Antahkarana – Khoa học về Antahkarana

Antahkarana – Khoa học về Antahkarana

(The Science of the Antahkarana)

Antahkarana_and_Twelve_Petalled_Lotus1_001-683x1024

Antahkarana – tác phẩm của Francis Donald

Antahkarana là cầu nối bằng năng lượng nối liền hạ trí thuộc Phàm Ngã (Personality) và Thượng trí thuộc Tam thể thượng (Higher Triad). Sau này, cầu Antahkarana có thể được mở rộng ra nối liền Phàm Ngã trực tiếp đến Chơn Thần (Monad). Đây là một trong những đề tài huyền nhiệm nhất của Huyền Linh học mà Đức DK đã đưa ra giảng dạy cho các đệ tử. Trước đó chỉ một năm trước khi mất (năm 1889), bà Blavatsky, theo chỉ thị của đức DK, có nói qua sơ lược về đường Antahkarana trong quyển Tiếng Nói Vô Thinh (The Voice of the Silence), đặt nền móng để sau này đức DK triển khai rộng thêm trong các quyển sách sau này của Ngài.

Tất cả giáo lý huyền môn xuất phát trực tiếp từ Thánh Đoàn đều chưa đựng bên trong nó những hạt giống sống động cho những giáo lý về sau. Ví dụ, trong Giáo lí Bí Nhiệm, bà H.P. Blavatsky, theo huấn thị của tôi, trong vài trường hợp đã đề cập rất vắn tắt và bí ẩn đến đường Antahkarana, do đó Bà đã gieo hạt giống mà khi phát triển, sẽ chỉ ra những yêu cầu mà những ai sau khi đã đạt đến những quả vị điểm đạo cao hơn, có thể bước vào Con đường Tiến hoá Cao cả hơn.

All occult teaching, which emanates directly from the Hierarchy, contains within it the living seed of that which will follow later.  In The Secret Doctrine, for instance, H.P.B. (under my instruction) made occasional reference, very briefly and obscurely, to the antahkarana; she thus left the seed which, [Page 522] when full grown, will indicate the requirements for those who—having achieved the higher initiations—can enter upon the Way of the Higher Evolution.  [EH trang 522]

Ta hãy đọc lại một vài đoạn trong Tiếng Nói Vô Thinh nói về Antahkarana:

Antahkarana là hạ trí, là con đường thông thương hay liên lạc giữa Phàm Ngã và Thượng Trí hay Linh hồn của Con người. Khi chết, nó bị phá huỷ như là con đường hay phương tiện để liên lạc, và những gì còn lại của nó tồn tại trong hình thể như một ma hình (Kamarupa)

“Antahkarana is the lower Manas, the path of communication or communion between the personality and the higher Manas or human Soul. At death it is destroyed as a path or medium of communication, and its remains survive in a form as a Kamarupa—the shell.”

Các bạn thấy, đúng như đức DK nói ở trên, những gì Bà nói rất vắn tắt và bí hiểm, ít ai hiểu được. Nhưng Bà đã gieo mầm cho giáo lý mà đức DK sau này sẽ triển khai thêm.

