Ảo cảm — P7 (Ảo cảm 2, 5 Ảo cảm căn bản của nhân loại)

Ảo cảm là gì?

Ảo cảm là các lực thuộc cõi cảm dục tác động lên tâm thức một người khiến y nhận thức không đúng sự thực, không đúng với thực tại. Một ví dụ đơn giản nhất, một người đang trong cơn giận hoặc thù hận, chắc chắn tầm nhìn sẽ sai lệch , không bao giờ đúng với bản chất của sự vật. Nhưng đó là những ví dụ cực đoan nhất của ảo cảm, và ảo cảm hay các mãnh lực cảm dục thiên hình vạn trạng, từ thô kệch nhất đến tinh vi nhất. Tình thương, nhưng tình thương ích kỷ, thương mà mong muốn người mình thương phải biết điều đó, phải thể hiện “lòng biết ơn” hoặc tình thương hồi đáp lại cũng là một dạng ảo cảm. “Than thân trách phận” hay “tủi thân tủi phận” cũng là một dạng ảo cảm của cung 2, “ham muốn quyền lực”, muốn tất cả mọi người phải tuân theo mình”, đó là dạng ảo cảm của cung 1. Một nhà kinh doanh luôn luôn cảm thấy bận rộn, “không chịu được sự yên tĩnh” là một dạng ảo cảm của cung 3, ảo cảm của sự bận rộn. Chân sư DK nói, tên gọi của ảo cảm là vô số, và trên trang 122-124 của quyển sách, Ngài chỉ liệt kê một ảo cảm tiêu biểu của các cung để chúng ta quán chiếu lại bản thân, là nền tảng để chúng ta xem xét trên con đường tu học.

Khi làm việc với các đệ tử, với nhãn quang tinh thần, Ngài có thể nhận diện ngay các ảo cảm mà người đệ tử đang mắc phải, và Ngài có thể đặt cho chúng những tên gọi đặc biệt. Ví dụ, với đệ tử RSU, Ngài gọi đó là “The glamour of ‘the flight into safety of the racial consciousness’ — “Ảo cảm của “sự chạy trốn vào sự an toàn của tâm thức chủng tộc”, và Ngài giải thích ảo cảm đó như sau:

Ảo cảm về “sự chạy trốn vào nơi an toàn của tâm thức chủng tộc” [Trang 600] là một trong những ảo cảm thống trị em, ngay cả khi trong tâm thức riêng của em, em phủ nhận nó. Mỗi cá nhân, không có ngoại lệ, đều là đối tượng của ảo cảm chủng tộc này, và tiềm năng của nó là không thể tin nỗi. Cuộc sống nội tại của bất kỳ quốc gia nào, sản sinh ra tâm lý chủng tộc, khuynh hướng dân tộc, đặc điểm và tính cách nằm sau mỗi cá nhân, và y có thể ném mình vào đó bất cứ lúc nào, và y có thể rút lui vào đó, do đó, ẩn náu trong quá khứ và nhấn mạnh thái độ chủng tộc nhất định. Trong trường hợp của em, việc khắc phục những đặc điểm và thái độ di truyền là điều cần thiết. Em thực sự có tính quốc tế. Nhưng trong cuộc sống biểu hiện của em, không ai biết điều đó. DINAII, 600

The glamour of “the flight into safety of the racial consciousness” [Page 600] is one of your dominant glamours, even if—in your own consciousness—you repudiate it. Every individual, without exception, is subject to this racial glamour and its potency is unbelievable. The subjective life of any nation, producing as it does racial psychology, national inclinations and traits and characteristics, lies behind every single individual and into it he can at any time throw himself, and into it he can retreat thus taking refuge in the past and emphasising certain racial attitudes. The overcoming of inherited traits and attitudes is, in your case, essential. You are really cosmopolitan. But in your life demonstration no one would know it.

