Loạt bài về Ảo cảm (Glamour) – Phần 1 – Tổng quan

Ảo cảm (Glamour) là môn học được giảng dạy trong chương trình cao cấp Quest Universal của Trường Morya Federation, được giảng dạy lần lượt trong ba năm I, II, III của trường, đi kèm đó là chương trình tham thiền Technique of the Light (Kỹ Thuật Ánh sáng) để xua tan ảo cảm trong đời sống cá nhân và trong đời sống nhân loại. 

Chúng tôi sẽ giới thiệu về chủ đề Ảo cảm trong loạt bài này, nhằm giúp các bạn học viên trường Morya Federation thuận lợi hơn trong việc học tập , cũng như các bạn học đạo một tài liệu tham khảo. Đề tài Ảo cảm là một đề tài khó, có thể nói rất khó, dù rằng quyển sách mà Chân sư DK viết riêng cho nó, quyển Glamour, A World Problem (Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới) không dài lắm  (272 trang), so với những quyển khác như Cosmic Fire, Bộ Sách về Bảy Cung, Chiêm Tinh Học Nội Môn…, nhưng để hiểu nó thấu đáo, đòi hỏi sự nghiên cứu và tham thiền nghiêm túc.

Quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới là tài liệu Ngài viết để huấn luyện cho các đệ tử thuộc nhóm hạt giống (Seed Group) số 2,  Nhóm các Nhà Quan Sát Lão Luyện (Trained Observers), cũng còn được gọi là Các Nhà Quan Sát Thực Tại (Observers of Reality). Chúng ta được biết, khi Chân sư DK bắt đầu huấn luyện khoảng 50 đệ tử của Ngài ở đầu thế kỷ 20, Ngài chia các đệ tử ra thành 10 Nhóm Hạt Giống, mỗi Nhóm có một nhiệm vụ và chuyên môn riêng biệt, trong đó Nhóm đầu tiên được gọi là Các Nhà Giao Tiếp bằng Viễn cảm (Telepathic Communicators), gồm các đệ tử các cấp như Bà Alice Bailey, Foster Bailey, Assagioli (FCD)… Nhiệm vụ của nhóm thứ nhất được Chân sư DK mô tả như sau:

Nhóm Những Người Giao Tiếp Bằng Viễn Cảm. Những người này dễ dàng tiếp nhận ấn tượng từ các Chân Sư và giữa họ với nhau; họ là những [Trang 36] người gìn giữ những mục đích của nhóm và, do đó, có liên quan mật thiết với mọi loại nhóm khác. Công việc của họ phần lớn là trên cõi trí, và họ làm việc trong và với chất liệu tư tưởng, và với sự tiếp nhận và điều khiển các dòng tư tưởng. Họ cũng đang làm việc trong việc tạo thuận lợi cho sự giao tiếp giữa các cá nhân, sao cho các quy tắc và các phương pháp  nhờ đó có thể được vượt qua được lời nói có thể trở nên được biết, và cách giao tiếp mới được đưa ra. Sự giao tiếp cuối cùng sẽ là:
a. Từ linh hồn này đến linh hồn khác trên các phân cảnh cao của cõi trí. Điều này bao hàm một sự chỉnh hợp hoàn toàn, sao cho linh hồn-thể trí-não bộ hoàn toàn nhất quán.
b. Từ thể trí này đến thể trí khác trên các phân cảnh thấp của cõi trí. Điều này bao hàm sự tích hợp hoàn toàn của phàm ngã hay bản ngã thấp, sao cho thể trí và bộ não nhất quán.
Các đệ tử phải nhớ hai cách tiếp xúc đặc biệt này, và cũng nhớ rằng sự tiếp xúc lớn không nhất thiết cần phải bao gồm sự tiếp xúc nhỏ. Sự giao tiếp bằng viễn cảm giữa các khía cạnh khác nhau của con người là hoàn toàn có thể xảy ra ở các giai đoạn khác nhau của sự khai mở.

