Thái dương hệ – Phần 11: TDH trong giáo lý Đức DK (IV)

Phần 4

Trong bài này, chúng tôi diễn giải phần tiếp theo trong A Treatise on Cosmic Fire nói về các Hành Tinh Thượng đế. Chúng tôi chỉ tóm lược và nhấn mạnh lại các nét chính yếu vì đi vào chi tiết khá phức tạp và khó hiểu. Các bạn có nhu cầu nghiên cứu sâu nên tham khảo bản gốc tiếng Anh. Sau đây là đoạn trích trong A Treatise on Cosmic Fire:

c. Một trong các trung tâm lực này tương ứng với luân xa tùng thái dương, và là nơi tổng hợp của 3 trung tâm lực thấp, như thế tạo thành một Tứ nguyên (bộ bốn – quaternary). [21]

d. Trung tâm lực tương ứng với trung tâm lực ở đáy cột sống, hay là nơi chứa hỏa xà, sẽ tồn tại lâu dài không như hai trung tâm lực thấp khác. Bạn phải xác định Đấng Hành Tinh Thượng Đế biểu hiện cho nguyên khí này và là nguồn gốc của nhiệt sinh ra cho các Huynh Đệ khác của Ngài với sự trợ giúp của trực giác. Hạ trí sẽ không hữu ích gì ở đây. [22]

e. Ba trung tâm lực cao hay là các Hành Tinh Thượng Đế tương ứng với luân xa đầu, luân xa tim và luân xa cuống họng của đức Thái Dương Thượng Đế có các tương đồng dĩ thái của các Ngài trên ba phân cảnh dĩ thái cao của cõi hồng trần vũ trụ, cũng như đấng Hành Tinh Thượng Đế biểu hiện cho luân xa tùng thái dương của Thượng Đế biểu lộ trên phân cảnh dĩ thái thứ tư. [23]

f. Đấng Hành Tinh Thượng Đế này với vòng xoáy lực dĩ thái hay là luân xa mãnh lực của Ngài trên chất dĩ thái vũ trụ thứ tư, là một yếu tố quan trọng trong cuộc tiến hóa hành tinh trong cuộc tuần hoàn thứ tư này. [24]

c. One of these centers corresponds to the solar plexus and is the synthesizer of the lower three, thus making a quaternary.

d. The center which is analogous to that at the base of the spine, or the reservoir of kundalini, has a permanence which is not seen in the other two lower centers. The Heavenly Man Who embodies this principle and is the source of generative heat to His Brothers, must be sought for by the aid of the intuition. Concrete Mind will not here avail.

e. The three higher centers, or the Heavenly Men Who correspond to the head, the heart and the throat of the solar Logos, have Their etheric analogies on the three higher etheric levels of the cosmic physical plane, just as the Heavenly Man Who embodies the logoic solar plexus finds His manifesting source on the fourth etheric.

f. This Heavenly Man, with His etheric vortex or wheel of force on the fourth cosmic ether, is in this fourth round, a vital factor in planetary evolution.

[21] Các Hành Tinh Thượng đế được xem như các Trung tâm lực trong thể biểu hiện của đức Thái Dương Thượng Đế. Như chúng ta đã biết, trong cơ thể con người có bảy luân xa chính và nhiều luân xa thứ yếu và tế vi. Trong Thái dương hệ cũng thế: Đức DK nói rằng nó cũng có 7 luân xa chính và các luân xa phụ. Bảy luân xa chính chia thành hai nhóm chính, nhóm cao và nhóm thấp. Các luân xa trong nhóm thấp có luân xa tùng thái dương, luân xa xương cùng, luân xa đáy cột sống, luân xa lá lách, trong đó luân xa tùng thai dương là luân xa quan trọng nhất trong các luân xa thấp. Nó được gọi là “a great clearing house” cho toàn bộ các luân xa nằm dưới nó. Trong thái dương hệ cũng tương tự thế, Đức DK nói rằng “Một trong các trung tâm lực này tương ứng với luân xa tùng thái dương, và là nơi tổng hợp của 3 trung tâm lực thấp, như thế tạo thành một Tứ nguyên”. Nhưng Ngài không chỉ rõ hành tinh nào tương ứng với luân xa này, mà để người học đạo tự suy gẫm và khám phá lấy.