DINA II 600

Do đó, trong quá trình học tập, ngoại việc đọc và nghiên cứu quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, chúng ta cần nghiên cứu thư của Chân sư gởi các đệ tử, trong đó Ngài liệt kê các ảo cảm rất đặc trưng của các đệ tử. Chúng tôi sẽ biên dịch song song loạt bài này thư của Chân sư gởi các đệ tử, trước nhất là thư gởi các đệ tử trong Nhóm Hạt Giống số 2, Nhóm các Nhà Quan Sát Lão Luyện.

Ngoài những ảo cảm đặc trưng của các quốc gia, của các cung chi phối 5 yếu tố, Ngài cũng đề cập đến 5 ảo cảm cơ bản chi phối nhân loại, các ảo cảm này là:

  • Ảo cảm Vật Chất
  • Ảo cảm tình cảm
  • Ảo cảm sùng tín
  • Ảo cảm về các cực đối lập
  • Ảo cảm của Đường đạo

a. The glamour of materiality.

b. The glamour of sentiment.

c. The glamour of devotion.

d. The glamour of the pairs of opposites.

e. The glamours of the Path.

GAW 74

Ảo cảm Vật Chất:

Ảo cảm vật chất là nguyên nhân của mọi thống khổ hiện tại trên thế gian, vì cái mà chúng ta gọi là vấn đề kinh tế chỉ là kết quả của ảo cảm đặc biệt này. Qua nhiều thời đại, ảo cảm này đã khiến nhân loại ngày càng quan tâm đến nó, cho đến ngày nay, toàn thể thế giới đã bị cuốn vào nhịp điệu của sự quan tâm tiền bạc.

The glamour of materiality is the cause of all the present world distress, for what we call the economic problem is simply the result of this particular glamour. Down the ages, this glamour has held the race increasingly interested, until today the entire world has been swept into the rhythm of money interest.

GAW 74

Chúng ta có thể thấy lời Ngài nói đúng như thế nào, nhất là trong thời gian qua ở Việt Nam. Ảo cảm vật chất, sự thống trị của đồng tiền, chi phối mọi hoạt động trong xã hội, vì tiền, vì “lợi nhuận” người ta có thể làm bất kể điều gì dù nó có thể phi nghĩa như thế nào. Vì lợi nhuận, người ta có thể tàn phá thiên nhiên hoặc môi trường, không biết rằng nếu chúng ta tàn phá môi trường, tàn phá thiên nhiên, chúng ta sẽ bị mẹ thiên nhiên trừng trị.

Một nhịp điệu xuất phát từ các phân cảnh linh hồn đã luôn luôn tồn tại, được thiết lập bởi các Đấng đã tự giải thoát các Ngài khỏi sự kiềm chế của các nhu cầu vật chất, khỏi sự nô lệ tiền bạc và yêu thích của cải. Ngày nay, nhịp điệu cao đó tương xứng với ảo cảm có nhịp điệu thấp, và do đó, toàn thế giới đang suy nghĩ về việc thoát ra khỏi ngõ cụt vật chất hiện nay. Các linh hồn đứng trong ánh sáng ở đỉnh núi của sự giải thoát, và những người đang tiến lên từ sương mù vật chất, giờ đây có đủ số để thực hiện một công việc rõ rệt nào đó liên quan tới việc xua tan ảo cảm này. Ảnh hưởng của các tư tưởng, lời nói, và đời sống của các Ngài có thể và sẽ mang lại một sự tái điều chỉnh các giá trị, và một tiêu chuẩn sống mới cho nhân loại, dựa trên tầm nhìn rõ ràng, một ý thức chính xác về sự cân đối, và một nhận thức về bản chất đích thực của mối quan hệ hiện có giữa linh hồn với sắc tướng, giữa tinh thần với vật chất. Những gì sẽ đáp ứng với một nhu cầu thiết yếu và chân thực thì luôn tồn tại bên trong thiên cơ. Những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của thiên tính và cho một cuộc sống đầy đủ và phong phú thì có thể có được và có thể được sở đắc, nhưng chỉ qua việc đánh mất cái chân thực hơn và sự phủ định cái thiết yếu. GAW 74.  

