Huấn Thị Cá Nhân cho IBS -1

 

Huấn thị cá nhân cho IBS – Phần 1

Chân dung IBS, trích từ một quảng cáo trên báo chí đầu thế kỷ XX

Đây là bài đầu tiên trong loạt bài về các huấn thị cá nhân cho IBS. IBS là công thức phát triển của Anne Dixon, một giảng viên thanh nhạc, sinh ngày 1/6/1881 tại Hoa Kỳ. IBS là các kí tự đầu của công thức Impersonality, Being, Synthesis—Vô Ngã, Thực Tại, Tổng Hợp. Cấu trúc cung của Anne là: 1 6 463, linh hồn cung 1, phàm ngã cung 6, thể trí cung 4, cảm xúc cung 6, thể xác cung 3. Đây cũng là một trường hợp đặc biệt khi bà có linh hồn cung 1 nhưng lại là đệ tử của một Chân sư Cung 2. Trong Ashram của đức DK có 12 đệ tử có linh hồn cung 1, và ta biết rằng Chân sư DK có mối quan hệ gần gũi lâu đời với đức Morya, một Chohan cung 1. Trong thời buổi cấp bách, đức DK đảm nhận việc huấn luyện các đệ tử của Chân sư KH và Chân sư Morya để các Ngài rảnh tay lo công việc lớn hơn.

Anne Dixon thuộc nhóm đệ tử có tên gọi Trained Observers, các Nhà Quan Sát Lão Luyện hay các các Quan Sát Viên Thuần Thục. Nhiệm vụ của nhóm là:

… nhìn thấy thông suốt cả không gian lẫn thời gian bằng việc tập luyện sử dụng trực giác. Họ hoạt động rất nhiều trên cõi Trung giới, để phá tan ảo cảm để đem đến sự giác ngộ cho nhân loại. Như thế, một loại năng lực khác đã được thức động, tạo nên một loại liên lạc và giao tiếp khác nữa. Đó là sự giao tiếp giữa cõi Bồ đề (là cõi Minh Triết và Lý trí thuần khiết) với cõi Trung giới (là ảo cảm). Những quan sát viên thành thục được nhắc nhở rằng nhiệm vụ to lớn của họ là phải giải tán ảo cảm của thế gian bằng cách chiếu rọi ánh sáng. Khi nào có một số đầy đủ những nhóm đệ tử hoạt động theo những đường lối trên, thì trên cõi thế gian người ta sẽ thấy có những đường dây giao thông, tác động như những người trung gian giữa cõi giới ánh sáng và cõi ảo cảm. Họ sẽ là những trạm chuyển đi thứ năng lực đặc biệt có tác dụng phá tan những ảo cảm hiện hữu và như vậy, sẽ giải tán những tư tưởng cũ có tính cách gạt gẫm, phỉnh lừa. Họ sẽ giao rắc ánh sáng và sự bình an, nó sẽ soi sáng trung giới và dẹp tan tính chất hư ảo của đời sống trên cõi này.

Những thành viên nằm trong nhóm này là những người dễ bị ảo cảm, đã từng bị và đã vượt qua các ảo cảm đó, do đó họ mới có kinh nghiêm nhìn xuyên qua ảo cảm, đến với ánh sáng của chân lý. LTSK cũng là một thành viên của nhóm này. Qua các bức thư của đức DK, các bạn cũng sẽ học được những điều vô cùng quí giá, của một đệ tử đã sa ngã trước ảo cảm và cuối cùng vượt qua nó. Cũng giống như LTSK, với năng lực thông linh bẩm sinh, IBS đã tiếp xúc với những thực thể trên cõi trung giới, cụ thể là “bản sao” của Chân sư DK, bị quyến rũ vào đó. Và Chân sư DK đã cho bà sự lựa chọn một trong hai con đường, giữa bản sao và bản chánh, giữa phản ảnh và thực tại. Cuối cùng bà đã nhận ra sự sai lầm của mình. Qua điều này, ta có thể hình dung tại sao vô số các nhà “ngoại cảm” có những tuyên bố hùng hồn, từng gặp các đấng các như đức Saint Germain, đức DK, đức KH, và chậm chí của đức Sanat Kumara. Cũng nên biết rằng IBS là một đệ tử khá cao cấp, đã được một lần điểm đạo và đang được Chân sư huấn luyện cho lần điểm đạo thứ hai. Thắng vượt các ảo cảm là một trong các bài test, các thử thách của cuộc điểm đạo đó, làm chủ bản chất cảm xúc của mình. Chúng tôi sẽ quay trở lại phần nghiên cứu lá số chiêm tinh của bà sau phần trình bày các thư của Chân sư DK. Chỉ tìm được một bức hình của bà trên báo chí, quảng cáo việc dạy thanh nhạc. Bà mất năm 1969.

