Ảo cảm — P8 (Ảo cảm 3, Ảo cảm Vật chất)

Thầy Hiệu trưởng MDR bình giảng về Ảo cảm Vật Chất

Giới thiệu: Trong quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới, Chân sư DK liệt kê 5 ảo cảm chính đang “cầm giữ” nhân loại, ngoài vô số ảo cảm khác đặc trưng cho các cung. Năm ảo cảm này là:

1. Ảo cảm về vật chất

2. Ảo cảm tình cảm

3. Ảo cảm sùng kính

4. Ảo cảm của các cặp đối nghịch

5. Ảo cảm của Đường Đạo.

Với từng ảo cảm, Ngài giải thích khá chi tiết, và Thầy Hiệu trưởng có bình giảng từng ảo cảm một, mỗi ảo cảm trong một webinar riêng. Trước đây, tôi có biên dịch các bình giảng của Thầy Hiệu trưởng về ảo cảm của các cung, và để bổ sung cho những gì đã được dịch, tôi tiếp tục biên dịch các bình giảng này, để các bạn học viên (nhất là học viên GQ và QU) tham khảo.

Ảo cảm là chủ đề khó, khá khó hoặc rất khó. Chúng ta biết, quyển Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới là quyển sách Ngài viết cho Nhóm hạt giống thứ 2, Nhóm các Nhà Quan Sát Lão Luyện, hoặc Nhóm Các Nhà Quan Sát Thực Tại, dùng để học tập. Sau này, các bài viết của Ngài được tập hợp lại xuất bản thành sách. Trong quyển sách, trong một chỗ Ngài có yêu cầu các đệ tử trong Nhóm trả lời cho Ngài các câu hỏi sau về ảo cảm để họ tự đánh giá sự hiểu biết của họ (trang 24-26)

Trong vài tháng sắp tới, tôi muốn gợi ý cho bạn làm ba điều:

1. Hãy định nghĩa bằng lời riêng của bạn và như là kết quả của việc tham thiền, sự hiểu biết của bạn về bốn từ ngữ [ảo lực, ảo cảm, ảo tưởng, và Kẻ Chận Ngõ] mà tôi đã bàn đến. Tôi yêu cầu một sự phân tích thực sự chớ không phải chỉ có bốn định nghĩa. Trước khi bàn rộng về đề tài này, tôi muốn bạn tổ chức thể trí của bạn về đề tài đó, dùng các định nghĩa như là một sự hướng dẫn tư tưởng bạn, tuy nhiên trình bày vấn đề theo như bạn thấy, và tìm cách nhìn thấy các dị biệt tồn tại giữa bốn khía cạnh này của ảo cảm thế gian.

Điều khá hài hước, là cách nay gần 100 năm, Ngài cũng nhấn mạnh, các đệ tử phải trả lời bằng câu chữ và sự hiểu biết của họ, chứ không “copy and paste” từ những gì Ngài viết 😊. Nó cũng giống như yêu cầu của nhà trường hiện nay là các bạn phải trả lời các câu hỏi bằng hiểu biết của các bạn, chứ không copy ở đâu đó.

Chúng ta không biết các đệ tử có thực hiện yêu cầu của Ngài hay không, và Thầy Hiệu trưởng cũng kể là rất ít khi các đệ tử của Ngài thực hiện yêu cầu của Ngài, một điều khá ngạc nhiên và lạ lùng đối với chúng ta 😒. Tuy nhiên, chính qua câu hỏi này của Ngài, chúng ta có thể tự hỏi mình, liệu chúng ta có thể trả lời câu hỏi đó một cách thật rõ ràng như Ngài yêu cầu hay không? Tuy nhiên, điều kiện của các người học đạo như chúng ta hiện nay khá thuận lợi hơn so với trước đây, tất cả sách vở của Ngài đều có sẵn, có CDRom tra cứu thuận lợi, có các bình giảng, và nếu cố gắng, chúng ta sẽ thực hiện được các yêu cầu của Ngài

+++++++++++++++++++++++

Text từ Ảo Cảm Một Vấn đề Thế Giới

Ảo cảm vật chất là nguyên nhân của mọi thống khổ hiện tại trên thế gian, vì cái mà chúng ta gọi là vấn đề kinh tế chỉ là kết quả của ảo cảm đặc biệt này. Qua nhiều thời đại, ảo cảm này đã giữ nhân loại ngày càng quan tâm đến nó, cho đến ngày nay, toàn thể thế giới đã bị cuốn vào nhịp điệu của sự quan tâm tiền bạc. [1a] Một nhịp điệu xuất phát từ các phân cảnh linh hồn đã luôn luôn tồn tại, được thiết lập bởi các Vị đã tự giải thoát các Ngài khỏi sự kiềm chế của các nhu cầu vật chất, khỏi sự nô lệ tiền bạc và yêu thích của cải. Ngày nay, nhịp điệu cao đó cũng tương xứng với ảo cảm có nhịp điệu thấp, và do đó, toàn thế giới đang suy tư về việc thoát ra khỏi ngõ cụt vật chất hiện nay. [1b] Các linh hồn đứng trong ánh sáng ở đỉnh núi của sự giải thoát, và những người đang tiến lên từ sương mù vật chất, giờ đây có đủ số để thực hiện một công việc rõ rệt nào đó liên quan tới việc xua tan ảo cảm này. [1c] Ảnh hưởng của các tư tưởng, và lời nói, và đời sống của các Ngài có thể và sẽ mang lại một sự tái điều chỉnh các giá trị, và một tiêu chuẩn sống mới cho nhân loại, dựa trên tầm nhìn rõ ràng, [1d] một ý thức chính xác về sự cân đối, và một nhận thức về bản chất đích thực của mối quan hệ hiện có giữa linh hồn với sắc tướng, giữa tinh thần với vật chất. Những gì sẽ đáp ứng với một nhu cầu thiết yếu và chân thực thì luôn tồn tại bên trong thiên cơ. [1e] Những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của thiên tính và cho một cuộc sống đầy đủ và phong phú thì có thể có được và có thể được sở đắc, nhưng chỉ qua việc mất đi cái chân thực hơn và sự phủ định cái thiết yếu. [1f]

The glamour of materiality is the cause of all the present world distress, for what we call the economic problem is simply the result of this particular glamour. Down the ages, this glamour has held the race increasingly interested, until today the entire world has been swept into the rhythm of money interest. A rhythm emanating from soul levels has always existed, being established by Those Who have freed Themselves from the control of material requirements, from the thraldom of money and the love of possessions. Today that higher rhythm is commensurate with the lower rhythmic glamour, and hence the whole world is thinking in terms of the way out from this present material impasse. Those souls who stand in the light to be found upon the mountain top of liberation and those who are advancing upward out of the fogs of materiality are now sufficient in numbers to do some definite work in connection with the dissipation of this glamour. The influence of their thoughts and words and lives can and will bring about a readjustment of values, and a new standard of living for the race, based upon clear vision, a correct sense of proportion and a realisation of the true nature of the relationship existing between soul and form, between spirit and matter. That which will meet a need that is vital and real ever exists within the divine plan. That which is unnecessary to the right expression of divinity and to a full and rich life can be gained and can be possessed, but only through the loss of the more real and the negation of the essential.