Giáo lý về Antahkara là vô cùng quan trọng đối với người học đạo, vì nó chính là con đường thông thương nối liền Phàm Ngã và Chân Ngã. Đối với người mộ đạo (aspirant), chỉ thỉnh thoảng ánh sáng của Chân Ngã mới le lói soi sáng Phàm Ngã, đó là cái mà chúng ta gọi là Tiếng nói của Lương tâm, Tiếng nói Vô thinh. Nhưng khi bạn bắt đầu học đạo, bạn sẽ học cách khai mở con đường nối liền giữa Chơn Ngã và Phàm Ngã, lúc đó tiếng nói của Chơn Ngã không phải thi thoảng mới đến với bạn, mà là ngày càng ngày mạnh mẽ hơn, bạn sẽ được soi sáng bởi sự Minh Triết và Bác ái của Linh hồn bạn. Do đó giáo lý về đường Antahkarana là giáo lý vô cùng quan trọng cho tất cả những ai muốn bước vào con đường đạo chân chánh. Những gì mà trước đây chỉ những đệ tử thực thụ (accepted disciple) mới được dạy thì bây giờ chúng ta cũng được đức DK giảng dạy tỉ mỉ. Ngài gọi đó là một Khoa học, Khoa học về đường Antahkarana, cách vận dụng, khai mở đó. Đây là bài đầu tiên nói về đường Antahkarana, trích dịch từ quyển Education in the New Age. Chúng tôi sẽ có những bài tiếp tục về đường Antahkarana. Nhưng các bạn lưu ý rằng đường Antahkarana là cầu năng lượng cấu tạo bằng chất liệu của cõi trí tuệ (mental plane), do đó người muốn khai mở nó phải là người có một thể hạ trí và thượng trí (trí trừu tượng) đã phát triển phần nào. Ngoài ra, phương pháp xây dựng đường Antahkarana mà đức DK giảng dạy đòi hỏi chúng ta phải biết cung của Linh hồn chúng ta, do đó ít nhiều bạn cũng phải có kiến thức về Bảy cung, Tâm lý học nội môn. Ngoài ra, khả năng hình dung trong khi tham thiền cũng rất quan trọng. Chúng tôi chỉ nêu ra những điểm tóm tắt để các bạn biết con đường phải đi như thế nào. Đây là bài đầu tiên, vở lòng, nhưng thực ra không dễ hiểu chút nào. Các bạn cũng lưu ý, trong các thuật ngữ chuyên môn, đức DK dùng từ thread (sợi chỉ hay sợi dây) để chỉ các tuyến năng lượng nối liền giữa Chơn Thần, Linh Hồn, và Phàm Ngã. Ví dụ như Life thread, Thread of Consciousness, Thread of Creative Activity. Chúng tôi chọn thuật ngữ thuần Viêt “sợi dây” để dịch, nhưng đôi khi cũng dùng từ “tuyến”. Mong các bạn lưu ý.

**************************

Không dễ dàng để học hỏi Khoa học về Antahkarana vì những điểm sau đây. Các điểm quan trọng này cần được các sinh viên chấp nhận như là một giả thuyết trước khi thử bắt đầu các công việc của mình:

1. Khoa về về đường Antahkarana liên hệ đến toàn bộ vấn đề năng lượng, đặc biệt là năng lượng mà một cá nhân vận dụng, cùng những mãnh lực mà qua đó cá nhân liên hệ đến những cá nhân hoặc các nhóm khác. Để rõ ràng, chúng ta phân biệt như sau:

 1. Năng lượng: dùng để chỉ tất cả mãnh lực tuôn vào một cá thể từ bất kỳ nguồn gốc nào và theo bất kỳ chiều hướng nào. Sutrama hay “Sinh mệnh tuyến” hay “sợi dây bạc” thường được nhắc đến trong số những năng lượng chính yếu nầy.
 2. Mãnh lực: dùng để chỉ tất cả năng lượng, sau khi được vận dụng và tập trung thích đáng, được cá nhân hoặc một nhóm phóng xuất ra theo bất kỳ chiều hướng nào và với nhiều động cơ khả dĩ, có một vài cái là tốt đẹp, nhưng đa phần là xấu xa.

 

2. Nói một cách kỹ thuật và nhằm mục đích tập thể, Khoa học về Antahkarana là khoa học về sự hiển lộ của ánh sáng, với các kết quả là mặc khải và những thay đổi nhờ đó. Chúng ta cần nhớ rằng:

