Huấn Thị Cá Nhân cho LTSK -3

Phần thứ 3 của loạt bài các huấn thị cá nhân cho LTSK, bao gồm các thư từ năm 1939 đến năm 1942.

Đôi điều nói thêm về LTSK. 

Trong Tự truyện chưa hoàn tất, bà Bailey có nhắc đến LTSK ở 3 chỗ. Ông đã giúp đỡ ông bà Bailey bằng cách đề nghị ông Foster Bailey nhận chức Chi Trưởng hội Thông Thiên Học ở Newyork:

… một hay hai ngày sau Foster nhận được một bức thư từ ông Ernest Suffern đề nghị anh nhận một công việc ở New York có liên quan đến Hội T.T. của thành phố này, với lương tháng 300 đô-la. Ông cũng đề nghị mua nhà cho chúng tôi ở một khu phố nhỏ ngoại ô, bên kia sông Hudson. Foster chấp nhận lời đề nghị và đi đến New York trong khi đó tôi ở lại trông nom con cái và xem mọi việc diễn tiến ra sao.

Chính ông đã giúp đỡ bà Bailey trong việc xuất bản sách của đức DK phổ biến ra thế gian. Có lẽ do những việc làm này mà ông được đặc cách nhận làm đệ tử của đức DK dù ông chưa được điểm đạo lần 1. Chính vì ở trình độ còn tương đối thấp như thế, và cũng do bản chất cung 6 phàm ngã của ông, ông thường xuyên bị ảo cảm. Trong bài viết, Chân sư DK có liệt kê những ảo cảm đã xảy đến cho ông, lặp đi lặp lại, ngay cả khi ông đã trở thành đệ tử chính thức. Trong bức thư tháng 2 năm 1939, Chân sư DK đã yêu cầu ông rời khỏi nhóm vì những ảo cảm của bản thân ông gây trở ngại cho nhóm đệ tử có ông trong đó. Nhưng sau đó (tháng 3/1941—hai năm sau) ông được Chân sư đưa trở lại nhóm đệ tử sau khi đã khắc phục phần nào ảo cảm. Việc tiếp xúc với Asram, với Chân sư, là con dao hai lưỡi, nó kích thích cái tốt lẫn cái xấu của người đệ tử—trong trường hợp của LTSK là sự dễ bị ảo cảm và ảo tưởng. Trước khi là đệ tử chính thức của Chân sư thì Chân sư không bao giờ tiếp xúc trực tiếp với người đệ tử. Khi được nhận làm đệ tử  chính thức thì người đệ tử mới vẫn còn ở vùng rìa của Asram, và luôn có một đệ tử cao niên theo dõi để bảo vệ Chân sư khỏi những sai sót mà người đệ tử mới gây ra. Đọc câu chuyện của LTSK để hiểu cách một Asram của Chân sư hoạt động như thế nào, và càng hiểu thêm về tình trạng các đoàn thể tâm linh, nơi mà những người hội viên còn rất nhiều khiếm khuyết sẽ là một phản ảnh của Asram nội tại. 

LTSK thọ 95 tuổi, mất năm 1975.

*********************

February 1939

MY BROTHER:

It is with deep regret that I ask for your resignation from the group. If in later years you indicate to me a change of heart and a freedom from your present glamour, I will most gladly take you back into some group—though not into this one. I [616] believe that you are prepared for this decision of mine. The reason for it is that I cannot any longer permit your group brothers to be hindered in their group work from your constantly recurring tendency to glamour. They have suffered with patience for many years, in order to give you the time to pierce through into the light, but the urgency of the times is such that all workers are needed and the group work must go forward.

As you leave this group, what shall I say to you?

Thật rất đáng tiếc khi tôi yêu cầu em ra khỏi nhóm. Nếu trong những năm sau này em cho tôi thấy một sự thay đổi trong trái tim và thoát ra khỏi ảo cảm hiện tại của em, tôi sẽ rất vui đưa em trở lại vào trong một nhóm nào đó—mặc dù không vào trong nhóm này. Tôi [616] tin rằng em đã chuẩn bị cho quyết định của tôi. Lý do là tôi không còn có thể cho phép các huynh đệ trong nhóm của em bị cản trở trong công việc tập thể của họ do khuynh hướng thường xuyên liên tục bị ảo cảm của em. Họ đã chịu đựng với kiên nhẫn trong nhiều năm, để cho em có thời gian xuyên màn ảo cảm đến với ánh sáng, nhưng sự cấp thiết của thời đại lớn đến nỗi tất cả những người làm việc đều cần thiết và công việc nhóm phải tiến về phía trước.