GAW 74

Tuy nhiên, các đạo sinh cần nhớ rằng những gì cần thiết thì thay đổi theo giai đoạn tiến hóa mà [75] một cá nhân đã đạt được. [1g] Chẳng hạn, đối với một số người, việc sở hữu những gì là vật chất có thể là một kinh nghiệm tâm linh lớn, và là một vị thầy trong sự biểu lộ sự sống mạnh mẽ, giống như các nhu cầu cao siêu hơn và ít vật chất hơn của nhà thần bí hoặc vị ẩn sĩ. [1h] Chúng ta được đánh giá về hành động và quan điểm bằng vị trí của chúng ta trên thang tiến hóa. [1i] Chúng ta thực sự được đánh giá bởi quan điểm của chúng ta chớ không phải bởi nhu cầu của chúng ta đối với cuộc sống. [1j] Người có khuynh hướng tâm linh và người đã đặt chân lên Con Đường Dự Bị mà không cố gắng biểu lộ những gì mà y tin tưởng, sẽ bị phê phán một cách cũng chua cay và trả một giá cũng đắt như người thuần túy duy vật—là người có các ham muốn tập trung chung quanh các kết quả vật chất. [1k] Hãy ghi nhớ điều này và đừng ngồi vào chỗ của kẻ phê phán hay là kẻ khinh miệt. [1l]

Students, however, need to remember that that which is necessary varies according to the stage of evolution which [Page 75] has been reached by an individual. For some people, for instance, the possession of that which is material may be as great a spiritual experience and as potent a teacher in life expression as the more elevated and less material requirements of the mystic or hermit. We are rated as regards action and point of view by our place upon the ladder of evolution. We are rated really by our point of view and not by our demand upon life. The spiritually minded man and the man who has set his feet upon the Path of Probation and who fails to attempt the expression of that which he believes, will be judged as caustically and pay as high a price as does the pure materialist—the man whose desires centre around substantial effects. Bear this in mind and sit not in the seat of the judge or the scornful.

GAW 75

Ngày nay, ảo cảm vật chất đang giảm đi một cách có thể cảm nhận được. [2a] Nhiều dân tộc trên thế giới đang đi vào kinh nghiệm hoang mạc, và sẽ nhận thấy trong hoang mạc đó thật ít điều cần thiết cho sinh hoạt đầy đủ, kinh nghiệm thật sự và hạnh phúc chân thật. [2b] Sự ham muốn vô độ đối với của cải không còn được xem như là một sự ham muốn đáng tôn trọng như trước đây, và một sự ham muốn đối với sự giàu sang đang không tạo ra những cánh tay bám chặt như trước kia trong lịch sử nhân loại. [2c] Những đồ vật, và tài sản đang tuột ra khỏi những bàn tay mà từ trước tới nay đã giữ chặt chúng, và chỉ khi nào con người đứng với bàn tay không và một tiêu chuẩn mới được nhận thức về các giá trị, thì họ mới có quyền làm chủ và sở hữu lần nữa. [2d] Khi lòng ham muốn không còn, và khi con người không còn tìm kiếm gì cho bản ngã chia rẽ, thì trách nhiệm về tài sản vật chất có thể lại được trao trở lại cho con người, nhưng lúc bấy giờ quan điểm của y sẽ thoát khỏi ảo cảm đặc biệt đó, và đám sương mù của dục vọng cõi cảm dục sẽ được giảm xuống. [2e] Ảo tưởng dưới nhiều hình thức có thể vẫn còn nắm quyền ảnh hưởng, nhưng ảo cảm vật chất sẽ mất đi. [2f] Đó là ảo cảm đầu tiên được dự tính làm cho biến mất.

Today the glamour of materiality is lessening perceptibly. The peoples of the world are entering the wilderness experience, and will find in the wilderness how little is required for full living, true experience and real happiness. The gluttonous desire for possessions is not regarded as so reputable a desire as formerly, and a desire for riches is not producing the clutching hands as earlier in racial history. Things and possessions are slipping out of the hands which have hitherto tightly held them, and only when men stand with empty hands and a realised new standard of values do they again acquire the right to own and to possess. When desire is absent and the man seeks nothing for the separated self, the responsibility of material wealth can again be handed back to man, but his point of view will then be free from that particular glamour, and the fogs of astral desire will be lessened. Illusion in many forms may still hold sway but the glamour of materiality will be gone. It is the first destined to disappear.

GAW 75

Các đạo sinh nên nhớ kỹ rằng mọi hình thức của cải và mọi đối tượng vật chất, dù đó là tiền bạc, hay một cái nhà, một tranh ảnh hay một xe ô tô, [76] đều có sự sống nội tại của riêng chúng, một sự phát xạ (emanation) của riêng chúng, và một hoạt động mà về căn bản là hoạt động của các cấu trúc nguyên tử vốn có của riêng chúng (vì một nguyên tử là một đơn vị năng lượng linh hoạt). Điều này tạo ra các đối phần (counterparts) trong cõi của sự sống dĩ thái và cảm dục, mặc dù không tạo ra trong cõi trí. [2g] Các hình thể tinh anh này và các phóng phát riêng biệt làm tăng lên uy lực của dục vọng trên thế gian; chúng góp phần vào ảo cảm thế gian và tạo thành một phần của một thế giới đầy chướng khí to lớn và mạnh mẽ, vốn ở trên vòng cung tiến hóa hướng hạ, nhưng tuy thế, nhân loại trên vòng cung tiến hóa hướng thượng lại bị nhận chìm trong đó. [2h] Do đó các Đấng Dẫn Dắt Nhân Loại đã cảm thấy sự cần thiết của việc đứng bên cạnh, trong khi các mãnh lực do chính con người tạo ra tiếp tục tước lột y, và như vậy thả y bước vào nơi hoang tàn. Ở đó, trong cái được gọi là các hoàn cảnh giúp uốn nắn, con người có thể điều chỉnh lại cuộc sống của y và thay đổi cách sinh hoạt của y, như vậy y khám phá ra rằng việc thoát ra khỏi các sự việc vật chất lại mang theo với nó vẻ đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Như thế con người được giải thoát để sống đời sống của thể trí. [2i]

