Đường Antahkarana (Phần II)

Trong các tác phẩm của đức DK chúng ta cũng thường đọc thấy câu sau đây của Ngài: “I choose my words with care“, “study with care” … “Tôi chọn những từ nầy một cách cẩn thận“. Những câu nói như thế đặc trưng cho văn phong của Ngài, và những thuật ngữ mà Ngài sử dụng đều được Ngài lựa chọn thật cẩn thận, có một ý nghĩa khác hẳn với ý nghĩa thông thường của từ đó. Khi đọc sách của Ngài chúng ta chúng ta phải hiểu rõ những ý nghĩa mà Ngài sử dụng cho các thuật ngữ đó, những sự tinh tế trong khi Ngài định nghĩa và sử dụng, nếu không ta không hiểu được ý nghĩa những gì Ngài nói. Ví dụ, trong bài đầu tiên về Antahkarana, Ngài phân biệt rõ giữa energyforce (năng lượng và mãnh lực). Các thuật ngữ như Life (viết hoa), Spirit, Divine dùng để chỉ những gì dính đến Monad (Chơn Thần). Hoặc Ego (viết hoa) không được hiểu như bản ngã thông thường của từ đó, mà nó chỉ Linh hồn (Soul)

Viết về Antahkarana, Ngài dùng từ Thread. Ta hãy đọc lại đoạn sau đây:

6. The Science of the Antahkarana is the science of the triple thread which exists from the very beginning of time and links individual man with his monadic source.

6. Khoa học về đường Antahkarana là khoa học về sợi dây tam phân vốn tồn tại từ khởi thuỷkết nối con người với chơn thần của mình.

Trong một câu ngắn gọn như trên có biết bao nhiêu điều ta cần học hỏi và nghiên cứu. Ví dụ ta có thể đặt những câu hỏi sau đây:

1. Tại sao Ngài gọi Antahkarana là sợi dây?

2. Tại sao sợi dây đó lại tam phân?

3. Tại sao nói nó tồn tại từ khởi thuỷ?

4. Tại sao nói nó nối liền con người và Chơn Thần của mình?


1. Trong bản dịch đầu tiên, chúng tôi dùng từ “sợi chỉ” để dịch thread. Có bạn đọc nói rằng mình thích từ “sợi dây” hơn là “sợi dây”, trong bản hiệu chỉnh, chúng tôi đã dịch thread là sợi dây. Tuy nhiên, khi chúng ta đi sâu vào giáo lý của Ngài và đọc thêm những gì Ngài viết về Antahkarana, chúng ta mới hiểu tại sao Ngài dùng thread để chì Antahkarana.

Like a spider, man spins connecting threads, and thus bridges and makes contact with his environment, thereby gaining experience and sustenance.  The spider symbol is often used in the ancient occult books and the scriptures of India in connection with this activity of the human being.  The threads which man creates are triple and with the two basic threads which have been created by the soul, constitute the five types of energy which make man a conscious human being.

Giống như một con nhện, con người dệt những sợi tơ kết nối, do đó nối liền và tiếp xúc với môi trường của y, nhờ đó mà y thu thập kinh nghiệm và tồn tại. Con nhện luôn là biểu tượng được dùng trong các kinh sách cổ xưa và kinh điển xứ Ấn độ để chỉ hoạt động này của con người. Những sợi dây mà con người tạo ra gồm ba phần (tam phân), kết hợp với hai sợi dây căn bản mà Linh hồn đã tạo ra tạo thành năm loại năng lượng khiến con người trở thành con người hữu thức.

Khi đường Antahkarana bắt đầu được xây dựng, nó mong manh như sợi tơ nhện, và người đệ tử khi xây dựng đường Antahkarana làm công việc giống như con nhện giăng tơ, từng sợi dây một được dệt ra, kết hợp lại, và cuối cùng ta có đường Antahkarana  rực rỡ bảy sắc cầu vồng. Do đó, nó còn được gọi là Rainbow Bridgre.

2. Tại sao Ngài lại nói Antahkarana  lại bao gồm ba phần (tam phân)? Thật ra, Antahkarana  gồm 3 sợi dây năng lượng khác nhau tập hợp lại tạo thành.

a. Sợi dây thứ nhất là Thread of Life hay Life Thread, xuất phát từ Chơn Thần (Monad) và trụ tại tim. Tiếng Phạn gọi Life Thread là Sutratma. Một vài nhà Thông Thiên Học trước đó gọi nó Silver Cord (sợi dây bạc hay Kim quang tuyến). Trong khi con người ngủ, thể cảm xúc và các thể cao hơn tách ra khỏi thể xác và thể dĩ thái, nhưng vẫn nối liền với nó bằng đường Sutratma. Khi chết sợi dây này đứt hẳn, con người tách rời hoàn toàn khỏi thể xác. Còn được dịch là Sinh Mệnh tuyến.

b. Sợi dây thứ hai là Thread of Consciousness (Sợi dây tâm thức). Sợi dây này xuất phát từ Linh hồn hay Chân Ngã của chúng ta và trụ vào bộ óc. Còn được dịch là Thức Tuyến.

