Các Nhà trong Chiêm tinh học Nội môn

Sau đây là phần diễn giải về các nhà trong Chiêm tinh học nội môn do Bà Leoni Hodgson giảng giải. Minh hoạ là lá số chiêm tinh của Angelina Jolie.

*******************************

Các Nhà trong Chiêm tinh học

The astrology houses represent time and space, the tests and opportunities that each new incarnation offers. In a sense, the houses represent how we “plug” into the new incarnation and how we view the different areas of life—represented by the sign on each of the twelve house cusps.

​ The way we perceive life determines whether our experience will be positive or negative. However, it all depends upon who is doing the perceiving—the personality or the soul. Each house can be interpreted from either the personality perspective or the souls.

Các Nhà chiêm tinh đại diện cho thời gian và không gian, các trắc nghiệm và cơ hội mà mỗi kiếp sống mới cung cấp. Theo một nghĩa nào đó, những Nhà đại diện cho cách chúng ta “lao” vào một kiếp sống mới và cách chúng ta xem các khu vực khác nhau của cuộc sống, được biểu thị bằng dấu hiệu trên mỗi mười hai Nhà.

Cách chúng ta nhận thức cuộc sống quyết định liệu trải nghiệm của chúng ta sẽ tích cực hay tiêu cực. Tuy nhiên, tất cả phụ thuộc vào người đang thực hiện nhận thức—phàm ngã hay linh hồn. Mỗi Nhà có thể được giải thích từ quan điểm phàm ngã hoặc linh hồn.

1. Houses when considered from the personality level. This is the self-centred, non-spiritual materially ambitious way of looking at life that asks, “what’s in it for me?”

 • Analyse the sign on the house cusp from the personality perspective.
 • Examine the ordinary planet ruler of that sign—the sign it is in, its aspects and house. If it is well aspected, then generally this means the affairs of the house will flow and be positive at a material level.

1. Các Nhà khi được xem xét từ cấp độ phàm ngã. Đây là cách nhìn vào cuộc sống với đầy tham vọng vật chất, không tinh thần, đòi hỏi “có gì trong đó dành cho tôi?”

 • Phân tích các dấu hiệu trên cửa (cusp) của Nhà từ góc độ phàm ngã.
 • Xem xét chủ tinh bình thường của dấu hiệu đó, nó ở trong dấu hiệu hoàng đạo nào, các góc hợp và Nhà của nó. Nếu nó có các góc hợp tốt, thì nói chung điều này có nghĩa là các vấn đề của Nhà sẽ trôi chảy và tích cực ở mức độ vật chất.

2. Houses when considered from the soul level. This is the higher, altruistic way of looking at life, which sees opportunities for growth.

 • Analyse the sign on the house cusp from the soul perspective.
 • Examine the esoteric planet ruler of that sign. It represents how the soul will go about conducting the affairs of the house—but only if the soul is active in consciousness and in the life.

For example, if Cancer rules a house, personality perception is coloured by the Moon (the exoteric ruler) and soul perception by Neptune (the esoteric ruler). The personality will be emotional via the Moon; aspirants and disciples will demonstrate inclusive sensitivity via Neptune.

2. Nhà khi được xem xét từ cấp độ linh hồn. Đây là cách nhìn cuộc sống cao hơn, vị tha hơn, nhìn thấy cơ hội phát triển.

 • Phân tích dấu hiệu trên cửa của Nhà từ góc độ linh hồn.
 • Khảo sát chủ tinh bí truyền của dấu hiệu đó. Nó đại diện cho cách linh hồn sẽ tiến hành các công việc trong nhà nhưng chỉ khi linh hồn hoạt động trong tâm thức và trong cuộc sống.

Ví dụ: nếu Cự Giải cai quản một Nhà, nhận thức phàm ngã được tô màu bởi Mặt trăng (chủ tinh ngoại môn) và nhận thức linh hồn được tô màu bởi Hải vương tinh (chủ tinh nội môn). Phàm ngã sẽ thiên về tình cảm thông qua Mặt trăng; những người chí nguyện và đệ tử sẽ chứng minh sự nhạy cảm bao gồm thông qua Sao Hải Vương.

3. Planet rulers of a house. The signs and houses they are in, show where we will go to satisfy our goals and desires. For example, if Cancer rules the 7th house (7H) and the Moon is in the 4H and Neptune is in the 11H in Libra; interpretations could be made in the following ways.

The keynote for the Cancer personality is, “Let isolation be the rule and yet the crowd exists.” The personality has a defensive approach to partnerships (7H), has a fear of rejection that can undermine relationships. Building up a secure family life (4H) around the partner helps the ego to feel safe.

The esoteric keynote is, “I build a lighted house and therein dwell.” The soul wants the personality to be lighter, less emotional and more balanced (Libra) and discerning (Neptune). Learning to be friends (11H) with partners and outgoing socially will help develop harmony and balance in the life.

3. Các Hành tinh cai quản của một nhà. Các cung hoàng đạo và Nhà mà các hành tinh đó ở cho thấy nơi chúng ta sẽ đi để đáp ứng mục tiêu và mong muốn của chúng ta. Chẳng hạn, nếu Cự Giải cai quản Nhà thứ 7 (7H) và Mặt trăng (chủ tinh ngoại môn của Cự Giải) nằm trong Nhà 4 và Sao Hải Vương (chủ tinh nội môn) nằm trong nhà 11H ở Thiên Bình; chúng ta có thể giải thích theo những cách sau.

Châm ngôn phàm ngã của Cự Giải là “Hãy để sự cô lập là quy luật thế nhưng đám đông vẫn tồn tại”. Phàm ngã có cách tiếp cận phòng thủ với các đối tác (7H), có nỗi lo sợ bị từ chối có thể xói mòn các mối quan hệ. Xây dựng cuộc sống gia đình an toàn (4H) xung quanh đối tác giúp phàm ngã cảm thấy an toàn.

