Ảo cảm — P4 (Maya 3, Thầy MDR bình giảng về Ảo lực – 1)

Thầy Hiệu trưởng MDR bình giảng về Ảo lực – 

THẦY HIỆU TRƯỞNG GIẢNG VỀ MAYA—P3
Webinar Ảo cảm số 105

Ghi chú của người dịch: Thầy Hiệu trưởng Trường Nội Môn Morya Federation, Michael D. Robbins (MDR), đã thực hiện một loạt các webinar bình giảng quyển sách Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới theo hình thức trực tuyến, đó là những tư liệu học tập vô giá đối với học viên của Trường.

Tiếp theo 2 bài về Ảo lực (Maya), chúng tôi dịch 2 webinar số 105 và 106 bình giảng các trang sách 84-86 của quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới.

***

Điều đáng chú ý là về những tên gọi. Đôi khi, Chân sư DK dùng từ Maya để gọi chung cho ba loại nhận thức sai lạc về thực tại, và đôi khi Ngài cũng làm thế với từ Glamour (ảo cảm), hoặc với từ Illusion (Ảo tưởng). Nhưng thường thì Ngài phân biệt rõ rệt giữa các loại này: Maya – Ảo lực, liên quan đến cõi hồng trần hay cõi vật lí; Glamour hay ảo cảm liên quan đến nhận thức sai lạc của cõi Cảm dục; và Illusion Ảo tưởng liên quan đến cõi trí.

Có một cụm từ khá thú vị mà Chân sư DK sử dụng để chỉ Maya, “mớ cảm xúc hỗn độn thiếu suy nghĩ” (unthinking emotional mess). Cụm từ có vẻ hài hước, nhưng nếu bạn suy ngẫm về nó, bạn sẽ thấy maya là việc bị thúc đẩy bởi thói quen, liên quan đến ham muốn thấp kém, và kết quả là sự hỗn loạn. Maya liên quan đến cái được gọi là Bức Màn Xung Động (Veil of Impulsion) trên cõi dĩ thái. Đó đặc biệt là lĩnh vực vật lý – dĩ thái của bức màn. Ngoài ra, còn có Bức Màn Của Sự Biến Dạng, Bức Màn Của Chia RẻBức Màn Của Khát Vọng[1]. Đó là những bức màn che cao hơn, nhưng tất cả đều che đậy thực tại, và những gì chúng ta muốn làm là nhìn thấy mọi thứ như chúng vốn là, và điều đó không bao giờ là dễ dàng trên hành tinh của chúng ta. Chúng ta phải làm việc theo cách của mình để thoát khỏi rất nhiều bức màn này.

Có một đoạn thơ (Stanza) trích từ Cổ Luận nói về con người quay cuồng dưới tác động của các mãnh lực cõi dĩ thái – vật lí, và cách mà Saturn, hành tinh cung 3, giúp giải quyết hay điều tiết nó.

“Amid the whirling forces, I stand confused. I know them not, for, during all my past, they swept me up and down the land wherein I moved, blinded and unaware. From place to place and point to point, they drove me up and down the land and nowhere was there rest.

“Tôi đứng bối rối giữa các mãnh lực xoay tít. Tôi không biết chúng, vì trong cả quá khứ của tôi, chúng đã cuốn tôi lên và xuống vùng đất nơi tôi đã hoạt động, mù loà và không hay biết. Từ nơi này đến nơi khác, và điểm này đến điểm khác, chúng đẩy tôi lên và xuống vùng đất đó, không ngừng lại nơi nào cả.

Bạn sẽ thấy rằng từ cuốn hay quét (sweep) thường được dùng với Maya. Bạn không biết bạn đến đó bằng cách nào, bạn đã bị cuốn hay bị quét vào đó. Và bạn cũng sẽ phát hiện cung 3 – cung của Thông Tuệ Linh Hoạt ở đó, phải không? Và chúng ta hãy nhớ những gì Chân sư DK nói về cung 3:

Rush not from point to point, nor be deluded by the outer forms and that which disappears. Behind the forms, the Weaver stands and silently he weaves,

Đừng lao vội vã đi từ điểm này đến điểm khác, cũng đừng bị lừa dối bởi hình thức bên ngoài và những gì thoáng qua. Đằng sau hình tướng, Người Thợ Dệt đứng và lặng lẽ dệt. [EPII 360]

Và tiếp tục.

I know them now and here I stand and will not move until I know the Law which governs all this movement up and down the land. I may revolve and turning face the many different ways; I face some wide horizons and yet today I stand.

Giờ tôi biết chúng, và nơi đây tôi đứng lại, tôi sẽ không chuyển động cho tới khi tôi biết được Định Luật chi phối tất cả hoạt động lên và xuống vùng đất này. Tôi có thể quay vòng và xoay mặt theo nhiều hướng khác nhau; tôi đối mặt với một số chân trời rộng lớn, thế nhưng hôm nay tôi đứng lại.

Định Luật liên quan đến Sao Thổ, và khi đã biết Định Luật, con người đứng lại, không quay cuồng theo vòng xoáy của các mãnh lực nữa.

I will determine for myself the way to go. Then onward I will move. I will not travel up and down the land nor turn in space. But onward I will move.”

