Thái dương hệ – Phần 10: TDH trong giáo lý của đức DK (III)

Phần 3: Hành Tinh Thượng Đế (Planetary Logos)

Trong phần này chúng ta tìm hiểu tiếp về các Hành Tinh Thượng Đế. Đức DK gọi các Hành Tinh Thượng Đế là các Thiên Nhân (Heavenly Men), trong khi Ngài gọi đức Thái dương Thượng đếĐại Thiên Nhân (Grand Man of the Heaven). Đấng cao hơn nữa Ngài gọi là Cosmic Logos (Vũ Trụ Thượng đế). Ngài cũng hay dùng từ Đấng Mà Chúng Ta Không thể Nói Gì Cả (The One About Naught May Be Said) để chỉ Cosmic Logos, hoặc đôi khi là đấng còn cao hơn đó nữa là Cosmic ParaBrahman. Trong giới Huyền Linh học hay viết tắt tên gọi One About Naught May Be Said thành OABNMBS để chỉ Đấng Không Thể Nghĩ Bàn, Đấng Bất Khả Tư Nghị. Chúng tôi sẽ trích từ A Treatise On Cosmic Fire các đoạn sau đây nói về Hành Tinh Thượng Đế, kèm theo đó là các diễn giải:

Mỗi Hành Tinh Thượng Đế được xem như có dạng hình cầu [12]. Cũng giống như hạt nguyên tử và con người, Ngài có vòng giới hạn (ring-pass-not) của Ngài. Vòng giới hạn này bao gồm toàn thể hệ thống hành tinh. [13] Trong trường hợp của Ngài, bầu vật chất trọng trược của bất cứ một dãy hành tinh nào cũng tương tự như thể hồng trần của một người và hạt nguyên tử trên cõi trần. Mỗi hệ thống tiến hoá gồm 7 dãy hành tinh là biểu hiện của sự sống của một Thực Thể sử dụng nó cho mục đích hiển lộ nhằm hoạch đắc kinh nghiệm, giống như con người đối với thể xác của y. [14]

Each Heavenly Man is likewise to be seen as spheroidal in shape. He has His ring-pass-not as has the atom and the man. This ring-pass-not comprises the entire planetary scheme; the dense physical globe of any one chain being analogous in His case to the physical body of any man, and to the atom on the physical plane. Each scheme of seven chains is the expression of the life of an Entity, Who occupies it, as does a man his body, for purposes of manifestation and in order to gain experience. [251]

[12] Mọi thực thể trong vũ trụ đều có hình cầu, đấng Hành Tinh Thượng Đế cũng thế. Điều này chúng ta đã nói từ bài trước.

[13] Vòng giới hạn = Ring Pass Not là thuật ngữ để chỉ phạm vi hoạt động của một thực thể. Vòng giới hạn của một Hành Tinh Thượng Đế là toàn thể hệ hành tinh bao gồm bảy dãy hành tinh của hệ hành tinh đó.

[14] Các Hành Tinh Thượng Đế biểu hiện qua hệ hành tinh bao gồm bảy dãy hành tinh và Ngài thu thập kinh nghiệm cho việc tiến hoá của Ngài thông qua 7 dãy hành tinh đó. Bầu hành tinh trọng trược đóng vai trò đối với Ngài như là thể xác đối với một người thường.

Một Hành Tinh Thượng Đế chứa đứng bên trong chính Ngài những gì tương ứng với tế bào bên trong các hiện thể biểu lộ của con người. Các nguyên tử hay tế bào trong cơ thể Ngài được làm bằng toàn thể các đơn vị thiên thần và con người, rung động theo chủ âm (key) của Ngài và đáp ứng với mức độ sự sống của Ngài. [15] Tất cả được giữ lại, liên kết với nhau và được làm sinh động bởi ý chí hiện tồn (will to be) của Ngài; và tất cả đều rung động theo trình độ mà Ngài đã đạt được trong cuộc tiến hoá. [16] Từ quan điểm vũ trụ, một Hành Tinh Thượng Đế có thể được xem như một hình cầu sự sống kỳ diệu, bao gồm bên trong phạm vi ảnh hưởng của nó năng lực rung động của toàn thể hệ thống hành tinh. Ngài rung động ở một mức độ nào đó có thể được đánh giá bằng hoạt động của sự sống đang đập nhịp ở trung tâm của hình cầu; toàn bộ hệ thống hành tinh nhuốm một màu sắc nào đó, đang quay vòng theo một khoá cố định (fixed key) vốn là chìa khoá của chu kỳ sống của Ngài bên trong kỳ đại khai nguyên còn lớn hơn nữa, hay chu kỳ Thượng Đế. [17]