 1. Ánh sáng là chất liệu, và từ góc độ của tinh thần, ánh sáng là sự thăng hoa hay dạng vật chất bậc cao.
 2. Ánh sáng cũng là phẩm tính hay đặc tính chủ yếu của linh hồn trong cõi riêng của nó, và của thể dĩ thái (sau rốt cũng là phản ảnh của linh hồn) trong ba cõi tiến hoá của nhân loại.
 3. Mục tiêu của khoa học mà chúng ta đang xem xét là hoà hợp ánh sáng cao và ánh sáng thấp, sao cho chỉ có một ánh sáng chiếu diệu trong sự hiển lộ trần gian, và do đó tạo ra một tổng hợp của ánh sáng.
 4. Nói một cách kỹ thuật, có hai thể ánh sáng tồn tại: thể dĩ thái hay sinh lực và thể linh hồn. Một cái là kết quả của vô vàn kiếp sống theo thời gian trở thành kho to lớn của các năng lượng thu thập qua các mối+ tiếp xúc rộng rãi, mặc dù các tiếp xúc nầy bị hạn định bởi các cung của ba thể. Thể dĩ thái ngày nay tồn tại và hoạt động vô cùng mạnh mẽ. Còn thể linh hồn đang trong quá trình kiến tạo châm chạp, và nó là “ngôi nhà không xây bằng tay, vĩnh cửu trên thiên đàng” mà Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến (II Cor. 5:I). Cũng cần chú ý rằng kinh Thánh Cựu ước đề cập đến thể dĩ thái (Ecc. 12:6-7) và cấu tạo của nó, còn Kinh Thánh Tân Ước đề cập đến việc xay dựng thể linh hồn.

3. Khoa học của Antahkarana phải được khảo cứu theo ba cách:

 1. Một cách cụ thể và có liên hệ đến thể dĩ thái, vốn là một thể có thực, hữu hình, và đang được khoa học hiện đại chấp nhận như thế (dù rằng hiện nay chưa được chấp nhận rộng rãi).
 2. Về phương diện chân ngã và có liên hệ với linh hồn “thể ánh sáng”, thể mà thông qua đó con người tinh thần phải hoạt động trong thế giới của những linh hồn, và khi đã hoà lẫn với thể dĩ thái sẽ tạo ra việc thể hiện của Thiêng Liêng trên trần gian theo một mức độ lớn hoặc nhỏ tuỳ thuộc vào mức độ hoà nhập và sự nhận thức có ý thức của cá nhân về sự hoà nhập đó.
 3. Một cách trừu tượng và có quan hệ với tri thức – minh triết, vốn là hai từ được dùng trong mối quan hệ với mãnh lực và năng lượng, và được cá nhân dùng trong mối quan hệ với môi trường và các quan hệ của y. Bạn hãy suy gẫm về những chữ này. Bạn sẽ nhận thức được rằng thật hết sức cần thiết phải đạt đến một khả năng tư duy trừu tượng nào đó trước khi hàm ý thật sự của khoa học mới mẻ nầy có thể hiệu được.

4. Khoa học về đường Antahkarana liên hệ đến vấn đề liên tục tâm thức, và vấn đề sống và chết. Bạn hãy giữ những chủ đề này rõ ràng trong tâm trí của bạn vì chúng là cơ bản và quan trọng.

5. Khoa học về Antahkarana đề cập đến sợi dây tam phân nối:

 

 1. Chơn thần, linh hồn và Phàm Ngã, kết nối tất cả ba hiện thể tuần hoàn và hợp nhất tất cả bảy nguyên lý.
 2. Phàm Ngã tam phân và môi trường của nó trong ba cõi của nhân loại, và sau này với với hai cõi của biểu lộ siêu nhân (tạo thành năm)
 3. Con người sáng tạo có ý thức và thế giới của ý tưởng. Những ý tưởng này y phải tiếp xúc và thể hiện qua công việc sáng tạo, nhờ đó nối liền với ánh sáng:
  1. Giữa thế giới của linh hồn và thế giới hiện tượng.
  2. Giữa lãnh vực của cái đẹp nội tại và hiện thực và thế giới bản chất hữu hình ngoại tại.
  3. Giữa y và những kẻ khác.
  4. Giữa nhóm này và nhóm khác.
  5. Sau này, khi Cơ Thiêng Liêng ngày càng trở thành một hiện thực với y, giữa giới thứ tư (Giới Nhân Loại) và Giới Thư Năm (Giới của Thượng Đế)
  6. Cuối cùng, giữa nhân loại và Thánh Đoàn.
Đường Antahkarana