March 1932

MY BROTHER:

You have entered my group of disciples for a certain specific training and in that word “training,” you have the keynote of your intended accomplishment. The training to be given calls for no enforced obedience but it does entail the submission of the personality to the will of the soul and not to that of the lower desire nature, no matter how fine or aspirational. I seek to indicate to you modes of unfoldment and to give you hints as to capacity. Beyond that I have no function.

Em đã gia nhập vào nhóm đệ tử của tôi để nhận sự huấn luyện cụ thể và “huấn luyện là chủ âm cho mục tiêu được hoạch định của em”. Việc huấn luyện được đưa ra không đòi hỏi sự vâng lời bắt buộc, nhưng nó đòi hỏi sự tuân phục phàm ngã với ý chí của linh hồn, chứ không phải tuân phục ý chí của bản chất dục vọng thấp kém, cho dù đó là nguyện vọng tốt đẹp như thế nào đi nữa. Tôi muốn chỉ ra cho em các phương thức khai mở và đưa ra cho em các gợi ý về năng lực. Ngoài ta Tôi không có chức năng nào khác.

You have been working and serving for years, and it is that service and that aspiration which have carried you forward into definite training for initiation. In a certain sense, therefore, you have been accepted as a chela and to me has been assigned the work of safeguarding you. I say “work” with deliberation and ask you to ponder the phrase I employed. How long you will be preparing for such a step in the expansion of your consciousness is of no importance and I ask you to forget it. But it is of importance that you get out of this opportunity its utmost usefulness.

Em đã làm việc và phụng sự trong nhiều năm, và chính phụng sự và khát vọng đó đã đưa em vào việc huấn luyện nhất định cho điểm đạo. Theo một nghĩa nào đó, em đã được chấp nhận như là một chela và tôi đã được giao công việc bảo vệ em. Tôi nói “công việc” một cách cố ý và yêu cầu em suy nghĩ về cụm từ tôi đã sử dụng. Việc em sẽ chuẩn bị cho bước mở rộng tâm thức của em trong bao lâu không phải điều quan trọng và tôi yêu cầu em quên nó đi. Điều quan trọng là em sẽ có được sự hữu ích tối đa từ cơ hội này.

You may well imagine, brother of mine, that it is not my [236] intention to waste my time or yours in feeding pride with flattery or in holding out to you a vision of a notable future. The physical plane realities emerge out of a true, inner, spiritual development, and if you are sincere (and this I do believe you to be) you will welcome the plain speaking and truth—no matter how temporarily humiliating you may find it to be. If all is ultimately to be revealed as men develop the powers of the soul, it is time we learned to know one another as we are and to regard exposure as a means towards eradication.

Em thừa hiểu rõ rằng, huynh đệ của tôi, tôi không có ý định lãng phí thời gian của tôi hoặc của em trong việc nuôi dưỡng sự kiêu hảnh với những lời tâng bốc hoặc cho em thấy một viễn ảnh sáng lạn. Các hiện thực trên trần gian xuất phát từ sự phát triển tinh thần nội tại thật sự, và nếu em thành thật (và điều này tôi tin là em có), em sẽ chào đón lời nói và sự chân thật giản dị—dù cho tạm thời em cảm thấy nó va chạm tự ái em như thế nào . Nếu tất cả mọi thứ cuối cùng được tiết lộ khi con người phát triển năng lực của linh hồn, đã đến lúc chúng ta học cách biết nhau như chúng ta là và coi sự tiết lộ là phương tiện để loại bỏ các bất toàn của mình.