1. There is a group of what we might call Telepathic Communicators. These people are receptive to impression from the Masters and from each other; they are the [Page 36] custodians of group purpose and, therefore, closely related to all the other types of groups. Their work is largely on the mental plane and they work in and with thought matter and with the reception and direction of thought currents. They are also working at the facilitation of communication between individuals so that the rules and methods whereby speech can be transcended may become known and the new way of intercourse be brought about. Communication will eventually be:

a. Soul to soul on the higher levels of the mental plane. This involves complete alignment, so that soul-mind-brain are completely at-one.

b. Mind to mind on the lower levels of the mental plane. This involves the complete integration of the personality or lower self, so that mind and brain are at-one.

Disciples must remember these two distinctive contacts and bear in mind also that the greater contact need not necessarily include the lesser. Telepathic communication between the different aspects of the human being is entirely possible at varying stages of unfoldment.

DINA I, 36

Về Nhóm Hạt Giống thứ 2, Nhóm Các Nhà Quan Sát Lão Luyện, nhiệm vụ của họ như sau:

2. Một nhóm khác là nhóm các Nhà Quan Sát Lão Luyện. Mục tiêu của họ là thấy rõ ràng qua mọi sự kiện, qua không gian và thời gian nhờ việc trau dồi và sử dụng trực giác. Họ làm việc phần lớn trên cõi cảm dục để làm xua tan ảo cảm, do đó mang lại sự giác ngộ cho nhân loại. Như vậy, một loại năng lượng khác được đưa vào tác động, tạo ra một loại tương quan và giao tiếp khác. Sự giao tiếp này là giữa cõi của giác ngộ và lý trí thuần túy (cõi bồ đề) và cõi của ảo tưởng và ảo cảm, là cõi cảm dục. Những Người Quan Sát Lão Luyện được yêu cầu phải nhớ rằng nhiệm vụ lớn của họ là xua tan ảo tưởng của thế gian thông qua việc tuôn đổ ánh sáng vào. Khi có đủ số lượng các nhóm làm việc theo những đường lối này, trên cõi trần sẽ có một số kênh giao tiếp sẽ hoạt động với vai trò những người trung gian giữa thế giới của ánh sáng và thế giới [Trang 37] của ảo tưởng. Họ sẽ là những tác nhân truyền chuyển dạng năng lượng vốn sẽ phá vỡ các ảo cảm và ảo tưởng hiện có, và do đó xua tan các hình tư tưởng dối lừa cổ xưa. Họ sẽ tuôn rãi ánh sáng và sự bình an, vốn sẽ chiếu sáng cõi cảm dục và xua đi bản chất ảo tưởng của sự sống của cõi đó.

2. Another group is that of the Trained Observers. Their objective is to see clearly through all events, through space and time by means of the cultivation and use of the intuition. They work very largely on the astral plane at the dissipation of glamour, thus bringing in illumination to mankind. Thus another type of energy is brought into play, producing another type of inter-relation and communication. This communication is between the plane which is the plane of illumination and pure reason (the buddhic plane) and the plane of illusion and glamour, which is the astral plane. The Trained Observers are asked to remember that their great task is to dispel the world illusion through the pouring in of light. When there are a sufficient number of groups, working along these lines, there will be found—upon the physical plane—certain channels of communication which will act as the mediators between the world of light and the world [Page 37] of illusion. They will be transmitters of that form of energy which will break up the existing glamours and illusions, and so dissipate the ancient deceptive thoughtforms. They will release the light and peace which will illumine the astral plane and dispel the illusory nature of its life. 

DINA I, 36-37

Bảng tổng kết sau đây trình bày khái quát các Nhóm hạt giống để các bạn có một ý niệm, và các bạn có thể đọc thêm Đường Đạo Trong Kỷ Nguyên Mới quyển I trang 35-45 để biết thêm về các Nhóm Hạt Giống này. Cũng cần nói thêm là các Nhóm Hạt Giống chưa xuất hiện hoàn chỉnh theo dự định của Ngài,  mỗi nhóm (trong 9 nhóm đầu tiên) sẽ có 9 thành viên, riêng nhóm thứ 10, nhóm tổng hợp, sẽ có tất cả 27 thành viên lấy từ mỗi nhóm 3 thành viên. Nguyên do là Thế Chiến Thứ Hai xảy ra 1939-1945 đã làm gián đoạn kế hoạch của Ngài. Tuy nhiên, như Ngài đã nói, dự án này là dự án 275 năm, có lẽ kéo dài đến khoảng năm 2200, do đó, khi Ngài tái xuất hiện giữa thế gian—như lời Ngài tiết lộ trong quyển The Externalisation of The Hierarchy—công việc dang dỡ của Ngài sẽ tiếp tục.