Đường Antahkarana

6. Khoa học về Antahkarana là khoa học về tuyến tam phân vốn tồn tại từ khởi thuỷ và kết nối con người với chơn thần của mình. Việc nhận thức được tuyến nầy và sử dụng nó một cách có ý thức như Con Đường (The Path) và phương tiện để ngày càng mở rộng mối tiếp xúc chỉ xảy ra tương đối sau này. Mục tiêu của tất người mộ đạo và đệ tử là ý thức được sợi dây năng lượng này trong nhiều biến thể khác biệt của nó, và sử dụng một cách hữu thức những năng lượng này theo hai cách: tự khai mở nội tâm và trong việc phụng sự thiên cơ.

7. Khoa học về Antahkarana dạy những chân lý căn bản sau đây về sợi dây có thể liệt kê một số như sau:

 1. Sợi dây sự sống (Sinh mệnh tuyến) xuất phát trực tiếp từ Chân thần hay Đấng Duy Nhất. Sợi dây này an trụ trong tim trong suốt cuộc sống. Tim là trú xứ của Sự sống.
 2. Sợi dây tâm thức (Thức tuyến) xuất phát trực tiếp từ linh hồn. Sợi dây này an trụ trong đầu. Đầu là trú xứ của tâm thức.
 3. Sợi dây hoạt động sáng tạo do con người khởi tạo. Khi đã cấu tạo tương xứng, nó an trụ tại cuống họng. Sợi dây này là sự nối dài của hai sợi dây căn bản trên.

 

Ba sợi chỉ trong con người

Ba sợi dây trong con người

Bản thân sợi dây sáng tạo cũng tam phân. Con người tạo ra nó một cách chậm chạp theo thời gian. Khi y đã thực sự sống động từ quan điểm ý thức trí tuệ và ham muốn tự thể hiện mình đầy đủ, tiến trình tạo lập được tăng tốc. Ba sợi dây nhỏ tự tạo này tạo thành sợi dây thứ ba của đường antahkarana, cuối cùng sẽ nối dài từ:

 1. Từ xác thân đến thể dĩ thái, đi từ tim đến lá lách, và từ đó đến thể dĩ thái, kết hợp với mãnh lực từ các cánh hoa ý chí của chân ngã.
 2. Từ thể dĩ thái đến thể cảm xúc. Chỉ này đi qua luân xa tùng thái dương đến tim và từ đó đến thể cảm xúc, tích hợp năng lượng của sợ chỉ trên với mãnh lực của cánh hoa tình thương.
 3. Từ thể cảm xúc đến thể trí. sợi dây này đi qua từ luân xa ajna đền luân xa đỉnh đầu và từ đó đến thể trí, tích hợp năng lượng của hai sợi dây đã đề cập ở trên với mãnh lực từ cánh hoa tri thức.
Sợi chỉ của hoạt động sáng tạo

sợi dây của hoạt động sáng tạo

Mặc dù sau rốt thì các năng lượng quyện lẫn vào thành một tuyến, thế nhưng chúng vẫn phân biệt nhau. Cũng cần nhớ rằng thể linh hồn được tạo thành từ ánh sáng trắng, trong khi thể dĩ thái tạo ra từ ánh sáng vàng kim.

Do đó Khoa học về Antahkarana sẽ đề cập đến toàn bộ hệ thống năng lượng đến, các tiến trình sử dụng,chuyển hoá, và hoà hợp. Nó cũng sẽ bàn đến các năng lượng đi ra, mối quan hệ của chúng đối với môi trường, và là căn bản của khoa học về các luân xa. Các năng lượng đến và đi cuối cùng tạo thành hai trạm năng lượng lớn, một cái được đặc trưng bởi quyền năng, một cái bằng tình thương, và tất cả hướng về sự giác ngộ của cá nhân và của nhân loại như một tổng thể bao gồm các cá nhân, thông qua Thánh đoàn bao gồm những cá nhân. Về cơ bản đây là Khoa học về Con đường.