You have two main difficulties and before you can go forward into a greater liberty these must be, in some measure, overcome. The one that looms the larger in your consciousness is that of the physical plane handicap of an unstable digestive system. The one that looms the larger (in the consciousness of those who seek to help upon the inner side) is an over-emphatic personality, with its attention focussed on the personality and on its doings, instead of being focussed upon the inspiring soul.

Em có hai khó khăn chính, và trước khi em có thể tiến vào sự tự do rộng lớn hơn, những khó khăn này phải được vượt qua ở một mức độ nào đó. Khó khăn mà em cảm thấy lớn hơn trong tâm thức của em là khuyết tật trên cõi trần gian của một hệ thống tiêu hóa không ổn định. Còn trong tâm thức của những người đang tìm cách giúp đỡ em trên nội giới, khó khăn lớn hơn là một phàm ngã quá nhấn mạnh, với sự chú ý của nó tập trung vào phàm ngã và hành động của nó, thay vì tập trung vào linh hồn truyền cảm hứng.

The result of this tendency is an excessive intensity of vibration which wrecks and shatters the mechanism. Your sixth cung personality produces an intense adherence to your ideals and to the truth, as you see it; it produces also a one-pointedness which has led to a focussing of energy in the head. This has been intensified also, owing to our western civilisation being immersed in the thoughtforms of the Piscean Age—the age of the sixth ray which is still with us. When the first ray energy of the soul pours in and blends itself with the sixth ray force, the shattering effect is increased and the personality carries more force than it can handle. That energy is also unevenly distributed and goes primarily to the throat and to the solar plexus, causing a disturbance and an upsetting of the balance of the forces in the body. This, in its turn, produces a disturbance in the alimentary tract and when this disturbance becomes an established habit, a very real problem is presented.

Kết quả của khuynh hướng này là cường độ rung động quá mức làm hư hỏng và phá hủy bộ máy. Phàm ngã cung sáu của em tạo ra sự tuân thủ mạnh mẽ với lý tưởng của em và với chân lý như em thấy; Điều này tạo ra sự nhất tâm dẫn tới việc tập trung năng lượng vào đầu. Điều này cũng đã được tăng cường, do nền văn minh phương Tây của chúng ta đang bị đắm chìm vào các hình tư tưởng của thời đại Song Ngư—thời đại của cung thứ sáu vốn vẫn còn ở với chúng ta. Khi năng lượng cung 1 của linh hồn đổ vào và trộn lẫn với lực cung 6, hiệu ứng phá hủy được gia tăng và phàm ngã mang nhiều lực hơn khả năng mà nó có thể xử lý. Năng lượng đó cũng phân bố không đồng đều và chủ yếu đi đến luân xa cổ họng và luân xa tùng thái dương, gây rối loạn và làm mất cân bằng các lực trong cơ thể. Điều này đến lượt nó, tạo ra sự rối loạn trong đường tiêu hóa và khi sự xáo trộn này trở thành một thói quen ổn định, một vấn đề rất thực được thể hiện.

You ask: What shall, therefore, be done? I will give some suggestions which you can follow or not as you choose.

1. Lose sight of yourself in loving other people and feed not personality satisfaction in a constant managing of their affairs. [237]

2. You have a gift of love and understanding. Use it as a soul and not so much as a personality.

3. Learn to put first things first and do not pay so much attention to the small but engrossing details, presented by circumstances and by other people. These feed personality satisfaction as you handle them with your undoubted efficiency. Sit back and let the life aspect work in you and in others.

Your digestive difficulties will be much aided and might disappear when you have established a constructive relation between your soul and your personality and when you can live in your heart and not in your solar plexus.

Em hỏi: Vậy thì em sẽ làm những điều gì? Tôi sẽ cung cấp một số gợi ý mà em có thể làm theo hoặc không tùy em chọn.

1. Hãy quên mình trong việc yêu thương người khác và đừng nuôi dưỡng sự thỏa mãn phàm ngã trong việc quản lý công việc của họ liên tục. [237]

2. Em có một năng khiếu của tình thương và sự hiểu biết. Hãy sử dụng nó như một linh hồn và không nhiều như một phàm ngã.