Khi em rời khỏi nhóm này, tôi sẽ nói gì với em?

First of all, that your karmic link with me remains unbroken. Secondly, that your place will not be filled…. I have little else to say to you for I have said so much during the past years. Your place lies open. Forget it not. Time may enable you to show a changed attitude. If you so choose, and if you will take a suggestion from me, will you ventilate all that is in your mind—a thing which is most difficult for you to do? Write with freedom. Express yourself fully and drastically. If the glamour is not dispersed in this life, then another life may see a return to old karmic relationships. It lies with you. You will learn most now by handling life, by caring for those for whom you are responsible, and by retaining your relationship to useful service….

Trước hết, liên kết nghiệp quả của em với tôi vẫn không bị gián đoạn. Thứ hai, vị trí của em sẽ không bị lấp vào …. Tôi có rất ít điều gì khác để nói với em vì tôi đã nói rất nhiều trong những năm qua. Vị trí của em vẫn để mở. Đừng quên điều đó. Thời gian có thể cho phép em thể hiện thái độ thay đổi. Nếu em chọn, và nếu em chấp nhận một đề nghị từ tôi, em sẽ công bố tất cả những gì trong tâm trí của em—điều khó làm nhất với em? Hãy viết với sự tự do. Thể hiện bản thân một cách đầy đủ và quyết liệt. Nếu ảo cảm không bị xua tan trong kiếp sống này, thì kiếp sống khác có thể sẽ thấy sự quay trở lại với các mối quan hệ nghiệp quả cũ. Nó ở với em. Bây giờ em sẽ học được nhiều nhất bằng cách xử lý cuộc sống, bằng cách chăm sóc những người mà em chịu trách nhiệm, và bằng cách giữ mối quan hệ của em với công cuộc phụng sự hữu ích ….

March 1941

MY BROTHER:

I think you know without any emphasis upon my part that the relation between us remains unbroken, though I have not been able for some time to contact you subjectively. This inability on my part is because the stimulation, which such a contact would inevitably bring, might (as it always has in the past) feed the glamours to which you so easily succumb.

The danger is now, I believe, greatly lessened and you can be trusted today with a closer contact with me and with the group on the inner subjective plane. The inner group remains and is closely linked with me.

You have struggled for years to overcome the glamours and illusions which overwhelm you with such frequency. Your major gain has been to recognise more consciously the danger and a more swift reaction to it when it appears. Late last summer [617] and early in the autumn, you very nearly succumbed to an old rhythm. Suspicion of yourself, an uneasy conscience and much outer plane work tended to safeguard you. See to it most carefully that this contact with me and with your brothers in the inner group does not re-awaken into activity well-trained tendencies, old forms of wishful thinking, and old desires for power.

Tôi nghĩ em biết mà không cần có sự nhấn mạnh nào từ phía tôi rằng mối quan hệ giữa chúng ta vẫn không bị gián đoạn, mặc dù tôi đã không thể liên lạc với em một cách chủ quan trong một thời gian nào đó. Sự không thể này từ phía tôi là vì một sự tiếp xúc như thế chắc chắn mang lại sự kích thích mà có thể (như nó luôn luôn xảy ra trong quá khứ) nuôi dưỡng những ảo cảm mà em dễ dàng mắc phải.

Tôi tin rằng sự nguy hiểm bây giờ đã giảm đi rất nhiều và ngày hôm nay em có thể được tin cậy với một tiếp xúc gần gũi hơn với tôi và với nhóm trên cõi giới chủ quan nội tại. Nhóm bên trong vẫn còn và liên kết mật thiết với tôi.

Em đã phải vật lộn trong nhiều năm để vượt qua những ảo cảm và ảo tưởng áp đảo em với mức độ thường xuyên như vậy. Điều ích lợi chính của em là nhận ra một cách có ý thức nhiều hơn mối nguy hiểm và một phản ứng nhanh nhạy hơn khi nó xuất hiện. Cuối mùa hè năm ngoái [617] và vào đầu mùa thu, em gần như đã khuất phục trước một nhịp điệu cũ. Sự nghi ngờ chính bản thân em, một lương tâm băn khoăn và nhiều công việc bên ngoài có xu hướng bảo vệ em. Hãy quan sát thật kỹ càng rằng sự tiếp xúc này với tôi và với các huynh đệ của em trong nhóm nội tại sẽ không đánh thức các xu hướng đã được rèn luyện tốt hoạt động trở lại, những hình tư tưởng mơ mộng cũ và những ham muốn quyền lực cũ.