Tôi sẽ quyết định cho chính tôi con đường tôi đi. Khi đó tôi sẽ tiến bước. Tôi sẽ không đi lên và xuống vùng đất đó, cũng không quay vòng trong không gian. Nhưng tôi sẽ tiến lên”.

Và ở đây, cung 1 của Sao Thổ xuất hiện, và con người quyết định không chịu ảnh hưởng bởi những mãnh lực quay cuồng này nữa, mà đi theo hướng dẫn cao hơn của chính mình, đi thẳng đến trung tâm.

Đoạn thơ cổ trên cho ta thấy sự chuyển động hỗn loạn thiếu suy nghĩ là như thế nào, làm thế nào để khắc phục nó. Khắc phục bằng cách đứng lại, không quay vòng theo vòng xoáy của các mãnh lực, và rồi đi tiếp, và phải mất một thời gian dài.

Trích từ Glamour, A World Problem

3. Glamour Upon Etheric Levels . . . . . . Maya

We come now to a consideration of the ways and means whereby maya can be ended and the disciple stand free from the influence of physical plane force. In the above statement the whole story of maya can be found. It might be added also (perhaps not wholly correctly but nevertheless with sufficient truth to warrant the statement) that maya, as a recognized effect, is only experienced when one is upon the Path, beginning with the Path of Probation or Purification. One is always in the midst of forces. But maya (as a [85] problem) only becomes so when recognized, and this recognition is not possible in the early stages of evolution. Upon the Path, one begins to watch for and to discover the effects of force; one finds oneself consciously the victim of force currents; one is swept into activity of some kind by uncontrolled forces, and the world of force becomes a consciously sensed reality to the struggling aspirant. [4] It is for this reason that I have stated that maya is predominantly a difficulty of the etheric body, for in relation to maya we are dealing with the forces pouring through the seven centers of the body (in all or in some), producing reactions and effects that are desirable or disastrous.

It is naturally necessary to realise that all manifestation on all levels is an expression of force, but the forces to which I refer here under the term maya are those uncontrolled energies, those undirected impulses which emanate from the world of prana and from the latent force of matter itself. These sweep a man into wrong activity and surround him with a whirlpool of effects and of conditions in which he is entirely helpless. He is the victim of mass force, hidden in the animal nature or in the world and the environing circumstances in which he finds himself. When to the power of maya is added the condition of glamour and also the illusions of the advanced disciple, it will be seen how necessary it is that there should be quiet differentiation between the three types of deception. It should he remembered that when we use the term “deception,” we mean deception from the angle of the soul. The aspirant has to learn to stand free from illusion, glamour, and maya, and to do this he must understand the means to freedom which are: Intuition, Illumination and Inspiration.

3.− Ảo cảm trên các phân cảnh dĩ thái … Ảo lực

Bây giờ chúng ta xem xét cách thức và phương tiện để chấm dứt ảo lực, và đệ tử thoát được ảnh hưởng của mãnh lực ở cõi trần. Có thể thấy được toàn thể câu chuyện về ảo lực trong câu nói trên. [1a] Cũng có thể thêm vào câu trên (có thể không hoàn toàn đúng, tuy nhiên cũng có đủ chân lý để biện hộ cho lời phát biểu) rằng ảo lực, với tư cách một hậu quả được nhận biết, chỉ được trải qua khi người ta ở trên Đường Đạo, bắt đầu bằng Con Đường Dự Bị hay Thanh Lọc. [1b] Con người luôn ở giữa các mãnh lực. Nhưng ảo lực chỉ trở thành vấn đề khi được nhận biết, và sự nhận biết này không thể xảy ra trong các giai đoạn tiến hóa ban đầu. [1c] Trên Đường Đạo, người ta bắt đầu quan sát và nhận biết các hậu quả của mãnh lực; người ta thấy chính mình rõ ràng là nạn nhân của các mãnh lực; con người bị các mãnh lực không được kiểm soát cuốn vào một loại hoạt động nào đó, và thế giới của các mãnh lực trở thành thực tại được nhận biết một cách rõ rệt đối với người chí nguyện đang phấn đấu. [1d] Chính vì lý do này mà tôi nói rằng ảo lực là một khó khăn nổi bật của thể dĩ thái, vì liên hệ với ảo lực, chúng ta đang đối phó với các lực đang tuôn đổ qua bảy luân xa của cơ thể (vào tất cả hay vào một số luân xa), tạo ra các phản ứng và hiệu quả đáng mong muốn hoặc tai hại. [1e]

Dĩ nhiên, cần hiểu rằng mọi biểu lộ trên mọi phân cảnh đều là biểu hiện của lực, nhưng các mãnh lực mà tôi đề cập ở đây dưới tên gọi ảo lực đều là các năng lượng không được kiểm soát, các xung lực không được hướng dẫn này đang tỏa ra từ lãnh vực hoạt động của prana và từ mãnh lực tiềm tàng của chính vật chất. [1f] Các mãnh lực này cuốn con người vào hoạt động sai lầm và bao quanh con người bằng một vòng xoáy của các hậu quả và của các tình huống mà con người hoàn toàn không chống đỡ được. [1g] Con người là nạn nhân của mãnh lực của đám đông, ẩn giấu trong phàm ngã hoặc trong thế giới và những hoàn cảnh chung quanh mà y thấy chính mình trong đó. [1h] Khi thêm vào sức mạnh của ảo lực là tình trạng của ảo cảm, và ảo tưởng của đệ tử tiến hóa, thật cần thiết biết bao nhiêu để nhận thấy được sự khác nhau hoàn toàn giữa ba loại phỉnh lừa này. [1i] Cần nên nhớ rằng khi chúng ta dùng từ ngữ “phỉnh lừa” (“deception”) là chúng tôi muốn nói phỉnh lừa từ quan điểm linh hồn. [1j] Người tìm đạo phải học cách tách rời khỏi ảo tưởng, ảo cảm và ảo lực; muốn làm được điều này, y phải hiểu các phương tiện để vượt thoát, đó là: Trực giác, Khai ngộ và Linh hứng. [1k]