3. Hãy học cách đặt sự vật vào đúng vị trí của nó và đừng quan tâm quá nhiều đến các chi tiết nhỏ nhưng choán nhiều thời giờ do những người khác và hoàn cảnh đưa đến. Những cái này nuôi dưỡng sự thỏa mãn phàm ngã khi em xử lý chúng với sự hiệu quả không nghi ngờ của em. Hãy ngồi lại và để cho khía cạnh sự sống làm việc trong em và trong những người khác.

Những khó khăn về tiêu hóa sẽ được hỗ trợ nhiều và có thể biến mất khi em thiết lập một mối quan hệ xây dựng giữa linh hồn và phàm ngã của em và khi em có thể sống trong trái tim chứ không trong tùng thái dương của em.

November 1933

BROTHER OF MINE:

This is simply a very brief notation. You have made some progress in relegating the personality to the background and you are now more inclusive than heretofore. See to it that[1] steady progress is made in that direction. With an aspirant as tried and focussed as yourself, I need no easy words with which to apply the truth. I can speak with directness and with certainty of attention to that which may be said.

The progress you have made warrants my giving you a meditation to be followed with care during the next few months…. And now, brother of old, I say to you (as I say to all aspirants in training for discipleship): Learn that occult reticence which produces inner power and outer silence. Speak less and love more….

HUYNH ĐỆ CỦA TÔI:

Đây chỉ là một ghi chú ngắn gọn. Em đã đạt được một số tiến bộ trong việc chuyển phàm ngã ra hậu trường và bây giờ em đã bao dung hơn bao giờ hết. Hãy chắc rằng sự tiến bộ đều đặn được thực hiện theo hướng đó. Với một người chí nguyện đã được thử thách và tập trung như em, tôi không cần những từ dễ chịu để nói sự thật. Tôi có thể nói thẳng thắn và chắc chắn rằng những điều có thể nói được chú ý.

Sự tiến bộ mà em đã đạt được đảm bảo việc tôi sẽ cho em nột bài tham thiền để thực hành cẩn thận trong vài tháng tới …. Và bây giờ, huynh đệ xưa của tôi, tôi nói với em (như tôi đã nói với tất cả những người chí nguyện đang được huấn luyện cho con đường đệ tử): Hãy học cách kiệm lời huyền linh vốn tạo ra sức mạnh bên trong và sự im lặng bên ngoài. Hãy nói ít và yêu nhiều hơn ….

March 1934

BROTHER OF MINE:

What shall I say to you now as the time comes when again I can communicate with you? My heart is with you and I have an understanding of the way that you have come. Your very intensity and your strong aspiration have led you into difficulty and you are the victim of your virtues and of your occult inexperience. Do you not know, my brother, that the disciple is ever balanced in endeavour and runs not to extremes of any kind? Yet balanced effort has not characterised your work the past few months. You have been swept by an emotional thoughtform and the effect of the astral energy has been to increase the emotional devotion and the physical nervousness which have ever handicapped you. The effect of true teaching, emanating from mental levels, is to stabilise, to mentalise and to ground the disciple in spiritual being; to be is for you the goal.

HUYNH ĐỆ CỦA TÔI:

Tôi sẽ nói gì với em bây giờ khi đến lúc tôi có thể tiếp xúc với em lần nữa? Trái tim tôi ở bên em và tôi có một sự hiểu biết về cách mà em đã đến. Sức mạnh của em và nguyện vọng mạnh mẽ của em đã khiến em gặp khó khăn và em là nạn nhân của những đức tính và sự thiếu kinh nghiệm của em. Huynh đệ của tôi, em không biết rằng người đệ tử luôn cân bằng trong nỗ lực và không chạy theo cực đoan nào? Tuy nhiên, nỗ lực cân bằng đã không đặc trưng cho công việc của em trong vài tháng qua. Em đã bị tràn ngập bởi một hình tư tưởng cảm xúc và hiệu quả của năng lượng cảm xúc đã làm tăng sự sùng tín cảm xúc và sự lo lắng thể xác đã từng làm em trở ngại. Hiệu quả của giáo lý thật sự, xuất phát từ các cấp độ trí tuệ, là để ổn định, để trí tuệ hóa và an trụ người đệ tử trong bản thể tinh thần; mục tiêu của em là hiện tồn (to be).