A Heavenly Man contains within Himself that which corresponds to the cells within the vehicles of expression of a human being. The atoms or cells in His body are made up of the aggregate of the deva and human units who vibrate to His key note, and who respond to the measure of His life. All are held together and animated by His will to be, and all vibrate according to the point achieved by Him in evolution. From the cosmic standpoint a Heavenly Man can be seen as a sphere of wondrous life, which includes within its radius of influence the vibratory capacity of an entire planetary scheme. He vibrates to a certain measure, which can be estimated by the activity of the life pulsating at the center of the sphere; the entire planetary scheme is tinctured by a certain color, is rotating to a fixed key which is the key of His life cycle within the still greater mahamanvantara or logoic cycle.

[15] Giống như con người của chúng ta có thể xác bao gồm các tế bào, và thấp hơn nữa là các nguyên tử, Đấng Hành Tinh Thượng Đế cũng có hiện thể bao gồm các tế bào là các đơn vị thiên thần và nhân loại. Mỗi cá nhân chúng ta và mỗi thiên thần là các tế bào bên trong thể biểu hiện của các Ngài. In Him We Live, move, and have our being!

[16] Tất cả tế bào bên trong thể biểu hiện của Ngài được gắn kết lại với nhau thành một thể thống nhất bằng Ý Chí Hiện Tồn (Will-To-Be) của Ngài. Khi Ý Chí đó biến mất thì hệ hành tinh tan rả hay đi vào Pralaya. Trong trường hợp con người cũng thế, khi Ý Chí Hiện tồn không cò nữa thì con người sẽ chết, các tế bào phân rả, không còn gắn kết lại với nhau thành một thể thống nhất.

[17] Mỗi Hành Tinh Thượng Đế có một trình độ tiến hoá khác nhau, và điều này ảnh hưởng đến toàn bộ tế bào bên trong cơ thể Ngài. Do đó đức DK nói: Ngài rung động ở một mức độ nào đó có thể được đánh giá bằng hoạt động của sự sống đang đập nhịp ở trung tâm của hình cầu; toàn bộ hệ thống hành tinh nhuốm một màu sắc nào đó, đang quay vòng theo một khoá cố định )fixed key) vốn là chìa khoá của chu kỳ sống của Ngài bên trong kỳ đại khai nguyên còn lớn hơn nữa, hay chu kỳ Thượng Đế.

Bảy Hành Tinh Thượng Đế, được xem như có liên quan đến Đấng Cao Cả mà Thái Dương Thượng Đế là một phản ảnh của Ngài, có vai trò như là bảy trung tâm lực trong thể xác con người. Điều này sẽ được hiểu rõ khi sự tương đồng giữa cõi hồng trần vũ trụ và cõi hồng trần Thái dương hệ được nghiên cứu. [18]

Do đó, ba trong các trung tâm lực này

– Liên hệ đến các trung tâm lực thấp của Đấng Thực Thể Vũ Trụ. [19]

– Có sự tương đồng của chúng trên các cõi chất đặc, chất lỏng và chất hơi.

– Hiện nay đang là mục tiêu chú tâm của hỏa xà vũ trụ. [20]

The seven Heavenly Men, considered in relation to the Entity of Whom the solar Logos is a reflection, are as the seven centers in the physical body of a human being. This will be realized as the correspondence between the cosmic physical plane and the systemic physical plane is studied.

Three of these centers, therefore

 • Concern the lower centers of the cosmic Being.
 • Have their analogies on the dense, liquid and gaseous planes.
 • Are at present the object of the attention of cosmic kundalini. [297]

[18] Đối với đức Thái dương Thượng đế thì các Hành Tinh Thượng Đế lại tạo thành chính là các luân xa hay các Trung tâm lực bên trong cơ thể của đức Thái dương Thượng đế. Đây là điểm đặc biệt quan trọng mà các bạn cần nhớ.