Bây giờ chúng ta xem xét cách thức và phương tiện để chấm dứt ảo lực, và đệ tử thoát được ảnh hưởng của mãnh lực ở cõi trần. Có thể thấy được toàn thể câu chuyện về ảo lực trong câu nói trên. [1a]

Vâng, nếu Ngài kể cho bạn toàn bộ câu chuyện, thì tự nhiên bạn sẽ muốn đưa nó vào tâm thức của mình. Maya có thể kết thúc, các làn sóng và các phương tiện nhờ đó Maya có thể kết thúc, và các đệ tử không bị ảnh hưởng bởi mãnh lực của cõi vật lý dù ở cấp độ trọng trược hay dĩ thái.

Cũng có thể thêm vào câu trên (có thể không hoàn toàn đúng, tuy nhiên cũng có đủ chân lý để biện hộ cho lời phát biểu) rằng ảo lực, với tư cách một hậu quả được nhận biết, chỉ được trải qua khi người ta ở trên Đường Đạo, bắt đầu bằng Con Đường Dự Bị hay Thanh Lọc. [1b]

Vâng, đó là thứ gì đó xuất phát từ trung tâm cổ họng, từ trung tâm xương cùng, và thường thì con người gặp lại (revisit) Maya hoặc đối mặt với nó một lần nữa, một cách có ý thức, vào thời gian điểm đạo lần thứ nhất, khi có sự quan tâm nhiều về các kỷ luật thể chất, và Chân sư DK nói rằng điều này tốt. Vào một thời điểm nào đó, các kỷ luật này là cần thiết. Nhưng không phải bất kỳ ai nói rằng họ đã chinh phục được bản chất vật lý đều đã thực sự làm được, nhưng chúng [các kỷ luật thể chất] thích hợp với lần điểm đạo đầu tiên.

Chúng ta có thể đã bị đưa lên và xuống mặt đất, chỉ có điều chúng ta đã không nhận ra điều đó một cách có ý thức. Và khi bạn muốn tiến xa hơn, áp dụng một thái độ dĩ thái (etheric attitude) sử dụng các năng lượng cao hơn, bạn sẽ nhận ra sự đối lập. Và Ngài giải thích cho chúng ta biết sự đối nghịch đó đến từ đâu. Tôi nghĩ nó rất thú vị. Có một trận chiến ở cấp độ thấp hơn, không phải trận chiến Kurukshetra[2], mà là trận chiến giữa các cặp đối lập thấp vốn tạo nên sự điểm đạo trong thời kỳ của Lemuria. Bây giờ, chúng ta đã vượt qua tất cả những điều đó, nhưng chúng ta sẽ phải đối diện lại với nó khi chúng ta muốn được điểm đạo lần thứ nhất trong số các cuộc điểm đạo manasic vĩ đại.

Con người luôn ở giữa các mãnh lực. Nhưng ảo lực chỉ trở thành vấn đề khi được nhận biết, và sự nhận biết này không thể xảy ra trong các giai đoạn tiến hóa ban đầu. [1c]

Vâng, maya chỉ trở thành vấn đề khi bạn đã phần nào tập trung vào trí tuệ (mentally focused), phần nào nhận thức khách quan về bản thân, điều mà người chưa phát triển chưa thế có được. Chúng ta là những sinh viên của huyền linh học, và chúng ta đang bắt đầu phát triển đôi chút khả năng quan sát bên trong (‘nội quan’, introspection) cái mà chúng ta gọi là khách quan hoá bản thân, và khi đó, chúng ta có thể thấy những gì đang xảy ra bên trong chúng ta thay vì luôn đồng hoá với nó, như thể đó là điều bình thường. Nó có thể là một thói quen bình thường, nhưng lại là một trở ngại, và đó là những gì chúng ta bắt đầu nhận biết. Vì vậy, Chân sư DK nói điều tương tự theo một cách khác.

Trên Đường Đạo, người ta bắt đầu quan sát và nhận biết một cách có ý thức các hậu quả của mãnh lực; người ta thấy chính mình rõ ràng là nạn nhân của các mãnh lực; con người bị các mãnh lực không được kiểm soát cuốn vào một loại hoạt động nào đó, và thế giới của các mãnh lực trở thành thực tại được nhận biết một cách rõ rệt với người chí nguyện đang phấn đấu. [1d]