[22]Trung tâm lực tương ứng với trung tâm lực ở đáy cột sống, hay là nơi chứa hỏa xà, sẽ tồn tại lâu dài không như hai trung tâm lực thấp khác. Bạn phải xác định Đấng Hành Tinh Thượng Đế biểu hiện cho nguyên khí này và là nguồn gốc của nhiệt sinh ra cho các Huynh Đệ khác của Ngài với sự trợ giúp của trực giác. Hạ trí sẽ không hữu ích gì ở đây”

Trong câu nói trên ta học được nhiều điều:

 • Các hành tinh có thời gian tồn tại khác nhau trong chu kỳ hiển lộ của thái dương hệ. Có những hành tinh tồn tại suốt cả chu kỳ biểu lộ của đức Thái dương Thượng đế, có cái chỉ tồn tại trong một giai đoạn ngắn. Điều này cũng giống như kiếp sống của con người trên thế gian cũng dài ngắn khác nhau.
 • Trong con người, luân xa đáy cột sống là nơi chứa hỏa xà Kundalini, và Kundalini được gọi là hoả xà, serpent fire, là nguồn gốc nhiệt cho cơ thể. Trong cơ thể của đức Thái dương Thượng đế cũng thế, luân xa đáy cột sống là trú xứ của luồng Kundalini Thái dương, và là nguồn gốc cung cấp nhiệt cho các luân xa khác—các huynh đệ của luân xa này.

[23] “Ba trung tâm lực cao hay là các Hành Tinh Thượng Đế tương ứng với luân xa đầu, luân xa tim và luân xa cuống họng của đức Thái Dương Thượng Đế có các tương đồng dĩ thái của các Ngài trên ba phân cảnh dĩ thái cao của cõi hồng trần vũ trụ, cũng như đấng Hành Tinh Thượng Đế biểu hiện cho luân xa tùng thái dương của Thượng Đế biểu lộ trên phân cảnh dĩ thái thứ tư”. Ở đây, Đức DK nhắc lại một chi tiết quan trọng mà ta đã học trước đây: các luân xa tồn tại trên các phân cảnh giới khác nhau của cõi giới hồng trần. Cụ thể thì luân xa đỉnh đầu nằm trên phân cảnh giới dĩ thái thứ nhất, luân xa tim trên phân cảnh giới dĩ thái thứ hai, luân xa cuống họng trên phân cảnh giới thứ ba, các luân xa còn lại nằm trên phân cảnh giới dĩ thái thứ tư. Trong thái dương hệ cũng thế, các luân xa đầu, tim, cuống họng cũng nằm trên các phân cảnh thứ nhất, hai, và ba của cõi Hồng trần Vũ trụ (Cosmic Physical Plane), còn luân xa tùng thái dương thì nằm trên phân cảnh giới thứ tư. Các bạn xem đồ hình sau đây mô tả vị trí các luân xa trên các phân cảnh giới. Các bạn lưu ý bảy cõi Thái dương hệ của chúng ta chính là bảy phân cảnh của cảnh giới hồng trần vũ trụ. Do đó phân cảnh dĩ thái vũ trụ thứ nhất chính là cõi Adi hay Tối đại Niết Bàn…

Solar and Human Centers -v2

 

[24] “Đấng Hành Tinh Thượng Đế này với vòng xoáy lực dĩ thái hay là luân xa mãnh lực của Ngài trên chất dĩ thái vũ trụ thứ tư, là một yếu tố quan trọng trong cuộc tiến hóa hành tinh trong cuộc tuần hoàn thứ tư này.”

Trong câu trên đức DK nêu rõ tầm quan trọng của luân xa tùng thái dương trong cuộc tuần hoàn thứ tư của hành tinh chúng ta. Các bạn lưu ý luân xa tùng thái dương là luân xa thứ tư dù cho ta đếm từ trên đỉnh đầu xuống hay hay đếm từ đáy cột sống lên. Do đó nó có sự tương ứng đặc biệt với các yếu tố có liên quan với số 4. Dãy hành tinh của chúng ta là dãy thứ 4 của hệ tiến hóa địa cầu; bầu hành tinh chúng ta đang ở cũng là bầu thứ tư (bầu D), cuộc tuần hoàn của chúng ta là cuộc tuần hoàn thứ tư … Các yếu tố trùng hợp này đặc biệt quan trọng với luân xa thứ tư này. Các bạn xem đồ hình mô tả vị trí luân xa tùng thái dương ở vị trí chính giữa của 5 luân xa trên cột sống