Các Nhóm Hạt Giống (Seed Group) và Chức Năng

Ảo Cảm là gì?

 • Ảo cảm dịch từ Glamour trong tiếng Anh, chỉ một điều gì đó thu hút, quyến rũ, mê hoặc. Nhưng trong giáo lý của Chân sư DK, nó mang một ý nghĩa đặc biệt. Từ glamour, ta có tính từ glamourous, có nghĩa là “quyến rũ”, “hấp dẫn, mê hoặc”. Nhưng Chân sư DK dùng từ glamour với nghĩa rất đặc trưng của Ngài, và có thể dùng với nghĩa tổng quát hoặc đặc thù của nó.
 • Glamours hay Ảo cảm có thể được định nghĩa những gì khiến con người nhận thức sai thực tại (realities), không nhìn thấy sự vật đúng như nó là, nghĩa là thấy sự vật trong bản thể của nó. Bản thể con người là linh hồn, Chân ngã, Tam nguyên tinh thần, và cao tột là Chân thần, do đó khi con người chỉ nhìn thấy những “lớp vỏ” của bản thể đó, con người đang vướng mắc trong những “ảo cảm”.
 • Ta biết ba lớp vỏ của con người trong ba cõi thấp, tương ứng với ba cõi dĩ thái – hồng trần, cảm dục và trí tuệ, do đó nói chung Ảo cảm có ba phương diện hay biểu hiện tương ứng với ba cõi thấp, được Chân sư DK gọi bằng các tên gọi: Maya (Ảo lực), Ảo cảm (Glamour), và Ảo tưởng (Illusion).
 • Glamour, nếu dùng với nghĩa đặc thù, là ảo cảm trên cõi cảm dục; Illusion (ảo tưởng) là ảo cảm trên cõi trí; và Maya (ảo lực) là ảo cảm thuộc cõi dĩ thái hồng trần. Và chúng ta lưu ý, chúng ta nên hiểu các từ trên theo định nghĩa của Ngài, không hiểu thông thường của từ đó.
 • Đôi khi Ngài dùng từ Glamour để chỉ chung ba loại ảo cảm đó, hoặc cũng đôi khi Ngài dùng từ Illusion hoặc Maya để chỉ chung ba loại ảo cảm.
 • Với Maya, đó là một từ của Triết Học Ấn Độ, chỉ “ảo ảnh”. Ví dụ, vũ trụ này là Maya, do Thượng đế tạo ra, còn tồn tại khi nào Thượng đế còn duy trì trong tư tưởng. Nhưng trong giáo lý của Ngài, Chân sư DK dùng nó với nghĩa hoàn toàn khác.