It is not the function of the true teacher ever to criticise. It is his function to watch over the chela and in the light of wisdom and compassion to aid him with instruction. I have today a few things to say to you and they must be briefly expressed because your fatigue is greater than you realise. You need rest and care. This is owing to excessive emotional stimulation which has been thrust upon you; this comes from a group of well-meaning aspirants gathered around a thoughtform of myself to be found on the higher levels of the astral plane. It is only a thoughtform which they see in a glamorous light and such thoughtforms of the teachers are often to be found and are purely astral and not real.

Chức năng của vị huấn sư thực sự là không bao giờ là chỉ trích. Chức năng của Ngài là xem xét người đệ tử và trong ánh sáng của minh triết và từ bi giúp y với các huấn thị. Hôm nay tôi có một vài điều để nói với em và chúng cần được trình bày ngắn gọn vì sự mệt mỏi của em lớn hơn em nhận ra. Em cần nghỉ ngơi và chăm sóc. Điều này là do sự kích thích cảm xúc quá mức đã tấn công vào em; điều này xuất phát từ một nhóm những người chí nguyện tốt bụng tập trung quanh một hình tư tưởng của chính tôi trên các phân cảnh giới cao của cõi trung giới. Nó chỉ là một hình tư tưởng mà họ nhìn thấy trong ánh sáng ảo ảm và những hình tư tưởng như vậy của các huấn sư thường được tìm thấy và hoàn toàn thuộc cõi trung giới và không thực.

First, I would say: Be not discouraged but admit the failure of your intuition. Be, however, true to yourself and if you feel, my brother, that the position is not as I have stated it to be, then abide by your own decision and be true to your higher self. That is the matter of the greatest moment—personal truth and integrity. This decision may lead you to continue to form part of my group of disciples—a cooperation which has been interrupted the past few months—or it may lead you to work in conjunction with the group which has lately so powerfully influenced you. But be true to the situation as, in sober meditation, you see it; no higher attitude can be expected of anyone.

Trước tiên, tôi sẽ nói: Đừng nản lòng mà hãy chấp nhận sự thất bại của trực giác của em. Tuy nhiên, hãy chân thật với chính mình và nếu em cảm thấy, rằng vị trí đó không phải như tôi đã nói, thì em, huynh đệ của tôi, hãy tuân theo quyết định của chính em và chân thật với Chân ngã của em. Đó là vấn đề quan trọng nhất—chân lý cá nhân và sự toàn vẹn. Quyết định này có thể khiến em tiếp tục là thành phần trong nhóm đệ tử của tôi—một sự hợp tác đã bị gián đoạn trong vài tháng qua—hoặc nó có thể khiến em đến làm việc cùng với nhóm gần đây đã ảnh hưởng đến em một cách mạnh mẽ. Nhưng hãy chân thật với tình trạng như em nhìn thấy trong khi tham thiền; không mong chờ thái độ nào cao hơn của bất cứ ai.

Have in mind, however, that your physical body is not strong enough to stand the pressure of two vibratory groups and (until such time as you make your choice) we will hold the work you do with me in abeyance. The choice is entirely yours; you are utterly free to act as seems wisest to you and there will be no criticism from us entailed in any decision you may make.

Tuy nhiên, hãy nhớ rằng thể vật lý của em không đủ mạnh để chịu áp lực của hai nhóm rung động cùng lúc và (cho đến khi em thực hiện sự lựa chọn của em), chúng tôi sẽ trì hoãn công việc em làm với tôi. Sự lựa chọn hoàn toàn là của em; em hoàn toàn tự do để hành động như có vẻ khôn ngoan nhất đối với em, và sẽ không có lời chỉ trích nào từ chúng tôi trong bất kỳ quyết định mà em có thể thực hiện.

Secondly, should you desire to continue with my instructions, [239] then discontinue acting upon the instructions which have been going to you from this group whose focus is on the astral plane. Resume then the work I outlined for you earlier which you have lately neglected and follow my instructions in detail and with meticulous care.

Thứ hai, nếu em muốn tiếp tục với các huấn thị của tôi, [239] thì hãy ngưng việc hành động theo các huấn thị mà em đã nhận từ nhóm này vốn tập trung vào cõi trung giới. Khi đó, tiếp tục lại công việc mà tôi đã vạch ra cho em trước đó mà gần đây em đã bỏ quên, và làm theo hướng dẫn của tôi một cách chi tiết và tỉ mỉ.