Đó là phần lớn công việc mà chúng ta phải làm. Chân sư DK muốn chúng ta giữ thái độ của người quan sát. Cuối cùng, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng người quan sát đó chính là Chân thần, nhưng lúc đầu, nó có vẻ chỉ là một cái gì đó có thể quan sát, nhìn thấy. Vì vậy, trên Đường Đạo—vốn thực sự bắt đầu với lần điểm đạo đầu tiên—chúng ta có thể bắt đầu tự quan sát, và chúng ta nhận biết ra các tác dụng của mãnh lực. Trước thời điểm đó, con người không quan tâm. Họ không quan tâm các mãnh lực đang dẫn họ đến đâu trừ phi nó dẫn đến thảm họa. Và khi đó, họ thức tỉnh. Người ta nhận biết một cách có ý thức mình là nạn nhân của các mãnh lực. Và đột nhiên, bạn kêu lên “Tại sao tôi lại làm như vậy? Tại sao tôi lại làm điều này? Nó đang khiến tôi gặp khó khăn. Tại sao thế?” Và chúng ta không biết cho đến khi chúng ta bắt đầu nghiên cứu về nó. Con người bị cuốn vào một hoạt động nào đó bởi các mãnh lực không được kiểm soát. Bạn thấy mình đã làm một điều gì đó mà thậm chí bạn cũng không biết vì sao. Đó là một yếu tố vô thức dựa trên bản chất thói quen.

Con người bị các mãnh lực không được kiểm soát cuốn vào một loại hoạt động nào đó, và thế giới của các mãnh lực trở thành thực tại được nhận biết một cách rõ rệt với người chí nguyện đang phấn đấu.

Chúng ta đang đấu tranh chống lại một số mãnh lực rất cổ xưa, và chúng muốn dẫn chúng ta đi theo hướng riêng của chúng, chứ không phải hướng mà chúng ta muốn đi.

Chính vì lý do này mà tôi nói rằng ảo lực là một khó khăn nổi bật của thể dĩ thái, vì liên hệ với ảo lực, chúng ta đang đối phó với các lực đang tuôn đổ qua bảy luân xa của cơ thể (vào tất cả hay vào một số luân xa), tạo ra các phản ứng và hiệu quả đáng mong muốn hoặc tai hại. [1e]

Tôi nghĩ rằng đó là một phát biểu rất quan trọng, và chúng ta hãy xem xét nó lần nữa.

Chúng ta đang bắt đầu bước vào Thời đại Bảo Bình, và Bảo Bình là một trong những dấu hiệu hành khí cùng với Song Tử, và cũng có một decanate (thập độ) do Bảo Bình cai quản, và toàn bộ tiêu điểm của cung bảy đi cùng với Bảo Bình sẽ tập trung vào thể dĩ thái hơn là trong thể xác. Sẽ có những hiệu ứng trên thể xác, nhưng chất dĩ thái và các hình tướng của nó sẽ tạo thành các nguyên mẫu cho những gì xảy ra trong cơ thể vật chất dày đặc [thể xác], và điều đầu tiên mà chúng ta nhận biết sẽ là nguyên nhân bệnh tật được tìm thấy trước tiên ở thể dĩ thái, và từ đó tìm đường đi vào thể xác. Những nhà chữa lành sẽ nhận biết điều này.

Chính vì lý do này mà tôi nói rằng ảo lực là một khó khăn nổi bật của thể dĩ thái, vì liên hệ với ảo lực, chúng ta đang đối phó với các mãnh lực đang tuôn đổ qua bảy luân xa của cơ thể (vào tất cả hay vào một số luân xa),

Do đó, với những người khác nhau, các lực này có thể đổ vào tất cả hoặc ở một số luân xa nào đó,

tạo ra những phản ứng và hiệu ứng đáng mong đợi hoặc tai hại.

Bạn có nhớ tôi đã nói trước đây rằng Chân sư DK đã ví ba quốc gia của phe Trục trong Thế Chiến Thứ II với Ảo tưởng, Ảo cảm, và Ảo lực—Ý Ảo tưởng, Đức Ảo cảm, và Nhật Bản Maya. Chúng ta có thể suy ngẫm về cách các chỉ huy và binh lính Nhật hành xử, hệ tư tưởng của họ v.v., và tại sao Maya lại được gán cho Nhật Bản.[3] Rõ ràng, có một sự tập trung vào thể vật lí dày đặc ở đó, và Ngài có lý do của Ngài, và chúng ta phải suy ngẫm về những điều đó có thể là gì.

Dĩ nhiên, cần hiểu rằng mọi biểu lộ trên mọi cảnh giới đều là biểu hiện của mãnh lực, nhưng các mãnh lực mà tôi đề cập dưới tên gọi ảo lực đều là các năng lượng không được kiểm soát, những xung lực không được hướng dẫn, phát ra từ thế giới của prana và từ mãnh lực tiềm tàng của chính vật chất. [1f]

Chúng ta hãy xem xét câu nói “nhưng các mãnh lực mà tôi đề cập dưới tên gọi ảo lực đều là các năng lượng không được kiểm soát, những xung lực không được hướng dẫn, phát ra từ thế giới của prana và từ mãnh lực tiềm tàng của chính vật chất”, và tôi nghĩ đó là một câu thực sự đáng để suy ngẫm. Các bạn lưu ý cụm từ “không được kiểm soát”, “không được hướng dẫn”, và đó là lý do tại sao Bức Màn Che Xung Động (Veil of Impulsion) lại là một vấn đề cho đến khi chúng ta sắp xếp nó thông qua cung bảy.