For you, the remainder of this life must be given to the steady adherence to the duty of the day and to an intense inner life of meditation. Be consciously the sannyasin. Also, my brother, cooperate in all that proves itself (to your intuition) to be group activity and to which you can contribute power (gained in meditation) and understanding help. All else must be ruled out for this life; meditation and group service must, and will, provide adequate expression for all the powers of your personality and your soul. Find time for that service and be not entirely overwhelmed with the business of the physical plane. Your daily business, your daily service in your environment, your sensitivity to my impression (which can increasingly be developed) and your relation with the inner group on the mental plane will give you scope for loving, fruitful living and prepare you for the freer service of the next life.

Đối với em, phần còn lại của cuộc đời này phải dành cho sự tuân thủ vững chắc nhiệm vụ của thời đại và với một cuộc sống thiền định thâm sâu bên trong. Hãy là một sannyasin có ý thức. Ngoài ra, huynh đệ của tôi, hãy cộng tác trong tất cả công việc mà đã chứng minh với bản thân em (theo trực giác của em) là hoạt động nhóm và em có thể đóng góp sức mạnh (đạt được trong thiền định) và sự giúp đỡ hiểu biết. Tất cả những cái khác phải bị loại trừ khỏi cuộc đời này; tham thiền và công việc phụng sự nhóm phải, và sẽ, thể hiện đầy đủ tất cả quyền lực của phàm ngã và của linh hồn em. Hãy tìm thời gian cho việc phụng sự đó và đừng để hoàn toàn bị choáng ngợp với công việc cõi trần gian. Công việc hàng ngày của em, việc phụng sự hàng ngày trong môi trường của em, sự nhạy cảm của em với ấn tượng của tôi (vốn có thể ngày càng phát triển) và mối quan hệ của em với nhóm nội tại trên cõi trí sẽ cho em phạm vi yêu thương, sống hiệu quả và chuẩn bị em cho công việc phụng sự tự do hơn trong kiếp kế tiếp.

You have had a gruelling and a testing time, my brother. Your improvement has been slow but real. You can be trusted more definitely now than in the past and it is for this reason that I again offer you a more conscious contact with myself. I here tell you my name—a fact that you already intuitively know. I am, by doing so, telling you of your status upon the Path—that of an Accepted Disciple. This carries with it, its encouragement, its responsibilities and its risks.

As you are now on the Path of Discipleship and under the direct influence of myself, the Master… your major duty is to train yourself in the needed sensitivity of response to my voice and to the impression which I may be seeking to make upon your aspiring consciousness. This you will do by a constant attitude of directed attention, a controlled personality life and the elimination of all feverish effort along any line of endeavour. A clear, focussed mind, a loving heart, and a cultivated simplicity of understanding of yourself, of life and of [618] others is your great need just now. It will do much to bring your devious and involved mental attitudes and aspirations into right order. Make life very simple, brother of mine.

Em đã trải qua một thời gian thử thách mệt mõi, hỡi huynh đệ của tôi. Sự cải thiện của em chậm nhưng chắc thực. Bây giờ em có thể được tin cậy rõ ràng hơn so với trong quá khứ, và vì lý do này một lần nữa tôi cho em sự tiếp xúc có ý thức hơn với tôi. Bây giờ, tôi cho em biết tên của tôi—một việc mà em đã biết một cách trực giác. Bằng cách làm như vậy, Tôi đã cho em biết về tình trạng của em trên Đường Đạo—đó là một Đệ Tử Chính Thức. Điều này mang theo nó sự khích lệ, trách nhiệm và những rủi ro của nó.

Bởi vì bây giờ em đang ở trên Con đường Đệ tử và dưới ảnh hưởng trực tiếp của tôi, Chân sư … nhiệm vụ chính của em là rèn luyện bản thân mình trong sự nhạy cảm cần thiết đáp ứng với tiếng gọi của tôi, với ấn tượng mà tôi có thể tìm cách tác động lên tâm thức khát vọng của em. Điều này em sẽ làmbằng một thái độ chú ý có định hướng thường xuyên, một đời sống phàm ngã được kiểm soát, và loại bỏ tất cả các cố gắng bộc phát theo bất kỳ đường lối nỗ lực nào. Một thể trí rõ ràng, tập trung, một trái tim yêu thương, và một sự đơn giản được vun bồi về sự hiểu biết bản thân em, về cuộc sống và về những người khác là nhu cầu của em ngay bây giờ. Nó sẽ làm được nhiều để đưa những thái độ và khát vọng tinh thần liên quan của em vào trật tự đúng. Hãy làm cuộc sống thật giản đơn, huynh đệ của tôi.