Mantram bí truyền là “Tôi xây một Ngôi Nhà được thắp sáng và ngụ trong đó”. Linh hồn muốn phàm ngã nhẹ nhàng hơn, ít cảm xúc và cân bằng hơn (Thiên Bình), cộng với sáng suốt (Sao Hải Vương). Học cách làm bạn (11H) với các đối tác và hòa đồng với xã hội sẽ giúp phát triển sự hòa hợp và cân bằng trong cuộc sống.

00013.jpeg

00014.jpeg

Giải đoán Các Nhà trong lá số của Angelina Jolie—Reading houses for Angelina Jolie

In this section on the houses, American actress Angelina Jolie’s houses are analysed. She has received numerous awards for her work in film and has been cited as Hollywood’s highest-paid actress.

In addition to her film career, Jolie is noted for her humanitarian efforts, for which she has received a Jean Hersholt Humanitarian Award and an honorary damehood of the Order of St Michael and St George, among other honours. She promotes various causes, including conservation, education, and women’s rights. Noted for her advocacy on behalf of refugees, she is a Special Envoy for the United Nations High Commissioner for Refugees.

​ Jolie’s service through the United Nations (UN), places her upon the Path—both the esoteric and exoteric planets are influencing her consciousness.

Trong phần này về các Nhà, lá số chiêm tinh của nữ diễn viên người Mỹ Angelina Jolie sẽ được phân tích. Cô đã nhận được nhiều giải thưởng điện ảnh và được nói đến như là nữ diễn viên được trả lương cao nhất ở Hollywood.

Ngoài sự nghiệp điện ảnh của mình, Jolie còn được chú ý vì những nỗ lực nhân đạo của mình. Cô đã nhận được Giải thưởng Nhân đạo Jean Hersholt và danh hiệu danh dự của Dòng Tu St Michael và St George, cùng với những danh hiệu khác. Cô khuyến khích nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm bảo tồn, giáo dục và quyền phụ nữ. Nổi tiếng vì sự ủng hộ thay mặt cho người tị nạn, cô là Đặc phái viên của Cao ủy Liên hợp quốc về Người Tị Nạn.

Công việc Phụng sự của Jolie thông qua Liên Hợp Quốc (LHQ) đặt cô trên Đường Đạo—do đó cả hành tinh ngoại môn và bí truyền đều ảnh hưởng đến tâm thức của cô.

Jolie’s Sun is in Gemini, the Moon is in Aries, the ascendant sign is Cancer.

 • The house cusps are like the spokes of a wheel.
 • The circles are highlighting signs that rule the house cusps.

Mặt trời của Jolie ở Song Tử, Mặt trăng ở Bạch Dương và Cung Mọc là Cự Giải.

 • Các đỉnh của nhà giống như các nan hoa của bánh xe.
 • Các vòng tròn là các dấu hiệu hoàng đạo cai quản các đỉnh của nhà.

1st House (1H) and the Ascendant

The cusp of the first house (at 9 o’clock), is called the ascendant. It is the “eastern” point in the chart, the point of the rising Sun. It is a powerful spiritual symbol. This is because light is a symbol for God and the ascendant promises the eternal presence of Divinity that will one day rise within us. Esoterically, the ascendant represents the purpose of the soul that seeks to increase its light and influence in our consciousness.

On a mundane level, the ascendant and the 1H represent the physical body and personal interests. The sign on the ascendant colours our appearance and also the way we face life. In people who are not yet being influenced by the soul, the qualities of this sign can form a mask. The young soul, seeking acceptance in the world, identifies completely with its physical form and tries to present to the world a mask that it hopes will bring it approval. The first house also represents a new body in a new incarnation, through which the soul will work.

Cancer rules Jolie’s ascendant. She approaches life emotionally and sensitively. The Moon in Aries represents the personality approach to life, the wild and conflicted-child image Jolie had when she was young. Since then and due perhaps to her service activities as a UN Ambassador, she has changed. She demonstrates universal compassion, the increasing influence of the esoteric ruler of Cancer—Neptune. It is in Sagittarius, in the 5H, conjunct the Earth.

Her soul purpose (which the ascendant sign represents), involves travelling, foreign countries and children (5H). Her deep love of children and compassion towards their suffering has been the inspiration for the family she has gathered around her and that triggered her transformation. Jolie’s soul ray is likely to be the inclusive and caring second ray.

Jolie is a very beautiful woman, not surprising with goddess Venus conjunct the ascendant that is related to the physical body. Esoterically, Venus radiates intelligent wisdom and this is part of Jolie’s spiritual task, to cultivate this quality and radiate it to the world.

Cửa của Nhà đầu tiên (9 giờ), được gọi là điểm Mọc. Đó là điểm phía đông trong biểu đồ, điểm của Mặt trời mọc. Đó là một biểu tượng tinh thần mạnh mẽ. Điều này là như thế vì ánh sáng là biểu tượng cho Thượng đế và sự mọc lên của mặt trời hứa hẹn sự hiện diện vĩnh cửu của Thiên tính mà một ngày nào đó sẽ “mọc” lên trong chúng ta. Về mặt bí truyền, Cung Mọc đại diện cho mục đích của linh hồn tìm cách gia tăng ánh sáng và ảnh hưởng của nó trong tâm thức của chúng ta.