Còn về những xung lực không được hướng dẫn, phát ra từ thế giới của prana và từ mãnh lực tiềm tàng của chính vật chất, chúng ta có lửa tiềm ẩn (latent fire) và lửa phát xạ (radiatory fire) trong Luận Về Lửa Càn Khôn. Lửa tiềm ẩn liên quan đến các lực vật chất dày đặc, và lửa phát xạ liên quan đến các lực dĩ thái phát ra từ thế giới prana, và cụm từ Ngài dùng ở đây “mãnh lực tiềm tàng của chính vật chất” chính là latent fire.

Các mãnh lực này cuốn con người vào hoạt động sai lầm, các bạn cũng lưu ý ở đây từ quét (sweep). Đôi khi chúng ta nghe nói một ai đó bị “swept off his feet”, nghĩa đen là quét ngã nhào, quét hổng chân, thì đó có thể có một cơn lũ lớn, một trận tuyết lở, hoặc một cái gì đó quét vào chân bạn khiến bạn mất kiểm soát. Hoặc cũng có thể theo một nghĩa bóng là bạn bị ai đó “hút hồn”, sự hiện diện của họ cuốn bạn ra khỏi chân của bạn, và bạn mất kiểm soát. Vì vậy, những mãnh lực này cuốn con người vào hoạt động sai lầm, và từ sai lầm là từ quan trọng ở đây. Có rất nhiều hoạt động, và khi nói đến Maya, đó là hoạt động sai lầm có thể dẫn đến thảm họa.

Các mãnh lực này cuốn con người vào hoạt động sai lầm, bao quanh y trong vòng xoáy của các hậu quả và của các tình huống mà y hoàn toàn không chống chọi được (bất lực) [1g]

Và ở đây một từ thú vị khác, vòng xoáy (whirlpool) hay xoáy nước. Hãy tưởng tượng xem, khi bạn bị cuốn vào xoáy nước, bạn sẽ làm gì? Câu trả lời có lẽ là không làm gì được, bất lực.

Đôi khi tôi xem biểu tình trên đường phố, hoặc một phong trào quần chúng của đám đông. Đột nhiên mọi người đi theo hướng này, rồi đột nhiên họ đi theo hướng khác. Đột nhiên họ phá vỡ rào cản, đột nhiên họ bỏ chạy … Đó là những gì mà tôi gọi là Maya của đám đông. Bạn bị cuốn vào hoạt động đó. Bạn không thực sự đứng lại và suy nghĩ. Một cái gì đó khác đang khiến bạn di chuyển. Và ở đây, rõ ràng sao Thổ là một trợ giúp lớn, bởi vì đó là Thần của Cơ hội (God of Opportunity), và như tôi đã đọc ở phần trước đây [phần Stanza của Thiên Cổ Luận], nó giúp một người đứng lại, và sau đó tiến về phía trước. Nhưng bạn không đạt được sức mạnh có ý thức của sao Thổ cho đến khá muộn trong quá trình tiến hóa, bởi vì sao Thổ có thể mang đến cho bạn karma, nhưng bạn phải đưa ra quyết định có ý thức với sao Thổ ở Ma Kết hoặc sao Thổ ở Thiên Bình vốn sẽ đến muộn hơn.

Con người là nạn nhân của mãnh lực của đám đông,

Điều này giống như tâm thức đám đông, phải không? Và mãnh lực tuôn qua đó, qua tâm thức đám đông, và y thậm chí không suy nghĩ về nó. Đó là lý do tại sao Chân sư DK định nghĩa một cách hài hước rằng Maya là mớ hỗn độn cảm xúc không suy nghĩ. Con người bị điều khiển bởi thói quen, bởi các mãnh lực bên ngoài.

Con người là nạn nhân của mãnh lực của đám đông, ẩn giấu trong bản chất động vật, hoặc trong thế giới và những hoàn cảnh chung quanh mà y thấy chính mình trong đó. [1h]

Vì vậy, hãy nghĩ về cuộc sống của bạn trong một phút, suy ngẫm lại những lúc khi bạn bị cuốn theo một thứ gì đó thực sự không có nguồn gốc từ chính bạn, bạn đi cùng với nó và thậm chí không biết tại sao.

Khi thêm vào sức mạnh của ảo lực là tình trạng ảo cảm, và ảo tưởng của đệ tử tiến hóa, thật cần thiết biết bao để nhận thấy được sự khác biệt âm thầm giữa ba loại “phỉnh lừa” này. [1i]

Đây là những gì chúng ta đang cố gắng làm—cần nhận biết sự khác biệt âm thầm giữa ba loại “phỉnh lừa” hay lừa gạt này. Hãy lưu ý đến từ phỉnh lừa bởi vì chúng ta đang bị lừa dối về bản chất của sự thật, bản chất của thực tại. Chúng ta đang bị lừa gạt theo ba cách khác nhau, về mặt năng lượng liên quan đến sức hút, lực đẩy, và cuối cùng là với trí cụ thể. Cho nên, từ phỉnh lừa là vô cùng quan trọng.

Các bạn hãy nghĩ về Hổ Cáp. Hổ Cáp là một trong những dấu hiệu chính của nhóm Chân thần Nhân loại. Trong bảng sau (Esoteric Astrology trang 35), chúng ta thấy Huyền Giai của Các điểm đạo đồ, các Đấng Chúa tể của Sự Hy Sinh, đó là Huyền Giai của Chân thần nhân loại, được cai quản bởi Scorpio và sao Thuỷ.