June 1942

BROTHER OF OLD:

You have been drawn back into a phase of my work which, in the early days, you aided me to start. Opportunity opens up before you; you can be and do much. The success of this will be dependent upon your ability to walk humbly and to recognise the fact that ancient thoughtforms still exist upon the periphery of your consciousness, and that the Dweller on the Threshold stands ready at all times to avail himself of the weaknesses to which you have been prone.

I say not this in other spirit than that of warning you, and I am happy to see you again within the sphere of action of the work. I look to you to aid
and help. If you will always act in full cooperation with your fellow workers, and if you will cultivate frankness and open-heartedness and clear speech, the end is sure.

NGƯỜI HUYNH ĐỆ XƯA:

Em đã được rút lui trở lại vào một giai đoạn của công việc của tôi mà trong những ngày đầu, em đã hỗ trợ tôi để bắt đầu. Cơ hội mở ra trước mắt em; em có thể và làm được nhiều. Sự thành công của việc này sẽ phụ thuộc vào khả năng của em bước đi một cách khiêm tốn và nhận ra sự kiện rằng các hình tư tưởng cũ vẫn còn tồn tại ở vùng biên của tâm thức em, và rằng Kẻ Chận Ngõ đứng sẵn sàng mọi lúc để tận dụng những điểm yếu mà em dễ bị tổn thương.

Tôi không nói điều này với tinh thần nào khác ngoài việc cảnh báo em, và tôi vui khi được gặp lại em trong phạm vi hoạt động của công việc. Tôi nhìn về em để hỗ trợ và giúp đỡ. Nếu em luôn hành động trong sự hợp tác hoàn toàn với bạn đồng môn, và nếu em sẽ vun bồi tính thẳng thắn, cởi mở và nói rõ ràng thì kết quả là chắc chắn.

Spiritual radiation holds the key to your successful service, and the careful watching of your lower sixth and third ray tendencies. You must be prepared for tests and difficulties until you have proved yourself; these seldom come the expected way. One of your major safeguards is ever, as I have already told you, to adhere to and carry forward the next duty and to concentrate upon that which has been undertaken. Avoid that which lies outside the periphery of the work, regarding anything else as a sidetrack for you.

My blessing rests upon you, and my confidence in your ability to stand steady and to avoid glamour is always present.

Sự bức xạ tinh thần là chìa khóa cho công việc phụng sự thành công của em, và sự giám sát cẩn thận các xu hướng thấp của cung 3 và cung 6 của em. Em phải chuẩn bị cho các bài kiểm tra và các khó khăn cho đến khi em đã chứng minh được bản thân; những điều này hiếm khi xảy đến như dự kiến. Một trong những biện pháp bảo vệ chính của em là, như tôi đã nói với em, gắn bó và thực hiện nhiệm vụ gần gũi với mình, tập trung vào những gì đã nhận làm. Tránh những gì nằm ngoài ngoại vi của công việc, xem bất cứ điều gì khác như một sự lạc hướng đối với em.

Mong rằng ơn phước của tôi đến với em, và sự tin tưởng của tôi về khả năng của em để đứng vững và tránh ảo cảm luôn hiện diện.

December 1942

MY BROTHER:

Life has been difficult for you since you have again sought to work in connection with my plans. Things have not worked out as you anticipated and you are full of inner distress, questioning [619] and bewilderment. This was inevitable; you entered into this renewed group relationship with the same big ideas which have ever been your downfall in life and this, in spite of the very definite warning your true friends gave you, out of affection and knowledge of you. You had to find that the picture you had, both of yourself as a worker and of the work to be done, was distorted by “wisps of glamour,” and that your wishful thinking and idealistic imaginings of yourself had to be revised. Such a process is far from easy and I have done nothing to make it easier. I would have you note that.