8. Do đó Antahkarana là sợi dây của tâm thức, trí tuệ, và là tác nhân đáp ứng trong mọi phản ứng hữu thức. Điểm quan trọng đáng chú ý cần nhớ là sợi dây tâm thức này do linh hồn chứ không phải chơn thần tạo ra. Linh hồn Thế giới (World Soul) nhả những sợi tơ của tâm thức hữu thức vào tất cả hình thể, tất cả tế bào, tất cả nguyên tử. Linh hồn của con người, đấng Thái dương thiên thần, lập lại tiến trình đó với hình bóng và phản ảnh của mình là Phàm Ngã. Đây là một phần việc của công việc sáng tạo của linh hồn. Nhưng đến phiên mình, con người cũng trở nên sáng tạo theo ý nghĩa trí tuệ và lập lại tiến trình trên, bởi vì trong mọi phương diện tiểu vũ trụ đều giống với đại vũ trụ. Do đó, thông qua sợi dây sự sống linh hồn tạo ra Phàm Ngã để qua đó nó hoạt động. Rồi qua việc kiến tạo đường antahkarana, đầu tiên linh hồn phát triển cảm thức (sentiencey) trên cảnh giới hồng trần, và sau đó nối liền khoảng cách giữa ba khía cạnh của trí tuệ thông qua tham thiền và phụng sự. Như thế nó hoàn tất việc tạo ra con đường trở lại đến Trung Tâm, song song với con đường ra đi.

Bây giờ tôi đã hoàn tất phần giới thiệu những nền tảng mà trong thời đại tương lai sẽ chi phối hệ thống giáo dục. Điều cần thiết rằng tất cả các bạn , cũng như những ai sẽ nghiên cứu những huấn thị về nền giáo dục mới sau này, nắm được phần nào đó những hàm ý căn bản của quá khứ và những khuynh hướng căn bản cũng như những ý tưởng, dù còn mơ hồ, của đường lối mà những thay đổi chính yếu hi vọng sẽ xảy ra. Do đó, bạn có thể bắt đầu làm việc một cách thông minh và mất rất ít thời gian cho nó.

Bây giờ chỉ còn là vấn đề biến giáo lý tôi đã đưa ra trở thành thực tiển trong những ý nghĩa của nó. Bây giờ nền giáo dục mới phải thay thế cho nền giáo dục cũ đã chứng tỏ quá sai lầm đến nỗi nó không thể ngăn cản sự tàn sát người Do Thái khắp nơi vốn đặc trưn gcho thời kỳ 1914-1945. Nó phải được thay thế. Giai đoạn phát triển kế tiếp của nhân loại phải xuất phát từ tác động thanh lọc của của cuộc Thế chiến. Có những bước đi mà nhân loại phải theo và chỉ có một nền giáo dục mới và một thái độ mới đối với những tiến trình giáo dục, tác động lên những người rất trẻ ở mọi quốc gia, mới có thể khiến nhân loại bước theo những bước đi đó.

Một chu kỳ mới của kinh nghiệm, của phát triển tâm lý, và của những tiến trình giáo dục mới đang cận kề. Những gì tôi đã trình bày ở đây và ở nơi khác về Khoa học Tham Thiền, Phụng sự và liên quan đến đường Antahkarana cho chúng ta phương pháp, cách thức, triển vọng, chỉ đến tất cả điều đó.

 

The Science of the Antahkarana

AS A PREPARATION for what students need to master, I would like to emphasise certain points by tabulating the information already given.  The Science of the Antahkarana is not an easy one to learn because of the following points.  These emphasised points must be accepted by students as a working hypothesis prior to all attempted work:

 

1. The Science of the Antahkarana is connected with the entire problem of energy, but peculiarly with the energy handled by the individual and with the forces by which the individual relates himself to other individuals or to groups. For the sake of clarity, we will give the name of

 1. ENERGY: to all forces pouring into the individual form from whatever direction and source. To these major energies, the names of “sutratma” or “life thread” or “silver cord” have frequently been given.
 2. FORCE: to all the energies which—after due manipulation and concentration—are projected by the individual or group in any direction and with many possible motives, some good and many selfish.