Nhân loại chúng ta có thể có Chân thần trên cõi Chân thần (Monadic Plane), nhưng cõi biểu hiện của chúng ta, và những gì chúng ta phải làm như là yếu tố cân bằng và hợp nhất cho các giới khác, diễn ra trên cõi Bồ đề, và Hổ Cáp là dấu hiệu của chúng ta. Đôi khi, người ta nói rằng Sư Tử là dấu hiệu nhân loại nhất trong tất cả các dấu hiệu hoàng đạo, và chúng ta cũng biết Song Tử quan trọng như thế nào vào thời điểm biệt ngã hoá. Nhưng Hổ Cáp là dấu hiệu quá trình (process sign) của chúng ta, là trận chiến lớn giữa các cặp đối cực, để sau khi tốt nghiệp Ngôi Trường Trái Đất (Earth School), chúng ta có thể trở thành người phân xử giữa các cặp đối cực. Scorpio là chìa khóa cho điều đó.

Câu châm ngôn phàm ngã của Hổ Cáp là “Hãy để Maya phát triển, và hãy để sự lừa dối cai trị”. Do đó, trong con người chúng ta có xu hướng để yếu tố lừa dối này để thống trị hạ trí, và kẻ thù của nhân loại sử dụng yếu tố tự phỉnh lừa này để cố tình che giấu sự thật. “Hãy để Maya phát triển và để sự lừa dối thống trị”, điều này khác rất nhiều so với câu mantram của linh hồn, “Tôi là chiến binh, và từ trận chiến tôi xuất hiện chiến thắng”. Do đó, hãy suy nghĩ về điều đó.

Cần nên nhớ rằng khi chúng ta dùng từ ngữ “phỉnh lừa” (deception), chúng ta muốn nói đến sự phỉnh lừa từ quan điểm linh hồn. [1j]

Linh hồn nhìn thấy điều gì đó còn chúng ta thì không. Phàm ngã của chúng ta mù loà, và đó là lý do tại sao chúng ta nghiên cứu huyền linh học tinh thần, bởi vì loại huyền linh học khác sẽ dẫn bạn vào tình trạng mù quáng thậm chí còn lớn hơn. Và nếu chúng ta thực sự lạc hướng, chúng ta sẽ trở thanh ‘huynh đệ của những người mù độc nhất đã đi xa đến vùng đất vô cùng xa’[4]. Đó là cách mà Chân sư DK mô tả về các thành viên của Black Lodge. Linh hồn cung hai trong số họ trở thành người đánh lừa nhân loại, linh hồn cung một là kẻ hủy diệt linh hồn, và linh hồn ba là kẻ thao túng linh hồn[5].

Người tìm đạo phải học cách tách rời khỏi ảo tưởng, ảo cảm và ảo lực

Maya giống như con chó ba đầu canh giữ cửa đi vào âm phủ. Nó cũng giống như ba dãy đầu của thuỷ quái Hydra. Những kẻ thù này của tâm thức nhân loại xuất hiện theo bộ ba cho thấy tác động của phàm ngã đối với những gì linh hồn có thể nhìn thấy, nếu nó muốn thoát khỏi những ảo tưởng này.

Người tìm đạo phải học cách tách rời khỏi ảo tưởng, ảo cảm và ảo lực; muốn làm được điều này, y phải hiểu các phương tiện để vượt thoát, đó là: Trực giác, Khai ngộ và Linh hứng [1k]

Có ba từ bắt đầu bằng kí tự D chỉ việc làm tiêu tan bộ ba này: Dispelling với Ảo tưởng Illusion, Dissipation với Ảo cảm Glamour, và Disperse với Ảo lực Maya. Ở đây, bạn sẽ nhận ra cách chúng tiến hành, và cách chúng kết nối với ba phương tiện giải thoát mà phần lớn chúng ta chưa đạt được: trực giác dispel ảo tưởng, khai ngộ phá tan (dissipate) ảo cảm, và linh hứng—loại hít thở có trật tự nhịp nhàng thiên tính để disperse Maya. Và cần ghi nhớ điều này: chúng ta xua tan ảo tưởng, chúng ta làm tiêu tan ảo cảm, chúng ta disperse Maya.

Toàn bộ phần tiếp theo [trong sách GAW] nói về các trận chiến khác nhau của các cặp đối lập. Có một cặp đối lập thấp hơn, cơ bản là cuộc chiến giữa bản chất vật lý đậm đặc và bản chất dĩ thái, sau đó có một cuộc chiến cao hơn giữa linh hồn và phàm ngã diễn ra trên cõi cảm dục, và có lẽ sẽ còn trận chiến cao hơn không liên quan nhiều lắm với chúng ta, trận chiến giữa phàm ngã được linh hồn hoà nhập và Tam nguyên tinh thần – Monad. Bạn có thấy chàng thanh niên giàu có đã buồn bã bỏ đi như thế nào khi Đức Christ nói với anh ta, “Hãy bán tất cả những gì ngươi có, đưa tiền cho người nghèo và theo ta”[6], cơ bản ý nghĩa của điều đó rất cụ thể. Tất cả chúng ta biết rằng bất cứ quà tặng nào chúng ta có trong thể nhân quả của mình, chúng ta phải chia sẻ với những người không có theo một cách đúng đắn. Chúng ta chia sẻ, và chúng ta vâng theo lời kêu gọi cao cả hơn, đi vào thế giới vô ngã, và nó phủ định cái “tôi”

Người thanh niên giàu có của câu chuyện đã do dự để làm điều đó. Anh không thể làm điều đó, và Chân sư DK nói rằng sau này anh đã làm trong một kiếp sống khác[7].