BỐI CẢNH LỊCH SỬ

 • Quyển sách Chân sư DK viết về đề tài Ảo cảm là quyển Glamour, a World Problems, dùng làm tại liệu huấn luyện cho các đệ tử trong Nhóm Hạt Giống số 2, Nhóm “Trained Observers” (các Nhà Quan Sát Lão Luyện), nhóm có nhiệm vụ “nhìn rõ mọi sự kiện, xuyên không gian và thời gian bằng cách trau dồi và sử dụng trực giác. Họ hoạt động phần lớn trên cõi trung giới để xua tan ảo cảm, do đó mang lại sự soi sáng cho nhân loại… Các Nhà Quan sát đã được đào tạo được yêu cầu nhớ rằng nhiệm vụ lớn nhất của họ là xua tan ảo tưởng thế giới thông qua việc chiếu ánh sáng vào. Họ sẽ là những người truyền đạt dạng năng lượng đó sẽ phá vỡ những ảo cảm và ảo tưởng hiện có, và do đó làm tiêu tan những hình tư tưởng lừa dối cổ xưa. Họ sẽ giải phóng ánh sáng và sự bình yên sẽ chiếu sáng cõi trung giới và xua tan bản chất hão huyền của cuộc sống ở cõi trung giới. DINAI 36
 • Nhóm Hạt Giống số 2 bao gồm 9 đệ tử được Ngài lựa chọn trong tổng số 50 đệ tử, là những người “dễ bị ảo cảm trong cuộc sống của chính họ”, vì khi họ đã bị ảo cảm và đã vượt qua, họ sẽ có kinh nghiệm để giúp người khác thấy được ảo cảm và góp phần vào việc phá tan ảo cảm thế gian.
 • Tất cả chúng ta, từ những người chí nguyện, các Đệ tử Dự Bị, cho đến Đệ tử Chính Thức, không ít thì nhiều đều bị ảo cảm ở cả ba dạng. Tuy nhiên, như Chân sư DK nói, ảo lực gắn liền với tâm thức Lemuria nhiều hơn, ảo cảm nổi trội ở tâm thức Atlantis, còn ảo tưởng xuất hiện ở tâm thức Aryan, những người đã phát triển thể trí, “mentally-focussed”.
 • Trong Kỳ Công Hercules Gemini, Hercules gặp Busiris, vị “Thầy Giả mạo”, đại diện cho ảo cảm, bị mê hoặc bởi những lời có vẻ Minh triết của y, dẫn đến bị trói cả năm trời trên bàn thờ.
Hercules và Vị Thầy “Giả Mạo” Busiris
 • Tất cả chúng ta, giống như Hercules, “Người Con của Nhân loại và cũng là Người Con của Thượng đế”, trong giai đoạn đầu trên đường đạo đều gặp phải những sai lầm, nhận “giả làm chân”, nhận “Phi-Ngã” làm Chân Ngã, đồng hoá với hình tướng, do đó, chúng ta không thể thấy được Thực Tại. Lời cầu nguyện “Xin dắt con từ cõi giả đến cõi chân” là lời khẩn cầu đến Thượng đế Nội Tâm, đến Linh hồn của chúng ta, giúp chúng ta như Những Linh Hồn đang Lâm Phàm “soul-in-incarnation” thấy được ánh sáng, soi rọi ánh sáng để phá tan những ảo cảm mê muội bấy lâu nay trong cả hàng ngàn kiếp sống.
 • Chân sư DK đã ban cho chúng ta quyển sách quí, giúp chúng ta phương pháp để nhận diện và phá tan những ảo cảm trong chính cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đã được soi sáng, đã phá tan những ảo cảm của bản thân, chúng ta mới có thể giúp người khác phá tan ảo cảm của họ, và cũng góp phần vào việc phá tan ảo cảm của thế giới. Đó là công việc phụng sự lớn, và như Chân sư DK nói, công việc của Nhóm Hạt Giống số 2 là rất khó, khó hơn tất cả các Nhóm Hạt Giống khác, ngoại trừ nhóm Hạt giống Công việc Chính Trị.
 • Thần Thoại Hi Lạp có câu chuyện về các Nàng Tiên Cá Siren, nửa người nửa cá, có giọng hát mê hoặc các thuỷ thủ khiến quên lái tàu, khiến tàu bị đắm và chết. Odysseus là vua của xứ Ithaca và là một anh hùng trong sử thi của Homer, và trong cuộc phiêu lưu trở về nhà sau cuộc chiến thành Troy, Odysseus phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và thử thách, trong đó có Tiên Cá Siren. Chàng đã lấy sáp bịt tai cho các thủy thủ của mình, tự buộc thân mình vào cột buồm để không bị lôi kéo bởi giọng hát của các Siren, nhờ vậy chàng và các thuỷ thủ vượt qua được eo biển của các Tiên Cá an toàn.
Hercules và Vị Thầy "giả mạo"
Tiên cá Siren với giọng hát “mê hoặc”, biểu tượng của Glamour

