ray 7 Differences

Sự khác biệt chính giữa Cung 2 và Cung 7

These two rays have major differences and major connections. A key contrast involves subjectivity and objectivity. Ray two is one of the most subjective rays, and those conditioned by it usually go to the “heart of the matter.” Ray seven is the ray of perfected objectivity, perfected manifestation, and ray seven individuals will be extraordinarily attentive to the form and appearance through which content is expressed. Ray two people are likely to “overlook a lot” if they sense a good heart and good motivation. Ray seven people will look towards appearances as the most reliable evidence of the internal quality of someone or something; nothing will escape their eye. Above all, they seek perfection of the form. The obvious drawback is “mummification”—the preserving and adorning of forms which have lost their inner life. Second ray people will rarely be fooled by appearances; seventh ray people often are.

Hai cung này có những điểm khác biệt chính và những mối liên hệ chính. Một sự tương phản chính liên quan đến tính chủ quan và khách quan. Cung hai là một trong những cung chủ quan nhất, và những người được quy định bởi cung hai thường đi vào “trung tâm của vấn đề”. Cung bảy là cung của tính khách quan hoàn hảo, sự biểu hiện hoàn hảo, và những cá nhân thuộc cung bảy sẽ đặc biệt chú ý đến hình thức và vẻ bề ngoài mà thông qua đó nội dung được thể hiện. Người cung hai có khả năng “quá coi nhẹ” điều này nếu họ cảm thấy một trái tim nhân hậu và động cơ tốt. Người cung bảy sẽ xem vẻ bề ngoài như một bằng chứng đáng tin cậy nhất về phẩm tính bên trong của một người nào đó hoặc một cái gì đó; không có gì sẽ thoát khỏi tầm mắt của họ. Hơn hết, họ tìm kiếm sự hoàn hảo về mặt hình thức. Hạn chế rõ ràng là “việc ướp xác” — việc bảo quản và tô điểm những hình thức vốn đã mất đi đời sống bên trong của họ. Những người thuộc cung hai sẽ hiếm khi bị đánh lừa bởi vẻ bề ngoài; những người thuộc cung bảy thường ngược lại.

Those on the second ray are interested in the quality of human relations, regardless of how those relations are structured, and the social contexts in which they occur. Seventh ray people are usually much more proper. There is a “proper” way to relate to “others,” and there are only certain “others” with whom it is “proper” to relate. When a seventh ray person enters into relationship, the relationship will very likely be governed by the rules of etiquette. Such people are formal, often stiff, and have a hard time “breaking the [248] ice.” The natural warmth of the second ray type [especially type (2A)] melts the ice easily, and doesn’t let formalities stand in the way of social communion.

Những người cung hai quan tâm đến chất lượng của các mối quan hệ giữa con người, bất kể các mối quan hệ đó được cấu trúc như thế nào và bối cảnh xã hội mà chúng xảy ra. Những người thuộc cung bảy thường theo quy tắc hơn nhiều. Có một cách “thích hợp” để liên hệ với “những người khác”, và chỉ có một số “người khác” nhất định là “thích hợp” để liên hệ với. Khi một người thuộc cung bảy bước vào mối quan hệ, mối quan hệ rất có thể sẽ bị chi phối bởi các quy tắc của nghi thức xã giao. Những người như vậy trang trọng, thường cứng nhắc, và gặp khó khăn trong việc “bắt chuyện với người mà họ vừa mới gặp lần đầu tiên.” Sự ấm áp tự nhiên của cung hai [đặc biệt là kiểu (2A)] dễ dàng làm tan băng và không để các thủ tục cản trở sự giao tiếp xã hội.

Both of these rays may have an interest in psychology, but again, second ray people will be much more subjective, dealing with attitudes and psychospiritual states of consciousness. Seventh ray people are inclined to look at the objective outcome of internal states, i.e., the behavior; hence, they frequently become behaviorists, working from the outside in rather than the inside out. They believe that by changing the behavior one changes the attitude. Second ray people seek first to work upon attitude as causal, and believe that with the necessary attitudinal changes behavior will adjust itself almost automatically.

Cả hai cung này đều có thể quan tâm đến tâm lý học, nhưng một lần nữa, những người thuộc cung hai sẽ chủ quan hơn nhiều, đối phó với thái độ và trạng thái tâm lý của tâm thức. Những người thuộc cung bảy có xu hướng xem xét kết quả khách quan của các trạng thái bên trong, tức là hành vi; do đó, họ thường trở thành những người theo chủ nghĩa hành vi, làm việc từ bên ngoài vào trong hơn là từ bên trong ra ngoài. Họ tin rằng bằng cách thay đổi hành vi một người sẽ thay đổi thái độ. Người cung hai, trước tiên tìm cách làm việc dựa trên thái độ là quan hệ nhân quả, và tin rằng với những thay đổi cơ bản cần thiết, hành vi sẽ tự động được điều chỉnh.