Là một thành viên của gia đình nhân loại có nghĩa là phải đấu tranh, không có cách nào tránh né được, bởi vì chúng ta đang ở trong trạng thái trung gian, và cung 4 là cung của chiến tranh và hòa bình theo một ý nghĩa nào đó. Chân sư DK có nói một điều thú vị mà tôi mới vừa đọc được trong Sự Hiển Lộ của Thánh đoàn. Cơ bản, nó cho chúng ta biết rằng đối cực của hòa bình, không nhiều lắm, không phải là chiến tranh như thường được giải thích, mà là sự thay đổi. Hoà bình, một tình trạng ổn định, yên ổn, không có nguy hiểm, không có va chạm, ma sát, và mọi việc cứ tiếp tục diễn ra, vân vân. Sự thay đổi là đối cực với kiểu hòa bình đó, và tất nhiên, chiến tranh được kích động từ sâu thẳm bên trong vật chất, và luôn luôn cho biết sự thay đổi sắp xảy ra. Chúng ta đang sống trong thời kỳ rất khó khăn, trong đó những khả năng mới đang gợi lên những kẻ thù cũ, những khả năng mới đang làm nảy sinh những kẻ thù cũ. Có rất nhiều vấn đề cho đời sống của Nhân loại, những vấn đề rất lớn về sự sống còn, các vấn đề môi trường, về lương thực, về khí hậu, và như Chân sư DK nói, chúng tôi biết điều gì sẽ xảy ra, Thánh đoàn biết điều gì sẽ xảy ra. Rõ ràng Ngài không nói đến tất cả các lựa chọn mà nhân loại sẽ thực hiện, nhưng Thánh đoàn biết những gì mà nhân loại sẽ phải đối mặt, và lựa chọn sẽ quyết định cho thời đại Bảo Bình.

Hai ngàn năm trước, khi Đức Christ đạt điểm đạo lần thứ sáu, Ngài cũng thấy điều đó, và Ngài đã nhìn thấy xa hơn phía trước trên con đường phục vụ Trái Đất (Earth Service), mà nếu như Ngài đã không chọn thì nhân loại sẽ gặp khó khăn lớn.

Chúng ta còn một vài năm trước mặt [trước Đại Mật Nghị của Thánh đoàn], và chúng ta sẽ chứng kiến ​​một số hành vi thái quá của các mãnh lực chống đối, và chúng ta phải học cách không bị “đưa lên và xuống mặt đất”, mà phải cùng nhau trụ vững và tiến về phía trước, đứng vững trong bản thể tinh thần và cùng nhau tiến về phía trước, hướng tới các mục tiêu tâm linh thực sự. Và có thể chúng ta sẽ có rất nhiều thử thách trên đường đi, nhưng có lẽ đây sẽ là một trong những thử thách, bài trắc nghiệm lớn nhất đối với một đệ tử bán chuẩn bị (semi-prepared)— làm sao bạn có thể nói rằng bạn đã hoàn toàn sẵn sàng? —một đệ tử bán sẵn sàng sẽ phải đối đầu.

****

Câu hỏi 1: Thầy có thể cho thêm ví dụ về Maya trong thế giới ngày nay?

Trả lời: Nó giống như trong nền văn hóa của chúng ta, những gì chúng ta hành xử là do chúng ta đã bị hạn định để làm hơn là suy nghĩ cẩn thận về tình huống. Nếu chúng ta là một người Pháp, chúng ta phản ứng theo một cách nào đó, hoặc nếu là một người Anh, theo một cách khác, hoặc như một người Mỹ ồn ào… Hoặc là theo ảnh hưởng của các dấu hiệu chiêm tinh hay bất cứ điều gì khác. Có những điều nhất định được xây dựng thành thói quen đến mức chúng ghi đè lên suy nghĩ, lên cách phản ứng thích hợp. Đó là một vấn đề của việc suy nghĩ trước khi hành động, hoặc để cho những thói quen đã khắc sâu và tính cách của bạn—vì thói quen sẽ dẫn đến tính cách—thực hiện hành động cho bạn, và sau đó bạn thấy rằng nó không phù hợp chút nào. Và điều này xảy ra mọi lúc.

Tôi biết đó là một giai đoạn phát triển, và tôi biết điều đó là cần thiết, và Chân sư DK có nói về Thế vận hội như một sự huấn luyện tuyệt vời. Nhưng tôi nhìn thấy mọi người trong đám đông, thấy họ trải qua tất cả những cảm xúc bản năng đáng kinh ngạc này đi kèm theo hành động. Họ tập hợp lại giống như đội quân, họ diễu hành theo một hướng nhất định, họ reo hò gọi tên thần tượng của mình… Những điều đó được xây dựng vào bản chất của họ, và không có tính cá nhân ở đó. Đó là tâm thức đám đông ở một mức độ nhất định, chỉ đơn giản là đáp ứng lại điều, tôi không biết gọi đó là ý chí, chiến thắng hay là sự đồng hoá với tác nhân. Do đó, bạn phải đánh giá mức độ ý thức hay vô thức trong phản ứng của bất kỳ cá nhân, nhóm hoặc quốc gia nào, hoặc đó chỉ là phản ứng tự động.