Những đặc điểm chủ yếu của Ảo cảm 

 • Thầy Hiệu trưởng MDR đã tổng kết 20 điều về Ảo cảm, và tôi đã biên dịch các tổng kết đó cùng bình giảng trên Group và trên trang web minhtrietmoi.org. Ở đây, chỉ tổng kết các điểm chính để các bạn hình dung thế nào là ảo cảm:
 • “Ảo cảm luôn được xây dựng trên tầm nhìn phiến diện hoặc không tỷ lệ. Điều không quan trọng được phóng đại và điều quan trọng bị giảm thiểu.
 • “Gắn bó với một bộ phận chứ không phải với toàn bộ luôn là một yếu tố. “Một phần” thường được đại diện bởi phàm ngã hơn là bản thể linh hồn thực sự.
 • “Khi một người nói điều sau đây với một người khác khi người đó đề nghị hành vi của y có thể được sửa chữa: ‘Vâng, đó chính là tính cách của tôi!’ Đó là một dấu hiệu cho thấy có một ‘ảo cảm kháng cự’”.
 • “Chân sư DK nói với chúng ta rằng ảo cảm sẽ xuất hiện bất cứ nơi nào có sự chỉ trích, than thân trách phận hoặc nghi ngờ. Những lời chỉ trích làm mất giá trị người bị chỉ trích, vốn thường là những người chắc chắn có giá trị của họ. Than thân trách phận hay tự thương hại quá nhấn mạnh vào cái tôi nhỏ bé và ngăn chặn sự tham gia mang tính xây dựng, thực tế trong môi trường. Nghi ngờ, một lần nữa, không thấy mọi người như họ thực sự là; nó chỉ nhìn thấy người khác khi họ đi chệch khỏi những gì mà phàm ngã muốn hoặc mong đợi ở họ. Như vậy, tầm nhìn một phần.

Các định nghĩa của Chân sư về Ảo cảm

Ảo tưởng (Illusion)

 • chủ yếu có một tính chất trí tuệ, và là đặc điểm của thái độ trí tuệ của những người thiên về trí hơn là về tình cảm. Họ đã vượt qua ảo cảm như thường được hiểu. Họ mắc phải việc hiểu sai giải thích sai các ý tưởng và các hình tư tưởng.
 • Một người không gặp trực tiếp, đối mặt vượt qua được ảo tưởng cho đến khi đã:

a.− Chuyển sự tập trung ý thức của y lên cõi trí.

b.− Hoạt động một cách rõ rệt với nhiệm vụ phụng sự một cách sáng suốt. [54] 

c.− Tạo sự chỉnh hợp với linh hồn của y một cách hữu thức dễ dàng, và thiết lập kỹ thuật giao tiếp một cách vững vàng.

d.− Được điểm đạo lần thứ nhất. GAW 54

 • Đối với mục đích của chúng ta, ảo tưởng có thể được hiểu là biểu thị phản ứng của thể trí vô kỷ luật đối với thế giới ý tưởng mới được tiếp xúc. Sự tiếp xúc này mở ra từ thời điểm một người đã chỉnh hợp chính mình, và đưa bản chất thấp tiếp xúc với bản chất cao. Ý tưởng đến với chúng ta từ cõi trực giác. Cái trí của con người bắt đầu nhận thức được thế giới ý tưởng mới và chưa được khám phá này, và y nắm bắt một số ý tưởng hoặc nhóm ý tưởng nào đó và nỗ lực để biến chúng thành của y. Lúc đầu, với phần lớn mọi người và đặc biệt là với loại người thần bí bậc trung, việc đánh giá các ý tưởng là mơ hồ và mù mịt, và thường được đưa ra từ một góc độ gián tiếp. GAW 54-55

Illusion is not met squarely, faced and overcome until a man has:

a. Shifted the focus of his consciousness on to the mental plane.

b. Worked definitely at the task of intelligent service.

[Page 54]
c. Made his soul alignment consciously and easily, and firmly established his technique of contact.

d. Taken the first initiation.

Illusion, for our purposes, can be understood to signify the reaction of the undisciplined mind to the newly contacted world of ideas. This contact opens up from the moment a man has aligned himself and brought the lower nature into touch with the higher. Ideas come to us from the plane of the intuition. The soul illumines the plane of the mind and the plane of the intuition so that they stand revealed to each other and their mutual relationship becomes then apparent. The mind of the man (which is slowly becoming the centre of his consciousness and the major reality in his existence) becomes aware of this new and undiscovered world of ideas and he seizes upon some idea or group [Page 55] of ideas and endeavours to make them his own. At first, with the majority of people and especially with the average mystical type, the appreciation of ideas is vague and nebulous, and frequently is arrived at from a second-hand angle. The illumination, coming through the medium of the feebly established soul contact, seems to the unaccustomed neophyte to be of a supreme wonder and of vital moment. The ideas contacted appear to him of great marvel, and superbly unusual, and vitally needed by humanity.