c. Sợi dây thứ ba Ngài gọi là Sợi dây của Hoạt động sáng tạo (Thread of Creative Activity). Đây chính thực là sợi dây mà con người (phàm ngã) tạo ra với sự giúp sức của Linh Hồn. Hai sợi dây đầu đã tồn tại khi con người bắt đầu cuộc sống. Các bạn xem hình vẽ minh hoạ sau đây:

Ba sợi chỉ cấu thành Antahkarana

Ba sợi dây cấu thành Antahkarana

4. Bản thân Sợi dây Của Hoạt động Sáng tạo này cũng gồm ba phần:

a. Thứ nhất là sợi dây nối xác thân đến thể dĩ thái. sợi dây này xuất phát từ tim đi đến lá lách, và từ đó đến thể dĩ thái. Tại đây nó kết hợp với mãnh lực đi xuống từ các Cánh hoa Ý chí của Hoa Sen Chân Ngã. Đến đây bạn lại phải hiểu cấu tạo của Hoa Sen Chân Ngã (Egoic Lotus), Cánh Hoa Ý Chí (Will Petals) là gì. Bạn thấy đó, huyền linh học vô cùng phức tạp, và liên hệ chằng chịt với nhau. Nếu bạn chưa được hướng dẫn đầy đủ hoặc chưa đọc A Treatise on Cosmic Fire, bạn không thể nào hiểu được đoạn trên.

b. Thứ hai là sợi dây nối từ thể dĩ thái đến thể cảm xúc. sợi dây này đi qua luân xa tùng thái dương đến tim, và từ đó đến thể cảm xúc, tích hợp với năng lượng của sợi dây thứ nhất ở trên với mãnh lực của Cánh hoa Tình thương (Love Petals) của Hoa sen Chân Ngã.

c. Thứ ba là sợi dây nối từ thể dĩ cảm xúc đến thể trí. sợi dây này đi qua luân xa Ajna đến luân xa đỉnh đầu, và từ đó đến thể trí, tích hợp năng lượng của hai sợi dây 1 và 2 ở trên với mãnh lực từ Cánh hoa Tri thức (Knowledge Petals).

The creative thread itself is triple in nature. It is slowly constructed down the ages by the man. As he becomes truly alive, from the standpoint of intelligent awareness and the desire fully to express himself, the process is materially hastened. These three self-created lesser threads which constitute the third thread of the antahkarana extend eventually:

1. From the physical body to the etheric body, passing from the heart to the spleen, and thence to the body of prana, the vital or etheric body, unites with force from the egoic will petals.

2. From the etheric body to the astral body. This thread passes from the solar plexus to the heart and from thence to the astral body, picking up the energy of the thread mentioned above, unites with force the love petals.

3. From the astral body to the mental vehicle. This thread passes from the ajna centre to the head centre and from thence to the mind body, picking up the energy of the other two threads mentioned above, unites with the force from the knowledge petals.

Bạn tạm thời chấp nhận những phần Ngài nói trên đây, sau này bạn tìm hiểu thêm giáo lý về Hoa Sen Chân Ngã (Egoic Lotus), còn gọi là thể Thượng Trí, Nhân Thể, Thể Linh Hồn để hiểu rõ thê.. Bạn xem hình minh hoạ sau đây:

Soi chi Creative Activity

 

Như vậy, Antahkarana gồm tất cả 5 sợi dây:

1. Sutrama (Life Thread)

2. Golden Cord (Thread of Consciousness)

3. Thread of Creative Activity, gồm ba phần:

  1. sợi dây nối xác thân đến thể dĩ thái
  2. sợi dây nối thể dĩ thái đến thể cảm xúc
  3. sợi dây nối thể cảm xúc đến thể trí.

sợi dây Thread of Creative Activity do con người tạo ra trong quá trình tiến hoá, với sự trợ giúp của Linh Hồn.

 

 

1 Comments

  1. Hoai

    Tôi đã đọc khá nhiều sách tâm linh, nhất là sách Thông thiên học. Trước giờ tôi cứ nghĩ thể Vía, thể Trí là cái gì đó cao siêu lắm, chắc trong kiếp này mình chưa đủ tu luyện đến. Hôm qua đọc cuốn “Con người là ai? Từ đâu đến? Xuống cõi trần làm chi?” của cụ Bạch Liên – Phạm Ngọc Đa – Cố Hội trưởng đầu tiên của Hội Thông thiên học Việt Nam. Tôi mới hiểu rằng 4 thể: Xác, Phách, Vía, Hạ Trí đều thuộc cõi Hồng trần. Để tu luyện – tiến hóa, hàng ngày chúng ta phải tinh luyện, kiểm soát chúng và tìm cách khai mở đường Antahkarana để kết nối với Chân ngã của chúng ta.

    Xin cám ơn Webmaster và mong đợi đón đọc những bài viết tiếp theo nói chung và về đường Antahkarana nói riêng.

Leave Comment