Ở mức độ trần gian, Điểm Mọc và Nhà 1 đại diện cho thể xác và lợi ích cá nhân. Dấu hiệu trên Điểm Mọc ảnh hưởng đến bề ngoài của chúng ta và cũng là cách chúng ta đối mặt với cuộc sống. Ở những người chưa chịu ảnh hưởng của linh hồn, những phẩm chất của dấu hiệu này có thể tạo thành mặt nạ. Linh hồn trẻ, tìm kiếm sự chấp nhận trong thế giới, đồng hóa hoàn toàn với hình tướng vật lý của nó và cố gắng trình bày với thế giới một mặt nạ mà nó hy vọng sẽ mang lại cho nó sự chấp thuận. Nhà đầu tiên cũng thể hiện cho một cơ thể mới trong một kiếp sống mới, mà qua đó linh hồn sẽ hoạt động.

Cự Giải cai quản Điểm Mọc của Jolie. Cô tiếp cận cuộc sống một cách tình cảm và nhạy cảm. Mặt trăng trong Bạch Dương đại diện cho cách tiếp cận phàm ngã với cuộc sống, với hình ảnh trẻ con hoang dã và đầy mâu thuẫn của Jolie khi còn trẻ. Kể từ đó và có lẽ do các hoạt động phụng sự của cô với tư cách là Đại sứ Liên Hợp Quốc, cô đã thay đổi. Cô thể hiện lòng trắc ẩn phổ quát, tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của chủ tinh nội môn của Cự Giải là Neptune. Neptune ở Nhân Mã, trong 5H, đồng vị với Trái đất.

Mục đích linh hồn của cô (mà Cung Mọc thể hiện) liên quan đến du lịch, nước ngoài và trẻ em (5H). Tình yêu sâu sắc của cô dành cho trẻ em và lòng trắc ẩn đối với sự đau khổ của chúng là nguồn cảm hứng cho gia đình mà cô đã tập hợp xung quanh mình và điều đó đã kích hoạt sự thay đổi của cô. Cung linh hồn của Jolie tất có khả năng là Cung hai bao gồm và chăm sóc.

Jolie là một phụ nữ rất xinh đẹp, thế nên không ngạc nhiên khi Sao Kim đồng vị với Điểm Mọc có liên quan đến cơ thể. Về mặt bí truyền, sao Kim lan tỏa trí tuệ minh triết và đây là một phần của nhiệm vụ tâm linh của Jolie, là trau dồi phẩm chất này và lan tỏa ra thế giới.

2nd House

The 2H represents what we desire and value, the energies that we use to get what we want and resources that we materialise to achieve this. The way the personality values money and material possessions and goes after them, is shaped by the sign on the 2H cusp and its ruling planet.

To the soul, this house offers an opportunity to transform our material values into higher spiritual values. The esoteric ruler of the 2nd, its sign and house, shows where and how the soul will teach us to develop higher values to live by and also where and how a source of spiritual income may be generated.

In Jolie’s chart, Leo rules the 2H; she takes pride in the possessions and things she values. With the Sun in Gemini in the 11H, as a personality, Jolie wants to shine amongst friends, to have her ideas appreciated.

The esoteric ruler of Leo is Neptune. It is unveiled by the Sun (in 11H). As a soul, Jolie loves being amongst associates who share the same spiritual and compassionate values. Her chosen group is the United Nations. She generously gives of her energies to help spread love and compassion in the world.

Nhà 2 đại diện cho những gì chúng ta mong muốn và giá trị, những năng lượng mà chúng ta sử dụng để có được những gì chúng ta muốn và các nguồn lực mà chúng ta thực hiện để đạt được điều này. Cách phàm ngã coi trọng tiền bạc và của cải vật chất và theo đuổi chúng, được hình thành bởi dấu hiệu hoàng đạo trên đỉnh Nhà số 2 và chủ tinh của nó.

Đối với linh hồn, Nhà này cung cấp một cơ hội để biến đổi các giá trị vật chất của chúng ta thành các giá trị tinh thần cao hơn. Chủ tinh nội môn của Nhà thứ 2, dấu hiệu hoàng đạo và Nhà của nó, cho thấy linh hồn sẽ dạy chúng ta phát triển các giá trị cao hơn ở đâu và như thế nào, cũng như nơi nào và bằng cách nào mà nguồn thu nhập tinh thần có thể được tạo ra.

Trong lá số chiêm tinh của Jolie, Leo cai quản nhà 2; cô ấy tự hào về tài sản và những thứ cô ấy coi trọng. Với Mặt trời là chủ tinh của Sư Tử ở trong Song Tử, Nhà 11, với tư cách là một phàm ngã, Jolie muốn tỏa sáng giữa những người bạn, sao cho các ý tưởng của cô được đánh giá cao.

Chủ tinh nội môn của Sư Tử là Hải vương tinh. Nó được tiết lộ bởi Mặt trời (trong Nhà 11H). Như là một linh hồn, Jolie thích được ở giữa những cộng sự cùng chia sẻ chung giá trị tinh thần và lòng trắc ẩn. Nhóm được chọn của cô là Liên Hợp Quốc. Cô hào phóng ban phát năng lượng của mình để giúp lan tỏa tình yêu và lòng trắc ẩn ra khắp thế giới.

3rd House

The 3H represents all that goes into the training of the concrete mind such as formal education, the local environment and how we communicate within it. The personality chatters, argues and debates with neighbours and relatives. To the soul, the 3H represents an opportunity to develop the intellect and bring it under its control.

With Virgo on the 3H, as a personality, Jolie is fussy about daily details, is a perfectionist with words and can be critical of friends (Mercury in 11H in Gemini). With Pluto—the Destroyer, in the 3H, this tendency must be eliminated.

Vulcan (unveiled by the Moon) is the esoteric ruler of Virgo. Placed over the Moon, it is in Aries in the 9H. This means that Jolie needed to purify her everyday attitudes, morals and higher beliefs. Through her UN work, the example that she has set for her fellow actors, is that it is good for privileged people to help the poorest and most impoverished people in the world.