Cuộc sống đã trở nên khó khăn với em vì em lại muốn làm việc liên quan đến kế hoạch của tôi. Sự việc đã không diễn ra như em tiên liệu và em đầy sự đau khổ bên trong, nghi vấn [619] và hoang mang. Điều này không thể tránh khỏi; em đã tham gia vào mối quan hệ nhóm mới này với cùng những ý tưởng lớn mà em đã từng sa ngã trong kiếp sống này, và điều này, bất chấp lời cảnh báo rất rõ ràng mà những người bạn thật sự của em đã cho em, em không quan tâm và hiểu biết. Em phải thấy rằng hình ảnh mà em có về bản thân em như một người phụng sự và về công việc phải làm đã bị bóp méo bởi “những sương mù ảo cảm”, và rằng mơ tưởng viễn vông của em và những tưởng tượng lý tưởng của em phải được sửa đổi. Một quá trình như vậy không dễ và tôi đã không làm gì để làm cho nó dễ dàng hơn. Tôi muốn em chú ý đến điều đó.

The work needs men of consecration and devotion who are pledged to unwavering service—the service of the little things—and you could give much; but you cannot give it until you have completely changed your estimate of yourself. In the past you have succumbed to glamours of various kinds: Glamour about me, the Master, and about the Hierarchy and your relation to that Hierarchy; glamour about certain world disciples and your relation to them; glamour about the magnitude of the work; glamour about a certain sad little aspirant; glamour about your scientific capacity which held you away from my work for years; glamour about money; glamour about people.

Công việc này cần những người hiến dâng và sùng kính, những người phát nguyện phụng sự không lay chuyển—phụng sự những điều nhỏ nhặt—và em có thể cho ra nhiều; nhưng em không thể cho nó cho đến khi em đã hoàn toàn thay đổi sự đánh giá của chính mình. Trong quá khứ, em đã bị những ảo cảm khác nhau: Ảo cảm về tôi, Chân sư, về Thánh đoàn và mối quan hệ của em đối với Thánh đoàn; ảo cảm về một số đệ tử thế gian và mối liên hệ của em với họ; ảo cảm về tầm mức của công việc; ảo cảm về một người chí nguyện nhỏ bé buồn bã nào đó; ảo cảm về khả năng khoa học của em đã khiến em tách khỏi công việc của tôi trong nhiều năm; ảo cảm về tiền bạc; ảo cảm về con người.

Today your glamour is centred around yourself and is concentrated upon what you think you are and can accomplish, upon the soundness of your judgment, and the extent of your devotion. That, my brother, is good, for when that is disrupted and dissipated and completely broken up, you will be free to find your place in the work. This has been duly recognised by your brothers. They have known of your karmic relation to the work and have had no wish to change the situation. Nor have I. But you cannot continue to work under the liability of the present strain, and under the pressure of a deep spiritual discontent and a sense of thwarted and frustrated aspiration. There can be no free inflow of spiritual strength, of wisdom and light, and of material resources when there is such a condition as now exists in your consciousness and which also, inevitably, involves your fellow workers.

Ngày nay, ảo cảm của em tập trung xung quanh bản thân và tập trung vào những gì em nghĩ em là và em có thể đạt được, dựa trên sự sâu sắc của phán đoán của em, và mức độ tận tụy của em. Điều đó là tốt, hỡi huynh đệ của tôi, vì khi điều đó bị gián đoạn, tan rã và hoàn toàn tan vỡ, em sẽ được tự do thấy vị trí của em trong công việc. Điều này đã được các huynh đệ của em công nhận đúng lúc. Họ đã biết mối quan hệ nghiệp quả của em với công việc và không có ý muốn thay đổi tình huống. Tôi cũng thế. Nhưng em không thể tiếp tục làm việc dưới trách nhiệm của sự căng thẳng hiện tại, và dưới áp lực của một sự bất mãn tâm linh sâu sắc và một ý thức khát vọng bị trở ngại. Không thể có dòng chảy tự do của sức mạnh tinh thần, của minh triết và ánh sáng, và của nguồn lực vật chất khi một điều kiện như thế đang tồn tại trong tâm thức em, và điều đó cũng không tránh khỏi liên quan đến các đồng môn của em.

Dreams and reality must coincide; you are glamoured by a dream of service. We who serve the Hierarchy and humanity, [620] especially today, know the intense difficulty of service in present world conditions, and the disillusionment of much of it; we know that service frequently runs contrary to much that one would like to see accomplished and to much that has been planned by servers; we know that service means endless disappointment, ceaseless struggle, hard knocks, apparent unaccountable failure—and all because as yet the spiritual strength of humanity is not commensurate to the material pull.