A rhythm emanating from soul levels has always existed, being established by Those Who have freed Themselves from the control of material requirements, from the thraldom of money and the love of possessions. Today that higher rhythm is commensurate with the lower rhythmic glamour, and hence the whole world is thinking in terms of the way out from this present material impasse. Those souls who stand in the light to be found upon the mountain top of liberation and those who are advancing upward out of the fogs of materiality are now sufficient in numbers to do some definite work in connection with the dissipation of this glamour. The influence of their thoughts and words and lives can and will bring about a readjustment of values, and a new standard of living for the race, based upon clear vision, a correct sense of proportion and a realisation of the true nature of the relationship existing between soul and form, between spirit and matter. That which will meet a need that is vital and real ever exists within the divine plan. That which is unnecessary to the right expression of divinity and to a full and rich life can be gained and can be possessed, but only through the loss of the more real and the negation of the essential.

GAW 74

Ảo cảm vật chất là bước tất yếu trong quá trình tiến hoá, tất cả chúng ta đều phải trải qua giai đoạn đó, và với linh hồn còn non trẻ, sở hữu vật chất là một người thầy, một kinh nghiệm tâm linh giống như một nhà thần bí chiêm ngưỡng Thượng Đế.

Chẳng hạn, đối với một số người, việc sở hữu những gì là vật chất có thể là một kinh nghiệm tâm linh cũng to lớn, và là một ông thầy trong sự biểu lộ sự sống cũng mạnh mẽ, như các nhu cầu cao siêu hơn và ít vật chất hơn của nhà thần bí hoặc vị ẩn sĩ. Chúng ta được đánh giá về hành động và quan điểm bằng vị trí của chúng ta trên thang tiến hóa. Chúng ta thực sự được đánh giá bởi quan điểm của chúng ta chớ không phải bởi nhu cầu của chúng ta đối với cuộc sống. Người có khuynh hướng tâm linh và người đã đặt chân lên Con Đường Dự Bị mà không cố gắng biểu lộ những gì mà y tin tưởng, sẽ bị phê phán một cách cũng chua cay và trả một giá cũng đắt như người thuần túy duy vật – là người có các ham muốn tập trung chung quanh các kết quả vật chất. Hãy ghi nhớ điều này và đừng ngồi vào chỗ của kẻ phê phán hay là kẻ khinh miệt.

For some people, for instance, the possession of that which is material may be as great a spiritual experience and as potent a teacher in life expression as the more elevated and less material requirements of the mystic or hermit. We are rated as regards action and point of view by our place upon the ladder of evolution. We are rated really by our point of view and not by our demand upon life. The spiritually minded man and the man who has set his feet upon the Path of Probation and who fails to attempt the expression of that which he believes, will be judged as caustically and pay as high a price as does the pure materialist—the man whose desires centre around substantial effects. Bear this in mind and sit not in the seat of the judge or the scornful.

GAW 75

Ngài nói, Ảo cảm vật chất đang dần mất đi sức mạnh ảnh hưởng, và thời điểm Ngài nói khi đang xảy ra chiến tranh thế giới, nhưng trải nghiệm thống khổ thời chiến tranh “kinh nghiệm sa mạc” (wilderness experience) đã giúp xoá sạch phần nào ảo cảm vật chất. Nhưng khi thống khổ qua đi, với thế hệ mới được sinh ra sau chiến tranh, được nuôi dưỡng trong nền giáo dục thúc đẩy sự “làm giàu”, ảo cảm vật chất đang bùng phát trở lại.

Để thuận tiện học hỏi, sau bài này, tôi sẽ trích dịch các webinar bình giảng năm ảo cảm cơ bản này của Thầy Hiệu trưởng MDR để các bạn tham khảo.

Leave Comment