Students would do well to remember that all forms of possessions and all material objects, whether it is money, or a house, a picture or an automobile, [Page 76] have an intrinsic life of their own, an emanation of their own, and an activity which is essentially that of their own inherent atomic structures (for an atom is a unit of active energy). This produces counterparts in the world of etheric and astral life, though not in the mental world. These subtler forms and distinctive emanations swell the potency of the world desire; they contribute to the world glamour and form part of a great and powerful miasmic world, which is on the involutionary arc but in which humanity, upon the upward arc, is nevertheless immersed. Therefore the Guides of the Race have felt the necessity of standing by whilst the forces set up by man himself proceed to strip him and thus release him to walk in the wilderness. There, in what is called straightened circumstances, he can readjust his life and change his way of living, thus discovering that freedom from material things carries with it its own beauty and reward, its own joy and glory. Thus he is liberated to live the life of the mind.

GAW 76

Bình giảng

Ảo cảm vật chất là nguyên nhân của mọi thống khổ hiện tại trên thế gian, vì cái mà chúng ta gọi là vấn đề kinh tế chỉ là kết quả của ảo cảm đặc biệt này. Qua nhiều thời đại, ảo cảm này đã giữ nhân loại ngày càng quan tâm đến nó, cho đến ngày nay, toàn thể thế giới đã bị cuốn vào nhịp điệu của sự quan tâm tiền bạc. [1a]

Ngài liệt kê ảo cảm vật chất đứng đầu trong năm loại ảo cảm, và nó đã tồn tại trong nhân loại qua nhiều thời đại, đã “cầm giữ” nhân loại, và lên đến tột đỉnh trong giống dân Atlantis. Mặc dù Ngài nói Ngài nay nó đã giảm nhiều, nhưng nó vẫn còn đó, vẫn “cầm giữ” nhân loại. Ngài dùng từ “enthrall” để chỉ sự “cầm giữ, nô lệ hoá”.

Và chúng ta chắc chắn thấy điều đó khi nhìn vào sự đau khổ của con người mà phần lớn là do kinh tế. Tôi đang nghĩ về những gì đang diễn ra ở Hoa Kỳ, và bao nhiêu người ở Trung Mỹ đang bị đuổi khỏi đất đai của họ—do tội phạm hoặc do biến đổi khí hậu, do không thể có một vụ mùa tốt. Họ đang hướng đến miền Bắc, nơi họ nghĩ rằng cơ hội kinh tế sẽ tốt hơn. Và với những biến đổi khí hậu đang xảy ra nhanh chóng, chúng ta có những khu vực trên trái đất trước đây có thể sống được nhưng giờ trở nên không thể sống được. Vì vậy, toàn bộ vấn đề về ranh giới và biên giới thực sự phải được xem xét. Chân sư DK có nói rằng, cuối cùng, ngay cả những thứ như hộ chiếu cũng sẽ được coi là dấu hiệu của sự chia cắt và mọi người phải được tự do di chuyển từ nơi này sang nơi khác mà không bị hạn chế. Vâng, trong trường hợp của các chủ nghĩa lý tưởng hiếu chiến vào thời điểm hiện tại thì điều đó có thể nguy hiểm, nhưng thời gian sẽ đến, và không nghi ngờ gì về điều đó.

Hành tinh này có thể nuôi dưỡng nhân loại và các “giới” tự nhiên khác đang biểu hiện trên hành tinh này. Tất nhiên, mối quan tâm chính của chúng ta là con người, nhưng tất nhiên, động vật trên hành tinh, và thậm chí cả giới khoáng vật, chúng phải được xem xét, và chúng ta phải giải quyết vấn đề kinh tế này, và về cơ bản là vấn đề nhận thức thiếu sáng suốt (dull perception) . Tôi đang nói rằng ảo cảm về vật chất là một vấn đề của nhận thức kém sáng suốt, và chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về vấn đề đó.

Qua nhiều thời đại, ảo cảm này đã giữ nhân loại ngày càng quan tâm đến nó, cho đến ngày nay, toàn thể thế giới đã bị cuốn vào nhịp điệu của sự quan tâm tiền bạc.

Thật thú vị khi Ngài nói điều đó, bởi vì xét cho cùng, tiền bạc chỉ đơn giản là một hệ thống biểu tượng. Chúng ta quyết định rằng một cái gì đó là một giá trị, kim loại là một giá trị, những tờ giấy với những con số nhất định trên đó là một giá trị, và chúng ta tập trung vào việc có được những biểu tượng đó để chúng ta có thể thực thi quyền lực trong bối cảnh xã hội và quốc gia của mình. Theo một cách nào đó, nó khá giả tạo, nó hoàn toàn không có giá trị thực, nhưng đó là cách chúng ta đã quyết định vận hành. Chân sư DK đã nói với chúng ta rằng toàn bộ yếu tố tiền tệ có thể bị loại bỏ, trừ khi nhân loại có thể giải quyết các vấn đề liên quan đến chia sẻ. Và chúng ta nhớ rằng, trừ khi một mức độ chia sẻ nào đó đang được tiến hành và thực sự được thực hiện, Đức Christ không thể trở lại. Ngoài điều đó, cần có một mức độ hòa bình trên thế gian, và đi với sự “dọn dẹp nhà cửa” cùng tất cả những thứ đó. Có vẻ đó là những điều đơn giản, nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta không có sự tái lâm ngay lập tức của Đức Christ, vì còn quá nhiều việc phải làm.

Một nhịp điệu xuất phát từ các phân cảnh linh hồn đã luôn luôn tồn tại, được thiết lập bởi các Vị đã tự giải thoát các Ngài khỏi sự kiềm chế của các nhu cầu vật chất, khỏi sự nô lệ tiền bạc và yêu thích của cải. Ngày nay, nhịp điệu cao đó cũng tương xứng ngang tầm với ảo cảm có nhịp điệu thấp, và do đó, toàn thế giới đang suy tư về việc thoát ra khỏi ngõ cụt vật chất hiện nay. [1b]

Rốt cuộc thì các Chân sư cần gì? Các Linh hồn cao cả đó cần gì? Các Ngài có thể tạo ra những gì các Ngài cần thông qua quyền năng Kriyashakti. Các Ngài có thể tạo ra những gì các Ngài cần theo cách mà Chân sư R. (Đức St. Germain) đã làm, nhưng tất nhiên khi đó Ngài đã chứng tỏ rằng tiền bạc không có ảnh hưởng gì đến Ngài, và như thế, nguồn tài nguyên vô tận được ban cho Ngài, và Ngài trở nên giàu có một cách đáng kinh ngạc. Nhưng điều trớ trêu là một số đồ trang sức mà Ngài tặng trong những bữa tối xa hoa của mình đã biến mất ngay lập tức khi chúng được cất vào ngăn kéo ở nhà bởi những người xem chúng như đồ trang trí. Vì vậy, chúng chỉ là những kết tủa hay hiện hình có tính chất tạm thời, và chắc hẳn mọi người đã rất ngạc nhiên khi viên ngọc quý của mình tan biến vào không khí.