five centers

Chúng ta nghiên cứu tiếp trích đoạn tiếp theo:

g. Khi đấng Hành Tinh Thượng Đế hiện nay đang biểu lộ qua hệ thống địa cầu đã thành công trong việc khơi hoạt trung tâm lực giữa của Ngài, hay là trong việc điều khiển mãnh lực kundalini hành tinh tách khỏi các trung tâm lực thấp đi đến trung tâm lực tùng thái dương thì địa cầu sẽ đạt đến một chu kỳ mới, nhiều đau khổ hiện tại sẽ chấm dứt. Công việc của Ngài cho đến nay vẫn còn trong tình trạng phôi thai, và còn hơn hai chu kỳ rưởi nữa trước khi Ngài hoàn thành công việc cần thiết. [25] Khi điều đó được thực hiện, kết quả liên quan đến nhân loại đang tái sinh sẽ bao gồm ba phần:

When the Heavenly Man, Who is at present demonstrating through the Earth scheme, has succeeded in vitalizing His middle center, or in directing the force of planetary kundalini away from the lower centers to the solar plexus center, a new cycle will be reached, and much of the present distress will be ended. His work is as yet in an embryonic condition, and two and a half more cycles must transpire before He has accomplished the necessary work. When that is done, the result in connection with the human units in incarnation will be threefold:

[25] Trong đoạn này, Đức DK nói tập trung về Hành Tinh Thượng đế của Trái đất chúng ta. Các đấng Hành Tinh Thượng đế cũng có các Trung tâm lực hay luân xa như Thái dương Thượng đế, và các Trung tâm lực của các Ngài là các dãy hành tinh (chains). Trung tâm lực giữa là Trung tâm lực tùng thái dương, vì đó là Trung tâm lực nằm chính giữa trong 5 Trung tâm lực trên cột sống. Khi luồng xà hoả Kundalini của địa cầu tách khỏi các Trung tâm lực thấp (ở đây ta có thể hiểu là Trung tâm lực xương cùng), hướng về Trung tâm lực tùng thái dương thì hành tinh của chúng ta đã đạt đến trình độ tiến hoá mới cao hơn hiện nay, và nhiều khổ đau hiện tại trên trái đất sẽ chấm dứt. Nhưng Ngài nói cần 2,5 chu kỳ nữa trước khi điều này xảy ra. Chúng ta không rõ 2,5 chu kỳ này có phải là 2,5 cuộc tuần hoàn nữa hay không?

– Sự kích thích tính dục (sex stimulation) như người ta hiểu hiện nay, sẽ có khuynh hướng biểu lộ ít hơn trong việc sáng tạo trên cõi hồng trần so với trên cõi cảm dục và hạ trí, thể hiện trong các sáng tạo về nghệ thuật và mỹ lệ, cũng như công việc biểu lộ bên ngoài của các nhà khoa học.

– Tội ác, như hiện nay người ta thấy, vốn phần lớn dựa trên sự xúc cảm tính dục (sex emotion), sẽ trở thành quá khứ, còn sự phóng túng ở cõi trần, nỗi dâm loạn và nỗi sợ hãi kinh khiếp sẽ giảm đi 75%.

– Sự tương tác giữa ba hành tinh vật chất trọng trược sẽ trở nên hoàn hảo và con người sẽ di chuyển tùy ý từ hành tinh này đến hành tinh khác. [26]

 • Sex stimulation, as now understood, will be showing a tendency to manifest in creation, not so much on the physical plane, as on the astral and mental, demonstrating in the creations of art and beauty, and the objective work of the scientists.
 • Crime, as now seen, based largely on the sex emotion, [298] will be a thing of the past, and physical plane license, orgy and horror will be reduced seventy-five per cent.
 • The interplay between the three dense physical planets will be perfected and man will pass at will from on to another.

[26] Khi năng lượng của luân xa xương cùng chuyển dịch lên trên, năng lượng của luồng xà hoả Kundalini không còn hướng về luân xa xương cùng nữa thì tính dục sẽ giảm bớt. Thay vào đó sẽ là sự sáng tạo cao hơn như nghệ thuật, mỹ lệ, khoa học … đồng thời tội ác dựa vào kích thích tính dục sẽ giảm bớt. Riêng câu cuối chúng tôi không rõ ý Ngài nói lắm. Ba hành tinh trọng trược Ngài nói có thể là ba hành tinh Hoả tinh, Kim Tinh, và địa cầu, nhưng con người có thể di chuyển tuỳ ý (at will) giữa ba hành tinh này chỉ trong thể thanh của mình.