GAW 54

Ảo cảm 

 • Ảo cảm (glamour) có đặc tính cảm dục, và vào lúc này mạnh hơn ảo tưởng nhiều, do bởi một số lớn người luôn luôn hành động theo thể cảm dục.
 • Nói một cách tượng trưng, thể cảm dục hành tinh (nhìn từ các cấp độ của linh hồn) bị lạc mất trong các chiều sâu của một sương mù bao quanh. Ban đêm, bạn nhìn vào bầu trời quang đãng, bạn sẽ thấy các vì sao, các mặt trời và các hành tinh đang tỏa chiếu với sự sáng chói lạnh lẽo trong trẻo… Tuy nhiên, khi nhìn vào thể cảm dục của hành tinh, nếu các bạn có thể làm được thế, bạn sẽ không thấy được sự chiếu sáng trong trẻo như thế mà chỉ thấy một quả cầu âm u giống như của hơi nước và sương mù. Sương mù này có một độ đậm đặc và bề dày cho thấy chẳng những không thể xuyên qua, mà còn cho thấy các điều kiện không thuận lợi cho sự sống. Tuy nhiên vốn là các Chân Sư nội môn, chúng tôi vượt qua, đến và đi, và trong lớp sương mù đó—nhìn thấy mọi thứ đều bị biến dạng và lệch lạc —các người con của nhân loại phải lao động vất vả. GAW 70

Speaking symbolically, I would say that the planetary astral body (viewing it from soul levels) is lost in the [Page 70] depths of a surrounding fog. When at night you look out at some clear sky, you see the stars and suns and planets shining with a clear cold brilliancy and with a twinkling blazing light which penetrates for many millions of miles (or light years as they are called) until the human eye registers them and records the existence of these shining stars. Looking, however, at the astral body of the planet, could you but do so, you would see no such clear shining but simply a murky ball of seeming steam and mist and fog. This fog is of a density and thickness which would indicate not only impenetrability but also those conditions which are unfavourable to life. Yet we pass and come and go, we the Teachers on the inner side; and in that fog—seeing all things misshapen and distorted—labour the sons of men. 

GAW 70
 • Mỗi người đang đứng trong một thế giới ảo cảm vây quanh, vốn là kết quả của:
 • Quá khứ của riêng y, với những suy nghĩ sai lầm của nó, những ham muốn ích kỷ và những hiểu sai về mục đích của cuộc sống. Hiện không có, hoặc đã không có, sự hiểu biết về mục đích sống được dự định như linh hồn đã hình dung, và không thể có điều đó cho đến khi có một tổ chức xác định nào đó của thể trí.
 • “Đời sống dục vọng” của gia đình y, cả quá khứ lẫn hiện tại. Đời sống này trở nên ngày càng mạnh mẽ khi sự tiến hóa tiếp diễn, và đời sống dục vọng của đơn vị gia đình trở nên rõ ràng và được chú trọng, bấy giờ tạo thành các khuynh hướng và các đặc điểm tâm lý rõ rệt và có tính di truyền.  GAW 71
 • Ảo cảm quốc gia, vốn là toàn thể đời sống ham muốn, cộng với các ảo tưởng, của bất cứ quốc gia nào. Chúng ta gọi các điều này là các đặc trưng của quốc gia, và chúng rất bền bĩ và rõ rệt đến nỗi chúng thường được nhận thức như là những đặc điểm tâm lý tiêu biểu của quốc gia. Dĩ nhiên các điều này dựa vào các khuynh hướng của các cung, lịch sử đã qua, và các mối tương quan trên thế giới, nhưng tạo ra trong chính chúng một tình trạng ảo cảm mà từ đó mỗi quốc gia phải hành động khi quốc gia đó tiếp tục tiến về sự nhận thức (và đồng nhất hóa với) thực tại.
 • Một sự mở rộng ý tưởng trên thành những gì mà chúng ta gọi là ảo cảm nhân loại (racial glamour), dùng từ racial để ám chỉ nhân loại. Điều này tạo ra một ảo cảm rất xưa cũ, hay hầu như một loạt các ảo cảm, với các ham muốn cực đoan, các khao khát mãnh liệt thuộc một số loại, và các hình thể nhân tạo rõ rệt vốn—linh động, bao bọc và đập nhịp với sự sống năng động —tìm cách nắm giữ tâm thức nhân loại trên cõi cảm dục. Một quan niệm ảo cảm như thế là quan niệm về tiền bạc và giá trị vật chất của nó. Ham muốn ảo cảm này giống như sương mù dày đặc phân tán khắp nơi, cắt đứt linh thị về chân lý, và làm biến dạng một số rất lớn các giá trị của con người.