There are two schools of thought in the dramatic arts which support one or the other of these positions. One such school, originating in Russia (a seventh ray country), insists that one must go through the proper motions physically in order to evoke the desired emotion. The other school does not concentrate upon outer things and technique, but uses a psychological process to identify with the character impersonated. From that identification the proper, believable, outer action is said to result. It is clear which ray is associated with which method.

Có hai trường phái tư tưởng trong nghệ thuật kịch hỗ trợ cho một trong hai quan điểm này. Một trường phái như vậy, có nguồn gốc ở Nga (quốc gia thuộc cung bảy), khẳng định rằng người ta phải trải qua những chuyển động thích hợp về thể chất để có thể khơi gợi cảm xúc mong muốn. Trường phái khác không tập trung vào những thứ bên ngoài và kỹ thuật, mà sử dụng một quá trình tâm lý để đồng hóa với nhân vật được đóng vai. Từ sự đồng hóa đó, dẫn đến hành động bên ngoài thích hợp và đáng tin cậy. Rõ ràng là mỗi cung sẽ được kết hợp với loại phương pháp thích hợp.

Another important distinction centers around the contrast between the concept of the group and the organization. Generally speaking, second ray people are group people; seventh ray people are organization people. An organization is a formalized, structured group in which all roles are properly defined and all functions delineated. A group has subjective unity but not so much outward definition. It is possible, conversely, to have an organization with great outward efficiency and little or no inner subjective integrity.

Một sự khác biệt quan trọng khác xoay quanh sự tương phản giữa khái niệm nhómtổ chức. Nói chung, những người thuộc cung hai là những người theo nhóm; người thuộc cung bảy là người thuộc tổ chức. Tổ chức là một nhóm được hình thức hóa, có cấu trúc, trong đó tất cả các vai trò đều được xác định một cách hợp lý và tất cả các chức năng được phân định rõ ràng. Một nhóm có sự thống nhất về mặt chủ quan nhưng không có quá nhiều định nghĩa bề ngoài. Ngược lại, có thể có một tổ chức với hiệu quả bên ngoài lớn mà ít hoặc không có tính toàn vẹn chủ quan bên trong.

Seventh ray individuals are far more effective upon the physical plane than those upon the second ray. Second ray people generally don’t make good executives, whereas seventh ray people usually do. Few people can function with the ease, orderliness and effectiveness of the developed seventh ray person. The mind of the second ray person is more focused upon developing, nurturing and evoking the qualities which eventually must be made manifest, rather than upon the outer techniques for manifesting such qualities—a manifestation which usually is intended to occur through organizations.

Các cá nhân thuộc cung bảy có hiệu quả hơn nhiều trên cõi vật lý so với những cá nhân thuộc cung hai. Những người thuộc cung hai thường không trở thành giám đốc điều hành giỏi, trong khi những người thuộc cung bảy thường đảm nhận vai trò này. Rất ít người có thể hoạt động dễ dàng, trật tự và hiệu quả như người thuộc cung bảy phát triển. Cái trí của người cung hai tập trung nhiều hơn vào việc phát triển, nuôi dưỡng và khơi gợi những phẩm tính cuối cùng phải được thể hiện ra, thay vì những kỹ thuật bên ngoài để thể hiện những phẩm tính đó — một biểu lộ thường được dự định xảy ra thông qua các tổ chức.

Also, there is the question of adherence to laws and rules. Second ray people bend the rules for the sake of evoking the best from a person, or in order to temporarily protect the person from demands that cannot be fulfilled. Seventh ray people are sticklers for laws and rules, and people are required to conform. Second ray types may think of this as inhuman, but to those upon the seventh ray, it is just, and disciplining, and necessary for social or organizational integrity. [249]

Ngoài ra, có một câu hỏi về việc tuân thủ luật pháp và các quy tắc. Người thuộc cung hai bẻ cong các quy tắc vì mục đích gợi lên những điều tốt nhất từ một người, hoặc để tạm thời bảo vệ người đó khỏi những yêu cầu không thể thực hiện được. Những người thuộc cung bảy là những người tuân theo luật pháp và quy tắc, và mọi người bắt buộc phải tuân theo. Những người thuộc cung hai có thể coi điều này là vô nhân đạo, nhưng đối với những người cung bảy, nó là công bằng, kỷ luật và cần thiết cho sự toàn vẹn của tổ chức hoặc xã hội. [249]

 

Major Ray 2 and Ray 7 Similarities

Sự tương đồng chính giữa Cung 2 và Cung 7

These two rays are the two primary rays of healing. Those upon ray two heal through love and wisdom. Ray seven individuals heal through an understanding of energy and the ability to wield and circulate it therapeutically, especially in relation to the etheric body. Individuals upon both rays understand how to convey radiant energy. Those upon ray two convey the radiant energy of love, and those upon ray seven convey pranic energy to the appropriate sites.