Ở đây tôi muốn nêu ra đây việc không nên của phương pháp mà theo đó, tên của các bầu hành tinh trong một dãy, cũng như tên của một dãy trong một hệ thống, theo tên gọi của hành tinh. Điều này đã từng đưa đến lầm lẫn. [27]

I would here point out the inadvisability of the method whereby the names of the globes in a chain, just as the names of a chain in a scheme, follow the planetary nomenclature. This has led to confusion.

[27] Đây chính là điều mà chúng tôi đã nói trong các bài trước đây: việc gọi tên các bầu hành tinh, dãy hành tinh và hệ hành tinh theo tên gọi chung Kim tinh, Hoả tinh, Thuỷ tinh … đã gây nhiều nhầm lẫn. Ngài khuyến cáo không nên áp dụng cách gọi tên này nữa.

4 Comments

 1. Nguyen Khac Thanh

  Trong bài này có một vấn đề thắc mắc là chân sư D.K bỏ luân xa trán Ajna thay vào đó lấy luân xa lá lách làm luân xa chính, nhưng trong phần về luân xa lại trong con người lại cho rằng luân xa Ajna là luân xa chính. Vậy cách tính luân xa tính trong cơ thể con người và trong Đấng Hành Tinh Thượng Đế hay Đấng Thái Dương Thượng Đế có sự khác biệt?

  • webmaster

   Cháu phải làm quen với cách trình bày của Chân sư DK như thế, và không có gì mâu thuẩn cả. Ngài tùy theo quan điểm mà có những cách diễn đạt khác nhau. Ví dụ đoạn sau đây trích trong Cosmic Fire trang 168:

   5. The head center in its twofold divisions:
   a. Between the eyebrows, consisting of ninety-six petals, one-half of the lotus being rose and yellow, and the other half blue and purple.
   b. The very top of the head. A center consisting of twelve major petals of white and gold, and nine hundred and sixty secondary petals arranged around the central twelve. This makes a total of ten hundred and sixty-eight petals in the two head centers (making the one center) or three hundred and fifty-six triplicities. All these figures have an occult significance.

   Luân xa đầu bao gồm 2 thành phần:

   a. Giữa 2 chân mài, 96 cánh, phân nửa của luân xa có màu hồng và vàng, phân nửa còn lại xanh lơ và tím.
   b. Phần bên trên đỉnh đầu. MỘt trung tâm bao gồm 12 cánh chính màu trắng và vàng kim, và chín trăm sáu mươi cánh phụ sắp xung quanh 12 cánh trung tâm. Tổng cộng có một ngàn sáu mươi tám cánh trong 2 luân xa (tạo thành một luân xa), hay là 356 bộ ba. Tất cả con số này đều có ý nghĩa.

   Trong đoạn trên Ngài xem luân xa Ajna là một thành phần của LUÂN XA mà Ngài gọi là Head Center.

 2. Nguyen Khac Thanh

  Cháu hiểu rồi. Ý của cháu là khi xét đến luân xa trong con người thì ta xem Ajna là 1 trong 7 luân xa chính. Còn xét đến hành tinh thì ta xem nó thuộc Head Center, vậy nên thay thế vào đó là luân xa lá lách được xem như là luân xa chính phải không chú?

  • webmaster

   Không đúng thế. Dù trong con người hay trong Thái dương hệ thì luân xa lá lách có vai trò đặc biệt khác hẳn toàn bộ các luân xa còn lại, vì nó chỉ liên quan đến sự hấp thụ và phân phối Pranna. Nó không có ý nghĩa nào khác điều đó. Do đó, mặc dù theo định nghĩa của Chân sư DK, luân xa chính là luân xa mà nơi đó các đường từ đạo (nadis) giao nhau 21 lần, về một phương diện nào đó đôi khi nó vẫn không được xem là luân xa chính như những luân xa khác. Do đó, đôi khi đức DK liệt kê nó là luân xa chính, đôi khi không, nhưng thường là không.

Leave Comment