Nhà 3 (3H) đại diện cho tất cả những gì góp phần vào việc huấn luyện cái trí cụ thể như giáo dục chính quy, môi trường địa phương và cách chúng ta giao tiếp trong đó. Phàm ngã tán gẫu, tranh cãi, biện luận với hàng xóm và người thân. Đối với linh hồn, Nhà thứ 3 đại diện cho một cơ hội để phát triển trí tuệ và mang nó vào dưới sự kiểm soát của nó.

Với Xử Nữ ở trên 3H, với tư cách một phàm ngã, Jolie cầu kỳ trong các chi tiết hàng ngày, là người cầu toàn với lời nói và có thể phê phán bạn bè (Sao Thủy—chủ tinh ngoại môn của Xử Nữ—trong Nhà 11, trong Song Tử). Với Pluto, Kẻ hủy diệt, trong Nhà 3, xu hướng này phải được loại bỏ.

Vulcan (được tiết lộ bởi Mặt trăng) là chủ tinh nội môn của Xử Nữ. Được đặt trên Mặt trăng, nó ở Bạch Dương trong Nhà 9. Điều này có nghĩa là Jolie cần thanh lọc thái độ, đạo đức và tín ngưỡng cao cả hàng ngày của mình. Thông qua công việc của Liên Hợp Quốc, cô đã nêu tấm gương cho các diễn viên đồng nghiệp của mình rằng đó là điều tốt khi những người được đặc ân may mắn nên giúp đỡ những người nghèo khó nhất trên thế giới.

4th House

The 4H is at the bottom of the chart. It represents the foundations of life. It is most usually related to the mother, the home, one’s family, race or nation. It can also represent our psychological baggage. The personality has its roots in the past and is shaped by experiences in early family life. If it cannot break free of unhappy events its “roots” stay firmly anchored at this level. This means that wherever it may travel in the world or whatever it may achieve, a psychic thread binding it to the past follows. This is unhelpful psychologically and does not bode well for harmonious family life.

To the soul, this house represents an opportunity to cut these binding links, to clean out psychological baggage and on a higher level, to serve the human family.

Jolie has Libra on the 4H. She strives for balance and harmony in the family. With personality ruler Venus on the ascendant, being the peace-maker helps to maintain harmony at home.

But the soul wants radical change. The esoteric ruler of the 4H is revolutionary Uranus, also located in the 4H in Libra. This gives a clear message that Jolie needed to make a complete break from her biological family and start her own. This she did. Adopting children from foreign countries and having her own, loving them and keeping them safe, is her way of healing herself and bringing balance to the foundations of her life.

Nhà 4 nằm ở đáy của lá số sinh. Nó đại diện cho nền tảng của cuộc sống. Nó thường liên quan nhất đến mẹ, nhà, gia đình, chủng tộc hay quốc gia. Nó cũng có thể đại diện cho hành trang tâm lý của chúng ta. Phàm ngã có nguồn gốc từ quá khứ và được hình thành bởi những trải nghiệm trong cuộc sống gia đình thuở đầu đời. Nếu nó không thể thoát khỏi những sự kiện không vui vẻ thì gốc rễ của nó vẫn còn bám chặt ở cấp độ này. Điều này có nghĩa là dù nó có đi đến bất cứ nơi nào trên thế giới hoặc thành đạt bất cứ điều gì, vẫn còn một sợi tâm linh ràng buộc nó với quá khứ theo sau. Điều này là không có ích về mặt tâm lý và không tốt cho cuộc sống gia đình hài hòa.

Đối với linh hồn, Nhà này đại diện cho cơ hội để cắt những liên kết ràng buộc này, để làm sạch hành trang tâm lý và ở cấp độ cao hơn, để phục vụ gia đình nhân loại.

Jolie có Thiên Bình ở Nhà 4. Cô cố gắng để cân bằng và hòa thuận trong gia đình. Với chủ tinh ngoại môn Venus ở điểm Mọc, cô trở thành người kiến tạo hòa bình, giúp duy trì sự hài hòa ở nhà.

Nhưng linh hồn muốn thay đổi triệt để. Chủ tinh nội môn của Nhà 4 là Sao Thiên vương cách mạng cũng nằm trong Nhà 4 ở Thiên Bình. Điều này đưa ra một thông điệp rõ ràng rằng Jolie cần phải hoàn toàn thoát khỏi gia đình sinh học của mình và bắt đầu cuộc sống của riêng mình. Điều này cô đã làm. Nhận nuôi trẻ em từ nước ngoài và có con riêng, yêu thương chúng và bảo vệ chúng an toàn, đó là cách cô tự chữa lành cho mình và mang lại sự cân bằng cho nền tảng của cuộc đời cô.

5th House

The 5H represents how we use our creative and sexual force, affairs of the heart and children. The search for pleasure is a driving and dominating force in humanity and the exoteric planet ruler shows where the personality will seek pleasure and happiness. The soul uses this house to teach us to love unconditionally.

Jolie has sexual Scorpio on the 5th and with Neptune located there as well. At the lower level, it points to messy relationships, with betrayal, drug-taking and confusion.

With the Scorpio rulers in the houses of communication and travel (Pluto 3H, Mars 9H), what Jolie learns through her travels and communications will influence how she relates intimately, how she uses her creative force.

Jolie uses some of her creative force as an actress, in film (Neptune in the 5H). But she directs much of her creative power to fight for the rights of the family and of women in foreign countries (Mars in Aries in the 9H, conjunct the Moon). She is very passionate about what she does. Gathering an international family—her adopted children, is part of this same impulse.