Hai cung này là hai cung chính của sự chữa lành. Những người cung hai chữa lành nhờ tình thương và sự minh triết. Người cung bảy chữa lành thông qua sự hiểu biết về năng lượng và khả năng sử dụng và lưu thông nó về mặt trị liệu, đặc biệt là liên quan đến thể dĩ thái. Người của cả hai cung đều hiểu cách truyền năng lượng phát xạ. Những người cung hai truyền năng lượng phát xạ của tình thương, và những người cung bảy truyền năng lượng sinh lực (pranic) đến những vị trí thích hợp.

These two rays are also the foremost building rays which may be why they are so closely related to healing, for healing is essentially a process of restoration and making whole. The second ray promotes the aggregation of the needed substance for the building process. The seventh ray organizes and structures the aggregated material so that it can be built into an exact form.

Hai cung này cũng là cung xây dựng quan trọng nhất có thể đó là lý do tại sao chúng có liên quan mật thiết đến việc chữa lành, vì chữa lành về cơ bản là một quá trình phục hồi và tạo thành toàn bộ. Cung hai thúc đẩy sự tổng hợp chất liệu cần thiết cho quá trình xây dựng. Cung bảy tổ chức và cấu trúc vật liệu tổng hợp để nó có thể được xây dựng thành một hình dạng chính xác.

These rays are also rays of pattern. Ray two is called the “Ray of the Divine Pattern” (Esoteric Psychology, Vol. II, p. 394), and its functioning is related to the process of divine geometrizing. The seventh ray is the “ray of accurate arrangement,” and its functioning is related to the process of crystallization which, interestingly, proceeds in a geometrical manner. Again, it can be seen how patterning and geometrizing are related to the healing art, because that which is restored (for instance, in relation to the physical body) must be restored according to pattern—the pattern of the etheric nature. An exact and vital correspondence between the etheric and physical pattern is a prerequisite for health.

Các cung này cũng là các cung của khuôn mẫu. Cung hai được gọi là “Cung của Khuôn mẫu Thiêng liêng” (Tâm lý học nội môn, tập II, trang 394), và chức năng của nó có liên quan đến quá trình hình học hóa thiêng liêng. Cung bảy là “cung sắp xếp chính xác” và hoạt động của nó liên quan đến quá trình kết tinh, điều thú vị là diễn ra theo cách thức hình học. Một lần nữa, có thể thấy cách tạo khuôn mẫu và hình học có liên quan như thế nào đến nghệ thuật chữa lành, bởi vì cái được phục hồi (ví dụ, liên quan đến thể xác) phải được phục hồi theo khuôn mẫu—khuôn mẫu của bản chất dĩ thái (etheric). Sự tương ứng chính xác và quan trọng giữa kiểu mẫu vật lý và dĩ thái là điều kiện tiên quyết cho sức khỏe.

Then too, these rays are both rays of synthesis. Ray two synthesizes through fusing and unifying, subjectively relating everything to everything else so that everything becomes, subtly and essentially, a part of everything else. Ray seven synthesizes on the outer plane, so that everything within an objectified whole becomes related to everything else with functional exactitude—smoothly, rhythmically, harmoniously, efficiently—in short, organically.

Sau đó, cả hai cung này đều là cung tổng hợp. Cung hai tổng hợp thông qua dung hợp và hợp nhất, liên hệ một cách chủ quan mọi thứ với nhau để mọi thứ trở thành một phần của mọi thứ khác, một cách tinh tế và cốt yếu. Cung bảy tổng hợp trên bình diện bên ngoài, để mọi thứ trong một tổng thể được đối tượng hóa trở nên liên quan đến mọi thứ khác với sự chính xác chức năng — trơn tru, nhịp nhàng, hài hòa, hiệu quả — nói ngắn gọn là có tổ chức.

These two rays are also rays of relationship. The kind of relationship promoted by the second ray sense is from “heart to heart,” from essence to essence. The relationship as promoted by the seventh ray is between spirit and matter, between the “highest and the lowest.” Those upon both rays are experts in cohesion. [250]

Hai cung này cũng là các cung của mối quan hệ. Loại mối quan hệ được thúc đẩy bởi ý nghĩa của cung hai là từ “trái tim đến trái tim”, từ cốt lõi đến cốt lõi. Mối quan hệ được thúc đẩy bởi cung bảy là giữa tinh thần và vật chất, giữa “cái cao nhất và cái thấp nhất”. Những người trên cả hai cung là những chuyên gia về sự gắn kết. [250]

Leave Comment