In connection with the meditation work and the energy you gather, will you remember that this will not stimulate your nervous body at this time but can become a group asset. The effect of the work you have been doing with the group which is working under the influence of glamour has been to feed your devotional nature, to emphasise your development, your training, your work, your need and what is thought of you. None of it has been of any value to this group of disciples to whom you had pledged yourself or to your associates in service with whom you have been for so long affiliated or to those connected with you in your current daily life. It has indeed produced a separating effect between yourself, your group and your surroundings. This you know well and it is distressing you deeply. Your failure to conform to the requirements of my Ashram has not aided either, has it?

Liên quan đến công việc tham thiền và năng lượng em thu thập, em sẽ nhớ rằng điều này sẽ không kích thích thể thần kinh của em vào lúc này nhưng có thể trở thành tài sản của nhóm. Tác động của công việc em đang làm với nhóm đang làm việc dưới ảnh hưởng của ảo cảm đã nuôi dưỡng bản chất xúc cảm của em, nhấn mạnh đến sự phát triển của em, huấn luyện của em, công việc của em, nhu cầu của em và những gì được nghĩ về em. Không cái nào có giá trị gì đối với nhóm đệ tử này mà em đã nguyện với chính mình, hoặc với các cộng sự của em trong phụng sự em đã liên kết lâu nay, hay với những người có liên quan đến em trong cuộc sống hàng ngày hiện tại của em. Nó đã thực sự tạo ra một hiệu ứng tách biệt giữa em, nhóm của em và môi trường xung quanh em. Điều này em biết rất rõ và điều đó làm em đau lòng sâu sắc. Sự thất bại của em trong việc đáp ứng các yêu cầu của Ashram của tôi cũng đã không hỗ trợ gì, phải không?

All the work that I seek to do with you and my other disciples has been with the objective of intensifying their group relation, to deepen their group love and to bind them together as a group. For this is group work which the Hierarchy and those associated with it do, and my group is not one wherein personal training is given in order to bring about personal growth. Let me emphasise this again, my brother. I am not training you so that you can grow. I am training a group of disciples so that they may function as a unit, and as a welded totality. That subjective inner unity has been neglected by you whilst you wandered down a byway of high grade personality and emotional beauty but which in reality belonged to the world of illusion and not to the world of light and of vision.

Tất cả các công việc mà tôi muốn làm với em và các đệ tử khác của tôi đều nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ nhóm của họ, để làm sâu sắc hơn tình thương nhóm và ràng buộc họ với nhau như một nhóm. Vì đây là công việc tập thể mà Huyền Giai và những người gắn liền với nó làm, và nhóm của tôi không phải là một nhóm trong đó việc đào tạo cá nhân được đưa ra để mang lại sự phát triển cá nhân. Hãy để tôi nhấn mạnh lại điều này, huynh đệ của tôi. Tôi không huấn luyện em để em có thể phát triển. Tôi đang huấn luyện một nhóm đệ tử để họ có thể hoạt động như một đơn vị, và như một tổng thể liên kết. Sự thống nhất chủ quan bên trong đã bị em bỏ quên trong khi em đi lang thang dưới con đường mòn của phàm ngã cao cấp và vẻ đẹp cảm xúc nhưng trong thực tế thuộc về thế giới ảo tưởng, chứ không phải với thế giới ánh sáng và linh ảnh.

Your great sensitivity made this easy. Your latent love of power facilitated your delusion. Your failure to conform to group requirements precipitated the coming of the glamour. But your inner link is strong and your aspiration vital, if you will but see truly and act strongly.

Sự nhạy cảm lớn của em đã làm cho điều này dễ dàng. Tình yêu quyền lực tiềm ẩn của em tạo điều kiện cho ảo tưởng của em. Sự thất bại của em để đáp ứng các yêu cầu của nhóm đã thúc đẩy sự xuất hiện của ảo cảm. Nhưng mối liên hệ bên trong của em mạnh mẽ và nguyện vọng của em sinh động, chỉ cần em sẽ nhìn thấy thật sự và hành động mạnh mẽ.