This work has helped to open Jolie’s Heart Chakra. For her, this work is deeply heart-fulfilling.

Nhà 5 đại diện cho cách chúng ta sử dụng mãnh lực sáng tạo và tình dục, công việc của trái tim và trẻ em. Tìm kiếm niềm vui là một động lực thống trị trong nhân loại và chủ tinh ngoại môn cho thấy phàm ngã sẽ tìm kiếm niềm vui và hạnh phúc ở đâu. Linh hồn sử dụng Nhà này để dạy chúng ta yêu thương vô điều kiện.

Jolie có dấu hiệu Hổ Cáp tình dục ở Nhà thứ 5 và sao Hải Vương cũng ở đó. Ở cấp độ thấp, nó chỉ ra các mối quan hệ bừa bãi, với sự phản bội, sử dụng ma túy và nhầm lẫn.

Với các chủ tinh của Hổ Cáp trong nhà giao tiếp và du lịch (Pluto ở 3H, Mars ở 9H), những gì Jolie học được thông qua các chuyến đi và giao tiếp của cô ấy sẽ ảnh hưởng đến cách cô ấy liên quan mật thiết, cách cô ấy sử dụng mãnh lực sáng tạo của mình.

Jolie sử dụng một số lực sáng tạo của mình như một nữ diễn viên, trong điện ảnh (Sao Hải Vương trong 5H). Nhưng cô hướng phần lớn sức mạnh sáng tạo của mình để đấu tranh cho quyền của gia đình và của phụ nữ ở các quốc gia bên ngoài (Mars in Aries in 9H, đồng vị Mặt trăng). Cô ấy rất đam mê về những gì cô làm. Tập hợp một gia đình quốc tế—những đứa con nuôi của cô, là một phần của sự thúc đẩy này.

Công việc này đã giúp khai mở khai luân xa tim của Jolie. Đối với cô, công việc này được hoàn thành sâu sắc từ trái tim.

6th House

The 6H represents “service” generally, the daily duties we are responsible for, including those at work. It also represents health, diet and food habits. This is a place of reckoning for the personality, which is forced to develop skills it needs to survive. In this area we are taught to get along with the people we work with. Otherwise, because of crises in the life, the personality will develop health problems when stress takes its toll.

To the soul, the 6H presents an opportunity to develop skills and find constructive work so that a fulfilling and productive life is lived. This will result in healthy self-esteem and improve health prospects.

Jolie has the travelling sign Sagittarius on the 6H and exoteric ruler Jupiter is in the 9H of foreign countries. It suits Jolie to do her international service work.

The Earth is the esoteric ruler of Sagittarius. At 13 Sagittarius, it is conjunct compassionate Neptune in the 5H. Loving all the children of the world, all the child-souls in the world (all people who have not yet established conscious connection with their souls), was a work-skill to be acquired. This is an advanced Aquarian Age type quality and will help to keep Jolie healthy.

This is because, selfless love (Neptune) and harmlessness, are qualities that lead to good health. Their energies clean out blocks in our psychology, in the etheric web and in our blood and nervous systems. Consequently, the energies of life can reach all the cells in the physical body and fill them with vitalising light and life.

Nhà thứ 6H đại diện cho “phụng sự” nói chung, các nhiệm vụ hàng ngày mà chúng ta chịu trách nhiệm, bao gồm cả những công việc đang làm. Nó cũng đại diện cho sức khỏe, chế độ ăn uống và thói quen thực phẩm. Đây là nơi tính toán cho phàm ngã, buộc phải phát triển các kỹ năng cần thiết để tồn tại. Trong lĩnh vực này, chúng ta được dạy để hòa đồng với những người chúng ta cùng làm việc. Nếu không, vì những khủng hoảng trong cuộc sống, phàm ngã sẽ phát triển các vấn đề về sức khỏe khi căng thẳng gây ra.

Đối với linh hồn, 6H thể hiện một cơ hội để phát triển các kỹ năng và tìm kiếm công việc mang tính xây dựng để sống một cuộc sống đầy đủ và hiệu quả. Điều này sẽ dẫn đến lòng tự trọng lành mạnh và cải thiện triển vọng sức khỏe.

Jolie có dấu hiệu hoàng đạo Nhân Mã chủ du hành trên Nhà 6 và chủ tinh ngoại môn là sao Mộc ở Nhà 9 (nước ngoài). Nó phù hợp với Jolie để làm công việc phụng sự quốc tế của mình.

Trái đất là chủ tinh nội môn của Nhân Mã. Nó ở 13 độ Nhân Mã, đồng vị với sao Hải Vương từ bi trong Nhà thứ 5. Yêu tất cả trẻ em trên thế giới, tất cả các linh hồn non trẻ trên thế giới (tất cả những người chưa thiết lập kết nối có ý thức với linh hồn của mình), là một kỹ năng làm việc cần có. Đây là loại phẩm tính thời đại Bảo Bình tiên tiến và sẽ giúp giữ cho Jolie khỏe mạnh.

Đó là vì tình yêu vị tha (Hải vương tinh) và hạnh không gây tổn hại là những phẩm chất dẫn đến sức khỏe tốt. Năng lượng của chúng làm sạch các tắt nghẽn trong tâm lý của chúng ta, trong mạng lưới dĩ thái, trong máu và hệ thống thần kinh của chúng ta. Do đó, năng lượng của sự sống có thể đến tất cả các tế bào trong cơ thể vật lý và lấp đầy chúng bằng ánh sáng và sự sống.

7th House

The 7H represents one-on-one formal relationships—formalised so that the rules of engagement are clear and when honoured by both parties, the union is a positive and constructive experience. However, the personality when ruled by desire, insecurity and selfishness, breaks the negotiated rules. If deceit follows, it damages the relationship, leading to a sense of betrayal and anger in the partner who then becomes an enemy.