2. The Science of the Antahkarana, technically speaking and for group purpose, is especially the science of [Page 144] light manifestation with its results of revelation and consequent changes. It should be remembered that:

 1. Light is substantial, and from the angle of the spirit is a sublimation or higher form of material matter.
 2. Light is also the quality or major characteristic of the soul in its own realm, and of the etheric body (a reflection of the soul eventually) in the three worlds of human evolution.
 3. The object of the science with which we are dealing is to fuse the lower and the upper lights, so that one light shines forth in physical manifestation and a synthesis of light is consequently brought about.
 4. Technically speaking, two light bodies exist—the vital or etheric body and the soul vehicle. One is the result of aeons of incarnating life and becomes in time a powerful repository of energies gathered out of a wide range of contacts, though conditioned by the ray type in its three aspects. The etheric body exists and is today functioning powerfully.  The soul body is in process of being slowly constructed, and is that “house not made with hands, eternal in the heavens” to which the New Testament refers (II Cor. 5: l). It is interesting to note that the Old Testament refers to the etheric body (Ecc. 12:6-7) and its construction, and the New Testament deals with the building of the spiritual body.

 

3. The Science of the Antahkarana must be studied in three ways:

 1. Concretely and in relation to the etheric body, which is a substantial, tangible form, and is being so considered (though not as yet universally admitted) by modern science.[Page 145]
 2. Egoically and in relation to the soul and to the “light body” through which the spiritual man must function in the world of souls, and which—when blended and fused with the etheric body—produces the manifestation of divinity upon earth to a greater or lesser degree, according to the extent of fusion and the conscious recognition by the individual of the attained fusion.
 3. Abstractly and in relation to knowledge-wisdom, which are two words used in relation to force and energy, and their use by the individual in his environment and contacts. Ponder on these words. You will realise how necessary it is that there should be some capacity for abstract thinking before the true implications of this new science can be understood.

4. The Science of the Antahkarana is concerned with the problem of the continuity of consciousness and with the problem of life and death. Keep these two themes clearly in your mind for they are basic and important.

 

5. The Science of the Antahkarana deals with the threefold thread which connects:

 

 1. The monad, the soul and the personality, linking all three periodical vehicles and unifying all seven principles.
 2. The triple personality and its environment in the three worlds of human enterprise, and later in the other two worlds (making five) of superhuman expression.
 3. The consciously creative man and the world of ideas. These he must contact and express through creative work, thus bridging with the light:
  1. Between the world of souls and the world of phenomena. [Page 146]
  2. Between the realm of subjective beauty and reality and the outer tangible world of nature.
  3. Between himself and others.
  4. Between group and group.
  5. Later, when the divine Plan has become a reality to him, between the fourth kingdom (the human) and the fifth kingdom (the Kingdom of God).
  6. Finally, between humanity and the Hierarchy.

 

6. The Science of the Antahkarana is the science of the triple thread which exists from the very beginning of time and links individual man with his monadic source. The recognition of this thread and its use, consciously, as the Path and the means of ever expanding contacts, comes relatively late in the evolutionary process. The goal of all aspirants and disciples is to become aware of this stream of energy in its various diversifications and consciously to employ these energies in two ways: interiorly in self-unfoldment, and in the service of the plan for humanity.

 

7. The Science of the Antahkarana teaches certain fundamental truths about the thread, some of which might be enumerated as follows:

 

 1. The life thread comes directly from the monad or the ONE. This thread is anchored in the heart during incarnation. There is the seat of life.
 2. The consciousness thread comes directly from the soul. It is anchored in the head. There is the seat of consciousness.
 3. The thread of creative activity is initiated and constructed by the human being. It is anchored, when sufficiently constructed, in the throat. This thread is an extension or synthesis of the two basic threads.