Những của cải vật chất này là sự ngưng tụ, là sự “kết tủa”, và theo một cách nào đó, chúng thậm chí không có thật. Thực tại nằm sau chúng trong bản chất nguyên nhân được tìm thấy trên các cõi dĩ thái và các cõi còn cao hơn. Vì vậy, bạn đang nắm bắt cho mình một cái gì đó vốn là khía cạnh ít vĩnh cửu nhất của Thiên tính, nhưng mọi người không nhận ra điều đó bởi vì họ bị vướng mắc trong các giác quan của họ và họ bị “vô tri” với các cấp độ rung động bên trong còn thực hơn nhiều.

Nếu bạn yêu thích thứ gì đó vốn sẽ biến mất theo một cách nào đó, và bạn không thể mang nó theo mình, sẽ có rất nhiều thất vọng. Câu nói cổ xưa “Được cả thế gian mà mất linh hồn thì có ích gì?” luôn là lời vàng ngọc với người học đạo chúng ta. Vì vậy, chúng ta phải mang theo mình những kho báu thực sự của thể nguyên nhân, của Hoa Sen Chân Ngã, chứ không phải những kho báu giả tạo mà chúng ta bám vào, và về cơ bản là không thực, mặc dù chúng có vẻ giống như những yếu tố thực nhất, bởi vì chúng rất rõ ràng là hữu hình.

Ngày nay, nhịp điệu cao đó cũng tương xứng ngang tầm với ảo cảm có nhịp điệu thấp, và do đó, toàn thế giới đang suy tư về việc thoát ra khỏi ngõ cụt vật chất hiện nay.

Vì vậy, thái độ nội tâm về những giá trị đích thực đang bắt kịp với sự đánh giá sai lầm về những thứ mà chúng ta nghĩ rằng chúng ta cần, nhưng thực sự chúng ta không cần, và chúng ta sẽ vượt qua cái mà Ngài gọi là “Trải nghiệm sa mạc”. Nó sẽ chứng minh cho chúng ta thấy rằng chúng ta không cần những thứ đó.

Các linh hồn đứng trong ánh sáng trên đỉnh núi của sự giải thoát, và những người đang tiến lên từ sương mù vật chất, giờ đây có đủ số để thực hiện một công việc rõ rệt nào đó liên quan tới việc xua tan ảo cảm này. [1b]

Do đó, tôi nghĩ rằng một số công việc xua tan ảo cảm mà chúng ta đã và đang cố gắng thực hiện để giải quyết vấn đề ảo cảm vật chất, là một công việc quan trọng,

Ảnh hưởng của các tư tưởng, và lời nói, và đời sống của các Ngài có thể và sẽ mang lại một sự tái điều chỉnh các giá trị, [1c]

Các giá trị là tất cả những gì mà các điểm đạo đồ trên cung một đặc biệt hoạt động để bảo tồn, các giá trị tốt nhất. Nhưng tất cả các điểm đạo đồ thực sự đều làm việc cho những gì có thể đi vào thể nguyên nhân và thực sự có giá trị, chứ không phải những giá trị “ảo”, do đánh giá sai lầm. Chúng ta thường đánh giá sai về giá trị vì chúng ta không biết bản chất của sự vật là gì. Do đó, chúng ta phải hiểu điều gì thực sự có giá trị đối với đời sống tinh thần của chúng ta, với đời sống tinh thần của nhân loại, và đối với sự biểu hiện của Thiên cơ. Và như vậy, chúng ta, tập thể chúng ta, có thể giúp mang lại một sự tái điều chỉnh các giá trị và một mức sống mới cho nhân loại.

Giờ đây, khi năng lượng miễn phí [năng lượng tái tạo] xuất hiện, nhiều người sẽ bị sốc vì họ không thể phân biệt mình hơn người khác ở những gì. Họ sở hữu một số nguồn năng lượng dựa trên hydrocarbon, nhưng năng lượng gần như miễn phí đó sẽ khiến nhân loại ngày càng bình đẳng hơn, và con người sẽ được xếp hạng theo giá trị thực của họ, về cơ bản đó là những gì chúng ta tìm thấy trong thể linh hồn, Hoa Sen Chân Ngã.

một tiêu chuẩn sống mới cho nhân loại, dựa trên tầm nhìn rõ ràng, [1d]

Đó là điều thực sự trái ngược với ảo cảm ,

một ý thức chính xác về sự tỉ lệ,

Đó là Thiên Bình, một trong những năng lượng quan trọng để thoát khỏi ảo cảm,

và một nhận thức về bản chất đích thực của mối quan hệ hiện có giữa linh hồn với sắc tướng, giữa tinh thần với vật chất.

Và với hầu hết mọi người trên thế giới hiện nay, đó là terra incognita, “vùng đất xa lạ”, vùng đất chưa được biết đến

Điều gì sẽ đáp ứng một nhu cầu quan trọng và có thật luôn tồn tại trong kế hoạch thiêng liêng. [1e]

Nếu đó là một nhu cầu thực sự. Rõ ràng, mỗi người trong chúng ta đều có thể bị đặt câu hỏi về mong muốn, ước muốn và nhu cầu thực sự của mình, và tôi có thể nói rằng có lẽ không ai trong chúng ta thoát khỏi những mong muốn không thực sự cần thiết. Và Ngài nói, những nhu cầu thật và cần thiết có thể được đáp ứng, các bạn hãy lưu ý câu tiếp theo rất thú vị.

Những gì không cần thiết cho sự biểu lộ đúng của thiên tính và cho một cuộc sống đầy đủ và phong phú thì có thể có được và có thể được sở đắc, nhưng chỉ qua việc mất đi cái chân thực hơn và sự phủ định cái thiết yếu. [1f]

Và như tôi đã trích dẫn từ Kinh thánh trước đó, bạn có thể được cả thế giới nhưng đánh mất linh hồn của chính mình. Và tôi nghĩ Ralph Waldo Emerson ấy đã nói vài điều thú vị về của cải vật chất. Ông nói, “Của cải ngồi trên yên ngựa và cưỡi con người” 😊..