Giấc mơ và thực tế phải trùng khớp; em bị ảo cảm bởi một giấc mơ phụng sự. Chúng ta những người phụng sự Thánh đoàn và nhân loại, đặc biệt là ngày nay, biết được những khó khăn của việc phụng sự trong điều kiện thế gian hiện tại, và sự vỡ mộng nhiều về nó; chúng ta biết rằng phụng sự thường xuyên ngược lại nhiều điều mà người ta muốn thấy hoàn thành, và ngược lại nhiều điều đã được lên kế hoạch bởi những người phụng sự; chúng ta biết rằng phụng sự có nghĩa là thất vọng không ngừng, đấu tranh không ngừng, khó khăn, thất bại rõ ràng không giải thích được—và tất cả bởi vì hiện tại sức mạnh tinh thần của nhân loại không tương xứng với lực kéo của vật chất.

Some day a point of balance will be reached, bringing—needless to say—its own dangers but bringing also a steady growth towards beauty, goodness and wisdom; some day the fight of the material aspect against the spiritual will prove futile and the power of the spirit will dominate; but the time is not immediate, even if it is not far off. The battle today is oft a losing one. Think, my brother, of the ages of hierarchical struggle and the slow, slow growth which the Masters have been forced to watch and foster, the failures They have had to note and the stupidities of some of Their best workers.

Một ngày nào đó một điểm cân bằng sẽ đạt đến, mang theo—không cần phải nói—những hiểm nguy của chính nó, nhưng cũng mang lại sự tăng trưởng liên tục hướng về Chân Thiện Mỹ; một ngày nào đó, cuộc chiến đấu của khía cạnh vật chất chống lại tinh thần sẽ chứng minh là vô ích và sức mạnh của tinh thần sẽ chiếm ưu thế; nhưng điều này không phải ngay lập tức, ngay cả khi nó không còn xa. Trận chiến hôm nay thường là một trận chiến thất bại. Huynh đệ của tôi, hãy suy nghĩ về thời đại của cuộc đấu tranh của Huyền Giai và sự tăng trưởng chậm chạp mà các Chân sư đã bị buộc phải theo dõi và nuôi dưỡng, những thất bại mà các Ngài đã phải lưu ý và sự ngu xuẩn của một số người giúp việc giỏi nhất của các Ngài.

Withdraw yourself from your pictures and dreams, my brother, and work with no illusions and with no time for consideration of magnificent possibilities. This is the most difficult moment in human history and its darkest hour. Be thankful you have got a vision but waste not time in pondering it. The reality of the vision is. The work of clearing the way for its materialising is the present task of all disciples. In the dust and chaos and wreckage, the vision disappears from sight though the fact of its existence persists. None of you may perhaps see that vision again, but you have seen it. When, however, it is a fact upon the physical plane, it will be so because you and many others worked down in the inferno of today.

Hãy rút lui khỏi hình ảnh và ước mơ của em, hỡi huynh đệ của tôi, và làm việc với không ảo tưởng và không có thời gian để xem xét các khả năng vĩ đại. Đây là khoảnh khắc khó khăn nhất trong lịch sử nhân loại và giờ phút tối tăm nhất của nó. Tôi biết ơn vì em đã có một tầm nhìn nhưng đừng lãng phí thời gian trong việc suy ngẫm nó. Thực tại của tầm nhìn là hiện hữu. Công việc dọn đường cho sự hiện thực hóa của nó là nhiệm vụ hiện tại của tất cả các môn đệ. Trong bụi, hỗn loạn và đống đổ nát, tầm nhìn biến mất khỏi tầm mắt mặc dù sự kiện của sự tồn tại của nó vẫn còn đó. Không ai trong số các em có thể nhìn thấy tầm nhìn đó lần nữa, nhưng em đã nhìn thấy nó. Tuy nhiên, khi nó là một sự kiện trên trần gian, nó sẽ như thế bởi vì em và nhiều người khác đã làm việc trong địa ngục của ngày hôm nay.

NOTE: This brother was, as you will have noted above, asked to resign. For some years, he was not actively working in the Ashram. His acceptance of the discipline and his steadfast faith, in spite of continued recurrent glamours, brought about his re-instatement eventually and he is now an active part of the group.

Ghi chú: Người huynh đệ này được yêu cầu rút ra khỏi nhóm, như bạn đã thấy trong các bức thư trên. Trong nhiều năm, y không hoạt động tích cực trong Asram. Sự chấp nhận kỷ luật và đức tin kiên định của y, bất chấp những ảo cảm liên tục tái đi tái lại, cuối cùng đã mang lại sự phục hồi của y vào nhóm và bây giờ ông là một thành phần tích cực của nhóm.

[621]

Leave Comment