Thay đổi nội dung trang Web

Bắt đầu từ ngày 16/11/2017, trang web www.minhtrietmoi.org/Wordpress có thay đổi một số nội dung cơ bản để phản ánh tiêu chí là thuần túy nghiên cứu và học hỏi giáo lý của đức DK. Do đó, chúng tôi bỏ phần tài liệu tham khảo bao gồm các trang sách của Nguyễn Hữu Kiệt dịch, sách Thông Thiên Học, sách của Thiền Sư Nhất Hạnh. Các tài liệu đó các bạn có thể dễ dàng đọc và download từ các website trong phần link, do đó chúng tôi sẽ không lưu trữ trên website này nữa.

Leave Comment