Bây giờ, rõ ràng điều thực sự quan trọng là việc sử dụng biểu tượng của năng lượng prana, chúng ta biểu tượng nó bằng tiền bạc, và chúng ta làm việc theo cách này trong một thời gian, nhưng chúng ta không thể bị đánh lừa đến mức chúng ta nghĩ rằng rằng biểu tượng chính là sự vật. Nó không là như thế. Và khi năng lượng miễn phí được giải phóng vì lợi ích của tất cả nhân loại, thì vị trí thật sự của con người căn cứ trên các giá trị chân chính sẽ được tiết lộ. Và việc chỉ đơn giản đạt được vị thế mà không xứng đáng với vị thế đó và không có giá trị thực sự, tất cả những điều đó sẽ dần biến mất. Đây là một phần của quá trình chuyển đổi từ Thời đại Song Ngư sang Thời đại Bảo Bình. Thời đại của Bảo Bình là thời đại của năng lượng miễn phí. Thời đại của Song Ngư liên quan đến dầu mỏ, than đá và các loại nguồn năng lượng dựa trên hydrocacbon, những thứ gây ô nhiễm môi trường của chúng ta theo cách không thể chấp nhận được nữa. Bây giờ đó là thách thức, và nhiều người đang bị tước đoạt nguồn sinh kế của họ. Họ lo sợ nhà cửa, thành phố của họ sẽ bị nhấn chìm dưới mực nước dâng cao. Họ đang chết ngạt ở các thành phố lớn, những nơi đã tìm cách công nghiệp hóa thông qua hydrocarbon hơn tất cả mọi thứ, như thể điều đó sẽ mang lại sức mạnh, và cái giá phải trả là sức khỏe của người dân đang bị suy giảm. Có nhiều thứ như thế, chúng ta đặt điều thứ yếu lên hàng đầu, chúng ta đặt quyền lực ích kỷ, vị kỷ lên trên lợi ích của mọi người bởi vì ý thức về giá trị của chúng ta không đúng đắn.

Tuy nhiên, các đạo sinh cần nhớ rằng những gì cần thiết thay đổi theo giai đoạn tiến hóa mà [75] một cá nhân đã đạt được. [1g]

Đây là một ý tưởng rất thú vị. Nếu bạn đã trải qua nhiều kiếp sống, và ai đó chỉ mới bắt đầu một chuỗi kiếp sống mà bạn đã từng trải qua từ rất lâu, thì chắc chắn nhu cầu sẽ khác nhau. Ý của tôi là bạn không mong đợi một đứa trẻ có những nhu cầu giống như người lớn, vì vậy, chúng ta hãy nhận thức được điều đó

Chẳng hạn, đối với một số người, việc sở hữu những gì là vật chất có thể là một kinh nghiệm tâm linh lớn, và là một vị thầy trong sự biểu lộ sự sống cũng mạnh mẽ, như các nhu cầu cao siêu hơn và ít vật chất hơn của nhà thần bí hoặc vị ẩn sĩ. [1h]

Tôi nhớ đến Rama Krishna, vị thánh Yogi nổi tiếng thực sự ở Ấn Độ, cách mà Ngài đã sống trong một căn phòng thật đơn giản, một chiếc tủ nhỏ có hai ngăn kéo bên cạnh giường của Ngài. Tất cả mọi thứ hoàn toàn ngăn nắp, và không có gì ở đó ngoài sự đơn giản. Nhưng mọi người phải học cách xử lý yếu tố vật chất, và đó là con đường dẫn đến sự đơn giản hóa cuối cùng. Vì vậy, không phải tất cả các loại tài sản vật chất đều phù hợp với tất cả mọi người. Ngài yêu cầu chúng ta phải ý thức rõ về điều này. Chúng ta không ngồi được vào chiếc ghế của cao cấp đó. Do đó, vị trí học hỏi về vật chất—cách xử lý nó, cách xây dựng, cách sắp xếp, biết những gì giá trị giữa những thứ vật chất đó—Ngài nói, đó có thể là một trải nghiệm tâm linh tuyệt vời và có sức mạnh to lớn của một vị thầy trong biểu hiện sự sống, giống như những nhu cầu cao siêu và ít vật chất hơn của nhà thần bí hoặc vị ẩn sĩ. Điều mà nhà thần bí hoặc vị ẩn sĩ có thể làm được, các vị sống bằng câu mantram hoặc một cuốn kinh sách đơn giản hoặc một kiểu tiếp xúc đơn giản với thế giới nội tâm, những điều đó, những người có ít kinh nghiệm trong luân hồi sẽ hoàn toàn không thể tiếp cận được. 😊

Chúng ta được đánh giá về hành động và quan điểm bằng vị trí của chúng ta trên thang tiến hóa. [1i]

Do đó, nó rất tương đối, và chúng ta không thể ngồi vào vị trí phán xét,

Chúng ta thực sự được đánh giá bởi quan điểm của chúng ta

Đó là một phẩm chất của tâm thức, và nhu cầu của chúng ta nảy sinh từ phẩm chất, sự tinh tế, sự mở rộng và chiều sâu của tâm thức chúng ta. Chúng ta phải phân biện, không tưởng tượng rằng nhu cầu của chúng ta—những sinh viên huyền linh học, những người trải qua một thời gian tương đối dài trên con đường cải thiện bản thân và trên con đường tinh thần—chúng ta không thể tưởng tượng rằng chúng ta nhu cầu giống như những người chưa bắt đầu bước vào Thánh đạo.

Chúng ta thực sự được đánh giá bởi quan điểm của chúng ta chớ không phải bởi nhu cầu của chúng ta đối với cuộc sống. [1j]

Nói cách khác, nhu cầu là ham muốn, và chúng ta không thể nói, theo ý nghĩa tuyệt đối, đây là nhu cầu thấp, đây là nhu cầu cao. Nó thực sự phụ thuộc vào tâm thức đang thực hiện yêu cầu đó. Chúng ta vẫn mong muốn nhiều điều và xem chúng như là nhu cầu, những gì mà các Chân sư đã vượt qua từ lâu. Trong Agni Yoga, Chân sư Morya nói, Hãy treo áo giáp lên và nó không còn hữu ích cho bạn nữa, nhưng người đi cùng sẽ thấy nó hữu ích. Vì vậy, việc có thể suy nghĩ một cách tương đối về vấn đề này là rất quan trọng, chúng ta không sử dụng bất kỳ loại đánh giá tuyệt đối nào về tính chất của một nhu cầu. Nó có thể thấp đối với chúng ta, nhưng vừa phải đối với người khác.