1. Each human being stands in an environing world of glamour which is the result of:

a. His own past, with its wrong thinking, selfish desires, and misinterpretation of the purposes of life. There is, or has been, no comprehension of the intended life purpose as visioned by the soul and there cannot be until there is some definite organisation of the mental body.

b. His family “desire life,” both past and present. This becomes increasingly potent as evolution proceeds and the desire life of the family unit becomes comes marked and emphasised, constituting then inherited and demonstrated psychological tendencies and characteristics.

c. National glamour, which is the sum total of the desire life, plus the illusions, of any nation. These we term national characteristics and they are so persistent and marked that they are usually recognised as embodying national psychological traits. These are, of course, based on ray tendencies, past history, and world inter-relations but constitute in themselves a glamorous condition out of which every nation must work as it marches on towards the realisation of (and identification with) reality.

d. An extension of the above idea into what we call racial glamour, using the word race to mean the human race. This constitutes a very ancient glamour or almost a series of glamours, of entrenched desires, potent aspirations of some kind and definitely human-made forms which—fluidic, enveloping and pulsating with dynamic life—seek to [Page 72] hold the consciousness of humanity upon the astral plane. Such a glamorous concept is that of money and its materialistic value. This glamorous desire is like a dense widely distributed fog, cutting off the vision of truth, and distorting a very large number of human values.

GAW 71-72

Ảo lực (Maya)

 • Ảo lực có tính chất sinh lực và là một phẩm tính của mãnh lực. Về căn bản, đó là năng lượng của con người khi chuyển vào hoạt động qua ảnh hưởng chủ quan của ảo tưởng thể trí hoặc ảo cảm cảm dục, hay kết hợp cả hai.
 • Cũng có thể nói thêm rằng ảo lực, như một hậu quả được nhận biết, chỉ được trải qua khi người ta ở trên Thánh Đạo, bắt đầu bằng Con Đường Dự Bị hay Con đường Thanh Lọc. Con người luôn luôn ở giữa các mãnh lực. Nhưng ảo lực (như là một nỗi khó khăn) chỉ trở nên như thế khi được nhận biết, và sự nhận biết này không thể xảy ra trong các giai đoạn ban đầu của sự tiến hóa.
 • Dĩ nhiên, cần hiểu rằng mọi biểu lộ trên mọi phân cảnh đều là biểu hiện của mãnh lực, nhưng các mãnh lực mà tôi đề cập ở đây dưới tên gọi ảo lực đều là các năng lượng không được kiểm soát, các xung lực không được hướng dẫn này đang tỏa ra từ lãnh vực hoạt động của prana và từ mãnh lực tiềm tàng của chính vật chất. Các mãnh lực này cuốn con người vào hoạt động sai lầm và bao quanh con người bằng một vòng xoáy của các hậu quả và của các tình huống mà con người hoàn toàn không chống chọi được. Con người là nạn nhân của mãnh lực của đám đông, ẩn giấu trong phàm ngã hoặc trong thế giới và những hoàn cảnh chung quanh mà y thấy chính mình trong đó. Khi thêm vào sức mạnh của ảo lực là tình trạng của ảo cảm, và ảo tưởng của đệ tử tiến hóa, thật cần thiết biết bao nhiêu để nhận thấy được sự khác nhau hoàn toàn giữa ba loại phỉnh lừa này.

Download file pdf ở đây 

Leave Comment