Hiện nay ở Hoa Kỳ, chúng ta có một mức độ chấp nhận vô ý thức đáng kinh ngạc với sự mị dân. Những người ‘không suy nghĩ theo bất kỳ trình tự nào’ thực sự bị cuốn theo cảm xúc của họ, mớ hỗn độn cảm xúc không suy nghĩ.

Quay lại Đức vào những năm 1930, tôi thấy mọi thứ được nói ra, và mọi người phản ứng theo bản năng với những gì được nói, mặc dù những gì được nói ra không có giá trị gì. Nó kích hoạt (trigger), Maya được kích hoạt, phản ứng được kích hoạt, và từ đó [trigger] cũng là một từ gắn liền với Maya. Họ phản ứng theo khuôn mẫu có sẵn theo bản chất thói quen của họ, theo những gì họ đã nuôi dưỡng và mong muốn vào lúc đó. Đó là một vấn đề rất chung trên toàn thế giới, và nó có thể là một vấn đề khi mọi người bị cuốn vào một cuộc chiến tranh một cách thiếu suy nghĩ. Chúng ta gọi đó là sự cuồng loạn chiến tranh (war hysteria). Trong Chiến tranh thế giới thứ nhất, có rất nhiều điều đó. Trong cuộc nội chiến ở Mĩ, mọi người không biết tại sao họ lại tham gia vào cuộc nội chiến ở Mỹ, và cơn cuồng loạn chiến tranh (war hysteria) bùng nổ với tinh thần muốn công việc đã hoàn thành, trở về với tư cách một người hùng chiến thắng. Thật là một cái nhìn thiển cận, hoàn toàn thiển cận. Họ chỉ bị cuốn theo luồng dư luận hoàn toàn phi thực tế. Điều tương tự cũng xảy ra trong Thế chiến thứ hai, dù mọi thứ khá hơn một chút vì những gì mà thế giới đã trải qua. Nhưng bất cứ nơi nào mà sự cuồng loạn không suy nghĩ quét qua, bạn đang thấy Maya. Do đó, bạn phải đi qua từng quốc gia, từng sự kiện, và xem liệu bạn có phát hiện ra thói quen thiếu suy nghĩ này hay không.

File pdf download ở đây

  1. Next to the earthly plane is found the Veil of Impulsion and then the Hall of Concentration. To that succeeds the Veil of Distortion, related to the world of glamour as impulsion is to force. Beyond that veil is found the Hall of Choice. And then we find another veil, the Veil of Separation, and beyond it lies the Hall of Blinded Men—blinded by light but facing towards the final veil, the Veil of Aspiration. Four veils, three halls and many men. RI trang 196.

  2. Trận chiến xảy ra trong thời Atlantis

  3. All generalisations admit of error. It might, however, be said that Germany has focussed in herself world glamour—the most potent and expressive of the three aspects of glamour. Japan is manifesting the force of maya—the crudest form of material force. Italy, individualistic and mentally polarised, is the expression of world illusion. EOH trang 356.

  4. The Dark Brothers are—remember this always—brothers, erring and misguided yet still sons of the one Father though straying far, very far, into the land of distances. LOM 134

  5. The first ray aspirant who fails to overcome his Dweller may become a “destroyer of souls”, The second ray aspirant who builds his Dweller and permits its steady and increasing control becomes a “deluder of souls”. The third ray person who also fails to shatter his [Page 241] “Dweller” becomes what is called a “manipulator of souls” and uses the mind to destroy the real and to put a veil between the man and reality. WM 240

  6. Matthew 19:21. Jesus said to him, “If you want to be perfect, go, sell what you have and give to the poor, and you will have treasure in heaven; and come, follow Me.”

  7. Ý nghĩa của câu chuyện được Chân sư DK giải thích trong RI,116 như sau:

    The use of this esoteric term by Christ in The New Testament story gives us a hint as to the nature of the exalted consciousness which He expressed. Faced by the rich young man who possessed so much, Christ indicated that he needed to prepare himself for a great negation and for a step forward. The true significance of this has never [Page 116] been grasped and lies in the fact that the phrase “rich young man” is in reality a technical term which is frequently applied to an initiate of the third degree, just as the words “little ones” or “little child” apply to an initiate of the first or second degree. This rich young man was rich in his range of awareness, rich in his personality equipment, rich in his aspiration and in his recognition; he was rich as the result of age-long experience and evolutionary development. He is told by the Christ that he must now prepare himself for what is called in Rule V “the Triad shining forth”; he must now prepare for the unfoldment of the monadic consciousness and for the fourth initiation. In that initiation, the causal body, the body wherein the soul experiences and reaps the fruit of experience, must be and will be destroyed. This has to take place before the initiate can enter into the Council Chamber of the Most High and express the will-to-good and the will of God in fulfillment of the purposes of God. The will of this particular “rich young man,” initiate though he was, was not yet adequate to the requirements, so he went sadly away; he had to prepare himself for the fourth initiation, the Great Renunciation, the Crucifixion, and thus fit himself to pass through the needle’s eye.

Leave Comment