Người có khuynh hướng tâm linh và người đã đặt chân lên Con Đường Dự Bị mà không cố gắng biểu lộ những gì mà y tin tưởng, sẽ bị phê phán một cách cũng chua cay

Chua cay, là từ để dịch từ caustically mà Ngài dùng, từ đó làm chúng ta liên tưởng đến loại axit có thể ăn mòn. Rất mạnh và ăn mòn các cấu trúc

và trả một giá cũng đắt như người thuần túy duy vật—là người có các ham muốn tập trung chung quanh các kết quả vật chất (substantial effects). [1k]

Lưu ý từ hiệu ứng vật chất. Y có thể là một người duy vật theo quan điểm của chúng ta, nhưng y đang giải quyết những gì cần thiết. Vì vậy, rất khó để khiến tất cả mọi người quay lưng lại với chủ nghĩa vật chất, bởi vì đó là nhận thức hẹp hòi, không xem xét đến các yếu tố tiềm ẩn. Và chúng ta không thể ép buộc ai đó theo cách đó cho đến khi y đã sẵn sàng, giống như Chân sư DK thường nói với chúng ta, “Các bạn chưa sẵn sàng cho những gì mà tôi sẽ trao cho các bạn”. Nhưng một ngày nào đó, chúng ta có thể sẽ sẵn sàng. Vì vậy, tôi nghĩ rằng đây là một bài học quan trọng,

Hãy ghi nhớ điều này và đừng ngồi vào chỗ của kẻ phê phán hay kẻ khinh miệt. [1l]

Thật không bao giờ phù hợp để trở thành một người khinh miệt bởi vì nó đi liền với sự kiêu ngạo, và kiêu ngạo gắn với sự sa ngã không thể tránh khỏi. “Kiêu ngạo đi trước sa ngã”, bởi vì bạn quá kiêu hãnh, bạn không nhìn xem bạn đang đi đâu.

Tôi đã tìm hiểu cội nguồn của Thế chiến thứ hai, và có một số ý tưởng về nó. Có một nhà ý thức hệ (ideologue) Đức Quốc xã tên là Alfred Rosenberg, có thể không có nhiều thông tin về ông ta, nhưng nếu bạn đọc một số triết lý và hệ tư tưởng của ông, bạn sẽ thấy sự khinh bỉ cao độ đối với các hệ thống chính trị khác, các chủng tộc khác, các quốc gia khác. Luôn luôn nước Đức là trên hết, và mọi thứ khác đều bị coi thường một cách rất bất công. Và quan điểm của ông về mối quan hệ giữa phụ nữ và nam giới là không thể tin nỗi. Nó gần giống như kiểu thiết lập vai trò cứng nhắc nhất liên quan đến nền tảng sinh học. Vì vậy, chúng ta có rất nhiều tư tưởng đã gây ra những kết quả khủng khiếp trên thế giới, và người đàn ông đặc biệt này không phải là một quân nhân. Y không lên kế hoạch cho các chi tiết cụ thể của cuộc chinh phục và tất cả những thứ còn lại như một số người khác trong ‘Nhóm ác nhân’ của Hitler. Tuy nhiên, y đã bị treo cổ cùng với tất cả những người khác vì sức mạnh tư tưởng của y, và cách nó dẫn đến tội ác chống lại loài người, tội ác chống lại hòa bình. Thật là một trải nghiệm vô cùng khó chịu khi đọc lại những gì y viết, nhưng thật tốt khi biết rằng những kẻ phục tùng vật chất này, đặc biệt là những kẻ cực kỳ thông minh, có thể viết được gì. Thật là khủng khiếp để lắng nghe, nhưng chúng ta phải biết kẻ thù đang nghĩ gì.

Ngày nay, ảo cảm vật chất đang giảm đi một cách có thể cảm nhận được. [2a]

Đây là 80 năm trước, nhưng liệu hiện nay có còn đúng không? Bạn nhận thấy rằng ở một số quốc gia, nó đang cố gắng quay trở lại, đặc biệt là ở Hoa Kỳ vào thời điểm này. Nhưng sao Hỏa, thô kệch, vật chất và không thánh thiện, đã đạt đến tột đỉnh sức mạnh của nó, tôi nghĩ, vào năm 1946 , và sự thô kệch, vật chất đó bắt đầu giảm bớt, thay vào đó bản chất huyền bí của Uranus đang nổi lên. Ngoài ra, bạn sẽ ngạc nhiên về việc Song Ngư có thể có tính vật chất như thế nào, nhưng nó cũng đang giảm dần.

Nhiều dân tộc trên thế giới đang đi vào kinh nghiệm hoang mạc,

“Kinh nghiệm sa mạc (hay hoang mạc)”, nhắc chúng ta nhớ đến Giăng Báp-tít, và nhớ đến nơi ông công bố khải tượng của Ngài, và cách Ngài nhìn chính Ngài giống như tiếng kêu trong sa mạc. Có thể đôi khi Nhóm Người Mới Phụng Sự Thế Gian cũng cảm thấy như vậy, dường như không ai lắng nghe, nhưng chúng ta phải kiên trì, bởi vì cuối cùng nó sẽ vượt qua sự kháng cự.

Hoang mạc là gì? Nơi đó, bạn chỉ cần làm với những gì bạn có thể tìm thấy để sống, tồn tại. Và Ngài nói nhân loại đang bước vào trải nghiệm hoang mạc, và trong đó

và sẽ nhận thấy trong đó thật ít điều cần thiết cho sinh hoạt đầy đủ, kinh nghiệm thật sự và hạnh phúc chân thật. [2b]

Ngài cảnh báo một số quốc gia giàu có rằng họ có thể bỏ lỡ trải nghiệm quí giá này nếu họ quá say mê với những hoạch đắc hiện tại. Tôi đang nghĩ về nước Mỹ, tôi biết khá rõ biểu đồ chiêm tinh của nước Mỹ, với dấu hiệu Cự Giải trong nhà thứ hai, Cự Giải liên quan đến sự thỏa mãn và nắm bắt vật chất, và trong nhà 2, nhà của vật chất vật chất, tài sản, đi kèm với sao Mộc ở đó. Vì vậy, nước Mỹ có sự phong phú về vật chất, nhưng nó có nguy cơ bị ảo cảm đặc biệt đó, và không bao giờ nhìn thấy thực tại.