To the soul, the 7H represents an opportunity to honour commitments, to act honourably and treat others with respect. Success leads to the “mystical marriage” —the merging of the forces of the soul and personality. The esoteric ruler shows where the soul is teaching us to relate with others as a soul, where we can find members of our soul-ashram and form partnerships that benefit service work.

With Capricorn on the 7H, Jolie is serious about her marriage vows and duties. This is an area of karma for her. She has hidden wounds from rejections suffered in past lives that can cause her to be ultra-defensive and harsh in judgment of partners (Saturn is in detriment in Cancer in the 12H). Unhealed, this pattern will contribute to the demise of healthy intimate partnerships. To date (2018), she has been married and divorced three times.

Saturn is also the esoteric ruler. Healing her inner demons, the defensive walls she constructs to keep herself safe, will improve all Jolie’s relationships, personal and impersonal, with the soul and with life.

Nhà thứ 7 đại diện cho các mối quan hệ chính thức một-một, được chính thức hóa để các quy tắc tham gia rõ ràng và khi được cả hai bên tôn trọng, sự kết hợp là một kinh nghiệm tích cực và mang tính xây dựng. Tuy nhiên, khi phàm ngã bị thống trị bởi ham muốn, bất an và ích kỷ, phá vỡ các quy tắc được đàm phán. Nếu lừa dối theo sau, nó sẽ làm hỏng mối quan hệ, dẫn đến cảm giác bị phản bội và tức giận người bạn đời sau đó trở thành kẻ thù.

Đối với linh hồn, Nhà thứ 7 đại diện cho cơ hội để tôn vinh các cam kết, hành động tôn trọng và đối xử tôn trọng với người khác. Thành công dẫn đến cuộc “hôn nhân thần bí”—sự hợp nhất của các mãnh lực của linh hồn và phàm ngã. Chủ tinh nội môn cho thấy linh hồn đang dạy chúng ta quan hệ với người khác như linh hồn, nơi chúng ta có thể tìm thấy các thành viên của ashram linh hồn của mình và hình thành mối quan hệ đối tác có lợi cho công việc phụng sự.

Với Ma Kết ở Nhà thứ 7, Jolie nghiêm túc về lời thề và nghĩa vụ hôn nhân của mình. Đây là một khu vực nghiệp quả của cô. Cô có những vết thương ẩn giấu từ những lần bị từ chối trong kiếp trước có thể khiến cô ấy cực kỳ phòng thủ và khắc nghiệt trong sự phán xét của các đối tác (Sao Thổ ở vị trí tù trong Cự Giải, nhà thứ 12). Không được chữa lành, kiểu mẫu này sẽ góp phần vào sự sụp đổ của quan hệ đối tác thân mật lành mạnh. Đến nay (2018), cô đã kết hôn và ly hôn ba lần.

Sao Thổ cũng là chủ tinh nội môn. Chữa lành những con quỷ nội tâm của cô, những bức tường phòng thủ mà cô xây dựng để giữ an toàn cho bản thân, sẽ cải thiện tất cả các mối quan hệ của Jolie, cá nhân và phi cá nhân, với linh hồn và với cuộc sống.

8th House

The mysterious 8H is naturally ruled by Scorpio. It represents major separations and challenges (sexual, loss, death) that force us to change, grow and transform. It also rules other people’s values, money and legacies. In our psychology it represents strong emotional attachments. If these are not balanced, the ego can be obsessed with the need to get what it wants—breaking rules and taboos.

To the soul, the 8H represents an opportunity to be free of illusion and lower desire and to break attachments to addictive emotional habits. At a very advanced level, all these have to be destroyed. This work constitutes the battle with the Dweller on the Threshold, the psychic entity composed of all unresolved negative thoughts and emotions. The esoteric ruler of the 8th—its sign and house shows what must be done and where, to free us from psychologically unhealthy attachments that give life to the Dweller.

Jolie’s has Aquarius on the 8H cusp. Exoteric Uranus shows shattering trauma that was suffered in childhood (Uranus in the 4H) requires healing.

Jupiter, the esoteric ruler of Aquarius, is in Aries in the 9H. This once again points to Jolie’s humanitarian work with the UN as being important, not only for her own personal healing, but as a service avenue for her to pour out her heart energy.

Nhà thứ 8 bí ẩn đương nhiên được cai quản bởi Hổ Cáp. Nó đại diện cho những sự chia ly và thách thức lớn (tình dục, mất mát, cái chết) buộc chúng ta phải thay đổi, phát triển và biến đổi. Nó cũng cai quản những giá trị, tiền bạc và di sản của người khác. Trong tâm lý học của chúng ta, nó đại diện cho bám chấp tình cảm mạnh mẽ. Nếu những điều này không được cân bằng, bản ngã có thể bị ám ảnh bởi sự cần thiết phải đạt được những gì nó muốn—phá vỡ các quy tắc và điều cấm kỵ.

Đối với linh hồn, 8H đại diện cho cơ hội thoát khỏi ảo tưởng và những ham muốn thấp kém, phá vỡ các chấp trước vào thói quen cảm xúc gây nghiện. Ở cấp độ rất tiên tiến, tất cả những thứ này phải bị phá hủy. Công việc này tạo thành cuộc chiến với Kẻ Chận Ngõ, thực thể tâm linh bao gồm tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tiêu cực chưa được giải quyết. Chủ tinh nội môn của Dấu hiệu Nhà thứ 8, Nhà của nó cho thấy những gì phải được thực hiện, ở đâu, để giải phóng chúng ta khỏi những chấp trước không lành mạnh về mặt tâm lý vốn cung cấp sự sống cho Kẻ Chận Ngõ.