The next thing that I want to say to you is that your etheric [240] body (which expresses itself through the nervous body) is in a rent condition. Forget not that these thoughtforms of power sap and drain those who attach themselves to them. You have much ground to regain physically as a result of the past few months….

Điều kế tiếp mà tôi muốn nói với em là thể dĩ thái của em (thể hiện chính nó thông qua thể thần kinh) đang ở trong tình trạng rách. Đừng quên rằng những hình tư tưởng của quyền năng này hút và rút những người gắn và dính liền với chúng. Em có nhiều cơ sở để phục hồi cơ thể như là một kết quả của vài tháng qua ….

Again I say: Be not discouraged. By our failures and our reactions to glamour, we learn to tread with confidence the Way of Light. By our falling into criticism, we can gauge our soul quality. Neither criticism of those who lead my group and with whom you have been affiliated, nor criticism of those who lead the group upon the astral plane which has brought you into the realm of glamour, will do more than reveal to you that personality reactions block the way of the soul. In the last analysis, your problem is not which of these two lines of teaching you will accept or which of certain guiding personalities are my representatives. Your problem is whether your intuition can discern between a soul vibration and the vibration of a high grade astral form. Your Tibetan brother and other individuals do not count. If they count with you, then you are in error. It is truth that counts and the associating of yourself with the highest truth you can contact.

Một lần nữa tôi nói: Đừng nản chí. Nhờ những thất bại của chúng ta và phản ứng của chúng ta với ảo cảm, chúng ta học cách bước đi với sự tự tin trên Con Đường Ánh sáng. Bởi chúng ta rơi vào sự chỉ trích, chúng ta có thể đánh giá phẩm tính linh hồn của chúng ai. Không có sự chỉ trích nào của những người dẫn dắt nhóm của tôi, những người mà em đã liên kết, cũng như không chỉ trích của những người dẫn dắt nhóm trên cõi trung giới, những người đã đưa em vào lĩnh vực ảo cảm, sẽ làm gì khác hơn là tiết lộ với em rằng phản ứng phàm ngã ngăn chặn con đường của linh hồn. Phân tích rốt ráo, vấn đề của em không phải là chọn giáo lý nào trong hai dòng giáo lý mà em sẽ chấp nhận, hoặc cá nhân nhân viên hướng dẫn nào là đại diện của tôi. Vấn đề của em là liệu trực giác của em có thể phân biệt được giữa rung động linh hồn và rung động của một hình trung giới cao cấp. Huynh đệ Tây Tạng và các cá nhân khác không quan trọng. Nếu họ quan trọng với em thì em lầm lạc. Chỉ sự thật là quan trọng, và liên kết chính em với chân lý cao nhất mà em có thể tiếp xúc.

I have written to you thus, my brother, because I sense the tension of your nature and your bewilderment at the situation—one which you had not foreseen and which causes you deep distress. Relax and be at peace. Thus will you make right decision. In the light of eternity, these little happenings (and how small they are when looked at in the right light and—dare I say it?—with a sense of humour!) disappear. Go forward with fresh courage. Learn from the past but refuse to be held by that past. Do not let the words or the influence of anyone lead you. May the light of your own soul lead you from strength to strength and reveal to you a purity of motive which will flood your life with love.

Tôi đã viết thư cho em như thế, huynh đệ của tôi, bởi vì tôi cảm thấy sự căng thẳng của bản chất của em và sự bối rối của em trong tình trạng—một trong những tình trạng em đã không tiên liệu và nó đã gây ra cho em đau khổ sâu sắc. Hãy thư giãn và an tịnh. Như vậy em sẽ quyết định đúng. Trong ánh sáng của sự vĩnh cửu, những sự kiện nhỏ này (và chúng nhỏ bé thế nào khi được nhìn với ánh sáng đúng đắn và—liệu tôi có thể nói như sau—với một sự hài hước!) biến mất. Hãy tiếp tục với sự can đảm mới. Hãy học từ quá khứ nhưng từ chối ở lại với quá khứ đó. Đừng để những lời nói hoặc ảnh hưởng của bất cứ ai dẫn dắt em. Mong ánh sáng của linh hồn em hướng dẫn em từ sức mạnh đến sức mạnh và tiết lộ cho em một sự tinh khiết của động cơ sẽ tràn ngập cuộc sống của em với tình thương.

Leave Comment