Phổ biến các bài thiền của Khoá Thiền Cơ Bản và khoá Great Quest

Theo quyết định của Trường Morya Federation, chúng tôi sẽ phổ biến lần lượt tất cả các bài tham thiền của hai Khoá học “Thiền Cơ Bản” (Meditation Quest) và Khoá “Great Quest” của Trường Morya Federation. Khoá Thiền Cơ Bản có 18 bài thiền tất cả, trải dài qua 18 tháng. Nếu là sinh viên chính thức của Trường, các bạn được cung cấp các tài liệu nghiên cứu đi kèm với với mỗi bài Thiền. Tuy nhiên, Trường Morya Federation chỉ phổ biến bước đầu các bài thiền, do đó, chúng tôi (trang web) sẽ bổ sung các tài liệu cần thiết để thực hành các bài thiền đó. Xin lưu ý, đây là phương pháp tham thiền huyền môn, phương pháp thiền của Raja Yoga, sẽ khác hẳn với nhiều phương pháp khác. Do đó, cần có sự thận trọng nhất định. Trong trường, mỗi học viên có một cố vấn theo dõi và giúp đỡ khi có vấn đề gì. Những lưu ý cần quan tâm trước khi thực hành tham thiền được chúng tôi cung cấo trong các tài liệu liệt kê, như Các  Nguy hiểm cần tránh khi tham thiền, các hiểu biết về cấu tạo con người, Kỹ thuật hình dung. Thêm một lời khuyên, các bạn không nên tự mình thực hành các bài tập thở, các phương pháp mở luân xa, vì đó là “đùa với lửa”.

Leave Comment