Jolie có Bảo Bình trên Đỉnh nhà thứ 8. Chủ tinh ngoại môn Uranus cho thấy chấn thương tan vỡ trong thời thơ ấu (Uranus trong 4H) cần được chữa lành.

Sao Mộc, chủ tinh nội môn của Bảo Bình, ở Bạch Dương trong 9H. Điều này một lần nữa chỉ ra công việc nhân đạo của Jolie với LHQ là quan trọng, không chỉ đối với việc chữa bệnh cá nhân của cô, mà còn là một phương tiện phụng sự để cô trút hết năng lượng trái tim.

9th House

The 9H represents the higher collective beliefs and morals that we generally hold about life and the world. It rules academic life, formal religion and those who teach in these educational areas.

This house rules the Path of Spiritual Development. To the soul it provides an opportunity to expand consciousness so that progression on the Path can be made.

Jolie has Pisces on the 9H cusp and has three planets in the house in Aries. These Aries planets (Jupiter, the Moon and Mars), show she is acutely reactive to what goes on in foreign countries, especially how each culture treats its women and children (the Moon). The Aries element also highlights the need for her to develop her own belief systems based upon what she believes to be true and not upon what other people tell her.

The esoteric ruler is Pluto in the 3rd. The soul wanted more from Jolie than just love of children on a personal level. It wanted her to be a powerful, communications advocate for the beliefs and causes she supports, to spread them through news media outlets (3H).

9H đại diện cho các niềm tin và đạo đức tập thể cao hơn mà chúng ta thường có về cuộc sống và thế giới. Nó cai quản cuộc sống học tập, tôn giáo chính thức và những người giảng dạy trong các lĩnh vực giáo dục này.

Nhà này cai quản con đường phát triển tâm linh. Đối với linh hồn, nó cung cấp một cơ hội để mở rộng tâm thức để sự tiến bộ trên Con đường có thể được thực hiện.

Jolie có Song Ngư trên đỉnh nhà 9 và ba hành tinh trong nhà 9 nằm ở Bạch Dương. Những hành tinh ở Bạch Dương này (Sao Mộc, Mặt trăng và Sao Hỏa), cho thấy cô phản ứng sâu sắc với những gì diễn ra ở nước ngoài, đặc biệt là cách mỗi nền văn hóa đối xử với phụ nữ và trẻ em (Mặt trăng). Yếu tố Bạch Dương cũng nhấn mạnh sự cần thiết của cô ấy để phát triển hệ thống niềm tin của riêng mình dựa trên những gì cô ấy tin là đúng và không dựa trên những gì người khác nói với cô.

Chủ tinh nội môn là Diêm vương tinh trong Nhà thứ 3. Linh hồn muốn nhiều hơn từ Jolie hơn là chỉ yêu trẻ em ở cấp độ phàm ngã. Nó muốn cô ấy trở thành một người ủng hộ truyền thông mạnh mẽ cho niềm tin và nguyên nhân mà cô ủng hộ, để truyền bá chúng thông qua các phương tiện truyền thông tin tức (3H).

10th House

Located at the top of the chart, this house represents the father, government, power, authority, status and the professional life. In this house, the personality seeks glory and adulation. If those in power approve of what it has to offer then material benefit, recognition, fame and glory will follow. Disapproval on the other hand results in notoriety and rejection.

Esoterically, the 10H represents the opportunity to do “the Master’s work,” to gain influence in the world and guide the public to abide by the laws of man and God. The esoteric ruler of the 10th—its sign and house, shows where and how we can contribute to world service, find a soul-inspired vocation [41] and prepare for initiation.

Mars in the 9H, rules Jolie’s 10H on an exoteric level with Aries on the cusp. The 1st Ray flows through Aries. Above all else, Jolie needs to be self-employed, oversee the work she does, manage her own business, walk to the beat of her own drum.

Jolie’s esoteric ruler of the 10th, is Mercury in the 11H of organisations and politics. She does the Master’s work by being a spokesperson for the United Nations, by drawing attention to human-rights violations.

Nằm ở đầu bảng xếp hạng, Nhà thứ 10 này đại diện cho người cha, chính phủ, quyền lực, quyền lực, địa vị và cuộc sống chuyên nghiệp. Trong Nhà này, phàm ngã tìm kiếm vinh quang và sự bợ đỡ. Nếu những người nắm quyền lực chấp nhận những gì nó cung cấp thì lợi ích vật chất, sự công nhận, danh tiếng và vinh quang sẽ theo sau. Ngược lại không chấp thuận dẫn đến tai tiếng và từ chối.

Về mặt nội môn, 10H đại diện cho cơ hội để thực hiện công việc của Chân sư, để có được ảnh hưởng trên thế giới và hướng dẫn công chúng tuân thủ luật pháp của con người và Thượng đế. Chủ tinh nội môn của Nhà thứ 10, Dấu hiệu Hoàng đạo và Nhà của nó, cho thấy nơi và cách chúng ta có thể đóng góp cho việc phụng sự thế giới, tìm một nghề nghiệp được hứng khởi bởi linh hồn [41] và chuẩn bị cho điểm đạo.

Sao Hỏa cai quản Nhà thứ 10 của Jolie ở cấp độ ngoại môn nằm trong 9H, với Bạch Dương trên đỉnh. Cung 1 chảy qua Bạch Dương. Trên hết, Jolie cần phải tự làm chủ, giám sát công việc cô làm, quản lý công việc kinh doanh của riêng mình, đi theo quyết định của chính mình.

Chủ tinh nội môn Nhà thứ 10 của Jolie là sao Thủy nằm ở Nhà 11H của các tổ chức và chính trị. Cô ấy làm công việc của Chân sư bằng cách là người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, bằng cách thu hút sự chú ý đến các vi phạm nhân quyền.