Bây giờ, hãy nhìn cách Ngài mô tả điều này,

Sự ham muốn vô độ đối với của cải không còn được xem như là một sự ham muốn đáng tôn trọng như trước đây, và một sự ham muốn đối với sự giàu sang đang không tạo ra những cánh tay bám chặt như trước kia trong lịch sử nhân loại. [2c]

Bạn thậm chí có thể thấy điều này trong kiến trúc. Đôi khi bạn thấy những ngôi nhà đẹp đẽ, sạch sẽ, ít đồ đạc trong đó, nhưng thiết kế rất đẹp và rất hiện đại. Và khi bạn quay trở lại với sự lộn xộn của thời đại Victoria, bạn bước vào những ngôi nhà của những người giàu có thời đó, nó hoàn toàn chật cứng với đủ loại đồ đạc không cần thiết, và bạn hầu như không thể đi lại được. Vì vậy, có lẽ trong thời kỳ thế kỷ 19 này, chúng ta đã dần dần học cách loại bỏ nhu cầu của những thứ lộn xộn và chuyển sang một thứ gì đó hợp lý hơn, hiện đại hơn, đẹp đẽ hơn, thứ gì đó sẽ mang lại cho chúng ta sự tự do mà chúng ta không thể có được nếu bị bao quanh bởi sự lộn xộn, tốn kém.

Sự ham muốn vô độ đối với của cải không còn được xem như là một sự ham muốn đáng tôn trọng như trước đây, và một sự ham muốn đối với sự giàu sang đang không tạo ra những cánh tay bám chặt như trước kia trong lịch sử nhân loại.

Tôi tưởng tượng rằng Ngài đã nói với chúng ta rằng giống dân Atlantis thật tồi tệ về mặt này, bởi vì bản chất ham muốn đã được Hắc Đạo kích thích một cách giả tạo, và những đỉnh cao của ham muốn đã đạt đến—những đỉnh cao của sự ham muốn những gì xa hoa và không cần thiết— mà thậm chí ngày nay chúng ta không thể hiểu được tại sao nó quá bám víu vật chất vào thời điểm đó, khi tâm trí chưa phát triển đến mức so sánh những gì cần thiết với những gì mong muốn.

Những đồ vật, và tài sản đang tuột ra khỏi những bàn tay mà từ trước tới nay đã giữ chặt chúng, và chỉ khi nào con người đứng với bàn tay không và một tiêu chuẩn mới được nhận thức về các giá trị, thì họ mới có quyền làm chủ và sở hữu lần nữa. Khi lòng ham muốn không còn, và khi con người không còn tìm kiếm gì cho bản ngã chia rẽ, thì trách nhiệm về tài sản vật chất có thể lại được trao trở lại cho con người, nhưng lúc bấy giờ quan điểm của y sẽ thoát khỏi ảo cảm đặc biệt đó, và đám sương mù của dục vọng cõi cảm dục sẽ được giảm xuống. Ảo tưởng dưới nhiều hình thức có thể vẫn còn nắm quyền ảnh hưởng, nhưng ảo cảm vật chất sẽ mất đi. Đó là ảo cảm đầu tiên được dự tính làm cho biến mất.

Những đồ vật, và tài sản đang tuột ra khỏi những bàn tay mà từ trước tới nay đã giữ chặt chúng, và chỉ khi nào con người đứng với bàn tay không [2d]

Bạn có thể thấy ở đây chúng ta đang hướng tới sự từ bỏ, hướng tới “sự đóng đinh trên thập giá” như thế nào. Chỉ có “bàn tay trống không, với dấu đinh” mới có thể phân phát phước lành của các thời đại. Đó không hẳn là câu trích dẫn chính xác, nhưng ý của câu nói là chúng ta cần phải có bàn tay trống không với dấu đinh, và những chiếc đinh ngăn bạn vói tới phía trước để lấy thứ mà cho đến nay bạn có thể đã tìm cách nắm lấy.

và một tiêu chuẩn mới được nhận thức về các giá trị, thì họ mới có quyền làm chủ và sở hữu lần nữa.

Tôi nhớ lại một số câu chuyện về thời điểm Chân sư R. hay Bá tước St. Germain đến Pháp, và những tin đồn về sự giàu có phi thường của Ngài lan truyền khắp tầng lớp quý tộc. Tầng lớp quý tộc quan tâm rất nhiều về những điều này, nhưng Chân sư R. không quan tâm chút nào. Nó chỉ là một phương tiện cho Ngài thực hiện công việc của Ngài, nhưng nó cho phép Ngài tiếp cận Triều đình Pháp vì Triều đình Pháp cho rằng họ có thể được lợi từ một người đàn ông giàu có như vậy.

Khi lòng ham muốn không còn, và khi con người không còn tìm kiếm gì cho bản ngã chia rẽ, thì trách nhiệm về tài sản vật chất có thể lại được trao trở lại cho con người, nhưng lúc bấy giờ quan điểm của y sẽ thoát khỏi ảo cảm đặc biệt đó, và đám sương mù của dục vọng cõi cảm dục sẽ được giảm xuống. [2e]

Chúng ta có thể nghĩ đến một số Chân sư như Chân sư R., Chân sư K.H., Chân sư M. … và cách các Ngài có được hay “ra lệnh” cho yếu tố mà chúng ta gọi là tiền bạc. Các Ngài luôn có những gì các Ngài cần. Các Ngài có thể xuất thân từ những gia đình rất giàu có, hoặc bằng cách nào đó kiếm được nó, nhưng các Ngài có thể sử dụng nó mà không làm hoen ố động cơ của các Ngài, bởi vì các Ngài thực sự không tìm kiếm điều gì cho bản thân của các Ngài. Những gì các Ngài tìm kiếm là cho nhân loại, do đó, sự giàu có của vũ trụ, hoặc ít nhất là của hành tinh, đã được trao cho các Ngài để sử dụng.

Vì vậy, chúng ta hãy đánh giá lại bản thân mình, chúng ta đang đứng ở đâu trong điều này. Chúng ta muốn thấy mình cũng ở vị trí đó, không tìm kiếm và không đòi hỏi gì cho bản thân cá nhân như một đơn vị riêng biệt.

Ảo tưởng dưới nhiều hình thức có thể vẫn còn ảnh hưởng,

Bởi vì phải mất một thời gian dài để loại bỏ ảo tưởng sau khi giải thoát khỏi ảo cảm, như chúng ta đã được Chân sư cho biết trước đây.

nhưng ảo cảm vật chất sẽ mất đi. [2f]

Và điều này thực sự quan trọng.

Đó là ảo cảm đầu tiên được dự tính làm cho biến mất.