[19] Ba Trung tâm lực thấp là các luân xa tùng thái dương, luân xa xương cùng và luân xa đáy cột sống.

[20] Trong Thái dương hệ cũng có luồng xà hỏa Kundalini tương tự như trong con người. Đức DK nói rằng luồng xà hỏa Kundalini Thái dương đang kích hoạt các luân xa thấp là luân xa xương cùng, luân xa tùng thái dương, luân xa đáy cột sống.

Như vậy, các bạn thấy định luật tương đồng “trên sau, dưới vậy” thể hiện ra sao trong trường hợp thái dương hệ và con người. Trong Đại Thiên Nhân cũng có các luân xa hay Trung tâm lực là các Hệ hành tinh, cũng có luồng xà hỏa Kundalini. Và một chi tiết mà đức Đức DK tiết lộ cho chúng ta biết là luồng xà hỏa Kundalini Thái dương đang tập trung vào ba luân xa thấp. Điều này giúp chúng ta ước đoán trình độ tiến hóa của đức Thái dương Thượng đế của chúng ta trên con đường tiến hoá của Vũ Trụ. Đức DK bảo chúng ta phải xác định các hệ hành tinh nào tương ứng với các luân xa trong cơ thể của Đấng Dại Thiên Nhân. Và những người học đạo như chúng ta sẽ phải thử dùng trực giác và suy luận để làm điều này trong các bài tới.

6 Comments

 1. jupiter nguyen

  Tôi nhớ là hình như trong quyển Luận Về Chánh Thuật ( đã được một dịch giả ẩn danh dịch ra tiếng Việt và phổ biến trên internet ) , chân sư D.K có nói rằng ” thời gian chính là độ dài của một tư tưởng ” . Từ câu nói đó tôi cảm thấy rằng cái Ý Chí Hiện Tồn ( Will _ To _ Be ) đó chính là cái tư tưởng của Đấng Thái Dương Thượng Đế được cụ thể hóa và mỗi cá nhân chúng ta là một tế bào trong cái tư tưởng vĩ đại đó của Đấng Thái Dương Thượng Đế.

 2. jupiter nguyen

  Khi nói về Đấng Bất Khả Tư Nghị , Đấng Không Thể Nghĩ Bàn hay là Thượng Đế mà ta không thể hình dung hay tưởng tượng được thì tôi nghĩ rằng là vì cái tâm trí nhỏ bé , hữu hạn của ta không thể chứa được và không thể hiểu được cái bao la và vô lượng , vô biên. Krishnamutri giải thích rằng ” muốn mò kim đáy biển ” thì ta đã có kiến thức về cây kim đó rồi , nhưng mà cái tâm trí hữu hạn của ta chỉ có thể biết được những gì ở trong vòng giới hạn của không gian và thời gian . Do đó tôi cảm thấy rằng ta chỉ có thể hiểu được Đấng Bất Khả Tư Nghị ( là Thượng Đế ) khi ta chấm dứt thời gian , khi ta nhận thấy rằng thời gian là một ảo tưởng , khi ta nhận thấy rằng ngày mai sẽ không bao giờ có và ngày mai sẽ không bao giờ đến , không bao giờ có cái được gọi là ngày mai. Tomorrow Never Come.

 3. Lê Trần Quốc

  Theo cháu thì các Hành Tinh Thượng Đế chắc hẳn cũng có nhiều cấp bậc. Thái Dương Thượng Đế có 7 trung tâm lực, mỗi trung tâm lực là một hệ thống hành tinh là vị Hành Tinh Thượng Đế I, mỗi vị Hành Tinh Thượng Đế I lại có 7 dãy hành tinh, cũng là các trung tâm lực của ngài, một dãy hành tinh này là một vị Hành Tinh Thượng Đế II, mỗi dãy hành Tinh lại có 7 bầu. Mỗi một bầu là một vị Hành Tinh Thượng Đế III.
  Theo suy luận trên thì có gì sai không ạ?

  • webmaster

   Cháu suy luận như thế là đúng, nhưng chúng ta không gọi là Hành Tinh Thượng đế I, II, III, mà Chain Lord, Globe Lord. Hành Tinh Thượng đế là Planetary Logos.

Leave Comment