11th House

The 11H represents social intercourse with friends, groups and organisations who share the same ideals, hopes and aspirations. At the personality level, the ego associates with friends who share the same personality-based interests.

To the Soul, the 11H represents an opportunity to do group service work. The house that the esoteric ruler of the 11th is in, may show where true group work or service lies.

Jolie has Taurus on the 11H. Exoteric ruler Venus is on the ascendant. The personality would like to associate with those who are social, charming and beautiful—superficial friendships based on appearances.

Vulcan rules Taurus esoterically. If we place it between the Sun and Mercury in Jolie’s chart, it is in Gemini in the 11th. This supports all that has been said previously about the importance of her United Nations humanitarian work.

Nhà 11 đại diện cho giao tiếp xã hội với bạn bè, nhóm và tổ chức có chung lý tưởng, hy vọng và nguyện vọng. Ở cấp độ thấp, phàm ngã liên kết với những người bạn có cùng sở thích ở cấp độ phàm ngã.

Đối với linh hồn, 11H đại diện cho một cơ hội để làm công việc phụng sự nhóm. Nhà mà chủ tinh nội môn của Nhà 11 cư trú có thể cho thấy nơi công việc tập thể hoặc phụng sự thực sự nằm ở đâu.

Jolie có Kim Ngưu ở Nhà thứ 11. Chủ tinh ngoại môn Venus ở điểm Mọc. Phàm ngã này muốn kết hợp với những người bặt thiệp, duyên dáng và xinh đẹp—những tình bạn hời hợt dựa trên bề ngoài.

Vulcan cai quản Kim Ngưu về mặt bí truyền. Nếu chúng ta đặt nó giữa Mặt trời và Sao Thủy trong biểu đồ Jolie, thì nó ở Song Tử trong nhà 11. Điều này hỗ trợ tất cả những gì đã nói trước đây về tầm quan trọng của công việc nhân đạo của Liên Hợp Quốc.

12th House

This final house represents life’s rejects, casualties and places of isolation—hospitals, hospices, prisons and spiritual retreats. It also represents hidden places, secrets, life’s unknowable mysteries, secretive organisations and the collective unconscious of humanity. On another level, it represents the ocean gene-pool from which the substance for our physical, emotional and mental bodies is drawn when we incarnate; and into which they dissolve again when the bodies die.

To the personality this house is forced retirement—either because of ill health, anti-social behaviour or because negative fears make it difficult to cope with ordinary life.

To the soul, the 12H represents a place of quiet retreat for reflection and meditation. The esoteric ruler of the 12th—its sign and house shows where and how to be reconciled and integrated into the flow of life, or where we can give selfless service.

Jolie has Gemini on the 12H cusp. With Saturn—the Lord of Karma, in this house, in Cancer, it shows that Jolie was born with emotional patterns that inhibit and bind her as a soul and from which she needs to free herself. With intelligent Gemini on the house cusp, gaining self-understanding about these patterns and working through them via means such as her UN work, will help bring about this healing.

​ The esoteric ruler of Gemini is Venus on the ascendant. At the end of it all, for her own personal healing, she must stop hiding away from life and demonstrate to everyone the beauty of who she is—psychically, emotionally, mentally and as a soul.

Nhà cuối cùng này đại diện cho những từ chối của đời sống, thương vong và các nơi chốn cách ly—bệnh viện, nhà tế bần, nhà tù và nơi ẩn dật tâm linh. Nó cũng đại diện cho những nơi ẩn giấu, những bí mật, cuộc sống bí ẩn không thể biết, những tổ chức bí mật và vô thức tập thể của nhân loại. Ở một cấp độ khác, nó đại diện cho đại dương gen mà từ đó chất liệu cho cơ thể vật lý, cảm xúc và trí tuệ của chúng ta được rút ra khi chúng ta tái sinh; và chúng tan biến một lần nữa vào đó khi các thể chết.

Đối với phàm ngã, Nhà này là sự nghĩ hưu bị ép buộc vì sức khỏe kém, hành vi chống đối xã hội hoặc vì những nỗi sợ hãi tiêu cực làm cho khó hoà hợp với cuộc sống bình thường.

Đối với linh hồn, 12H đại diện cho một nơi tĩnh tâm tĩnh lặng để suy tư và thiền định. Chủ tinh nội môn của Nhà 12—dấu hiệu và Nhà của nó cho thấy nơi và cách hòa giải và hòa nhập vào dòng chảy của cuộc sống, hoặc nơi chúng ta có thể cung cấp việc phụng sự vị tha.

Jolie có Song Tử trên đỉnh 12H. Với Saturn—Chúa tể của Karma, trong Nhà này, ở Cự Giải, điều đó cho thấy Jolie được sinh ra với những mô thức cảm xúc ức chế và trói buộc cô như một linh hồn và từ đó cô cần phải giải thoát chính mình. Với Song Tử thông minh trên đỉnh nhà, việc tự hiểu về các mô thức này và làm việc thông qua chúng, qua các phương tiện như công việc của Liên Hợp Quốc, sẽ giúp mang lại sự chữa lành này.

Chủ tinh nội môn của Song Tử là sao Kim ở điểm Mọc. Cuối cùng, vì sự chữa lành cá nhân của chính mình, cô phải ngừng trốn chạy cuộc sống và chứng minh cho mọi người thấy vẻ đẹp của cô—vẻ đẹp tâm lý, cảm xúc, trí tuệ và như một linh hồn.

§ By studying this section, readers will have seen that interpreting the houses from the perspective of the personality and from the soul is a simple matter once the exoteric and esoteric rulerships of the signs are clearly understood.

Leave Comment