Có một số quốc gia thực sự cần bài học này. Và tôi muốn nói rằng nước Nga ở một mức độ nhất định với các “đầu sỏ chính trị” mới nổi của nó, được cai trị bởi những người giàu có, và chắc chắn là Hoa Kỳ trong tình trạng suy thoái hiện tại ra khỏi các giá trị cao cả. Tôi không thể nói nhiều về Vương quốc Anh. Tôi không biết đủ về nó. Nhưng có một xu hướng chung là lao vào vật chất, vào cá nhân, vào những gì hào nhoáng, vào vẻ bề ngoài, và chúng ta không thực sự hướng về linh hồn, và chúng ta phải làm điều đó một lần nữa. Là sinh viên của huyền linh học, chúng ta phải tìm cách trở thành một phần của việc truyền bá những ý tưởng giúp mọi người hiểu điều đó.

Các đạo sinh nên nhớ kỹ rằng mọi hình thức của cải và mọi đối tượng vật chất, dù đó là tiền bạc, một cái nhà, một tranh ảnh hay một xe ô tô, đều có sự sống nội tại của riêng chúng, một sự phát xạ của riêng chúng, và một hoạt động mà về căn bản là hoạt động của các cấu trúc nguyên tử vốn có của riêng chúng (vì một nguyên tử là một đơn vị năng lượng linh hoạt). Điều này tạo ra các đối phần (counterparts) trong cõi của sự sống dĩ thái và cảm dục, mặc dù không tạo ra trong cõi trí. [2g]

Điều này thật thú vị bởi vì đối phần của vật chất không vươn tới cõi trí, nó chỉ vươn tời cõi cảm dục.

Các hình thể tinh anh này và các phóng phát riêng biệt làm tăng lên uy lực của dục vọng trên thế gian; chúng góp phần vào ảo cảm thế gian và tạo thành một phần của một thế giới đầy chướng khí to lớn và mạnh mẽ, vốn ở trên vòng cung tiến hóa hướng hạ, nhưng tuy thế, nhân loại trên vòng cung tiến hóa hướng thượng lại bị nhận chìm trong đó. Các hình thức vi tế hơn và các phát xạ đặc biệt làm tăng tiềm năng của ham muốn thế giới; [2h]

Và như Đức Phật dạy, chúng ta cần giảm thiểu yếu tố ham muốn, đặc biệt là khi nó hướng tới thế giới hiện tượng, 18 cõi phụ thấp của thái dương hệ chúng ta. Không có nhiều người trong chúng ta cảm thấy đặc biệt bị lừa dối, bị nhấn chìm trong ảo cảm, tuy nhiên có lẽ chúng ta đang như vậy. Chúng ta bị bao quanh bởi một thế giới chướng khí mạnh mẽ.

LND: Có lẽ ở đây cần giải thích về câu nói “chúng góp phần vào ảo cảm thế gian và tạo thành một phần của một thế giới đầy chướng khí to lớn và mạnh mẽ, vốn ở trên vòng cung tiến hóa hướng hạ, nhưng tuy thế, nhân loại trên vòng cung tiến hóa hướng thượng lại bị nhận chìm trong đó”.

Nếu chúng ta nhìn vào đồ hình sau đây (trích trong Cosmic Fire trang 94, nguyên gốc từ tạp chí The Theosophists tháng 1 1990):

Chúng ta sẽ thấy ba giới (kingdoms) trên cõi thượng trí, hạ trí, cảm dục được gọi giới Elemental I, Elemental II, Elemental III, ba giới này nằm trên con đường giáng hạ tiến hoá. Chân thần tiến hoá sẽ lần lượt khoác lấy hình thể trong giới Elemental I, II, II, đến giới khoáng vật là điểm bản lề, Chân thần bước vào con đường Thăng Thượng Tiến Hoá, và sẽ lần lượt đi vào các giới Thực vật, Động vật, và cuối cùng là con người (và sau con người sẽ là Giới tinh thần, các Sự Sống Hành tinh). Nhưng thế nào Giáng hạ tiến hoá, và thề nào Thăng thượng tiến hoá, tôi sẽ có bài riêng biên dịch giải thích của Thầy Hiệu trưởng, vì để vào đây sẽ khá dài.😊

Vì vậy, nó sẽ là một trận chiến. Các khuynh hướng giáng hạ tiến hóa đang chiến đấu với các khuynh hướng thăng thượng tiến hóa, và chúng ta phải tìm cách vượt qua chúng, nếu không chúng ta sẽ bị nhấn chìm và đi lùi vào nanh vuốt của một Vị Thần Vật chất vĩ đại, giống như các Huynh đệ của Bóng Tôi hiện giờ đang là tù nhân vào lúc này

Do đó các Đấng Dẫn Dắt Nhân Loại đã cảm thấy sự cần thiết của việc đứng bên cạnh, trong khi các mãnh lực do chính con người tạo ra tiếp tục tước lột y, và như thế thả y bước vào nơi hoang mạc. Ở đó, trong cái được gọi là các hoàn cảnh giúp uốn nắn, con người có thể điều chỉnh lại cuộc sống của y và thay đổi cách sinh hoạt của y, như vậy y khám phá ra rằng việc thoát ra khỏi các sự việc vật chất lại mang theo với nó vẻ đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Như thế con người được giải thoát để sống đời sống của thể trí. [2i]

Đôi khi chúng ta thấy mọi người đang mất rất nhiều tiền, và thị trường chứng khoán đang cho thấy sự rung chuyển dữ dội, và những người chỉ sống vì lợi nhuận mà không nghĩ đến cái lỗ to lớn mà họ đang mắc phải vào thời điểm này, do đó kết quả cuối cùng là rất quan trọng, và đây sẽ là kết quả của thời kỳ nhân loại tấn công Kẻ Chận Ngõ của mình và bị Kẻ Chận Ngõ tấn công trở lại. Họ đang ở trong hoàn cảnh “giúp uốn nắn”, giúp sửa thẳng lại nhưng khiếm khuyết, lệch lạc. Và đó là tất cả chúng ta, một ngày nào đó, chúng ta không cần nhiều thứ để thực sự có những giá trị tâm linh, và điều đó sẽ được chứng minh trong các Trường Nội môn mới.

Ở đó, trong cái được gọi là các hoàn cảnh giúp uốn nắn, con người có thể điều chỉnh lại cuộc sống của y và thay đổi cách sinh hoạt của y, như vậy y khám phá ra rằng việc thoát ra khỏi các sự việc vật chất lại mang theo với nó vẻ đẹp đẽ và phần thưởng riêng của nó, niềm vui và sự vinh quang riêng của nó. Như thế con người được giải thoát để sống đời sống của thể trí.

Đây là lời hứa về những gì có thể xảy ra khi chúng ta giải thoát bản thân khỏi những ham muốn xưa cũ về những kết quả cụ thể, thô thiển này, nơi chúng ta dường như coi trọng mọi giá trị, nhưng sự giải thoát đang đến.

Download file pdf ở đây

Leave Comment