 

[Page 147]

The creative thread itself is triple in nature.  It is slowly constructed down the ages by the man.  As he becomes truly alive, from the standpoint of intelligent awareness and the desire fully to express himself, the process is materially hastened. These three self-created lesser threads which constitute the third thread of the antahkarana extend eventually:

 

 1. From the physical body to the etheric body, passing from the heart to the spleen, and thence to the body of prana, the vital or etheric body, unites with force from the egoic will petals.
 1. From the etheric body to the astral body. This thread passes from the solar plexus to the heart and from thence to the astral body, picking up the energy of the thread mentioned above, unites with force the love petals.
 1. From the astral body to the mental vehicle. This thread passes from the ajna centre to the head centre and from thence to the mind body, picking up the energy of the other two threads mentioned above, unites with the force from the knowledge petals.

Though these three energies are woven into one thread finally, yet they remain distinct.  It should be borne in mind that the soul body is constructed of pure white light, whilst the light out of which the etheric body is made is golden.

8. The Science of the Antahkarana deals, therefore, with the entire incoming system of energy, with the processes of usage and transformation and fusion. It deals also with the outgoing energies and their relationship to the environment and is the basis of [Page 148] the science of the force centres. The incoming and the outgoing energies constitute finally two great stations of energy, one characterised by power and the other by love, and all directed to the illumination of the individual and of humanity as a whole, through the medium of the Hierarchy composed of individuals.  This is basically the Science of the Path.

 

The antahkarana, therefore, is the thread of consciousness, of intelligence, and the responsive agent in all sentient reactions.  The interesting point to bear in mind, and where we must now lay the emphasis, is that this thread of consciousness is evolved by the soul and not by the monad.  The World Soul pours its gossamer thread of sentient consciousness into all forms, into all body cells and into all atoms.  The human soul, the solar angel, repeats the process in relation to its shadow and reflection, the personality.  This is part of the creative work of the soul.  But, in its turn, the human being has also to become creative in the mental sense of the term and must repeat the process, for in all points the microcosm resembles the macrocosm.  Therefore, through the life thread, the soul creates and reproduces a personality through which to function.  Then through the building of the antahkarana, the soul first of all develops sentiency down upon the physical plane, and later bridges the gap—through meditation and service—between the three mental aspects.  It thus completes the creation of the path of return to the Centre, which must parallel the path of outgoing.

 

I have now completed my introductory presentation of the fundamentals which will in the future age dominate the educational systems.  It was necessary for all of you—and for those who will later study these instructions anent the new education—to have some grasp of past foundational implications and basic tendencies and also some ideas, however [Page 149] vague, of the line along which major changes can be expected to come.  You can begin, therefore, to work intelligently and with as little loss of time as possible.

 

It remains now to make the teaching which I have given practical in its implications.  The New Education now must take the place of that which is old and which has proved so wrong that it could not prevent the universal holocaust which distinguished the years 1914-1945.  It must be superseded.  The next stage of human evolution will emerge as a result of the purificatory action of the World War.  There are steps which humanity must take, and only a new type of education and a different attitude to the educational processes (imposed upon the very young of every nation) will enable mankind to take them.

 

A new cycle of experience, of psychological development and of new educational processes is imminent.  What I have given here and elsewhere on the Science of Meditation, of Service and anent the Antahkarana gives method, mode, promise and point to it all.

 

THE TIBETAN

1 Comments

 1. jupiter nguyen

  Sau khi đọc bài viết trên rất nhiều lần ( và đã suy gẫm rất nhiều ) thì tôi cảm nhận rằng với sự tồn tại của sợi dây ( tôi thích dùng từ sợi dây hơn ) nối năng lượng vô hình Antahkarana thì trong mỗi người đều có sẵn những tiềm năng để khai mở và vận dụng nguồn năng lượng to lớn vô cùng . Đây là một trong những kiến thức bí ẩn và huyền nhiệm nhất mà tôi vừa mới được biết sau khi đọc xong bài viết trên . Thanks Webmaster.

Leave Comment